Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác của dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14C – đoạn từ km 397 500 đến cửa khẩu Buprăng tỉnh Đăknông

77 57 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế - - in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG cK VÀ GIAI ĐOẠN KHAI THÁC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC LỘ 14C – ĐOẠN TỪ KM 397 + 500 ĐẾN ng Đ ại họ CỬA KHẨU BUPRĂNG TỈNH ĐĂKNÔNG ườ Sinh viên thực hiện: Trần Thị Dung Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh Tr Lớp: K44 - KTTNMT Niên khóa: 2010-2014 Huế, tháng năm 2014 Lời Cảm Ơn Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tếĐại học Huế nói chung, Khoa kinh tế phát triển nói riêng nhiệt tình giúp đỡ, đóng uế góp ý kiến cho trình học tập năm hoàn thành đề tài khóa luận Thực sự, ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt xin gửi lời cám ơn chân tế H thành sâu sắc đến Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh – người tận tình hướng dẫn trình thực tập hoàn thiện đề tài Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ anh chị nhân viên Phòng tài nguyên h môi trường huyện Tuy Đức tỉnh Đăknông toàn thể cán công nhân viên thuộc đơn in vị thi công Công ty 36 – Bộ Quốc phòng Vì vậy, xin bày tỏ biết ơn đến tất cK người Bên cạnh đó, xin cảm ơn bạn bè, người thân- người đứng đằng sau để cổ vũ, động viên, tạo điều kiện hoàn thành nghiên cứu họ cách tốt Cuối cùng, cố gắng nỗ lực thân việc thực Đ ại luận văn này, luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ý giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận hoàn thiện hơn! Tr ườ ng Một lần nữa, xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Trần Thị Dung Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh MỤC LỤC Lời Cảm Ơn i uế MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v tế H DANH MỤC CÁC BẢNG vi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 h Đối tượng phạm vi nghiên cứu in Phương pháp nghiên cứu cK PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU A CƠ SỞ LÝ LUẬN họ 1.1 Lý luận chung đánh giá tác động môi trường 1.1.1 Sự cần thiết việc đánh giá tác động môi trường dự án Đ ại 1.1.2 Khái niệm đánh giá tác động môi trường .5 1.1.3 Mục đích đánh giá tác động môi trường 1.1.4 Ý nghĩa đánh giá tác động môi trường 1.1.5 Hệ thống tiêu đánh giá tác động môi trường ng 1.1.5.1 Các phương pháp dùng để đánh giá tác động môi trường .6 ườ 1.1.5.2 Chỉ số đánh giá chất lượng môi trường 1.2 Những vấn đề chung tài nguyên môi trường .9 Tr 1.2.1 Khái niệm tài nguyên phân loại tài nguyên .9 1.2.1.1 Khái niệm tài nguyên .9 1.2.1.2 Phân loại tài nguyên 1.2.2 Các khái niệm môi trường 1.2.2.1 Khái niệm môi trường 1.2.2.2 Các thành phần môi trường Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh 1.2.2.3 Khái niệm ô nhiễm môi trường tiêu chuẩn môi trường 10 B CƠ SỞ THỰC TIỄN .10 CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG VÀ GIAI ĐOẠN KHAI THÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC uế LỘ 14C ĐOẠN TỪ KM 397 + 500 ĐẾN CỬA KHẨU BUPRĂNG ĐĂKNÔNG 12 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN 12 tế H 2.1.1 Tên dự án 12 2.1.2 Chủ Dự án 12 2.1.3 Vị trí địa lý Dự án 12 2.1.4 Mục tiêu Dự án .13 in h 2.1.5 Khối lượng quy mô hạng mục Dự án .13 2.1.6 Phương tiện, máy móc thiết bị thi công chủ yếu Dự án 14 2.1.8 cK 2.1.7 Tiến độ thực Dự án 14 Vốn đầu tư 15 2.2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN .15 Điều kiện địa lý, địa chất, thủy văn 15 họ 2.2.1 2.2.1.1 Điều kiện địa lý 15 Đ ại 2.2.1.2 Điều kiện địa chất thủy văn .16 2.2.2 Các đặc trưng điều kiện khí hậu 16 2.2 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐI VÀO ng THỰC HIỆN 17 2.3.1 Hiện trạng môi trường không khí 17 ườ 2.3.2 Hiện trạng môi trường nước 18 2.3.2.1 Hiện trạng môi trường nước mặt 18 Tr 2.3.2.2 Hiện trạng môi trường nước ngầm 19 2.3.3 Hiện trạng môi trường đất 21 2.3.4 Hiện trạng môi trường sinh vật 21 2.3.4.1 Thực vật 21 2.3.4.2 Động vật 22 2.3.5 Đặc điểm môi trường kinh tế - xã hội khu vực dự án 23 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh 2.3.5.1 Dân số, lao động, việc làm .23 2.3.5.2 Đặc điểm kinh tế 23 2.3.5.3 Hiện trạng giao thông vận tải .24 2.3.5.4 Giáo dục, y tế 24 uế 2.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN TRONG 24 GIAI ĐOẠN THI CÔNG 24 tế H 2.4.1 Đối tượng nhạy cảm dọc đoạn tuyến dự án vào thi công 24 2.4.2 Thông tin người dân điều tra 25 2.4.3 Nguồn gây tác động giai đoạn thi công .27 2.4.4 Đánh giá quy mô tác động dự án đến môi trường .29 in h 2.4.4.1 Đánh giá người dân quy mô tác động dự án 29 2.4.4.2 Đánh giá quy mô tác động theo phương pháp ma trận đơn giản 30 cK 2.4.5 Đánh giá mức độ tác động môi trường dự án 32 2.4.5.1 Đánh giá người dân mức độ tác động 32 2.4.5.2 Đánh giá mức độ tác động theo ma trận định lượng 33 họ 2.4.6 Các yếu tố môi trường chịu tác động 36 2.4.6.1 Các yếu tố môi trường tự nhiên 36 Đ ại 2.4.6.2 Các yếu tố môi trường xã hội 45 2.5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC 47 ng 2.5.1 Nguồn gây tác động giai đoạn khai thác dự án 47 2.5.2 Tác động xuất tuyến đường công trình 47 ườ 2.5.2.1 Xói lở bồi lắng 47 2.5.2.2 Tác động tới chế độ thủy văn 48 Tr 2.5.2.3 Tác động tới tài nguyên sinh vật 48 2.5.3 Tác động xuất dòng xe .48 2.5.3.1 Tác động tới chất lượng môi trường không khí .48 2.5.3.2 Tác động ồn rung .49 CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG DO DỰ ÁN TẠO NÊN .51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh 3.1 Định hướng giải pháp 51 3.2 Các biện pháp Công ty 36 – Bộ Quốc phòng chủ đầu tư thực .52 3.3 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực Dự án đến môi trường giai đoạn thi công xây dựng 54 uế 3.3.1 Đối với tác động xói lở, bồi lắng .54 3.3.2 Đối với tác động đến môi trường không khí 55 tế H 3.3.3 Đối với tác động tới môi trường nước mặt, trầm tích 56 3.3.4 Giảm thiểu tác động đến tài nguyên sinh vật .57 3.3.5 Quản lý chất thải 57 3.3.6 Đối với tác động tập trung công nhân 58 3.4 in h 3.3.7 Đối với tác động gây hư hại tiện ích cộng đồng 58 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực Dự án đến cK môi trường giai đoạn vận hành 58 3.4.1 Đối với tác động xói lở bồi lắng phát sinh hình thành đường đào, đắp 58 họ 3.4.2 Giảm thiểu tác động tới tài nguyên sinh vật 59 3.4.3 Biện pháp phòng ngừa ứng phó với rủi ro, cố 59 Đ ại PHẦN : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Kết luận 61 Kiến nghị chủ đầu tư nhà thầu thi công 61 Tr ườ ng TÀI LIỆU THAM KHẢO Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Nhu cầu oxy hóa BTN&MT Bộ Tài nguyên Môi trường COD Nhu cầu oxy hóa học ĐTM Đánh giá tác động môi trường GHCP Giới hạn cho phép KK Không khí KT-XH Kinh tế - xã hội NĐ Nghị định QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định QL Quốc lộ TVN h in Tiêu chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn Việt Nam Thực vật Bụi tổng số TSS Tổng chất rắn lơ lửng TT Thông tư UBND Ủy ban nhân dân PM10 Bụi có kích thước nhỏ 10mm BGTVT Bộ giao thông vận tải KHĐT Kế hoạch đầu tư Đ ại TSP ng ườ Tr Sở Tài nguyên Môi trường họ TCVN cK Sở TN&MT TCKT tế H BOD uế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng : Phương tiện, máy móc thiết bị thi công chủ yếu Dự án 14 Bảng : Tiến độ thực Dự án 14 uế Bảng 3: Tổng mức đầu tư Dự án 15 Bảng Tổng hợp kết đo đạc chất lượng không khí .17 tế H Bảng Tổng hợp kết phân tích chất lượng nước mặt 18 Bảng :Vị trí lấy mẫu phân tích chất lượng nước ngầm 19 Bảng 7: Tổng hợp kết phân tích chất lượng nước ngầm 20 h Bảng 8: Địa điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước ngầm 20 in Bảng Tổng hợp kết phân tích chất lượng đất 21 Bảng 10: Vị trái lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường đất nông nghiệp 21 cK Bảng 11: Thông tin người dân điều tra 26 Bảng 12: Tóm lược nguồn gây tác động phát sinh giai đoạn thi công 27 họ Bảng 13: Tác động môi trường tự nhiên thông qua đánh giá người dân 29 Bảng 14: Tác động môi trường xã hội thông qua đánh giá người dân 30 Bảng 15: Ma trận đánh giá đối tượng bị tác động quy mô tác động dự án 31 Đ ại Bảng 16: Tỷ lệ nguời dân đánh giá mức độ tác động tác nhân gây ô nhiễm 32 Bảng 17: Ma trận tổng hợp đánh giá mức độ tác động môi trường dự án 34 Bảng 18 : Mức độ phạm vi ô nhiễm TSP khí độc phát sinh 37 ng Bảng 19 Mức suy giảm ồn theo khoảng cách giai đoạn xây dựng .38 Bảng 20: Mức rung suy giảm theo khoảng cách từ thiết bị thi công 39 ườ Bảng 21: Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt tính cho đơn vị thi công 30 người 44 Tr Bảng 22: Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 45 Bảng 23: Tóm lược nguồn gây tác động phát sinh giai vận hành 47 Bảng 24: Dự báo phân bố chất ô nhiễm từ hoạt động dòng xe năm 2020 49 Bảng 25: Kết dự báo mức suy giảm ồn theo khoảng cách (dBA) 49 Bảng 26: Kết dự báo mức suy giảm rung theo khoảng cách (dB) 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Bảng 27: Các tác động môi trường giai đoạn xây dựng hành theo báo cáo DTM thực trước dự án khởi công 53 Bảng 28: Các tác động môi trường giai đoạn vận hành theo báo cáo DTM Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế thực trước dự án khởi công 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đất nước ta giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá, kinh tế uế giai đoạn phát triển Các tuyến đường giao thông coi “huyết quản” kinh tế, nên muốn cho kinh tế phát triển phải tiến hành xây tế H dựng, nâng cấp tuyến đường giao thông để trình vận chuyển, lưu thông hàng hoá dễ dàng Đăknông tỉnh thành lập, điều kiện kinh tế xã hội gặp nhiều khó h khăn, việc xây dựng công trình giao thông vận tải coi đòn bẩy in giúp tỉnh phát triển Hiểu rỏ vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trí phân bổ bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012- 2015 cho việc xây dựng, nâng cK cấp Quốc lộ 14C đoạn từ km 397 +500 đến cửa Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông thuộc gói thầu số Dự án cải tạo, nâng cấp QL14C đoạn qua tỉnh Đăk Lăk Đăk Nông thông Vận tải họ thực theo Văn số 5038/BGTVT-KHĐT ngày 27/7/2010 Bộ Giao Tuy nhiên, việc xây dựng khai thác tuyến đường giao thông gây Đ ại tác động môi trường, đó, cần có suy xét, cân nhắc thật kỹ chọn phương án khả thi để áp dụng Vì trước dự án vào thực chủ đầu tư dự án xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm nhận ng diện tác động đến môi trường để có biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực phù hợp Tuy nhiên báo cáo đánh giá tác động môi trường lại thực ườ cho hai gói thầu số số 8, thực tế có tác động tiêu cực dự án đến môi trường mà báo cáo đánh giá tác động môi trường cụ thể hóa Tr cho gói thầu dự báo đầy đủ tác động sảy dự án khởi công xây dựng Để hiểu rõ tác động môi trường dự án đem lại giai đoạn thi công giai đoạn khai thác gói thầu số 9, chũng thực đề tài “ Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công giai đoạn khai thác dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14C – đoạn từ km 397 + 500 đến cửa Buprăng tỉnh Đăknông” SVTH: Trần Thị Dung Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Bảng 28: Các tác động môi trường giai đoạn vận hành theo báo cáo DTM thực trước dự án khởi công Thời Phạm gian vi Ảnh hưởng xói lở, sụt trượt Dài hạn Cục Trung bình Tác động tới chế độ thủy văn Dài hạn Cục Thấp Bụi, ồn ảnh hưởng đến dân cư Dài hạn Cục Thấp uế Tầm quan trọng tế H Tác động Nguồn:Ban quản lí đường Đà Nẳng Nhìn vào kết báo cáo DTM mà nhà đầu tư thực nhận thấy điều rằng: Hầu hết tác động tiêu gói thầu số số giai đoạn h xây dựng đem lại nằm phạm vi tác động cục bộ, thời gian tác động ngắn hạn in mức độ quan trọng nằm trung bình thấp Còn tác động giai cK đoạn vận hành tất yếu tố môi trường bị tác động thời gian dài hạn, phạm vi tác động mức cục tầm quan trọng mức thấp trung bình Để khắc phục tác động tiêu cực báo cáo DTM trước đưa họ chủ đầu đơn vị thi công thực biện pháp sau: - Đối với thiết bị thi công công trình: đơn vị thi công cố gắng sử dụng loại trường Đ ại máy móc nhằm giảm thiểu lượng khí thải dầu nhớt thải gây ô nhiễm môi - Trang bị xe chở nước nhằm phục vụ cho công tác tưới đường, giảm lượng bụi bốc lên từ mặt đường thi công vận chuyển nguyên vật liệu ng - Bố trí bải đổ nguyên vật liệu, láng trại công nhân, bãi đậu xe, máy móc, máy trộn bê tông nơi cách xa khu dân cư có hàng che chắn ườ - Xây dựng bể xử lí tự hoại để xử lí nước thải sinh hoạt cho công nhân Quán triệt Tr chặc chẻ tượng công nhân gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư khu vực 3.3 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực Dự án đến môi trường giai đoạn thi công xây dựng 3.3.1 Đối với tác động xói lở, bồi lắng Giảm tối thiểu việc đào, cắt mặt vào mùa mưa Khu lưu giữ vật liệu xây phủ bắng giấy dầu vật liệu khác suốt thời gian có mưa SVTH: Trần Thị Dung 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Đối với nguy xói lở, bồi lắng mỏ đất: Lớp đất không sử dụng lưu giữ an toàn tránh tràn đổ, xói lở để phục vụ công tác hoàn thổ khu vực đất khai thác Làm bờ vây, ngăn đất tràn xuống thung khe 3.3.2 Đối với tác động đến môi trường không khí uế - Đối với hoạt động đào, đắp làm mở rộng đường, công trình phương tiện giới tế H Tuân thủ quy định chung: Tiêu chuẩn khí thải áp dụng “TCVN 6438 – 2005- Phương tiện giao thông đường Giới hạn lớn cho phép khí thải” tiêu chuẩn bụi giới hạn QCVN 05:2009/BTNMT Ngăn ngừa phát tán bụi phát sinh h hoạt động đào, đắp làm mở rộng đường, công trình: Các bãi chứa đất in tạm thời quây quanh để tránh phát tán bụi; Tuân thủ trình tự thi công, đầm chặt đường sau thi công để hạn chế phát tán bụi; Tưới nước làm ẩm cK thi công đoạn đường qua khu dân cư, hải quan, biên phòng - Đối với hoạt động trạm trộn bê tông xi măng Các bãi chứa cấp liệu sử dụng để trộn bê tông (cát, sỏi ) che chắn họ quây vải bạt để tránh phát tán bụi Không thực nghiền đá công trường Đá sỏi theo tiêu chuẩn để trộn bê tông mua sở có phép Đ ại hoạt động cung ứng công trường Vật liệu dùng để trộn (cát, sỏi) làm ẩm trước đưa lên băng chuyền để vào máy trộn Theo thiết kế, silô trạm trộn bê tông xi măng có thiết bị lọc bụi Tùy theo công suất đặc tính kỹ thuật, có ng thể sử dụng thiết bị lọc bụi tĩnh điện lọc bụi tay áo vải Các thiết bị có hiệu suất lọc bụi 90% Trong giai đoạn thi công, nhà thầu yêu cầu thường ườ xuyên bảo dưỡng thiết bị để lọc bụi đạt hiệu - Đối với hoạt động khai thác vật liệu Tr Trang bị bảo hộ lao động ngăn ngừa bụi cho công nhân khai thác Tưới nước làm ẩm bề mặt đường vận chuyển, phạm vi mỏ, vào mùa khô - Đối với hoạt động vận chuyển vật liệu đất đá loại đổ thải phạm vi Dự án, khu vực xã Quảng Trực Đất đá loại tận dụng tốt đa, người dân cần đất đá để lấp hố bom hay nâng cao nên đất đơn vị thi công nên xem xét giúp đỡ, việc góp phần giảm SVTH: Trần Thị Dung 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh lượng đất đá phải vận chuyển đổ Làm ẩm mặt đường vận chuyển vật liệu, đất đá loại qua khu dân cư xã vào ngày trời khô nóng Làm ẩm vật liệu, đất đá loại chuyên chở vào ngày trời khô nóng - Đối với tác động ồn uế Sử dụng phương pháp nổ om để phá đá Nổ mìn thực vào ban ngày Lượng thuốc nổ tính toán để cho, nổ khoảng cách có khu dân cư gần tế H nhất, nồng độ ồn đo khoảng 70dBA 3.3.3 Đối với tác động tới môi trường nước mặt, trầm tích - Đối với nguy gây ô nhiễm nước từ hoạt động thi công nền, móng đường đường đắp qua thung khe phần cầu Dăk Rơn h Đất loại từ hoạt động làm nền, đào mố tránh không đổ xuống dòng chảy Đất loại in tái sử dụng thu gom vận chuyển đến bãi đổ Km148+200, thôn cK 1, xã Quảng Trực, huyên Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông Các bãi chứa đất tạm đất thải bao quanh hàng rào làm vải địa kỹ thuật Lớp vải kỹ thuật làm hàng rào chôn sâu xuống đất khoảng 15  20cm đỡ cọc ghim sâu xuống nhanh chóng lấy lên họ đất để giữ cho chắn Trong trường hợp đất xuống dòng chảy, chúng - Đối với nguy gây ô nhiễm nước từ hoạt động thi công phần cầu Dăk Rơn Đ ại Việc đổ bỏ loại phế thải, rác thải phát sinh từ hoạt động thi công cầu xuống dòng chảy bị nghiêm cấm Các vị trí ráp nối dầm, bê tông làm bờ trước lắp đặt cách đập vỡ mẩu bê tông thừa ng (mavia) Thu dọn toàn đất đá rơi vãi xuống dòng chảy thung khe; cọc vây quanh mố, dọc bờ suối khu vực cầu gia cố bờ, theo thiết kế ườ - Đối với nguy gây ô nhiễm nước dầu thải chất thải chứa dầu phát sinh Tr từ hoạt bảo dưỡng xe máy công trường thi công Việc thải dầu thải, loại chất thải chứa dầu môi trường xung quanh xuống nguồn nước bị nghiêm cấm Nước thải chứa dầu từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị dẫn qua hệ thống dẫn có vách ngăn để thu gom váng dầu trước cho chảy nguồn nước mặt - Đối với nguy gây ô nhiễm nước chất thải phát sinh từ sinh hoạt lực lượng lao động sống công trường thi công SVTH: Trần Thị Dung 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Việc thải trực tiếp chất thải sinh hoạt môi trường xung quanh xuống nguồn nước bị nghiêm cấm Chất thải sinh hoạt thu gom xử lý theo trình tự nêu Mục “Quản lý chất thải” 3.3.4 Giảm thiểu tác động đến tài nguyên sinh vật uế - Đối với tác động gây lấn chiếm thảm thực vật rừng quy định Không chặt phạm vi GPMB để phục vụ cho Dự án Phục hồi lớp phủ tế H rừng đất rừng cách giữ lại lớp đất mặt giàu chất hữu diện tích đất bị phát quang hành lang bảo vệ - Đối với nguy cháy rừng Thu gom quản lý chặt loại cối phế thải cành khô để chống h cháy rừng Áp dụng phương án phòng tránh xử lý cháy rừng nêu Mục “Phòng tránh in nguy cháy rừng”, cK - Đối với nguy săn bắn trái phép tiêu thụ động vật rừng Tuyên truyền bảo vệ tính đa dạng sinh học lực lượng công nhân.Thực quy định thi công liên quan đến bảo vệ rừng đa dạng sinh học: Nghiêm cấm họ khai thác lâm sản săn bắn động vật rừng; Không mua bán, trao đổi, tiêu thụ loài động, thực vật hoang dã điều khoản liên quan đến hình thức khen thưởng kỷ luật liên quan đến việc thực quy định Đ ại - Đối với tác động ồn phát sinh nổ mìn Nổ om Việc thực lần nổ mìn phá đá tiến hành nhanh gọn, không nổ đồng loạt vào thời điểm Nổ mìn thực vào từ  ng 11  ngày 3.3.5 Quản lý chất thải ườ - Đối với đất đá loại sau cân đào đắp Lượng đất không san ủi xuống mái ta luy âm xuống thung khe Tr Đất thải dư thừa chuyển khỏi công trường dẫn Tư vấn giám sát thi công vị trí đổ thải theo quy định Tận dụng tối đa đất đào để phục vụ cho Dự án, 15% lượng đất đào - Đối với dầu thải chất thải chứa dầu phát sinh từ hoạt dộng bảo dưỡng xe máy Dầu thải thay máy định kỳ giẻ lau chứa dầu thu gom lưu giữ theo hướng dẫn kỹ sư công trường thi công SVTH: Trần Thị Dung 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh - Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh từ lán trại thi công Làm hố xí hai ngăn cho công nhân Hố xí bố trí xa nguồn nước, vệ sinh thường xuyên lấp sau kết thúc thi công Chất thải rắn sinh hoạt lán trại công nhân công trường thi công thu gom hàng ngày phân loại theo chất thải có uế thể tái sinh, chất thải dễ phân huỷ, chất thải không độc hại chất thải độc hại (pin thải) Nước thải sinh hoạt thu gom vào hố để lắng, đặt lưới thu gom chất thải rắn, tế H cho nước chảy vào môi trường tự nhiên 3.3.6 Đối với tác động tập trung công nhân  Quản lý công nhân  Phối hợp với địa phương: in h  Sử dụng lao động địa phương: sử dụng lao động phổ thông, nữ nam, địa phương để làm công việc giản đơn  Tuân thủ quy định chung cK Đối với tác động gây cản trở lại nguy an toàn giao thông họ  Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý: Trong cao điểm từ  8h 16  18h, không chuyên chở vật liệu tuyến đường liên thôn xã vận chuyển Đ ại  Vận chuyển tốc độ: Duy trì tốc độ xe 15km/ vận hành tuyến  Không sử dụng còi hơi: Nghiêm cấm sử dụng còi qua địa phương  Vệ sinh, làm sạch: Đất đá loại rơi vãi hót làm đường ng 3.3.7 Đối với tác động gây hư hại tiện ích cộng đồng  Thỏa thuận với địa phương ườ  Tổ chức vận chuyển hợp lý Tr  Thực biện pháp vệ sinh hoàn nguyên 3.4 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực Dự án đến môi trường giai đoạn vận hành 3.4.1 Đối với tác động xói lở bồi lắng phát sinh hình thành đường đào, đắp  Hạ thấp mực nước ngầm ống thoát SVTH: Trần Thị Dung 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh  Gia cố chân mái dốc mặt dốc biện pháp công trình  Tạo rãnh thoát nước đỉnh để cắt nước chảy tràn mái đào ta luy dương nơi tiềm ẩn nguy xói bề mặt bóc lộ rãnh thoát tiêu cống đắp đường qua thung khe bên sườn chân taluy uế  Bảo vệ lớp phủ rừng  Tăng khả thoát nước công trình tế H  Lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp  Thiết kế xây dựng mố cầu Dak Rơn bảo đảm không lấn vào dòng chảy 3.4.2 Giảm thiểu tác động tới tài nguyên sinh vật Những biện pháp sau áp dụng nhằm giảm thiểu tác động tới tài in rừng tạo chia cắt hệ sinh thái rừng, bao gồm: h nguyên sinh vật xuất đoạn tuyến làm tăng nguy khai thác tài nguyên cK  Tăng cường hoạt động phối hợp với quan chức hoạt động bảo vệ rừng  Tăng cường hoạt động kinh tế rừng khu vực kế cận VQG họ  Lồng ghép thiết kế hệ thống cầu cống hạn chế tác động gây chia cắt 3.4.3 Biện pháp phòng ngừa ứng phó với rủi ro, cố Đ ại - Đối với cố lũ Các biện pháp đề xuất đưuọc xây dựng quan điểm phòng ngừa chính, bao gồm: Tăng cường an toàn kỹ thuật lao động; Đề phòng lũ, ngập lụt: Khu vực Dự án nằm vùng mưa lớn; Thực quy trình thi công vùng núi có nhiều ng nguy hiểm ườ - Phòng ngừa cố cháy nổ Xăng dầu sử dụng cho thiết bị thi công lưu giữ kho cách ly riêng biệt, tránh xa nguồn có khả phát lửa, kho trang bị Tr thiết bị theo dõi nhiệt độ, thiết bị báo cháy Bố trí bình dập lửa, bể nước cứu hoả, bình ôxy thường xuyên công trường Các phương tiện, trang thiết bị phòng chống cháy kiểm tra, bảo trì thường xuyên Tập huấn, tuyên truyền nâng cao lực nhận thức công nhân an toàn cháy nổ Tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa nguy cháy rừng Các biện pháp trì suốt thời gian thi công SVTH: Trần Thị Dung 59 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Phòng ngừa, ứng cứu cố an toàn lao động Các đơn vị thi công phải trình phương án tổ chức thi công để Chủ Dự án xem xét Nhà thầu xây dựng lập Kế hoạch phương tiện thiết bị xử lý cố kỹ thuật, bao gồm đội cứu trợ, tổ chức kế hoạch ứng cứu (người huy, trình tự uế thực hiện) xác định địa cần thiết để tiếp xúc trường hợp khẩn cấp, có bệnh viện địa bàn Nhà thầu xây dựng nội quy an toàn lao động tế H trình thi công.Xây dựng thực chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên Đào tạo cung cấp thông tin vệ sinh lao động Công nhân làm việc trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết Thiết lập đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo an toàn lao động trình thi in h công Dự án Nhà thầu lập Kế hoạch cấp cứu xảy tai nạn lao động, bao gồm đội cứu trợ, tổ chức kế hoạch ứng cứu (người huy, trình tự thực hiện) xác địa cK cần thiết để tiếp xúc trường hợp khẩn cấp, có bệnh viện huyện tỉnh.Các biện pháp ngăn ngừa ứng phó cố môi trường Dự án Tr ườ ng Đ ại họ thực suốt thời gian thi công SVTH: Trần Thị Dung 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh PHẦN : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14C – đoạn từ km379 + 500 đến cửa uế Buprăng tỉnh Đăknông” phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội Tỉnh Khi tuyến đường đưa vào sử dụng đem lại nhiều lợi ích mặt kinh tế, trị xã tế H hôi cho vùng Tuy nhiên, triển khai xây dựng dự án gây số tác động tiêu cực như: gia tăng nồng độ bụi, gia tăng mức ồn, ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội, ảnh hưởng đên số loài sinh vật sống vùng Nhìn chung, ảnh hưởng tác động h không lớn tác động ngắn hạn lại phát tán môi trường in thoáng Nhưng cần ý tới biện pháp giảm thiểu điểm nhạy cảm cK Còn giai đoạn khai thác, tác động chủ yếu dự án đến môi trường không khí, môi trường xã hội như: làm gia tăng nồng độ chất ô nhiễm, tăng mức ồn, ảnh hưởng đến môi trường sinh vật Các tác động xảy giai đoạn này, họ tác động dài hạn, xảy thường xuyên liên tục Do đó, áp dụng biện pháp giảm thiểu biện pháp phải áp dụng cách liên tục tuyến Đ ại đường tồn Vì dự án có vai trò quan trọng lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng có gây tác động tiêu cực từ án ủng hộ từ người dân quanh khu vực Mặc dù không gặp phải chống đối từ phía, chủ thi công ng nhà đầu tư cố gắng giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ dự án để ườ hoàn thành cam kết với cộng đồng dân cư khu vực cấp thẩm quyền Kiến nghị chủ đầu tư nhà thầu thi công Tr a Thực biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng phó cố môi trường đề xuất Xây dựng công trình xử lý môi trường thực công tác giám sát môi trường nêu báo cáo ĐTM Dự án Bộ GTVT phê chuẩn Trong lưu ý: - Tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ rừng, bảo vệ tính dạng sinh học tôn trọng giá trị khác cộng đồng địa phương liên tục tiến hành trao SVTH: Trần Thị Dung 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh đổi, tham khảo ý kiến với người dân địa phương công việc có ảnh hưởng đến môi trường khu vực thực Dự án; - Xây dựng công tác quản lý môi trường lồng ghép sách, chương trình kinh nghiệm quản lý môi trường công tác quản lý Chủ đầu tư; uế - Liên tục cải thiện, cải tiến biện pháp giảm thiểu ô nhiễm thông qua theo dõi giám sát, quan trắc, kiểm tra, rà soát Tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo tế H cáo việc thực nội dung báo cáo ĐTM phê duyệt yêu cầu định phê duyệt theo quy định Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết in h số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi cK trường; b Trong trình thi công xây dựng phải hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam quốc tế môi họ trường, bảo đảm chất lượng không khí, nước mặt, nước ngầm, đất trầm tích đạt tiêu chuẩn Việt Nam quốc tế môi trường, bao gồm: Đ ại - Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005 Nước CH XHCN Việt Nam; - Luật Đa dạng sinh học; - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định đánh giá môi trường ng chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Nghị định Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 quản lý chất ườ thải rắn; - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết số điều Nghị định Tr số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định quản lý chất thải nguy hại; - Tuân thủ tiêu chuẩn môi trường năm 1998, 1999, 2001, 2002 ; quy chuẩn Việt Nam môi trường năm 2008, 2009, 2010 bao gồm: SVTH: Trần Thị Dung 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh o QCVN05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh; o QCVN06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh; uế o QCVN26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tiếng ồn; o TCVN7210:2002, Rung động va chạm Rung động phương tiện giao tế H thông đường - giới hạn cho phép môi trường khu công cộng khu dân cư; o QCVN27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia độ rung; o QCVN03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép kim loại nặng đất; in h o QCVN08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt; o QCVN09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm; cK o QCVN14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt; o QCVN40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp c Chủ Dự án phải giải kịp thời khiếu kiện cộng đồng họ vấn đề môi trường Dự án theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo quy định ghi "Thanh tra, xử lý vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo bồi Đ ại thường thiệt hại môi trường" Luật Bảo vệ Môi trường 2005 d Phải hoàn nguyên phục hồi môi trường khu vực Dự án Dự án kết thúc; Hoàn nguyên môi trường khu vực chiếm dụng tạm thời đất rừng; Hoàn nguyên đường ng sau thi công; e Thực nghiêm chương trình quản lý, giám sát môi trường Tr ườ trình thi công Dự án báo cáo ĐTM phê duyệt SVTH: Trần Thị Dung 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Trường đại học kinh tế Huế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa kinh tế phát triển Độc lập - tự - hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA BẢNG HỎI uế - tế H Mã số phiếu: …… Xin chào quý ông (bà) Tôi Trần Thị Dung, sinh viên năm trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế Tôi thực đề tài nghiên cứu “ Đánh giá tác động h môi trường giai đoạn thi công giai đoạn khai thác dự án đầu tư xây dựng in quốc lộ 14C – đoạn từ km379 + 500 đến cửa Buprăng Đăknông” Vì vậy, vấn đề mà ông (bà) cung cấp nguồn thông tin vô quý báu giúp hoàn sử dụng vào mục đích nghiên cứu họ Xin chân thành cảm ơn! cK thành đề tài nghiên cứu Toàn thông tin thu thập bảo mật I Thông tin người vấn Xin cho biết vài thông tin thân Ông (bà): Họ tên:…………………………………………………………… - Sinh năm: ………………………………………………………… - Giới tính: - Dân Tộc: Đ ại - Nữ ng Nam  M’nông  Tày  Khác ườ  Kinh Tr  Thổ - Trình độ văn hoá người vấn :  Cấp  Cấp  Cấp  Trung học nghề  Cao đẳng – đại học Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Tổng số người gia đình :… người Trong : < 15 tuổi ……… người II Nội dung vấn Ông (bà) có cho dự án xây dựng tuyến đường có gây tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường nơi sinh sống không? uế  Có (Tiếp tục)  Không ( Kết thúc vấn) trường yếu tố môi trường đây: Môi trường tự nhiên tế H Theo Ông (bà) tác động tiêu cực ảnh hưởng đến yếu tố môi Có………… Không…………Không rõ ………… Đất Có………… Không…………Không rõ ………… Nước Có………… Không…………Không rõ ………… Động vật Có………… Không…………Không rõ ………… Thực vật Có………… Không…………Không rõ ………… Nông nghiệp Nhà Việc làm Có………… Không…………Không rõ ………… Có………… Không…………Không rõ ………… Có………… Không…………Không rõ ………… Đ ại Công nghiệp họ Môi trường kinh tế- xã hội cK in h Không khí Có………… Không…………Không rõ ………… Có………… Không…………Không rõ ………… Sức khỏe Có………… Không…………Không rõ ………… Tr ườ ng Văn hóa - giáo dục Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Theo ông (bà) yếu tố sau gây nên ảnh hưởng tiêu cực đó: Các yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực Chọn Tiếng ồn hoạt động phương tiện máy móc uế Bụi khí thải máy móc trình chuyên chở vật liệu Nguồn nước thải phát sinh từ láng trại công nhân tế H Độ rung phương tiện máy móc tạo nên Rác thải trình thi công sinh hoạt công nhân Cán bộ, công nhân thuộc đơn vị thi công sống không hòa đồng h Hoạt động đào đắp đất làm gia tăng tình trạng rửa trôi, sói mòn đất in Khó khăn việc lại công trình vào xây dựng cK Tất nguyên nhân Theo ông (bà), yếu tố sau có mức độ nguy hại nào? họ Các yếu tố có khả gây nguy hại Khí thải Tiếng ồn ng Độ rung Thấp Cao Không rỏ Đ ại Bụi Mức độ nguy hại Nước thải sinh hoạt công nhân ườ Rác thải sinh hoạt công nhân Đất, đá loại Tr Sự tập trung số lượng đông công nhân Ông (bà) có hài lòng với giải pháp môi trường mà chủ đầu tư nhà thầu thi công thực không? Có Không Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Để giảm thiểu tác động tiêu cực trình xây dựng tuyến đường tạo nên, ông bà thực hành động nào: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… uế ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… tế H ………………………………………………………………………………………… Theo ông (bà) chủ đầu tư đơn vị thi công nên làm để giải tác động tiêu cực cách tốt hơn? ………………………………………………………………………………………… in h ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… cK ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nếu lựa chọn ông (bà) có muốn đoạn đường tiếp tục thi công với Có Đ ại Không họ tác động tiêu cực không? Ông (bà) có muốn có điều tra thiệt hại hoạt động thi công đoạn đường diễn sau đoạn đường hoàn thành không? ng Có Không Tr ườ Xin chân thành cảm ơn thông tin mà ông (bà) cung cấp Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đoạn QL14C kéo dài từ ngã ba Lộc Ninh Km393+600 đến hết địa phận tỉnh Đăk Nông cải tạo, nâng cấp QL14C đoạn qua tỉnh Đăk Lăk Đăk Nông uế đoạn nối QL14C từ Km397+500 đến cửa Bu Prăng tỉnh Đăk Nông - thuộc Dự án tế H Thuyết minh biện pháp thi công xây dựng gói thầu số đoạn từ km379 + 500 đến hết cửa Buprăng Đăknông Giáo trình đánh giá tác động môi trường Phạm Ngọc Hồ Hoàng Xuân Cơ Luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005 h Khóa luận “Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác quặng mỏ sắt Thạch in Khê - Hà Tĩnh” sinh viên Đậu Thị Hoa K42KTTNMT cK Báo cáo tổng kết năm 2013 phương hướng 2014 Ủy ban nhân dân xã Quảng Trực Tài liệu liên quan đến mức độ đa dạng sinh học khu rừng phòng hộ, Ban họ quản lí rừng phòng hộ Thác Mơ cung cấp Phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt cho dự án đầu tư nâng cấp Quốc Đ ại lộ 14C đoạn từ km 397 + 500 đến cửa Buprăng Đăknông, trung tâm phát triển quỷ đất huyện Tuy Đức cung cấp Bài báo “Thi công đường giao thông, sống người dân bị ảnh hưởng” nhóm phóng viên Văn _ Xã, số ngày 16/4/2014 tờ báo Lào Cai ng http://baolaocai.vn ườ 10 Bài báo “Thi công đường gây lún, nứt gần 500 nhà dân” nhóm phóng viên Thân Hoàng – Tiến Lã, số ngày 16/5/2014 tờ báo tuổi trẻ http://tuoitre.vn Tr 11 Bài báo “Thi công cầu đường làm khổ dân” tác giả Vĩnh Quyên, số ngày 24/2/2014 tờ báo người lao động http://m.nld.com.vn 12 Luật bảo vệ môi trường năm 2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác của dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14C – đoạn từ km 397 500 đến cửa khẩu Buprăng tỉnh Đăknông, Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác của dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14C – đoạn từ km 397 500 đến cửa khẩu Buprăng tỉnh Đăknông, Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác của dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14C – đoạn từ km 397 500 đến cửa khẩu Buprăng tỉnh Đăknông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay