Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe do hoạt động truyền thông trên mạng xã hội mang lại

91 57 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:41

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -oOo - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU THE SHO-FE DO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI MANG LẠI Giáo viên hướng dẫn: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Huế, 04/2014 Sinh viên thực hiện: Lê Văn Nhâm Lớp: K44 Marketing Lờ i Cả m Ơn Đểhồn thành đư ợ c đềtài luậ n văn tố t nghiệ p này, ngồi nỗlự c củ a bả n thân, tơi nhậ n đượ c rấ t nhiề u sựgiúp đỡvà ủ ng hộcủ a Thầ y, Cơ, bạ n bè, ngư i thân anh chịcán bộtạ i Cơng ty Trách Nhiệ m Hữ u Hạ n Việ t Tân Kỳ! Trư c hế t, tơi xin bày tỏlòng m ơnớ ti cán bộgiả ng viên Trư ng Đạ i họ c Kinh tế- Đạ i họ c Huếđã nhiệ t tình giúp đỡ , đóng góp ý kiế n cho tơi q trình hồn thành đềtài Thự c , nhữ ng ý kiế n đóng góp hế t sứ c q báu Đặ c biệ t tơi xin gử i lờ i cám ơnhân c thành sâu sắ c nhấ t đế n Thạ c sĩ HồKhánh Ngọ c Bích - ngư i tậ n tình hư ng dẫ n tơi hồn thành luậ n văn Tiế p theo, tơi xin chân thành m ơn ự s giúp đỡ , tạ o điề u kiệ n thuậ n lợ i củ a Cơng ty Trách Nhiệ m Hữ u Hạ n Việ t Tân Kỳ Đặ c biệ t, cho tơi gử i lờ i m ơn chân thành sâu sắ c tớ i Phòng Marketing củ a Cơng ty tạ o điề u kiệ n thuậ n lợ i nhấ t đểtơi hồn thành kỳ thự c tậ p hồn thành luậ n văn Bên cạ nh đó, tơi xin m ơn bn bè, ngư i thân - nhữ ng ngư i ln đứ ng đằ ng sau cổvũ, độ ng viên, tạ o điề u kiệ n đểtơi hồn thành nghiên u mộ t cách tố t nhấ t Cuố i cùng, mặ c dù cốgắ ng nỗlự c hế t củ a bả n thân việ c thự c hiệ n luậ n văn này, luậ n văn chắ c chắ n khơng thểtránh khỏ i nhữ ng thiế u sót, hạ n chế Kính mong sựgóp ý giúp đỡcủ a thầ y giáo, giáo bạ n đểkhóa luậ n đượ c hồn thiệ n hơn! Mộ t lầ n nữ a, tơi xin ghi nhậ n tấ t cảnhữ ng sựgiúp đỡq báu Trân trọ ng kính chào! Huế,ngày 18 tháng năm 2014 Sinh viên thực Lê Văn Nhâm Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ i Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Thiết kế nghiên cứu 4.1.1 Nghiên cứu định tính .3 4.1.2 Nghiên cứu định lượng 4.2 Phương pháp thu thập số liệu .4 4.2.1 Số liệu thứ cấp 4.2.2 Số liệu sơ cấp 4.3 Phương pháp xử lý số liệu 5 Bố cục đề tài PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sơ lí luận 1.1.1 Thương hiệu .6 1.1.1.1 Khái niệm thương hiệu 1.1.1.2 Cấu tạo thương hiệu .7 1.1.1.3 Đặc điểm thương hiệu 1.1.1.4 Thành phần thương hiệu 1.1.2 Vai trò thương hiệu 1.1.2.1 Vai trò thương hiệu người tiêu dùng 1.1.2.2 Vai trò thương hiệu doanh nghiệp .9 1.1.3 Chức thương hiệu 10 1.1.3.1 Chức nhận biết phân biệt 10 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích 1.1.3.2 Chức thơng tin dẫn 11 1.1.3.3 Chức tạo cảm nhận tin cậy .11 1.1.3.4 Chức kinh tế 12 1.1.4 Nhận biết thương hiệu 12 1.1.4.1 Khái niệm .12 1.1.4.2 Các cấp độ nhận biết thương hiệu 13 1.1.5 Hệ thống nhận diện thương hiệu ( Brand Identity System) 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 15 1.2.1 Mạng xã hội (social network) 15 1.2.1.1 Mạng xã hội gì? 15 1.2.1.2 Các mạng xã hội phổ biến Việt Nam 16 1.2.2 Garage sale 18 1.2.2.1 Garage sale gì? 18 1.2.2.2 Garage sale giới .19 1.2.2.3 Garage sale Việt Nam .20 Chương II ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU THE SHO-FE DO MẠNG XÃ HỘI MANG LẠI .22 2.1 Tổng quan The Sho-fe 22 2.1.1 Q trình hình thành thương hiệu 22 2.2.2 Phương châm hoạt động 22 2.2.3 Cơ cấu tổ chức .23 2.2.4 Các yếu tố thương hiệu The Sho-fe 24 2.2.5 Tình hình xây dựng phát triển thương hiệu The Sho-fe 25 2.2 Sự nhận biết khách hàng thương hiệu The Sho-fe 27 2.2.1 Thơng tin mẫu điều tra .27 2.2.1.1 Độ tuổi 27 2.2.1.2 Giới tính .27 2.2.1.3 Thu nhập .28 2.2.1.4 Tình trạng sử dụng mạng xã hội mẫu điều tra .28 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích 2.2.2 Sự nhận biết thương hiệu garage sale địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khách hàng 30 2.2.3 Các cấp độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe 32 2.2.3.1 Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe giới tính 33 2.2.3.2 Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe độ tuổi 34 2.2.3.3 Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe thu nhập 37 2.2.4 Sự nhận biết thành phần thương hiệu The Sho-fe khách hàng 38 2.2.4.1 Sự nhận biết Slogan thương hiệu The Sho-fe khách hàng 38 2.2.4.2 Sự nhận biết Logo thương hiệu The Sho-fe khách hàng .40 2.2.5 Kênh thơng tin giúp khách hàng nhận biết thương hiệu The Sho-fe .41 2.2.6 Đánh giá thơng tin thương hiệu The Sho-fe mà khách hàng tiếp nhận thơng qua mạng xã hội 43 2.2.7 Ngun nhân khách hàng khơng nhận biết thương hiệu The Sho-fe 48 2.2.8 Khả cân nhắc mua sắm The Sho-fe tương lai khách hàng khơng nhận biết thương hiệu 49 Chương III ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU THE SHO-FE TRÊN CƠNG CỤ TRUYỀN THƠNG MẠNG XÃ HỘI 50 3.1 Định hướng 50 3.2 Một số giải pháp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe cơng cụ truyền thơng mạng xã hội 51 3.2.1 Giải pháp hồn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu The Sho-fe 51 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng cụ truyền thơng mạng xã hội The Sho-fe .52 3.2.3 Giải pháp cho cơng tác bảo vệ thương hiệu .56 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 1.Kết luận 57 Những hạn chế đề tài đề nghị nghiên cứu 58 Kiến nghị .59 3.1 Đối với nhà nước quyền Thành phố Hồ Chí Minh 59 3.2 Đối với The Sho-fe 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮC STT Từ viết tắc Giải thích ATL Above The Line BTL Below The Line Cơng ty TNHH PR Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Public Relations (Quan hệ cơng chúng) TOM Tp WOM SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Top of Mind Thành phố Word of Mouth iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 1: Logo The Sho-fe 25 Hình Poster thi Miss Sho-fe 2013 26 Hình Các mẫu logo biến tấu The Sho-fe 40 Biểu đồ Cơ cấu loại mạng xã hội sử dụng khách hàng 29 Biểu đồ Thời gian sử dụng mạng xã hội khách hàng 29 Biểu đồ Các cấp độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe 32 Biểu đồ Sự nhận biết Slogan Thương hiệu The Sho-fe khách hàng 39 Biểu đồ Sự nhận biết Logo thương hiệu The Sho-fe khách hàng .40 Biểu đồ Ngun nhân khách hàng khơng nhận biết thương hiệu The Sho-fe.48 Biểu đồ Khả mua sắm The Sho-fe tương lai 49 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức The Sho-fe 23 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Thơng tin độ tuổi mẫu điều tra .27 Bảng Thơng tin giới tính mẫu điều tra 27 Bảng Thơng tin thu nhập mẫu điều tra 28 Bảng Tình trạng sử dụng mạng xã hội mẫu điều tra 28 Bảng Sự nhận biết thương hiệu Garage sale địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khách hàng 31 Bảng Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe giới tính 33 Bảng Kiểm định Chi-Square mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe giới tính khách hàng 34 Bảng Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe độ tuổi 35 Bảng Kiểm định Chi-Square mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe độ tuổi khách hàng 36 Bảng 10 Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe thu nhập 37 Bảng 11 Kiểm định Chi-Square mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe thu nhập khách hàng .38 Bảng 12 Kênh thơng tin khách hàng biết đến thương hiệu The Sho-fe 43 Bảng 13 Tổng hợp kết kiểm định One sample T-Test giá trị trung bình mức độ đồng ý khách hàng yếu tố liên quan đến The Sho-fe mạng xã hội 45 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Theo Robert Kiyosaki (08/04/1947) – tác giả sách “Rich Dad Poor Dad”: “If you’re not a brand, you’re a commodity”, tạm dịch: Nếu bạn khơng phải thương hiệu, bạn sản phẩm Sản phẩm khác với thương hiệu chỗ: sản phẩm mang đến cho khách hàng lợi ích chức (functional needs), thương hiệu lại mang đến cho khách hàng hai lợi ích: lợi ích chức (functional needs) lợi ích xúc cảm (psychological needs) Khách hàng ngày khơng sử dụng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu sinh lý để tồn tại, với phát triển xã hội, họ cần nhiều thế, nhu cầu tơn trọng, khẳng định mà điều mang lại thơng qua yếu tố thương hiệu Làm khách hàng mục tiêu nhận biết thương hiệu giai đoạn tiến trình xây dựng nên thương hiệu Chính nói việc tăng cường mức nhận biết thương hiệu khách hàng vấn đề mang tính mấu chốt cơng việc xây dựng định vị thương hiệu Một thương hiệu biết đến nhiều khả khách hàng lựa chọn sản phẩm thương hiệu cao Trong thời đại ngày nay, với phổ biến Internet sống thường ngày hầu hết người, đặc biệt giới trẻ, mạng xã hội xem cơng cụ đắc lực để xây dựng, phát triển thương hiệu, đặc biệt cơng ty vừa nhỏ garage sale Theo thống kê trang www.internetworldstats.com Việt Nam tháng 3/2012, Việt Nam có 30,858,742 người sử dụng internet, chiếm 34,1% tổng số dân số 90,549,390 người, số lượng người sử dụng Facebook (một mạng xã hội phổ biến Việt Nam) 10,669,880 người, chủ yếu giới trẻ có độ tuổi từ 15 đến 43 tuổi, chiếm tỷ lệ 11,7% tổng dân số, số khơng ngừng gia tăng qua ngày Qua đó, cho thấy mạng xã hội khơng cụ khơng thể thiếu thời đại ngày để garage sale nói riêng doanh nghiệp nói chung sử dụng để truyền thơng thương hiệu Đặc biệt, sử dụng mạng xã hội cho hoạt động marketing dường chi phí 0, việc tạo lập tài khoản hầu hết trang mạng xã hội miễn phí Có thể thấy, SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích doanh nghiệp nhỏ garage sale mà nguồn ngân sách khơng q lớn cơng cụ marketing tiết kiệm mà hiệu khách hàng mục tiêu giới trẻ phần tập trung mạng xã hội Với quan điểm trên, tơi cho việc thực đề tài: “Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe hoạt động truyền thơng mạng xã hội mang lại” điều cần thiết để giúp The Sho-fe xác định hiệu truyền thơng thương hiệu mạng xã hội, thơng qua đó, giúp The Sho-fe đưa giải pháp để xây dựng phát triển thương hiệu tương lai Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe mạng xã hội mang lại, qua hình thành giải pháp xây dựng chiến lược để phát triển cơng cụ marketing 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể -Hệ thống hóa kiến thức liên quan tới thương hiệu marketing qua mạng xã hội -Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe khách hàng khu vực Tp Hồ Chí Minh -Khái qt mạng xã hội mà The Sho-fe sử dụng -Đánh giá thơng tin thương hiệu The Sho-fe mà khách hàng tiếp nhận thơng qua mạng xã hội -Xây dựng biện pháp phát triển mạng xã hội để phát triển thương hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu: Mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe mạng xã hội mang lại b) Đối tượng điều tra: Khách hàng sinh sống Tp Hồ Chí Minh, có độ tuổi từ 15-30, chủ yếu nữ giới, học sinh, sinh viên, thu nhập trung bình SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Phụ lục 4: Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe giới tính khách hàng Gioi tinh * The Sho-fe Crosstabulation Count The Sho-fe Nhan Nhan biet khong biet can Nhan biet co Khong nhan dau tien tro giup tro giup biet Total Gioi Nam 9 19 tinh Nu 24 93 13 131 25 102 22 150 Total Chi-Square Tests Asymp Value df sided) Pearson Chi-Square 19.067a 000 Likelihood Ratio 14.955 002 Linear-by-Linear Association 13.166 000 N of Valid Cases 150 Sig (2- a cells (50.0%) have expected count less than The minimum expected count is 13 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Phụ lục 5: Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe độ tuổi Do tuoi * The Sho-fe Crosstabulation Count The Sho-fe Nhan Nhan biet khong dau tien Do Tu 15 den tuoi 18 biet Tu 19 den can Nhan biet co Khong nhan tro giup tro giup biet Total 28 36 17 65 13 96 18 25 102 22 150 22 Tu 23 den 30 Total Chi-Square Tests Asymp Value df sided) Pearson Chi-Square 11.644a 070 Likelihood Ratio 10.456 107 Linear-by-Linear Association 3.990 046 N of Valid Cases 150 Sig (2- a cells (41.7%) have expected count less than The minimum expected count is 12 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Phụ lục 6: Mối liên hệ mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe thu nhập Thu nhap * The Sho-fe Crosstabulation Count The Sho-fe Nhan Nhan biet khong dau tien Thu Duoi nhap trieu/thang Tu den biet can Nhan biet Khong tro giup co tro giup nhan biet Total 13 17 19 72 99 17 13 34 25 102 22 150 trieu/thang Tren trieu/thang Total Chi-Square Tests Asymp Value df sided) Pearson Chi-Square 20.623a 002 Likelihood Ratio 18.104 006 Linear-by-Linear Association 5.467 019 N of Valid Cases 150 Sig (2- a cells (50.0%) have expected count less than The minimum expected count is 11 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Phụ lục 7: Sự nhận biết thành phần thương hiệu The Sho-fe khách hàng Statistics Anh (chi) cho biet slogan Bieu tuong logo cua The N hien tai cua The Sho-fe Sho-fe la hinh Valid 128 128 Missing 22 22 Anh (chi) cho biet slogan hien tai cua The Sho-fe Valid Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent 17 11.3 13.3 13.3 Shopping festival for 94 62.7 73.4 86.7 100.0 Be prettier for less all Always in style 17 11.3 13.3 Total 128 85.3 100.0 Missing System 22 14.7 Total 150 100.0 Bieu tuong logo cua The Sho-fe la hinh Cumulative Valid Missing Total Frequency Percent Valid Percent Percent Hinh 38 25.3 29.7 29.7 Hinh 4.7 5.5 35.2 Hinh 54 36.0 42.2 77.3 Hinh 29 19.3 22.7 100.0 Total 128 85.3 100.0 System 22 14.7 150 100.0 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Phụ lục 8: Kênh thơng tin giúp khách hàng nhận biết thương hiệu The Sho-fe Statistics Anh (chi) biet den The Anh (chi) Anh (chi) Anh (chi) Anh (chi) Sho-fe qua biet den The biet den The biet den The biet den The ban N be, Sho-fe qua Sho-fe qua Sho-fe qua Sho-fe qua nguoi than to roi, poster Facebook Youtube bao mang Valid 128 128 128 128 128 Missin 22 22 22 22 22 g Anh (chi) biet den The Sho-fe qua ban be, nguoi than Cumulative Valid Missing Frequency Percent Valid Percent Percent Co 82 54.7 64.1 64.1 Khong 46 30.7 35.9 100.0 Total 128 85.3 100.0 System 22 14.7 150 100.0 Total Anh (chi) biet den The Sho-fe qua to roi, poster Cumulative Valid Missing Total Frequency Percent Valid Percent Percent Co 59 39.3 46.1 46.1 Khong 69 46.0 53.9 100.0 Total 128 85.3 100.0 System 22 14.7 150 100.0 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Anh (chi) biet den The Sho-fe qua Facebook Cumulative Valid Missing Frequency Percent Valid Percent Percent Co 108 72.0 84.4 84.4 Khong 20 13.3 15.6 100.0 Total 128 85.3 100.0 System 22 14.7 150 100.0 Total Anh (chi) biet den The Sho-fe qua Youtube Cumulative Valid Missing Frequency Percent Valid Percent Percent Co 5.3 6.3 6.3 Khong 120 80.0 93.8 100.0 Total 128 85.3 100.0 System 22 14.7 150 100.0 Total Anh (chi) biet den The Sho-fe qua bao mang Cumulative Valid Missing Total Frequency Percent Valid Percent Percent Co 43 28.7 33.6 33.6 Khong 85 56.7 66.4 100.0 Total 128 85.3 100.0 System 22 14.7 150 100.0 SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Phụ lục 9: Đánh giá thơng tin thương hiệu The Sho-fe mà khách hàng tiếp thu thơng qua mạng xã hội One-Sample Statistics N Cac san pham duoc quang ba tren 108 Std Std Mean Deviation Mean 3.0463 93113 08960 2.9074 87046 08376 3.7593 74721 07190 2.6481 83515 08036 mang xa hoi cua The Sho-fe da dang, phong phu Cac san pham duoc quang ba tren 108 mang xa hoi cua The Sho-fe Phu hop voi so thich mua sam cua anh (chi) Gia san pham duoc quang ba tren 108 mang xa hoi cua The Sho-fe re hon so voi gia goc tai cac shop Gia san pham duoc quang ba tren 108 mang xa hoi cua The Sho-fe re hon so voi cac garage sale khac Tp HCM SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Error Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Sig t df Cac san pham duoc quang -10.644 107 (2- Mean tailed) Difference Lower Upper 000 -.95370 ba tren mang xa hoi cua The Sho-fe da Difference - -.7761 1.1313 dang, phong phu Cac san pham duoc quang -13.044 107 000 -1.09259 ba tren mang xa hoi cua - -.9265 1.2586 The Sho-fe Phu hop voi so thich mua sam cua anh (chi) Gia san pham duoc quang -3.348 107 001 -.24074 -.3833 -.0982 Gia san pham duoc quang -16.822 107 000 -1.35185 - ba tren mang xa hoi cua The Sho-fe re hon so voi gia goc tai cac shop ba tren mang xa hoi cua The Sho-fe re hon so voi cac garage sale khac Tp HCM SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing - 1.5112 1.1925 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích One-Sample Statistics Std N Chat luong san pham duoc 108 Mean Std Deviation Mean 2.7963 90439 08703 2.8796 79387 07639 Error quang ba tren mang xa hoi cua The Sho-fe dung voi chat luong thuc te Gia san pham duoc quang ba 108 tren mang xa hoi cua The Shofe bang voi gia thuc te One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Mean Sig t Interval of the (2- Differen Difference df tailed) ce Lower Upper 107 000 79630 6238 9688 Gia san pham duoc quang 11.515 107 000 87963 7282 1.0311 Chat luong san pham duoc 9.150 quang ba tren mang xa hoi cua The Sho-fe dung voi chat luong thuc te ba tren mang xa hoi cua The Sho-fe bang voi gia thuc te SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Số phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào anh (chị)! Tơi sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Huế Hiện tơi thực thăm dò khảo sát vấn đề "Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe hoạt động truyền thơng mạng xã hội mang lại" Kết từ điều tra sở để thực đề tài Vì cần giúp đỡ anh (chị) việc tham gia trả lời câu hỏi Mọi đóng góp q khách thật có giá trị tơi Xin chân thành cám ơn! (Hướng dẫn :  : chọn đáp án  : chọn nhiều đáp án) *Câu hỏi sàng lọc: Bạn có biết garage sale (hội chợ mua sắm) khơng? A THƠNG TIN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Câu 1: Khi nhắc đến garage sale TP Hồ Chí Minh, anh (chị) nghĩ đến garage sale đầu tiên? Câu 2: Ngồi ra, anh (chị) nghĩ đến garage sale khác? Câu 3: Anh (chị) biết đến garage sale khơng? ( Nêu tên thương hiệu chưa câu 1,2) NHẬN BIẾT ĐẦU TIÊN NHẬN BIẾT NHẬN KHƠNG KHƠNG BIẾT CĨ NHẬN TRỢ GIÚP TRỢ GIÚP BIẾT Saigon Flea Market 2day SALE The Sho-fe VietS Corner Sale 4Share Weekend Market Khác :…………… ( Nếu chưa nhận biết vui lòng chuyển qua câu 4, nhận biết vui lòng chuyển qua câu 6) SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích Câu 4: Anh (chị) chưa nhận biết thương hiệu The Sho-fe :  Chưa nghe đến The Sho-fe  Đã nghe khơng ấn tượng nên khơng nhớ  Khơng có nhu cầu mua sắm garage sale nên khơng tìm hiểu  Khác:……………………………………………………………………………… Câu 5: Trong tương lai, có nhu cầu anh (chị) có mua sắm The Sho-fe:  Chắc chắn khơng  Có thể có  Chắc khắn có Câu 6: Anh (chị) tham gia mua sắm The Sho-fe lần?  Chưa  Từ 1-2 lần  Từ lần trở lên Câu 7: Anh (chị) vui lòng cho biết Slogan The Sho-fe :  Be prettier for less  Shopping festival for all  Always in style  Khác :……………………………………………………………………………… Câu 8: Theo anh (chị), biểu tượng logo The Sho-fe hình sau đây? (Cho đối tượng vấn xem showcard)  Hình  Hình  Hình  Hình Câu 9: Anh (chị) biết đến The Sho-fe qua nguồn thơng tin nào?  Qua bạn bè, người thân  Qua tờ rơi , poster SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích  Qua báo mạng  Qua Facebook (Tiếp tục vấn)  Qua Youtube (Tiếp tục vấn)  Khác:…………………………………………………………………………… Câu 10: Anh (chị) cho biết ý kiến với phát biểu sau The Sho-fe mạng xã hội: Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý STT Các phát biểu Các sản phẩm quảng bá mạng xã hội The Sho-fe đa dạng, phong phú Mức độ đồng ý 5 5 5 Các sản phẩm quảng bá mạng xã hội The Sho-fe phù hợp với sở thích mua sắm anh (chị) Chất lượng sản phẩm quảng bá mạng xã hội The Sho-fe với chất lượng thực tế Giá sản phẩm quảng bá mạng xã hội The Sho-fe rẻ so với giá gốc shop Giá sản phẩm quảng bá mạng xã hội The Sho-fe rẻ so với garage sale khác Tp Hồ Chí Minh Giá sản phẩm quảng bá mạng xã hội The Sho-fe với giá thực tế SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích B THƠNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA 11 Giới tính:  Nam  Nữ 12 Độ tuổi:  15-18  23-30  19-22  Trên 30 13 Thu nhập:  < triệu/tháng  triệu-5 triệu/tháng  > triệu/tháng 14 Anh (chị) có sử dụng mạng xã hội khơng?  Có (Tiếp tục vấn)  Khơng (Dừng vấn) 15 Mạng xã hội mà anh (chị) sử dụng:  Facebook  Zing me  Twitter  Instagram  Google + Youtube  Khác: ……………………………………………………………………………… 16 Thời gian anh (chị) bỏ để online mạng xã hội:  Dưới tiếng/ngày  Từ 3-8 tiếng/ngày  Từ tiếng trở lên/ngày CÁM ƠN ANH (CHỊ)! SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Lê Văn Nhâm – K44 Marketing GVHD: ThS Hồ Khánh Ngọc Bích i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe do hoạt động truyền thông trên mạng xã hội mang lại, Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe do hoạt động truyền thông trên mạng xã hội mang lại, Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu The Sho-fe do hoạt động truyền thông trên mạng xã hội mang lại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay