Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty CPXD& DVTM Sông La trên địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh

85 132 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:44

TÊ ́H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP O ̣C K IN H ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SÔNG LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ - TỈNH HÀ TĨNH Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thò Thúy Đ A ̣I H Sinh viên thực hiện: Thái Thò Hoài Thương Hằng Lớp: K44B KHĐT Niên khóa: 2010 - 2014 Huế 05/2014 Lời Cảm Ơn! Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Thời gian thực tập thật có ý nghĩa sinh viên, khơng giúp sinh viên vận dụng kiến thức giảng đường đại học mà giúp sinh viên vận dụng kiến thức thực tế, làm quen với nghiệp vụ kinh tế Qua đánh giá phân tích thực trạng địa phương hay cơng ty Từ đúc kết lại kinh nghiệm bổ ích chuẩn bị hành trang cho thân sau Để hồn thành khóa luận này, ngồi cố gắng nổ lực thân, em nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo trường Đại học Kinh Tế Huế Các thầy dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức, niềm tin ước mơ vững bền với cơng việc suốt năm qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên ThS Nguyễn Thị Thúy Hằng - Người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình giúp đỡ em suốt thời gian qua để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo chú, anh chị phòng kế tốn tổng hợp Cơng ty Cổ phần xây dựng Dịch vụ thương mại Sơng La tạo điều kiện giúp đỡ cho em tìm hiểu thực tế thu thập số liệu để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người ln quan tâm, động viên, khích lệ em suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn Huế, ngày 17 tháng năm 2014 Sinh viên Thái Thị Hồi Thương MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ vi Ế TĨM TẮT NGHIÊN CỨU vii U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài .1 TÊ Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung H 2.2 Mục tiêu cụ thể IN Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .3 K Phương pháp nghiên cứu .3 ̣C PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU O CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ̣I H 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Tổng quan vốn kinh doanh Đ A 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 13 1.2.1 Thực trạng sản xuất vật liệu xây dựng gạch Tuynel Việt Nam 13 1.2.2 Tình hình phát triển vật liệu xây dựng thực trạng sản xuất gạch địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG .19 VỐN TẠI CƠNG TY CPXD &DVTM SƠNG LA TRÊN ĐỊA BÀN 19 HUYỆN ĐỨC THỌ- TỈNH HÀ TĨNH 19 i 2.1 Tổng quan Cơng ty 19 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 19 2.1.2 Chức nhiệm vụ Cơng ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Thương mại Sơng La 20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .21 2.1.4 Đặc điểm sản xuất quy trình cơng nghệ 24 2.1.5 Tình hình lao động 26 Ế 2.1.6 Kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần xây dựng Dịch vụ thương mại U Sơng La địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010– 2012 28 ́H 2.2 Đánh giá khái qt tình hình huy động sử dụng vốn cơng ty CPXD & DVTM Sơng La giai đoạn 2010-2012 32 TÊ 2.2.1 Đánh giá khái qt tình hình biến động nguồn vốn 32 2.2.2 Tình hình huy động sử dụng vốn cơng ty CPXD&DVTM Sơng La H địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2012 37 IN 2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty qua tiêu 45 K 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định .45 2.3.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 48 O ̣C 2.3.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh .52 ̣I H 2.4 Đánh giá hiệu sử dụng vốn qua tiêu tài .55 2.4.1 Đánh giá khả đảm bảo nguồn vốn mức độ đảm bảo nợ 55 Đ A 2.4.2 Đánh giá khả tốn 57 2.5 Đánh giá chung .61 2.5.1.Kết đạt 61 2.5.2 Các hạn chế 63 2.5.3 Phân tích SWOT 64 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 66 SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CƠNG TY CPXD& DVTM 66 SƠNG LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ 66 TỈNH HÀ TĨNH 66 3.1 Định hướng chiến lược phát triển cơng ty thời gian tới 66 ii 3.2 Dự báo nhu cầu sử dụng vốn xác định nguồn tài trợ năm 2013 67 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cơng ty 68 3.3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 68 3.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động .68 3.3.3 Giải pháp tổ chức, quản lý .70 3.3.4 Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường 70 3.3.5 Mở rộng mạng lưới bán hàng đối tượng khác hàng .71 Ế 3.3.6 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu sử dụng vốn 71 U PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 ́H Kết luận 72 Kiến nghị 73 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 iii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT : Cổ phần xây dựng Dịch vụ thương mại VCSH : Vốn chủ sở hữu DN : Doanh nghiệp ĐTCK : Đầu tư chứng khốn ĐTCKNN : Đầu tư chứng khốn ngắn hạn ĐVT : Đơn vị tính ĐTCB : Đầu tư HĐKD : Hoạt động kinh doanh HTK : Hàng tồn kho KPT : Khoản phải thu LNST : Lợi nhuận sau thuế NXB : Nhà xuất ROA : ROE : Tỷ suất sinh lời tổng vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lời doanh thu Triệu đồng : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động VCĐ : Vốn cố định : Vốn lưu động Đ A ̣I H TSCĐ VLĐ U Tỷ suất sinh lời tổng tài sản : O Tr.đ ́H TÊ H IN K : ̣C ROS Ế CPXD&DVTM iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1: Tình hình lao động nhà máy qua năm .27 Bảng : Báo cáo hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2012 .29 Bảng 3: Tình hình nợ phải trả cơng ty giai đoạn 2010-2012 .34 Ế Bảng 4: Vốn chủ sở hữu cơng ty CPXD& DVTM Sơng La qua năm .36 U Bảng 5: Tình hình tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn cơng ty qua năm 38 ́H Bảng 6: Tình hình khoản phải thu Cơng ty qua năm 39 TÊ Bảng 8: Bảng kê tài sản cố định cơng ty CPXD& DVTM Sơng La 43 Bảng 9: Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng VCĐ cơng ty qua năm .46 Bảng 10: Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng VLĐ cơng ty qua năm 49 H Bảng 11: Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh 53 IN Bảng 13: Tỷ số đảm bảo nợ vốn chủ sở hữu 56 K Bảng 14: Tỷ suất đầu tư cơng ty qua ba năm 57 Bảng 15: Khả tốn cơng ty CPXD&DVTM Sơng La qua ba năm 59 Đ A ̣I H O ̣C Bảng 16: so sánh ma trận SWOT cơng ty CPXD& DVTM Sơng La 65 v DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ: Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý cơng ty CPXD& DVTM Sơng La .21 Sơ đồ 2: Quy trình cơng nghệ sản xuất gạch Tuynel 25 Biểu đồ: Ế Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất gạch Việt Nam tính đến tháng năm 2012 15 U Biểu đồ 2: Tình hình phát triển gạch xi măng cốt liệu .15 ́H Biểu đồ 3: Lượng tiêu thụ loại gạch khơng nung Việt Nam 16 Biểu đồ 4: Lợi nhuận sau thuế cơng ty qua năm 31 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Biểu đồ 5: biểu đồ đánh giá khái qt biến động nguồn vốn 33 vi TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Qua q trình thực tập, điều tra nghiên cứu Cơng ty CPXD& DVTM Sơng La, với đề tài:“ Đánh giá tình hình huy động sử dụng vốn Cơng ty CPXD& DVTM Sơng La địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh”, với số liệu thu thập tơi nhận tầm quan trọng nguồn vốn cơng tác quản lý tài doanh nghiệp Việc hình thành cấu vốn hợp lý, sử dụng tiết kiệm Ế tăng nhanh tốc độ ln chuyển vốn góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh U doanh gia tăng lợi nhuận doanh nghiệp Cùng với đó, tơi nhận thấy ́H mặt khó khăn cơng ty việc huy động sử dụng vốn đầu tư để từ TÊ đề giải pháp nhằm nhắc phục nhược điểm mà cơng ty gặp phải, nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cơng ty thời gian tới H Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận IN thực tiễn vốn hiệu sử dụng vốn nhằm phân tích đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh cơng ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Thương K mại Sơng La Đồng thời nêu lên kết đạt hạn chế việc sử dụng ̣C vốn cơng ty.Trên sở với hy vọng đề tài đóng góp số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cơng ty ̣I H O Dữ liệu phục vụ nghiên cứu: thu thập số liệu thơng qua sách, báo, tạp chí, internet có liên quan Số liệu báo cáo tài chính, bảng kê tài sản cố định Đ A cơng ty CPXD& DVTM Sơng La giai đoạn năm 2010 đến năm 2012 Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng phương pháp thu thập số liệu, phương pháp xử lý số liệu phương pháp tổng hợp phân tích, so sánh Cụ thể, thu thập số liệu cơng ty thơng qua bảng cân đối kế tốn, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng kê tài sản cố định Từ số liệu thu thập tổng hợp báo cáo để tiến hành phân tích so sánh số qua năm từ áp dụng cơng thức tính số tài cơng ty liên hệ với tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty qua năm để đưa nhận xét, đánh giá đơn vị Kết nghiên cứu: Qua q trình phân tích hiệu sử dụng vốn cho ta thấy Cơng ty đạt thành tựu to lớn cơng tác huy động vốn Cơng ty vii tương đối tốt, tăng liên tục qua năm với tăng lên doanh thu lợi nhuận góp phần khơng nhỏ làm tăng khả tốn, cố phát triển nguồn vốn đảm bảo trì ổn định sản xuất kinh doanh thời gian tới Nhưng bên cạnh cơng ty gặp phải số khó khăn cần phải có biện pháp khắc phục sớm số lượng hàng tồn kho cao, tỷ lệ hao mòn TSCĐ ngày tăng, vòng quay khoản phải thu lớn, để khắc phục hạn chế khó khăn em đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao khả huy động sử Ế dụng vốn, nâng cao khả sản xuất kinh doanh gia tăng lợi nhuận cho cơng ty U thời gian tới Để giải vấn đề đòi hỏi cần nỗ lực đội phối hợp, tạo điều kiện cấp quyền ́H ngũ cán cán nhân viên cơng ty, đạo đắn từ phía cơng ty TÊ Do hạn chế thời gian, trình độ, khó khăn việc thu thập thơng tin nên khóa luận tập trung nghiên cứu hiệu sử dụng vốn dựa số liệu thứ cấp H kết sau phân tích tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn khơng có số IN liệu ngành để so sánh Vì vậy, đề tài nhiều thiếu sót định tơi mong nhận K ý kiến đóng góp q thầy anh( chị) cơng ty để đề tài hồn Đ A ̣I H O ̣C thiện viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng vọng thời gian tới cơng ty có chiến lược khâu quản lý hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay để nâng cao khả sản xuất kinh doanh đơn vị 2.5 Đánh giá chung 2.5.1.Kết đạt Mặc dù thị trường tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn thời gian qua cạnh tranh từ doanh nghiệp ngồi tỉnh Cơng ty ln hồn thành tốt nhiệm vụ, tiêu kế hoạch đề ra, có mức tăng Ế trưởng, giá trị sản xuất, thu nhập cho người lao động khơng ngừng tăng lên Thị phần U Cơng ty ngày mở rộng khơng tỉnh mà ngồi nước Nghệ ́H An, Thanh Hóa, Quảng Bình… Cơng ty CPXD DVTM Sơng La ln ln làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước, nộp ngân sách đủ, hạn, góp phần TÊ khơng nhỏ vào việc tăng doanh thu cho ngân sách quốc gia Hiệu kinh tế: H  Về sản xuất kinh doanh: với kiên trì phấn đấu tạo dựng từ bất ổn định IN cơng ty bước đứng lên chưa tồn diện so với u cầu phát triển K tiền đề để cơng ty tiếp tục phát triển bền vững thời gian tới Doanh thu lợi nhuận khơng ngừng tăng lên năm qua chứng tỏ phát triển chiều O ̣C rộng chiều sâu cơng ty chặng đường lên mình, uy tín Cơng ty ̣I H thị trường nội địa khu vực ngày cao nên tạo tin tưởng nên việc huy động vốn tương đối dễ dàng Đ A Về cơng tác huy động vốn: vốn sản xuất cơng ty chưa thơng thống cơng ty khắc phục phần bước đầu ngân hàng cho vay Đây sở để cơng ty bước lành mạnh tài tạo vươn tới cho đơn vị Từ đóng góp vào ngân sách Nhà nước ngày nhiều, phúc lợi cơng nhân viên Cơng ty ngày quan tâm, tinh thần làm việccủa cán cơng nhân viên Cơng ty hiệu - Trong cơng tác quản lý sử dụng vốn cố định: Mục tiêu Cơng ty thực triệt để mở rộng quy mơ sản xuất, đại hóa trang thiết bị, điều thể rõ qua giá trị TSCĐ Cơng ty tăng qua năm Qua cho thấy Cơng ty trọng đầu tư vào máy móc, thiết bị, dụng cụ quản lý Sử dụng hợp lý SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng nguồn vốn tự có để đầu tư thay mới, đảm bảo cho Cơng ty có cấu tài sản cố định hợp lý với máy móc, phương tiện đại phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh - Trong cơng tác quản lý sử dụng vốn lưu động, thành tựu bật đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn lưu động cho q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty sử dụng vốn lưu động có hiệu thể qua tiêu tương đối tốt tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động,vòng ln chuyển vốn lưu động… nên có ảnh hưởng tích cực đến khả Ế tốn Cơng ty Khả tốn Cơng ty ngày tăng, có nghĩa Cơng U ty có khả đáp ứng khoản nợ ngắn hạn năm tốt ́H  Về quan hệ giao dịch: cơng ty có quan hệ với hầu hết với nguồn hàng lớn doanh lâu dài sở hai bên có lợi TÊ ngồi tỉnh với sở sản xuất Cơng ty tạo chữ tín để kinh Về hiệu xã hội: Ngồi tiêu hiệu kinh tế đánh giá tình H hình doanh nghiệp, việc đạt hiệu xã hội ba yếu IN tố quan trọng để đánh giá hiệu kinh tế - xã hội – mơi trường K  Tình hình giải việc làm cho người lao động: Năm 2010 tổng số việc làm ̣C tạo 150 lao động, năm 2011 160 lao động Đến năm 2012 180 lao động tăng lên 30 lao động tương ứng tăng 20 % số lao động so với năm 2010 ̣I H O  Các khoản tài trợ: - Năm 2010, cơng ty nhận ni bà Trần Thị Dưỡng, 87 tuổi thơn Đại Hòa-xã Đ A Đức Hòa-huyện Đức Thọ, vợ liệt sỹ mẹ liệt sỹ Hiện bà khơng có chăm sóc, ni dưỡng, tháng với 1,5 triệu đồng tặng suất q tết trị giá 500 nghìn đồng cho bà Đây việc làm mang đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn cao, thực đạo lý “ uống nước nhớ nguồn ” - Năm 2011, cơng ty tiếp tục ni dưỡng bà Trần Thị Dưỡng, bên cạnh cơng ty có khoản tài trợ trị giá 27 triệu đồng cho chương trình thời đài phát truyền hình huyện Đức Thọ - Năm 2012, Cơng ty kết hợp với hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ trao phần q tình nghĩa cho gia đình sách có hồn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng huyện Bàn giao nhà Mái ấm cơng đồn cho gia đình giáo Nguyễn Thị Thanh Hoa, giáo viên trường tiểu học Đức n với số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng Ngồi cơng ty có đóng góp lớn việc tạo thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người lao động thực tốt nghĩa vụ đóng thuế góp phần vào ngân sách cho nhà nước Về hiệu mơi trường: Cơng nghệ sản xuất gạch Tuynel cơng nghệ mới, tiếp kiệm nguồn ngun liệu, suất cao, sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo Ế tiêu chuẩn mơi trường, có ưu việt hẳn so với cơng nghệ đốt lò thủ cơng U tất mặt Đang khuyến khích dùng để thay lò thủ cơng ́H 2.5.2 Các hạn chế Bên cạnh thành tựu nói tình hình sử dụng nguồn vốn Cơng ty CP TÊ XD & DVTM Sơng La bộc lộ nhiều hạn chế vào hoạt động lĩnh vực xây dựng chưa lâu như: H  Hiệu sử dụng vốn Cơng ty chưa cao Có nhiều ngun nhân dẫn IN đến tình trạng phải kể đến việc quản lý sử dụng nguồn ngun K vật liệu khơng hiệu làm tăng chi phí Cơng ty chưa thực quan tâm đến hiệu sử dụng TSCĐ mặt tài Điều dẫn đến việc đánh giá khơng ̣C xác thiếu sót viêc sử dụng từ khó đưa giải pháp O đắn ̣I H - Hàng tồn kho cơng ty qua năm có xu hướng tăng lên, dấu Đ A hiệu khơng tốt đến cơng ty gây ứ động hàng hóa, tốc độ vòng quay vốn chậm gây tình trạng lãng phí vốn - Khoản phải thu biến động tăng tín hiệu xấu làm tăng khả bị khách hàng chiếm dụng vốn, làm giảm khả tốn ảnh hưởng cơng tác huy động vốn quay vòng, đầu tư tái sản xuất thu hồi lợi nhuận Hiệu suất sử dụng vốn cố định, vốn lưu động vốn kinh doanh chưa cao khoản nợ vay chiếm tỷ lệ lớn có xu hướng tăng  Sự hỗ trợ vốn từ Ngân sách Nhà nước khơng có, Cơng ty phải tự huy động thêm có nhu cầu sử dụng ( chủ yếu vay ngân hàng) Mặt khác, cơng ty chưa đa dạng phương thức huy động vốn, chủ yếu vốn vay ngân hàng, phương SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng thức huy động vốn khác phát hành trái phiếu, hợp tác liên doanh liên kết…chưa khai thác Việc xây dựng kế hoạch sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung, vốn cố định nói riêng có điểm hạn chế định  Sự cạnh tranh nhà máy vùng lân cận nhà máy gạch Tuynel Sơn Bình( Hương Sơn – Hà tĩnh), Cơng ty TNHH Thanh Thành Đạt- CN nhà máy gạch Tuynel Nghi Xn( Hà Tĩnh), nhà máy gạch Tuynel Đơ lương (Nghệ An)…cũng làm giảm thị phần nhà máy Ế  Chưa có nhiều sản phẩm mới, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nhà máy, chưa U có cửa hàng để tiếp thị sản phẩm cho khách hàng ́H Như qua việc phân tích thực trạng huy động sử dụng vốn ta thấy TÊ việc huy động sử dụng vốn ban lãnh đạo Cơng ty quan tâm, nhiều điểm tồn động Để giải vấn đề cần phải có giải pháp mang tính thực tiễn cao, giải pháp vừa phải đảm bảo giải H khó khăn trước mắt đồng thời phải mang tính chiến lược lâu dài nhằm đảm IN bảo cho q trình huy động sử dụng vốn có tính khả thi cao, phải góp phần đảm bảo ̣C 2.5.3 Phân tích SWOT K tương lai phát triển vững lâu dài cho Cơng ty O Tất doanh nghiệp có điểm mạnh điểm yếu lĩnh vực ̣I H kinh doanh Khơng doanh nghiệp mạnh hay yếu mặt Những điểm mạnh, điểm yếu bên hội thách thức từ bên ngồi điểm Đ A mà doanh nghiệp cần quan tâm xây dựng chiến lược Xác định điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp dựa vào so sánh với doanh ngiệp khác nghành dựa vào kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Muốn có kế hoạch,chiến lược phát triển bền vững tương lai cơng ty cần phải tìm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức đơn vị để từ tận dụng hội sẵn có từ bên ngồi, phát huy mạnh, khắc phục loại bỏ điểm yếu giảm thiểu tối đa rủi ro tương lai nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty ngày sinh lời SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng Bảng 16: so sánh ma trận SWOT cơng ty CPXD& DVTM Sơng La ̣I H Đ A Điểm yếu(W) - Chưa trọng đầu tư, khai thác hết máy móc thiết bị -Chi phí cao, khả cạnh tranh thấp -Chưa có nhiều sản phẩm mới, hàng tồn kho lớn -Đầu tư dàn trải chưa tập trung tốt - Vốn bị chiếm dụng - Giá cao đối thủ cạnh tranh ́H U Ế Thách thức ( T) - Đối thủ cạnh tranh ngày lớn mạnh - Chi phí lãi suất tăng, khó khăn từ nguồn cầu thị trường bất động sản - u cầu khách hàng ngày cao - Nguồn ngun liệu đầu vào ln biến động bất lợi -Khn khổ pháp lý ngành chưa hồn thiện Kết hợp (ST) -Nâng cao hiệu sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh với doanh nghiệp nghành -Nghiên cứu trực tiếp khai thác ngun vật liệu đầu vào - Mở rộng quy mơ sản xuất, nỗ lực đổi sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm để vuơn tới tương lai - Nâng cao hiệu sử dụng vốn đồng thời hạn chế việc vay vốn từ tổ chức tín dụng Kết hợp (WT) - Quản lý chặt chẽ nguồn vốn tránh việc vốn bị chiếm dụng để hạn chế việc vay nợ -Chiến lược hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh - Thay đổi cấu sản phẩm tìm nhiều sản phẩm -Thúc đẩy hoạt động marketing, nghiên cứu thị trường TÊ H IN O ̣C Điểm mạnh(S) - Ngun liệu đất sét dồi dào, chất lượng tốt - Ứng dụng KHKT cho máy móc thiết bị sản xuất đạt hiệu - Đội ngũ lao động có tay nghề cao, cán quản lý nhiều năm kinh nghiệm cơng tác sản xuất quản lý tài - Sản phẩm ngày uy tín bạn hàng ưa chuộng K MA TRẬN SWOT Cơ hội (O) -Chính phủ ưu tiên đầu tư vào xây dựng sở hạ tầng - Thị trường ngồi tỉnh có nhiều tiềm - Đặc thù ngành xây dựng thu hút nhiều vốn đầu tư - Khoa học kĩ thuật ngày đại Kết hợp (SO) -Tận dụng tối đa thành tựu KHKT vào sản xuất -Đẩy mạnh sản xuất dành giật thị trường ngồi tỉnh - Xây dựng dự án khu cơng nghiệp mới, máy móc thiết bị thu hút vốn đầu tư -Cải tiến dây chuyền sản xuất Kết hợp (WO) - Lựa chọn dự án có đầu tư hiệu tập trung tránh đầu tư dàn trải - Tập trung sử dụng tối đa cơng suất máy móc thiết bị đại nhằm nâng cao suất, sản lượng vật liệu để phục vụ đủ nhu cầu cho cơng trình - Tiến hành nâng cấp tài sản SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CƠNG TY CPXD& DVTM SƠNG LA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ TỈNH HÀ TĨNH 3.1 Định hướng chiến lược phát triển cơng ty thời gian tới Ế Với phương trâm kinh doanh đa ngành nghề, ln trước đón đầu, áp dụng cơng U nghệ tiên tiến vào sản xuất, ln giữ chữ tín với khách hàng đối tác, ln lấy chất ́H lượng sản phẩm làm mục tiêu phấn đấu xây dựng văn hố cơng ty lành mạnh nên gặt hái nhiều thành cơng hoạt động sản xuất kinh doanh TÊ Thứ nhất: Khơng ngừng cải tiến cơng nghệ, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu H tỉnh miền Trung, cơng ty ln nỗ lực hồn thiện chất lượng sản phẩm thơng qua IN việc nâng cao suất lao động cải tiến cơng nghệ Cơng ty cổ phần xây dựng K dịch vụ thương mại Sơng La áp dụng nhiều cải tiến để tự động hố dây chuyền, tiết kiệm nhân cơng phát huy tối đa nguồn nhân lực ̣C Thứ hai: Lấy khách hàng làm trọng tâm: Cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối đa O nhu cầu Khách Hàng Cơng ty lấy tín nhiệm Khách Hàng làm mục đích để hoạt động ̣I H Chúng tơi cam kết giao sản phẩm chất lượng, đủ số lượng thời gian Thứ ba: giảm chi phí, tiết kiệm quản lý sản xuất để hạ giá thành sản Đ A phẩm, tạo khả cạnh tranh cao thị trường Thứ tư: trọng phát triển người: Thường xun quan tâm đến đời sống người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán cơng nhân viên Thường xun có sách để thu hút nhân tài, lực lượng lao động có trình độ, tay nghề cao, tạo mơi trường làm việc thoải mái, chun nghiệp để cá nhân tự phát huy hết khả Tiếp tục rà sốt, sàng lọc, đào tạo đào tạo lại đội ngũ CBCNV để nâng cao chất lượng đội ngũ lao động chun mơn ý thức, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm làm chủ thiết bị cơng nghệ SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng Thứ năm: Hồn thành dự án triển khai thu hút thêm dự án Khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lĩnh vực mà cơng ty hoạt động nhằm tối đa hố lợi nhuận mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp 3.2 Dự báo nhu cầu sử dụng vốn xác định nguồn tài trợ năm 2013 Bên cạnh nhu cầu sử dụng vốn để trang trải chi phí sản xuất kinh doanh, năm 2013 năm mà cơng ty triển khai thực dự án nhằm mở rộng hiệu sản xuất kinh doanh bao gồm gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa điển hình như: Ế trường tiểu học Đức Lạc, trường THCS Trường Sơn, trạm y tế xã Đức Thủy, nhà văn U hóa Đức Tùng Vì nhu cầu vốn cơng ty lớn Để huy động vốn đầy ́H đủ, kịp thời chủ động vốn kinh doanh, cơng ty cần phải thực biện pháp sau: TÊ - Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với biến động thị trường mơi trường kinh doanh cơng ty thời kỳ H - Tạo niềm tin cho nơi cung ứng vốn cách nâng cao uy tín cơng ty, IN ổn định hợp lý hóa tiêu tài chính, tốn khoản nợ hạn K - Chứng minh mục đích sử dụng vốn cách đưa kết kinh doanh hiệu vòng quay vốn triển vọng năm tới O ̣C Nghiên cứu tình hình biến động thị trường phân tích cấu ̣I H nguồn vốn cơng ty qua năm qua cho thấy cơng ty huy động vốn từ nguồn sau đây: Đ A  Vốn chiếm dụng: thực chất khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước, khoản phải trả khác Đây khơng thể coi nguồn vốn huy động sử dụng nguồn vốn cơng ty khơng phải trả chi phí sử dụng khơng mà cơng ty lạm dụng nguồn vốn mà doanh nghiệp chiếm dụng tạm thời  Vốn vay: với chiến lược phát triển mà cơng ty vạch hứa hẹn nhiều hội tốt tương lai, cơng ty đưa kế hoạch tới ngân hàng ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cơng ty 3.3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Quản lý sử dụng hợp lý, hiệu TSCĐ có ý nghĩa định cơng ty.Với số lượng tài sản cố định định có kế hoạch sử dụng quản lý chặt chẽ tạo điều kiện cho cơng ty tăng suất lao động, thay kịp thời tài sản khơng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Thứ nhất: xây dựng cấu tài sản hợp lý đơn vị thành viên cơng ty để khai thác đồng bộ, triệt để cơng suất máy móc thiết bị, nhà cửa kho tàng Ế Thứ hai: nâng cao trình độ sử dụng tài sản cố định mặt thời gian cơng suất U biện pháp làm cho với lượng tài sản cố định định sản xuất ́H khối lượng sản phẩm lớn hơn, tiền khấu hao với đơn vị sản phẩm giảm, vốn cố TÊ định ln chuyển nhanh Thứ ba: xác định xác mức khấu hao, phân phối sử dụng quỹ khấu hao H hợp lý Cơng ty cần phải vào kế hoạch đầu tư XDCB, dự kiến biến động TSCĐ sở phân tích tình hình thực khấu hao kỳ trước ảnh hưởng IN đến khấu hao kỳ để có kế hoạch phù hợp K Thứ tư: thực chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xun, sửa chữa TSCĐ theo quy định để đảm bảo TSCĐ hoạt động bình thường tiến độ cơng trình, tránh ̣C tình trạng hư hỏng Đồng thời tiến hành phân loại TSCĐ, tài sản cần dùng O phát huy tác dụng đẩy mạnh phát huy khai thác, sử dụng tài sản ̣I H khơng dùng khơng mang lại hiệu kinh tế tiến hành lý hay nhượng bán để bổ sung vốn cho cơng ty Đ A Thứ năm: quy định trách nhiệm vật chất người bảo quản sử dụng TSCĐ để tránh tình trạng TSCĐ hư hỏng mát trước thời gian quy định 3.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Xây dựng kế hoạch huy động vốn lưu động q trình sản xuất kinh doanh quan trọng cơng ty cần phải hoạch định tổ chức nguồn tài trợ cho nhu cầu huy động vốn cơng ty tổ chức sử dụng vốn hiệu thời gian tới để đem lợi nhuận tối đa mục tiêu phát triển bền vững Thứ nhất: chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tiền mặt, chế độ tốn tích cực nhanh chóng, giải cơng nợ nhằm thu hồi đủ vốn kịp thời giao cho cơng ty SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng Cần phải xác định lượng tiền dự trữ tiền mặt cần thiết để đảm bảo an tồn tốn rủi ro lãi suất Cơng ty nên có sách ưu đãi đặc biệt khác hàng tốn trước thời hạn, hợp đồng có giá trị lớn để giảm rủi ro cơng ty u cầu khác hàng có đảm bảo, chấp bàng vật Mặt khác, cơng ty nên khai thác triệt để nguồn tiền mặt nhàn rỗi doanh nghiệp nhằm giảm chi phí vốn tăng thu Có nhiều cách để thực đem gửi ngân hàng, bổ sung vốn cho dự án đầu tư hoạt động có hiệu Thứ hai: tăng cường quản lý hàng tồn kho hiệu việc lập kế hoạch tổ Ế chức quản lý hoạt động nhằm vào nguồn ngun liệu hàng hóa vào khỏi cơng U ty Hàng tồn kho cơng ty chủ yếu ngun vật liệu mua, sản phẩm dở dang ́H thành phẩm chưa tiêu thụ.Cơng ty cần giảm bớt lượng tồn kho cách tăng TÊ lượng bán ra, cân đối sản xuất nhu cầu thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm làm tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động Thứ 3: thực tốt sách cơng tác thu hồi cơng nợ để giảm thiểu tối đa H khoản phải thu cơng ty Phòng kế tốn tổng hợp phải có trách nhiệm theo dõi kịp IN thời khoản phải thu, đơn đốc ghi nhận thời hạn trả nợ khách hàng K Thứ tư: sâu tìm hiểu phân tích nhu cầu thị trường, đẩy mạnh khả tiêu thụ sản phẩm cách nắm bắt loại vật tư thiết bị mà thị trường thiếu ̣C để tổ chức cơng tác thu mua dự trữ cho phù hợp, hạn chế tình trạng ứ động vật tư ̣I H cho cơng ty O dự trữ để giảm chi phí quản lý, giảm khoản chênh lệch tỷ giá gây ứ động vốn Mặt khác, biện pháp tốt để tăng số lượng, doanh số bán hàng Đ A tương lai, tạo điều kiện cho việc định hướng đầu tư năm Tăng cường cơng tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, marketing, nắm bắt nhu cầu khách hàng số lượng, chất lượng từ có biện pháp khắc phục kịp thời mặt tồn tại, hạn chế sản phẩm phát huy nhũng mạnh có Thứ năm: Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã nhằm nâng cao khả cạnh tranh Nhà máy Ngồi có giải pháp:  Điều chỉnh cấu vốn hợp lý: Cần hạ thấp tỷ trọng vốn vay, tăng khả tự chủ tài chính, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngồi SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng  Giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp góp phần làm tăng lợi nhuận cơng ty, Cần xem xét cách hợp lý nhân viên, chế độ bán hàng, sách marketing Điều chỉnh hướng tới mức chi phí thấp  Cơng ty cần tiến hành thường xun cơng tác phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn, hiệu sản xuất kinh doanh sở thấy mặt mạnh, mặt yếu, ngun nhân tìm cách khắc phục  Đa dạng hóa hình thức huy động vốn : huy động vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vay vốn từ cán bộ- cơng nhân viên cơng ty, huy động Ế vốn qua hợp tác liên doanh U 3.3.3 Giải pháp tổ chức, quản lý ́H Cơng ty nên tổ chức khóa học nâng cao kiến thức thị trường, tình hình TÊ thay đổi luật thuế hay chế độ kế tốn mới, kiến thức marketing Bên cạnh khơng ngừng cập nhật cho cán quy định kinh doanh, luật H văn thương mại, sách thuế thơng qua buổi tập huấn chun gia quan chun trách mời, qua tài liệu tạp chí chun IN nghành để vận dụng cách hiệu K - Khuyến khích động viên cán cơng nhân viên cơng ty vật chất lẫn tinh thần như: tăng lương, tiền thưởng, nghỉ phép, tham gia phong trào cơng đồn ̣C tổ chức như: hội thao bóng đá, bóng chuyền hay động viên thăm hỏi gia đình O sách ̣I H - Cơng ty cần có biện pháp cứng rắn quản lý lao động siết chặt kĩ thuật lao động, thực phê bình nghiêm khắc trường hợp vi phạm quy Đ A định kỉ luật chung, xử phạt nghiêm minh trường hợp tác động trực tiếp đến lợi ích người lao động Mặt khác, cơng ty nên nâng cao lực người quản lý, thường xun trau dồi kiến thức, kỹ (kỹ giao tiếp, mở rộng mối quan hệ, kỹ marketing…) để quản lý qn tốt 3.3.4 Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường nhằm mục đích ký kết hợp đồng để tăng doanh thu lợi nhuận tạo hướng phát triển cho cơng ty Vì để có kết kinh doanh khả quan, sử dụng hiệu nguồn vốn cơng ty, cơng ty cần nâng cao đội ngũ nhân viên có trình độ lực đam mê lĩnh vực marketing SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng - Quảng bá sản phẩm rộng rãi tới người tiêu dùng qua phương tiện thơng tin đại chúng, tạp chí, báo, internet, poster - Đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, tìm kiếm thiết lập bạn hàng giữ vững quan hệ với bạn hàng truyền thống nhằm trì mở rộng thị trường - Duy trì giữ mối quan hệ tốt khách hàng đại lý phân phối, chủ đầu tư đơn vị thi cơng cơng trình đồng thời mở rộng thêm địa bàn tỉnh Mặt khác, cơng ty nên thành lập phòng tiếp thị nâng cao hiệu phòng bán hàng để giảm bớt hàng tồn kho, tối thiểu hóa chi phí Trong phòng tiếp thị bao gồm: Ế  Bộ phận marketing: nghiên cứu thị trường, đề chiến lược tiếp thị cho U cơng ty ́H  Bộ phận quan hệ cơng chúng: đề thực hoạt đơng quan hệ cộng đồng nhằm xây dựng hình ảnh cơng ty cơng chúng TÊ 3.3.5 Mở rộng mạng lưới bán hàng đối tượng khác hàng Cần thiết lập hệ thống cửa hàng bán lẻ khắp tỉnh với sách bán hàng H linh hoạt mềm dẻo như: khuyến khích khác hàng tốn trước thời hạn IN hình thức chiết khấu tốn, giảm giá khách hàng mua với số lượng lớn K Các khách hàng cơng ty chủ yếu doanh nghiệp nhà nước hoạt đơng lĩnh vực xây dựng với lực tài chưa thật cao.Vì cơng ty ̣C cần hướng tới cơng ty cổ phần, TNHH, có tình hình tài lành mạnh hoạt O động kinh doanh ổn định, tăng trưởng bền vững ̣I H 3.3.6 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu sử dụng vốn Để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu sinh lời Đ A đồng vốn, ngồi việc phát triển trì hoạt động sản xuất kinh doanh mạnh mình, cơng ty nên mở rộng sang lĩnh vực khác như: kinh doanh khách sạn, nhà hàng, mở rộng liên doanh liên kết với cơng ty có tiềm để tìm kiếm, đánh giá hội đầu tư nhằm đạt hiệu sinh lời cao, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Tuy nhiên cơng ty cần xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý tránh tình trạng đầu tư dàn trải vào dự án khơng khả thi hiệu kinh tế hiệu xã hội SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có vốn Q trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp q trình hình thành phân phối sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp Vì doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải quan tâm tới vấn đề quản lý sử dụng vốn cho có hiệu nhằm đem lại lợi nhuận cao U Ế Qua q trình phân tích tình hình sử dụng vốn cơng ty CPXD& DVTM ́H Sơng La năm qua cho thấy cơng ty có nhiều cố gắng, nỗ lực tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh, bước nâng cao hiệu tổ chức sử dụng TÊ vốn kinh doanh Cơng ty đạt thành tựu cơng tác huy động vốn Cơng ty tương đối tốt, tăng liên tục qua năm với tăng lên doanh thu H lợi nhuận góp phần khơng nhỏ làm tăng khả tốn, củng cố phát triển IN nguồn vốn đảm bảo trì ổn định sản xuất kinh doanh thời gian tới Bên cạnh K cơng ty gặp phải số khó khăn cần phải có biện pháp khắc phục sớm tỷ lệ hàng tồn kho lớn, vòng quay khoản phải thu cao, Tuy nhiên ̣C ngun nhân khách quan chủ quan nên khơng tránh khỏi khó khăn, hạn chế O định vấn đề quản lý sử dụng vốn Do việc tìm giải pháp ̣I H để cơng ty quản lý sử dụng vốn kinh doanh hiệu có ý nghĩa quan trọng Với đề tài hi vọng đưa số vấn đề thực tiễn hiệu cơng Đ A tác quản lý vốn lưu động vốn cố định cơng ty Thơng qua đề xuất số ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng quản lý vốn cơng ty Hy vọng giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh cơng ty phát triển bền vững thời gian tới Tuy nhiên, thời gian thực tập có hạn hiểu biết tơi nhiều hạn chế, đặc biệt chưa có kinh nghiệm thực tế Nên nội dung báo cáo thực tập khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến thầy giáo anh chị phòng kế tốn tổng hợp cơng ty để đề tài em hồn thiện SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng Tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trường ĐHKT Huế đặc biệt Th.S Nguyễn Thị Thúy Hằng người tận tình bảo, hướng dẫn tơi q trình làm bài, Ban giám đốc,các cán phòng kế tốn tổng hợp Cơng ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Thương mại Sơng La - Nhà máy gạch Tuynel Đức Thọ giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Kiến nghị Trong thời gian vừa qua suy thối kinh tế, cắt giảm đầu tư cơng nhà nước Ế cơng trình thi cơng nhu cầu sử dụng gạch nhân dân giảm Số tiền cơng U trình chiếm dụng nhiều, cơng nợ mua vật tư vật liệu để phục vụ sản xuất thi cơng lớn ́H Nợ tiền lương cán cơng nhân viên kéo dài khó khăn mà tồn cơng ty CPXD&DVTM Sơng La trải qua Vì để vượt qua khó khăn, tạo TÊ đồn kết, hăng say lao động cơng ty qua thời gian thực tập, tìm hiểu tài liệu liên quan đến q trình hoạt động SXKD cơng ty kiến thức thân H trang bị năm qua tơi xin đưa số kiến nghị sau: IN  Đối với cơng ty K Một là: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tất lĩnh vực có.Tích cực mở rộng thị trường kinh doanh rộng lớn lĩnh vực xây dựng bản, O ̣C đặc biệt xây dựng cơng trình thủy lợi ̣I H Hai là: Thu hút lực lượng lao động bên ngồi để bổ sung, thay hàng năm cho cơng ty Chính lực lượng cán có trình độ tay nghề cao chưa nhiều, chưa đáp Đ A ứng kịp thời nhu cầu phát triển cơng ty Ba là: Các trưởng phận đơn đốc cán cơng nhân lao động tăng cường cơng tác thu hồi cơng nợ, tiền gạch, nợ XDCB, mở rộng cơng tác tiếp thị sản phẩm Bốn là: Tiếp tục bổ sung, hồn thiện nội quy, quy chế quản lý nội cơng ty Tăng cường tiết kiệm, giảm chi phí đến mức cần thiết tất khâu q trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Năm là: Cần thực tốt chế quản lý nội bộ, đảm bảo tính gọn nhẹ hiệu hoạt động Cần quan tâm tới cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán cơng nhân viên có đủ lực, chun mơn nghiệp vụ Nhanh chóng ứng dụng cơng nghệ thơng tin cho đội ngũ cán vào q trình sản xuất SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng Sáu là: Sử dụng tối đa cơng suất máy móc thiết bị hạn chế hao mòn vơ hình Đồng thời có chế độ bảo quản tốt, máy móc thiết bị phải ln bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tránh hư hỏng nhằm nâng cao lực hoạt động giảm chi phí hao mòn máy móc  Đối với quan nhà nước: Thứ nhất: Cần hồn thiện khn khổ, hành lang pháp lý Điều giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ luật có sách cụ thể cho cơng ty Ế mình.ví dụ sách vay vốn, đấu thầu, Mục tiêu kiềm chế lạm phát phải U kèm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ́H Thứ hai: Nhà nước cần có sách thuế suất, thuế nhập hợp lý, để cơng ty có điều kiện nhập máy móc cơng nghệ đại từ nước ngồi nhập TÊ ngun liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất Mặt khác nhà nước nên có sách ưu đãi, khuyến khích phát triển nguồn ngun liệu cho sản xuất gạch đất sét, than H Thứ ba: Điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với biến động thị trường Lãi suất IN ngân hàng chi phí vốn, việc lãi suất cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp đến K kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước phải điều chỉnh lãi suất cho thấp lợi nhuận bình qn doanh nghiệp Lãi suất ngân hàng O ̣C Nhà nước quy định phải đảm bảo vừa khuyến khích doanh nghiệp vừa sản xuất kinh ̣I H doanh có lãi, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh thuận lợi Thứ tư: Đề nghị ban ngành, UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tạo điều Đ A kiện cho cơng ty mặt sở vật chất địa bàn hoạt động cơng ty nhằm đảm bảo phát triển ổn định cơng ty, góp phần đảm bảo giải việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thúy Hằng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Trịnh Văn Sơn(2006), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Trường đại học kinh tế Huế [2] Ts Phạm Ngọc Linh, TS Nguyễn Thị Kim Dung(2008), Giáo trình kinh tế phát triển, Nhà xuất Đại học KTQD [3] PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương(2007), Giáo trình kinh tế đầu tư, Nhà xuất Đại học KTQD U Ế [4] PGS TS Lưu Thị Hương (2004), Giáo trình thẩm định tài dự án, NXB ́H Tài chính, Hà Nội [5] Th.s Hồ Tú Linh( 2012), Bài giảng kinh tế đầu tư, NXB Trường ĐHKT Huế TÊ [6] Báo cáo tài năm 2010, 2011, 2012 Cơng ty CPXD&TMDV Sơng La H [7] Bảng kê tài sản cố định năm 2010, 2011, 2012 Cơng ty CPXD& IN DVTM Sơng La [8] Bảng báo giá gạch năm 2013 Cơng ty CPXD&DVTM Sơng La K [9] Báo Hà Tĩnh(2012), Hà Tĩnh: Nhiều nhà máy sản xuất gạch ngói có nguy ̣C phá sản, Website: http://www.dvsc.com.vn/TinTuc/TinKinhTe/175854/ha-tinh- O nhieu-nha-may-san-xuat-gach-ngoi-co-nguy-co-pha-san.aspx ̣I H [10] Cổng thơng tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh Website: http://www.hatinh.gov.vn/Pages/default.aspx Đ A [11] Sở kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh Website: http://www.dpihatinh.gov.vn/, [12].Cổng thơng tin điện tử huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh Website: http://ducthohatinh.gov.vn/ [13] Thời báo kinh doanh(2012), Sự phát triển gạch khơng nung, Website:http://www.vatlieukhongnung.vn/ SVTH: Thái Thị Hồi Thương _ Lớp: K44B - KHĐT 75
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty CPXD& DVTM Sông La trên địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh, Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty CPXD& DVTM Sông La trên địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh, Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty CPXD& DVTM Sông La trên địa bàn huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay