Đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

70 47 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN  ́H U Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực HUỲNH NGỌC TRÂN Lớp: K44A KH-ĐT Niên khóa:2010-2014 Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ NỮ MINH PHƯƠNG Huế, tháng năm 2014 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Lời cho phép em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, Khoa Kinh Tế & Phát Triển Trường Đại Học Kinh Tế Huế Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập Sở hoàn thành khóa luận này, hội tốt em thực hành kỹ học lớp giúp ích nhiều để em ngày hoàn thiện thân Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo - TS.Lê Nữ Minh Phương, tận tình dạy, giúp đỡ em suốt trình thực tập hoàn thành đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến Cô, Chú, Anh, Chị làm việc Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp hướng dẫn, bảo cung cấp số liệu, tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành đề tài Mặc dù em có nhiều cố gắng thời gian, kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Huỳnh Ngọc Trân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANG MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi Ế TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .1 U PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ́H 1.Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu .2 2.Mục đích nghiên cứu .3 TÊ 3.Phương pháp nghiên cứu 4.Phạm vi nghiên cứu H 5.Kết cấu đề tài IN PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU K CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ̣C 1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước (FDI) O 1.2 Bản chất đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ̣I H 1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước chủ yếu 1.4 Phát triển kinh tế - xã hội Đ A 1.5 Một số tiêu đánh giá phát triển Kinh tế - xã hội 10 1.6 Mối quan hệ FDI phát triển kinh tế - xã hội 11 1.6.1 FDI tạo vốn để phát triển kinh tế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách .11 1.6.2 Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh 13 1.6.3 FDI góp phần hình thành hình thức kinh doanh đa dạng, liên kết ngành nghề 14 1.6.4 Tăng cường khai thác lợi tuyệt đối tương đối để chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tiến 15 Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 1.6.5 Thúc đẩy hình thành phát triển thị trường lao động, tạo điều kiện mở rộng việc làm thu nhập, nâng cao trình độ nguồn nhân lực .16 1.6.6 Nâng cao lực sản xuất công nghiệp xuất khẩu, mở rộng thị trường, thúc đẩy giao lưu kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế 17 1.6.7 Tác động FDI tới môi trường sinh thái 18 1.6.8 FDI làm gia tăng khoảng cách giàu – nghèo xã hội 19 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC Ế NGOÀI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA U THIÊN HUẾ .21 ́H 2.1 Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 21 2.1.1 Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thủy văn .21 TÊ 2.1.1.1 Phạm vi lãnh thổ đặc điểm địa hình Thừa Thiên Huế 21 2.1.1.2 Đặc điểm khí hậu, thủy văn 23 H 2.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 24 IN 2.1.2.1 Tài nguyên đất 24 K 2.1.2.2 Tài nguyên thủy sản 25 2.1.2.3 Tài nguyên khoáng sản 26 O ̣C 2.1.3 Trình độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 27 ̣I H 2.1.4 Nguồn nhân lực 27 2.2 Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 28 Đ A 2.2.1 Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế 28 2.2.1.1 Đầu tư trực tiếp nước phân theo địa bàn 29 2.2.1.2 Đầu tư trực tiếp nước phân theo nước đầu tư 29 2.2.1.3 Đầu tư trực tiếp nước phân theo hình thức đầu tư 31 2.2.2 Một số kết đạt dự án FDI địa bàn Thừa Thiên Huế 32 2.3 Đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước tới phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .36 2.3.1 Những tác động tích cực .36 2.3.1.1 Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế 36 2.3.1.2 Ứng dụng Khoa học – Công nghệ, tổ chức quản lí, nâng cao sức cạnh tranh42 Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 2.3.1.3 Góp phần vào hoạt động xuất địa phương 43 2.3.1.4 Đóng góp cho ngân sách 44 2.3.1.5 Giải việc làm 45 2.3.2 Những tác động tiêu cực .46 2.3.2.1 Tác động đến môi trường 46 2.3.2.2 Tác động cấu thu nhập 47 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ Ế HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI U TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ .49 ́H 3.1 Mục tiêu tổng quát phương hướng phát huy tác động tích cực đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên – Huế .49 TÊ 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội môi trường thời kì 2011 – 2015 49 3.1.2 Phương hướng thu hút phát huy tác động tích cực FDI 50 H 3.2 Các giải pháp chủ yếu phát huy tác động tích cực hạn chế tiêu cực đầu tư IN trực tiếp nước đến phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .52 K 3.2.1 Những giải pháp để nâng cao tác động tích cực FDI vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 52 O ̣C 3.2.2 Những giải pháp hạn chế tác động không lành mạnh FDI đến phát triển ̣I H kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế .56 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ57 Đ A Kết luận 57 Kiến nghị 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC .60 Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Build – Operate – Transfer) BT Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (Build – Transfer) BTO Hợp đồng xây dựng – chuyển giao - kinh doanh (Build – Transfer - Operate) CCN, TTCN Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CNH - HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign direct investment) KCN, KCX Khu công nghiệp, khu chế xuất KH – CN Khoa học – Công nghệ NGO Tổ chức phi phủ ((Non-Governmental Organization) NSNN Ngân sách nhà nước ODA Hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistance) PCI Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) XDCB Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế BOT Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANG MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu thực vốn FDI qua thời kỳ 28 Bảng 2.2: Đầu tư trực tiếp nước phân theo địa bàn đầu tư tính tới tháng 12 năm 2013 29 Bảng 2.3: Phân loại dự án đầu tư theo nước đầu tư năm 2012 .30 Bảng 2.4: Phân loại dự án đầu tư theo hình thức đầu tư 31 Bảng 2.5: Một số tiêu hoạt động SXKD doanh nghiệp FDI 33 U Ế Bảng 2.6: Giá trị sản xuất theo giá hành phân theo loại hình kinh tế 36 ́H Bảng 2.7: Tổng sản phẩm địa bàn theo giá hành phân theo loại hình kinh tế 37 Bảng 2.8: Cơ cấu tổng sản phẩm tỉnh phân theo Khu vực kinh tế .38 TÊ Bảng 2.9: Doanh thu du lịch theo giá hành phân theo loại hình kinh tế .38 Bảng 2.10: Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hành40 H Bảng 2.11: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hành phân theo loại hình kinh tế 41 IN Bảng 2.12: Đầu tư trực tiếp nước vào ngành Nông nghiệp năm 2012 42 K Bảng 2.13: Thu ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế 44 Bảng 2.14: Số lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc thời điểm 1/7 hàng năm ̣C phân theo loại hình kinh tế 46 Đ A ̣I H O Bảng 2.15: Tình hình tiền lương thưởng Tết năm 2012 tỉnh TT-Huế 48 Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Chỉ số PCI tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007 – 2013 32 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu doanh thu sở lưu trú theo giá hành phân theo loại hình kinh tế .39 Biểu đồ 2.3: cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hành 41 Biểu đồ 2.4: Giá trị xuất khu vực FDI năm 2008 - 2012 .43 U Ế Biểu đồ 2.5: Số lao động doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H năm 2005 – 2012 45 Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Trong năm vừa qua, FDI đóng góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế như: dự án FDI góp phần tăng thu ngân sách, cải thiện cán cân toán cán cân vãng lai quốc gia, nguồn vốn bổ sung quan trọng cho công phát triển kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, giải công ăn việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao mức sống cho người lao động, Không thể phủ Ế nhận thành tựu đạt đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Thừa Thiên Huế U năm qua, song tạo số vấn đềkhông lành mạnh cần khắc phục ́H Để hiểu rõ tác động FDI đến Kinh tế - Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, nội TÊ dung đề tài đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước đến phát triển Kinh tế- Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế H Đề tài nêu rõ tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh IN Thừa Thiên Huế đánh giá tác động tích cực, tác động tiêu cực FDI đến phát triển Kinh tế - Xã hội thời gian vừa qua Qua ta thấy tiềm ̣C Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế K hội, thách thức hướng phát triển hợp lý cho phát triển Kinh tế - O Dựa đánh giá, đề tài đề xuất số phương hướng, giải pháp góp ̣I H phần nâng cao hiệu việc thu hút vốn FDI, phát huy tác động tích cực hạn chế tác động tiêu cực FDI đến phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Đ A Để giải vấn đề đòi hỏi cần hỗ trợ Nhà nước nỗ lực quan, ban ngành cấp tỉnh có đạo phối hợp chặt chẽ với Do hạn chế thời gian, trình độ, khó khăn việc thu thập số liệu đề tài chưa đánh giá sâu sắc rõ nét hết tác động FDI đến phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Rất mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy cô bạn Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Trong tiến trình thực công nghiệp hóa - đại hóa đất nước xây dựng kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta khẳng định: nguồn lực nước chính, nguồn lực bên giữ vai trò quan trọng Thực tiễn quốc gia phát triển nói chung Việt Nam nói riêng thời gian qua cho thấy, đầu tư trực tiếp nước (FDI) nguồn lực quan trọng cho phát Ế triển kinh tế U Kể từ ban hành có hiệu lực luật đầu tư nước Việt Nam năm ́H 1987 đến nay, FDI góp phần đáng kể vào bổ sung nguồn vốn, chuyển giao công TÊ nghệ, tăng xuất giải việc làm, trở thành nhân tố quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước Mặc dù khủng hoảng tài – tiền tệ khu vực H Đông Nam Á 1997 khiến cho lượng vốn FDI vào nước ta bị suy giảm mạnh, song IN lượng vốn có xu hướng gia tăng năm tiếp theo, theo báo cáo Cục Đầu tư nước năm 2008, sau năm gia nhập WTO Việt Nam đạt kỷ lục K thu hút vốn đầu tư nước kể từ trước tới với 71,1 tỷ USD vốn đăng ký, gấp ̣C lần so với năm 2007 Tuy nhiên, lan rộng ảnh hưởng ngày lớn O khủng hoảng kinh tế giới nên từ năm 2009 đến 2011, vốn đăng ký FDI giảm dần từ ̣I H 23,1 tỷ USD xuống 15,6 tỷ USD, trung bình năm giảm khoảng tỷ USD Song quy mô FDI lớn nhiều so với giai đoạn trước gia nhập WTO, vốn Đ A FDI bắt đầu có xu hướng tăng trở lại tăng nhẹ lên 16,2 tỷ USD năm 2012 đặc biệt năm 2013, FDI đăng ký đạt 21,6 tỷ USD, vốn giải ngân đạt 11,5 tỷ USD Điều chứng tỏ có chuyển biến đáng kể tâm lý nhà đầu tư nước tiềm môi trường đầu tư Việt Nam giai đoạn Tuy nhiên, Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố với đặc thù khác nhau, lượng vốn FDI phân bổ vào địa phương không Đồng thời mức độ phát huy tác động không giống nhau, bên cạnh tác động tích cực FDI thể ảnh hưởng không mong muốn, vấn đề xúc đặt tăng cường thu hút FDI, mà để FDI phát huy Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương Tuy nhiên, thân tạo vấn đề bất cập kinh tế, thực tế cho thấy khu vực kinh tế khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước khu vực có mức thu nhập cao, điều gây chênh lệch thu nhập mức sống người lao động, nguyên dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp dân doanh, tiềm ẩn nguồn gốc gây phân hóa giàu nghèo xã hội Ở Thừa Thiên - Huế chênh lệnh rõ nét, thể qua bảng 2.15 Ế Bảng 2.15: Tình hình tiền lương thưởng Tết năm 2012 tỉnh TT-Huế U (Đơn vị: 1000 đồng/tháng) Bình quân Cao ́H Thấp Tiền lương TÊ Doanh nghiệp Nhà nước 1.780 Tiền thưởng Tết 525 3.500 23.000 5.000 30.000 1.780 IN Tiền lương H Doanh nghiệp dân doanh 300 K Tiền thưởng Tết 2.800 25.000 3.200 66.400 Tiền lương 1.780 4.200 80.000 1.875 5.800 124.000 ̣I H Tiền thưởng Tết O ̣C Doanh nghiệp FDI Đ A (Nguồn: Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế) Qua tổng hợp bảng 2.14 cho thấy phân hóa thu nhập doanh nghiệp nước doanh nghiệp FDI lớn Tiền lương cao doanh nghiệp FDI lớn gấp lần so với doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp dân doanh, thưởng tết gấp lần chênh lệch ngày nới rộng, phân hóa giàu nghèo ngày rõ rệt hơn, đe dọa phát triển bền vững xã hội Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ 3.1 Mục tiêu tổng quát phương hướng phát huy tác động tích cực đầu tư trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên – Huế Ế 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội môi trường thời kì 2011 – 2015 U Phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, ́H trung tâm kinh tế khu vực miền Trung trung tâm lớn, đặc TÊ sắc nước văn hóa du lịch, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, có kinh tế phát triển bền vững, H đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt, quốc phòng, an ninh vững IN  Về kinh tế K Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tỉnh (GDP) bình quân 11-12%/ năm, ̣C năm 2015 suất lao động xã hội tăng 2,8-3,0 lần năm 2010, tổng sản phẩm bình O quân đầu người tăng gấp lần năm 2010 (đạt khoảng 2.300 USD).Cơ cấu kinh tế ̣I H chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp  Về xã hội Đ A Tạo chuyển biến văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, giải tốt vấn đề xúc xã hội, cải thiện bước quan trọng đời sống vật chất tinh thần nhân dân - Tốc độ tăng dân số bình quân 1,1%, giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,2-0,3%o/năm Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 50% lao động xã hội Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 5% Thu nhập thực tế dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010 - Đến năm 2015, tỷ lệ huy động học sinh so với dân số độ tuổi bậc học sau: nhà trẻ 23%-34%, mẫu giáo 77%, tiểu học 100%, trung học sở 99% phổ thông trung học 75% Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương - Hạn chế giảm đáng kể, tiến tới loại trừ bệnh nhiễm vi rút bệnh dịch khác Đến năm 2015, tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng 14,5% đạt 15 bác sĩ/vạn dân, 45 giường bệnh/vạn dân - Khoa học công nghệ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, số lĩnh vực có nghiên cứu khoa học đứng đầu nước - Phát triển đặc trưng văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam Người dân Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực sáng tạo tuân Ế thủ pháp luật U  Về môi trường ́H Xây dựng Thừa Thiên Huế có môi trường sinh thái tốt, đảm bảo hài hòa TÊ phát triển kinh tế bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững: - Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57% vào năm 2015 IN sử dụng nước đạt 95% H - Hoàn thành việc cấp nước cho nhân dân vùng cát, ven biển Tỷ lệ dân cư K - Các sở sản xuất xây dựng phải áp dụng công nghệ ̣C trang bị thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải; 80% sở sản xuất, kinh O doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; khu đô thị, KCN, CCN làng nghề ̣I H xử lý nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn; chất thải y tế thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Theo dõi, đánh giá có giải pháp ứng phó với tác Đ A động biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội đời sống nhân dân - Bảo vệ môi trường vùng sinh thái, tránh ô nhiễm nguồn nước mặn nước ngầm, bảo vệ rừng ngập nước ven biển, bảo vệ sinh thái đầm phá - Coi môi trường tiêu chí quan trọng đánh giá giải pháp phát triển Chủ động phòng tránh hạn chế tác động xấu thiên tai, ứng phó có hiệu với biến đổi khí hậu 3.1.2 Phương hướng thu hút phát huy tác động tích cực FDI Một là, đẩy mạnh cải cách hành công tác quản lý hoạt động ĐTNN: Thực chế “một cửa” quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư; mẫu hoá hồ sơ thủ tục nơi làm việc đặc biệt Website xúc tiến đầu tư tỉnh Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương tiếng Anh; phối hợp chặt chẽ ban ngành; ứng dụng công nghệ tin vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu điều hành hoạt ĐTNN; nâng cao công tác tổ chức quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán Hai là, tăng cường công tác hỗ trợ pháp luật, sách ưu đãi đầu tư: Xây dựng cẩm nang pháp luật cấp miễn phí đến nhà đầu tư Ban hành sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư phù hợp với Luật Đầu tư luật Doanh nghiệp số văn pháp luật hành, áp dụng chung cho dự án đầu tư nước dự án đầu từ nước ngoài; quy định hỗ trợ nhà đầu tư về: thủ tục đầu tư; công trình kết cấu hạ U Ế tầng; bồi thường tái định cư; di dời sở sản xuất; chuyển giao công nghệ; kinh phí xúc tiến thương mại chế độ môi giới hoa hồng ́H đào tạo; dịch vụ dạy nghề đào tạo kỹ thuật, kỹ quản lý; áp dụng hệ thống quản lý; TÊ Ba là, hoàn thiện sở hạ tầng: Tăng cường vận động tổ chức quốc tế nguồn ODA NGO phát triển hệ thống hạ tầng; có sách ưu đãi nhà H đầu tư phát triển hạ tầng vào tỉnh IN Bốn là, đẩy mạnh marketing đầu tư: Tăng cường đổi công tác vận động xúc tiến đầu tư, trọng đối tác chiến lược như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, K Singapore,…; xây dựng chiến lược marketing đầu tư thích hợp; Tranh thủ quan ̣C tâm nhà lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương hoạt động O xúc tiến đầu tư; Thiết lập quan hệ với quan ngoại giao, tổ chức hợp tác quốc ̣I H tế thương mại, đầu tư, Đại sứ quán nước Việt Nam Việt Nam nước nhằm giới thiệu thông tin đến với nhà đầu tư Đ A Năm là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với công việc hàng ngày cán bộ, bảo đảm trang bị thêm kiến thức cập nhật hành pháp luật, kinh tế thị trường, kỹ xúc tiến đầu tư, ngoại ngữ; đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp ĐTNN Việc đào tạo nguồn nhân lực kết hợp với sách sử dụng tốt tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư trực tiếp nước Những địa phương có nguồn nhân lực với chất lượng tốt có lợi lớn thu hút FDI vào ngành công nghệ cao Nguồn nhân lực có chất lượng yếu tố tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, nhân tố để các dự án FDI phát huy hiệu kinh tế - xã hội Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương 3.2 Các giải pháp chủ yếu phát huy tác động tích cực hạn chế tiêu cực đầu tư trực tiếp nước đến phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Qua trình phân tích đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước (FDI) đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế khóa luận, em xin rút số giải pháp để phát huy tác động tích cực hạn chế tiêu cực đầu tư trực tiếp nước 3.2.1 Những giải pháp để nâng cao tác động tích cực FDI vào phát triển kinh Ế tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế U - Một là, lĩnh vực Công nghiệp: ́H Tập trung sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, tự động hoá sản xuất vật liệu Đối với dự án điện tử, điện gia dụng TÊ trọng vào sản xuất linh kiện điện, điện tử, hình vi tính, thiết bị, phần mềm tin học, điện tử công nghiệp, điện tử y tế phục vụ nhu cầu nước xuất H 80%, trọng phát triển nguyên liệu hoá chất bản, vật liệu (chất dẻo, sợi tổng IN hợp, polyme…) K Tập trung vào sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI lĩnh vực phát triển công nghệ phụ trợ Để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cần phải: xây dựng quy O ̣C hoạch tổng thể, xây dựng trung tâm đào tạo kinh doanh công nghệ, xây dựng KCN riêng cho công nghiệp phụ trợ ̣I H - Hai là, lĩnh vực Nông nghiệp Đ A Tập trung thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI lĩnh vực: chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp gắn với việc phát triển vùng nguyên liệu để phục vụ xuất tiêu dùng nước, ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất loại giống có chất lượng hiệu kinh tế cao, khuyến khích dự án công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dự án dịch vụ nông thôn - Ba là, lĩnh vực Dịch vụ Cần xây dựng quy hoạch tổng thể mức độ tham gia nhà đầu tư nước (mức độ phép góp vốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ sở cam kết Việt Nam WTO, tập trung vào phương thức cung cấp dịch vụ thứ "Hiện diện thương mại" lộ trình Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương cam kết quốc tế Việt Nam Trong thời gian tới cần tập trung thu hút sử dụng có hiệu dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, sở hạ tầng, ngành du lịch, dịch vụ tin học, chuyển giao công nghệ, lĩnh vực cụ thể sau: sản xuất thiết bị viễn thông, dự án xây dựng tổ hợp du lịch, trung tâm văn hoá - thể thao, khu vui chơi giải trí, mạng internet phục vụ cộng đồng - Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Lập kế hoạch cụ thể đào tạo cán công nhân cho doanh nghiệp có Ế vốn đầu tư nước Hồ Chí Minh dặn: "kinh tế có kế hoạch, giáo dục U phải có kế hoạch giáo dục phải ăn liền với kế hoạch kinh tế Giáo dục phải cung ́H cấp cán cho kinh tế" (trích theo Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 402,Nxb Sự thật, Hà Nội) TÊ Ở tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều người lao động chưa có việc làm mà phải tuyển dụng cán công nhân từ nơi khác đến đào tạo không kịp H nhu cầu Trước mắt cần phải có phối hợp Sở Lao động - Thương binh - Xã hội IN với sở đào tạo, trung tâm dịch vụ tuyển dụng lao động, với nhà đầu tư, K ch ủ động nắm nhu cầu lao động sau cấp giấy phép để có kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu lượng chất lượng O ̣C Về lâu dài, phải chuẩn bị đào tạo cán công nhân cho 10-15 năm sau để có ̣I H đội ngũ lao động có kỹ năng, trí thức cao đón dòng chảy đầu tư trực tiếp nước ngoài, lợi so sánh chuyển từ ngành cần Đ A nhiều lao động giản đơn sang ngành có hàm lượng công nghệ cao Trên phạm vi nước, cần có kế hoạch đào tạo cán hải quan, kiểm toán thẩm định công nghệ có lực chuyên môn giỏi phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu ngành tỉnh Trường hợp chưa đào tạo kịp tốt thuê công ty kiểm toán nước tốn phí dịch vụ tránh thất thoát lớn - Năm là, hoàn thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn cho nhà đầu tư Trong bối cảnh toàn cầu hoá, áp lực cạnh tranh không giảm mà tăng so với nước khu vực, môi trường đầu tư Việt Nam cạnh tranh Vì vậy, cải thiện môi trường đầu tư quan trọng cần thiết Việc đầu tư nước nhà đầu tư nhằm mục đích lợi nhuận, đâu có điều Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương kiện thuận lợi hơn, hấp dẫn hơn, chi phí đầu tư vào kinh doanh thấp cho đầu tư hiệu thu hút FDI nhiều Để tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, chủ yếu hoàn thiện pháp luật, sách thực thi nghiêm chỉnh đạo luật, sách ban hành Về pháp luật, Cần thống luật đầu tư nước luật đầu tư nước, áp dụng thống sách thuế, loại giá dịch vụ (tiền đất, điện, nước, bưu viễn thông, hàng không ) nhà đầu tư nước nước Ế Phải luật hoá quy trình thành lập hoạt động khu công nghiệp Trong Luật U đầu tư cần quy định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung sinh hoạt tổ chức ́H Công đoàn, Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh chi Đảng doanh quản lý doanh nghiệp H Về sách lên vấn đề: TÊ nghiệp có vốn đầu tư nước quan hệ tổ chức với người IN + Nên giảm chênh lệch mức giá thuê đất nhóm đô thị, chủ yếu áp dụng chênh lệch giá theo hệ số vị trí hệ số kết cấu hạ tầng K + Doanh nghiệp không đạt tỷ lệ hàng xuất quy định giấy ̣C phép phần hàng hoá đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ thay xuất phải chịu O thuế nhập phải nộp phạt cao thuế nhập ̣I H + Có ưu đãi hấp dẫn vùng ngành cần ưu tiên, vùng sâu, vùng xa, ngành công nghiệp chế biến xuất sử dụng nguyên Đ A liệu nước công nghệ cao + Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Trước hết cần nhanh chóng xoá bỏ phân biệt đối xử tạo sân chơi bình đẳng cho tất doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro (xuất thay đổi sách, bất ổn vĩ mô, không đảm bảo quyền sở hữu, tính thực thi hợp đồng v.v ) Đồng thời giảm thiểu rào cản cạnh tranh cách đơn giản hoá thủ tục gia nhập thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rút khỏi thị trường với chi phí gioa dịch chi phí hội thấp Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương - Sáu là, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Cùng với việc phấn đấu thực tốt nguyên tắc "một cửa" bãi bỏ thủ tục phiền hà, trừng trị nghiêm khắc hành vi sách nhiễu tham nhũng, cần kịp thời sửa chữa thiếu sót mà nhiều nhà đầu tư nêu lên, không quán, không đồng sách thông thoáng Chính phủ với việc thực sách thực tiễn Còn không ngành địa phương diễn giải sai lệch Ế văn pháp luật tuỳ tiện thực thi theo cách riêng gây khó khăn, ách tắc cho U hoạt động doanh nghiệp ́H Mặt khác, quy định cụ thể trách nhiệm quan nhà nước Trung ương địa phương đảm nhiệm việc giám sát doanh nghiệp có vốn đầu tư nước TÊ sau cấp giấy phép, doanh nghiệp vào hoạt động, đặc biệt giám sát việc tranh chấp pháp luật bảo vệ môi trường, nghĩa vụ nộp H thuế, lao động, đảm bảo tỷ lệ hàng xuất IN - Bảy là, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng K Mặc dù Thừa Thiên - Huế có số yếu tố thuận lợi kết cấu hạ tầng vật chất kỹ thuật Song hệ thống kết cấu hạ tầng vật chất kỹ thuật chưa thể đáp ứng O ̣C nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, gây trở ngại không nhỏ cho thu hút FDI ̣I H Để hoàn thiện kết cấu hạ tầng tỉnh nguồn ngân sách hạn hẹp, giải pháp để thực có hiệu là: Đ A Phải có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, để tận dụng nguồn lực sẵn có tỉnh Có sách huy động vốn sử dụng hợp lý, tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực hành tiết kiệm sản xuất, tiêu dùng thành phần kinh tế nhằm dồn sức cho đầu tư phát triển, đặc biệt đưa nguồn vốn vào giải công trình trọng điểm kết cấu hạ tầng Tranh thủ tối đa giúp đỡ nhà nước, ngành trung ương, giải tốt mối quan hệ kinh tế, trị với quốc gia, tổ chức phủ, tổ chức phi phủ tổ chức kinh tế quốc tế để có khoản hỗ trợ phát triển thức (ODA), viện trợ phi phủ nước (NGO) đầu tư vào đề án hạ tầng vật chất, kỹ thuật Xây dựng đôi với nâng cấp, cải tạo đồng hệ Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương thống kết cấu hạ tầng đô thị, thực dự án cấp thoát nước, xử lý chất thải, chống ô nhiễm môi trường tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trực tiếp nước Xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, với quy mô thích hợp để tiếp nhận kỹ thuật cao nguồn vốn từ nước Trong tương lai kết cấu hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội phát triển theo nhu cầu đòi hỏi vùng trọng điểm, tỉnh quan tâm đầu tư mạnh mặt 3.2.2 Những giải pháp hạn chế tác động không lành mạnh FDI đến phát triển Ế kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế U - Một là, bảo vệ môi trường ́H Tăng cường công tác tra, kiểm tra quan nhà nước có thẩm quyền doanh nghiệp FDI quy trình xử lý chất thải; yêu cầu doanh TÊ nghiệp FDI trước thành lập phải nêu phương án biện pháp khắc phục chất thải môi trường bên phải quan thẩm quyền phê duyệt; tăng cường côn H tác kiểm tra quan nhà nước việc nhập thiết bị dây chuyền IN công nghệ, nhằm tránh phải nhập máy móc, thiết bị, dây chuyền công K nghệ lạc hậu gây ảnh hưởng đến môi trường Trong thời gian tới cần nghiên cứu để đưa chế tài xử phạt nghiêm khắc nhà đầu tư nước vi phạm pháp O ̣C luật bảo vệ môi trường; tăng cường khuyến khích sử dụng dự án FDI công nghệ ̣I H hoạt động bảo vệ môi trường như: trồng rừng, đầu tư vào xử lý rác thải chất thải Đ A - Hai là, hạn chế việc “chảy máu chất xám” Tiếp tục sách "trải thảm đỏ" thu hút nhân tài, khuyến khích lao động có tay nghề giỏi phù hợp với ngành nghề phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế vào làm việc, chí kể chuyên gia, kỹ thuật từ nước Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Như qua nghiên cứu lịch sử, chất vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận văn đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời gian qua, từ cho thấy thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh cần thiết, đặc biệt tình hình Hơn thế, tỉnh khó khăn, có trình độ phát triển thấp Thừa Thiên - Huế U Ế việc thu hút đầu tư trực tiếp nước lại có ý nghĩa quan trọng hết ́H Bởi thông qua để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nâng cao đời sống nhân dân, thực mục tiêu kinh tế - xã hội TÊ Với việc phân tích tác động hai mặt FDI địa bàn tỉnh thời gian qua, đánh giá đóng góp FDI chưa thật đầy đủ mong muốn H số vướng mắc việc thu thập tiếp cận số liệu, luận văn cho IN nhìn khái quát tác động FDI đến phát triển kinh tế - xã hội Thừa Thiên - K Huế, giúp nhận thức đầy đủ, toàn diện tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ đưa giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực ̣C hạn chế tác động tiêu cực, để đầu tư trực tiếp nước thực đem lại O hiệu kinh tế - xã hội cao, bước đưa Thừa Thiên - Huế phát triển kinh ̣I H tế cách bền vững Để đầu tư trực tiếp nước tiếp tục phát huy vai trò mình, tỉnh cần quan tâm đến giải pháp vừa mang tính trước mắt lâu Đ A dài giải pháp cần phải thực đồng Với giải pháp đó, luận văn hy vọng góp phần tháo gỡ phần vướng mắc thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước quản lí doanh nghiệp FDI tỉnh, tạo đột phá phát huy đóng góp FDI phát triển kinh tế - xã hội Thừa Thiên - Huế thời gian tới Kiến nghị - Đề nghị Chính phủ rà soát lại, sửa đổi, bổ sung sách đầu tư, kinh doanh phù hợp; sớm ban hành sửa đổi Nghị định 108/2006/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; Ban hành chế độ báo cáo thống kê, biểu mẫu báo cáo, giám sát thực Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương dự án áp dụng cho doanh nghiệp có vốn ĐTNN; quy hoạch định hướng kêu gọi đầu tư trực tiếp nước theo vùng, theo lĩnh vực địa phương có tiềm mạnh gần nhau; xây dựng quy định cụ thể xử lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngừng sản xuất mà đại diện Việt Nam - Đề nghị Chính Phủ quan tâm hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương hàng năm, vốn trái phiếu chỉnh phủ, vốn ứng trước, tạo điều kiện kêu gọi vốn ODA, để hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng thiết yếu hệ thống xử lý nước thải, hệ thống đường, Ế Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Khu công nghiệp Phong Điền, Cụm công nghiệp U Hương Sơ, thành phố Huế; Hỗ trợ xúc tiến nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp ́H cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đê chắn sóng cảng nước sâu Chân Mây nhằm tạo đột phá đầu tư phát triển hạ tầng, hệ thống cảng biển, cảng hàng không TÊ tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) xây dựng, phê duyệt H Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia, vùng hàng năm sớm để địa phương có kế IN hoạch triển khai thực tạo điều kiện cho Tỉnh tham gia đoàn công tác K nước Trung ương nhằm tiếp cận nhà đầu tư, tập đoàn, công ty lớn nước để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, mạnh tỉnh đón Đ A ̣I H O ̣C hội sóng đầu tư sau khủng hoảng Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế: www.thuathienhue.gov.vn/ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 2011 – 2015 Niêm giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Tổng cục thống kê Việt Nam: www.gso.gov.vn U Ế Trang tìm kiếm: www.google.com.vn ́H www.wikipedia.com Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Một số tài liệu tham khảo khác Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương PHỤ LỤC PHỤ LỤC Tên dự án Nước ĐT Lĩnh vực SX kinh doanh Ngày cấp Ghi Dự án KCN Phú Bài Tạm Hoa Kỳ Nhà máy may thứ Ế 27/3/2008 28/3/2008 May mặc May mặc 27/3/2008 Hoa Kỳ May mặc 15/8/2008 Hoa Kỳ May mặc 16/3/2011 K Hanesbrands Việt Nam May mặc H Bungary Nhà máy may thứ ̣C Hanesbrands Việt Nam Pháp IN Nhà máy dệt kim Huế VN 1/6/2004 ́H sẵn trang phục lót cao cấp Nhà lắp ghép TÊ Nhà máy sản xuất hàng may Ý U Công ty TNHH Quốc tế Kugler O Nhà máy may thứ ̣I H Hanesbrands Việt Nam Dự án Mở rộng công suất nhà Đan 80 triệu lít/năm lên 160 triệu Mạch Đ A máy bia Phú Bài giai đoạn từ lít/năm Đầu tư mở rộng hoàn thiện nhà máy Bia Phú Bài Dự án Nhà máy sản xuất, gia công thiết bị, chi tiết Cơ khí Đan Mạch Công nghiệp, chế biến chế 4/27/2009 tạo Công nghiệp, chế biến chế 2/12/2010 tạo SX cấu kiện, Phần Lan Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân thùng, nồi 27/8/2009 ngưng hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động Đang XDCB Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động Trang 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương Dự án sản xuất kinh doanh Trung sản phẩm từ cao su Quốc Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Phong Điền, Khu C Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh Huế Nhà máy may Công ty TNHH MSV Hàn Quốc Thái Lan Nhật Bản Hàn Phong Điền Thừa Thiên Huế Quốc IN phẩm khí công nghệ cao Nhật Bản K Nhà máy sản xuất sản ̣C Mở rộng công suất Nhà máy Đan triệu lít/năm lên 360 triệu Mạch lít/năm ̣I H O bia Phú Bài giai đoạn từ 160 Đ A Nhà máy sản xuất thuốc chữa bệnh, vật tư y tế thực phẩm chức 2/2/2010 Hạ tầng KCN 6/5/2010 Chế biến thủy sản đông lạnh May mặc Công ty CP Evertechno Việt Nam H DA đầu tư chế biến cát trắng SX xăm lốp 8/10/2010 Cơ Khí 20/7/2011 động Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động 19/10/201 Chưa triển khai 23/4/2012 Công nghiệp, chế biến chế Đang hoạt Ế Quốc 27/3/2007 U hạ tầng KCN Phú Bài GĐ III Hạ tầng ́H Hàn TÊ Đầu tư kinh doanh kết cấu 18/3/2013 tạo Hàn Sản xuất 17/10/201 Quốc thuốc Đang hoạt động Đang hoạt động Đang triển khai XDCB DA KKT Chân Mây Lăng Cô Trồng chế biến nguyên liệu giấy Nhà máy khí xác Chân Mây Đài Loan Gỗ dăm 4/3/2003 Đang hoạt động Đang Thái Lan Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân SP khí 12/9/2003 triển khai XDCB Trang 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Lê Nữ Minh Phương Khu nghỉ dưỡng Làng Xanh Hồng Lăng Cô Kông Laguna Huế 17/02/06 Singapore DLDV 7/3/2007 Đảo dưỡng, công trình cho thuê 27/3/2008 K Singapore động Đang hoạt động Resort- gofl Đang triển khai 11/1/2008 triển khai XDCB Đang Dịch vụ 18/5/2010 triển khai O XDCB ̣I H Tổng kho Tổng kho nhựa đường ADCo nhựa đường Pháp Đ A Chân Mây - Thừa Thiên Huế ADCo Chân Đang 6/8/2010 Mây - Thừa triển khai XDCB Thiên Huế Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế Lăng Cô - Việt Nam Đang hoạt Đang ̣C Banyan Tree Đông Dương động XDCB bán, H Singapore Khu nghỉ IN đầm Lập An Ksạn Cayman Khu nghỉ dưỡng - sân golf - 12/10/200 Đang hoạt Hoa Kỳ Quần Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối VN Biệt thự, KS động Ế Cô 5/3/2007 U Khu nghỉ dưỡng Pegasus Lăng Đang hoạt Gỗ dăm ́H ươm lâm nghiệp Hoa Kỳ TÊ Nhà máy CB gỗ dăm vườn Hong Kong Dịch vụ 24/10/201 Đang triển khai XDCB (Nguồn: Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế) Sinh viên thực hiện: Huỳnh Ngọc Trân Trang 62
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đánh giá tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay