Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế tại Thành phố Huế

124 51 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:41

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Vận dụng vốn kiến thức có ngồi ghế nhà trường uế kinh nghiệm có suốt thời gian thực tế H tập Công ty Cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế, cuối đă hoàn thành đề tài “Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế Thành phố Huế ” Trước hết cho in đỡ thời gian qua h phép gửi lời cám ơn sâu sắc đến người đă tận t́ nh giúp Tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô trường Đại học cK Kinh tế Huế, người đă d́ u dắt, dạy dỗ cung cấp cho kiến thức cần thiết suốt thời gian học tập trường họ Đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến cô Trương Thị Hương Xuân – người đă hướng dẫn tận t́ nh, đóng góp kiến, chia Đ ại kinh nghiệm vô quư báu cung cấp thông tin hữu ích để hoàn thiện Khóa luận cách tốt Đồng thời xin cám ơn Công ty Cổ phần viễn thông FPT ng chi nhánh Huế anh chị công ty đă dạy, cung cấp ườ đầy đủ tài liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu tạo điều kiện Tr tốt cho suốt tŕ nh thực tập Cuối cho gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè, người thân, gia đ́ nh đă bên, đồng hành, sát cánh động viên lúc khó khăn để hoàn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài uế Mục tiêu nghiên cứu .2 tế H Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp chọn mẫu tính cỡ mẫu h 4.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu in 5.Thiết kế bảng hỏi cK PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận họ 1.1.1 Lý luận thương hiệu 1.1.1.1 Khái niệm thương hiệu 1.1.1.2 Thành phần thương hiệu Đ ại 1.1.1.3 Cấu tạo thương hiệu 1.1.1.4 Đặc điểm thương hiệu 10 1.1.1.5 Chức thương hiệu 10 ng 1.1.1.6 Vai trò thương hiệu 10 1.1.1.7 Tài sản thương hiệu .11 ườ 1.1.1.8 Giá trị thương hiệu .12 Tr 1.1.2 Lý luận nhận biết thương hiệu 13 1.1.2.1 Khái niệm nhận biết thương hiệu 13 1.1.2.2 Các mức độ nhận biết thương hiệu 14 1.1.2.3 Các yếu tố nhận biết thương hiệu 15 1.1.2.4 Các phương tiện nhận dạng thương hiệu .16 1.1.2.5 Các yếu tố thương hiệu 16 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân 1.1.3 Thương hiệu viễn thông 18 1.1.3.1 Khái niệm 18 1.1.3.2 Đặc điểm kinh doanh viễn thông 18 1.1.3.3 Dịch vụ viễn thông 18 uế 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Hiện trạng ngành viễn thông thị trường Việt Nam 19 tế H 1.2.2 Hiện trạng ngành viễn thông Thành phố Huế 20 1.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 21 1.3.1 Mô hình nghiên cứu 21 1.3.2 Ý nghĩa mô hình 23 in h Chương 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU VIỄN THÔNG FPT CHI cK NHÁNH HUẾ .24 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế 24 2.1.1 Sơ lược Công ty Cổ phần viễn thông FPT Việt Nam .24 họ 2.1.2 Tổng quan Công ty Cổ phần viễn thông FPT Miền Trung Huế .28 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 Đ ại 2.1.2.2 Các lĩnh vực hoạt động 28 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức 29 2.1.2.4 Tình hình nguồn lực FPT chi nhánh Huế 31 ng 2.1.2.5 Hệ thống nhận diện thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế 38 2.1.2.6 Phương tiện nhận dạng thương hiệu 40 ườ 2.1.2.7 Những thành tựu đạt 42 2.2 Kết nghiên cứu đánh giá mức độ nhận biết khách hàng Thành phố Tr Huế thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế .43 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 43 2.2.2 Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu 45 2.2.2.1 Mức độ biết đến thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế 45 2.2.2.2 Mức độ nhận biết thương hiệu viễn thông thị trường 46 2.2.3 Các yếu tố nhận dạng thương hiệu 47 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân 2.2.3.1 Yếu tố phân biệt thương hiệu FPT Huế so với thương hiệu viễn thông khác 47 2.2.3.2 Nhận biết yếu tố thuộc hệ thống nhận diện 48 2.2.3.3 Các phương tiện nhận dạng thương hiệu 52 uế 2.2.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA .54 2.2.4.1 Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO 54 tế H 2.2.4.2 Phân tích nhân tố với SPSS .54 2.2.4.3 Kiểm định độ tin cậy nhân tố 58 2.2.5 Phân tích hồi quy 62 2.2.5.1 Kiểm định hệ số tương quan .62 in h 2.2.5.2 Hồi quy đa biến 63 2.2.5.3 Phân tích hồi quy lần hai 64 cK 2.2.5.4 Đánh giá độ phù hợp mô hình 67 2.2.5.5 Kiểm định tượng tự tương quan 67 2.2.5.6 Kiểm định độ phù hợp mô hình 68 họ 2.2.6 Kiểm định phân phối chuẩn 68 2.2.7 Kiểm định giá trị trung bình mức độ nhận biết khách hàng Đ ại Thành phố Huế thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế 69 2.2.7.1 Kiểm định giá trị trung bình mức độ nhận biết chung 69 2.2.7.2 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố 70 ng 2.2.8 Đánh giá mức độ nhận biết khách hàng thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế thông qua nhân tố 70 ườ 2.2.8.1 Xúc tiến thương hiệu .71 2.2.8.2 Hình ảnh logo 72 Tr 2.2.8.3 Ấn tượng đồng phục nhân viên 72 2.2.8.4 Quảng bá thương hiệu .73 2.2.9 Các nhân tố ảnh hường mức độ nhận biết khách hàng thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế 73 2.2.9.1 Giới tính 73 2.2.9.2 Độ tuổi nghề nghiệp .74 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân 2.2.9.3 Thu nhập 77 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ 80 uế 3.1 Định hướng phát triển 80 3.2 Giải pháp 82 tế H 3.2.1 Giải pháp nhân tố “Quảng bá thương hiệu” 82 3.2.2 Giải pháp nhân tố “Đồng phục nhân viên” 84 3.2.3 Giải pháp nhân tố “Xúc tiến thương hiệu” 84 3.2.4 Giải pháp nhân tố “Hình ảnh logo” 85 in h PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 Kết luận .86 cK Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Tr ườ ng Đ ại họ PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT : Chăm sóc khách hàng TTH : Thừa Thiên Huế CNTT : Công nghệ thông tin CBCNVC : Cán công nhân viên chức HSSV : Học sinh sinh viên LNST : Lợi nhuận sau thuế TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TS : Tài sản NV : Nguồn vốn FPT : Công ty Cổ phần viễn thông FPT FTTH tế H h in : FPT Online Exchange : Fiber to the home : Global Internet Access Tr ườ ng Đ ại GIA cK FOX họ TIẾNG ANH uế CSKH SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mô hình tài sản thương hiệu David Aaker .12 uế Sơ đồ 1.2: Mô hình mức độ nhận biết thương hiệu 14 Sơ đồ 1.3 : Mô hình nghiên cứu đề tài 22 tế H Sơ đồ 1.4 : Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần viễn thông FPT Việt Nam .27 h Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ cấu tổ chức FPT chi nhánh Huế 29 cK in DANH MỤC BIỂU ĐỒ họ Biểu đồ 2.1: Mức độ biết đến thương hiệu FPT chi nhánh Huế 45 Biểu đồ 2.2: Mức độ biết đến thương hiệu viễn thông thị trường 46 Tr ườ ng Đ ại Biểu đồ 2.3: Các yếu tố phân biệt thương hiệu FPT chi nhánh Huế 47 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Danh sách đường cần điều tra .5 Bảng 1.1: Bảng cân đối kế toán Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế giai uế đoạn 2010 - 2012 32 Bảng 1.2: Tình hình nguồn lao động FPT Huế giai đoạn 2010 - 2012 34 tế H Bảng 1.3: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012 .36 Bảng 2.1: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 43 Bảng 2.2: Mối quan hệ tình trạng sử dụng khả nhận biết logo FPT 49 h Bảng 2.3: Kiểm định Chi - bình phương mối liên hệ tình trạng sử dụng khả in nhận biết Logo FPT 49 Bảng 2.4: Khả nhận biết câu slogan FPT chi nhánh Huế 50 cK Bảng 2.5: Mối liên hệ tình trạng sử dụng mức độ nhận biết đồng phục 51 Bảng 2.6: Kiểm định Chi-bình phương mối liên hệ tình trạng sử dụng mức họ độ nhận biết đồng phục nhân viên 51 Bảng 2.7: Mức độ biết đến thương hiệu FPT qua phương tiện nhận dạng 52 Bảng 2.8: Kiểm định KMO 54 Đ ại Bảng 2.9: Phân tích nhân tố lần 55 Bảng 2.10: Phân tích nhân tố lần 57 Bảng 2.11: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố “Khuyến hấp dẫn” .59 ng Bảng 2.12: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố “Hình ảnh Logo” 60 Bảng 2.13: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố “Xúc tiến thương hiệu” 60 ườ Bảng 2.14: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố “Ấn tượng Đồng phục nhân viên” 61 Bảng 2.15: Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố “Quảng bá thương hiệu” 61 Tr Bảng 2.16: Hệ số tương quan Pearson 62 Bảng 2.17: Kết phân tích hồi quy 63 Bảng 2.18: Kết phân tích hồi quy lần 65 Bảng 2.19: Kiểm định mô hình nghiên cứu 67 Bảng 2.20: Kết kiểm định độ phù hợp mô hình nghiên cứu 68 Bảng 2.21: Kiểm định phân phối chuẩn 68 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Bảng 2.22 : Kết kiểm định One Sample T – test mức độ nhận biết thương hiệu FPT 69 Bảng 2.23: Kết kiểm định One Sample T – test nhân tố 70 Bảng 2.24: Thống kê mô tả nhân tố “Xúc tiến thương hiệu” 71 uế Bảng 2.25: Thống kê mô tả nhân tố “Hình ảnh logo” 72 Bảng 2.26: Thống kê mô tả nhân tố “Ấn tượng đồng phục nhân viên” 72 tế H Bảng 2.27: Thống kê mô tả nhân tố “Quảng bá thương hiệu” 73 Bảng 2.28: Kết kiểm định Independent Sample T-test giới tính .74 Bảng 2.29: Mối liên hệ mức độ nhận biết độ tuổi .75 Bảng 2.30: Kết kiểm định Chi - bình phương mức độ nhận biết độ tuổi 75 in h Bảng 2.31: Mối liên hệ mức độ nhận biết nghề nghiệp 76 Bảng 2.32: Kết kiểm định Chi - bình phương mức độ nhận biết nghề nghiệp 76 cK Bảng 2.33: Kiểm định Leneve’s test đồng phương sai 78 Tr ườ ng Đ ại họ Bảng 2.34: Kết kiểm định ANOVA .78 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Thương hiệu giá trị tài sản vô hình, phần hồn sản phẩm doanh uế nghiệp Nó tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp lại tồn tâm trí tế H người tiêu dùng, có nghĩa nằm phạm vi doanh nghiệp Khi khách hàng định tiêu dùng sản phẩm thương hiệu, trước hết họ phải nhận biết thương hiệu Chính nhận biết người tiêu dùng thương hiệu quan trọng Một thương hiệu tiếng yêu thích dễ h dàng có hội khách hàng lựa chọn mua sắm tiêu dùng Đặc biệt thu in nhập người dân tăng lên đồng nghĩa với việc họ khó tính cK việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ Khi họ không quan tâm đến chất lượng sản phẩm dịch vụ mà ý đến giá trị cảm nhận khác Như vậy, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu có độ nhận diện lớn thương hiệu đủ sức tồn họ bão cạnh tranh nay, đặc biệt thị trường viễn thông Viễn thông đóng vai trò mạch máu giao thông quốc gia, giúp thông tin xã hội lưu thông, giúp người kết nối với Đ ại Viễn thông đầu tàu kích thích ngành kinh tế khác phát triển Thị trường viễn thông chứng kiến cạnh tranh khốc liệt xuất ngày nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực bên cạnh doanh nghiệp ng có, yếu tố sống doanh nghiệp xây dựng lòng tin vững tâm trí khách hàng Một tảng thương hiệu không lòng tin ườ khách hàng giảm đi, điều quan trọng để khách hàng nhận biết thương hiệu viễn thông mình, thương hiệu đến sau Tr FPT chi nhánh Huế FPT có mặt thành phố Huế vào tháng 11 năm 2009, thương hiệu xuất muộn so với VNPT, Viettel…nhưng nổ lực toàn nhân viên công ty việc đa dạng hoá dịch vụ giá trị gia tăng đường truyền Internet, FPT tạo nên thương hiệu viễn thông lớn trở SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Phụ lục 7: Kiểm định Chi – square mối liên hệ tình trạng sử dụng khả nhận biết 78.3% 35.6% 52.7% 13 58 71 21.7% 64.4% 47.3% 60 90 150 100.0% 100.0% 100.0% h 79 họ Total cK logo FPT Count % within co su dung san pham dich vu FPT khong Khong Count % within co su dung san pham dich vu FPT khong Count % within co su dung san pham dich vu FPT khong tế H 47 Co nhan biet dung Total khong 32 in Co uế Bảng 20: Mối liên hệ tình trạng sử dụng khả nhận biết logo FPT co su dung san pham dich vu FPT khong Bảng 21: Kiểm định Chi-Square mối liên hệ tình trạng sử dụng khả Đ ại nhận biết logo Asymp Sig Exact Sig Value Df (2-sided) (2-sided) a 26.426 000 24.738 000 27.651 000 000 26.250 150 Tr ườ ng Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Casesb SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM 000 Exact Sig (1-sided) 000 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Bảng 22: Mối liên hệ tình trạng sử dụng khả nhận biết đồng phục nhân viên co su dung san pham dich vu FPT khong nhan biet dung Co Total 84 43.3% 56.0% 15 51 66 25.0% 56.7% 44.0% 60 90 150 100.0% 100.0% h tế H 75.0% 100.0% cK in Count % within co su dung san mau sac chu dao pham dich vu FPT khong cua trang phuc Khong Count % within co su dung san nhan vien FPT pham dich vu FPT khong Count Total % within co su dung san pham dich vu FPT khong khong 45 39 uế Co Bảng 23: Kiểm định Chi-Square mối liên hệ tình trạng sử dụng khả họ Đ ại Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Casesb nhận biết đồng phục nhân viên Asymp Sig Exact Sig Exact Sig Value Df (2-sided) (2-sided) (1-sided) a 14.651 000 13.394 000 15.137 000 000 000 14.553 000 ng 150 Tr ườ Phụ lục 8: Phân tích nhân tố khám phá EFA Bảng 24: Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM 776 1.331E3 378 000 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Bảng 25: Ma trận xoay nhân tố lần Component 726 cau slogan co y nghia 646 cau slogan dem lai su tin tuong cho khach hang 587 nhan vien co kien thuc vung, xu ly su co nhanh chong 584 ten thuong hieu co uy tin 549 tế H nhan vien ban hang than thien nhiet tinh uế ten thuong hieu duoc nhieu nguoi biet den 547 cac chuong trinh khuyen mai dam bao loi ich toi da cho khach 517 hang h nhan vien nhanh nhen hoat bat, tac phong chuyen nghiep khuyen mai ap dung thoi gian dai cK ten thuong hieu co kha nang lien tuong in nhan vien quan tam, uu tien dap ung yeu cau khach hang 700 618 nhieu hinh thuc khuyen mai hap dan 614 ten thuong hieu ngan gon, de nho 594 536 cau slogan mang cam xuc tich cuc 529 cau slogan the hien su khac biet 524 Đ ại họ xuat hien thuong xuyen voi tan suat lon 753 logo co tinh my thuat cao 714 logo de nhan biet 629 logo don gian, de hieu 589 quang cao co kha nang thu hut nguoi xem 500 ng logo duoc thiet ke an tuong, doc dao 769 dong phuc nhan vien dep, bat mat 675 dong phuc dem lai su thoai mai, tu tin 613 Tr ườ dong phuc mang dac trung rieng cua cong ty dong phuc duoc thiet ke sang tao 556 hinh thuc quang cao da dang 742 quang cao vao thoi diem phu hop 604 thong diep quanh cao gan gui 503 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Bảng 26: Ma trận xoay nhân tố lần Component 701 ten thuong hieu co kha nang lien tuong 630 nhieu hinh thuc khuyen mai hap dan 624 ten thuong hieu ngan gon, de nho 600 xuat hien thuong xuyen voi tan suat lon 543 cau slogan mang cam xuc tich cuc 541 cau slogan the hien su khac biet 532 h tế H khuyen mai ap dung thoi gian dai uế 717 in nhan vien ban hang than thien nhiet tinh cau slogan co y nghia 662 627 nhan vien co kien thuc vung, xu ly su co nhanh chong 565 ten thuong hieu co uy tin 532 họ cK cau slogan dem lai su tin tuong cho khach hang 532 cac chuong trinh khuyen mai dam bao loi ich toi da cho khach hang 509 Đ ại ten thuong hieu duoc nhieu nguoi biet den 744 logo co tinh my thuat cao 703 logo de nhan biet 650 logo don gian, de hieu 585 ng logo duoc thiet ke an tuong, doc dao 770 682 dong phuc dem lai su thoai mai, tu tin dong phuc duoc thiet ke sang tao 623 546 Tr ườ dong phuc mang dac trung rieng cua cong ty dong phuc nhan vien dep, bat mat hinh thuc quang cao da dang 732 quang cao vao thoi diem phu hop 627 thong diep quanh cao gan gui 534 quang cao co kha nang thu hut nguoi xem 513 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Phụ lục 9: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Bảng 27: Kiểm định độ tin cậy nhân tố “Khuyến hấp dẫn” N of Items uế Cronbach's Alpha 784 Item-Total Statistics Đ ại xuat hien thuong xuyen voi tan suat lon cau slogan mang cam xuc tich cuc cau slogan the hien su khac biet tế H 764 13.166 516 756 20.6733 12.906 584 742 20.5733 13.763 495 760 20.8800 13.865 410 776 20.7000 12.842 570 745 20.5867 13.211 519 755 13.290 in 20.7800 họ ten thuong hieu ngan gon, de nho 475 20.6467 cK khuyen mai ap dung thoi gian dai ten thuong hieu co kha nang lien tuong nhieu hinh thuc khuyen mai hap dan Scale Variance if Item Deleted h Scale Mean if Item Deleted Correcte d Item- Cronbach' Total s Alpha if Correlat Item ion Deleted ng Bảng 28: Kiểm định độ tin cậy nhân tố “Xúc tiến thương hiệu” N of Items Tr ườ Cronbach's Alpha 775 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Item-Total Statistics 587 729 21.8667 13.298 492 748 21.9267 13.209 474 753 21.8533 13.374 531 741 21.8467 465 754 14.014 398 767 13.143 540 739 13.688 21.8600 cK ten thuong hieu duoc nhieu nguoi biet den cac chuong trinh khuyen mai dam bao loi ich toi da cho khach hang 12.858 tế H cau slogan dem lai su tin tuong cho khach hang nhan vien co kien thuc vung, xu ly su co nhanh chong ten thuong hieu co uy tin 21.7533 in nhan vien ban hang than thien nhiet tinh cau slogan co y nghia Scale Variance if Item Deleted h Scale Mean if Item Deleted Correcte d Item- Cronbach' Total s Alpha if Correlat Item ion Deleted uế Khóa luận tốt nghiệp họ 21.8933 Bảng 29: Kiểm định độ tin cậy nhân tố “Hình ảnh logo” N of Items Đ ại Cronbach's Alpha 697 ườ ng Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Correcte d Item- Cronbach' Total s Alpha if Correlat Item ion Deleted 10.5000 3.634 546 592 logo don gian, de hieu 10.3533 3.948 483 633 logo de nhan biet 10.6667 3.928 390 692 logo co tinh my thuat cao 10.4000 3.584 515 611 Tr logo duoc thiet ke an tuong, doc dao SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Bảng 30: Kiểm định độ tin cậy nhân tố “Ấn tượng đồng phục nhân viên” N of Items uế Cronbach's Alpha 635 Item-Total Statistics tế H Scale Mean if Item Deleted dong phuc duoc thiet ke sang tao 10.3400 dong phuc nhan vien dep, bat mat 10.2867 Scale Variance if Item Deleted 350 610 3.535 369 596 10.3000 3.151 412 568 10.1533 2.949 533 475 in h 3.474 họ cK dong phuc dem lai su thoai mai, tu tin dong phuc mang dac trung rieng cua cong ty Correcte d Item- Cronbach' Total s Alpha if Correlat Item ion Deleted Bảng 31: Kiểm định độ tin cậy nhân tố “Quảng bá thương hiệu” Đ ại N of Items Item-Total Statistics ườ ng Cronbach's Alpha 705 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Correcte d Item- Cronbach' Total s Alpha if Correlat Item ion Deleted 10.4533 4.303 527 617 thong diep quanh cao gan gui 10.6400 4.755 409 689 10.7600 4.533 470 653 10.7267 4.280 556 600 Tr hinh thuc quang cao da dang quang cao co kha nang thu hut nguoi xem quang cao vao thoi diem phu hop SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Phụ lục 10: Kiểm định phân phối chuẩn Bảng 32: Kiểm định phân phối chuẩn Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis F4 150 -.346 198 1.233 394 Phụ lục 11: Phân tích hồi quy F5 150 -.259 198 534 394 uế Valid Missing N F2 F3 150 150 0 -1.520 -1.100 198 198 3.788 2.220 394 394 tế H F1 150 -.706 198 777 394 h Bảng 33: Kết hồi quy lần Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Error Beta t -2.170 598 -3.628 -.104 129 -.064 -.804 298 126 183 2.358 244 107 155 2.288 384 109 225 3.518 763 099 527 7.704 Đ ại (Constant) F1 F2 F3 F4 F5 họ cK in Model Collinearity Statistics Sig Tolerance 000 423 571 020 595 024 783 001 877 000 767 VIF 1.750 1.681 1.277 1.141 1.304 ng a Dependent Variable: nhan biet chung DurbinWatson 1.904 Tr ườ Model Bảng 34: Đánh giá mô hình Adjusted R Std Error of R R Square Square the Estimate a 694 482 464 71161 Bảng 35: Kiểm định độ phù hợp mô hình Sum of Model Squares Df Mean Square Regression 67.914 13.583 Residual 72.920 144 506 Total 140.833 149 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM F 26.823 Sig .000a (Constant) F2 F3 F4 F5 Bảng 36: Kết hồi quy lần Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Error Beta t -2.283 581 -3.931 238 102 146 2.341 248 107 157 2.326 367 107 215 3.430 769 099 532 7.804 Collinearity Statistics Sig Tolerance 000 021 919 021 785 001 914 000 772 tế H Model GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân a Dependent Variable: nhan biet chung VIF 1.088 1.275 1.094 1.295 uế Khóa luận tốt nghiệp cK in h Bảng 37:Kiểm định mô hình sau loại biến Std Change Statistics Adjusted Error of R Model R R Square F Sig F DurbinSquare df1 df2 R Square the Change Change Watson Estimate Change a 693 480 466 71074 480 33.449 145 000 1.916 Model họ Bảng 38: Kiểm định độ phù hợp mô hình sau loại biến Đ ại Sum of Squares Df Mean Square F Sig 67.586 16.897 33.449 000a Regression Residual 73.247 145 505 Total 140.833 149 ng Phụ lục 11: Kiểm định giá trị trung bình Tr ườ Bảng 39: Kết thống kê mô tả yếu tố “Nhận biết chung” Std Std Error N Mean Deviation Mean nhan biet 150 3.5333 97221 07938 chung Bảng 40: Kiểm định One-Sample Test yếu tố “Nhận biết chung” Test Value = 95% Confidence Interval of the Sig (2Mean T Df Difference tailed) Difference nhan biet Lower Upper chung -7.139 149 000 -.56667 -.7235 -.4098 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Bảng 41: Kết thống kê mô tả nhân tố F2 F3 F4 F5 Mean 3.6429 3.5183 3.5233 3.5483 150 150 150 150 Std Deviation 59830 61711 56975 67225 uế N Std Error Mean 04885 05039 04652 05489 Test Value = 000 000 000 000 -.35714 -.50667 -.57667 -.45167 the Difference Lower Upper -.4537 -.2606 -.6062 -.4071 -.6686 -.4847 -.5601 -.3432 h 149 149 149 149 95% Confidence Interval of in -7.311 -10.056 -12.396 -8.229 Tr ườ ng Đ ại họ F2 F3 F4 F5 Df Mean Difference cK T Sig (2tailed) tế H Bảng 42: Kiểm định One-Sample Test nhân tố SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Phụ lục 12: Các nhân tố ảnh hường mức độ nhận biết thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế uế Bảng 43: Kiểm định Independent Samples Test giới tính Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Df 000 58333 15535 27634 89032 15902 26838 89829 000 cK nhan Equal biet variances 022 882 3.755 148 chung assumed Equal variances 3.668 116.271 not assumed tế H T h Sig in F 95% Confidence Interval of the Sig (2Mean Std Error Difference tailed) Difference Difference Lower Upper 58333 Đ ại họ Bảng 44: Kiểm định Chi-Square mối liên hệ mức độ nhận biết độ tuổi Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 24.387a 12 018 Likelihood Ratio 19.805 12 071 Linear-by-Linear Association 6.666 010 N of Valid Cases 150 ng Bảng 45: Mối liên hệ mức độ nhận biết độ tuổi tu 18-25 tu 26-35 tu 36-50 tren 50 Total tuoi tuoi tuoi tuoi hoan toan Count 1 khong biet % within tuoi 1.7% 2.1% 0% 13.3% 2.7% khong biet Count 4 20 % within tuoi 10.3% 8.3% 13.8% 40.0% 13.3% binh thuong Count 19 18 12 53 % within tuoi 32.8% 37.5% 41.4% 26.7% 35.3% Biet Count 26 15 10 53 % within tuoi 44.8% 31.2% 34.5% 13.3% 35.3% biet rat ro Count 10 20 % within tuoi 10.3% 20.8% 10.3% 6.7% 13.3% Count 58 48 29 15 150 Total % within tuoi 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Tr ườ nhan biet chung SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân cK in h tế H uế Bảng 46: Mối liên hệ nhận biết chung nghề nghiệp kinh hoc Khac can bo doanh sinh, Total cong buon sinh chuc ban vien huu tri nhan hoan Count 0 biet toan % within nghe nghiep chung khong 0% 0% 1.9% 15.4% 6.2% 2.7% biet khong Count 4 5 20 biet % within nghe nghiep 5.6% 12.5% 7.5% 38.5% 31.2% 13.3% binh Count 12 14 18 53 thuong % within nghe nghiep 33.3% 43.8% 34.0% 30.8% 31.2% 35.3% Biet Count 13 10 24 53 % within nghe nghiep 36.1% 31.2% 45.3% 7.7% 31.2% 35.3% biet rat Count 20 ro % within nghe nghiep 25.0% 12.5% 11.3% 7.7% 0% 13.3% Count 36 32 53 13 16 150 Total % within nghe nghiep 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Đ ại họ Bảng 47: Kiểm định Chi-Square mối liên hệ nhận biết chung nghề nghiệp Value df Asymp Sig (2-sided) a Pearson Chi-Square 35.267 16 004 Likelihood Ratio 32.864 16 008 Linear-by-Linear Association 14.663 000 N of Valid Cases 150 ng Bảng 48: Kiểm định ANOVA yếu tố thu nhập Tr ườ F2 Between Groups Within Groups Total F3 Between Groups Within Groups Total F4 Between Groups Within Groups Total F5 Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 2.326 51.010 53.337 1.960 54.784 56.743 2.633 45.735 48.368 952 66.385 67.337 Df Mean Square F Sig 582 1.653 164 145 352 149 490 1.297 274 145 378 149 658 2.087 085 145 315 149 238 520 721 145 458 149 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân Phụ lục 13: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế thông qua nhân tố uế tế H N Bảng 49: Thống kê mô tả nhân tố “Hình ảnh logo” logo duoc thiet ke an tuong, doc logo don gian, logo de nhan logo co tinh dao de hieu biet my thuat cao Valid 150 150 150 150 Missing 0 0 Mean 3.4733 3.6200 3.3067 3.5733 cK N in h Bảng 50: Thống kê mô tả nhân tố “Ấn tượng đồng phục nhân viên” dong phuc dong phuc dong phuc dem dong phuc mang duoc thiet nhan vien lai su thoai mai, dac trung rieng ke sang tao dep, bat mat tu tin cua cong ty Valid 150 150 150 150 Missing 0 0 Mean 3.3533 3.4067 3.3933 3.5400 họ Đ ại N Bảng 51: Thống kê mô tả nhân tố “Quảng bá thương hiệu” hinh thuc thong diep quang cao co kha quang cao vao quang cao quanh cao nang thu hut thoi diem phu da dang gan gui nguoi xem hop Valid 150 150 150 150 Missing 0 0 Mean 3.7400 3.5533 3.4333 3.4667 ng Bảng 52: Thống kê mô tả nhân tố “Xúc tiến thương hiệu” Tr ườ cac chuong nhan cau nhan vien ten trinh vien ban cau slogan co kien ten thuong khuyen mai hang slogan dem lai su thuc vung, thuong hieu duoc dam bao loi than co y tin tuong xu ly su co hieu co nhieu ich toi da thien nghia cho khach nhanh uy tin nguoi cho khach nhiet tinh hang chong biet den hang N Valid 150 150 150 150 150 150 150 Missing 0 0 0 Mean 3.7467 3.6333 3.5733 3.6467 3.6533 3.6400 3.6067 Bảng 53: Thống kê mô tả biến thành phần “Nhân viên bán hàng thân thiện, nhiệt tình” SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân tế H uế Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 2.0 2.0 2.0 khong dong y 12 8.0 8.0 10.0 trung lap 32 21.3 21.3 31.3 dong y 76 50.7 50.7 82.0 rat dong y 27 18.0 18.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Bảng 54: Thống kê mô tả biến thành phần “Câu slogan có ý nghĩa” cK in h Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 3.3 3.3 3.3 khong dong y 6.0 6.0 9.3 trung lap 46 30.7 30.7 40.0 dong y 66 44.0 44.0 84.0 rat dong y 24 16.0 16.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Bảng 55: Thống kê mô tả biến thành phần “Câu slogan đem lại tin tưởng cho họ khách hàng” ng Đ ại Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 4.0 4.0 4.0 khong dong y 13 8.7 8.7 12.7 trung lap 42 28.0 28.0 40.7 dong y 67 44.7 44.7 85.3 rat dong y 22 14.7 14.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Bảng 56: Thống kê mô tả biến thành phần “Nhân viên có kiến thức vững, xử lý ườ cố nhanh chóng” Tr Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 2.0 2.0 2.0 khong dong y 11 7.3 7.3 9.3 trung lap 42 28.0 28.0 37.3 dong y 74 49.3 49.3 86.7 rat dong y 20 13.3 13.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Bảng 57: Thống kê mô tả biến thành phần “Tên thương hiệu có uy tín” SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Thị Hương Xuân uế Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 2.7 2.7 2.7 khong dong y 4.7 4.7 7.3 trung lap 49 32.7 32.7 40.0 dong y 67 44.7 44.7 84.7 rat dong y 23 15.3 15.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 tế H Bảng 58: Thống kê mô tả biến thành phần “Tên thương hiệu nhiều người biết đến” cK in h Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 3.3 3.3 3.3 khong dong y 6.0 6.0 9.3 trung lap 41 27.3 27.3 36.7 dong y 75 50.0 50.0 86.7 rat dong y 20 13.3 13.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Bảng 59: Thống kê mô tả biến thành phần “Các chương trình khuyến đảm họ bảo lợi ích cho khách hàng” Tr ườ ng Đ ại Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid rat khong dong y 3.3 3.3 3.3 khong dong y 11 7.3 7.3 10.7 trung lap 40 26.7 26.7 37.3 dong y 76 50.7 50.7 88.0 rat dong y 18 12.0 12.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 SVTH: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - K43 QTKD TM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế tại Thành phố Huế, Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế tại Thành phố Huế, Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu viễn thông FPT chi nhánh Huế tại Thành phố Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay