Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm của Công ty cổ phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu

107 97 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:40

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế  in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC cK ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƯỚC MẮM CỦA CÔNG TY ườ ng Đ ại họ CỔ PHẦN THỦY SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU Tr Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Diệu Linh Lớp: K43-TM Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Để hoàn thành đề tài khóa luận: “Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu”, cố gắng thân, nhận nhiều giúp đỡ cá nhân, đoàn thể Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt Th.S Nguyễn Thị Diệu Linh, cô dành nhiều thời gian tâm huyết truyền đạt, tận tình hướng dẫn, theo sát bảo suốt trình thực đề tài hoàn thành khóa luận Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo toàn thể cô chú, anh chị làm việc Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu tạo điều kiện thuận lợi tiếp xúc với thực tế, cung cấp tài liệu cần thiết kinh nghiệm quý báu để hoàn thành khóa luận Bên cạnh đó, xin gửi lời cảm ơn tới người bạn nguồn động viên, giúp đỡ, sát cánh bốn năm học qua Và cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân quan tâm giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại Nguyễn Thị Lan ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục ii uế Danh mục chữ viết tắt vi tế H Danh mục sơ đồ, biểu đồ viii Danh mục bảng viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài .1 h Mục tiêu nghiên cứu in Đối tượng phạm vi nghiên cứu cK Phương pháp nghiên cứu Tóm tắt cấu trúc đề tài nghiên cứu PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận Đ ại 1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.2 Vai trò tiêu thụ sản phẩm .6 1.3 Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm .7 ng 1.3.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường tiêu thụ 1.3.2 Xây dựng chiến lược kế hoạch tiêu thụ sản phẩm ườ 1.3.2.1 Chiến lược tiêu thụ sản phẩm Tr 1.3.2.2 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 12 1.3.3 Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm .13 1.3.3.1 Lựa chọn địa điểm 13 1.3.3.2 Lựa chọn thiết kế kênh phân phối 14 1.3.3.3 Lựa chọn phương án vận chuyển hàng hoá sản phẩm kênh 16 1.3.3.4 Lựa chọn dự trữ kênh phân phối 16 Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh 1.3.4 Tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm .17 1.3.5 Dịch vụ khách hàng sau bán 21 1.3.6 Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm 21 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 24 uế 1.4.1 Các nhân tố bên 24 1.4.2 Các nhân tố bên 25 tế H Cơ sở thực tiễn 28 2.1 Thực tiễn thị trường nước mắm Việt Nam .28 2.2 Một số học kinh nghiệm việc giải vấn đề tiêu thụ sản phẩm 29 2.2.1 Bài học kinh nghiệm nước mắm Phú Quốc 29 in h 2.2.2 Bài học kinh nghiệm Công ty CP Bia Thanh Hóa 30 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM NƯỚC cK MẮM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU 31 Khái quát Công ty cổ phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu 31 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 31 họ 1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty 32 Các đặc điểm Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu 35 Đ ại 2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty 35 2.2 Đặc điểm sản phẩm 37 2.3 Đặc điểm vùng nguyên liệu thị trường tiêu thụ 38 ng 2.3.1 Thị trường nguyên liệu đầu vào 38 2.3.2 Thị trường tiêu thụ nước mắm .40 ườ 2.4 Đặc điểm nguồn vốn tài sản 42 2.4.1 Tình hình vốn kinh doanh Công ty 42 Tr 2.4.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật .44 2.5 Những thành tựu đạt kết sản xuất kinh doanh năm (2010-2012) .46 2.5.1 Những thành tựu đạt Công ty .46 2.5.2 Kết sản xuất kinh doanh năm (2010-2012) .46 Phân tích đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm Công ty 48 Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh 3.1 Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm Công ty .48 3.1.1 Phân tích hoạt động nghiên cứu thị trường tiêu thụ 48 3.1.2 Phân tích hoạt động xây dựng chiến lược kế hoạch tiêu thụ sản phẩm .48 3.1.2.1 Hoạt động xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm .48 uế 3.1.2.2 Hoạt động xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 51 3.1.3 Phân tích công tác xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 51 tế H 3.1.3.1 Lựa chọn địa điểm 51 3.1.3.2 Lựa chọn dạng kênh phân phối .51 3.1.3.3 Lựa chọn phát triển phần tử kênh phân phối 54 3.1.3.4 Lựa chọn phương tiện vận chuyển 57 in h 3.1.3.5 Lựa chọn dự trữ hệ thống kênh Công ty .57 3.1.4 Phân tích hoạt động tổ chức xúc tiến yểm trợ tiêu thụ .58 cK 3.1.5 Phân mối quan hệ với khách hàng .60 3.2 Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu 60 họ 3.2.1 Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm thông qua số .60 3.2.1.2 Khối lương sản phẩm tiêu thụ thực tế so với kế hoạch 62 Đ ại 3.2.1.3 Tốc độ bán hàng 63 3.2.1.4 Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm 64 3.2.2 Đánh giá từ cửa hàng, đại lý Công ty địa bàn huyện Diễn Châu 65 ng 3.2.2.1 Thống kê mô tả đặc điểm mẫu 65 3.2.2.2 Kiểm định One - sample T – Test mức độ hài lòng yếu ườ tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm Công ty cửa hàng, đại lý .69 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Tr SẢN PHẨM NƯỚC MẮM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU 75 Mục tiêu phương hướng hoạt động năm tới Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu 75 1.1 Những thuận lợi khó khăn 75 1.1.1 Thuận lợi 75 Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh 1.1.2 Khó khăn 75 1.2 Mục tiêu phương hướng hoạt động năm tới 76 1.2.1 Mục tiêu .76 1.2.2 Phương hướng hoạt động .77 uế Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm Công ty 77 tế H 2.1 Thực tốt công tác nghiên cứu thị trường .77 2.2 Hoàn thiện sách bán hàng .78 2.3 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm .79 2.4 Không ngừng nghiên cứu để nâng cao chất lượng cải tiến mẫu mã sản phẩm .82 in h 2.5 Tăng cường phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 83 2.6 Nâng cao trình độ, kiến thức công nhân viên .84 cK PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 Kết luận .86 Kiến nghị 87 họ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tr ườ ng Đ ại PHỤ LỤC Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Cổ phần GTTT : Giá trị gia tăng ĐTDH : Đầu tư dài hạn ĐTNH : Đầu tư ngắn hạn HĐQT : Hội đồng quản trị KCS : Bộ phận kiểm soát chất lượng KH : Kỳ kế hoạch Ng.đ : Nghìn đồng PR : Quan hệ cung chúng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn : Thu nhập sau thuế : Kỳ thực tế : Số thứ tự TT tế H h in : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động Tr ườ ng Đ ại VCĐ họ STT cK TNST uế CP Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy tổ chức Công ty 33 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ kênh phân phối trực tiếp Công ty 52 uế Sơ đồ 2.3: Sơ đồ kênh phân phối gián tiếp Công ty .53 tế H Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thời gian làm cửa hàng, đại lý cho Công ty 65 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ doanh thu hàng năm .66 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ tháng bán chạy 67 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Biểu đồ 2.4: Biểu đồ loại nước mắm bán chạy 68 Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động Công ty cổ phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn châu qua năm (2010 - 2012) 36 uế Bảng 2.2: Tình hình thu mua nguyên liệu hàng năm (2010-2012) .39 Bảng 2.3: Tình hình vốn Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu (2010-2012) 43 tế H Bảng 2.4: Tình hình trang bị sở vật chất, kỹ thuật Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu qua năm 2010-2012 45 Bảng 2.5: Kết sản xuất kinh doanh Công ty qua năm (2010 - 2012) .47 Bảng 2.6: Giá bán loại nước mắm 50 h Bảng 2.7: Lượng nước mắm tiêu thụ qua kênh năm (2010-2012) .54 in Bảng 2.8 Tình hình lao động bán hàng Công ty cổ phần thuỷ sản Diễn Châu cK (2010-2012) 56 Bảng 2.9: Cách quy đổi nước mắm loại 60 Bảng 2.10 : Khối lượng nước mắm tiêu thụ qui loại qua năm (2010-2012) 61 họ Bảng 2.11: Nước mắm tiêu thụ qua năm (2010-2012) theo loại nước mắm .61 Bảng 2.12: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch năm (2010 – 2012) 62 Đ ại Bảng 2.13 :Tốc độ bán nước mắm năm (2010-2012) 63 Bảng 2.14: Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm .64 Bảng 2.15: Thống kê thời gian làm đại lý, cửa hàng cho Công ty 65 Bảng 2.16: Doanh thu hàng năm cửa hàng, đại lý 66 ng Bảng 2.17: Thống kê tháng bán hàng chạy 67 ườ Bảng 2.18: Thống kê loại nước mắm bán chạy 68 Bảng 2.19: Kiểm định One - sample T - Test mức độ hài lòng “Sản phẩm” .69 Tr Bảng 2.20 : Kiểm định One - sample T – Test mức độ hài lòng “Chính sách bán hàng” .70 Bảng 2.21: Kiểm định One - sample T – Test mức độ hài lòng “Nhân viên Công ty” .72 Bảng 2.22 : Kiểm định One - sample T - Test mức độ hài lòng “Quan hệ kinh doanh” 72 Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài uế Trong trình hoạt động kinh doanh từ tạo nguồn đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm khâu tiêu thụ đóng vai trò quan trọng, đinh sống tế H doanh nghiệp Thông qua hoạt động tiêu thụ, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, thị hiếu thị trường tìm kiếm lợi nhuận để tạo điều kiện cho tái sản xuất mở rộng sản xuất, nâng cao vị cạnh tranh doanh nghiệp Đặc biệt thời kỳ khủng hoảng kinh tế cạnh tranh gay gắt h hoạt động tiêu thụ trở nên quan trọng doanh nghiệp thực tiễn in cho thấy doanh nghiệp làm tốt khâu tiêu thụ để cK đảm bảo có lợi nhuận mở rộng thị trường Để làm tốt công tác đòi hỏi doanh nghiệp phải trải qua hàng loạt trình nghiên cứu, từ phân tích tình hình kinh doanh doanh nghiệp, đâu điểm mạnh, đâu điểm yếu, có hội cần họ nắm bắt thách thức cần vượt qua, nghiên cứu thị trường tiêu thụ, đối thủ cạnh tranh cách kỹ lưỡng kết hợp với lãnh đạo đắn Ban Quản Đ ại trị doanh nghiệp để tìm hướng cho Công ty Cổ phần Thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu ngoại lệ Trong năm vừa qua, tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp có ng thành công đáng kể, nhiên với thương hiệu nước mắm từ lâu đời, với uy tín chất lượng công nhận làm thật chưa đủ, bên ườ cạnh giai đoạn gần khủng hoảng kinh tế với xuất lớn mạnh nhiều đối thủ cạnh tranh khiến doanh nghiệp gặp không khó khăn Tr khâu tiêu thụ Từ lý thuyết học ghế nhà trường kết hợp với thực tế trình thực tập công ty, em nghiên cứu lựa chọn đề tài “Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm Công ty cổ phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh định Hơn Công ty phải không ngừng dùng biện pháp truyền thông để họ hiểu rõ đặc tính sản phẩm 2.6 Nâng cao trình độ, kiến thức công nhân viên Con người yếu tố hàng đầu tạo nên thành công cho doanh nghiệp, đào tạo uế người đem đến nguồn lợi to lớn cho doanh nghiệp Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nằm chiến lược Công ty, phải xem nhiệm vụ trọng tâm, tế H hàng đầu doanh nghiệp Chỉ có nguồn nhân lưc chất lượng cao thưc tất việc hoạt động doanh nghiệp - Đối với nhân viên bán hàng h Có thể nói trình tuyển chọn nhân viên bán hàng Công ty kỹ càng, việc in tuyển chọn đáp ứng đước yêu cầu nhân viên bán hàng nổ ,có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, lòng yêu nghề có khả bán hàng Tuy nhiên, cK công tác bổ trợ kiến thức cho nhân viên bán hàng sau tuyển chọ lại bị bỏ ngõ Đa phần nhân viên bán hàng Công ty xuất thân từ nông ngư nghiệp, họ bán hàng dựa kinh nghiệm thân, chưa qua đào tạo trường lớp Vì vậy, nhân viên làm tốt nghiệp vụ bán hàng, đặc biệt nhân viên vào nghề Nhân viên bán hàng mặt Công ty, Đ ại “phương tiện” quảng cáo hữu hiệu cho hình ảnh, sản phẩm Công ty Do vậy, Công ty nên mở lớp nghiệp vụ bán hàng , chia kinh nghiệm để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, giúp nhân viên hiểu rõ đặc tính sản phẩm từ họ thay Công ty ng giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng, giúp họ làm tốt công việc để thu lại doanh thu cao cho Công ty Đây cách tốt ườ nhân viên làm quen với công việc gắn bó lâu dài với Công ty Tr - Đối với nhân viên phòng ban Công ty Đa phần đội ngũ cán Công ty người làm việc lâu năm, có thâm niên nghề nghiệp cao nên có kinh nghiệm công việc Tuy nhiên bên cạnh lại có hạn chế thiếu phát huy sáng tạo công việc, thiếu táo bạo kinh doanh Vì việc đào tạo cán công nhân viên việc quan trọng Công ty lúc Nguồn nhân lực định đến khả hoạt động kinh doanh, khả tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Một máy hoạt động tốt cần Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh có người nhiệt tình với công việc, có trình độ kiến thức chuyên môn, khả làm việc tốt Vì nhân viên cũ lẫn mới, tùy theo lực cần thiết đáp ứng nhu cầu nguồn lực số phận mà Công ty nên cử học để nâng cao nghiệp vụ Để có máy làm việc hiệu quả, Công ty cần uế trọng vào khâu tuyển dụng nguồn nhân lực đầu vào, lựa chọn nguồn nhân lực có chất lượng, có khả làm việc giúp Công ty tiết kiệm chi phí đào tạo, giúp Công ty tế H phát triển hơn, tránh tình làm việc không hiệu Ngoài việc xếp, sử dụng lao động vị trí chuyên môn nghề nghiệp giúp họ phát huy điểm mạnh điều cần ban h quản lý nguồn nhân lưc quan tâm thực tốt Công tác đòi hỏi khả quan in sát từ phía lãnh đạo suất lao động nguyện vọng người để xếp thật hợp lý Bên cạnh cần có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho người có đóng cK góp cống hiến nhiều cho phát triển doanh nghiệp, chế độ thưởng phạt rõ ràng, tránh gây bất dồng công nhân viên Bên cạnh dó cần quan tâm đến đời sống họ nhân viên để kịp thời động viên lúc khó khăn, tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ tổ chức thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ Tất việc giúp cho cán công nhân thêm gắn bó vói Công ty đồng nghiệp, tạo môi trường ng Đ ại thân thiện yên tâm công tác, làm tốt nhiệm vụ  TÓM TẮT CHƯƠNG ườ Nêu lên khó khăn thuận lợi Công ty tình hình mục tiêu phương hướng hoạt động năm tới Đưa giải pháp Tr thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho Công ty Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại 85 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong chế thị trường nay, cạnh tranh doanh nghiệp diễn uế khốc liệt, hoạt động tiêu thụ sản phẩm định đến thành công hay thất bại tế H doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình thị trường khó khăn đòi hỏi Công ty phải đưa sách thích hợp, nhằm thúc đẩy bán hàng, mang lại hiệu kinh doanh Hoạt động tiêu thụ sản phẩm đề tài nhiều người quan tâm Hiện không doanh nghiệp gặp phải khó khăn giải h vấn đề tiêu thụ sản phẩm, đề tài thiết thực cần thiết Công in ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu tình hình Đề tài: “ Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm Công ty cổ số vấn đề sau: cK phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu” sâu nghiên cứu giải họ Hệ thống hóa lý luận liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm Nêu lên tình hình thị trường nước mắm Việt Nam số học kinh nghiệm tiêu thụ sản phẩm Đ ại Nêu lên trình hình thành phát triển đặc điểm Công ty Phân tích nội dung tiêu thụ sản phẩm, từ cho thấy nhìn khái quát hoạt động tiêu thụ mà Công ty làm Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm ng thông qua số đánh giá hiệu bán hàng, tiêu thụ sản phẩm Bằng cách thu thập liệu thông qua bảng hỏi xử lý số liệu phần mềm SPSS, đề tài nêu ườ rõ đánh giá từ phía cửa hàng, đại lý Kết nghiên cứu cho thấy năm gần doanh thu Công ty tăng đáng kể, hoạt động tiêu thụ có Tr chuyển biến tốt, sản phẩm có bước tiến thị trường nước lại chưa thật mang lại hiệu cao Chính sách bán hàng chiết khấu toán chưa nhận hài lòng từ phía hàng, đại lý; Nước mắm đánh giá mặn Thị trường nước chưa khai thác triệt để Ngay thị trường truyền thống nước mắm Vạn Phần chưa bao phủ hết Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại 86 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh Từ phân tích đánh giá để đưa số giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Các giải pháp đưa liên quan đến sách bán hàng, sản phẩm, hoạt động xúc tiến tiêu thụ, nghiên cứu thị trường, sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm uế Đề tài không tránh khỏi sai sót hạn chế Do hạn chế thời gian, không gian kinh phí thực nên đề tài nghiên cứu thực điều tra tế H phạm vi Huyện Diễn Châu Trong thị trường Công ty rộng lớn, với đặc điểm khác thị trường nhỏ lẻ Vì vậy, chưa mang tính đại diện cao cho tổng thể Tác giả đề xuất hướng nghiên cứu cho đề tài mở rộng phạm vi h nghiên cứu nữa, nhằm thu thập đầy đủ đánh giá từ đại lý Từ in đưa giải pháp cụ thể cho thị trường, thúc đẩy hoạt động Kiến nghị 2.1 Về phía Chính quyền cK tiêu thụ sản phẩm cho Công ty họ - Thực tế ngày xu tương lai nguyên liệu sản xuất giá thành ngày cao, thuế suất GTGT đầu hàng chế biến thủy sản theo Luật thuế GTGT, số 13/2008/QH12 áp dụng từ ngày 01/01/2009 Chính phủ Đ ại 10% Bên cạnh thuế thu nhập áp dụng 25% Trong tình hình khó khăn việc Nhà nước ban hành văn để giảm thuế Giá trị gia tăng thuế Thu nhập doanh nghiệp điều cần thiết để Công ty nói chung ng Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu nói riêng có điều kiện để mở rộng sản xuất kinh doanh ườ - Các cấp, ngành có liên quan cần tham mưu cho nhà nước làm tốt công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm Đưa tiêu chuẩn chất lượng cụ thể kiểm soát Tr cho ngành tránh tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng khó khăn cho doanh nghiệp làm ăn đáng, cạnh tranh lành mạnh, thực nghĩa vụ với nhà nước - Chính quyền địa phương cần có sách hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn để kinh doanh Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh 2.2 Về phía công ty - Nghiên cứu tổ chức lại sản xuất cải tiến công tác quản lý thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng kế hoạch sát với nhu cầu thị trường, tăng cường điều độ để đảm bảo cho sản xuất theo kịp yêu cầu thị trường uế - Làm tốt công tác tiếp thị nước, tăng cường thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tổ chức đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu tế H dùng nước Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường nước để xuất - Tích cực phòng chống hàng giả, hàng nhái nguy lớn ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ uy tín công ty h - Tiếp tục đầu tư đổi thiết bị khâu then chốt dây chuyền sản in xuất, chọn thiết bị công nghệ để sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, tăng cường sức cạnh tranh thị trường cK - Tổ chức phát động thi đua hoàn thành kế hoạch 2013 - Có chế độ lương, thưởng, phân phối phúc lợi cho người lao động hợp lý họ - Cần tăng cường giám sát hoạt động tiêu thụ sản phẩm đại lý, tránh tình Tr ườ ng Đ ại trạng đại lý tự tăng giá để thu lợi nhuận ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại 88 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths.Nguyễn Thị Diệu Linh TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Thị Thanh Nga, (2011), Bài giảng quản trị doanh nghiệp thương mại, Trường đại học Kinh Tế Huế uế Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) Phân tích liệu nghiên tế H cứu với SPSS NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh Hồ Thị Tân (2010), Giải pháp nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm xi măng Hoàng Mai, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học kinh tế Huế Ths Nguyễn văn Chương (2011), Bài giảng Quản trị Tài chính, Trường đại h học Kinh tế Huế in PGS Nguyễn Xuân Quang, Giáo trình Marketing Thương Mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Các Website tham khảo: cK Số liệu thô qua năm (2010-2012) Công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu họ Trang thông tin điện tử báo mới, http://www.baomoi.com Trang thông tin điện tử, http://www.nuocmam.com Trang thông tin điện tử nước mắm Phú Quốc, http://www.nuocmamphuquoc.org Đ ại Trang thông tin điện tử nước mắm Vạn Phần Diễn Châu, http://vanphan.com.vn Trang thông tin điện tử, http://www.vietnamplus.vn Tr ườ ng Trang thông tin điện tử, http://www.Sgtt.com.vn Sinh viên: Nguyễn Thị Lan - K43 Thương Mại PHỤ LỤC A PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào Cô (bác), anh (chị) ! Tôi là: Nguyễn Thị Lan, sinh viên lớp K43 Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại uế học Huế Tôi thực đề tài “Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước tế H mắm Công ty Cổ phần Thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp nhằm thu thập ý kiến đánh giá cô ( bác), anh (chị) hoạt động tiêu thụ nước mắm công ty Với mục đích đó, mong nhận giúp đỡ quý vị cam kết sử dụng thông tin vào mục đích h nghiên cứu in Xin trân trọng cảm ơn hợp tác cô (bác), anh (chị)! Câu Cô (bác), anh (chị) nhân viên bán hàng đại lý cho công ty cK rồi? Dưới năm Từ 5-10 năm Trên 15 năm họ Từ 10-15 năm Câu Trong trình bán hàng Cô (bác), anh (chị) nhận thấy khoảng thời gian năm có sản lượng tiêu thụ nhiều nhất? (có thể chọn nhiều đáp án) Tháng 7, 8, Tháng 4, 5, Tháng 10, 11, 12 Đ ại Tháng 1, 2, Câu Trong năm doanh số bán nước mắm Cô ( bác), anh (chị) khoảng ng bao nhiêu? Từ 200 - 300 triệu Từ 100 - 200 triệu Trên 300 triệu ườ Dưới 100 triệu Câu Ở cửa hàng( đại lý) Cô( bác), anh( chị) loại nước mắm bán chảy Tr (có thể chọn nhiều đáp án) Nước mắm loại (150N) Nước mắm đặc biệt 280N Nước mắm loại (100N) Nước mắm cao đạm 320N Nước mắm thượng hạng 200N Nước mắm cao đạm 320 hạ thổ Nước mắm thượng hạng 230N Xin vui lòng khoanh tròn vào câu trả lời cô (bác), anh (chị) lựa chọn (từ câu đến câu 25) : 1: Hoàn toàn không hài lòng 2: Không hài lòng 3: Trung lập uế 4: Hài lòng 5: Hoàn toàn hài lòng CÁC BIẾN GIẢI THÍCH Chất lượng tốt Vị mặn vừa phải Mùi nước mắm hấp dẫn 4 SẢN PHẨM Màu sắc đẹp, bắt mắt Giá phù hợp 10 Bao bì cung cấp đầy đủ thông tin 11 Bao bì đẹp, bền, bảo quản tốt cho nước mắm 12 Chiết khấu bán hàng cao (chính sách trả lương phù hợp) 13 giao hàng thuận tiện 14 Xử lý đơn hàng nhanh chóng CHÍNH SÁCH BÁN 15 Phương thức toán tiền dễ dàng HÀNG 16 Tạo điều kiện tốt toán( trả chậm, tăng chiết khấu bán hàng toán nhanh) 17 Hỗ trợ bảng hiệu, vốn tham gia bán hàng cho Công ty NHÂN VIÊN 19 Thái độ nhiệt tình, vui vẻ CỦA CÔNG 20 Cung cấp thông tin kịp thời TY 21 Có trình độ, kiến thức chuyên môn 22 Thực cam kết kinh doanh QUAN HỆ (uy tín) 23 Chính sách đãi ngộ(tặng quà, tăng chiết khấu TRONG bán hàng, ) tốt làm ăn lâu dài KINH 24 Tổ chức đại hội kiện, tri ân khách hàng DOANH 25 Duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng Cô(bác), anh(chị) có kiến nghị để công ty làm tốt hoạt động tiêu thụ sản phẩm Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H YẾU TỐ Thông tin cá nhân Họ tên Địa Số điện thoại 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 PHỤ LỤC B KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS Phụ lục 1: Phân tích thống kê mô tả uế 1.1 Thống kê thời gian làm cửa hàng đại lý doanh thu năm Statistics Thoi gian lam dai ly, cua hang N Valid 44 Doanh thu nam 44 0 in h Missing tế H cửa hàng đại lý cK Thoi gian lam dai ly, cua hang Frequency duoi nam Percent 18.2 18.2 12 27.3 27.3 45.5 10-15 nam 20.5 20.5 65.9 tren 15 nam 15 34.1 34.1 100.0 Total 44 100.0 100.0 Đ ại ng ườ Tr Cumulative 18.2 5-10 nam Valid Valid Percent họ Valid Percent Doanh thu nam Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi 100 trieu 13.6 13.6 13.6 100-200 trieu 10 22.7 22.7 36.4 200-300 trieu 13 29.5 29.5 65.9 tren 300 trieu 15 34.1 34.1 100.0 Total 44 100.0 100.0 1.2 Thống kê tháng tiêu thụ nhiều năm loại nước mắm tiêu thụ nhiều Case Summary N Missing Percent N Total Percent N $C2a 44 100.0% 0% $C4a 44 100.0% 0% 100.0% 44 100.0% in $C2 Frequencies 44 h a Dichotomy group tabulated at value Percent tế H Valid Responses cK N Tieu thu nhieu nhat vao nhieu nhata thang 1, 2, họ Thang tieu thu Tieu thu nhieu nhat vao uế Cases Percent Percent of Cases 44 88.0% 100.0% 2.0% 2.3% 4.0% 4.5% 6.0% 6.8% 50 100.0% 113.6% thang 4, 5, Đ ại Tieu thu nhieu nhat vao thang 7, 8, ng Tieu thu nhieu nhat vao thang 10, 11, 12 ườ Total Tr a Dichotomy group tabulated at value $C4 Frequencies Responses N Percent Percent of Cases Nuoc mam loai chay nhat 10.7% 20.5% tieu thu nhieua Nuoc mam 20N chay nhat 3.6% 6.8% Nuoc mam 23N chay nhat 34 40.5% Nuoc mam 28N chay nhat 2.4% Nuoc mam 32N chay nhat 24 28.6% 54.5% Nuoc mam 32N tho chay nhat 12 14.3% 27.3% 84 100.0% 190.9% Tr ườ ng Đ ại họ 77.3% tế H cK in h Total a Dichotomy group tabulated at value uế Loai nuoc mam 4.5% Phụ lục 2: Kiểm định One Sample T-Test thang đo 2.1 Kiểm định One Sample T – Test Sản phẩm One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error 44 4.7727 42392 vi man 44 2.5909 49735 Mui nuoc mam 44 4.4545 Mau sac 44 4.4318 Gia ca 44 4.4773 Bao bi day du thong tin 44 4.2273 Bao bi ben, bao quan tot 44 4.1591 06391 tế H Chat luong uế Mean 07593 50106 07554 50526 07617 h 50369 52223 07873 52576 07926 cK in 07498 họ One-Sample Test Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper 12.091 43 000 77273 6438 9016 -18.793 43 000 -1.40909 -1.5603 -1.2579 Mui nuoc mam 5.986 43 000 45455 3014 6077 Mau sac 5.717 43 000 43182 2795 5842 Gia ca 6.266 43 000 47727 3237 6309 Bao bi day du thong tin 2.887 43 006 22727 0685 3860 Bao bi ben, bao quan tot 2.007 43 051 15909 -.0008 3189 Tr ườ vi man ng Chat luong df Đ ại t Test Value = 2.2 Kiểm định One Sample T – Test Chính sách bán hàng One-Sample Statistics Mean Std Std Error Deviation Mean 44 2.4318 66114 Giao hang thuan tien 44 4.2045 40803 Xu ly don hang nhanh 44 4.0682 Phuong thuc toan de dang 44 4.0682 Tao dieu kien tot toan 44 2.4091 Ho tro bang hieu, von 44 4.1136 09967 06151 tế H Chiet khau ban hang uế N 07554 50106 07554 49735 07498 h 50106 05831 in 38675 cK One-Sample Test Test Value = df Sig họ t Đ ại (2-tailed) Chiet khau ban hang -15.734 Mean 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower 43 000 -1.56818 -1.7692 Upper 1.3672 3.325 43 002 20455 0805 3286 Xu ly don hang nhanh 903 43 372 06818 -.0842 2205 Phuong thuc toan 903 43 372 06818 -.0842 2205 -21.218 43 000 -1.59091 -1.7421 - ườ ng Giao hang thuan tien de dang Tr Tao dieu kien tot toan Ho tro bang hieu, von 1.4397 1.949 43 058 11364 -.0039 2312 2.3 Kiểm định One Sample T – Test Nhân viên Công ty N Thai nhiet tinh, Mean Std Std Error Deviation Mean 44 3.9545 56874 08574 44 3.7273 62370 09403 44 3.6818 63878 cung cap thong tin tế H vui ve kip thoi Co trinh do, kien uế One-Sample Statistics 09630 in h thuc One-Sample Test vui ve cung cap thong tin kip thoi Tr ườ ng Co trinh do, kien thuc -.530 43 Đ ại Thai nhiet tinh, df Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference họ t cK Test Value = Lower Upper 599 -.04545 -.2184 1275 -2.901 43 006 -.27273 -.4624 -.0831 -3.304 43 002 -.31818 -.5124 -.1240 2.4 Kiểm định One Sample T – Test Quan hệ kinh doanh N Thuc hien dung cam Mean Std Std Error Deviation Mean 44 4.3182 47116 Chinh sach dai ngo 44 3.6818 70785 To chuc dai hoi su 44 3.6364 68509 44 4.3182 47116 07103 tế H ket 10671 10328 h kien 07103 in Duy tri moi quan he uế One-Sample Statistics cK lau dai df Đ ại t họ One-Sample Test Test Value = Sig (2- Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper 43 000 31818 1749 4614 Chinh sach dai ngo -2.982 43 005 -.31818 -.5334 -.1030 To chuc dai hoi su kien -3.521 43 001 -.36364 -.5719 -.1554 Duy tri moi quan he lau 4.480 43 000 31818 1749 4614 ườ ng Thuc hien dung cam ket 4.480 Tr dai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm của Công ty cổ phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu, Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm của Công ty cổ phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu, Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nước mắm của Công ty cổ phần thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay