Đánh giá mức độ nhận biết của người dân thành phố Huế đối với thương hiệu ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế

99 272 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:41

Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại họ cK in h ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Đ CHI NHÁNH HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Lê Thị Ngọc Anh Nguyễn Ngọc Hoàng Lớp: K44B-QTKDTH Huế, 05/2014 SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng i Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Lời Cảm Ơn Khóa luận tốt nghiệp hoàn thành kết từ trình học tập nghiên cứu suốt năm học Trường Đại học Kinh tế Huế Trong trình nghiên cứu viết khóa luận em nhận quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Trước hết em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Trường Đại Học Kinh Tế Huế tận tình giảng dạy cho em suốt thời gian học tập trường, giúp em trang bị kiến thức cần thiết cho việc hoàn thành khóa luận nghề nghiệp tương lai tế H uế Đặc biệt em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo – Th.S Lê Thị Ngọc Anh tận tình, chu đáo hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận ại họ cK in h Em xin chân thành cảm ơn đến anh chị cô ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế tạo điều kiện cho em thực tập cung cấp số liệu để em hoàn thành khóa luận Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người thân quan tâm động viên giúp đỡ em trình học tập hoàn thành đề tài Vì điều kiện thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên nghiên cứu không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận góp ý Thầy Cô bạn đọc để đề tài hoàn thiện Đ Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Hoàng SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng ii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 tế H uế Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN 10 1.1 Khái niệm thương hiệu khái niệm liên quan đến thương hiệu .10 1.1.1 Khái niệm thương hiệu 10 ại họ cK in h 1.1.3 Đặc điểm, vai trò chức thương hiệu 12 1.2 Khái niệm thương hiệu ngân hàng 13 1.2.1 Lợi ích thương hiệu ngân hàng .14 1.2.2 Tài sản thương hiệu nhận biết thương hiệu 15 1.3 Xác định mô hình nghiên cứu 19 1.3.1 Mô hình nghiên cứu Lê Thị Mộng Kiều (2009) 19 1.3.2 Mô hình nghiên cứu Võ Hữu Nhật Đức (2013) 20 Đ CƠ SỞ THỰC TIỄN 22 Chương II ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ 24 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 25 2.1.3 Tình hình nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế 27 SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng iii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ nhận biết thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 28 2.2.1 Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu .28 2.2.2 Mức độ nhận biết thương hiệu ngân hàng VIETCOMBANK địa bàn thành phố Huế .31 2.2.3 Kênh truyền thông thương hiệu VIETCOMBANK - Chi nhánh Huế 33 2.2.4 Tình hình nhận biết yếu tố nhận diện thương hiệu ngân hàng VIETCOMBANK - Chi nhánh Huế .36 2.2.5 Tình hình sử dụng sản phẩm - dịch vụ ngân hàng VIETCOMBANK tế H uế chi nhánh Huế 38 2.2.6 Nguyên nhân chưa sử dụng sản phẩm - dịch vụ ngân hàng VIETCOMBANK - Chi nhánh Huế 40 2.2.7 Nguyên nhân người dân chưa nhận biết thương hiệu ngân hàng ại họ cK in h VIETCOMBANK - Chi nhánh Huế 41 2.2.8 Thống kê giải pháp ý kiến đề xuất người dân thành phố Huế việc nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu ngân hàng VIETCOMBANK - Chi nhánh Huế 42 2.2.9 Kiểm định độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố 44 2.2.10 Đặt tên giải thích nhân tố .50 2.3 Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 51 Đ Chương III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH HUẾ 57 3.1 Định hướng ngân hàng VIETCOMBANK- chi nhánh thừa Thiên Huế thời gian tới 57 3.2 Một số giải pháp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu VIETCOMBANK Thừa Thiên Huế 58 3.2.1 Nhóm giải pháp quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu VIETCOMBANK 58 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ 58 3.2.3 Nhóm giải pháp cho đối tượng .59 SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng iv Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao mức độ nhận diện thông qua yếu tố hữu hình 62 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao mức độ nhận diện thông qua yếu tố quảng bá thương hiệu .63 3.2.6 Nhóm giải pháp nâng cao mức độ nhận diện thông qua yếu tố Slogan 66 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 3.1 Kết luận .67 3.1.1 Đánh giá mức độ nhận biết người dân thương hiệu VIETCOMBANK Chi nhánh Huế 67 tế H uế 3.2 Kiến nghị .67 3.2.1 Kiến nghị Nhà Nước quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế 67 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam .68 3.2.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế 69 Đ PHỤ LỤC ại họ cK in h TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng v Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 - Cơ cấu mẫu điều tra Bảng 2.1 - Tình hình nguồn nhân lực ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế năm 2008 - 2010 27 Bảng 2.2 - Đặc điểm cấu mẫu điều tra 29 Bảng 2.3 - Mức độ nhận biết thương hiệu ngân hàng người dân thành phố Huế 32 Bảng 2.4 - Kênh truyền thông tác động đến mức độ nhận biết t hương hiệu tế H uế VIETCOMBANK - Chi nhánh Huế 34 Bảng 2.5 - Tình hình nhận biết yếu tố nhận diện thương hiệu VIETCOMBANK Chi nhánh Huế 36 Bảng 2.6 - Tỷ lệ nhận biết màu sắc chủ đạo trang phục nhân viên VIETCOMBANK - ại họ cK in h Chi nhánh Huế 38 Bảng 2.7 - Tình hình sử dụng sản phẩm VIETCOMBANK 39 Bảng2.8 - Lí không sử dụng dịch vụ ngân hàng VIETCOMBANK 41 Bảng 2.9 - Đánh giá người dân giải pháp nhằm nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu VIETCOMBANK - Chi nhánh Huế 42 Bảng 2.10 - Kiểm tra điều kiện phân tích EFA cho 18 biến độc lập 45 Bảng 2.11 - Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 46 Đ Bảng 2.12 - Cronbach’s alpa nhân tố 47 Bảng 2.13 - Kết quảphân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập lần cuối 49 Bảng 2.14 - Kiểm tra điều kiện phân tích EFA cho biến phụ thuộc 51 Bảng 2.16 - Mức độ phù hợp mô hình .52 Bảng 2.17 - Kiểm tra tượng đa cộng tuyến .52 Bảng 2.18 - Kết kiểm tra tượng tự tương quan 53 Bảng 2.19 - Sự tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 54 Bảng 2.20 - Hệ số 55 Bảng 2.21 - Kết luận giả thuyết biến độc lập mô hình Nhận biết thương hiệu .56 SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng vi Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ - Cơ cấu mẫu điều tra theo độ tuổi 30 Biểu đồ - Cơ cấu mẫu điều tra theo thu nhập 31 Biểu đồ - Mức độ nhận biết thương hiệu VIETCOMBANK người dân thành phố Huế 33 Biểu đồ - Tỷ lệ nhận biết slogan “Chung niềm tin, vững tương lai” thương hiệu VIETCOMBANK - Chi nhánh Huế 37 tế H uế Biểu đồ - Nhu cầu sử dụng thêm dịch vụ ngân hàng người dân thành phố Huế 40 Biểu đồ - Nguyên nhân chưa nhận biết thương hiệu VIETCOMBANK - Chi nhánh Đ ại họ cK in h Huế người dân thành phố Huế 41 SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng vii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần NHTM CP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHVN: Ngân hàng Việt Nam NHTW: Ngân hàng Trung ương T.O.M: Top Of Mind GTTB: Giá trị trung bình CBCNVC: Cán công nhân viên chức ại họ cK in h tế H uế NHTM: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Vietcombank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Sacombank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Eximbank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam Đ ABBANK: Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam DongAbank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á SHB: Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Sau năm Việt Nam thành viên WTO, kinh tế Việt Nam có chuyển sắc tích cực đạt thành tựu đáng kể bước đầu Trong năm 2005, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt 700 USD/năm đến năm 2012 tăng lên 1749 USD/năm đạt mốc 1.960 USD vào năm 2013 Bên cạnh hội thách thức điểm yếu hệ thống doanh nghiệp Việt Nam Họ phải đối đầu với sừng sỏ lớn mạnh tài chính, kinh nghiệm quản lí người biết xây dựng, phát triển sử dụng thương hiệu vào kinh doanh, vào tế H uế cạnh tranh để tồn phát triển Riêng hệ thống ngân hàng, môi trường thể chế hoạt động có chuyển biến với thành công đáng ghi nhận khung điều tiết, quản trị nội bộ, tổ chức máy, chất lượng nguồn nhân lực phát triển dịch vụ ngân hàng ại họ cK in h đại Hơn vậy, với xuất hàng loạt "nhà đầu tư" khiến việc phát triển thương hiệu ngân hàng đặc biệt ngân hàng thương mại trọng hết Không vậy, bối cảnh hội nhập kéo theo xuất hàng loạt ngân hàng Thương mại nước Theo số liệu thống kê Ngân hàng Nhà nước, tính đến 31/12/2012, Việt Nam có ngân hàng sách xã hội, ngân hàng phát triển, ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài, 49 văn phòng đại diện ngân hàng nước Đ ngoài, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 34 NHTM cổ phần Cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hết NHTM CP không trọng việc phá tăng lực tài thông qua việc góp vốn cổ đông chiến lược trong, nước, mà định vị thương hiệu riêng tâm trí người tiêu dùng nhà đầu tư Nên nói, vừa thách thức lớn, hội "béo bở" để ngân hàng tạo dấu ấn riêng nhằm thu hút người dân phía Bên cạnh đó, tác động từ khủng hoảng tiền tệ khối Eurozone chưa chấm dứt ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động ngân hàng thương mại khiến cho hệ thống NHVN trở nên khó khăn Từ cuối năm 2011 năm 2012 chứng kiến số kiện sáp nhập, mua lại ngành ngân hàng SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Điển hình kiện: hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng đệ (Ficombank) Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa hình thành nên ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (ngân hàng hợp nhất) thức vào hoạt động vào ngày 01/01/2012 Sau không lâu, ngày 28/08/2012, Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) thức sáp nhập vào ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) hợp với Tổng công ty cổ phần Tài dầu khí (PVFC) nhằm tăng quy mô vốn điều lệ từ 3000 tỷ đồng lên đến 12.000 tỷ đồng Trước tình hình kinh tế đầy khó khăn biến động, để tồn tại, đứng vững tế H uế phát triển thị trường buộc ngân hàng thương mại không vững mạnh tài mà đặc biệt phải xây dựng chiến lược dài hạn để trở thành thương hiệu vững mạnh Kể từ đầu năm 2013, nhận thức tầm quan trọng thương hiệu, hàng loạt ngân hàng trọng vào công tác xây dựng thương hiệu ại họ cK in h cách sử dụng nhiều thay đổi hệ thống nhận diện lỗi thời Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (North Asia Commercial Joint Stock Bank - NASB (Bắc Á Bank) Trên địa bàn thành phố Huế hội tụ nhiều tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại, điều khiến cạnh tranh trở nên gay gắt hết Vietcom bank - Chi nhánh Huế ngân hàng thương mại đà Đ phát triển thương hiệu vững mạnh đón nhận Kể từ 1/4/2013, họ áp dụng nhận diện thương hiệu Điều cho thấy rằng, việc phát triển chiến lược xây dựng thương hiệu, định vị thương hiệu tâm trí người dân yếu tố quan trọng để cạnh tranh với ngân hàng lớn địa bàn Việc thay đổi hệ thông nhận diện có giúp Vietcom bank vào sâu rộng quần chúng hay không? Đây lý chọn đề tài: "ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ" SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Hình 2 tế H uế Đ ại họ cK in h SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh C KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BẰNG PHẦN MỀM SPSS C1 Thống kê mô tả đối tượng điều tra Giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập Số lượng Giới tính Độ tuổi nam 105 47,5% nữ 116 52,5% 49 22,2% 25 - 45 128 57,9% 46 - 60 41 18,6% 1,4% học sinh - sinh viên 35 15,8% CBCNV 68 30,8% 40 18,1% 74 33,5% 1,8% chưa có thu nhập 30 13,6% < tr 73 33,0% 5tr - 10tr 94 42,5% > 10tr 24 10,9% < 25 tế H uế > 60 Nghề nghiệp lao động buôn bán, kinh doanh nghỉ hưu ại họ cK in h Thu nhập Tỷ lệ % Ngân hàng nhớ đến nho den dau tien Frequency Valid Percent Percent vietcombank 45 20,5 20,5 20,5 sacombank 25 11,4 11,4 31,8 navibank 3,6 3,6 35,5 agribank 49 22,3 22,3 57,7 eximbank 15 6,8 6,8 64,5 2,3 2,3 66,8 vietinbank 28 12,7 12,7 79,5 BIDV 18 8,2 8,2 87,7 2,3 2,3 90,0 22 10,0 10,0 100,0 220 100,0 100,0 Đ Valid Percent Cumulative ACB techcombank Donga Total SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Các ngân hàng nhớ đến không cần trợ giúp Count nhodenth Column N % vietcombank 83 38,1% sacombank 81 37,2% navibank 42 19,3% agribank 94 43,1% eximbank 57 26,1% ACB 58 26,6% 107 49,1% BIDV 57 26,1% techcombank 26 11,9% Donga tế H uế vietinbank 75 Nhớ đến VIETCOMBANK có trọ giúp 34,4% nhan ngan hang Cumulative Percent Valid Percent ại họ cK in h Frequency Valid co Percent 185 84,1 84,1 84,1 khong 35 15,9 15,9 100,0 Total 220 100,0 100,0 Các kênh truyền thông co biet den ngan hang Vietcombank qua internet biet den ngan hang Vietcombank qua bang ron, ap phich biet den ngan hang Vietcombank qua tru so, vp giao dich, cac tram atm Đ biet den ngan hang Vietcombank qua ban be nguoi than gioi thieu biet den ngan hang Vietcombank qua quang cao truyen hinh biet den ngan hang Vietcombank qua tiep thi truc tiep SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Count Column N % 80 43,24% 105 56,76% co khong 87 47,03% 98 52,97% co khong 23 12,43% 162 87,57% co khong co khong 57 128 99 30,81% 69,19% 53,51% 86 46,49% khong 3,24% 179 96,76% khong co Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Tình hình nhận diện yếu tố Count Column N % logo cua NH Vietcombank logo 1 0,5% chi nhanh hue logo 104 56,2% logo 0,5% logo 14 7,6% logo 45 24,3% logo 20 10,8% 4,9% 48 25,9% 1,6% slogan cua Vietcombank chi ngan hang cua moi nha nhanh hue chung niem tin vung tuong lai mang phon thinh den khach tế H uế hang diem tua tai chinh, nang 56 30,3% 2,2% 1,6% khong nho 62 33,5% mau sac chu dao nhan vien xanh duong 31 16,8% NH Vietcombank chi nhanh xanh la non 137 74,1% hue den - trang 0,0% trang - 0,0% vang - xanh duong 0,5% 16 8,6% buoc cong trao giai phap - nhan nu cuoi sang tao gia tri - chia se ại họ cK in h cong khong nho Đ Tình hình sử dụng sản phẩm – dịch vụ ngân hàng anh chi co su dung san pham, dich vu cua NH Vietcombank chi nhanh hue Cumulative Frequency Valid Missing co Percent Valid Percent Percent 81 36,8 43,8 43,8 khong 104 47,3 56,2 100,0 Total 185 84,1 100,0 35 15,9 220 100,0 System Total SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Count Column N % Tình hình sử dụng sản Tiền gửi 42 51,9% phẩm VIETCOMBANK Cho vay 11,1% Dịch vụ 28 34,6% Thẻ 38 46,9% Nhu cầu sử dụng thêm sản phẩm – dịch vụ ngân hàng anh chi co nhu cau su dung them cac dich vu cua cac NH Cumulative Frequency Total Percent 6,8 18,5 18,5 vietcombank 43 19,5 53,1 71,6 navibank eximbank acb vietinbank sacombank tế H uế 15 Total Missing Valid Percent agribank 3,2 8,6 80,2 1,4 3,7 84,0 3,6 9,9 93,8 ,9 2,5 96,3 1,4 3,7 100,0 ại họ cK in h Valid Percent System 81 36,8 139 63,2 220 100,0 100,0 Lí không sử dụng sản phẩm – dịch vụ ngân hàng lidokhongsudung Count Column N % anh chi khong su dung NH Vietcombank vi " khong uy 4,0% 62 61,4% 6,9% 41 40,6% 4,0% Đ tin" anh chi khong su dung NH Vietcombank vi " khong co nhu cau su dung" anh chi khong su dung NH Vietcombank vi " lai suat khong hap dan" anh chi khong su dung NH Vietcombank vi " da quen su dung san pham NH khac" anh chi khong su dung NH Vietcombank vi " thai nhan vien khong nhiet tinh" 10 Giải pháp SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Count giai phap NH nen tang cuong quang tren truyen hinh NH nen phat to roi, ap phich, banner NH nen tang cuong hoat dong xa hoi NH nen them nhieu san pham dich vu Column N % 29 82,9% 11 31,4% 16 45,7% 25,7% Thang đo “quảng ba thương hiệu” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ại họ cK in h 894 tế H uế C2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha cho biến độc lập Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Vietcombank " quang ba thuong hieu an tuong" 20.20 12.603 855 857 20.34 12.973 589 898 20.16 12.439 876 853 20.65 12.337 542 917 20.14 12.726 841 859 20.17 13.170 764 871 Vietcombank " quang ba thuong hieu o thoi diem phu hop" Đ Vietcombank " quang ba thuong hieu da dang" Vietcombank " quang ba thuong hieu cung cap nhieu thong tin" Vietcombank " quang ba thuong hieu luon quan tam den loi ich cong dong" Vietcombank " quang ba thuong hieu giup cong chung hieu ro hoat dong NH" SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Thang đo “ Tên thương hiệu” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 734 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Vietcombank" co ten thuong Vietcombank" co ten thuong 10.25 hieu de nho" Vietcombank" co ten thuong 10.34 hieu doc dao" Vietcombank" co ten thuong 6.052 069 ại họ cK in h 10.37 hieu mang dam tinh dan toc" 908 tế H uế 10.24 hieu de doc" 4.233 630 615 3.739 767 524 3.671 782 512 Case Processing Summary N Cases Valid % 186 84.5 34 15.5 220 100.0 a Excluded Đ Total Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Vietcombank" co ten thuong hieu de nho" Vietcombank" co ten thuong hieu doc dao" Vietcombank" co ten thuong hieu mang dam tinh dan toc" SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng 6.76 3.114 717 946 6.84 2.694 860 830 6.87 2.632 878 814 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Thang đo “logo” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 777 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Vietcombank " co logo khac biet so voi cac NH khac" Vietcombank " co logo de nho" Vietcombank " co logo an 11.24 3.165 693 669 11.22 tế H uế Scale Mean if 3.348 616 708 3.265 616 706 3.101 452 812 11.24 tuong" 11.44 ại họ cK in h Vietcombank " co logo y nghia" Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 812 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Đ Scale Mean if Vietcombank " co logo khac biet so voi cac NH khac" Vietcombank " co logo de nho" Vietcombank " co logo an tuong" SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng 7.63 1.424 737 663 7.61 1.624 593 810 7.63 1.476 660 744 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Thang đo “ Slogan” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 873 Item Statistics Mean hieu" Vietcombank " co slogan de nho" Vietcombank " co slogan dem lai su tin tuong cho khach hang" Vietcombank " co slogan the hien duoc nang luc tai chinh cua 3.51 853 186 3.48 827 186 3.43 869 186 3.56 863 186 ại họ cK in h NH" N tế H uế Vietcombank " co slogan de Std Deviation Thang đo “ Trang phục nhân viên” Reliability Statistics Cronbach's Alpha Đ 860 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Vietcombank " co trang phuc nhan vien de nhan biet" Vietcombank " co trang phuc nhan vien hai hoa" Vietcombank " co trang phuc nhan vien lich su, gon gang" 11.74 4.149 789 786 11.79 4.264 788 789 11.82 4.190 831 771 11.95 4.900 462 924 Vietcombank " co trang phuc nhan vien the hien su khac biet" SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 924 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted nhan vien de nhan biet" Vietcombank " co trang phuc nhan vien hai hoa" Vietcombank " co trang phuc 7.92 2.329 767 954 7.97 2.264 856 881 8.01 nhan vien lich su, gon gang" tế H uế Vietcombank " co trang phuc 2.189 918 831 ại họ cK in h Thang đo “ Trụ sở, văn phòng giao dịch, trạm ATM” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 963 N of Items Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted Đ Scale Mean if Item Vi tri thuan loi 7.92 2.323 905 956 Tien nghi, hien dai 7.90 2.293 916 948 Dac trung de nhan biet 7.93 2.271 940 931 SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh C3 Phân tích nhân tố biến độc lập Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of % of Cumulative Total Variance % Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Cumulative Total Variance % 7.353 40.850 40.850 7.353 40.850 40.850 4.601 25.558 25.558 2.217 12.319 53.169 2.217 12.319 53.169 3.494 19.412 44.971 2.056 11.420 64.590 2.056 11.420 64.590 2.970 16.501 61.472 1.971 10.951 75.541 1.971 10.951 75.541 2.240 12.443 73.915 1.642 9.125 84.665 1.642 9.125 84.665 1.935 10.751 84.665 521 2.892 87.558 467 2.592 90.150 397 2.204 92.354 321 1.786 94.140 10 254 1.413 95.552 11 194 1.079 96.632 12 170 947 97.578 13 142 787 98.365 14 118 654 99.020 15 088 489 99.508 16 086 476 99.984 17 003 016 100.000 ại họ cK in h tế H uế 18 -1.383E- -7.685E- 15 15 100.000 Analysis Đ Extraction Method: Principal Component Rotated Component Matrix a Component Vietcombank " co trang phuc nhan vien lich su, gon gang" 924 Dac trung de nhan biet 924 Tien nghi, hien dai 918 Vietcombank " co trang phuc nhan vien hai hoa" Vi tri thuan loi 915 877 SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Vietcombank " quang ba thuong hieu luon quan tam den loi ich 903 cong dong" Vietcombank " quang ba thuong hieu an tuong" Vietcombank " quang ba thuong hieu da dang" 892 880 Vietcombank " quang ba thuong hieu giup cong chung hieu ro hoat 846 dong NH" Vietcombank " co slogan de hieu" 849 Vietcombank " co slogan dem lai 834 Vietcombank " co slogan the hien duoc nang luc tai chinh cua NH" Vietcombank " co slogan de nho" Vietcombank " co logo khac biet so voi cac NH khac" ại họ cK in h Vietcombank " co logo an tuong" Vietcombank " co logo de nho" Vietcombank" co ten thuong hieu mang dam tinh dan toc" Vietcombank" co ten thuong hieu doc dao" tế H uế su tin tuong cho khach hang" Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Đ a Rotation converged in iterations SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng 831 766 878 842 790 971 971 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh C4 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 717 Approx Chi-Square 247.830 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Total 2.315 % of Variance Cumulative % 77.155 77.155 419 13.955 91.109 267 8.891 100.000 ại họ cK in h Extraction Method: Principal Component Analysis Total % of Variance 2.315 Component Matrix Vietcombank " la NH duoc nhieu nguoi biet den" a Component 897 Vietcombank " la NH co chat luong dich vu thoa man nhu cau 895 khach hang" Đ Vietcombank " la NH co thuong hieu uy tin" 842 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng 77.155 tế H uế Component Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 77.155 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh C5 Phân tích hồi quy tuyến tính Variables Entered/Removed b Variables Model Variables Entered Removed Method ten thuong hieu, logo, slogan, quang ba thuong Enter hieu, yeu to huu hinh a a All requested variables entered tế H uế b Dependent Variable: nhan biet thuong hieu b Model Summary Change Statistics R Model R Adjusted Square 912 a Std Error of Square F R Square the Estimate Change Change ại họ cK in h R 833 828 415 833 178.977 df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson 180 000 2.201 a Predictors: (Constant), ten thuong hieu, logo, slogan, quang ba thuong hieu, yeu to huu hinh Model Đ b Dependent Variable: nhan biet thuong hieu b ANOVA Sum of Squares Regression Residual Total 154.020 30.980 185.000 df Mean Square 30.804 F 178.977 000 180 172 185 a Predictors: (Constant), ten thuong hieu, logo, slogan, quang ba thuong hieu, yeu to huu hinh b Dependent Variable: nhan biet thuong hieu SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng Sig a Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Anh Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model (Constant) yeu to huu hinh Std Error Beta 2.114E-17 030 t Sig .000 1.000 718 031 718 23.544 000 200 031 200 6.559 000 slogan 515 031 515 16.894 000 logo 100 031 100 3.288 001 ten thuong hieu 035 031 035 1.152 251 quang ba thuong hieu a Dependent Variable: nhan biet thuong hieu tế H uế B Coefficients a Residuals Statistics Minimum Mean Std Deviation N -3.90 1.75 00 912 186 -1.320 1.463 000 409 186 Std Predicted Value -4.273 1.921 000 Std Residual -3.183 3.527 000 Residual ại họ cK in h Predicted Value Maximum Đ a Dependent Variable: nhan biet thuong hieu SVTH: Nguyễn Ngọc Hoàng 1.000 986 186 186
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ nhận biết của người dân thành phố Huế đối với thương hiệu ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế, Đánh giá mức độ nhận biết của người dân thành phố Huế đối với thương hiệu ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế, Đánh giá mức độ nhận biết của người dân thành phố Huế đối với thương hiệu ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế, - Phần ba: Câu hỏi dành cho những người không sử dụng dịch vụ của ngân hàng, CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN, Phân tích nhân tố (Exploratory Factor Analysis) là một kỹ thuật phân tích nhằm thu nhỏ và tóm tắt dữ liệu rất có ích cho việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu. Quan hệ giữa các nhóm biến có liên hệ qua lại lẫn nhau được xem xé..., Mô hình hồi qui tổng quát, Chương III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK - CHI NHÁNH HUẾ, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay