Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế

100 43 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:40

I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA QUN TR KINH DOANH - KHểA LUN TT NGHIP I HC NH GI HOT NG QUN TR RI RO LI SUT CHO VAY TI NGN HNG THNG MI C PHN QUN I CHI NHNH HU Sinh viờn thc hin: Lờ Thỳc Nguyờn V Lp: K42 Qun tr kinh doanh Khúa: 2008 - 2012 Giỏo viờn hng dn Ths Nguyn Vn Chng Hu, 05/2012 Lụứi Caỷm ễn thc hin v hon thnh xong ti nghiờn cu ny, tụi ó nhn c nhiu s quan tõm giỳp Tụi xin gi li cỏm n chõn thnh n quý thy cụ giỏo khoa Qun tr Kinh doanh, trng i hc Kinh t Hu ó giỳp , trang b kin thc cho tụi sut thi gian hc ti trng c bit tụi xin gi li cỏm n chõn thnh n thy giỏo Ths Nguyn Vn Chng ó tn tỡnh hng dn tụi hon thnh ti Qua õy tụi cng xin gi li cỏm n n Ban lónh o ngõn hng Quan i Chi nhỏnh Hu, cỏc anh ch ti phũng Qun lý tớn dng ó hng dn, giỳp to mi iu kin thun li cho tụi sut thi gian thc ti n v Chõn thnh cỏm n quý khỏch hng cỏ nhõn v doanh nghip ca ngõn hng ó nhit tỡnh hp tỏc, giỳp tụi hon thnh nghiờn cu Mt ln na tụi xin chõn thnh cỏm n! Sinh viờn thc hin Lờ Thỳc Nguyờn V MC LC Li cm n Danh mc ch vit tt, ký hiu Danh mc bng Danh mc biu , hỡnh v PHN I: T VN 1 Lý chn ti Mc tiờu nghiờn cu 2.1 Mc tiờu chung 2.2 Mc tiờu c th Phm vi nghiờn cu cc PHN II: N I UN V CHNG 1: C S L K T U N HI N U THUYT V QUN TR RI RO LI SUT CHO VAY TRONG NGN HNG THNG MI 1.1 C s ý u n ca hot ng qun tr ri ro i sut cho vay ng n hng thng mi T ng quan v ngõn hng thng mi cv v c t o t t ca t Ri ro v ri ro lói su t 12 v r ro 12 22 v r ro su t 12 1.2 C s thc ti n v hot ng qun tr ri ro i sut 19 CHNG 2: THC TRNG V QUN TR RI RO LI SUT CHO VAY TI NGN HNG THNG MI C PHN QUN I CHI NHNH HU 22 2.1 Tng quan v Ng n hng thng mi c phn Qu n i 22 c im v 25 c im v nhõn lc 29 Kt qu kinh doanh ca Ngõn hng thng mi c phn quõn i - chi nhỏnh Hu giai on -2011 30 2.2 Thc trng qun tr ri ro i sut cho vay ti Ng n hng thng mi c phn qu n i- chi nhỏnh Hu 33 Phng phỏp thu thp, phõn tớch v ỏnh giỏ d liu 33 2.2.1 P 2.2.1 p p t u t p t cp p p t u, u tra p p, x ý v p v 33 tớc d u 34 Phõn tớch tỡnh hỡnh cho vay ca Ngõn hng thng mi c phn Quõn ichi nhỏnh Hu 36 Doanh s hot ng cho vay thi gian t -2011 37 Din bin v lói su t ti Ngõn hng thng mi c phn quõn i - chi nhỏnh Hu giai on -2011 39 2.3 Ph n t ch ri ro i sut cho vay ti Ng n hng thng mi c phn Qu n i- chi nhỏnh Hu 41 c im mu ti ngõn hng Quõn i 41 Cỏc yu t nh hng n vic thay i lói su t cho vay ti ngõn hng TMCP Quõn i- Chi nhỏnh Hu 47 Nhn dng ri ro lói su t cho vay 51 ỏnh giỏ ri ro lói su t cho vay 51 nh hng ca lói su t n cỏc quyt nh liờn quan ti vic vay ca khỏch hng 54 Nguyờn nhõn ch quan ca ri ro lói su t 60 pd 2 u t c c o s tc su t c a d c x au tro v tớ d v c u a t v u s v v c o va 60 v t u s c 60 61 Nguyờn nhõn khỏch quan 62 N u t uc v 2N u t uc v c tr 62 o t doa 2.4 Thnh tu v hn ch ca bin phỏp qun tr ri ro 66 i sut cho vay c s dng ti Ng n hng thng mi c phn qu n i - chi nhỏnh Hu 67 CHNG GII PHP HN CH RI RO LI SUT TRONG HOT NG KINH DOANH TI NGN HNG THNG MI C PHN QUN I CHI NHNH HU 69 3.1 C s ut gii phỏp 69 Chớnh sỏch hot ng kinh doanh ca ngõn hng TMCP Quõn i thi gian ti 69 Chớnh sỏch qun tr ri ro lói su t ca ngõn hng TMCP Quõn i thi ian t 70 Thnh tu v hn ch hot ng qun tr ri ro lói su t cho vay ti ngõn hng TMCP Quõn i thi gian qua 70 3.2 Nhng gii phỏp nh m hn ch ri ro i sut hot ng kinh doanh ca ng n hng TMCP Qu n i thi gian ti 71 Tng cng o to i ng cỏc b qun lý ri ro lói su t v c chớnh sỏch ói ng hp lý 71 3.2.2 Nõng cao trang thit b k thut hin i, thit lp cỏc phn mm qun lý ri ro ph hp v tiờn tin 72 3.3 Cỏc gii phỏp nghip v qun ý ri ro i sut hot ng cho vay 72 PHN III: K T LUN - KI N N H 74 Kt u n 74 Kin ngh 75 i vi ngõn hng nh nc 75 i vi ngõn hng Quõn i 75 Ti iu tham kho Ph c Xỏc nh n ca n v thc t p DANH MC CH VIT TT, K HIU ACB : Ng n h ng h u AMC : ụng ty qun lý n v khai thỏc t i sn DG : uration gap EIB : Ng n h ng xu t nh p kh u Vi t Nam GAET : ụng ty v t t cụng nghi p GDP : T ng sn ph m qu c n i HFM : ụng ty qun lý qu u t IRRR : H s r i ro l i su t IRSG : Interest rate sensitive gap IRU : h nh l ch l i su t KHCN : hỏch h ng cỏ nh n KHDN : hỏch h ng doanh nghi p MB : Ng n h ng Qu n i M Hu : Ng n h ng Qu n i Hu MB land : ụng ty c phn a c M NH : Ng n h ng NHNN : Ng n h ng Nh n c NHTM : Ng n h ng th ng m i NHTW : Ng n h ng Trung ng SME : Small and medium enterprise TCB : Ng n h ng k th ng TCKT : T chc kinh t TCTD : T chc t n d ng TMCP : Th ng m i c phn TNHH : Trỏch nhi m hu h n TS : T i sn TSC : ụng ty c phn chng khoỏn Thng Long TP.HCM : Th nh ph H VCB : Ng n h ng ngo i th ng Vi t Nam VIB :Ng n h ng qu c t he h k h n Qu c Ph ng hng khoỏn H N i he h nh y cm l i su t oanh nghi p va v nh h Minh DANH MC NG ng 1: ỏc tr ng hp xy r i ro l i su t 17 ng 2: Tỡnh hỡnh t i sn v ngu n v n c a M N Hu qua nm 2009-2011 26 ng 3: Tỡnh hỡnh lao ng t i M qua nm 2009 2011 29 ng 4: t qu kinh doanh c a ng n h ng M qua nm 2009 -2011 31 ng 5: Tỡnh hỡnh d n t i ng n h ng qua nm 2009 - 2011 36 ng 6: oanh s ho t ng cho vay t i M qua nm 2009 -2011 38 ng 7: im nh ph n ph i chu n 47 H N ng 8: im nh One sample T-test mc tỏc ng c a cỏc yu t n vi c thay i l i su t th tr ng H N ng 9: im nh ph n ph i chu n 48 H N 49 ng 10: im nh One sample T-test mc tỏc ng c a cỏc yu t n vi c thay i l i su t th tr ng H N 50 ng 11: L i su t cho vay bỡnh qu n thc t 52 ng 12: L i su t tin gi bỡnh qu n thc t 52 ng 13: h nh l ch l i su t IRU 52 ng 14: H s r i ro l i su t IRRR 53 ng 15: he h k h n 54 ng 16: nh h 55 ng c a l i su t n cỏc quyt nh c a khỏch h ng cỏ nh n ng 17: Th t u ti n cỏc lý khỏch h ng chn vay t i ng n h ng 56 ng 18: nh h 58 ng c a l i su t n cỏc quyt nh c a khỏch h ng doanh nghi p ng 19: Th t u ti n cỏc lý doanh nghi p chn vay t i ng n h ng 59 ng 20: t qu huy ng v n giai o n 2009 - 2011 60 ng 21: 60 n theo k h n giai o n 2009 - 2011 ng 22: S c n i gia huy ng v n v d n theo k h n giai o n 2009 - 2011 61 DANH MC IU V H NH V iu 1: i n bin l i su t c bn qua nm 2009 - 2011 40 iu 2: i n bin l i su t kinh doanh t i ng n h ng Qu n i t 2009- 2011 41 iu 3: c im mu theo ngh nghi p 42 iu 4: c im mu iu tra theo thi gian phỏt sinh giao dch c a khỏch h ng cỏ nh n 43 iu 5: c im mu theo lo i l i su t khỏch h ng cỏ nh n giao dch vi ng n h ng iu 6: c im mu theo lo i hỡnh ho t ng c a cỏc doanh nghi p 44 45 iu 7: c im mu iu tra theo thi gian phỏt sinh giao dch c a khỏch h ng doanh nghi p 46 iu 8: c im mu theo lo i l i su t khỏch h ng doanh nghi p giao dch vi ng n h ng iu 9: hỏch h ng cỏ nh n cú th huy ng v n t ngu n khỏc 46 62 iu 10: Mc th ng xuy n theo dừi l i su t th tr ng c a khỏch h ng cỏ nh n 62 iu 11: hỏch h ng doanh nghi p cú th huy ng v n t ngu n khỏc 64 iu 12: Mc th ng xuy n theo dừi l i su t th tr ng c a khỏch h ng doanh nghi p 65 Hỡnh 1: hc nng trung gian t n d ng Hỡnh 2: hc nng trung gian toỏn v cung ng ph ng ti n toỏn Hỡnh 3: S b mỏy t i Ng n h ng Qu n i 24 a u t t p PHN I T VN Lý chn ti Trong b i cnh nn kinh t Vi t Nam ng y c ng h i nh p s u r ng v o nn kinh t th gii l m n i b t hn nhng t n t i, thỏch thc, r i ro i vi cỏc ng nh ngh kinh doanh v ng n h ng c ng khụng phi l ngo i l ỏc ng n h ng th ng m i Vi t Nam cn t p trung gii quyt cỏc v n n y t ng lai gn nh m h n ch t i thiu cỏc t n th t T n t i c bn c a cỏc ng n h ng th ng m i Vi t Nam l nng lc c nh tranh yu v r t d b t n th ng t nhng bin ng hay nhng cỳ s c b t li n c hoc ngo i n c Ho n Trn, 2011 Ngo i c n cú cỏc nguy n nh n ch quan nh nng lc t i ch nh yu, trỡnh v kinh nghi m qun lý c n h n ch, qun tr ng n h ng, qun lý r i ro, mc ỏp d ng cụng ngh thụng tin ho t ng ng n h ng ch a cao Trong b i cnh hi n cỏc ng n h ng i mt vi khụng t cỏc thỏch thc t cỏc ch nh sỏch c a Nh n c v vi c d b cỏc r o cn i vi Ng n h ng n c ngo i, g y n n sc p r t ln n cỏc ng n h ng n c; c ng nh sc p ng y c ng tng t ph a cỏc c ụng v k vng tng tr ng t i sn cú, li nhu n, c tc Nh t Minh, 2011) ỏc quy nh c a NHNN v m bo an to n ho t ng ng y c ng cao v s u sỏt hn vi cỏc chu n mc v thụng l qu c t, nhu cu c a khỏch h ng v dch v ng n h ng ng y c ng a d ng, y u cu v ti n ch, ch t l ng dch v ng y c ng cao v vi chi ph hp lý S thiu h t ngu n nh n lc cú k nng v kinh nghi m, mụi tr ng ho t ng ng n h ng thay i nhanh v c n cha ng cỏc yu t khú d bỏo, o l ng l nhng khú khn hi n c a hu ht cỏc ng n h ng th ng m i R i ro l m t v n khụng th trỏnh ho t ng ng n h ng núi chung v l nh vc t n d ng núi ri ng Tuy nhi n song song vi r i ro s l nhng khon li nhu n, vỡ th cỏc ng n h ng phi luụn c n i gia r i ro v li nhu n m bo t o ph ng ỏn t i u nh m mang l i hi u qu cao nh t tr n t ng th Trong s cỏc lo i r i ro nh h ng n ho t ng kinh doanh ng n h ng thỡ r i ro l i su t l m t n i dung ht sc quan trng tỏc ng r t ln n ho t ng kinh doanh c a ng n h ng th ng m i, nh t l iu ki n c nh tranh gay g t nh hi n Lan H ng, 2011 SVTH - L T ỳc N u V a u t t p H a nhp c ng s phỏt trin c a t n c, Tha Thi n Hu c ng ang tr n phỏt trin, ngu n v n u t l iu r t cn thit Ng n h ng Qu n i - chi nhỏnh Hu l ni r t thu hỳt c khỏch h ng vi s uy t n, t n t m, nhanh nh n cụng vi c c a i ng nh n vi n Vi m t s l ng khỏch h ng th ng xuy n vay v n, ng n h ng Qu n i - chi nhỏnh Hu cú nhng bi n phỏp nh m m bo li nhu n v h n ch r i ro i vi cỏc ng n h ng, l i su t c xem l giỏ c cho vay, mu n m bo ho t ng kinh doanh t t thỡ cn cú mc l i su t cho vay ph hp b p chi ph , tng c ng li nhu n v t o li ch cho khỏch h ng Qun tr r i ro l i su t úng vai tr quan trng vi c m bo tỡnh hỡnh kinh doanh t t cho ng n h ng ú l lý em chn t i: ỏnh giỏ hot ng qun tr ri ro i sut cho vay ti ng n hng thng mi c phn Qu n i - chi nhỏnh Hu nh m tỡm kim, tip t c phỏt huy cỏc im m nh v h n ch gim thiu cỏc thiu sút c n m c phi c ng nh úng gúp m t s ý kin ch quan n ban l nh o ng n h ng Mc tiờu nghiờn cu 2.1 Mc tiờu chung Tr c s bin ng v tỡnh hỡnh kinh t th gii c ng nh tỡnh hỡnh kinh t n c g y nh h ng n l i su t, l m l i su t bin ng phc t p, ng thi l m phỏt tng cao l nhng nguy n nh n g y n n r i ro v l i su t, c bi t l l i su t cho vay t i s ỏnh giỏ cỏc ho t ng qun tr r i ro l i su t c ng n h ng s d ng T ú nhng nh n x t, gúp ý mong cú th giỳp cho vi c qun tr r i ro l i su t cho vay c a ng n h ng c t t hn, nh m h n ch t i a cỏc thi t h i s bin ng l i su t nh h ng n ng n h ng 2.2 Mc tiờu c th - Tỡm hiu v thc tr ng qun tr r i ro l i su t cho vay t i Ng n h ng TMCP Qu n i - chi nhỏnh Hu - nh h ng c a r i ro l i su t cho vay n ho t ng kinh doanh c a ng n h ng c ng nh li nhu n c a ng n h ng - Nh n d ng cỏc yu t nh h SVTH - L T ỳc N u V ng n vi c thay i l i su t cho vay 1.2 PHIU KHO ST KHCH HNG DOANH NGHIP nh ch o quý doanh nghi p! Tụi l sinh vi n lp 42 Qun tr kinh doanh tr ng i hc inh t Hu hi n ang tin h nh t i nghi n cu: "ỏnh giỏ hot ng qun tr ri ro lói su t cho vay ca ngõn hng TMCP Quõn i - Chi nhỏnh Hu nh mong quý doanh nghi p d nh chỳt thi gian úng gúp ý kin v o bng hi n y Xin l u ý r ng khụng cú c u tr li ỳng hoc sai, m t t c chỳng u cú giỏ tr r t hu ch cho nghi n cu c a tụi Tụi cam kt ch s d ng nhng thụng tin quý doanh nghi p cung c p v o m c ch nghi n cu Tụi r t mong nh n c s hp tỏc ch n tỡnh c a quý doanh nghi p Xin vui l ng ỏnh d u ( hoc d u X v o cỏc ụ tr ng th ch hp C u T n doanh nghi p: C u Lo i hỡnh ho t ng c a quý doanh nghi p: t c up ) Sn xu t Ph n ph i - th ng m i C u Thi gian phỏt sinh giao dch ch v - du lch hỏc ng n h ng: i thỏng T thỏng tr l n C u Lo i l i su t c a giao dch gia doanh nghi p v ng n h ng: p ) t c u L i su t c nh L i su t bin ng C u Quý doanh nghi p cú th ng xuy n theo dừi s thay i c a l i su t: R t th ng xuy n Th ng xuy n ỡnh th ng hụng th ng xuy n Ho n to n khụng C u Ngo i vi c vay v n t i ng n h ng, quý doanh nghi p cú th huy ng t ngu n khỏc c khụng? ú hụng C u Quý doanh nghi p vui l ng cho bit ỏnh giỏ v mc nh h ng c a cỏc yu t sau y n vi c thay i lói su t cho vay giao dch vi ng n h ng: T c1- c t c nh t c5- c t c CH TI U 7.1 i t ng khỏch h ng ỏ nh n, doanh nghi p ln nh t) M NH GI 7.2 Quy mụ doanh nghi p Ln, va, nh 7.3 hỏch h ng c (t thỏng tr l n , khỏch h ng mi (d i thỏng) 7.4 M c ch s d ng v n sn xu t, phi sn xu t h n cho vay Ng n h n, d i h n, trung h n 7.6 Hỡnh thc vay v n T n ch p, th ch p 7.7 Tỡnh hỡnh khỏch h ng T i ch nh, kt qu kinh doanh, th ng hi u 5 7.5 7.8 in ng c a l i su t th tr ng C u nh h ng c a l i su t n cỏc quyt nh c a quý doanh nghi p: (T c - hon ton khụng nh hng c - hon ton nh hng) H TI U M NH GI 8.1 La chn ng n h ng vay tin 8.2 Giỏ tr c a khon vay 5 8.3 uy trỡ quan h vay i vi ng n h ng C u oanh nghi p chn vay t i ng n h ng vỡ lý do: Vu c o b t t t u t ) L i su t th p ch v t t Th t c nhanh chúng Ngu n v n c a ng n h ng ln Uy t n ng n h ng Xin chõn thnh cm n s hp tỏc ca quý v ! t 2.1 c im mu v ngh nghip KHCN Valid Frequency Percent 37 25 68 54.4 36.8 1.5 7.4 100.0 tu doanh can bo, cong chuc huu tri khac Total Valid Percent 54.4 36.8 1.5 7.4 100.0 Cumulative Percent 54.4 91.2 92.6 100.0 2.2 Thi gian phỏt sinh giao dch gia KHCN v ng n hng Valid Frequency Percent Valid Percent 19 49 68 27.9 72.1 100.0 27.9 72.1 100.0 duoi thang tu thang tro len Total 2.3 KHCN giao dch vi Valid co khong Total Percent Valid Percent 62 68 8.8 91.2 100.0 8.8 91.2 100.0 Frequency Valid co i sut c nh Frequency 2.4 KHCN giao dch vi 68 Percent 100.0 Cumulative Percent 27.9 100.0 Cumulative Percent 8.8 100.0 i sut bin ng Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 2.5 Giỏ tr trung bỡnh mc thng uyờn theo dừi s thay i N Valid Missing 68 3.6765 Mean 2.6 Mc thng uyờn theo dừi s thay i Valid i sut ca KHCN i sut ca KHCN Frequency Percent Valid Percent 12 37 10 68 2.9 10.3 17.6 54.4 14.7 100.0 2.9 10.3 17.6 54.4 14.7 100.0 hoan toan khong khong thuong xuyen binh thuong thuong xuyen rat thuong xuyen Total Cumulative Percent 2.9 13.2 30.9 85.3 100.0 2.7 KHCN cú th huy ng v n t ngun khỏc Frequency Valid co khong Total 54 14 68 Percent Valid Percent 79.4 20.6 100.0 79.4 20.6 100.0 2.8 KHCN chn ng n hng vỡ ý Frequency Valid Total 25 27 13 68 Percent 36.8 39.7 19.1 4.4 100.0 Cumulative Percent 79.4 100.0 i sut thp Valid Percent 36.8 39.7 19.1 4.4 100.0 Cumulative Percent 36.8 76.5 95.6 100.0 2.9 KHCN chn ng n hng vỡ ý dch v t t Frequency Valid Total Percent 13 30 17 68 4.4 7.4 19.1 44.1 25.0 100.0 Valid Percent 4.4 7.4 19.1 44.1 25.0 100.0 Cumulative Percent 4.4 11.8 30.9 75.0 100.0 2.10 KHCN chn ng n hng vỡ ý th tc nhanh chúng Frequency Valid Total 12 30 16 68 Percent 2.9 17.6 44.1 23.5 11.8 100.0 Valid Percent 2.9 17.6 44.1 23.5 11.8 100.0 Cumulative Percent 2.9 20.6 64.7 88.2 100.0 2.11KHCN chn ng n hng vỡ ý ngun v n ng n hng n Frequency Valid Total 14 43 68 Percent 7.4 8.8 20.6 63.2 100.0 Valid Percent 7.4 8.8 20.6 63.2 100.0 Cumulative Percent 7.4 16.2 36.8 100.0 2.12 KHCN chn ng n hng vỡ ý uy t n ng n hng Frequency Valid Total Percent 37 20 68 Valid Percent 54.4 29.4 10.3 5.9 100.0 54.4 29.4 10.3 5.9 100.0 Cumulative Percent 54.4 83.8 94.1 100.0 2.13 Kim nh ph n ph i chun N Valid Missing Mean Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis doi tuong khach hang khach hang cu, moi quy mo khach hang 68 3.7206 -.933 291 858 574 68 68 68 0 3.9559 3.5882 3.8235 078 159 -.182 291 291 291 -1.343 -.481 -.182 574 574 574 bien hinh dong thuc lai suat vay thi truong 68 68 68 68 0 0 4.0735 4.0441 3.5147 3.7206 -.074 -.061 481 -.143 291 291 291 291 -.595 -.911 -.205 -.222 574 574 574 574 muc dich su ky han dung cho vay von 2.14 Giỏ tr trung bỡnh cỏc yu t nh hng s thay i doi tuong khach hang quy mo khach hang khach hang cu, moi muc dich su dung von ky han cho vay hinh thuc vay tinh hinh khach hang bien dong lai suat thi truong tinh hinh khach hang i sut (KHCN) N Mean Std Deviation 68 68 68 68 68 68 68 68 3.7206 3.9559 3.5882 3.8235 4.0735 4.0441 3.5147 3.7206 72987 78100 79617 73182 65372 70040 70165 75004 Std Error Mean 08851 09471 09655 08875 07928 08494 08509 09096 2.15 Kim nh One samp e T-test cỏc yu t nh hng s thay i (KHCN) i sut One-Sample Test Test Value = t doi tuong khach hang quy mo khach hang khach hang cu, moi muc dich su dung von ky han cho vay hinh thuc vay tinh hinh khach hang bien dong lai suat thi truong Sig (2tailed) df Upper 67 67 67 67 67 67 67 002 643 000 051 357 605 000 -.27941 -.04412 -.41176 -.17647 07353 04412 -.48529 -.4561 -.2332 -.6045 -.3536 -.0847 -.1254 -.6551 -.1027 1449 -.2191 0007 2318 2137 -.3155 -3.072 67 003 -.27941 -.4610 -.0979 gia tri cua khoan vay 68 3.9265 68 3.5588 Valid Missing 2.17 S tỏc ng ca i sut n cỏc quyt nh KHCN luc chon ngan hang vay Mean Valid Lower -3.157 -.466 -4.265 -1.988 928 519 -5.703 2.16 Giỏ tr trung bỡnh s tỏc ng ca N Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference tri quan he doi voi ngan hang 68 4.1029 i sut n quyt nh a chn ng n hng cho vay ca KHCN it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total Frequency Percent Valid Percent 13 41 12 68 2.9 19.1 60.3 17.6 100.0 2.9 19.1 60.3 17.6 100.0 Cumulative Percent 2.9 22.1 82.4 100.0 2.18 S tỏc ng ca i sut n giỏ tr khon vay cho vay ca KHCN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 27 10 68 2.9 7.4 35.3 39.7 14.7 100.0 2.9 7.4 35.3 39.7 14.7 100.0 2.9 10.3 45.6 85.3 100.0 Valid hoan toan khong anh huong it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total 2.19 S tỏc ng ca Valid i sut n quyt nh trỡ quan h vi ng n hng ca KHCN Frequency Percent Valid Percent 10 32 23 68 4.4 14.7 47.1 33.8 100.0 4.4 14.7 47.1 33.8 100.0 it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total Cumulative Percent 4.4 19.1 66.2 100.0 3.1 KHDN hot ng nh vc sn sut Valid co khong Total Frequency Percent Valid Percent 16 24 40 40.0 60.0 100.0 40.0 60.0 100.0 Cumulative Percent 40.0 100.0 3.2 KHDN hot ng nh vc dch v, du ch Valid co khong Total Frequency Percent Valid Percent 11 29 40 27.5 72.5 100.0 27.5 72.5 100.0 Cumulative Percent 27.5 100.0 3.3 KHDN hot ng nh vc ph n ph i thng mi Valid Frequency Percent Valid Percent 21 19 40 52.5 47.5 100.0 52.5 47.5 100.0 co khong Total Cumulative Percent 52.5 100.0 3.4 KHDN hot ng nh vc khỏc Valid Frequency Percent Valid Percent 38 40 5.0 95.0 100.0 5.0 95.0 100.0 co khong Total Cumulative Percent 5.0 100.0 3.5 Thi gian phỏt sinh giao dch gia KHDN v ng n hng Valid Frequency Percent Valid Percent 34 40 15.0 85.0 100.0 15.0 85.0 100.0 duoi thang tu thang tro len Total 3.6 KHDN giao dch vi Valid co khong Total Valid co i sut c nh Frequency Percent Valid Percent 38 40 5.0 95.0 100.0 5.0 95.0 100.0 3.7 KHDN giao dch vi Cumulative Percent 15.0 100.0 Cumulative Percent 5.0 100.0 i sut bin ng Frequency Percent Valid Percent 40 100.0 100.0 Cumulative Percent 100.0 3.8 Giỏ tr trung bỡnh mc thng uyờn theo dừi s thay i N Valid Missing 40 4.1500 Mean 3.9 Mc thng uyờn theo dừi s thay i Valid i sut ca KHDN i sut ca KHDN Frequency Percent Valid Percent 20 14 40 5.0 10.0 50.0 35.0 100.0 5.0 10.0 50.0 35.0 100.0 khong thuong xuyen binh thuong thuong xuyen rat thuong xuyen Total Cumulative Percent 5.0 15.0 65.0 100.0 3.10 KHDN cú th huy ng v n t ngun khỏc Valid co khong Total Frequency Percent Valid Percent 33 40 82.5 17.5 100.0 82.5 17.5 100.0 3.11 KHDN chn ng n hng vỡ ý Valid Total Cumulative Percent 82.5 100.0 i sut thp Frequency Percent Valid Percent 16 40 12.5 22.5 40.0 15.0 10.0 100.0 12.5 22.5 40.0 15.0 10.0 100.0 Cumulative Percent 12.5 35.0 75.0 90.0 100.0 3.12KHDN chn ng n hng vỡ ý dch v t t Valid Total Frequency Percent Valid Percent 10 13 40 15.0 5.0 25.0 32.5 22.5 100.0 15.0 5.0 25.0 32.5 22.5 100.0 Cumulative Percent 15.0 20.0 45.0 77.5 100.0 3.13 KHDN chn ng n hng vỡ ý th tc nhanh chúng Valid Total Frequency 14 40 Percent 20.0 35.0 20.0 15.0 10.0 100.0 Valid Percent 20.0 35.0 20.0 15.0 10.0 100.0 Cumulative Percent 20.0 55.0 75.0 90.0 100.0 3.14 KHDN chn ng n hng vỡ ý ngun v n ng n hng n Valid Total Frequency Percent Valid Percent 3 11 21 40 5.0 7.5 7.5 27.5 52.5 100.0 5.0 7.5 7.5 27.5 52.5 100.0 Cumulative Percent 5.0 12.5 20.0 47.5 100.0 3.15 KHDN chn ng n hng vỡ ý uy t n ng n hng Valid Frequency Percent Valid Percent 19 13 40 47.5 32.5 7.5 10.0 2.5 100.0 47.5 32.5 7.5 10.0 2.5 100.0 Total Cumulative Percent 47.5 80.0 87.5 97.5 100.0 3.16 Kim nh ph n ph i chun doi quy khach tuong mo hang khach doanh cu, hang nghiep moi N Valid Missing Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis 40 -.280 374 -.690 733 40 -.523 374 -.123 733 40 -.156 374 -.561 733 muc dich su dung von 40 -.727 374 395 733 ky han cho vay 40 -.709 374 -.928 733 3.17 Giỏ tr trung bỡnh cỏc yu t nh hng s thay i doi tuong khach hang quy mo doanh nghiep khach hang cu, moi muc dich su dung von ky han cho vay hinh thuc vay tinh hinh khach hang bien dong lai suat thi truong bien tinh dong hinh lai suat khach thi hang truong 40 40 40 0 163 -.950 118 374 374 374 -1.061 1.857 -.680 733 733 733 hinh thuc vay i sut (KHDN) N Mean Std Deviation 40 40 40 40 40 40 40 40 3.7500 4.1000 3.4250 3.7500 4.3500 3.5250 4.0750 3.9000 92681 77790 84391 80861 76962 1.01242 72986 67178 Std Error Mean 14654 12300 13343 12785 12169 16008 11540 10622 3.18 Kim nh One-Sample T-test cỏc yu t nh hng s thay i (KHDN) i sut One-Sample Test Test Value = t doi tuong khach hang quy mo doanh nghiep khach hang cu, moi muc dich su dung von ky han cho vay hinh thuc vay tinh hinh khach hang bien dong lai suat thi truong Sig (2tailed) df 096 421 000 058 006 005 520 -.25000 10000 -.57500 -.25000 35000 -.47500 07500 -.5464 -.1488 -.8449 -.5086 1039 -.7988 -.1584 0464 3488 -.3051 0086 5961 -.1512 3084 -.941 39 352 -.10000 -.3148 1148 Mean Valid Upper 39 39 39 39 39 39 39 Valid Missing 3.20 S tỏc ng ca Lower -1.706 813 -4.309 -1.955 2.876 -2.967 650 3.19 Giỏ tr trung bỡnh s tỏc ng ca N Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference i sut n cỏc quyt nh KHDN lua chon ngan hang vay gia tri cua khoan vay 40 3.8750 40 4.0750 tri quan he doi voi ngan hang 40 3.7000 i sut n quyt nh a chn ng n hng vay ca KHDN it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total Frequency Percent Valid Percent 18 10 40 7.5 22.5 45.0 25.0 100.0 7.5 22.5 45.0 25.0 100.0 Cumulative Percent 7.5 30.0 75.0 100.0 3.21 S tỏc ng ca Valid i sut n giỏ tr khon vay ca KHDN it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total 3.22 S tỏc ng ca Frequency Percent Valid Percent 15 16 40 10.0 12.5 37.5 40.0 100.0 10.0 12.5 37.5 40.0 100.0 Cumulative Percent 10.0 22.5 60.0 100.0 i sut n quyt nh trỡ quan h vi ng n hng ca KHDN Valid it anh huong binh thuong anh huong hoan toan anh huong Total Frequency Percent 16 14 40 5.0 40.0 35.0 20.0 100.0 Valid Percent 5.0 40.0 35.0 20.0 100.0 Cumulative Percent 5.0 45.0 80.0 100.0 TI LIU THAM KHO [1] Ho ng Trng v P hu Nguy n M ng Ngc 2008 , P tớc d u c u v , , NX H ng c, TP H M, Vi t Nam [2] Ho n Trn 2011 , Tỏi c u trỳc ng n h ng Vi t Nam theo h ng n o , [3] Nh t Minh 2011 , a thỏch thc ln c a nn kinh t Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế, Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế, Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay