Đánh giá về hoạt động quản trị tín dụng HSSV tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền

86 300 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:46

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí lựa chọn đề tài Trong xu hội nhập nay, Việt Nam ngồi thuận lợi nhờ có nhiều điều kiện học hỏi kinh nghiệm từ quốc gia giới gặp phải nhiều thách thức khác Với tình hình cho thấy nước ta quốc gia có kinh tế phát triển chậm nhiều so với nhiều nước khác giới Nền kinh tế nặng nơng nghiệp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao…Đây thách thức khơng nhỏ cho nước ta Do đó, nâng cao đời sống người dân vấn đề trước tiên Đảng Nhà nước ta trọng Nhằm cải thiện tạo điều kiện cho sống người dân, đặc biệt người nghèo, người có hồn cảnh khó khăn đời Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo đinh 131/2002/QĐ-TTG ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo thể rõ quan tâm Đảng Nhà nước phận người dân xã hội Hoạt động NHCSXH khơng mục đích lợi nhuận Sự đời NHCSXH có vai trò quan trọng cầu nối đưa sách tín dụng ưu đãi Chính phủ đến với hộ nghèo đối tượng sách khác; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận chủ trương, sách Đảng Nhà nước; hộ nghèo đối tượng sách có điều kiện gần gũi với quan cơng quyền địa phương, giúp quan gần dân hiểu dân Tại NHCSXH có nhiều chương trình cho vay phong phú cho vay hộ nghèo, cho vay xuất lao động, cho vay giải việc làm Trong số cần phải kể đến chương trình tín dụng HSSV Đây chương trình coi có ý nghĩa lớn nhiều đối tương khó khăn xã hội Điều thể rõ số văn có liên quan đến nguồn vốn (như văn số 2162/NHCS-TD, 2287/NHCS-TDSV…) khẳng định rõ mục đích cho vay nhằm để “Trang trải phần chi phí học tập, sinh hoạt c học sinh, sinh viên thời gian theo học trường ” SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy Tuy nhiên, tín dụng dành cho HSSV chương trình NHCSXH, tồn vấn đề vướng mắc hoạt động liên quan đến nguồn tín dụng khó tránh khỏi Trong khoảng thời gian năm từ chương trình đời liên tục có nhiều vấn đề nảy sinh vướng mắc cần giải đáp nhiều cá nhân, tổ chức… Do đó, thời gian qua, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức có liên quan liên tục phản hồi, bổ sung quy định để giải vấn đề thơng q ua hội nghị, văn (ví dụ Quyết định 2077/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay, Quyết định 579/QĐ-TTg hỗ trợ lãi suất, 1964/NHCS-TDSV đối tượng cho vay vấn đề khác …) Ngồi ra, qua quan sát thực tế cho thấy, vấn đề tổ chức vay vố n HSSV chi nhánh NHCSXH có tồn nhiều vấn đề bất cập q trình truyền đạt thơng tin đến người vay nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) cộng tác viên Ngân hàng tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn (Tổ TK&VV) Đồng thời, nguồn vốn có ý nghĩa lớn nhiều HSSV hộ gia đình địa bàn việc nghiên cứu đề tài chưa chưa quan tâm Nhận thấy thực trạng này, tơi q uyết định chọn đề tài “Đánh giá hoạt động quản trị tín dụng HSSV Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền ” làm đề tài tốt nghiệp đại học Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng qt Trên sở phân tích đánh vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng HSSV PGD NHCSXH huyện Quảng Điền nhằm đưa giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động nguồn vốn vay 2.2 Mục tiêu cụ thể: − Phân tích tình hình hoạt động tín dụng HSSV PGD NHCSXH huyện Quảng Điền qua năm (2009-2011) − Đánh giá cơng tác tổ chức thực chương trình tín dụng HSSV − Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động tín dụng HSSV PGD NHCSXH huyện Quảng Điền SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Phạm vi nghiê n cứu − Phạm vi thời gian: Các số liệu thứ cấp có liên quan sử dụng để phân tích tập hợp năm gần (2009 -2011) số liệu sơ cấp cần thiết phục vụ cho đề tài khai thác khoảng thời gian tháng (01/02-08/05/2012) − Phạm vi khơn g gian: PGD NHCSXH huyện Quảng Điền đời chủ yếu phục vụ cơng tác hỗ trợ nguồn vốn cho đối tượng vay vốn người dân địa bàn huyện Do đó, ngồi việc nghi ên cứu vấn đề tín dụng HSSV PGD NHCSXH huyện, liên quan tới vấn đề xung quanh đề tài, tơi định chọn địa bàn huyện làm khơng gian cho nghiên cứu − Phạm vi nội dung: Nội dung đề tài chủ yếu tập trung vấn đề xoay quanh hoạt động quản trị tín dụng đối tượng học sinh, sinh viên đánh giá cơng tác tổ chức sở nhằm giải cho vấn đề 3.2 Đối tượng nghiên cứu − Hoạt động quản trị tín dụng HSSV PGD NHCSXH huyện Quảng Điền − Đối tượng nghiên cứu khách hàng trực tiếp vay vốn tín dụng HSSV NHCSXH huyện Quảng Điền Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập phân tích liệu thứ cấp - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp liệu có sẵn tài liệu khác Dữ liệu thứ cấp đề tài thu thập sau: số liệu li ên quan đến tín dụng HSSV chủ yếu hỗ trợ phận kế tốn phận tín dụng PGD NHCSXH huyện Quảng Điền - Phương pháp phân tích liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp sau qua xử lí phân tích phương pháp so sánh biến động tiêu: doanh số cho vay, doanh số huy động vốn, doanh số thu nợ, doanh số dư nợ nợ q hạn qua năm DSCV = Dư nợ cuối kì – Dư nợ đầu kì + DSTN kì DSTN = Dư nợ đầu kì + DSCV kì – dư nợ cuối kì SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy Dư nợ cuối kì = DSCV kì + Dư nợ đầu kì – DSTN kì Số liệu so sánh nhằm thể biến động hai hình thức giá trị tuyệt đối (ĐVT:triệu đồng) giá trị tương đối (ĐVT: %) Ngồi ra, tơi phân tích hiệu hoạt động tín dụng thời gian qua dựa số tiêu quan trọng khác Tỷ lệ thu nợ = (DSTN/ DSCV) * 100% Tỷ lệ nợ q hạn = (Dư nợ q hạn/ Tổng dư nợ)* 100% Từ kết phân tích để nhận định ngun nhân biến động tình hình đưa lập luận để giải thích cho tượng nghiên cứu 4.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu sơ cấp  Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp liệu nhà nghiên cứu thiết kế thu thập để trực tiếp phục vụ cho mục đích nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu sơ cấp sử dụng đề tài sau : Phương pháp thu thập liệu qua điều tra chọn mẫu: Quy trình thu thập liệu thực sau: Bước 1: Xác định thơng tin cần thu thập Bước 2: Thiết kế bảng hỏi nghiên cứu Bước 3: Điều tra thử khoảng 30 mẫu Bước 4: Hiệu chỉnh bảng hỏi nghiên cứu Bước 5: Tiến hành chọn mẫu thu thập thơng tin bảng hỏi Phương pháp chọn mẫu: tơi tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên theo quy trình sau: Bước 1: Xác định tổng thể nghiên cứu Hiện nay, địa bàn huyện Quảng Điền có 11 xã thị trấ n với tổng số đối tượng điều tra HSSV thuộc địa bàn vay vốn PGD NHCSXH huyện Quảng Điền Theo thơng tin thu từ phận kế tốn, Ngân hàng quản lí khoảng 3018 HSSV vay vốn tín dụng để hỗ trợ việc học tập Tuy nhiên, theo quy định Chính phủ, việc cho vay học sinh, sinh viên thực theo phương thức cho vay thơng qua hộ gia đình Đại diện hộ gia đình người trực tiếp vay vốn có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng CSXH Do đó, đối tượng nghiên cứu SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy phải người trực tiếp đứng tên vay vốn (có thể bố, mẹ…) nên tổng thể xác định giảm xuống 2408; ngun nhân có số hộ gia đình có HSSV vay vốn Số HSSV phân chia vào 317 tổ tổ tổ trưởng Tổ TK&VV cộng tác viên Ngân hàng quản lí Bước 2: Xác định cỡ mẫu: Đây giai đoạn nghiên cứu thức thực thơng qua kỹ thuật vấn khách hàng thơng qua bảng câu hỏi chi tiết Kích thước mẫu xác định theo cơng thức : z2* 2 n = -e2 Trong đó: n: Là kích thước mẫu cần tìm z: Là giá trị tương ứng miền thống kê (z=1.96) có độ tin cậy 95% : Là độ lệch chuẩn e: Là sai số mẫu cho phép (e=5%) Thực điều tra 30 mẫu, tính  = 1.08, thay vào cơng thức tính kích thước mẫu điều tra l 1659 Tuy nhiên, xem xét mặt thời gian chi phí thực nghiên cứu với cỡ mẫu lớn Dựa vào lí thuyết xác định kích cỡ mẫu, t rong trường hợp kích thước mẫu tổng thể lớn 5%, tơi tiếp tục dùng cơng thức giảm kích thước mẫu sau: n n1 = (1+n/N) Trong đó: n1: kích thước mẫu cần tìm n: kích thước mẫu cần giảm N: quy mơ tổng thể nghiên cứu Sau sử dụng cơng thức tính cỡ mẫu nhằm giảm chi phí điều tra, kích cỡ mẫu nghiên cứu xác định phù hợp 20 SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy Bước 3: Lựa chọn kĩ thuật lấy mẫu Việc chọn mẫu thực theo phương pháp chọn mẫu xác xuất, cụ thể phương pháp chọn mẫu hệ thống thực địa Thời gian điều tra xác định tháng 3/2012 Như vậy, mẫu điều tra hộ giải ngân vốn HSSV tháng Theo thơng tin từ phận tín dụng PGD NHCSXH huyện Quảng Điền kế hoạch có khoảng 230-280 hộ nhận giải ngân vốn Với cỡ mẫu xác định 12 bước nhả y k xác định sau: k = tổng thể/mẫu = 230/120 = 1,92 Sau đó, vào đợt giao dịch tháng điểm giao dịch (ĐGD) , tơi tiến hành phát bảng hỏi khách hàng đầu tiên, cách khách hàng tiếp tục phát bảng hỏi tiếp tục phát bảng hỏi số bảng hỏi đạt 120 bảng Đồng thời, q trình phát bảng hỏi, người điều tra đồng thời giải đáp thắc mắc cho khách hàng nhằm hạn chế số bảng hỏi khơng hợp lệ  Phương pháp xử lí phân tích liệu: Số liệu điều tra xử lí phân tích phần mềm thống kê SPSS 16.0 - Phân tích thống kê mơ tả: + Đối với biến định tính: sử dụng cơng cụ phân tích thơng dụng bảng tần số, biểu đồ… để thống kê, mơ tả quy mơ, số lượng, đặc điểm mẫu điều tra + Đối với biến định lượng: sử dụng bảng tần số, biểu đồ, đại lượng thống kê mơ tả (giá trị trung bình, giá trị trung vị, độ lệch chuẩn…) Kiểm định giả thuyết thống kê Các giả thuyết thống kê nhận định, ý kiến nêu phiếu điều tra hình thức đánh giá thang đo Likert mức độ: 1-Rất đồng ý 2-Đồng ý 3-Trung lập 4-Khơng đồng ý 5-Rất khơng đồng ý Kiểm đinh One - Sample T - Test Các giá tr ị trung bình kiểm định kiểm định trung bình theo phương pháp One - sample T - Test để khẳng định xem có ý nghĩa mặt thống kê hay khơng SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy Trong phạm vi đề tài, kiểm định sử dụng để nghiên cứu mức độ đồng ý đánh giá đối tượng nghiên cứu vấn đề cần giải thích đánh giá nhân viên Ngân hàng, vể Tổ trưởng Tổ TK&VV HSSV, quy trình thủ tục vay vốn, Kiểm định giả thiết: H0: µ = giá trị kiểm định (Test value) H1: µ  giá trị kiểm định (Test value) Mức ý nghĩa: α = 0,5 SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGH IÊN CỨU 1.1 Lí luận tín dụng Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng Ngân hàng o Khái niệm tín dụng: Liên quan đến khái niệm tín dụng có nhiều tài liệu đưa khái niệm khác khái niệm thể điểm đặc trưng riêng Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tề với tài liệu “Tín dụng Ngân hàng” đưa khái niệm sau: Tín dụng phạm trù kinh tế kinh tế hàng hóa, phản ánh quan hệ kinh tế người sở hữu người sử dụng nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi kinh tế theo ngun tắc có hồn trả vốn kèm theo lợi tứ đến hạn Cũng hiểu tín dụng phạm trù kinh tế thể quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng tư người cho vay người vay ban ngun tắc: có hồn trả, có thờ i hạn có đền bù Có hồn trả: người vay phải hồn trả vốn cam kết hợp đồng tín dụng, mượn trả Có thời hạn: sau thời gian sử dụng vốn cam kết hợp đồng tín dụng, nguồn vốn sau chu kì sản xuất phải hồn trả lại cho người cho va y Có đền bù: người vay phải trả khoản lãi đền bù cho sụt giảm sức mua đồng tiền, hi sinh bên cho vay việc tạm thời quyền sử dụng tài sản để trả giá cho việc vay vốn thiện chí việc sẵn lòng chấp nhận rủi ro tín dụng phát sinh từ việc vay vốn Trong kinh tế thị trường, vốn tín dụng vận động hai hình thức chủ yếu, tín dụng thương mại tín dụng Ngân hàng Về hình thức: tín dụng quan hệ vay mượn kinh tế Về nội dung: tín dụng chuyển nhượng quyền sở hữu lượng vốn từ người cho vay đến người vay với điều kiện định để sau khoảng thời gian định thỏa thuận, vốn hồn trả lượng giá trị danh nghĩa lớn ban đầu SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy o Khái niệm tín dụng Ngân hàng Tài liệu “Tín dụng ngân hàng” PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn định nghĩa tín dụng Ngân hàng sau: Tín dụng Ngân hàng quan hệ tín dụng mà có chủ thể tham gia Ngân hàng Nó nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ Ngân hàng thực theo ngun tắc hồn trả có lãi Trong quan hệ tín dụng, Ngân hàng vừa người vay, vừa người cho vay (tín dụng hai đầu) Tuy nhiên, người ta quy ước tín dụng Ngân hàng tín dụng đầu 1.1.2 Đặc điểm tín dụng Ngân hàng - Chủ thể tham gia gồm bên Ngân hàng bên chủ thể khác kinh tế doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân… - Vốn tín dụng cấp chủ yếu tiền tệ, tài sản - Thời hạn tín dụng Ngân hàng linh hoạt: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn - Cơng cụ tín dụng Ngân hàng linh hoạt: trái phiếu Ngân hàng, kì phiếu, hợp đồng tín dụng… - Hình thức tín dụng mang tính chất gián tiếp, đó, Ngân hàng trung gian tiết kiệm người cần vốn để sản xuất kinh doanh tiêu dùng - Mục đích tín dụng Ngân hàng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh tiêu dùng, qua thu lợi nhuận 1.1.3 Vai trò tín dụng Ngân hàng  Đối với kinh tế - Tín dụng Ngân hàng (TDNH) hoạt động khơng thể thiếu quốc gia nào, cho dù quốc gia phát triển hay quốc gia phát triển Nó có vai trò quan trọng kinh tế thị trường - TDNH thúc đẩy sản xuất phát triển: TDNH cơng cụ tích tụ tập trung vốn tạm thời nhàn rỗi dân cư, cung ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn cho doanh nghiệp để mở rộng quy mơ sản xuất, tăng suất lao động, đổi thiết bị,…Từ góp phần thúc đẩy qúa trình sản xuất liên tục phát triển - TDNH góp phần đầu tư phát triển kinh tế: TDNH giúp cho doanh nghiệp đầu tư vào ngàn h có tỷ suất lợi nhuận cao, kích thích cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp chuyển hướng phát triển kinh SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thò Diệu Thúy doanh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế thời kì, giai đoạn định Qua đó, doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh linh hoạt - TDNH hàng góp phần ổn định đời sống xã hội, tạo th êm cơng ăn việc làm cho người lao động - TDNH góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch tốn kinh tế doanh nghiệp - TDNH tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh tế với doanh nghiệp nước ngồi  Đối với Ngân hàng - TDNH mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho khách hàng - Thơng qua hoạt động tín dụng mà Ngân hàng đa dạng hóa danh mục tài sản, giảm thiểu rủi ro - Thơng qua hoạt động tín dụn g, Ngân hàng mở rộng loại hình dịch vụ khác như: tốn, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn… 1.1.4 Quy trình tín dụng Tùy theo đặc điểm tổ chức quản trị, Ngân hàng tự thiết kế xây dựng cho quy trình tín dụng riêng Các bước quy trình tín dụng NHCSXH sau:  Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Lập hồ sơ tín dụng khâu khâu quan trọng thu thập thơng tin làm sở cho khâu sau Một hồ sơ đề nghị cấp tín dụng cần thu thập từ khách hàng từ thơng tin sau: - Thơng tin lực pháp lí lực hành vi khách hàng - Thơng tin khả sử dụng hồn trả vốn khách hàng - Thơng tin bảo đảm tín dụng  Phân tích tín dụng Phân tích tín dụng phân tích khả tiềm tàng khách hàng sử dụng vốn tín dụng, khả hồn trả khả thu hồi vốn vay gốc lãi Mục tiêu phân tích tín dụng tìm kiếm tình dẫn đến rủi ro SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 10 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG HSSV TẠI PGD NHCSXH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 3.1 Giải pháp cơng tác huy động vốn Nhằm phục vụ nhu cầu vay vốn số lượng đơng đảo HSSV nên đòi hỏi cần có nguồn vốn lớn khơng ngừng gia tăng qua năm Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ từ ngân sách Trung ương , PGD NHCSXH huyện Quảng Điền cần có sách khuyến khích nguồn vốn từ nguồn khác: nguồn địa phương, nguồn gửi tiết kiệm khách hàng …Khác với NHTM, NHCSXH có mức lãi suất cho vay thấp nhiều nên lãi suất tiền gửi lãi suất tiết kiệm thấp, chưa khuyến khích khách hàng tham gia Trong thời gian qua, số lượng thành viên tham gia gửi tiết kiệm q với doanh số thấp Để huy động vốn từ nguồn này, PGD cần thực biện pháp tun truyền với thành viên tổ TK&VV lợi ích tiền gửi HSSV hộ gia đình ; đồng thời đưa mục tiêu doanh số tiền gửi tiết kiệm phải đạt tháng (năm) tổ TK&VV mang tính chất bắt buộc Thực kí cam kết gửi tiết kiệm hàng tháng mang tính bắt buộc trước cho vay theo các mức gửi tự nguyện Triển khai biện pháp huy động tiền gửi tiết kiệm nhiều hình thức để thu hút nguồn vốn dân cư: tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang… Phối hợp với tổ chức CT-XH, tổ TK&VV, thường xun tun truyền, phổ biến nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm thơng qua tổ TK&VV Hàng năm cần bổ sung hoạt động nghiên cứu nhu cầu vay vốn HSSV địa bàn huyện để có kế hoạch triển khai huy động vốn đảm bảo giải ngân đủ vốn kịp thời Thực cơng tác nghiên cứu nhu cầu vay vốn dựa hình thức sau: Thứ nhất, dựa biến động HSSV vay vốn từ năm trước để dự báo theo xu hướng ; kết hợp với trường địa bàn để thống kê học sinh phổ thơng có hồn cảnh khó khăn có khả vay vốn năm tới (những khách hàng mới) cộng với số HSSV vay năm trước tiếp tục vay (những khách hàng cũ) SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 72 Ngồi ra, thời gian tới, PGD cần đẩy mạnh hoạt động th u nợ để tạo nguồn vốn xoay vòng; lập kế hoạch nguồn vốn sớm đảm bảo giải ngân vốn kịp thời HSSV bắt đầu vào kì học 3.2 Giải pháp cơng tác cho vay -Bám sát theo định hướng hoạt động tín dụng ban lãnh đạo, tuyệt đối tn thủ quy chế cho vay, kiểm tra trước sau cho vay, chấp hành quy định NHCSXH -Thực đồng thời với cơng tác cho vay, cán tín dụng cần phổ biến quy định liên quan đến sách tín dụng HSSV cách rõ ràng xác đến người vay -Lập Sổ tay tín dụng HSSV đến hộ vay để cung cấp thơng tin cụ thể có liên quan đến chương trình tín dụng HSSV để người dân hiểu rõ quy định chương trình q trình vay vốn -Trong q trình thẩm định hộ vay , cán tín dụng Ngân hàng cần kết hợp chặt chẽ với tổ chức CT -XH quan có liên quan nhằm thực cách cơng cơng tác bình chọn định đối tượng cho vay , tránh trường hợp lúc nguồn vốn cho vay khó khăn cho đối tượng có thu n hập cao vay vốn -PGD NHCSXH huyện Quảng Điền cần phân loại rõ đối tượng cho vay để có sách cho vay ưu đãi thích hợp Hiện tại, cần quan tâm đến loại đối tượng vay vốn sau: Thứ nhất, xem xét để b ổ sung đối tượng vay vốn gia đình có nh iều HSSV theo học trường đào tạo khơng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn HSSV Hiện nay, địa bàn huyện diễn tình trạng nhiều gia đình khơng nằm hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp phải nhiều khó khăn họ phải HSSV theo học trường đào tạo nên điều kiện học tập sinh hoạt HSSV có phần khơng đảm bảo Do đó, bổ sung thêm đối tượng vay vốn vào sổ vay vốn tạo nhiều hội điều kiện tốt cho nhiều HSSV SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 73 Thứ hai, đa số HSSV học chưa có thu nhập thu nhập khoản ỏi, chủ yếu phải dựa vào thu nhập gia đình kh oản vay từ chương trình tín dụng HSSV Ngân hàng Tuy nhiên, HSSV theo học trường xa ngồi khoản chi phí học tập sinh hoạt họ tốn thêm khoản chi phí lại, khơng phải khoản chi phí nhỏ người chưa có thu nhập Ở thành phố lớn thường có mức chi tiêu cao, giá đắt đỏ so với vùng khác nên gây khó khăn cho HSSV Vì vậy, Ngân hàng cần có sách cho vay ưu đãi đặc biệt mức vốn vay, tăng mức cho vay đối tượng vay vốn HSSV theo học trường đào tạo xa trường thành phố lớn -Bên cạnh đẩy mạnh cơng t ác cho vay, cần đẩy mạnh tun truyền để người dân HSSV hiểu quyền lợi, nghĩa vụ việc vay vốn, trả nợ thời hạn thỏa thuận, kiên xử lý trường hợp đến hạn có điều kiện trả mà cố tình trì hỗn Làm thế, vừa tạo điều k iện thuận lợi cho người vay vốn trả nợ đồng thời dễ dàng cho NHCSXH việc thu hồi vốn -Đẩy mạnh vai trò đội ngũ cộng tác viên ngân hàng việc g iám sát chặt chẽ đến hoạt động sử dụn g vốn mục đích khả trả nợ đối tượng vay vốn Cụ thể, theo định kì hàng tháng hàng q cộng tác viên phải thực báo cáo cho ngân hàng kết giám sát -Rà sốt lại nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng HSSV , xây dựng kế h oạch giải ngân cụ thể hàng tuần hàng tháng để có kế hoạch bố trí vốn 3.3 Giải pháp cơng tác thu nợ - Đối với đối tượng HSSV theo học trường TCCN, dạy nghề …chỉ với mức lương sau trường ỏi khó trả khoản nợ từ 0,8 - triệu đồng/tháng Do đó, Ngân hàng cần có ưu đãi thời gian gia hạn đối tượng - Hàng tháng, hàng q cán tín dụng phải lên danh sách hộ vay đến hạn trả nợ gốc lãi tháng, q để đơn đốc hộ vay trả nợ hạn hợp đồng Đồng thời, cần phân loại khách hàng theo thời gian q hạn để có biện pháp áp dụng phù hợp cho loại đối tượng SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 74 -Đối với nợ đến hạn cán tín dụng chủ động gửi giấy báo nợ đến hộ thơng qua Hội, tổ trưởng tổ TK&VV, để đơn đốc nhắc nhở họ việc trả nợ v ay, hạn chế tối đa với việc gia hạn nợ, ều chỉnh kỳ hạn nợ -Đối với nợ xin gia hạn nợ điều chỉnh kỳ hạn nợ PGD cần có kế hoạch thu thời điểm cụ thể, khơng chờ đến nợ gia hạn đến hạn nợ có ảnh hưởng xấu đến tình hình tài đơn vị -Thường xun phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chương trình theo địa bàn, tổ TK&VV để đề giải pháp cụ thể việc xử lí nợ, thu hồi nợ, nợ q hạn…nhằm nâng cao chất lượng tín dụng HSSV đơn vị -Nghĩa vụ trả nợ cần có chia người vay đối tượng thụ hưởng Trong đó, HSSV sau trường cần có trách nhiệm trả nợ vay thời gian học giúp bố, mẹ Để thực điều này, ngồi việc tun truyền, vận động để nâng cao ý thức trả nợ cần có n hững biện pháp ràng buộc với mức độ cao Cụ thể: HSSV phải thực cam kết trả nợ gia đình, khơng thực cam kết Ngân hàng gia đình có quyền làm việc với người có trách nhiệm đơn vị cơng tác để trừ thu nhập trả nợ cho Ngân hàng nơi HSSV vay vốn 3.4 Giải pháp khoản nợ q hạn Việc mở rộng tín dụng quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng phải gắn liền với nhau, mở rộng tín dụng thiếu quản lý phòng ngừa rủi ro dẫn đến nợ q hạn phát sinh cao Vì vậy, cần có giải pháp để hạn chế tình trạng nợ q hạn chương trình tín dụng HSSV -Phổ biến rõ trách nhiệm trả nợ hộ gia đình tín dụng HSSV là: tín dụng HSSV chương trình hướng đến giải vốn học cho đối tượng HSSV , người đứng trả nợ thực người trực tiếp vay vốn Điều nhằm làm rõ vấn đề, chương trình vay vốn có tách bạch rõ ràng đối tượng vay vốn đối tượng sử dụng vốn trách nhiệm trả nợ hướng đến đối tượng cụ thể n gười trực tiếp vay vốn (cha, mẹ… ) Đồng thời HSSV đối tượng thụ hưởng nguồn vốn vay khơng có trách nhiệm buộc trả nợ cho Ngân hàng họ cần có ý thức trách nhiệm trả nợ giúp cha, mẹ… SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 75 -Kết hợp với chương trình vay vốn khác Ngân hàng để ràng buộc khách hàng quyền lợi vay vốn: khách hàng khơng hồn trả nợ HSSV hạn khơng ưu tiên vay vốn chương trình tín dụng khác -Xử lí NQH dựa vào ảnh hưởng tổ chức, đồn thể CT -XH địa phương đến hộ vay Cụ thể, PGD cần kết hợp với tổ chức đồn thể địa phương (cụ thể Ủy ban xã, thị trấn) để triệu tập theo định kì hộ có khoản vay q hạn nhằm tìm hiểu ngun nhân dẫn đến NQH áp dụng biện pháp phù hợp để xử lí 3.5 Giải pháp nhân 3.5.1 Đối với nhân viên PGD -Do hạn chế số lượng nhân viên nên cần có hợp tác, phối hợp nhân viên phòng ban Muốn làm điều này, cần vận dụng biện pháp đào tạo chéo để giải tình trạng thiếu nhân số trường hợp , ngồi cần hạn chế tình trạng nhân viên nghỉ việc -Tận tình, có thái độ niềm nở, cởi mở việc tiếp xúc với khách hàng Đặc biệt bình tĩnh kiên nhẫn xử lí trường hợp thắc mắc người vay -Khi có điều chỉnh thơng tin liên quan đến tín dụng HSSV, nhân viên Ngân hàng cần phổ biến kịp thời cho hội, tổ TK&VV để thơng tin nhanh chóng cho thành viên vay vốn - Khuyến khích, khen thưởng cán tín dụng quản lí tổ TK&VV với doanh số cho vay cao có mứ c rủi ro thấp 3.5.2 Đối với tổ trưởng tổ TK&VV -Có hệ thống tiêu cụ thể, rõ ràng chất lượng cơng tác tuyển chọn đội ngũ tổ trưởng tổ TK&VV -Kí lại hợp đồng ủy nhiệm NHCSXH với tổ TK&VV trường hợp thay đổi nội dung -Thực cơng tác hướng dẫn, kiểm tra, củng cố vốn kiến thức, hiểu biết tổ TK&VV chương trình tín dụng HSSV cách thường xun tập trung nhằm nâng cao chất lượng tổ TK&VV việc truyền đạt thơng tin đến người vay kĩ giải vấn đề q trình giao dịch với khách hàng ; thực SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 76 rà sốt, đánh giá xếp loại lại tổ TK&VV để có kế hoạch đào tạo, thay tổ trưởng khơng đạt u cầu -Tổ chức thi đua biểu dương có hình thức khen ngợi đồn thể, tổ TK&VV hoạt động có hiệu tiêu doanh số để tạo động lực cơng việc cho tổ TK&VV ngồi mức hoa hồng hưởng -Cần tăng cường hiệu hoạt động tổ TK&VV cơng tác giám sát hộ vay sau cho vay: mục đích sử dụng vốn, kh ả trả nợ… -Đánh giá hiệu đội ngũ tổ TK&VV c ơng tác gửi tiết kiệm cách nắm thơng tin cam kết gửi tiết kiệm hàng tháng thành viên tổ TK&VV, sau đối chiếu với doanh số gửi tiết kiệm hàng tháng tổ, thành viên tổ hàng tháng để quản lí tốt hoạt động tiết kiệm tổ 3.6 Đối với ĐGD -Chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động ĐGD lưu xã, thực nghiêm túc cơng tác giao ban hàng tháng ĐGD -Sửa chữa bổ sung biển hiệu, biển dẫn, bảng tin, thùng thư góp ý…tại ĐGD xã, thị trấn - Tun truyền phổ biến cho người dân hiệu thùng thư góp ý Đây kênh góp ý thuận tiên cho người vay với thắc mắc, mâu thuẫn gửi lên PGD SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 77 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua phân tích số liệu thống kê ba năm họat động giai đoạn 2009 -2011 số liệu điều tra thành viên vay vốn cho thấy cơng tác quản trị tín dụng HSSV gặp phải khó khăn bất cập Trong hoạt động huy động vốn, PGD chưa tạo tính chủ động để huy động vốn từ nguồn địa phương tiền gửi, phụ thuộc nhiều vào vốn Trung ương Doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ đồn thể thường xun có biến động thể hoạt động thiếu đồng khơng ổn định hiệu đồn thể Trong cơng tác tổ chức quản lí vốn vay thơng qua Tổ TK&VV nhiều hạn chế mặt lực, trình độ, kĩ đạo đức tổ trưởng Đội ngũ nhân viên mỏng nên khó kiểm sốt tình hình hoạt động tín dụng cách bao qt Ngồi ra, vấn đề liên quan đến sở vật chất phục vụ hoạt động tín dụng nhiều bất cập Một số quy định liên quan đến tín dụng chương trình : điều kiện vay vốn, quy trình, thủ tục, mức cho vay, thời hạn cho vay gây khó khăn, dẫn đến xúc trăn trở cho người vay Trước đề đặt tín dụng HSSV nghiên cứu đề tài, tác giả đưa số giải pháp đề xuất nhằm giải vấn đề Một số giải pháp nhằm giải vấn đề liên quan đến huy động vốn, hoạt động cho vay, thu nợ Đặc biệt, giải pháp tập trung vào cơng tác tổ chức quản lí, kiểm sốt nâng cao hiệu hoạt động đồn thể tr ị (HND, HPN, HCCB) tổ TK&VV Để hồn thành đề tài này, tác giả ph ải cần đến giúp đỡ, hỗ trợ nhiều cá nhân tổ chức Xin gửi lời cám ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu , lãnh đạo, nhân viên sở thực tập tạo ều kiện để tác giả hồn thành đề tài thời gian quy định SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 78 Kiến nghị Đầu tư giáo dục đại học vấn đề quan trọng số nhiều chiến lược quan trọng khác để phát triển giáo dục Vai trò việc cho vay vay cần thiết, giữ vai trò trung tâm cách thúc đẩy đối thoại sách chia sẻ tri thức, việc hỗ trợ cải cách thơng qua chương trình dự án cho vay, khuyến khích phát triển hoạt động văn hóa, kinh tế xã hội …Để hoạt độ ng hữu ích vào sống triển khai tốt tơi có số kiến nghị sau:  Đối với NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế - Nhanh chóng đổi hồn thiện trang thiết bị hiên đại đảm bảo phục vụ tốt cho khách hàng cách nhanh chóng xác - NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế cần quan tâm thường xun đến cơng tác tiếp xúc quan hệ với lãnh đạo địa phương, tạo mối quan hệ tốt để tạo điều kiện cho chi nhánh hoạt động tốt - Thường xun phát động phong trào thi đua chi nhánh với nhau, có sách khen thưởng kịp thời đơn vị, cá nhân có thành tích tốt cơng tác hoạt động phong t rào - Thường xun tổ chức phong trào thể thao, ca hát… mang tính chất giải trí cho nhân viên PGD huyện tham gia giúp giảm áp lực cơng việc - Cần tuyển thêm nhân viên tín dụng để giải vấn để q tải cơng việc với số lượng cán tín dụng  Đối với NHCSXH Trung ương - Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn cho vay chương trình tín dụng HSSV địa phương nhằm đảm bảo giải ngân vốn kịp thời - Thường xun điều chỉnh mức cho vay mức lãi suất tín dụng HSSV để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội nhu cầu vay vốn học tập, sinh hoạt HSSV - Thườ ng xun có điều chỉnh sách tín dụng để ngày hồn thiện chương trình tín dụng HSSV - Tăng cường cơng tác quản lí, lãnh đạo chặt chẽ cấp, ngành góp phần quản lí tốt hoạt động hoạt động có hiệu qu ả, tránh tính trạng thất vốn SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 79 - Tăng cường hoạch định chương trình chiến lược, sách cho vay phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt cho cho nhóm đối tượng sinh viên khác nhau, nhiều vùng miền, khu vực khác nhau, nhiều mức độ khác Cụ thể, nâng mức cho vay số đối tượng HSSV học xa, theo học trường thành phố lớn, gia hạn trả nợ dài đối tượng HSSV trường TCCN dạy nghề - NHCSXH phát hành trái phiếu để huy động vốn hỗ trợ cho vay HSSV; đồng thời, NHNN Việt Nam cần nghiên cứu chế hỗ trợ NHTM tham gia mua trái phiếu NHCSXH phát hành SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 80 MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng qt Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Phạm vi nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập phân tích liệu thứ cấp 4.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu sơ cấp PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lí luận tín dụng Ngân hàng .8 1.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng Ngân hàng .8 1.1.2 Đặc điểm tín dụng Ngân hàng 1.1.3 Vai trò tín dụng Ngân hàng 1.1.4 Quy trình tín dụng 10 1.2 Giới thiệu Ngân hàng Chính sách xã hội tín dụng HSSV 12 1.2.1 Sự thành lập vai trò Ngân hàng Chính sách xã hội 12 1.2.2 Các chương trình tín dụng NHCSXH 13 1.2.3 Đặc điểm chương trình tín dụng HSSV 14 1.2.4 Những nội dung liên quan đến tín dụng HSSV NHCSXH 14 1.3 Một số tiêu nghiên cứu 18 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG HSSV TẠI PGD NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 21 HUYỆN QUẢNG ĐIỀN .21 2.1 Khái qt tự nhiên kinh tế xã hội huyện Quảng Điền 21 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 21 SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 2.2 Tổng quan Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền .23 2.2.1 Q trình hình thành phát triển 23 2.2.2 Tình hình máy tổ chức lao động Ngân hàng 23 2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ PGD NHCSXH 25 2.2.4 Tình hình nguồn nhân lực năm (2009 -2011) 25 2.2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009 -2011 27 2.3 Mơ hình cho vay quy trình thủ tục cho vay PGD NHCSXH 30 2.3.1 Mơ hình cho vay 30 2.3.2 Quy trình thủ tục cho vay PGD NHCSXH Quảng Điền 31 2.4 Phân tích hoạt động tín dụng HSSV PGD năm 2009 -2011 .32 2.4.1 Tình hình huy động vốn 32 2.4.2 Doanh số cho vay 37 2.4.3 Doanh số thu nợ 42 2.4.4 Dư nợ nợ q hạn .49 2.4.4.1 Tình hình dư nợ 49 2.4.4.2 Tình hình nợ q hạn 52 2.5 Những điểm mạnh khó khăn hoạt động quản trị tín dụng HSSV PGD NHCSXH huyện Quảng Điền .54 2.5.1 Điểm mạnh: 54 2.5.2 Điểm hạn chế: .55 2.6 Đánh giá cơng tác tổ chức thực hoạt động tín dụng HSSV 57 2.6.1 Đặc điểm mẫu điều tra 57 2.6.2 Đánh giá sở vật chất 58 2.6.3 Đánh giá quy trình thủ tục cho vay .61 2.6.4 Đánh giá nhân viên cộng tác viên Ngân hàng .63 2.6.5 Đánh giá mức lãi suất vay vốn, mức cho vay thời hạn cho vay 66 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG HSSV TẠI PGD NHCSXH HUYỆN QUẢNG ĐIỀN .72 3.1 Giải pháp cơng tác huy động vốn 72 SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp 3.2 Giải pháp cơng tác cho vay .73 3.3 Giải pháp cơng tác thu nợ .74 3.4 Giải pháp khoản nợ q hạn 75 3.5 Giải pháp nhân 76 3.5.1 Đối với nhân viên PGD .76 3.5.2 Đối với tổ trưởng tổ TK&VV 76 3.6 Đối với ĐGD 77 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .78 Kết luận .78 Kiến nghị 79 SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT-XH :Chính trị xã hội DSDN :Doanh số dư nợ DSCV :Doanh số cho vay DSTN :Doanh số thu nợ ĐGD :Điểm giao dịch ĐH, CĐ, TCCN :Đại Học, Cao đẳng, trung cấp chun nghiệp HĐKD :Hoạt động kinh doanh HCCB :Hội cựu chiến binh HĐV :Huy động vốn 10 HND :Hội nơng dân 11 HPN :Hội phụ nữ 12 HSSV :Học sinh, sinh viên 13 NHCSXH :Ngân hàng sách xã hội 14 NHNN :Ngân hàng Nhà nước 15 NHTM :Ngân hàng thương mại 16 NQH :Nợ q hạn 17 PGD :Phòng giao dịch 18 Tổ TK&VV :Tổ tiết kiệm vay vốn 19 TNDN :Thuế thu nhập doanh nghiệp 20 UBND :Ủy Ban Nhân Dân 21 VHĐ :Vốn huy động 22 XĐGN :Xóa đói giảm nghèo 23 - :Giá trị khơng xác định SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ  Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức hoạt động PGD NHCSXH huyện Quảng Điền 24 Sơ đồ 2: Mơ hình cho vay NHCSXH 30 Sơ đồ 3: Quy trình thủ tục cho vay NHCSXH 31  Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1: Sự biến động nguồn vốn qua năm 2009 -2011 36 Biểu đồ : Số lượng HSSV vay vốn giai đoạn 2009 -2011 39 Biểu đồ 3: DSCV ủy thác qua Hội năm 2009 -2011 42 Biểu đồ : DSTN ủy thác qua Hội năm 2009-2011 46 Biểu đồ : DSDN ủy thác qua Hội năm 2009 -2011 51 SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình nguồn lao động qua năm (2009 -2011) 26 Bảng 2: Kết hoạt động kinh doanh qua năm (2009-2011) 29 Bảng : Doanh số HĐV qua năm (2009-2011) 34 Bảng 4: DSCV tín dụng HSSV qua năm (2009-2011) 38 Bảng 5: DSTN tín dụng HSSV qua năm (2009-2011) 44 Bảng 6: DSDN NQH tín dụng HSSV qua năm (2009 -2011) 49 Bảng 7: Đặc điểm mẫu điều tra theo địa bàn sống 58 Bảng 8: Kết kiểm định One-sample T-Test sở vật chất 60 Bảng 9: Kết kiểm định One-sample T-Test quy trình thủ tục cho vay tín dụng HSSV 62 10 Bảng 10 : Kết kiểm đinh One-sample T-Test nhân viên cộng tác viên 64 11 Bảng 11: Kết kiểm định One-sample T-Test mức lãi suất, mức cho vay thời hạn cho vay tín dụng HSSV 67 12 Bảng 12: Mức chi tiêu bình qn hàng tháng HSSV 69 SVTH: Hồ Thò Kiều Chinh – K42QTKD Tổng Hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá về hoạt động quản trị tín dụng HSSV tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền, Đánh giá về hoạt động quản trị tín dụng HSSV tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền, Đánh giá về hoạt động quản trị tín dụng HSSV tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay