Đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với môi trường làm việc tại công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào

118 46 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:43

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH h tế H uế -  - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG họ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY ng Đ ại CỔ PHẦN CẢNG VŨNG ÁNG VIỆT – LÀO Sinh viên thực ườ Lê Ngọc Dung Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Tr Lớp: K43 QTKD TM Niên khóa: 2009 - 2013 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc LỜI CẢM ƠN Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trong thời gian thực tập làm khóa luận tốt nghiệp em nhận giúp đỡ nhiệt tình tất người Trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Tài Phúc dành nhiều thời gian tâm huyết truyền đạt, dạy tận tình kiến thức bổ ích thiếu sót suốt trình thực đề tài giúp em có tảng cần thiết nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu Em xin cảm ơn toàn thể thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt giảng bổ ích cho em suốt năm qua giúp em có thêm nhiều kiến thức hiểu biết để hoàn thành tốt khóa luận hành trang để em bước vào môi trường làm việc sau Em xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cô, Công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt – Lào giúp đỡ, hướng dẫn em nhiệt tình thời gian em thực tập quý Công ty Cuối cùng, em xin cảm ơn giúp đỡ, động viên từ gia đình, bạn bè thời gian vừa qua Do thời gian, chi phí kinh nghiệm em nhiều hạn chế nên đề tài không tránh khỏi số sai sót khiếm khuyết Vì vậy, em mong nhận góp ý người đặc biệt thầy cô để em có thêm kinh nghiệm học bổ ích Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Sinh viên thực Lê Ngọc Dung Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii uế DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii tế H DANH MỤC BẢNG BIỂU ix 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung h 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể in 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu cK 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu họ 1.4.1 Các loại thông tin cần thu thập .2 1.4.2 Thiết kế nghiên cứu 1.5 Nguồn thông tin Đ ại 1.5.1Dữ liệu thứ cấp 1.5.2 Dữ liệu sơ cấp 1.5.3 Mẫu điều tra .3 ng 1.6 Phương pháp phân tích số liệu 1.7 Ý nghĩa thực tiễn ườ PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tr 1.1 Người lao động hài lòng người lao động 1.1.1 Khái niệm người lao động 1.1.2 Sự hài lòng người lao động 1.1.3 Ý nghĩa hài lòng người lao động .8 1.1.4 Một số học thuyết thúc đẩy Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 1.2Môi trường làm việc người lao động 12 1.2.1Khái niệm môi trường làm việc người lao động 12 1.2.2 Vai trò môi trường làm việc người lao động 13 1.2.3 Các nhân tố môi trường làm việc ảnh hưởng đến hài lòng người lao uế động 13 1.3 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 15 tế H CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 18 ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY CP 18 CẢNG VŨNG ÁNG VIỆT – LÀO 18 h 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt – Lào 18 in 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 20 cK 2.1.3 Nguồn nhân lực công ty 23 2.1.4 Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2010- họ 2012 25 2.2 Phân tích môi trường làm việc công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào 26 2.2.1 Điều kiện vật chất việc 26 Đ ại 2.2.2 Công việc 28 2.2.3 Quan hệ đồng nghiệp 31 2.2.4 Phong cách lãnh đạo 32 ng 2.2.5 Văn hóa công ty 32 2.3Đánh giá mức độ hài lòng người lao động công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt ườ – Lào môi trường làm việc tạo công ty 33 2.3.1 Thống kê mô tả đặc điểm mẫu điều tra 33 Tr 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 36 2.3.3 Đánh giá hài lòng chung người lao động môi trường làm việc công ty 42 2.3.3.1 Kiểm định One – sample T – Test mức độ hài lòng người lao động 42 Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 2.3.3.2.Kiểm định One – sample T – test nhóm nhân tố đến hài lòng người lao động 43 2.3.4 Phân tích phương sai Anova yếu tố có liên quan đến hài lòng người lao động 47 uế 2.3.4.1 Sự khác biệt thâm niên có ảnh hưởng đến hài lòng người lao động 47 2.3.4.2 Sự khác biệt thu nhập có ảnh hưởng đến hài lòng người lao động 48 tế H 2.3.5 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố môi trường làm việc công ty, 49 2.3.5.1 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “Cơ sở vật chất” 49 h 2.3.5.2 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “ Điều kiện làm việc” 50 in Bảng 24: Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố ĐKLV 50 2.3.5.3 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “ Đồng nghiệp” 51 cK 2.3.5.4 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “ Cấp trên” 52 2.3.5.5 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “ Các yếu tố khác” 53 họ 2.3.6 So sánh hài lòng nhân viên văn phòng công nhân 54 2.3.7 Phân tích hồi quy tuyến tính 55 2.3.7.1 Ma trận hệ số tương quan tuyến tính biến 56 Đ ại 2.3.7.2 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính 56 2.3.7.3 Đánh giá độ phù hợp mô hình kiểm định giả thuyết 57 2.3.7.4 Giải thích ý nghĩa biến mô hình 58 ng 2.3.7.5 Dò tìm giả thuyết vi phạm hồi quy tuyến tính 59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ườ ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VŨNG ÁNG VIỆT – LÀO ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY 60 Tr 3.1Mục tiêu, phương hướng hoạt động quản trị nguồn nhân lực năm tới công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt – Lào 60 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn công ty 60 3.1.1.1 Thuận lợi 60 3.1.1.2 Khó khăn 61 Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 3.1.2 Mục tiêu phương hướng hoạt động năm tới 61 3.1.2.1 Mục tiêu 61 3.1.2.2 Phương hướng hoạt động 62 3.2 Các giải pháp để nâng cao hài lòng người lao động công ty cổ phần uế cảng Vũng Áng Việt – Lào môi công ty làm việc công ty 62 3.2.1 Nhóm giải pháp sở vật chất điều kiện làm việc công ty 62 tế H 3.2.2 Nhóm giải pháp mối quan hệ với đồng nghiệp công ty 65 3.2.3 Nhóm giải pháp cấp mối quan hệ với cấp 66 3.2.4 Nhóm giải pháp xây dựng môi trường văn hóa mang đậm sắc công ty 68 h 3.2.5 Một số giải pháp khác 69 in PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 cK Hạn chế đề tài 73 Kiến nghị 73 họ 3.1 Về phía nhà nước 73 3.2 Về phía công ty 74 3.3 Đối với nhân viên 75 Tr ườ ng Đ ại TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT : Cán công nhân viên CP : Cổ phần DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DT : Doanh thu HĐ : Hoạt động NLĐ : Người lao động QĐ : Quyết định h in cK : Quản trị nhân : Số lượng họ QTNS SL tế H CBCNV: uế o0o : Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân VP : Văn phòng Tr ườ ng Đ ại TH CS HCM Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Tháp nhu cầu Maslow .9 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức công ty CP cảng Vũng Áng Việt - Lào 21 uế Biểu đồ 1: Tỉ lệ nhân viên VP Công nhân mẫu điều tra 34 Biểu đồ 2: Tỉ lệ giới tính mẫu điều tra 34 tế H Biểu đồ 3: Trình độ người lao động mẫu điều tra 35 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Biểu đồ 4: Thống kê thâm niên làm việc người lao động công ty 35 Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Mối quan hệ hệ thống thứ bậc nhu cầu áp dụng vào DN 11 Bảng 2: Tình hình lao động công ty giai đoạn 2010-2012 .24 uế Bảng 3: Kết sản xuất kinh doanh Công ty qua năm 2010 - 2012 25 Bảng 4: Mô tả trình độ công việc người lao động công ty 29 tế H Bảng : Cơ cấu mẫu điều tra 33 Bảng 6: Cronbach Alpha thang đo “cơ sở vật chất” nhân viên 36 Bảng 7: Cronbach Alpha thang đo “cơ sở vật chất” công nhân 37 h Bảng 8: Cronbach Alpha thang đo “Điều kiện làm việc” nhân viên 37 in Bảng 9: Cronbach Alpha thang đo “Điều kiện làm việc” công nhân 38 Bảng 10: Cronbach Alpha thang đo “Đồng nghiệp” nhân viên 38 cK Bảng 11: Cronbach Alpha thang đo “Đồng nghiệp” công nhân 39 Bảng 12: Cronbach Alpha thang đo “Tinh thần” 39 họ Bảng 13: Cronbach Alpha thang đo “Cấp trên” 40 Bảng 14: Cronbach Alpha thang đo “các yếu tố khác” 41 Bảng 15: Cronbach Alpha thang đo “sự thỏa mãn” 42 Đ ại Bảng 16 : Kiểm định One sample T-test mức độ hài lòng người lao động 43 Bảng 17 : Kiểm định One-Sample Test hài lòng người lao động 44 với sở vật chất 44 ng Bảng 18 : Kiểm định One-Sample Test hài lòng nhân viên Điều kiện làm việc công ty 44 ườ Bảng 19: Kiểm định One Sample T-test hài lòng người lao động đồng nghiệp 45 Tr Bảng 20: Kiểm định One-Sample Test hài lòng người lao động cấp 46 Bảng 21 : Kết kiểm định One way ANOVA: khác nhóm thâm niên mức độ hài lòng môi trường làm việc 47 Lê Ngọc Dung – K43 QTKD Thương mại ix One-Sample Test Test Value = 1.771 104 080 12381 One-Sample Statistics hai long voi co so vat chat Mean 2625 Std Error Mean 45953 04485 in 105 4.0190 -.0149 h N Std Deviation uế hai long voi moi truong lam viec cua cong ty Sig (2tailed) Df tế H t 95% Confidence Interval of the Difference Mean Difference Lower Upper One-Sample Test Df Sig (2tailed) họ t cK Test Value = Đ ại hai long voi co so vat 425 104 chat One-Sample Statistics N hai long voi dieu kien lam viec Mean 672 Std Deviation 105 3.6667 01905 -.0699 1080 Std Error Mean 75532 07371 ng One-Sample Test ườ Test Value = t Df Sig (2tailed) Tr hai long voi dieu kien -4.522 104 lam viec One-Sample Statistics N hai long voi dong nghiep Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Mean 105 4.2381 000 Std Deviation 62824 95% Confidence Interval of the Difference Mean Difference Lower Upper -.33333 Std Error Mean 06131 -.4795 -.1872 One-Sample Test Test Value = hai long voi dong nghiep Sig (2tailed) df 3.883 104 000 23810 1165 N hai long voi cap tren Mean 105 4.1619 Std Error Mean 66685 06508 One-Sample Test tế H One-Sample Statistics Std Deviation 3597 uế t 95% Confidence Interval of the Difference Mean Difference Lower Upper h Test Value = in df Sig (2tailed) cK T 95% Confidence Interval of the Difference Mean Difference Lower Upper 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Upper Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum ng N Đ ại họ hai long voi cap 2.488 104 014 16190 0329 2910 tren 2.3 Kiểm định One Way Anova khác nhóm thu nhập thâm niên hài lòng với môi trường làm việc người lao động Descriptives hai long voi moi truong lam viec cua cong ty 27 4.0741 72991 14047 3.7853 4.3628 2.00 5.00 51 4.1961 66392 09297 4.0093 4.3828 2.00 5.00 24 4.0833 82970 16936 3.7330 4.4337 2.00 5.00 3.6667 57735 33333 2.2324 5.1009 3.00 4.00 105 4.1238 71650 06992 3.9851 4.2625 2.00 5.00 Tr ườ duoi nam den nam den 10 nam tren 10 nam Total Test of Homogeneity of Variances hai long voi moi truong lam viec cua cong ty 561 ANOVA hai long voi moi truong lam viec cua cong ty Between Groups Within Groups Total Mean Square df 999 333 52.391 101 519 53.390 104 F Sig .642 590 h Sum of Squares tế H 101 in Sig cK 688 df2 uế Levene Statistic df1 Descriptives hai long voi moi truong lam viec cua cong ty họ 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Mean Deviation Error Bound Upper Bound ườ Tr Minimum Maximum 49 4.1224 66560 09509 3.9313 4.3136 2.00 5.00 52 4.1538 77674 10771 3.9376 4.3701 2.00 5.00 57735 33333 2.2324 5.1009 3.00 4.00 4.00 4.00 71650 06992 3.9851 4.2625 2.00 5.00 ng duoi trieu thang tu den 10 trieu thang tu 10 den 15 trieu thang tren 15 trieu thang Total Đ ại N 3.6667 4.0000 105 4.1238 Test of Homogeneity of Variances hai long voi moi truong lam viec cua cong ty df1 df2 Sig uế Levene Statistic h Mean Square F in df Sig cK Sum of Squares tế H 1.255a 101 290 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for hai long voi moi truong lam viec cua cong ty ANOVA hai long voi moi truong lam viec cua cong ty Đ ại họ Between 689 230 440 725 Groups Within Groups 52.701 101 522 Total 53.390 104 2.4 Thống kê mô tả mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhan tố môi trường làm việc công ty 2.4.1 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “Cơ sở vật chất” thiet bi day du Frequency Percent khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total ườ ng Valid trung lap dong y hoan toan dong y Total Missing System Total Tr Valid Valid Percent 1.9 10 9.5 72 68.6 21 20.0 105 100.0 thiet bi hien dai Frequency Percent 21 30 75 105 5.7 20.0 2.9 28.6 71.4 100.0 1.9 9.5 68.6 20.0 100.0 Valid Percent 20.0 70.0 10.0 100.0 Cumulative Percent 1.9 11.4 80.0 100.0 Cumulative Percent 20.0 90.0 100.0 trang bi bao ho khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total Missing System Total 3.8 12 11.4 55 52.4 3.8 75 71.4 30 28.6 105 100.0 khu nghi ngoi an uong Frequency Percent Cumulative Percent 1.0 5.7 61.9 31.4 100.0 h 1.0 5.7 65 61.9 33 31.4 105 100.0 khu the thao Frequency Percent Valid Percent trung lap 6.7 6.7 dong y 45 42.9 42.9 hoan toan dong y 53 50.5 50.5 Total 105 100.0 100.0 2.4.2 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “Điều kiện làm việc” noi lam viec tien nghi Đ ại ng Frequency trung lap dong y hoant oan dong y Total System ườ Valid Tr Missing Total 23 30 75 105 Percent 4.8 21.9 1.9 28.6 71.4 100.0 1.0 6.7 68.6 100.0 Cumulative Percent họ Valid 5.3 21.3 94.7 100.0 in khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total 5.3 16.0 73.3 5.3 100.0 Valid Percent cK Valid Cumulative Percent uế Valid Valid Percent tế H Frequency Percent Valid Percent 16.7 76.7 6.7 100.0 6.7 49.5 100.0 Cumulative Percent 16.7 93.3 100.0 noi lam viec an toan Missing Total 8.6 19 18.1 45 42.9 1.9 75 71.4 30 28.6 105 100.0 thoi gian lam viec phu hop Frequency Frequency khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total Percent 1.9 15 14.3 81 77.1 6.7 105 100.0 co hoi thang tien ườ ng Đ ại Valid Tr Valid khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total Valid Percent in 1.0 17 16.2 66 62.9 21 20.0 105 100.0 so luong tang ca hop li cK khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total họ Valid Percent Frequency 10 30 60 105 Percent 9.5 28.6 57.1 4.8 100.0 12.0 25.3 60.0 2.7 100.0 12.0 37.3 97.3 100.0 uế khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total System Valid Percent h Valid Percent tế H Frequency Cumulative Percent 1.0 16.2 62.9 20.0 100.0 Valid Percent 1.9 14.3 77.1 6.7 100.0 Valid Percent 9.5 28.6 57.1 4.8 100.0 Cumulative Percent 1.0 17.1 80.0 100.0 Cumulative Percent 1.9 16.2 93.3 100.0 Cumulative Percent 9.5 38.1 95.2 100.0 2.4.3 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “Đồng nghiệp” dong nghiep than thien Frequency trung lap dong y hoan toan dong y Total Valid Percent 5.7 5.7 5.7 49 50 105 46.7 47.6 100.0 46.7 47.6 100.0 52.4 100.0 dong nghiep san sang giup 1.0 66 31 105 1.0 5.7 62.9 29.5 100.0 Cumulative Percent 1.0 1.0 1.0 5.7 62.9 29.5 100.0 1.9 7.6 70.5 100.0 h khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total Valid Percent in hoan toan khong dong y Percent tế H Frequency Valid Cumulative Percent uế Valid Percent dong nghiep tan tam khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 1.0 1.0 1.0 80 18 105 5.7 76.2 17.1 100.0 5.7 76.2 17.1 100.0 6.7 82.9 100.0 họ Valid Percent cK Frequency dong nghiep dang tin cay Valid Đ ại Frequency khong dong y ng trung lap dong y hoan toan dong y Total Missing System Valid Percent Cumulative Percent 1.0 3.3 3.3 10 18 30 75 105 9.5 17.1 1.0 28.6 71.4 100.0 33.3 60.0 3.3 100.0 36.7 96.7 100.0 phoi hop lam viec hieu qua voi dong nghiep Valid 1.9 6.7 6.7 20 30 75 105 19.0 7.6 28.6 71.4 100.0 66.7 26.7 100.0 73.3 100.0 Tr ườ Total Percent trung lap dong y hoan toan dong y Total Missing System Total Frequency Percent Valid Percent 2.4.4 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “Cấp trên” Cumulative Percent ctren ghi nhan y kien dong gop cua nhan vien khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total 2.9 12 11.4 71 67.6 19 18.1 105 100.0 ctren bao ve quyen loi nhan vien Frequency Tr ườ ng khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total Valid 2.9 14.3 81.9 100.0 Cumulative Percent 1.9 7.6 59.0 31.4 100.0 Valid Percent họ Frequency Valid Percent 1.9 w62 59.0 41 39.0 105 100.0 ctren doi xu cong bang voi nhan vien Đ ại trung lap dong y hoant oan dong y Total Cumulative Percent h 1.9 7.6 62 59.0 33 31.4 105 100.0 cap tren co trinh Frequency Valid 2.9 11.4 67.6 18.1 100.0 Valid Percent in khong dong y trung lap dong y hoan toan dong y Total Percent cK Valid Valid Percent tế H Valid Percent uế Frequency Percent 1.9 1.0 90 85.7 12 11.4 105 100.0 ctren quan tam doi song nhan vien Frequency Percent Cumulative Percent 1.9 59.0 39.0 100.0 Valid Percent 1.9 61.0 100.0 Cumulative Percent 1.9 1.0 85.7 11.4 100.0 Valid Percent 1.9 9.5 68.6 100.0 1.9 2.9 88.6 100.0 Cumulative Percent trung lap 1.0 1.0 dong y 63 60.0 60.0 hoan toan dong y 41 39.0 39.0 Total 105 100.0 100.0 2.4.5 Mức độ hài lòng nhân tố nhóm nhân tố “Các yếu tố khác” 1.0 61.0 100.0 cac to chuc cong ty hoat dong hieu qua Valid trung lap dong y hoan toan dong y Total Valid Percent 8.6 67 63.8 29 27.6 105 100.0 noi quy hop li Percent Cumulative Percent 8.6 63.8 27.6 100.0 Valid Percent 8.6 72.4 100.0 Cumulative Percent tế H Frequency 10 9.5 9.5 68 64.8 64.8 27 25.7 25.7 105 100.0 100.0 thong tin truyen dat kip thoi Percent Valid Percent in Frequency h Valid trung lap dong y hoan toan dong y Total Percent uế Frequency Cumulative Percent họ cK Valid khong dong y 1.0 1.0 trung lap 17 16.2 16.2 dong y 70 66.7 66.7 hoan toan dong y 17 16.2 16.2 Total 105 100.0 100.0 cac hoat dong vh-tdtt duoc to chuc thuong xuyen Frequency Percent Valid Percent ng Đ ại Valid trung lap 8.6 8.6 dong y 40 38.1 38.1 hoant oan dong y 56 53.3 53.3 Total 105 100.0 100.0 nhan vien duoc tham gia cac loai bao hiem Tr ườ Valid trung lap dong y hoan toan dong y Total Frequency 63 34 105 Percent 7.6 60.0 32.4 100.0 Valid Percent 7.6 60.0 32.4 100.0 9.5 74.3 100.0 1.0 17.1 83.8 100.0 Cumulative Percent 8.6 46.7 100.0 Cumulative Percent 7.6 67.6 100.0 su dam bao cua cong viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent tế H uế Valid khong dong y 4.8 4.8 4.8 trung lap 14 13.3 13.3 18.1 dong y 77 73.3 73.3 91.4 hoan toan dong y 8.6 8.6 100.0 Total 105 100.0 100.0 2.5 Thống kê mô tả khác mức hài lòng gữa nhóm nhân viên công nhân Statistics hai long voi co so vat hai long voi dieu kien hai long voi dong hai long voi cap chat lam viec nghiep tren 75 75 30 30 4.0667 3.5600 4.00 4.00 hai long voi co so vat chat in 56 họ trung lap hai long hoan toan hai long Total Missing System Total Percent 12 ng Tr ườ khong hai long trung lap hai long hoan toan hai long Total Missing System Total Valid Percent Cumulative Percent 9.3 74.7 9.3 84.0 11.4 16.0 100.0 75 71.4 30 28.6 105 100.0 hai long voi dieu kien lam viec Frequency 75 30 4.1467 4.00 6.7 53.3 Đ ại Valid cK Frequency Valid 75 30 4.2533 4.00 h N Valid Missing Mean Mode Percent 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 13 12.4 17.3 17.3 10 49 9.5 46.7 13.3 65.3 30.7 96.0 2.9 4.0 100.0 75 30 105 71.4 28.6 100.0 100.0 hai long voi dong nghiep Frequency Percent cK 50 19 75 30 105 Statistics họ Missing Total khong hai long trung lap hai long hoan toan hai long Total System 1.9 3.8 47.6 18.1 71.4 28.6 100.0 2.7 5.3 66.7 25.3 100.0 Đ ại hai long voi dieu kien hai long voi hai long voi lam viec co so vat chat dong nghiep Valid Missing 30 30 75 75 Mean 3.9333 3.9000 Mode 4.00 4.00 a Multiple modes exist The smallest value is shown hai long voi dieu kien lam viec Tr ườ ng N Valid Missing Total Frequency trung lap hai long hoan toan hai long Total System 1.3 6.7 66.7 100.0 Cumulative Valid Percent Percent in Frequency Valid 1.3 5.3 60.0 33.3 100.0 uế 1.0 3.8 45 42.9 25 23.8 75 71.4 30 28.6 105 100.0 hai long voi cap tren Cumulative Percent tế H Missing Total khong hai long trung lap hai long hoan toan hai long Total System Valid Percent h Valid Percent 24 30 75 105 Percent 3.8 22.9 1.9 28.6 71.4 100.0 2.7 8.0 74.7 100.0 hai long voi cap tren 30 75 4.2000 4.00 Valid Percent 13.3 80.0 6.7 100.0 30 75 4.2000 4.00a Cumulative Percent 13.3 93.3 100.0 hai long voi co so vat chat Missing Total trung lap hai long Total System 2.9 27 25.7 30 28.6 75 71.4 105 100.0 hai long voi dong nghiep Frequency Missing Total 2.6 Phân tích hồi quy tuyến tính 2.6.1 Ma trận hệ số tương quan 3.8 15.2 9.5 28.6 71.4 100.0 h 16 10 30 75 105 10.0 100.0 Cumulative Valid Percent Percent in trung lap hai long hoan toan hai long Total System 10.0 90.0 100.0 Percent cK Valid Cumulative Percent uế Valid Valid Percent Percent tế H Frequency 13.3 53.3 33.3 100.0 13.3 66.7 100.0 họ Correlations hai long voi hai long voi co so vat dieu kien hai long voi hai long voi chat lam viec dong nghiep cap tren Tr ườ ng Đ ại hai long voi co so vat Pearson chat Correlation Sig (2-tailed) N hai long voi dieu kien Pearson lam viec Correlation Sig (2-tailed) N hai long voi dong Pearson nghiep Correlation Sig (2-tailed) N hai long voi cap tren Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 240* 251** 241* 105 014 105 010 105 013 105 240* 432** 452** 014 105 105 000 105 000 105 251** 432** 343** 010 105 000 105 105 000 105 241* 452** 343** 013 105 000 105 000 105 105 Correlations hai long voi hai long voi co so vat dieu kien hai long voi hai long voi chat lam viec dong nghiep cap tren Đ ại họ cK in h tế H uế hai long voi co so vat Pearson 240* 251** 241* chat Correlation Sig (2-tailed) 014 010 013 N 105 105 105 105 hai long voi dieu kien Pearson 240* 432** 452** lam viec Correlation Sig (2-tailed) 014 000 000 N 105 105 105 105 hai long voi dong Pearson 251** 432** 343** nghiep Correlation Sig (2-tailed) 010 000 000 N 105 105 105 105 hai long voi cap tren Pearson 241* 452** 343** Correlation Sig (2-tailed) 013 000 000 N 105 105 105 105 * Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) 2.6.2 Mô hình hồi quy mức độ hài lòng với môi trường làm việc người lao động công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào Mô hình 1: Model Summaryb R ng Model R Adjusted R Std Error of Square Square the Estimate DurbinWatson Tr ườ 785a 616 601 45283 1.757 a Predictors: (Constant), hai long voi cap tren, hai long voi co so vat chat, hai long voi dong nghiep, hai long voi dieu kien lam viec b Dependent Variable: hai long voi moi truong lam viec cua cong ty ANOVAb Sum of Squares Model Mean Square df F Sig Regression 32.885 8.221 40.093 000a Residual 20.506 100 205 Total 53.390 104 a Predictors: (Constant), hai long voi cap tren, hai long voi co so vat chat, hai long voi dong nghiep, hai long voi dieu kien lam viec b Dependent Variable: hai long voi moi truong lam viec cua cong ty Coefficientsa tế H uế 1 (Constant) h in -.248 cK Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Error Beta 463 ng Đ ại họ hai long voi co so vat 018 102 012 chat hai long voi dieu kien 278 070 293 lam viec hai long voi dong 351 081 307 nghiep hai long voi cap tren 431 077 401 a Dependent Variable: hai long voi moi truong lam viec cua cong ty Mô hình 2: sau loại biến sở vật chất Model Summaryb R ườ Model R Adjusted Square R Square Std Error of the Estimate t Sig Tolerance VIF -.536 593 177 860 901 1.109 3.962 000 702 1.425 4.352 000 769 1.300 5.631 000 757 1.321 DurbinWatson 785a 616 604 45065 1.751 a Predictors: (Constant), hai long voi cap tren, hai long voi dong nghiep, hai long voi dieu kien lam viec b Dependent Variable: hai long voi moi truong lam viec cua cong ty Tr Collinearity Statistics ANOVAb Sum of Squares Model Mean Square df F Sig Regression 32.878 10.959 53.964 000a Residual 20.512 101 203 Total 53.390 104 a Predictors: (Constant), hai long voi cap tren, hai long voi dong nghiep, hai long voi dieu kien lam viec b Dependent Variable: hai long voi moi truong lam viec cua cong ty Coefficientsa tế H uế -.196 355 cK (Constant) T in Model -.552 ườ ng Đ ại họ hai long voi dieu 279 069 294 4.018 kien lam viec hai long voi dong 353 079 309 4.444 nghiep hai long voi cap 433 076 403 5.726 tren a Dependent Variable: hai long voi moi truong lam viec cua cong ty 2.6.3 Biểu đồ Histogram Tr Collinearity Statistics Sig Tolerance VIF h Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 582 000 709 1.411 000 786 1.273 000 769 1.300
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với môi trường làm việc tại công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào, Đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với môi trường làm việc tại công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào, Đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với môi trường làm việc tại công ty cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay