Đánh giá năng lực cạnh tranh của siêu thị Thuận Thành I từ phía khách hàng

140 45 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:42

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế -  - cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SIÊU THỊ THUẬN THÀNH I TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO Tr ườ ng Sinh viên thực hiện: THÁI THỊ VÂN Lớp: K43 QTKDTM Niên khóa: 2009 – 2013 Huế, tháng năm 2013 SVTH: Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, bên cạnh nỗ lực thân tơi nhận uế nhiều giúp đỡ từ thầy giáo, đơn vị thực tập, gia đình bạn bè tế H Trước hết,tơi xin gửi lời cảm ơn đến q thầy trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy giáo hướng dẫn Tiến sỹ Nguyễn Đăng Hào quan tâm hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận in h Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tồn thể nhân viên siêu thị Thuận Thành I tạo thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập cung cấp cK thơng tin, số liệu cần thiết để tơi hồn thành khóa luận Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè tơi, người Đ ại luận tốt nghiệp họ ln bên cạnh động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực khóa Mặc dù có nhiều cố gắng kiến thức chun mơn hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận góp ý q thầy, Tr ườ ng giáo bạn bè để đề tài hồn thiện SVTH: Thái Thị Vân Sinh viên thực Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU uế DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ tế H 1.1 Lí lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: h 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: in 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: .2 cK 1.4.1 Phương pháp thu thập thơng tin: 1.4.2 Phương pháp chọn mẫu: họ 1.4.3 Phương pháp xử lý số liệu: 1.5 Tổng hợp cơng trình nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh giới Việt Nam Đ ại PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Cơ sở lý luận cạnh tranh .5 ng 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh: 1.1.2 Phân loại cạnh tranh: .6 ườ 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa cạnh tranh: 1.2 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh Tr 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh: 1.2.2.Các cấp độ lực cạnh tranh: 1.2.3.Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh DN: 11 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 12 1.2.5.Các mơ hình lý thuyết phân tích lực cạnh tranh: 17 1.3.Lý luận kinh doanh siêu thị 22 SVTH: Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 1.3.1.Khái niệm siêu thị: 22 1.3.2.Phân biệt “siêu thị” “trung tâm thương mại” “chợ”: 23 1.3.3 Phân loại siêu thị: 23 1.3.4.Đặc trưng siêu thị: 24 uế 1.4.Cơ sở thực tiễn .24 1.4.1.Tình hình kinh doanh siêu thị thị trường Việt Nam: .24 tế H CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ SIÊU THỊ THUẬN THÀNH I .26 2.1 Q trình hình thành phát triển siêu thị Thuận Thành I: 26 2.2 Chức nhiệm vụ siêu thị Thuận Thành I: 26 2.3 Mơ hình cấu tổ chức siêu thị Thuận Thành I: .27 in h 2.4.Tình hình nguồn lực siêu thị Thuận Thành I .29 2.4.1.Tình hình nhân lực 29 cK 2.4.2.Tình hình tài sản nguồn vốn kinh doanh 31 2.4.3.Tình hình kết hoạt động kinh doanh 33 CHƯƠNG 3:ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SIÊU THỊ THUẬN họ THÀNH I 36 3.1 Đánh giá lực cạnh tranh siêu thị Thuận Thành I 36 Đ ại 3.1.1 Đánh giá uy tín thương hiệu siêu thị .36 3.1.2 Đánh giá tiêu thuộc sách giá 38 3.1.3.Đánh giá tiêu thuộc sách sản phẩm 41 ng 3.1.4 Đánh giá chương trình xúc tiến hỗn hợp 46 3.1.5 Đánh giá phương thức tốn 50 ườ 3.1.6 Đánh giá chất lượng dịch vụ 52 3.1.7.Đánh giá yếu tố khác 56 Tr CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SIÊU THỊ THUẬN THÀNH I 65 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển siêu thị giai đoạn 2010-2015: .65 4.1.1 Định hướng siêu thị: .65 4.1.2 Mục tiêu phát triển: .65 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh siêu thị Thuận Thành I: 66 SVTH: Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 3.1 Kết luận 68 3.2 KIẾN NGHỊ: 69 3.2.1 Đối với quan quản lí nhà nước: .69 uế 3.2.2 Đối với siêu thị Thuận Thành I: 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H PHỤ LỤC SVTH: Thái Thị Vân GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào tế H DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT doanh nghiệp SXKD: sản xuất kinh doanh NSLĐ: suất lao động WTO: tổ chức thương mại giới HTX: hợp tác xã TM-DV: thương mại-dịch vụ in cK khoa học kỹ thuật khoa học-cơng nghệ họ KH-CN: h DN: KHKT: uế Khóa luận tốt nghiệp tài sản lưu động VCSH: vốn chủ sở hữu UBND: ủy ban nhân dân Tr ườ ng Đ ại TSLĐ: SVTH: Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các số đo lường lực cạnh tranh siêu thị 16 uế Bảng 1.2 Các số đo lường lực cạnh tranh siêu thịtừ phía khách hàng .17 tế H Bảng 1.3 Ma trận SWOT 18 Bảng 2.1 Tình hình sử dụng lao động siêu thị Thuận Thành I 29 Bảng 2.2 Tình hình tài sản-nguồn vốn siêu thị Thuận Thành I 32 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh siêu thị Thuận Thành I .34 h Bảng 3.1 Ý kiến đánh giá khách hàng uy tín .36 in Bảng 3.2 Kiểm định One-Sample T Test uy tín 37 cK Bảng 3.3 Ý kiến đánh giá khách hàng giá siêu thị .39 Bảng 3.4 Kiểm định One-Sample Test giá 40 Bảng 3.7 Ý kiến đánh giá khách hàng chương trình xúc tiến 47 họ Bảng 3.8 Kiểm định One-Sample T Test chương trình xúc tiến 48 Bảng 3.9 Ý kiến đánh giá khách hàng phương thức tốn 51 Đ ại Bảng 3.10 Kiểm định One-Sample T Test phương thức tốn 51 Bảng 3.11 Ý kiến đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ 53 Bảng 3.12 Kiểm định One-Sample T Test chất lượng dịch vụ 54 Bảng 3.13 Ý kiến đánh giá khách hàng yếu tố khác 57 Tr ườ ng Bảng 3.14 Kiểm định One-Sample T Test yếu tố khác 58 SVTH: Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.2 Mơ hình kim cương M.Porter 21 uế Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức HTX TM – DV Thuận Thành I .28 tế H Đồ thị 3.1 Mức độ uy tín-trung thành khách hàng 38 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Đồ thị 3.3 Tác động phương tiện quảng cáo đến khách hàng 49 SVTH: Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lí lựa chọn đề tài Cạnh tranh xu hướng chung kinh tế Nó ảnh hưởng tới tất uế lĩnh vực, thành phần kinh tế DN Ngày nay, hầu hết quốc gia thừa nhận hoạt động phải cạnh tranh, xem cạnh tranh khơng mơi trường mà tế H động lực phát triển, thúc đẩy SXKD, tăng NSLĐ, tăng hiệu quả, mà yếu tố quan trọng làm lành mạnh hóa quan hệ kinh tế-chính trị-xã hội Trong xu tồn cầu hóa kinh tế giới, đặc biệt sau Việt Nam gia h nhập WTO có cam kết: “Mở cửa thị trường bán lẻ vào ngày 1/1/2009” cạnh in tranh khốc liệt hơn, khơng cơng ty nước mà với cơng ty, tập đồn đa quốc gia cK Tổ chức tư vấn AT Kearney (Mỹ) nhận định: “Việt Nam có sức hút định nhờ quy mơ thị trường số lượng người tiêu dùng” Báo cáo nghiên cứu “Dự báo Thị họ trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2014” tổ chức cho rằng: “Các kênh bán lẻ đại đóng vai trò chủ chốt phát triển thị trường tiêu dùng tương lai Việt Nam”.Nhiều chun gia cho rằng, nhu cầu người dân chưa đáp ứng với Đ ại khoảng 90 triệu dân tồn quốc có 638 siêu thị, 120 trung tâm thương mại 1.000 cửa hàng tiện ích (năm 2011) Dự báo, từ đến năm 2014, doanh số bán lẻ Việt Nam tăng 23% ng Thành lập sớm địa bàn thành phố Huế, HTX TM-DV Thuận Thành ln gắn bó mật thiết với người dân, thương hiệu Thuận Thành sâu vào tâm trí ườ người tiêu dùng Huế Tuy nhiên, năm gần đây, từ Việt Nam gia nhập WTO, thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày gay gắt hơn, xuất Tr siêu thị lớn, đa quốc gia, đặc biệt siêu thị Big C gây khơng khó khăn cho siêu thị Thuận Thành I Hơn khách hàng ngày có kinh nghiệm mua sắm, ngày “khó tính” hơn; kinh tế thời kỳ khủng hoảng Chính ngun nhân làm cho hoạt động kinh doanh siêu thị Thuận Thành I khơng khách quan Vậy khách hàng đánh lực cạnh tranh SVTH: Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào siêu thị Thuận Thành I? Big C? Coop.mart? Siêu thị Thuận Thành I phải làm để thu hút khách hàng? Để cạnh tranh với siêu thị khác? Vì lý trên, tơi định lựa chọn đề tài: “Đánh giá lực cạnh tranh siêu thị Thuận Thành I từ phía khách hàng” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp uế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh siêu thị từ phía khách hàng tế H Đánh giá khách hàng lực cạnh tranh siêu thị Thuận Thành I Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh siêu thị Thuận Thành I 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: in h 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu đánh giá khách hàng lực cạnh tranh siêu thị thị trường 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu: cK siêu thị Thuận Thành I từ đưa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh họ Phạm vi thời gian: 21/1/2013-30/4/2013 Phạm vi khơng gian: siêu thị Thuận Thành I Đ ại 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Phương pháp thu thập thơng tin: Thơng tin thứ cấp: ng  Số liệu tổng hợp từ phòng chức siêu thị Thuận Thành I báo cáo kết kinh doanh, bảng cân đối kế tốn, tình hình lao động, lịch sử hình thành ườ phát triển Tr  Khóa luận tốt nghiệp anh chị thư viện trường đại học Kinh tế Huế  Các tài liệu tham khảo, trang web đề cập lực cạnh tranh DN Thơng tin sơ cấp: Thơng tin sơ cấp có nhờ điều tra, vấn bảng hỏi thơng tin sau:  Đặc điểm mẫu điều tra  Xác định tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh siêu thị từ phía khách hàng SVTH: Thái Thị Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 3.6750 77960 07117 thuan giai quyet van de phat sinh nhanh 120 chong,kip thoi 3.5750 77419 07067 big c giai quyet van de phat sinh nhanh chong, 120 kip thoi 3.4750 85957 07847 coop mart giai quyet van de phat sinh nhanh 120 chong, kip thoi 3.4917 83006 thuan nhan vien hieu biet ve san pham 120 3.6500 79547 big c nhan vien hieu biet ve san pham 120 3.5000 1.05321 09614 coop mart nhan vien hieu biet ve san pham 120 3.5583 82804 thuan dich vu da dang 120 2.7833 1.07831 09844 big c dich vu da dang 120 3.9250 77960 07117 3.7583 85007 07760 thuan dich vu dap ung nhu cau khach 120 hang 3.0833 97518 08902 big c dich vu dap ung nhu cau khach hang 120 3.6750 89031 08127 coop mart dich vu dap ung nhu cau khach 120 hang 3.7500 86238 07872 họ Đ ại 07577 tế H h in 120 cK coop mart dich vu da dang uế coop mart giai dap thac mac cho khach hang 120 tan tinh 07262 07559 One-Sample Test Test Value = ườ ng 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2- Mean tailed) Difference Lower Upper 64167 4780 8054 big c thai nhan vien than thien 4.845 119 000 45833 2710 6456 coop mart thai nhan vien than 8.487 119 000 thien 67500 5175 8325 Tr thuan thai nhan vien than 7.762 119 000 thien SVTH: Thái Thị Vân 118 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 63333 4890 7777 big c giai dap thac mac cho khach 4.902 119 000 hanng tan tinh 41667 2484 5850 coop mart giai dap thac mac cho 9.485 119 000 khach hang tan tinh 67500 5341 8159 thuan giai quyet van de phat 8.136 119 000 sinh nhanh chong,kip thoi 57500 4351 tế H 7149 47500 3196 6304 49167 3416 6417 h big c giai quyet van de phat sinh 6.053 119 000 nhanh chong, kip thoi uế thuan giai dap thac mac cho 8.689 119 000 khach hang tan tinh coop mart giai quyet van de phat 6.489 119 000 sinh nhanh chong, kip thoi 65000 5062 7938 big c nhan vien hieu biet ve san 5.201 119 000 pham 50000 3096 6904 coop mart nhan vien hieu biet ve 7.386 119 000 san pham 55833 4087 7080 thuan dich vu da dang -2.201 119 030 -.21667 -.4116 -.0218 big c dich vu da dang 12.998 119 000 92500 7841 1.0659 9.772 119 000 75833 6047 9120 119 351 08333 -.0929 2596 big c dich vu dap ung nhu cau 8.305 119 000 khach hang 67500 5141 8359 coop mart dich vu dap ung nhu cau 9.527 119 000 khach hang 75000 5941 9059 Đ ại họ cK in thuan nhan vien hieu biet ve 8.951 119 000 san pham coop mart dich vu da dang Tr ườ ng thuan dich vu dap ung nhu 936 cau khach hang 8.Phân tích đánh giá khách hàng yếu tố khác 8.1.Phân tích Fequency thuan gio, xe day hang tot SVTH: Thái Thị Vân 119 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào Frequency Percent Valid hoan toan khong dong y Cumulative Valid Percent Percent 7.5 7.5 7.5 14 11.7 11.7 19.2 trung lap 53 44.2 44.2 63.3 dong y 31 25.8 25.8 89.2 hoan toan dong y 13 10.8 10.8 100.0 Total 120 100.0 100.0 tế H uế khong dong y Cumulative Valid Percent Percent h big c gio, xe day hang tot in Frequency Percent 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 3.3 cK Valid hoan toan khong dong y 2 trung lap 19 15.8 15.8 19.2 dong y 66 55.0 55.0 74.2 31 25.8 25.8 100.0 120 100.0 100.0 hoan toan dong y Đ ại Total họ khong dongy ng coop mart gio, xe day hang tot Frequency Percent Tr ườ Valid hoan toan khong dong y Cumulative Valid Percent Percent 1.7 1.7 1.7 khong dong y 4.2 4.2 5.8 trung lap 25 20.8 20.8 26.7 dong y 59 49.2 49.2 75.8 hoan toan dong y 29 24.2 24.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 SVTH: Thái Thị Vân 120 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào thuan tu gui an toan Frequency Percent Valid hoan toan khong dong y Cumulative Valid Percent Percent 5.0 5.0 5.0 16 13.3 13.3 18.3 trung lap 45 37.5 37.5 55.8 dong y 30 25.0 25.0 80.8 hoan toan dong y 23 19.2 19.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 tế H h big c tu gui an toan uế khong dong y in Cumulative Valid Percent Percent hoan toan khong dong y 8 khong dong y 2.5 2.5 3.3 trung lap 19 15.8 15.8 19.2 62 51.7 51.7 70.8 35 29.2 29.2 100.0 100.0 100.0 dong y Đ ại hoan toan dong y họ Valid cK Frequency Percent 120 ng Total Tr ườ coop mart tu gui an toan Frequency Percent Valid hoan toan khong dong y Cumulative Valid Percent Percent 8 khong dong y 2.5 2.5 3.3 trung lap 21 17.5 17.5 20.8 dong y 59 49.2 49.2 70.0 hoan toan dong y 36 30.0 30.0 100.0 SVTH: Thái Thị Vân 121 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào coop mart tu gui an toan Frequency Percent Valid hoan toan khong dong y Cumulative Valid Percent Percent 8 2.5 2.5 3.3 trung lap 21 17.5 17.5 20.8 dong y 59 49.2 49.2 70.0 hoan toan dong y 36 30.0 30.0 100.0 Total 120 100.0 100.0 tế H h Cumulative Valid Percent Percent in thuan co so tang ben sieu thi tot uế khong dong y hoan toan khong dong y 11 9.2 9.2 9.2 khong dong y 33 27.5 27.5 36.7 trung lap 37 30.8 30.8 67.5 30 25.0 25.0 92.5 7.5 7.5 100.0 100.0 100.0 dong y Đ ại hoan toan dong y họ Valid cK Frequency Percent Total 120 ng big c co so tang ben sieu thi tot Frequency Percent Tr ườ Valid hoan toan khong dong y Cumulative Valid Percent Percent 1.7 1.7 1.7 khong dong y 2.5 2.5 4.2 trung lap 6.7 6.7 10.8 dong y 68 56.7 56.7 67.5 hoan toan dong y 39 32.5 32.5 100.0 Total 120 100.0 100.0 SVTH: Thái Thị Vân 122 GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào uế Khóa luận tốt nghiệp coop mart co so tang ben sieu thi tot 1.7 1.7 1.7 5.0 5.0 6.7 trung lap 17 14.2 14.2 20.8 dong y 65 54.2 54.2 75.0 hoan toan dong y 30 25.0 25.0 100.0 Total 120 cK in khong dong y h Valid hoan toan khong dong y tế H Frequency Percent Cumulative Valid Percent Percent 100.0 100.0 họ thuan vi tri sieu thi thuan loi Frequency Percent 4.2 4.2 4.2 10 8.3 8.3 12.5 trung lap 29 24.2 24.2 36.7 dong y 59 49.2 49.2 85.8 hoan toan dong y 17 14.2 14.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 ườ khong dong y ng Đ ại Valid hoan toan khong dong y Cumulative Valid Percent Percent Tr big c vi tri sieu thi thuan loi Frequency Percent Valid hoan toan khong dong y khong dong y SVTH: Thái Thị Vân 10 Cumulative Valid Percent Percent 8 8.3 8.3 9.2 123 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 32 26.7 26.7 35.8 dong y 54 45.0 45.0 80.8 hoan toan dong y 23 19.2 19.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 uế trung lap coop mart vi tri sieu thi thuan loi 8 7.5 7.5 8.3 trung lap 33 27.5 27.5 35.8 dong y 54 45.0 45.0 80.8 hoan toan dong y 23 19.2 19.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 cK in khong dong y h Valid hoan toan khong dong y tế H Frequency Percent Cumulative Valid Percent Percent họ thuan cho de xe thoang mat hoan toan khong dong y 5.0 5.0 5.0 khong dong y 10 8.3 8.3 13.3 trung lap 43 35.8 35.8 49.2 dong y ng 46 38.3 38.3 87.5 hoan toan dong y 15 12.5 12.5 100.0 Total 120 100.0 100.0 Tr ườ Valid Đ ại Frequency Percent Cumulative Valid Percent Percent big c cho de xe thoang mat Frequency Percent Valid Cumulative Valid Percent Percent hoan toan khong dong y 14 11.7 11.7 11.7 khong dong y 14.2 14.2 25.8 SVTH: Thái Thị Vân 17 124 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 29 24.2 24.2 50.0 dong y 40 33.3 33.3 83.3 hoan toan dong y 20 16.7 16.7 100.0 Total 120 100.0 100.0 coop mart cho de xe thoang mat Cumulative Valid Percent Percent h Frequency Percent tế H uế trung lap 8.3 khong dong y 16 13.3 13.3 21.7 trung lap 28 23.3 23.3 45.0 dong y 46 38.3 38.3 83.3 hoan toan dong y 20 16.7 16.7 100.0 100.0 100.0 họ Total 120 8.3 in 8.3 cK Valid hoan toan khong dong y 10 Đ ại thuan cho de xe thuan tien Frequency Percent 1.7 1.7 1.7 khong dong y 10 8.3 8.3 10.0 trung lap 38 31.7 31.7 41.7 dong y 58 48.3 48.3 90.0 hoan toan dong y 12 10.0 10.0 100.0 Total 120 100.0 100.0 Tr ườ ng Valid hoan toan khong dong y Cumulative Valid Percent Percent big c cho de xe thuan tien Frequency Percent SVTH: Thái Thị Vân Cumulative Valid Percent Percent 125 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào Valid hoan toan khong dong y 13 10.8 10.8 10.8 18 15.0 15.0 25.8 trung lap 27 22.5 22.5 48.3 dong y 41 34.2 34.2 82.5 hoan toan dong y 21 17.5 17.5 100.0 Total 120 100.0 100.0 tế H uế khong dong y Cumulative Valid Percent Percent h coop mart cho de xe thuan tien 8.3 cK Valid hoan toan khong dong y 10 in Frequency Percent 8.3 8.3 16 13.3 13.3 21.7 trung lap 33 27.5 27.5 49.2 dong y 40 33.3 33.3 82.5 21 17.5 17.5 100.0 120 100.0 100.0 hoan toan dong y Đ ại Total họ khong dong y 8.2.Kiểm định One-Sample T Test ng One-Sample Statistics Mean thuan gio, xe day hang tot 120 3.2083 1.03628 09460 big c gio, xe day hang tot 120 4.0167 79898 07294 coop mart gio, xe day hang tot 120 3.9000 87351 07974 thuan tu gui an toan 120 3.4000 1.09545 10000 big c tu gui an toan 120 4.0583 79172 07227 coop mart tu gui an toan 120 4.0500 80805 07376 Tr ườ N Std Std Error Deviation Mean SVTH: Thái Thị Vân 126 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 2.9417 1.09465 09993 big c co so tang ben sieu thi tot 120 4.1583 78853 07198 coop mart co so tang ben sieu thi 120 tot 3.9583 86380 07885 thuan vi tri sieu thi thuan loi 120 3.6083 97270 08880 big c vi tri sieu thi thuan loi 120 3.7333 89568 coop mart vi tri sieu thi thuan loi 120 3.7417 88399 thuan cho de xe thoang mat 120 3.4500 98604 09001 big c cho de xe thoang mat 120 3.2917 1.23938 11314 coop mart cho de xe thoang mat 120 3.4167 1.16376 10624 thuan cho de xe thuan tien 120 big c cho de xe thuan tien 120 coop mart cho de xe thuan tien 120 08176 h tế H 08070 84747 07736 3.3250 1.23780 11299 3.3833 1.16809 10663 in 3.5667 cK One-Sample Test uế thuan co so tang ben sieu thi 120 tot Đ ại họ Test Value = t df ng thuan gio, xe day hang tot 2.202 119 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2- Mean tailed) Difference Lower Upper 030 20833 0210 3956 13.939 119 000 1.01667 8722 1.1611 coop mart gio, xe day hang tot 11.287 119 000 90000 7421 1.0579 thuan tu gui an toan 4.000 119 000 40000 2020 5980 big c tu gui an toan 14.643 119 000 1.05833 9152 1.2014 14.235 119 000 1.05000 9039 1.1961 119 560 -.05833 -.2562 1395 big c co so tang ben 16.092 119 sieu thi tot 000 1.15833 1.0158 1.3009 Tr ườ big c gio, xe day hang tot coop mart tu gui an toan thuan co so tang ben -.584 sieu thi tot SVTH: Thái Thị Vân 127 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 000 95833 8022 1.1145 thuan vi tri sieu thi thuan 6.851 119 loi 000 60833 4325 7842 big c vi tri sieu thi thuan loi 8.969 119 000 73333 5714 8952 coop mart vi tri sieu thi thuan 9.191 119 loi 000 74167 5819 9015 thuan cho de xe thoang 4.999 119 mat 000 45000 2718 6282 big c cho de xe thoang mat 2.578 119 011 29167 0676 5157 coop mart cho de xe thoang mat 3.922 119 000 41667 2063 6270 thuan cho de xe thuan tien 7.325 119 000 56667 4135 7199 big c cho de xe thuan tien 2.876 119 005 32500 1013 5487 coop mart cho de xe thuan tien 3.595 119 000 38333 1722 5945 họ Cumulative Valid Percent Percent 26 21.7 21.7 21.7 can bo, vien chuc 47 39.2 39.2 60.8 giao vien 12 10.0 10.0 70.8 buon ban, kinh doanh 10 8.3 8.3 79.2 khac 25 20.8 20.8 100.0 Total 120 100.0 100.0 Tr ườ hoc sinh, sinh vien ng Đ ại Frequency Percent Valid tế H h in cK 9.Đặc điểm mẫu nghiên cứu  Nghề nghiệp nghe nghiep uế coop mart co so tang ben 12.153 119 sieu thi tot  Số lần siêu thị tháng den sieu thi bao nhieu lan thang Valid duoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 19 15.8 15.8 15.8 SVTH: Thái Thị Vân 128 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào 3-5 81 67.5 67.5 83.3 tren 20 16.7 16.7 100.0 Total 120 100.0 100.0 uế Mục đích siêu thị  mua luong thuc, thuc pham Valid Percent co 94 78.3 78.3 78.3 khong 26 21.7 21.7 Total 120 100.0 100.0 tế H Percent h 100.0 cK in Valid Frequency Cumulative Percent mua quan ao, giay dep Valid Percent 43 35.8 35.8 35.8 100.0 họ co Percent Đ ại Valid Frequency Cumulative Percent khong 77 64.2 64.2 Total 120 100.0 100.0 ng mua my pham Percent Valid Percent co 36 30.0 30.0 30.0 khong 84 70.0 70.0 100.0 Total 120 100.0 100.0 ườ Frequency Cumulative Percent Tr Valid mua dung sinh hoat gia dinh SVTH: Thái Thị Vân 129 Khóa luận tốt nghiệp Percent Valid Percent co 75 62.5 62.5 62.5 khong 45 37.5 37.5 100.0 Total 120 100.0 100.0 uế Frequency Cumulative Percent mua khac Percent Valid Percent co 18 15.0 15.0 15.0 khong 102 85.0 85.0 Total 120 100.0 100.0 Thu nhập  100.0 in họ muc thu nhap Percent Valid Percent duoi trieu 25 20.8 20.8 20.8 2-4 trieu 39 32.5 32.5 53.3 4-6 trieu 36 30.0 30.0 83.3 tren trieu 20 16.7 16.7 100.0 120 100.0 100.0 Đ ại Frequency Cumulative Percent ng Valid h Frequency Cumulative Percent cK Valid tế H Valid GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào ườ Total Tr 10 HIệu kênh quảng cáo biet sieu thi thuan qua ban be, nguoi than Valid co Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 89 74.2 74.2 74.2 SVTH: Thái Thị Vân 130 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào khong 31 25.8 25.8 Total 120 100.0 100.0 100.0 biet sieu thi thuan qua bao, tap chi Valid Percent co 29 24.2 24.2 24.2 khong 91 75.8 75.8 Total 120 100.0 100.0 co 26 khong 94 Total 120 in Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 21.7 21.7 21.7 78.3 78.3 100.0 100.0 100.0 họ Valid Percent cK Frequency h biet sieu thi thuan qua truyen hinh uế Percent tế H Valid Frequency Cumulative Percent biet sieu thi thuan qua internet Valid Percent 16 13.3 13.3 13.3 khong 104 86.7 86.7 100.0 Total 120 100.0 100.0 co Đ ại Percent Tr ườ ng Valid Frequency Cumulative Percent biet sieu thi thuan qua bang ron, ap phich Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Co 33 27.5 27.5 27.5 khong 87 72.5 72.5 100.0 SVTH: Thái Thị Vân 131 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đăng Hào biet sieu thi thuan qua bang ron, ap phich Valid Percent Co 33 27.5 27.5 27.5 khong 87 72.5 72.5 100.0 Total 120 100.0 100.0 biet sieu thi thuan qua khac Percent Valid Percent co 25 20.8 20.8 khong 95 79.2 Total 120 in h Frequency 20.8 100.0 cK 79.2 Cumulative Percent 100.0 100.0 Tr ườ ng Đ ại họ Valid uế Percent tế H Valid Frequency Cumulative Percent SVTH: Thái Thị Vân 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực cạnh tranh của siêu thị Thuận Thành I từ phía khách hàng, Đánh giá năng lực cạnh tranh của siêu thị Thuận Thành I từ phía khách hàng, Đánh giá năng lực cạnh tranh của siêu thị Thuận Thành I từ phía khách hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay