Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Công ty TNHH Bia Huế

82 50 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:43

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào MỤC LỤC Trang Sơ đồ 5: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 15 IS : Hệ thống thông tin Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi Nghiên cứu .8 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1 Giới thiệu ERP 1.2 Chức ERP 1.3 Các phân hệ ERP 10 1.3.1 Phân hệ quản lý bán hàng 10 1.3.2 Phân hệ quản lí sở vật ch ất .10 1.3.3 Phân hệ Quản lý cung ứng 11 1.3.4 Phân hệ Quản lý kho hàng .12 1.3.5 Phân hệ Quản lý nguồn nhân lực .12 1.3.6 Phân hệ Quản lý sản xuất 13 1.3.7 Phân hệ Quản lý tài 13 1.4 Lợi ích ứng dụng ERP 14 1.5 Khó khăn áp dụng ERP 16 1.6 Cách khai thác hiệu hoạt động ERP 17 1.7 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 20 1.8 Phương pháp nghiên cứu 25 1.8.1 Quy trình nghiên cứu 25 SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 1.8.2 Nghiên cứu định lượng 26 1.9 Phương pháp phân tích liệu 27 1.9.1 Phân tích thống kê mô tả .27 1.9.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 27 1.9.3 Phân tích nhân tố 27 1.9.4 Điều chỉnh mô hình lý thuyết 28 1.9.5 Các giả thuyết mô hình hiệu chỉnh 28 1.9.6 Các kiểm định giả thuyết mô hình 28 Chương 2: ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG 30 CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 30 2.1 Tổng quan Công Ty TNHH Bia Huế 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 30 2.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức 32 2.1.3 Chức nhiệm vụ phòng ban Tổng công ty .33 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty TNHH Bia Huế 34 2.1.5 Kết sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Bia Huế .35 (Nguồn: Phòng kế toán- công ty Bia Huế) 38 2.2 Đặc điểm ứng dụng ERP vào Bia Huế 38 2.2.1 Mô hình ứng dụng ERP Bia Huế 40 2.2.2 Những lợi ích sau triển khai hệ thống ERP mang lại cho Công ty Bia Huế 40 2.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống ERP 41 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra .41 2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 43 2.3.2.1 Thang đo thành phần Năng lực hệ thống ERP 43 2.3.2.2 Thang đo thành phần Nhận thức dễ dàng sử dụng 44 2.3.2.3 Thang đo thành phần Hướng dẫn người sử dụng 44 2.3.2.5 Thang đo thành phần Nhận thức hữu ích .45 2.3.4 Mô hình hiệu chỉnh 49 2.3.4.1 Nội dung hiệu chỉnh 49 2.3.4.2 Các giả thuyết mô hình hiệu chỉnh 50 2.3.5 Kiểm định yếu tố mô hình 50 SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 2.3.5.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới Nhận thức hữu ích 50  Kiểm định hệ số tương quan .50  Kiểm tra phù hợp mô hình hồi quy .51 2.3.5.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới ảnh hưởng tới hài lòng sử dụng hệ thống để thực công việc 52 2.3.6 Kiểm định giả thuyết 53 2.3.7 Mức độ hài lòng người sử dụng với hệ thống ERP công ty TNHH Bia Huế 2.3.8 53 Kiểm định khác biệt yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người sử dụng ERP theo đặc điểm người trả lời 54 Chương 3: GIẢI PHẤP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG VỚI HỆ THỐNG ERP TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 59 3.1 Nhóm giải pháp nhận thức dễ dàng sử dụng 59 3.2 Nhóm giải pháp lực hệ thống 60 3.3 Nhóm giải pháp nhận thức hữu ích 60 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN N GHỊ 61 3.1 Kết luận 61 3.1.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 61 3.2 Kiến nghị 62 SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình lao động công ty Bia Huế qua năm 2009 - 2011 Bảng 2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Bia Huế Bảng : Thông tin người trả lời vấn Bảng 4: Cronbach Alpha thang đo “Năng lực hệ thống ERP” Bảng 5: Cronbach Alpha thang đo “Nhận thức dễ dàng sử dụng” Bảng 6: Cronbach Alpha thang đo “Hướng dẫn người sử dụng” Bảng 7: Cronbach Alpha thang đo “Khả sử dụng” Bảng 8: Cronbach Alpha thang đo “Nhận thức hữu ích” Bảng 9: Kiểm định KMO Bảng 10: Ma trận nhân tố xoay Bảng 11: Kiểm định KMO Bảng 12: Ma trận nhân tố xoay Bảng 13 : Hệ số tương quan Bảng 14: Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter Bảng 15: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter Bảng 16: Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter Bảng 17: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter Bảng 18: Thống kê mức độ hài lòng người sử dụng với hệ thống ERP Bảng 19: Kiểm tra phân phối chuẩn Bảng 20 : Kiểm định khác biệt yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người sử dụng ERP theo đặc điểm người trả lời Bảng 21: Kiểm định khác người trả lời vấn hài lòng sử dụng hệ thống ERP để thực công việc Sơ đồ : Mô hình nghiên cứu đề xuất Sơ đồ 2: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 3: Mô hình cấu tổ chức máy quản lý công ty Bia Huế Sơ đồ 4: Mô hình ứng dụng ERP công ty Bia Huế Sơ đồ 5: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào BẢNG TỪ VIẾT TẮT ERP : Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning) E-HRM : Phần mềm quản lí nguồn nhân lực (Electronic Human Resource Management) CNTT : Công nghệ thông tin CSDL : Cơ sở liệu DN : Doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy nhân dân KCN : Khu công nghiệp Đvt : Đơn vị tính 10 GĐ : Giám đốc 11 TP : Trưởng phòng 12 NV : Nhân viên 13 BP : Bộ phận 14 GĐNM : Giám đốc nhà máy 15 IS : Hệ thống thông tin SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lí chọn đề tài Trong trình hội nhập quốc tế cạnh tranh toàn cầu, khai thác hiệu công cụ công nghệ thông tin không nâng cao lực đạo điều hành doanh nghiệp mà cải thiện khả cạnh tranh tạo hội cho doanh nghiệp Môi trường k inh doanh đại với áp lực cạnh tranh ngày gia tăng buộc doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng nhanh hơn, rẻ tốt đối thủ cạnh tranh Để vươn tới mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu nguồn lực trình sản xuất kinh doanh Với trợ giúp công nghệ thông tin, doanh nghiệp có công cụ hữu hiệu hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp Việc áp dụng phần mềm ngày trở nên phổ biến thiết yếu với doanh nghiệp Hệ thống hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) giải pháp tích hợp ứng dụng CNTT nhằm giúp cho doanh nghiệp quản lý nguồn lực cách hiệu quả, cung cấp thông tin cách xác, kịp thời cho việc quản lý điều hành doanh nghiệp ERP cung cấp giải pháp từ quản lý tài - kế toán, quản lý tài sản, trang thiết bị đến việc quản lý sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp Ứng dụng giải pháp ERP có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác Công ty Bia Huế biết đến doanh nghiệp sản xuất kinh d oanh hiệu hàng đầu Việt Nam , nỗ lực mình, công ty Bia Huế đơn vị đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày phồn vinh, phát triển, hướng đến xây dựng hình ảnh "Một thương hiệu, lòng đất Cố đô" Một lí giúp Bia Huế đạt nh ững thành ngày hôm công ty ứng dụng hiệu mô hình ERP hoạt động quản lí doanh nghiệp Theo Ông Phạm Quốc Hùng, quản lí CNTT Công ty Bia Huế cho biết: “Khi đưa vào sử dụng phần mềm Navision SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào Microsoft Công ty Tectura tư vấn triển khai , Bia Huế triển khai thành công phân hệ sản xuất phân phối, tiết kiệm khoảng 15 tỷ đồng năm quản lý vỏ chai, hạn chế thấp việc thất thoát ” Người sử dụng hài lòng yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới thành côn g việc triển khai hệ thống ERP Người sử dụng ERP Công ty Bia Huế đánh sử dụng hệ thống? Họ có hài lòng thực công việc với hệ thống ERP không? Từ thực tế chọn đề tài:“Đánh giá hài lòng nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Công ty TNHH Bia Huế ” 1.2 Mục tiêu:  Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến h ài lòng nhân viên sử dụng ERP  Đánh giá mức độ hài lòng nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống ERP  Trên sở xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng nhân viên sử dụng từ nâng cao hiệu ứng dụng ERP Công ty Bia Huế 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên c ứu Sự hài lòng nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống ERP Công Ty TNHH Bia Huế 1.3.2 Phạm vi Nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lí luận v thực tiễn hài lòng nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ th ống ERP Công ty Bia Huế - Phạm vi không gian: Nghiên cứu Công ty Bia Huế - Phạm vi thời gian: Tiến hành nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin từ tháng đến 30 tháng năm 2012 1.4Câu hỏi nghiên cứu - Những yếu tố tác động tới hài lò ng nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống ERP? - Mức độ tác động yếu tố tới hài lò ng nhân viên sử dụng nào? SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1 Giới thiệu ERP ERP viết tắt từ tiếng anh “Enterprise Resource Planning” có nghĩa “ Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp” ERP định nghĩa hệ thống ứng dụng đa phân hệ (Multi Module Software Application) giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý nguồn lực điều hành tác nghiệp Một phần mềm ERP tích hợp tính chung tổ chức vào hệ thống Thay phải sử dụng phần mềm kế toán, quản trị sản xuất, mua sắm … song song, độc lập lẫn ERP gộp tất vào chung gói phần mềm mà chức có liên thông với Bản chất ERP hệ thống tích hợp phần mềm ứng dụng đa phân hệ nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý nguồn lực tác nghiệp Giải pháp ERP cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp khả quản lý điều hành tài – kế toán, quản lý tài sản, quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh phân phối sản phẩm, quản lý dự án, quản lý dịch vụ, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, công cụ dự báo lập kế hoạ ch, báo cáo, v.v Thêm vào đó, đặc điểm quan trọng mà giải pháp ERP cung cấp cho doanh nghiệp, hệ thống quản lý với quy trình đại theo chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao khả quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo tác nghiệp nhân viên 1.2 Chức ERP ERP thể chu trình kinh doanh doanh nghiệp Việc tích hợp cách xuyên suốt từ bỏ giải pháp cô lập dẫn đến hệ thống trung tâm hóa trở lại mà qua tài nguyên quản lý toàn doanh nghiệp Các chức tiêu biểu phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp bao gồm: SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào  Lập kế hoạch, dự toán  Bán hàng quản lý khách hàng  Sản xuất  Kiểm soát chất lượng  Kiểm soát nguyên vật liệu, kho, tài sản cố định  Mua hàng kiểm soát nhà cung ứng  Tài – Kế toán  Quản lý nhân  Nghiên cứu phát triển Bên cạnh đó, tính dây ch uyền phức tạp hệ thống ERP, doanh nghiệp cung cấp giải pháp ERP hỗ trợ khách hàng thông qua dịch vụ tư vấn, thiết kế theo đặc thù doanh nghiệp 1.3 Các phân hệ ERP 1.3.1 Phân hệ quản lý bán hàng Với phân hệ Quản lý bán hàng, toàn trình quan trọng thú vị doanh nghiệp nằm quản lý hiệu nhà lãnh đạo Đồng thời, phân hệ giúp phận Marketing, bán hàng thực tốt nhiệm vụ Theo dõi hợp đồng thông tin liên quan giao hàng, toán công nợ; tự động hóa nhiều nghiệp vụ bán hàng Các chức phân hệ :  Theo dõi ghi nhận thông tin trình thực đơn hàng  Thông tin hỗ trợ hoạt động bán hàng  Quản lý thông tin quan hệ khách hàng  Lập kế hoạch kinh doanh  Hệ thống báo cáo phân tích tình hình kinh doanh 1.3.2 Phân hệ quản lí sở vật chất Phân hệ Quản lý sở vật chất để giúp Doanh nghiệp nắm bắt thông tin tài sản Công ty có gì, tình trạng nào, quản lý Các chức phân hệ :  Các chức dành cho nhân viên SVTH: Hoàng Thị Xuân – K42QTKDTH Trang 10 Phần B: Anh( chị ) có hài lòng sử dụng hệ thống ERP để thực công việc không?  Rất không hài lòng  Không hài lòng  Trung ập l  Hài lòng  Rất hài lòng Phần C: Thông tin chung người vấn Giới tính  Nam  Nữ Thời gian sử dụng ERP công ty:  1- năm  Dưới năm  Trên năm Phòng ban/ phận  Bán hàng  Cungứng  Kho  Thí nghiệm  Tài chính- Kế toán  Sản xuất  Marketting  Khác (xin ghi rõ)……………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ anh/chị! SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH PHỤ LỤC II Đánh giá độ tin cậy thang đo Bảng 1: Cronbach Alpha thang đo Năng lực hệ thống ERP Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 647 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance Corrected Item- Cronbach's if Total Alpha Deleted Item Deleted Correlation Deleted 11.7727 978 382 659 11.3788 1.377 579 539 Su dung ERP la dang tin cay 11.3939 1.319 598 517 1.136 369 632 ERP giu tat ca thong tin ma toi can ERP cung cap thong tin chinh xac he thong duoc thiet ke voi moi cap nguoi su dung 11.8182 Bảng 2: Cronbach Alpha thang đo Nhận thức dễ dàng sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 608 SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH if Item Item-Total Statistics Scale Mean Corrected Item- Cronbach's if Item Scale Variance Total Alpha if Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted He thong cung cap huong 14.1667 dan linh hoat cho toi 1.772 562 434 toi co the dat ten va cac yeu 14.7273 to theo nhu cau cong viec 1.894 431 514 nhung gi toi muon lam, he thong giup toi thuc hien de 14.1818 dang 1.843 426 518 cung cap huong dan tot cho 14.5152 nguoi dung khac 2.623 100 667 toi thay he thong de dang su 13.9848 dung 2.477 331 577 Bảng 3: Cronbach Alpha thang đo Hướng dẫn người sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 789 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Item- Cronbach's if Item Variance if Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted nhung thong bao loi cua he 7.3939 thong la co ich cho toi 919 714 624 toi khac phuc sai lam de dang va nhanh chong su dung he 7.2727 thong 1.001 591 755 cac thong tin huong dan luon co 7.4242 san 956 591 758 SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Bảng 4: Cronbach Alpha thang đo Khả sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 218 Item-Total Statistics Scale Mean Cronbach's if Item Scale Variance Corrected Item- Alpha if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Deleted toi da hoc cach su dung 6.5909 he thong de dang 676 274 -.011a thiet ke giao dien cua he thong tao dieu kien cho 6.8333 toi hoc tap 449 194 -.058a nguoi su dung cong ty toi gap kho khan 7.6364 viec hoc cach su dung ERP 543 -.019 543 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Bảng 5: Cronbach Alpha thang đo Nhận thức hữu ích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 908 SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Item-Total Statistics Scale Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Variance if Total Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted he thong giup toi hoan nhiem vu mot cach nhanh 12.1061 chong 1.942 798 879 su dung he thong nang cao hieu qua cong viec cua toi 12.0909 1.807 823 870 su dung he thong giup toi thuc hien cong viec de dang 12.1667 2.018 729 902 toi thay he thong huu ich cho 12.0455 cong viec cua toi 1.859 821 870 Phân tích nhân tố Bảng 6: hệ số KMO kiểm định Bartlet – lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 700 288.879 df 45 Sig .000 Bảng 7: Ma trận xoay – lần Rotated Component Matrixa Component SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH toi khac phuc sai lam de dang va nhanh chong su dung he thong 780 nhung thong bao loi cua he thong la co ich cho toi 772 cac thong tin huong dan luon co san 768 He thong cung cap huong dan linh hoat cho toi 704 nhung gi toi muon lam, he thong giup toi thuc hien de dang 647 toi thay he thong de dang su dung 635 toi co the dat ten va cac yeu to theo nhu cau cong viec Su dung ERP la dang tin cay 945 ERP cung cap thong tin chinh xac 915 he thong duoc thiet ke voi moi cap nguoi su dung 540 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng 8: Hệ số KMO kiểm định Bartkett – lần (sau bỏ biến “tôi đặt tên yếu tố theo yêu cầu công việc”) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .698 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 274.377 df 36 Sig .000 SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Bảng 9: Ma trận xoay – lần (sau bỏ biến “tôi đặt tên yếu tố theo yêu cầu công việc”) Rotated Component Matrixa Component nhung thong bao loi cua he thong la co ich cho toi 796 cac thong tin huong dan luon co san 784 toi khac phuc sai lam de dang va nhanh chong su dung he thong 784 He thong cung cap huong dan linh hoat cho toi 691 nhung gi toi muon lam, he thong giup toi thuc hien de dang 639 toi thay he thong de dang su dung 633 Su dung ERP la dang tin cay 949 ERP cung cap thong tin chinh xac 918 he thong duoc thiet ke voi moi cap nguoi su dung 539 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng 10: Hệ số KMO kiểm định Bartkett biến thành phần : nhận thức hữu ích KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .842 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 168.539 df Sig .000 Bảng 11: Ma trân xoay Component Matrixa Component su dung he thong nang cao hieu qua cong viec cua toi 905 toi thay he thong huu ich cho cong viec cua toi 904 he thong giup toi hoan nhiem vu mot cach nhanh chong 889 su dung he thong giup toi thuc hien cong viec de dang 842 Extraction Method: Principal Component Analysis Phụ lục hồi quy SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Bảng 12: Ma trận tương quan biến độc lập với biến phụ thuộc Correlations nhan thuc de nang luc dang su dung he thong 000 646** 1.000 000 66 66 161 66 195 66 Pearson Correlation 646** 161 Sig (2-tailed) 000 195 N 66 66 nhan thuc de dang su dung Pearson Correlation Sig (2-tailed) N nang luc he thong 66 Pearson Correlation 000 Sig (2-tailed) N nhan thuc huu ich nhan thuc huu ich 1.000 66 66 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Bảng 13: Mô hình tóm tắt hồi quy biến nhận thức dễ dàng sử dụng nhận thức hữu ích Model Summary Model R a 646 R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 418 409 76900695 a Predictors: (Constant), nhan thuc de dang su dung Bảng 14: Kiểm định phù hợp mô hình ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 27.152 27.152 45.914 000a Residual 37.848 64 591 Total 65.000 65 a Predictors: (Constant), nhan thuc de dang su dung b Dependent Variable: nhan thuc huu ich Bảng 15: Hệ số hồi quy biến nhận thức dễ dàng sử dụng nhận thức hữu ích SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Model Standardized Coefficients t Beta Unstandardized Coefficients (Constant) B Std Error -2.287E-16 095 nhan thuc de 646 dang su dung 095 646 Sig .000 1.000 6.776 000 a Dependent Variable: nhan thuc huu ich Bảng 16: Mô hình tóm tắt hồi quy biến nhận thức hữu ích hài lòng nhân viên với hệ thống ERP Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 863a 745 741 24488 a Predictors: (Constant), nhan thuc huu ich Bảng 17: Kiểm định phù hợp mô hình ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 11.193 11.193 186.651 000a Residual 3.838 64 060 Total 15.030 65 a Predictors: (Constant), nhan thuc huu ich b Dependent Variable: hai long su dung he thong de thuc hien cong viec Bảng 18: Hệ số hồi quy biến nhận thức hữu ích hài lòng người sử dụng với hệ thống ERP Model Unstandardized Coefficients B Std Error Standardized Coefficients Beta t (Constant) 4.121 030 136.725 nhan thuc huu ich 415 030 863 13.662 a Dependent Variable: hai long su dung he thong de thuc hien cong viec Kiểm định Bảng 17: Kiểm tra phân phối chuẩn biến đưa vào kiểm định SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Sig .000 000 Tests of Normality Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Statistic df Sig Statistic df Sig hai long su dung he thong 433 de thuc hien cong viec 66 000 564 66 000 nhan thuc de dang su dung 171 66 000 818 66 000 nang luc he thong 287 66 000 728 66 000 nhan thuc huu ich 333 66 000 735 66 000 a Lilliefors Significance Correction Bảng 20: kiểm định khác biệt nhóm yếu tố theo giới tính Mann- whitney Ranks nhan thuc de dang su dung nang luc he thong nhan thuc huu ich gioi tinh N Mean Rank Sum of Ranks nam 30 31.53 946.00 nu 36 35.14 1265.00 Total 66 nam 30 38.40 1152.00 nu Total 36 66 29.42 1059.00 nam 30 35.65 1069.50 nu 36 31.71 1141.50 Total 66 Test Statisticsa nhan thuc de dang su dung nang luc he thong nhan thuc huu ich Mann-Whitney U 481.000 393.000 475.500 Wilcoxon W 946.000 1059.000 1141.500 Z -.765 -1.905 -.990 Asymp Sig (2-tailed) 445 057 322 a Grouping Variable: gioi tinh Bảng 21: kiểm định khác biệt yếu tố theo thời gian sử dụng ERP nhân viên Ranks SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH nhan thuc de dang su dung nang luc he thong nhan thuc huu ich thoi gian su dung ERP tai cong ty N Mean Rank duoi nam 41.25 1-3 nam 29 34.62 tren nam 33 31.58 Total 66 duoi nam 32.75 1-3 nam tren nam Total 29 33 66 31.76 35.12 duoi nam 12.62 1-3 nam 29 32.43 tren nam 33 36.97 Total 66 Test Statisticsa,b nhan thuc de dang su dung nang luc he thong nhan thuc huu ich Chi-Square 1.096 486 8.384 df 2 Asymp Sig .578 784 015 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: thoi gian su dung ERP tai cong ty SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Bảng 22: Kiểm định khác biệt yếu tố theo phòng ban làm việc nhân viên Ranks nhan thuc de dang su dung nang luc he thong nhan thuc huu ich phong ban/ bo phan N Mean Rank ban hang 22.67 cung ung 26.61 tai chinh- ke toan 15 23.23 kho 23.00 thi nghiem 16 34.19 Total 53 ban hang 28.89 cung ung 28.06 tai chinh- ke toan 15 27.43 kho 28.00 thi nghiem 16 24.69 Total 53 ban hang 16.61 cung ung 24.11 tai chinh- ke toan 15 24.03 kho 41.62 thi nghiem 16 33.59 Total 53 Test Statisticsa,b nhan thuc de dang su dung nang luc he thong nhan thuc huu ich Chi-Square 5.393 570 15.094 df 4 Asymp Sig .249 966 005 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: phong ban/ bo phan Bảng 23: Kiểm định khác biệt hài lòng người sử dụng theo giới tính SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Ranks gioi tinh N hai long su dung he thong de nam thuc hien cong viec nu Total Mean Rank Sum of Ranks 30 37.83 1135.00 36 29.89 1076.00 66 Test Statisticsa hai long su dung he thong de thuc hien cong viec Mann-Whitney U 410.000 Wilcoxon W 1076.000 Z -2.422 Asymp Sig (2-tailed) 015 a Grouping Variable: gioi tinh Bảng 24: Kiểm định khác biệt hài lòng người sử dụng theo thời gian sử dụng ERP công ty Ranks thoi gian su dung ERP tai cong ty N hai long su dung he thong duoi nam de thuc hien cong viec 1-3 nam Mean Rank 29.00 29 30.28 tren nam 33 36.88 Total 66 Test Statisticsa,b hai long su dung he thong de thuc hien cong viec Chi-Square 4.313 df Asymp Sig .116 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: thoi gian su dung ERP tai cong ty SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH Bảng 25: Kiểm định khác biệt hài lòng người sử dụn g theo phòng ban làm việc nhân viên Ranks phong ban/ bo phan N Mean Rank 21.44 26.33 tai chinh- ke toan 15 23.50 kho 36.25 thi nghiem 16 31.47 Total 53 hai long su dung he thong de ban hang thuc hien cong viec cung ung Test Statisticsa,b hai long su dung he thong de thuc hien cong viec Chi-Square 9.498 df Asymp Sig .050 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: phong ban/ bo phan SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH 15 SVTH: Hoaøng Thò Xuaân – K42QTKDTH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Công ty TNHH Bia Huế, Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Công ty TNHH Bia Huế, Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trực tiếp sử dụng với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Công ty TNHH Bia Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay