Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Nghĩa Tiến - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

86 51 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:45

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG ĐẠI HỌC HUẾ tế H uế ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN họ MỚI TẠI XÃ NGHĨA TIẾN THỊ XÃ THÁI HÒA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Tr ờn g Đ ại TỈNH NGHỆ AN Niên Khóa : 2010 – 2014 SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG i KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG ĐẠI HỌC HUẾ in h tế H uế ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN họ cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN ờn g Đ ại MỚI TẠI XÃ NGHĨA TIẾN THỊ XÃ THÁI HÒA Sinh Viên Thực Hiện: Tr Giáo viên hướng dẫn: Th.S Võ Việt Hùng Nguyễn Thị Phương Niên Khóa : 2010 – 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG LỜI CẢM ƠN uế Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt tế H đầu học tập trường Đại học Kinh tế Huế đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu trường h Đại học kinh tế Huế tạo cho em môi trường học tập tích cực vui vẻ in Em xin chân thành cảm ơn toàn thể Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế Huế, đặc biệt Thầy Cô Khoa Kinh Tế Phát Triển tận tình truyền đạt kiến thức năm học cK tập trường Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý giá để em bước vào đời cách vững tự tin họ Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn tới Thầy giáo TH.S Võ Việt Hùng, người tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ em suốt trình thực khóa luận ại Em xin chân thành cảm ơn UBND xã Nghĩa Tiến cho phép tạo điều kiện thuận Đ lợi để em thực tập địa phương Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn tới anh, chị Phòng Địa nhiệt tình giúp đỡ em trình thu thập số liệu ờn g Cuối em xin kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Anh, Chị, Cô UBND xã Nghĩa Tiến Tr dồi sức khỏe, đạt nhiều thành tích cao công việc SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Huế, ngày 17 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Phương iii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………….i DANH MỤC VIẾT TẮT iv uế DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………………………………………… v tế H TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vi PHẦN I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: in h 2.1 Mục tiêu tổng quát: 2.2 Mục tiêu cụ thể: cK Câu hỏi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: họ Đối tượng phạm vi nghiên cứu: PHẦN II: NỘI DUNG ại CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .5 Đ 1.1 Cơ sở lý luận chương trình nông thôn mới: .5 1.1.1 Khái niệm nông thôn: ờn g 1.1.2 Khái niệm nông thôn mới: 1.2 Cở sở thực tiễn chương trình nông thôn mới: 20 Tr 1.2.1 Tình hình thực chương trình nông thôn Việt Nam: 20 1.2.2 Tình hình thực chương trình nông thôn tỉnh Nghệ An: .21 1.2.3 Tình hình thực chương trình nông thôn thị xã Thái Hòa: 24 SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG iv KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ NGHĨA TIẾN - THỊ XÃ THÁI HÒA - TỈNH NGHỆ AN 27 uế 2.1 Đánh giá tiêu chí nông thôn xã Nghĩa Tiến trước thực xây dựng nông thôn mới: .27 tế H 2.2 Tình hình xây dựng chương trình NTM xã Nghĩa Tiến năm triển khai thực hiện: 37 2.2.1 Nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM xã Nghĩa Tiến: 37 2.2.2 Kết xây dựng nông thôn xã Nghĩa Tiến sau năm thực hiện: 43 h 2.2.3 Những thuận lợi khó khăn chung xã thực chương trình NTM: .59 in CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CÓ HIỆU QUẢ TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 62 cK 3.1 Định hướng nhằm thực hiệu chương trình nông thôn địa bàn xã: .62 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu chương trình nông thôn thời gian tới địa bàn xã Nghĩa Tiến: 63 họ 3.2.1 Đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực xây dựng nông thôn 63 ại 3.2.2 Tuyên truyền, vận động tăng cường tham gia người dân xây dựng nông thôn mới: 64 Đ 3.2.3 Nâng cao dân trí, phát huy vai trò người dân: .64 3.2.4 Huy động nguồn lực thực chương trình nông thôn mới: 65 ờn g 3.25 Thực nông thôn gắn với quản lý bảo vệ tài nguyên - môi trường: 65 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 Tr Kết luận: .67 Kiến nghị: 68 PHỤ LỤC .71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG v KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG DANH MỤC VIẾT TẮT Công nghiệp hóa – đại hóa ĐB Đồng GTVT Giao thông vận tải HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã NN – PTNT Nông nghiệp – phát triển nông thôn NTB Nam Trung Bộ NTM Nông thôn tế H h in cK QĐ Quyết định Sông Cửu Long TDMN Trung du miền núi Trung học sở Trung ương UBMTTQ Uỷ ban mặt trận tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân VH – TT – DL Văn hóa – thể thao – du lịch XD Xây dựng Tr ờn g Đ ại THCS họ SCL TW uế CNH – HĐH SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG vi KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bộ tiêu chí đánh giá NTM 12 uế Bảng 2: Nội dung sửa đổi tiêu chí quốc gia NTM 19 tế H Bảng 3: Đánh giá nhóm tiêu chí quy hoạch xã Nghĩa Tiến trước thực chương trình NTM: 28 Bảng 4: Đánh giá nhóm tiêu chí sở hạ tầng xã Nghĩa Tiến trước thực chương trình NTM: 31 h Bảng 5: Đánh giá nhóm tiêu chí kinh tế - xã hội xã Nghĩa Tiến trước thực chương trình NTM: 33 cK in Bảng 6: Đánh giá nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường xã Nghĩa Tiến trước thực chương trình NTM: 35 Bảng 7: Đánh giá nhóm tiêu chí hệ thống trị xã Nghĩa Tiến trước thực chương trình NTM: 37 họ Bảng 8: Đánh giá nhóm tiêu chí quy hoạch xã Nghĩa Tiến năm 2013: 44 Bảng 9: Đánh giá nhóm tiêu chí sở hạ tầng xã Nghĩa Tiến năm 2013: 45 ại Bảng 10: Đánh giá nhóm tiêu chí kinh tế - xã hội xã Nghĩa Tiến năm 2013: 51 Đ Bảng 11: Đánh giá nhóm tiêu chí sở văn hóa – xã hội – môi trường xã Nghĩa Tiến năm 2013: 54 ờn g Bảng 12: Đánh giá nhóm tiêu chí hệ thống trị xã Nghĩa Tiến năm 2013: .57 Tr Bảng 13: Hiện trạng sử dụng đất xã Nghĩa Tiến năm 2013: 75 SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG vii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG TÓM TẮT NGHIÊN CỨU uế Trong trình thực tập UBND xã Nghĩa Tiến lựa chọn đề tài “Đánh giá tình hình xây dựng NTM xã Nghĩa Tiến - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Với mục tiêu đánh giá tình hình thực kết đạt xã Nghĩa Tiến theo tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM đưa số kiến nghị để phát huy chương trình NTM địa bàn xã thời gian tới Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp chuyên gia, chuyên - Phương pháp so sánh in h - tế H Để phục vụ cho việc nghiên cứu sử dụng số phương pháp nghiên cứu là: cK Trên sở phân tích số liệu thu thập được, đề tài đánh giá thuận lợi, kết đạt được, khó khăn, hạn chế gặp phải trình xây dựng NTM địa phương xã Nghĩa Tiến Từ đó, rút số kết luận sau: họ Việc xây dựng mô hình NTM nhiệm vụ lớn, nặng nề lâu dài Đảng nhân dân xã Nghĩa Tiến Các hoạt động xây dựng phát triển làng xóm xã Nghĩa Tiến thực ại kế hoạch, bám sát nhu cầu thực tế người dân địa phương Đ Bên cạnh kết vài hạn chế người dân chưa hiểu rõ vai trò họ chương trình xây dựng NTM người làm chủ Sự tham gia ờn g vào hoạt động lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu toán công trình mang tính hình thức, bị động Đã có chuyển dịch cấu tăng trưởng kinh tế song chậm chưa bền vững Tr Đề tài đưa số kiến nghị người dân địa phương cán UBND xã để phát huy tốt vai trò cá nhân côn tác xây dựng NTM địa phương thời gian tới SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG viii GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG Tr ờn g Đ ại họ cK in h tế H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ix KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG PHẦN I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU uế Tính cấp thiết đề tài: Việt Nam nước nông nghiệp, có đến 70% dân số sống vùng nông thôn tế H sinh sống nghề nông Nông nghiệp, nông thôn, nông dân có vai trò vị trí to lớn quan trọng phát triển toàn diện CNH - HĐH đất nước Tuy nhiên với vai trò to lớn vùng nông thôn phát triển mặt đời sống, sở hạ tầng, kinh tế vùng nông thôn so với vùng thành thị lại thua h nhiều, đất nước muốn phát triển cần phải thu hẹp khoảng cách vùng in Trong năm qua với đổi chung đất nước, nông nghiệp, nông thôn cK nước ta đạt thành tựu quan trọng, đời sống nông dân cải thiện, mặt nông thôn có nhiều biến đổi tích cực Tuy nhiên, sách Đảng chưa thực phát huy hiệu phát triển nông thôn, thiếu tính bền vững, chưa đáp ứng họ yêu cầu CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn Nông nghiệp nông thôn nước ta tiềm ẩn mâu thuẫn, thách thức bộc lộ hạn chế không nhỏ Việc cần ại làm giai đoạn xây dựng nông thôn đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH hội nhập kinh tế giới Vì vậy, ngày 27/4/2001 Bộ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển Đ nông thôn đưa thị số 49/2001/CT - BNN/CS việc “Xây dựng mô hình ờn g thí điểm phát triển nông thôn (cấp xã)”, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành TW Đảng khóa X ban hành Nghị số 26 NQ/TW ngày 05 tháng năm 2008 nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm thực mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Để Tr người dân hiểu rõ chương trình xây dựng mô hình NTM, ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ QĐ số 491/QĐ-TTg ban hành tiêu chí Quốc gia NTM với hướng dẫn thực hoàn thành tiêu chí Đây sở quan trọng để Việt Nam xây dựng nông thôn theo tiêu chí mới, giải tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phù hợp với yêu cầu CNH - HĐH đất nước SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG Vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng công trình vệ sinh đảm yêu cầu, xây dựng môi trường xanh – – đẹp Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình thu gom rác thải để bảo vệ môi trường uế - Phân công nhiệm vụ rõ ràng, không kiêm nhiệm cho cán xã, đoàn tế H thể trị xã hội làm giảm hiệu công tác, nhiệm vụ giao 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu chương trình nông thôn thời gian tới địa bàn xã Nghĩa Tiến: 3.2.1 Đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực xây dựng nông thôn h Xây dựng NTM trình người dân làm chủ Tuy nhiên trình độ nhận thức in người dân chưa thực đáp ứng vai trò làm chủ Muốn làm điều đòi cK hỏi đội ngũ cán xã phải có đầy đủ lực, có trình độ lòng nhiệt tình với công việc đồng thời phải biết kết hợp với sức mạnh đoàn thể Có thể nói, đội ngũ cán sở có vai trò định xây dựng NTM nên việc đào tạo nâng cao lực cho cán họ việc cần thiết, cụ thể: - Thường xuyên mở lớp tập huấn chương trình NTM cho ban quản lý nông thôn ại xóm xã Phát huy sáng kiến, cách làm hay công tác tuyên truyền, vận động người dân để đạt hiệu cao Đ - Ban quản lý NTM địa phương trước hết phải xác định dân làm chủ, phân công nhiệm vụ cho mặt trận đoàn thể, hội phụ nữ, nông dân niên địa phương ờn g - Cán bộ, người dân địa phương cần lập kế hoạch cụ thể cho toàn xã cụ thể xóm để hoàn thành tốt tiêu chí từ dễ đến khó Tr - Để xây dựng NTM, cần có đạo tập trung, cụ thể, sát sao, thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhằm thu hút tham gia chủ động người dân địa bàn Cấp ủy Đảng, quyền, MTTQ đoàn thể sở phải xem nhiệm vụ trị quan trọng thường xuyên Các cán huyện, xã có liên quan phải xây dựng chế, sách, văn hướng dẫn, giúp đỡ tháo gỡ kịp thời khó khăn Ban đạo cấp phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, phát sai SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 63 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG lệch để uốn nắn, có cách làm hay để nhân rộng… 3.2.2 Tuyên truyền, vận động tăng cường tham gia người dân xây dựng nông thôn mới: uế Sự tham gia người dân đóng vai trò lớn xây dựng NTM Vì vậy, để người dân hoàn toàn tin tưởng đồng lòng tham gia đòi hỏi phải xác định trọng tế H tâm, trọng điểm xây dựng NTM, giải khó khăn xúc người dân sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần họ - Cán quản lý xóm phải thường xuyên tổ chức họp, để đẩy mạnh h công tác tuyên truyền chương trình NTM, làm cho họ hoàn toàn tin tưởng vào chương in trình Khi có hoạt động cần giải thích rõ ràng nội dung, mục đích, khoản đóng góp giải vướng mắc người dân cK - Tiếp tục phát động phong trào thu gom rác, quét dọn bảo vệ môi trường thời gian tới họ - Huy động đoàn thể hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ… có kế hoạch việc tuyên truyền vận động người dân địa phương tích cực thực chương trình ại - Thường xuyên cập nhật thông tin chương trình qua đài phát xã Đ xóm, cập nhật qua báo chí để người dân nắm bắt kịp thời - Cần quán triệt xây dựng NTM nhiệm vụ trị trọng tâm, thường xuyên ờn g cấp, ngành để huy động hệ thống trị toàn cộng đồng tham gia 3.2.3 Nâng cao dân trí, phát huy vai trò người dân: Tr - Tiếp tục đổi nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo bậc học Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, quan tâm đào tạo nghề phổ thông cho lao động độ tuổi phù hợp, giúp nông dân nâng cao tay nghề kỹ phù hợp với phát triển - Mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho nông dân pháp luật, chủ trương, chế, sách Đảng, Nhà nước, nông thôn, nông dân chương trình SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 64 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG NTM Để việc xây dựng NTM thành công, đòi hỏi người dân cần phải có ý thức tự nâng cao trình độ nhằm đưa hoạt động theo kế hoạch Vì lợi ích uế lợi ích cộng đồng Trong toàn nghiệp xây dựng NTM nay, nông dân giữ vị trí “chủ thể”, tế H khẳng định đắn, cần thiết, nhằm phát huy nhân tố người, khơi dậy phát huy tiềm nông dân vào công xây dựng nông thôn kinh tế, văn hóa xã hội đồng thời bảo đảm quyền lợi đáng họ h 3.2.4 Huy động nguồn lực thực chương trình nông thôn mới: in Để thực hoạt động phát triển từ mô hình NTM, nguồn kinh phí hỗ cK trợ từ Nhà nước, có đóng góp nguồn lực người dân sức người sức Nguồn lực huy động chỗ từ người dân đóng góp đáp ứng nhu cầu trình xây dựng NTM, cần có nguồn hỗ trợ từ cá nhân, tổ chức bên họ Một số nguồn như: - Huy động từ bà xa quê: Đây thành phần người dân làng, xã ại làm ăn nơi xa niên có trình độ thoát ly làm ăn gửi tiền đóng góp cho gia đình làng xóm Đ - Thực lồng ghép nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng dự án hỗ trợ có mục tiêu địa bàn xã ờn g - Huy động vốn đầu tư từ doanh nghiệp địa bàn xã công trình có khả thu hồi vốn trực tiếp -Các khoản hỗ trợ không hoàn lại doanh nghiệp, tổ chức, nhân Tr nước cho dự án đầu tư 3.25 Thực nông thôn gắn với quản lý bảo vệ tài nguyên - môi trường: Vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường từ việc quản lý nguồn nước, thu gom rác thải Hiện vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam nói chung địa bàn xã Nghĩa Tiến nói riêng làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 65 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG Vì vậy, xã Nghĩa Tiến cần ý xây dựng, hệ thống xử lý rác thải, tổ chức thu gom, xử lý rác thải tập trung, hệ thống cấp nước sinh hoạt Khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí địa bàn xã, xây dựng khu chăn nuôi, khu sản xuất tiểu thủ uế công nghiệp có ô nhiễm khỏi khu dân cư Mặt khác, cần có chương trình, kế hoạch kể ngắn hạn dài hạn tế H công tác đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ xử lý rác thải, gắn với Tr ờn g Đ ại họ cK in h chương trình phát triển nông nghiệp xây dựng NTM địa bàn xã SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Chương trình xây dựng mô hình NTM chủ trương lớn Đảng Nhà nước uế nhằm thực thắng lợi Nghị số 26-NQ/TW ngày 05 tháng năm 2008 Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 7, khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn công tế H trình nông dân tự chủ xây dựng Xây dựng NTM chương trình Nhà nước đề nhằm thay đổi toàn diện nông thôn Nhà nước không đầu tư cấp ngân sách mà trình xây dựng h phát triển nông thôn dựa vào nội lực địa phương người làm chủ nhân dân Ngân in sách Nhà nước hay nguồn hỗ trợ bên mang tính chất hỗ trợ phần thúc đẩy hoạt động phát triển nông thôn Tuy nhiên mức thu nhập cK người nông dân thấp tự hoàn thành công tác xây dựng mà cần phải có trợ giúp tài phủ, chí vùng có kinh tế phất triển phải dựa họ hoàn toàn vào phủ đầu tư Sau thời gian nghiên cứu lý luận thực tiễn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã Nghĩa Tiến - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An, ại rút số kết luận sau: Đ Thứ nhất, việc xây dựng mô hình NTM nhiệm vụ lớn, nặng nề lâu dài Đảng nhân dân xã Nghĩa Tiến, quan tâm lãnh, đạo chặt chẽ, thường ờn g xuyên UBND thị giúp xã thực tốt chương trình mục tiêu Quốc gia Thứ hai, nhờ vào tâm người dân địa phương, đạo kịp thời đắn UBND xã Nghĩa Tiến quan tâm UBND thị xã Thái Hòa nên Tr hoạt động xây dựng phát triển làng xóm xã thực kế hoạch, bám sát nhu cầu thực tế người dân địa phương Thứ ba, sau năm tổ chức thực chương trình xây dựng NTM Nhà nước, xã Nghĩa Tiến gặt hái nhiều thành công đáng khích lệ, thay đổi mặt xã SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG tác động tích cực đến đời sống vật chất tinh thần người dân địa phương Cụ thể sau: Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất tăng dần qua năm Cơ cấu kinh tế chuyển dịch uế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, giảm tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp tế H Về sở hạ tầng: Về sở điện đường trường trạm chưa đạt tiêu chí Nhà nước có thay đổi rõ rệt đáp ứng nhu cầu tạo điều kiện sinh hoạt sản xuất cho người dân địa phương h Về văn hóa – xã hội: Đời sống tinh thần người dân ngày nâng cao in Nhân dân có nhà văn hóa xóm để tổ chức hoạt động văn hóa vui chơi Về tổ chức trị - xã hội: UBND xã tổ chức đoàn thể ngày phát huy cK vai trò trách nhiệm tổ chức Các cán nâng cao mặt kiến thức chuyên môn ý thức trách nhiệm Bên cạnh kết đáng khích lệ trình xây dựng NTM xã họ Nghĩa Tiến nhiều khó khăn, hạn chế Các hoạt động chưa nêu cao tinh thần tự chủ người dân người dân chưa hiểu rõ vai trò họ chương ại trình xây dựng NTM người làm chủ, mà người dân thực theo đạo Đ UBND xã theo cách thức bị động Sự tham gia vào hoạt động lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu toán công trình mang tính hình thức bị hạn chế ờn g phần trình độ lực người dân thấp nên khó tham gia vào hoạt động Đã có chuyển dịch cấu tăng trưởng kinh tế song chậm Tr chưa bền vững Kiến nghị: Xây dựng NTM trình lâu dài liên tục cần đảm bảo yếu tố hài hoà yêu cầu phát triển với lực cộng đồng Để đem đến thay đổi mạnh mẽ, có hiệu cần phát triển lực người dân địa phương, cần tạo phong trào với tham gia mạnh mẽ người dân địa phương SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG cấp quyền liên quan Có vậy, mô hình phát triển NTM sát với điều kiện thực tế có khả nhân rộng Nâng cao hiệu việc sử dụng nguồn lực, hỗ trợ từ Nhà nước, uế tổ chức bên mặt tài kỹ thuật để việc triển khai xây dựng NTM đáp ứng tiến độ kết mong muốn Tuy nhiên, điều kiện nguồn lực hỗ trợ tế H Nhà nước hạn hẹp, cần coi nguồn vốn nội lực chính, dựa vào nội lực cộng đồng người dân làm chủ Để khắc phục khó khăn, hạn chế việc xây dựng NTM, tiếp tục h phát huy kết đạt thực công tác xây dựng địa phương - in năm tiếp theo, xin đưa số kiến nghị sau: Đối với ban lãnh đạo xã, đặc biệt tổ chức đoàn thể thôn: cK Bố trí nguồn vốn đầu tư địa bàn xã hợp lý để đầu tư xây dựng sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cách hiệu quả, thiết thực Tiếp tục nâng cao lực cán xã, xóm, củng cố phát triển hệ thống họ tổ chức trị - xã hội vững mạnh An ninh, trật tự xã hội giữ vững ổn định Cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu thêm mục đích, ý ại nghĩa, nội dung việc xây dựng NTM Phải giúp người nông dân tham gia vào Đ hoạt động xây dựng, quy hoạch phát triển NTM dựa tiêu chí quốc gia ban hành Các hoạt động phát triển thôn cần khuyến khích người dân tham gia trực tiếp lẫn gián ờn g tiếp, đảm bảo tính dân chủ người dân Đôn đốc, thúc đẩy, tạo động lực cho hộ nông dân đưa vốn đầu tư khoa học kĩ thuật vào sản xuất mở rộng ngành nghề tạo thêm công ăn việc làm cho lao động Tr xã thời gian mùa vụ nhàn rỗi Cho người nông dân biết sách hỗ trợ nhà nước để họ lựa chọn công việc hướng phù hợp cho hộ gia đình họ Trong năm 2014 cần ưu tiên đầu tư xây dựng sở hạ tầng cần thiết hoàn thành dường dở dang, xây dựng chợ nông thôn để thuận tiện cho người dân xã… SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG Đối với hộ nông dân: Cần phải tham gia tích cực vào công xây dựng thôn, xóm giàu đẹp, chuyển từ hình thức tham gia bị động qua hình thức chủ động Chủ động xây dựng kế uế hoạch phát triển thôn, xóm qua tự chủ động phát triển cho gia đình tế H Mạnh dạn đưa tiến khoa học vào ứng dụng để tìm phương thức sản xuất phù hợp với địa phương với điều kiện hộ để mang lại hiệu kinh tế cao Tích cực gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa thôn xóm từ dần nâng cao Tr ờn g Đ ại họ cK in giữ gìn môi trường thôn, xóm xanh, sạch, đẹp h đời sống tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng làng xóm văn hóa, SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG PHỤ LỤC Tình hình địa bàn nghiên cứu:  Vị trí địa lý: ờn g Đ ại họ cK in h tế H Bản đồ xã Nghĩa Tiến – thị xã Thái Hòa – tỉnh Nghệ An: uế Điều kiện tự nhiên: Xã Nghĩa Tiến nằm phía Tây Bắc thị xã Thái Hòa, cách trung tâm thị xã 4km phía Tây Nam Dọc phía Bắc có quốc lộ 48 chạy suốt từ phía Đông sang Tây xã với tổng Tr chiều dài khoảng 2km Ranh giới hành xã xác định sau: - Phía Bắc giáp phường Quang Tiến – thị xã Thái Hòa xã Nghĩa Tân, xã Nghĩa Thắng – huyện Nghĩa Đàn - Phía Nam giáp xã Tây Hiếu – thị xã Thái Hòa - Phía Tây giáp xã Nghãi Hiếu xã Nghĩa Liên – huyện Nghĩa Đàn - Phía Đông giáp xã Nghĩa Hòa phường Long Sơn – thị xã Thái Hòa SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG Diện tích tự nhiên xã 1.281,78 Địa bàn xã có 10 xóm có khu gia đình thuộc k812  Các đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn: Về địa hình: xã Nghĩa Tiến có độ cao trung bình so với mặt nước biển khoảng uế - 50m, có địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam Nhìn chung địa hình xã - tế H Nghĩa Tiến có độ dốc trung bình khoảng 13 đến 25% Về khí hậu: xã Nghĩa Tiến nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa miền núi Trung Bộ gió Tây Nam Theo số liệu quan trắc trạm khí tượng thủy văn khu vực Trung bộ, yếu tố có khí hậu thời tiết có đặc trưng sau: h Nhiệt độ trung bình hàng năm 23,60C, nhiệt độ trung cao thấp vào khoảng in tháng 38,50C, nhiệt độ trung bình thấp vào khoảng tháng 11,50C cK Độ ẩm không khí trung bình hàng năm 70,8%, tháng có độ ẩm trung bình cao tháng đạt 88%, tháng có độ ẩm trung bình thấp tháng đạt 40% Lượng mưa: lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.157,04mm, phân bố không họ đồng năm phân thành mùa rõ rệt Mùa mưa nhiều từ tháng đến tháng chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa năm Mùa mưa từ tháng 11 đến tháng năm sau, ại lượng mưa chiếm tỷ trọng nhỏ lượng mưa năm Đ Chế độ nắng: Trung bình số nắng dao động khoảng 1.573,3 giờ/năm, nắng tập trung từ tháng đến tháng khoảng – giờ/ngày, tháng tháng khoảng ờn g giờ/ngày Chế độ gió: xã Nghĩa Tiến chịu ảnh hưởng hướng gió gió mùa Đông Bắc thổi vào mùa lạnh gió Tây Nam thổi vào mùa nóng Gió mùa Đông Bắc thổi từ Tr tháng 10 đến tháng năm sau, tốc độ gió từ -4m/s, gió mùa Đông Bắc tràn theo đợt đợt kéo dài đến ngày tốc độ gió đợt gió mùa Đông Bắc đạt tới cấp 5, cấp 6, thời tiết lạnh, giá rét, ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt sức khỏe người Gió Lào từ tháng đến tháng 9, tốc độ trung bình cấp đến cấp làm nhiệt dộ tăng đột ngột nóng nực vào mùa hè SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 72 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG Về thủy văn: địa bàn xã Nghĩa Tiến địa hình dạng vùng núi cao, có sông Hiếu hồ đập… Đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt nhân dân đáp ứng cho sản xuất uế  Đặc điểm sử dụng đất, phân khu chức năng: Hiện nay, tình hình sử dụng đất xã nhìn chung tương đối hợp lý, nhiên - tế H số điểm cần ý sau: Đất nghĩa trang, nghĩa đại phân tán, chia nhỏ thành nhiều khu vực Đây vấn đề tồn không riêng xã Nghĩa Tiến mà xảy nhiều xã địa bàn Về phân khu chức năng: Nhìn chung, xã hình thành khu chức in - h nước Việc gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng môi trường chung tương đối rõ ràng nhưu khu vực nhà ở, khu sản xuất, khu trồng rừng Tuy nhiên chưa có cK khu chuyên canh, khu đất trồng màu phân tán điều hạn chế suất lao động Do cần bổ sung thêm số khu chức khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khu thương mại dịch vụ, số khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật họ Cấu trúc không gian toàn xã: Về tổng thể chung, cấu trúc xã Nghĩa Tiến hình thành sở trục giao thông đường Quốc lộ48, đường tỉnh lộ ại 545 Đ Điều kiện kinh tế - xã hội:  Xã hội: ờn g  Dân số: Tổng số hộ gia đình : 940 hộ, 3841 nhân Đầu năm 2013 dân cư xã phân bố lại thành 10 xóm có đơn vị k812, trước có 12 xóm khu gia Tr đình đơn vị k812 Dân cư chủ yếu tập trung dọc trục đường Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 1,09% Phân tầng xã hội: Theo thị số 1752/CT-TTG Thủ tướng phủ, tiêu chí hộ nghèo khu vực nông thôn đến cuối năm 2013 xã Nghĩa Tiến có 69 hộ nghèo chiếm 7,34% tổng số hộ toàn xã SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG  Lao động: Tổng số người lao động toàn xã: 2539 người, chiếm 67% dân toàn xã Trong đó, lao Số lao động nông nghiệp 1.046 chiếm 41,2% Số lao động nhành công nghiệp, xây dựng 457 chiếm 18% uế động nam 1288 người, lao động nữ 1251 người Số lao động qua đào tạo 634 lao động chiếm 35%  Hiện trạng cấu kinh tế: tế H Số lao động ngành thương mại dịch vụ 1.036 lao động chiếm 40,8% h Trong năm qua quan tâm UBND thị xã Thái Hòa đầu tư in đặc thù xã miền núi sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên nguồn thu nhập người dân chủ yếu từ trồng trọt chăn nuôi kinh doanh dịch vụ nhỏ Tốc độ tăng độ tăng trưởng kinh tế đạt 17% cK trưởng kinh tế hàng năm liên tục tăng năm gần Điển hình năm 2010 tốc Cơ cấu kinh tế xã có chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng họ ngành dịch vụ - thương mại, giảm dần tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp công nghiệp xây dựng chậm Trong cấu kinh tế xã ngành nông – lâm Đ chiếm 28,2% ại nghiệp chiếm 29,7%, ngành thương mại – dịch vụ chiếm 42,1%, công nghiệp – xây dựng Thu nhập bình quân đầu người 10,3 triệu đồng Hiện hình thức tổ chức sản ờn g xuất người dân xã hình thức hộ gia đình chưa hình thành hợp tác xã Đây nguyên nhân làm hạn chế phát triển kinh tế xã  Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tr Do đặc điểm sở hạ tầng kỹ thuật khó khăn nên công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa bàn xã chưa phát triển Trên địa bàn xã có sở sản xuất kinh doanh là: công ty cà phê Thái Hòa, sở chế biến caosu cà phê Nghệ An, công ty cà phê Thái Hòa Bên cạnh đó, địa bàn toàn xã có số sở có như: chế biến lâm sản, mộc dân dựng, sửa chữa khí, gò, hàn, sửa chữa điện dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng nhiên sở nhỏ lẻ Hiện xã có ky ốt kinh doanh xăng SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG  Hệ thống thương mại dịch vụ: Hiện xã chưa có chợ người dân sử dụng chợ thị xã hay hộ kinh doanh hàng tạp hóa tập trung chủ yếu dọc trục đường Tuy nhiên địa uế bàn xã có sở dịch vụ chủ yếu hoạt động buôn bán nhỏ lẻ phục vụ cho sản xuất đời sống hàng ngày người dân nhu yếu phẩm hàng tiêu dùng, mặt tế H hàng phục vụ sản xuất… Hiện trạng sử dụng đất: Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã 1.281,87ha Trong diện tích đất nông h nghiệp 509,73ha, chiếm 39,77% diện tích tự nhiên toàn xã; đất phi nông nghiệp in 747,6ha chiếm 58,32% diện tích tự nhiên toàn xã, lại đất chưa sử dụng 24,54 chiếm cK 1,91% diện tích tự nhiên toàn xã Bảng 13: Hiện trạng sử dụng đất xã Nghĩa Tiến năm 2013: Loại đất Số lượng (ha) Tỷ lệ (%) 1.281,87 100 509,73 39,77 30,41 2,37 Đất trồng hàng năm 189,75 14,8 Đất trồng lâu năm 188,79 14,73 Đất lâm nghiệp 98,78 7,71 Đất phi nông nghiệp 747,6 58,32 Đất 36,16 2,82 Đất chuyên dùng 614,4 47,93 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 0 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 11,83 0,92 Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 85,21 6,65 Đất phi nông nghiệp khác 0 Đất chưa sử dụng 24,54 1,91 Đất nông nghiệp Tr ờn g Đ ại Đất trồng lúa họ Tổng diện tích đất tự nhiên (Nguồn: phòng Địa xã Nghĩa Tiến) SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] : Giáo trình Phát triển nông thôn, trường ĐHNN Hà Nội, trang 11, 2005 [2]: wikipedia uế [3]: http://www.chinhphu.vn: QĐ số 491/2010/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban tế H hành tiêu chí Quốc gia NTM [4]: http://www.wrd.gov.vn/Noi-dung/Bao-cao-Tong-ket-nganh-Nong-nghiep-vaPTNT-nam-2013/31146.news [5]: http://www.nghean.gov.vn: Xây dựng NTM Nghệ An sau năm nhìn lại, Phan h Duy Thiều – phó trưởng phòng kế hoạch – tài chính, 2013 in [6]: http://www.nghean.gov.vn: sức vươn đô thị trẻ Thái Hòa, Hữu Nghĩa, cK 13/3/2014 [7]: http://baonghean.vn/kinh-te/201402/xây-dung-thi-xa-thai-hoa-xung-tam-vung-taybac họ http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-342-QD-TTg-nam-2013-sua-doi-tieuchi-cua-Bo-tieu-chi-quoc-gia-vb172698.aspx?attempt= ại Đề án xây dựng NTM xã Nghĩa Tiến – thị xã Thái Hòa – tỉnh Nghệ An Bản thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng NTM xã Nghĩa Tiến – thị xã Thái Hòa Đ – tỉnh Nghệ An, năm 2011 Báo cáo tổng kết tình hình thực quân xây dựng NTM năm 2012 Mục tiêu ờn g nhiệm vụ năm 2013 Báo cáo tổng kết tình hình thực quân xây dựng NTM năm 2013 Mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 Tr SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 76 GVHD: Th.S VÕ VIỆT HÙNG Tr ờn g Đ ại họ cK in h tế H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG lxxvii
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Nghĩa Tiến - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An, Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Nghĩa Tiến - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An, Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Nghĩa Tiến - thị xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay