Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Quang Thành-huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An

95 52 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:45

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế  cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH họ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG THÀNH BÙI THỊ PHƯƠNG Tr ườ ng Đ ại HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN Khóa học: 2010 - 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế  cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG THÀNH ng Đ ại họ HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN ườ Sinh viên thực hiện: Tr Bùi Thị Phương Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Hòa Lớp: K44-KTNN Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Lời Cảm Ơn Với tình cảm chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu uế sắc đến tất quan cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu đề tài tế H Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ suốt bốn năm đại học tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành khóa luận h in Để có kết này, vô biết ơn bày tỏ lòng kính trọng đến PGS.TS Trần Văn Hòa, người nhiệt tình hướng dẫn từ lúc định cK hướng chọn đề tài trình hoàn thiện khóa luận Bên cạnh đó, xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo UBND xã họ Quang Thành, đặc biệt Phòng PCT-Phòng Kinh tế nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp cho tài liệu cần thiết tạo điêu kiện cho học hỏi Đ ại kinh nghiệm thực tế tiếp xúc với công việc liên quan đến ngành học suốt trình thực tập Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến gia đình bạn bè quan tâm, ng ủng hộ trình thực đề tài Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm, đề tài không ườ thể tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận bảo, ý kiến Tr đóng góp chân thành quý Thầy, Cô bạn Một lần nữa, xin chân thành cám ơn! Huế, ngày 17 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Bùi Thị Phương ii MỤC LỤC Lời Cảm Ơn i Mục lục iii Danh mục từ viết tắt ký hiệu v uế Danh mục bảng biểu .vi Tóm tắt nghiên cứu vii tế H PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu .3 h Đối tượng phạm vi nghiên cứu in Bố cục khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 cK CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI .5 họ 1.1 Cơ sở lý luận nông thôn 1.1.1 Nông thôn vai trò nông thôn 1.1.2 Khái niệm mô hình nông thôn Đ ại 1.1.3 Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn nước ta 1.1.4 Chính sách, pháp lý cách thức tổ chức thực chương trình nông thôn .8 ng 1.1.5 Mục tiêu Chương trình nông thôn .10 1.1.6 Nguồn lực để thực Chương trình Nông thôn .10 ườ 1.1.7 Nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn 11 1.1.8 Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn 18 Tr 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Tình hình thực nông thôn Việt Nam .19 1.2.2 Tình hình thực nông thôn địa bàn tỉnh Nghệ An 21 1.2.3 Tình hình thực nông thôn địa bàn huyện Yên Thành 23 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN .28 iii 2.1 Tình hình địa bàn nghiên cứu 28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .28 2.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .29 2.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 31 uế 2.2 Đánh giá tình hình thực chương trình nông thôn xã Quang Thành 36 2.2.1 Kinh phí cho thực chương trình nông thôn xã Quang Thành 36 tế H 2.2.2 Hiện trạng tiêu chí nông thôn xã Quang Thành trước thực chương trình 38 2.2.3 Đánh giá tình hình thực nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia xã Quang Thành .40 h 2.2.4 Nhận thức người dân địa bàn xã chương trình NTM .53 in 2.2.5 Những thuận lợi khó khăn xã Quang Thành xây dựng thực nông thôn .56 cK CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CÓ HIỆU QUẢ TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 58 họ 3.1 Định hướng nhằm thực hiệu chương trình nông thôn địa bàn xã 58 Đ ại 3.2 Giải pháp thực hiệu chương trình nông thôn .59 3.2.1 Đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực xây dựng nông thôn .59 3.2.2 Tuyên truyền, vận động tăng cường tham gia người dân xây dựng nông thôn .60 ng 3.2.3 Nâng cao dân trí, phát huy vai trò nông dân 61 3.2.4 Huy động nguồn lực thực chương trình nông thôn .63 ườ 3.2.5 Kết hợp thực chương trình nông thôn với phong trào xây Tr dựng làng văn hóa 64 3.2.6 Thực nông thôn gắn với quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường .64 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Nông thôn DN Doanh nghiệp CH Cứng hóa DA Dự án TC Tiêu chí NC Nâng cấp XD Xây dựng BCĐ Ban Chỉ Đạo TDMN Trung du miền núi ĐBSH Đồng Bằng sông Hồng HĐND tế H h in Hội Đồng Nhân Dân Mục tiêu quốc gia TTCN Tiểu thủ công nghiệp CN-XD Công nghiệp - xây dựng TM-DV Thương mại - dịch vụ CSVC Cơ sở vật chất VH-TT-DL Văn hóa-thể thao- du lịch XD NTM Xây dựng nông thôn NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn BNNPTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng ng ườ Tr Uỷ Ban Nhân Dân Đ ại MTQG cK UBND Đa chức họ ĐCN uế NTM v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Nguồn vốn huy động thực Chương trình mục tiêu quốc gia NTM huyện Yên Thành từ 2011-2013 26 uế Bảng 2: Cơ cấu sử dụng đất xã giai đoạn 2011-2013 30 tế H Bảng 3: Tình hình dân số lao động xã Quang Thành giai đoạn 2011-2013 .32 Bảng 4: Tình hình sở hạ tầng xã Quang Thành năm 2013 33 Bảng 5: Tình hình phát triển kinh tế xã Quang Thành giai đoạn 2011 – 2013 35 Bảng 6: Khai toán kinh phí xây dựng công trình Nông thôn 37 h Bảng 7: Hiện trạng tiêu chí NTM xã Quang Thành năm 2010 (chưa tiến in hành thực NTM) .38 Bảng 8: Đánh giá kết thực nông thôn xã Quang Thành theo 19 tiêu cK chí đến năm 2013 41 Bảng 9: Kế hoạch thực tiêu chí sở vật chất văn hóa .49 họ Bảng 10: Hiểu biết người dân nông thôn 54 Bảng 11: Tiếp cận chương trình NTM người dân xã Quang Thành 54 Bảng 12: Đóng góp người dân cho hoạt động nông thôn 55 Tr ườ ng Đ ại Bảng 13: Đánh giá người dân chương trình nông thôn địa bàn xã 56 vi TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu là: Đánh giá tình hình thực chương trình nông thôn xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Từ uế đánh giá khó khăn thuận lợi trình thực nông thôn địa bàn xã, đánh giá hiểu biết tham gia người dân nông thôn tế H Để đạt mục tiêu chung cần làm rõ mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn nông thôn, nông thôn Việc xây dựng, thực chương trình mục tiêu quốc gia nước nói chung h tỉnh Nghệ An, huyện Yên Thành xã Quang Thành nói riêng in - Đánh giá tình hình thực Chương trình nông thôn xã Quang Thành theo 19 tiêu chí cK - Đề xuất số giải pháp nhằm thực có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn cho xã thời gian họ Nhằm làm rõ mục tiêu đề ra, đối tượng nghiên cứu đề tài là: Nghiên cứu vấn đề có tính lý luận thực tiễn thực chương trình Nông thôn xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Đ ại Nắm bắt sở lý luận đề tài giúp ta hiểu sâu đối tượng nghiên cứu Vì vây, đưa số khái niệm mô hình Nông thôn sau: + Nông thôn vai trò nông thôn ng + Khái niệm mô hình nông thôn mới: “Mô hình nông thôn tổng thể đặc điểm, cấu trúc tạo thành kiểu tổ chức nông thôn theo tiêu chí mới, đáp ứng ườ yêu cầu đặt cho nông thôn điều kiện nay, kiểu nông thôn xây Tr dựng so với mô hình nông thôn cũ tính tiên tiến mặt” + Và nội dung liên quan đến chương trình nông thôn Như biết, lý luận gắn với thực tiễn, sở để ta tìm hiểu thực tiễn vấn đề rõ hơn, sâu sắc Tôi đưa sở thực tiễn sau: - Tình hình thực chương trình nông thôn Việt Nam thời gian qua - Tình hình thực chương trình nông thôn tỉnh Nghệ An - Tình hình thực chương trình nông thôn huyện Yên Thành vii Để nắm rõ tình hình thực nông thôn xã Quang Thành nhũng thuận lợi, khó khăn trình thực hiện, trước tiên tìm hiểu số đặc điểm địa bàn Trong trình nghiên cứu, chọn phương pháp nghiên cứu là: Phương uế pháp điều tra thu thập thông tin ( số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp), tiến hành khảo, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, phân tích tế H nghiên cứu 60 hộ dân xã Quang Thành, phương pháp chuyên gia, chuyên Qua trình nghiên cứu đề tài, thấy tình hình thực chương trình nông thôn xã đạt số kết ban đầu, nhiên với tiến độ chậm Người dân đa số hiết chương trình nhậ thức vấn đề Qua in h năm thực chương trình, xã Quang Thành đạt 9/19 tiêu chí NTM Và nguyên nhân chủ yếu chưa đạt 10 tiêu chí lại trình độ dân trí thấp, cK kinh phí cho việc thực hạn chế, cán địa phương chưa đâỷ nhanh tiến độ thực địa phương Việc thực Chương trình địa bàn xã gặp số thuân lợi không khó khăn xuất phát từ người dân họ từ cán quản lý xã, địa phương Để việc thực Chương trình nông thôn xã Quang Thành lâu dài, Đ ại có hiệu đưa số định hướng giải pháp Với giải pháp là: Đào tạo, nâng cao nâng cao nguồn nhân lực xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động tăng cường tham gia người dân xây dựng nông thôn ng mới; huy động nguồn lực; nâng cao trình độ dân trí, phát huy vai trò người dân; kết hợp thực chương trình nông thôn với phong trào xây dựng làng văn hóa; thực Tr ườ nông thôn gắn với quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp, nông thôn nông dân vấn đề có tầm chiến lược đặc biệt quan uế trọng trình phát triển kinh tế - xã hôị, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sở ổn định trị an ninh quốc phòng; yếu tố quan trọng tế H đảm bảo phát triển bền vững đất nước Vấn đề mối quan tâm hàng đầu nước phát triển, có Việt Nam Đó nhiệm vụ quan trọng, Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X nêu rõ: “Hiện h nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân có tầm chiến lược in đặc biệt quan trọng, phải coi trọng đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn nông dân” cK Thời gian qua, nhiều chương trình, sách dự án nhằm phát triển nông thôn thực Chương trình 135; Chương trình mục tiêu quốc gia họ nước vệ sinh môi trường nông thôn; Dự án ngành sở hạ tầng nông thôn Tuy nhiên, chương trình, dự án giải vấn đề riêng lẽ, chưa đồng vùng Chính phủ thực chủ trương tăng tường việc Đ ại phân cấp trao quyền cho địa phương phát triển nông thôn văn minh, đại Bước đầu đạt kết đáng khích lệ, nhiên việc triển khai thực cấp xã, thôn/xóm chậm gặp nhiều khó khăn ng Xây dựng nông thôn thời kỳ vấn đề quan tâm cấp, ngành Nhằm khẳng định tầm quan trọng nông nghiệp nông thôn nước ta ườ thực đường lối Đảng, Chính phủ Nghị số 24/2008/NQ-CP ban hành chương trình hành động Chính phủ xây dựng nông nghiệp, nông dân, Tr nông thôn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Đây chương trình mang tính tổng hợp, sâu rộng, có nội dung toàn diện với tất lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trị, an ninh – quốc phòng Những năm gần đây, việc thí điểm thực chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn xã thuộc tỉnh nước có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo vùng nông thôn có thay đổi đáng kể tế H uế có việc làm thường xuyên Hình thức tổ Có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt Có động có hiệu dục 14.1 Phổ cập giáo dục trung học sở cK xuất Giáo Có Có Có Có Có Có in chức sản 14 Có h 13 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 85% 70% 90% 85% 85% 70% 90% 80% >35% >20% >40% >35% >35% >20% >40% >20% 30% 20% 40% 30% 30% 20% 40% 20% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt phổ thông, bổ túc, học nghề) họ học sở tiếp tục học trung học ( Y tế 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế Đ 15 ại 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 15.2 Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Văn hóa Xã có từ 70% số thôn, trở lên đạt ờn g 16 tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định Bộ VH-TT-DL Môi 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước Tr 17 tế H uế trường hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt môi trường 17.3 Không có hoạt động gây suy h giảm môi trường có hoạt động 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt thống tổ 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống chức trị sở theo quy định Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt ại 17.5 Chất thải, nước thải thu gom Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18.4 Các tổ chức đoàn thể trị Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Hệ 18.1 Cán xã đạt chuẩn họ xử lý theo quy định 18 Đạt cK quy hoạch Đạt in phát triển môi trường xanh, đẹp bền Đ trị 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu xã hội chuẩn sạch, vững mạnh An ninh An ninh trật tự xã hội giữ vững trật tự xã hội Tr 19 ờn g xã đạt danh hiệu tiên tiến tế H uế PHỤ LỤC 2: TÌNH HÌNH GIAO THÔNG XÃ QUANG THÀNH NĂM 2013 Kế hoạch thực dài đường đường (km) (m) (m) Đường tỉnh lộ, huyện lộ 9,7 1.1 Đường Dinh – Lạt 4,7 1.2 Trung tâm xã đường khùa (m) (m) Năm Kết cấu thực Chưa đạt 11 3,5 Nhựa 2013 3,5 Nhựa Chưa đạt 11 3,5 Nhựa 2014 Cấp phối Chưa đạt 11 3,5 Nhựa 2015 2.1 Sơn Thành, Quang Nhân-Kim 6,5 ại 18,3 3,5 3,5 Cấp phối Chưa đạt 11 3,5 Nhựa 2014 Đ Long-Trường Cấp MĐ Nhựa Đường Xã Anh Lương, Hồng Nam – Quang chuẩn LĐ 3,5 2.2 tiêu Đồng Thành Thành Kết cấu họ thời gian tới So với h Mặt in Tên đường Lòng cK TT Chiều Tân Sơn- Tiên Long – Trường cấp 4,5 4,5 Cấp phối Chưa đạt 3,5 Nhựa 2015 2.4 Trạm Y tế mới- Đồng nghè lọc- 3,8 3,5 Cấp phối Chưa đạt 3,5 Nhựa 2017 ờn g 2.3 Tr Xóm Tiên Long tế H uế Đường xóm 33,3 3.1 Xóm Quang Long 3,15 2,5 Đất Chưa đạt 3,5 Bê tông 2014 3.2 Xóm Hồng Nam 2,1 2,5 Đất Chưa đạt 11 3,5 Bê tông 2015 3.3 Xóm Đông Thành 3,55 Đất Chưa đạt 4,5 Bê tông 2016 3.4 Xóm Sơn Thành 2,6 Đất Chưa đạt 4,5 Bê tông 2016 3.5 Xóm Quang Nhân 4,45 Đất Chưa đạt 3,5 Bê tông 2018 3.6 Xóm Tân Sơn 3,85 3,5 Đất Chưa đạt 11 3,5 Bê tông 2017 3.7 Xóm Bắc Sơn 3,2 Chưa đạt 3,5 BT 2019 Đất Chưa đạt 4,5 Bê tông 2016 2,95 Đất Chưa đạt 4,5 Bê tông 2017 4,8 3,5 Đất Chưa đạt 3,5 Bê tông 2015 Đất Chưa đạt BT 2018 3.9 Xóm Trung Bắc 3.10 Xóm Tiên Long ại 34,2 Đ ờn g Tr họ Xóm Trung Nam Đường trục nội đồng in cK Đất 3.8 h 3,5 cấp phối cấp phối PHỤ LỤC 3: TÌNH HÌNH HỆ THỐNG THỦY LỢI XÃ QUANG THÀNH dài kênh kiên cố kiên cố Khe Chăn 1845 Hố Lèn 200 Ông Trì 200 Ổ Lợn 600 Đập Trại 605 Bồ Bồ 200 Khe Chùa 2500 Khe Lau 250 Đập Chợ 10 Thi Long 11 Đập Dong 12 Đồng Quân 13 845 1000 200 kiên cố (%) 200 600 265 340 43.80 200 16.80 100 150 40.00 800 200 600 25.00 700 100 600 14.29 200 300 40.00 cK 2080 họ giá 45.80 420 500 Đánh tế H Tỷ lệ uế Chưa h Tên hồ đập Đã in TT Chiều 400 Chưa Cầu Đôi 300 300 đạt 14 Đập Mới 250 250 15 Đồng Chuối 450 252 198 56.00 16 Hố Lơm 250 10 240 4.00 Đồng Nhỏ 100 100 Thượng Đồng Nhỏ 150 150 ườ 18 ng 17 Đ ại 400 Khe Đa 4650 20 Vệ Bù 100 100 21 Kèn Kén 1200 1200 22 Cây Tràu 400 400 23 Vụng Dài 200 200 24 Khe Sông 1850 Tr 19 2950 850 1700 1000 63.44 45.95 Hố Sậy 26 Khe Trâu 1502 27 Các Cụ 100 100 28 Ông Hàn 100 100 29 Ông Cửu 150 150 30 Khe Chăn 150 150 31 Bờ Đắp 150 150 32 Bạch Y 200 33 Đập Họ 100 34 Các Cụ 150 35 Ông Cương 650 36 Bà Thắng 150 37 Ba Phần 150 38 Ba Giáng 39 Bà Thuận 40 Cửa Trung 1280 200 100 h 150 cK in 650 150 150 150 100 100 họ 14.78 tế H 222 150 23002 ng ườ Tr 300 200 Đ ại Tổng 300 uế 25 200 6414 16588 27.88 tế H uế PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI XÃ QUANG THÀNH TT Kết tiêu chí thực Đạt Đạt Đạt 100% 45% Chưa đạt 70% 70% 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa 100% 75% 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 70% 35% 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh Đạt Chưa 3.2 Tỷ lệ km kênh mương xã quản lý kiên cố hóa 85% 30% 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện Đạt Chưa 4.2 Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn 98% 100% Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có 80% 90% Tiêu chí Nội dung tiêu chí Quy hoạch xây dựng xã nông thôn ( đầy đủ nội dung quy quy hoạch hoạch heo tiêu chí Quốc gia NTM) tiêu chí HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI cK Giao thông với Bộ in Quy hoạch thực B QUY HOẠCH h A So sánh Yêu cầu 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT họ 2.2 Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng hóa, xe giới lại Điện Trường học ờn g Thủy lợi Tr Đ ại thuận tiện sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia Chưa đạt Chưa đạt Đạt tế H uế Cơ sở vật chất văn 6.1 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL hóa 6.2 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định Bộ VH-TT-DL Chợ nông thôn Chợ nông thôn đạt chuẩn Xây dựng Bưu điện 8.1 Có điểm phục vụ bưu viễn thông h Nhà dân cư in 8.2 Có internet đến thôn 9.1 Nhà tạm, dột nát C Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung tỉnh Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo 12 Tỷ lệ lao động có việc Tỷ lệ lao động độ tuổi làm việc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp Hình thức tổ chức sản Có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu Đ làm thường xuyên xuất Giáo dục 100% 90% Đạt Chưa Chưa đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không Không 80% 92% 1,4 lần 0,96 Chưa đạt 50% 23,9% Chưa đạt Đạt 35% Chưa đạt Có Chưa đạt 14.1 Phổ cập giáo dục trung học sở Đạt Đạt 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học sở tiếp tục học 85% 87% trung học ( phổ thông, bổ túc, học nghề) Tr Chưa đạt VĂN HÓA – XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG ờn g D 14 ại 11 13 Chưa KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT họ 10 cK 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng Đạt Đạt tế H uế 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo 15 Y tế 35% 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 75% 15.2 Y tế xã đạt chuẩn quốc gia 16 Văn hóa Đạt Xã có từ 70% số thôn, trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo h quy định Bộ VH-TT-DL Môi trường 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Đạt 100% 100% 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn môi trường Đạt Đạt 17.3 Không có hoạt động gây suy giảm môi trường có Đạt Đạt 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch Đạt Đạt 17.5 Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định Đạt Đạt in 17 cK quốc gia Chưa đạt Chưa đạt Đạt 18.1 Cán xã đạt chuẩn Đạt Đạt trị xã hội vững mạnh 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định Đạt Đạt 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn sạch, vững mạnh Đạt Đạt 18.4 Các tổ chức đoàn thể trị xã đạt danh hiệu tiên Đạt Đạt Đạt Đạt Đ Hệ thống tổ chức ờn g 18 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ại E họ hoạt động phát triển môi trường xanh, đẹp Đạt tiến trở lên An ninh, trật tự xã hội An ninh trật tự xã hội giữ vững Tr 19 Đạt PHỤ LỤC 5: PHIẾU KHẢO SÁT CÁC HỘ NÔNG DÂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI Phiếu số: I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN …… uế Thông tin người vấn Tuổi:………………………………………… Trình độ văn hóa:…………………………… Địa chỉ:………………………………………… tế H Họ tên người vấn: ………………………… Nam/nữ:……… h Tổng số hộ:…… người Số lao động hộ:… người  Trồng trọt  Chăn nuôi họ  Nuôi trồng thủy sản cK Hoạt động kinh tế hộ gia đình: in Nam:…… người ; Nữ:…… người  Phi nông nghiệp  TTCN DV  Ngành nghề khác Xếp loại kinh tế hộ xã: a Giàu Đ ại c.Trung bình b Khá d Nghèo II HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN VỀ NÔNG THÔN MỚI Ông (bà) có biết đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn ng không? a Có b Không ườ Ông (bà) có biết chủ trương sách nhà nước thực Tr chương trình nông thôn xã ta hay không? b Có b Không Nếu có ông (bà) biết chương trình qua kênh thông tin nào? a Phương tiện truyền b Chính quyền xã c Các tổ chức, đoàn thể địa phương d Đọc báo, internet e Nguồn thông tin khác Ông (bà) đánh giá thực chương trình NTM xã? a Rất hiệu uế b Khá hiệu c Không có thay đổi tế H d Không hiệu Ông (bà) có ủng hộ việc thực NTM xã không? a Có b Không 10 Ông (bà) có nắm bắt vấn đề NTM? in h a Cách thức tổ chức thực chương trình NTM b Bộ tiêu chí NTM d Các hình thức tham gia cK c Nguồn lực thực chương trình NTM NTM không? a Có họ 11 Ông (bà) có tham gia đóng góp ý kiến ( thảo luận) xây dựng b Không Đ ại 12 Trong họp thôn (xóm) vấn đề thực chương trình NTM xã có khoảng … %hộ tham gia III SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG ng TRÌNH NTM 13 Ông (bà) tham gia vào việc lập kế hoạch phát triển thôn lần chưa? ườ a Đã tham gia b Chưa tham gia Tr 14 Ông (bà) có tham gia đóng góp ý kiến ( thảo luận) xây dựng NTM không? b Có b Không 15 Trong họp thôn (xóm) vấn đề thực chương trình NTM xã có khoảng … %hộ tham gia 16 Ông (bà) tham gia ý kiến vào hoạt động xây dựng NTM nào? a Quá trình thảo luận xây dựng quy hoạch, đề án NTM b Thảo luận lựa chọn nội dung xây dựng NTM c Tham gia trình triển khai hạng mục e Nghiệm thu công trình tế H f Hoạt động khác:…………………………………… uế d Giám sát trình triển khai 17 Ông (bà) gặp khó khăn tham gia vào xây dựng mô hình nông thôn mới? ………………………………………………………………………………… in h 18 Gia đình tham gia đóng góp việc huy động nội lực thôn theo phương thức nào? cK a Theo nhân b Theo hộ gia đình 19 c Theo lao động d Theo nghề nghiệp Nguồn đóng góp gia họ đình ông (bà) cho chương trình từ đâu? c Công lao động gia đình b Thu nhập gia đình d Khác Đ ại a Nguyên liệu sẵn có 20 Ông (bà) đóng góp vật chất, tiền mặt hay tài sản khác cho hoạt động xây dựng NTM nào? ng a Phát triển kinh tế b Xây dựng sở hạ tầng ườ c Hoạt động văn hóa – xã hội d Hoạt động bảo vệ môi trường Tr e Hoạt động khác……………………………………… 21 Số tiền, công lao động ông (bà) đóng góp cho hoạt động xây dựng NTM? Hoạt động Tiền mặt Công lao động (ngàn đồng) (công) Hiến đất (m2) uế a Làm đường giao thông tế H b Xây dựng trường học c Xây dựng kênh mương d Xây dựng nhà văn hóa h e Bảo vệ môi trường in f Hoạt động khác cK 22 Ông (bà) có sẵn sàng đóng góp tiền, vật chất, công lao động để xây dựng NTM không? họ a Sẵn sàng b Không muốn đóng góp 23 Tại ông (bà) không muốn đóng góp để xây dựng NTM? Đ ại a Do nghèo b Sợ tham nhũng c Do không tin tưởng vào việc xây dựng NTM ng d Lý khác:………………… IV VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG UBND XÃ TRONG XÂY ườ DỰNG, THỰC HIỆN NTM 24 Ông (bà) nhận thấy tổ chức xã hội xã thực quan tâm đến việc Tr thực NTM chưa? a Rất quan tâm b Bình thường c Không quan tâm 25 Ông (bà) nhận thấy vai trò tổ chức xã hội bên liên quan xây dựng NTM nào? a Rất quan trọng b Quan trọng uế c Bình thường d Không quan trọng tế H 26 Ban quản lý dự án xây dựng mô hình NTM làm việc hoạt động? a Rất tốt b Tốt in h c Bình thường e Khác ………………… cK d Kém V TÁC ĐỘNG TỪ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 27 Tác động đề án đến địa phương? họ a Làm đẹp cảnh quan cho làng xã b Thu nhập người dân tăng Đ ại c Đời sống người dân nâng cao, tiếp cận thông tin nhạy bén d Không có tác động 28 Tác động NTM đến môi trường? ng a Tăng ô nhiễm môi trường b Giảm ô nhiễm môi trường ườ c Tăng độ phì đất d Tăng mạch nước ngầm Tr e Không ảnh hưởng 29 Theo ông (bà) việc thực NTM xã gặp thuận lợi khó khăn gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 30 Theo ông (bà) để xây dựng NTM phát triển bền vững lâu dài địa phương cần phải làm gì? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… uế 31 Ông (bà) có đề xuất/ kiến nghị không? …………………………………………………………………………………… tế H …………………………………………………………………………………… Tr ườ ng Đ ại họ cK in h XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Quang Thành-huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An, Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Quang Thành-huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An, Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Quang Thành-huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay