Đánh giá sự hài lòng của nhà bán lẻ đối với công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn thành phố H

101 172 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:43

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÀ BÁN LẺ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ  NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Huế, tháng 5/2013 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÀ BÁN LẺ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Yến Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Lớp K43Marketing Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, tháng 5/2013 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Lời cảm ơn  Luận văn sản phẩm kết hợp hài hoà kiến thức lý thuyết kinh nghiệm thực tế mà có trình học tập trường Đại học Kinh tế Huế thực tập công ty TNHH Bia Huế Để hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ lớn nhiều cá nhân tổ chức Trước tiên, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn Thầy dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn, việc chọn đề tài, thiết lập bảng câu hỏi công việc cuối để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đặc biệt thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt bốn năm qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc tập thể cán bộ, nhân viên công ty TNHH Bia Huế tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhiều trình tìm hiểu tình hình thực tế công ty Cuối xin cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ mặt tinh thần góp ý bổ ích để hoàn thiện đề tài cách tốt Mặc dù có nhiều cố gắng luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Kính mong quý thầy giáo, cô giáo, bạn bè tiếp tục đóng góp ý kiến để đề tài ngày hoàn thiện Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Yến SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN………………………………………………………….………………i MỤC LỤC………………………………………………………….………….………ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU…………………………….….v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH…………………………………………….…….vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU………………………………………………… vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU……………………………………………… ……….viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ i Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 3.1 Các bước tiến hành nghiên cứu 3.2 Phương pháp thu thập thông tin 3.3 Phương pháp chọn mẫu 3.4 Phương pháp xử lý phân tích liệu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: 5 Bố cục đề tài: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan kênh phân phối 1.1.1 Khái niệm hệ thống kênh phân phối 1.1.2 Vai trò hệ thống kênh phân phối 1.1.3 Chức kênh phân phối 1.1.4 Các thành viên hệ thống kênh phân phối 1.1.5 Các loại kênh phân phối 1.2 Quản lý hệ thống kênh phân phối 11 1.2.1 Tổ chức (thiết kể) hệ thống kênh phân phối 11 1.2.1.1 Xác định cấu trúc kênh thay 12 1.2.1.2 Tuyển chon thành viên kênh 12 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 1.2.2 Khuyến khích thành viên kênh 13 1.2.3 Đánh giá hoạt động thành viên kênh 13 1.2.4 Sử dụng marketing hỗn hợp trình phân phối 14 1.3 Khái niệm hài lòng mô hình nghiên cứu hài lòng 16 1.3.1 Khái niệm hài lòng nhà bán lẻ 16 1.3.1.1 Khái niệm 16 1.3.1.2 Phân biệt hài lòng kinh tế hài lòng xã hội 17 1.3.1.3 Tầm quan trọng hài lòng kênh phân phối 18 1.3.2 Các mô hình nghiên cứu hài lòng thành viên kênh phân phối 19 1.4 Mô hình lý thuyết hài lòng nhà bán lẻ công ty Bia Huế: 23 1.5 Thang đo đề xuất nghiên cứu: 24 1.5.1 Thang đo đánh giá nhân viên bán hàng: 24 1.5.2 Thang đo đánh giá nhà bán lẻ chiến lược đẩy công ty: 25 1.5.3 Thang đo đánh giá nhà bán lẻ sách quản lý sản phẩm công ty:25 1.5.4 Thang đo hài lòng nhà bán lẻ: 25 1.5.4.1 Hài lòng kinh tế: 25 1.5.4.2 Hài lòng xã hội: 26 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÀ BÁN LẺ 27 ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 27 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Bia Huế 27 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Bia Huế 27 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 27 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 30 2.1.1.3 Các sản phẩm công ty TNHH Bia Huế 34 2.1.2 Tình hình sử dụng yếu tố kinh doanh chủ yếu công ty Bia Huế 37 2.1.2.1 Tình hình lao động công ty 37 2.1.2.2 Tình hình tài sản công ty TNHH Bia Huế 39 2.1.3 Khái quát kênh phân phối công ty Bia Huế 42 2.2 Đánh giá hài lòng nhà bán lẻ 44 2.2.1 Mô tả đặc điểm mẫu 44 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn 2.2.2 Đánh giá thang đo Likert hệ số Cronbanh’s Alpha 47 2.2.4 Phân tích nhân tố EFA 49 2.2.5 Kiểm định phân phối chuẩn…………………………………………………….51 2.2.6 Xây dựng mô hình hồi quy 52 2.2.6.1 Mô hình hồi quy hài lòng kinh tế (SE) 52 2.2.6.2 Mô hình hồi quy hài lòng xã hội (SS) 53 2.2.7 Đánh giá khác biệt mức độ hài lòng kinh tế nhà bán sỉ nhà bán lẻ công ty Bia Huế 55 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÀ BÁN LẺ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 58 3.1 Mục tiêu định hướng công ty thời gian tới 58 3.2 Giải pháp nâng cao hài lòng nhà bán lẻ công ty Bia Huế thị trường thành phố Huế 59 3.2.1 Chính sách sản phẩm công ty 59 3.2.2 Chính sách xúc tiến 60 3.2.3 Quản lý bán hàng nhà phân phối 60 3.2.3.1 Đối với nhân viên phát triển kinh doanh nhà phân phối 60 3.2.3.2 Đối với nhân viên bán hàng 61 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 Kết luận 62 Hạn chế định hướng nghiên cứu tương lai 62 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CP : Chi phí DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu DU : Đáp ứng SE : Hài lòng kinh tế GĐ : Giám đốc GVHB : Giá vốn hàng bán HĐTC : Hoạt động tài HĐKD : Hoạt động kinh doanh LN : Lợi nhuận LNST : Lợi nhuận sau thuế LNTT : Lợi nhuận sau thuế P : Chính sách quản lý sản phẩm SC : Nhân viên bán hàng sách đẩy SL : Số lượng SS : Hài lòng xã hội TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : trách nhiệm hữu hạn SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Bia Huế 31 Sơ đồ 2.2: Kênh phân phối công ty TNHH Bia Huế 43 Hình 1.1: Các loại kênh phân phối Hình 1.2: Hai loại hài lòng nhà bán lẻ (Geyskens, Steenkamp, 2000) 21 Hình 1.3 : Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà bán lẻ 22 Hình 1.4: Mô hình nghiên cứu 23 Hình 2.1: Mô hình hiệu chỉnh 50 Hình 2.2: Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng kinh tế nhà bán lẻ công ty Bia Huế………………………………………………………………… … 55 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Đặc điểm sản phẩm công ty TNHH Bia Huế 34 Bảng 2.2 : Tình hình lao động công ty qua năm (2010 – 2012) 37 Bảng 2.3: Tình hình tài sản công ty TNHH Bia Huế qua năm (2010-2012) 39 Bảng 2.4 Kết sản xuất kinh doanh công ty từ năm 2010-2012 41 Bảng 2.5: Mẫu phân bố theo đối tượng vấn 44 Bảng 2.6: Cronbach’s Alpha khái niệm nghiên cứu 47 Bảng 2.7: Kết phân tích nhân tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đếnsự hài lòng nhà bán lẻ: 49 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 45 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu mẫu theo số năm kinh doanh 46 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu mẫu theo loại hình cửa hàng 46 Bảng 2.8: Kiểm định phân phối chuẩn 51 Bảng 2.9 : Kết phân tích hồi quy bội mô hình hài lòng kinh tế 52 Bảng 2.10 : Kết phân tích hồi quy bội mô hình hài lòng xã hội 54 Bảng 2.11: Kết kiểm định ANOVA biến hài lòng kinh tế 56 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đề tài trình nghiên cứu hài lòng nhà bán lẻ công ty TNHH Bia Huế địa bàn thành phố Huế Mục tiêu đề tài phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà bán lẻ kinh doanh sản phẩm công ty TNHH Bia Huế, đánh giá ảnh hưởng yếu tố đề giải pháp để tăng cường hài lòng mối quan hệ hợp tác nhà bán lẻ với công ty Bia Huế Để thực mục tiêu đó, đề tài tiến hành vấn trực tiếp cửa hàng bán lẻ, đại lý kinh doanh sản phẩm công ty Bia Huế địa bàn thành phố Huế bảng hỏi Thu thập thông tin công ty Bia Huế từ báo cáo thường niên công ty, cổng thông tin điển tử công ty, sách điển tử chuyên ngành, tạp chí điện tử chuyên ngành internet Số liệu kinh doanh địa bàn thành phố Huế cung cấp từ phòng kế toán, bán hàng công ty tham khảo khóa luận, luân văn, đề tài nghiên cứu khoa học thực trước Thông tin điều tra thực thông qua vấn trực tiếp cửa hàng bán lẻ kinh doanh sản phẩm công ty TNHH Bia Huế Việc vấn thực thông qua bảng hỏi để thu thập thông tin Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo cụm.Để ứng dụng đề tài nghiên cứu vào thực tiễn, cần lựa chọn phương pháp tính sai số chọn mẫu, áp dụng phương pháp ước lượng thống kê, kiểm định giả thuyết thống kê xử lý liệu để suy rộng kết mẫu cho tổng thể chung Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đáp ứng yêu cầu Lí lựa chọn phương pháp ngẫu nhiên theo cụm mà không lựa chọn phương pháp ngẫu nhiên đơn giản, hệ thống, giai đoạn, phân tầng danh sách tổng thể Tiến hành phân chia thành phố thành phường, đề tài chọn phường An Cựu phường Vĩ Dạ để tiến hành điều tra hai phường hai phường có số dân đông thành phố Huế với số dân 22.375 19.577 người (năm 2009) (Phụ lục 2) khu vực có kinh tế ổn định phát triển Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, thống kê hoạt động kinh doanh để phân tích số liệu Xử lý thông tin vấn cửa hàng bán lẻ phấn mềm SPSS 16 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing x Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Nhan vien ban hang co kien thuc ve thi truong va san pham tot So lan gap nhan vien ban hang tuan la phu hop Viec xu ly nhung van de lien quan toi viec giao hang duoc nhan vien ban hang xu ly nhanh chong 7.2212 1.477 724 626 7.3186 1.755 698 671 7.2832 1.794 518 851 SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Phụ lục 5: thống kê mô tả biến hài lòng nhà bán lẻ Statistics Viec xu ly nhung Viec van de lien Nhan Muc Viec hoat tac Cty hai kinh dong Toi hai kinh kheo long doanh tiep thi, Uu dai long leo chung Phan Su da toi viec thuong dang Chat dung tu cac Cac san luong cua cac qcao, ve voi loi long ty cac ty cua Cac san san san hoat giam nhuan voi cung san thuong viec quy vi san pham pham pham dong gia hap tao quyet cap pham tu choi giai cua cty xa hoi dan toi tu viec dinh nhung quyet kinh kinh ho tro cty tao thich So lan giao ban gap hang Dieu cuoc cam pham hang nhan duoc kien thi, ket tu cua co kien vien nhan nhan San thuc ve ban vien duoc pham thi hang ban truong va san tuan la hop quan vien San chuong doanh cong ty pham trinh so, khuyen khuyen ban hang mai tu hang xu ly cty la cua cty co tinh co the mai Han su Cac tao Tien loi tren pham cua cty phu moi tao luon doanh thuan san san co hoi duoc thoi co cho cho thu la loi cho khach pham kinh khach gian dung viec san cac san hang cam ly do, nai pham hang tieu thu vung kinh pham san pham chat giac hoat cua cua danh chac doanh cua pham cua luong kho dong cua cty Bia tren tt tot cty cao chiu ban doanh san doanh doanh doanh ban nhung doanh cho toi nhung khieu san phu nhanh de co gia hap dat kinh tot hop chong dang tri cao dan duoc doanh cau tri cao dan Valid 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mean hap kinh pham N co nhu co gia kinh giai moi hang giup cua luon co viec hop voi giup toi Toi hai Cong doanh Cong gia cao pham cong ty cua cty cua ho hang Hue 3.6903 3.2929 3.6283 3.7345 3.7522 3.7522 3.4106 3.8938 3.8584 3.8053 3.6699 3.8938 3.7345 3.8142 3.7876 3.7876 3.8761 3.7168 3.7080 2.4690 2.7257 2.7434 3.9469 SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Frequency Table Nhan vien ban hang co kien thuc ve thi truong va san pham tot Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 4.4 4.4 4.4 Khong dong y 1.8 1.8 6.2 Trung lap 20 17.7 17.7 23.9 Dong y 82 72.6 72.6 96.5 3.5 3.5 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total So lan gap nhan vien ban hang tuan la phu hop Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 1.8 1.8 1.8 khong dong y 2.7 2.7 4.4 Trung lap 36 31.9 31.9 36.3 Dong y 70 61.9 61.9 98.2 1.8 1.8 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total Viec xu ly nhung van de lien quan toi viec giao hang duoc nhan vien ban hang xu ly nhanh chong Cumulative Frequency Valid Hoan toan khong dong y Percent Valid Percent Percent 9 Khong dong y 10 8.8 8.8 9.7 Trung lap 25 22.1 22.1 31.9 Dong y 71 62.8 62.8 94.7 5.3 5.3 100.0 113 100.0 100.0 Hoan toan dong y Total SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Dieu kien nhan duoc khuyen mai tu cty la de dang Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 6.2 6.2 6.2 trung lap 20 17.7 17.7 23.9 dong y 82 72.6 72.6 96.5 3.5 3.5 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total San pham khuyen mai cua cty co gia tri cao Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 9 trung lap 26 23.0 23.0 23.9 dong y 86 76.1 76.1 100.0 113 100.0 100.0 Total Phan thuong tu cac cuoc thi, chuong trinh ban hang co tinh hap dan Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 1.8 1.8 1.8 trung lap 30 26.5 26.5 28.3 dong y 75 66.4 66.4 94.7 5.3 5.3 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total Cac cam ket tu doanh so, doanh thu la co the dat duoc Cumulative Frequency Valid Hoan toan khong Percent Valid Percent Percent 9 4.4 4.4 5.3 trung lap 33 29.2 29.2 34.5 dong y 72 63.7 63.7 98.2 dong y khong dong y SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing hoan toan dong y Total 1.8 1.8 113 100.0 100.0 100.0 Su da dang san pham cua cong ty tao thuan loi cho viec kinh doanh Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 9 khong dong y 1.8 1.8 2.7 trung lap 13 11.5 11.5 14.2 dong y 89 78.8 78.8 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total San pham luon co san khach hang co nhu cau Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 1.8 1.8 1.8 khong dong y 3.5 3.5 5.3 trung lap 16 14.2 14.2 19.5 dong y 77 68.1 68.1 87.6 hoan toan dong y 14 12.4 12.4 100.0 113 100.0 100.0 Total Tien loi tren moi san pham ban co gia tri cao Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 9 khong dong y 9 1.8 trung lap 28 24.8 24.8 26.5 dong y 72 63.7 63.7 90.3 hoan toan dong y 11 9.7 9.7 100.0 113 100.0 100.0 Total SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Cac san pham moi tao co hoi kinh doanh hap dan Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent khong dong y 6.2 6.2 6.2 trung lap 21 18.6 18.6 24.8 dong y 76 67.3 67.3 92.0 hoan toan dong y 8.0 8.0 100.0 Total 113 100.0 100.0 Chat luong san pham cua cty luon duoc khach hang danh gia cao Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent hoan toan khong dong y 9 khong dong y 9 1.8 trung lap 13 11.5 11.5 13.3 dong y 92 81.4 81.4 94.7 hoan toan dong y 5.3 5.3 100.0 Total 113 100.0 100.0 Han su dung cua san pham phu hop voi thoi gian tieu thu san pham Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 9 khong dong y 3.5 3.5 4.4 trung lap 27 23.9 23.9 28.3 dong y 73 64.6 64.6 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Viec kinh doanh cac san pham cua cty giup toi co cho dung vung chac tren tt Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent hoan toan khong dong y 9 khong dong y 2.7 2.7 3.5 trung lap 20 17.7 17.7 21.2 dong y 81 71.7 71.7 92.9 7.1 7.1 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total Cac hoat dong tiep thi, qcao, hoat dong xa hoi giup cho viec kinh doanh tot Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 9 khong dong y 5.3 5.3 6.2 trung lap 20 17.7 17.7 23.9 dong y 75 66.4 66.4 90.3 hoan toan dong y 11 9.7 9.7 100.0 113 100.0 100.0 Total Uu dai ve giam gia hap dan toi kinh doanh san pham cua cong ty Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 9 khong dong y 1.8 1.8 2.7 trung lap 19 16.8 16.8 19.5 dong y 89 78.8 78.8 98.2 1.8 1.8 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Toi hai long voi loi nhuan tao tu viec kinh doanh cac san pham cua cty Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent Valid Percent Percent 1.8 1.8 1.8 trung lap 14 12.4 12.4 14.2 dong y 93 82.3 82.3 96.5 3.5 3.5 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total Toi hai long voi quyet dinh kinh doanh san pham cua cty Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Hoan toan khong dong y 1.8 1.8 1.8 khong dong y 1.8 1.8 3.5 trung lap 25 22.1 22.1 25.7 dong y 81 71.7 71.7 97.3 2.7 2.7 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total Cong ty cung cap nhung ho tro ban hang chat luong cao Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent hoan toan khong dong y 9 khong dong y 3.5 3.5 4.4 trung lap 24 21.2 21.2 25.7 dong y 82 72.6 72.6 98.2 1.8 1.8 100.0 113 100.0 100.0 hoan toan dong y Total SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Viec hop tac kinh doanh cac san pham cua cty tao cho toi cam giac kho chiu Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong dong y 60 53.1 53.1 53.1 trung lap 53 46.9 46.9 100.0 113 100.0 100.0 Total Cong ty thuong tu choi giai thich nhung ly do, hoat dong cua ho Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong dong y 31 27.4 27.4 27.4 trung lap 82 72.6 72.6 100.0 113 100.0 100.0 Total Cty kheo leo viec giai quyet nhung khieu nai cua cua hang Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong dong y 29 25.7 25.7 25.7 trung lap 84 74.3 74.3 100.0 113 100.0 100.0 Total Muc hai long chung cua quy vi kinh doanh san pham cua cty Bia Hue Cumulative Frequency Valid trung lap hai long rat hai long Total Percent Valid Percent Percent 8.0 8.0 8.0 101 89.4 89.4 97.3 2.7 2.7 100.0 113 100.0 100.0 SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Phụ lục 6: Kiểm định phân phối chuẩn Statistics P N Valid SC DU F1 F2 113 113 113 113 113 0 0 Mean 3.8260 3.6796 3.6814 3.7817 2.6460 Median 3.8333 3.8000 4.0000 4.0000 2.6667 Skewness - 0.372 0.066 - 0.786 - 0.387 - 0.529 227 227 227 227 227 - 0.162 0.179 0.158 0.298 0.388 451 451 451 451 451 Missing Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis Phụ lục 7: Phân tích nhân tố KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing 835 793.599 78 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Compone nt % of % of % of Varianc Cumulati Varianc Cumulat Varian Cumulativ Total e ve % Total e ive % Total ce e% 10 11 12 13 6.093 46.866 46.866 6.093 1.450 11.156 58.022 1.450 1.012 7.787 65.809 1.012 842 6.480 72.289 705 5.420 77.709 676 5.198 82.907 513 3.943 86.850 473 3.636 90.486 373 2.867 93.353 314 2.412 95.765 232 1.786 97.551 171 1.319 98.870 147 1.130 100.000 46.866 11.156 7.787 46.866 3.737 28.743 58.022 3.048 23.444 65.809 1.771 13.623 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Nhan vien ban hang co kien thuc ve thi truong va san pham tot So lan gap nhan vien ban hang tuan la phu hop SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing 690 563 28.743 52.187 65.809 Viec xu ly nhung van de lien quan toi viec giao hang duoc nhan vien ban hang xu ly nhanh chong Dieu kien nhan duoc khuyen mai tu cty la de dang San pham khuyen mai cua cty co gia tri cao Phan thuong tu cac cuoc thi, chuong trinh ban hang co tinh hap dan Cac cam ket tu doanh so, doanh thu la co the dat duoc Su da dang san pham cua cong ty tao thuan loi cho viec kinh doanh San pham luon co san khach hang co nhu cau Tien loi tren moi san pham ban co gia tri cao Cac san pham moi tao co hoi kinh doanh hap dan Chat luong san pham cua cty luon duoc khach hang danh gia cao Han su dung cua san pham phu hop voi thoi gian tieu thu san pham 648 845 767 728 660 775 748 719 730 740 613 SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 8: Hồi quy biến hài lòng kinh tế Model Summaryb Model R 837a Change Statistics Std Adjusted Error of R R R the Square F Square Square Estimate Change Change df1 df2 700 692 25979 700 84.689 109 Sig F DurbinChange Watson 000 1.872 a Predictors: (Constant), DU, P, SC b Dependent Variable: F1 ANOVAb Sum of Squares Model Regression Mean Square 17.148 5.716 7.357 109 067 24.504 112 Residual Total df F Sig 84.689 000a a Predictors: (Constant), DU, P, SC b Dependent Variable: F1 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 461 211 P 332 065 SC 546 DU 011 Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 2.185 031 357 5.108 000 563 1.776 073 555 7.494 000 503 1.989 052 014 204 839 586 1.707 a Dependent Variable: F1 SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing Phụ lục 9: Hồi quy biến hài lòng xã hội Model Summaryb Model R 356a Change Statistics Std Adjusted Error of R R R the Square F Square Square Estimate Change Change df1 df2 127 103 33303 127 5.265 109 Sig F DurbinChange Watson 002 2.029 a Predictors: (Constant), DU, P, SC b Dependent Variable: F2 ANOVAb Sum of Squares Model Regression df Mean Square 1.752 584 Residual 12.089 109 111 Total 13.841 112 F Sig 5.265 002a a Predictors: (Constant), DU, P, SC b Dependent Variable: F2 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Std Error Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics Model B (Constant) 2.336 270 8.637 000 P -.232 083 -.333 -2.788 006 563 1.776 SC 150 093 202 1.602 112 503 1.989 DU 176 067 309 2.640 009 586 1.707 a Dependent Variable: F2 SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing t Sig Tolerance VIF Phụ lục10: Kiểm định One- way anova với biến hài lòng kinh tế Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Mean Deviation N SC Co P F1 Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 65 3.9354 51370 06372 3.8081 4.0627 2.00 4.60 khong 48 3.2042 40944 05910 3.0053 3.4231 2.60 4.20 Total 113 3.5596 47475 04466 3.4067 3.7429 2.00 4.60 Co 65 3.8205 50887 06312 3.6944 3.9466 2.00 5.00 khong 48 3.8333 50059 07225 3.6880 3.9787 1.33 5.00 Total 113 3.8260 50316 04733 3.7322 3.9197 1.33 5.00 Co 65 3.8026 46200 05730 3.7781 3.9170 2.00 4.33 khong 48 3.0535 47885 06912 2.8144 3.2925 1.67 4.67 Total 113 3.4117 46775 04400 3.2962 3.6048 1.67 4.67 F Sig Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig SC 316 111 575 P 355 111 553 F1 789 111 376 ANOVA Sum of Squares SC P F1 Between Groups df Mean Square 475 475 Within Groups 24.768 111 223 Total 25.243 112 005 005 Within Groups 28.350 111 255 Total 28.355 112 067 067 24.438 111 220 Between Groups Between Groups Within Groups SVTH:Nguyễn Thị Hồng Yến – Lớp: K43 Marketing 2.131 047 018 894 302 043
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của nhà bán lẻ đối với công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn thành phố H, Đánh giá sự hài lòng của nhà bán lẻ đối với công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn thành phố H, Đánh giá sự hài lòng của nhà bán lẻ đối với công ty TNHH Bia Huế trên địa bàn thành phố H

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay