Đánh giá hoạt động phân tích TCDN tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

84 39 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:40

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - - H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC tế ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH h DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI in CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – Đ ại họ cK CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực hiện: Đặng Phước May Lớp: K43A Tài Chính Ngân Hàng Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, Tháng 05/2013 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Việt Đức LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, xuất phát từ trình làm việc nghiêm túc hướng dẫn Thầy giáo Th.S Nguyễn Việt Đức anh chị Phòng Khách hàng Ngân hàng uế Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế Các số liệu H khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, số liệu báo cáo cung cấp từ Phòng Khách hàng Phòng Tổng hợp Vietcombank - Huế Số liệu tình hình tài tế doanh nghiệp cung cấp cán phân tích chi nhánh Các nhận xét, đánh giá, giải pháp đề xuất phát từ kết trình phân tích tình hình thực tế h ngân hàng Kết khóa luận trung thực chưa công bố Đ ại họ cK in công trình khác Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2013 Sinh viên Đặng Phước May Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức ii Lời Cảm Ơn Đ ại họ cK in h tế H uế Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô giáo khoa Kế toán - Tài chính, trường Đại học Kinh tế Huế trang bị kiến thức cho suốt thời gian học tập trường tạo điều kiện giúp đỡ trình thực tập làm khóa luận Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Thầy giáo ThS Nguyễn Việt Đức trực tiếp hướng dẫn tận tình, giúp hoàn thành khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo, cán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, anh chị phòng Khách hàng đặc biệt chị Trần Hồ Trâm Phương nhiệt tình giúp đỡ việc cung cấp số liệu, văn tài liệu, góp ý giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi giúp hoàn thành tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn đến giá đình bạn bè sát cánh, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Trong trình làm khóa luận, hạn chế thời gian kinh nghiệm sinh viên, đồng thời mức độ phức tạp đề tài nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn sinh viên quan tâm đến đề tài Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện: Đặng Phước May SVTH: Đặng Phước May Khóa Luận Tốt Nghiệp iii GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii uế Danh mục chữ viết tắt ix Tóm tắt đề tài nghiên cứu x H Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài tế Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu in h Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài cK Phần II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG, PHÂN TÍCH TCDN VÀ VIỆC PHÂN TÍCH TCDN TRONG CÔNG TÁC PHỤC VỤ TÍN DỤNG họ 1.1 Tín dụng hoạt động tín dụng NHTM chế thị trường 1.1.1 Khái niệm đặc trưng tín dụng ại 1.1.1.1 Khái niệm Đ 1.1.1.2 Đặc trưng 1.1.2 Vai trò tín dụng 1.2 Phân tích TCDN hoạt động tín dụng NHTM 1.2.1 Tổng quan 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Vai trò 1.2.2 Nguồn thông tin sử dụng phân tích TCDN 1.2.2.1 Báo cáo tài DN 1.2.2.2 Thông tin thu thập qua kênh trung gian SVTH: Đặng Phước May Khóa Luận Tốt Nghiệp iv GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 1.2.2.3 Thông tin thu thập từ vấn trực tiếp khách hàng 1.2.3 Phương pháp phân tích TCDN 1.2.3.1 Phương pháp so sánh 10 1.2.3.2 Phương pháp phân tích tỉ số 10 1.2.3.3 Phương pháp phân tích Dupont 11 1.2.4 Nội dung phân tích TCDN hoạt động tín dụng NHTM 11 1.2.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài DN thông qua BCTC 11 uế 1.2.4.2 Phân tích tiêu tài báo cáo tài 12 1.2.5 Hệ thống tiêu đánh giá hoạt động phân tích TCDN 18 H 1.2.5.1.Chỉ tiêu đánh giá chất lượng trình phân tích 18 1.2.5.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu phân tích TCDN cho vay 20 tế 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích TCDN 21 1.2.6.1 Nhân tố chủ quan 21 h 1.2.6.2 Nhân tố khách quan 22 in 1.2.7 Cơ sở thực nghiệm 23 cK CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TCDN TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ 24 2.1 Khái quát NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 24 họ 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng, chi nhánh 24 2.1.2 Tổng quan tình hình hoạt động Vietcombank - Huế 25 ại 2.1.2.1 Tài sản, nguồn vốn 25 Đ 2.1.2.2 Kết huy động vốn 26 2.1.2.3 Hoạt động tín dụng 29 2.1.2.4 Cơ cấu dư nợ 30 2.1.2.5 Kết hoạt động kinh doanh 31 2.1.2.6 Tình hình nợ xấu 33 2.2 Thực trạng công tác phân tích TCDN hoạt động tín dụng Vietcombank – Huế 34 2.2.1 Quy trình phân tích TCDN tín dụng Vietcombank - Huế 34 2.2.2 Thực trạng công tác phân tích TCDN chi nhánh 35 SVTH: Đặng Phước May Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức v 2.2.1.1 Đánh giá khái quát tình hình tài Công ty CP Dược phẩm X 35 2.2.1.2 Đánh giá tình hình tài thông qua tiêu tài 42 2.2.1.3 Phân tích nguồn sử dụng nguồn 46 2.2.1.4 Đánh giá quan hệ tín dụng DN với VCB - Huế TCTD khác 49 2.2.1.5 Cán phân tích tổng hợp đưa nhận xét 49 2.3 Đánh giá hoạt động phân tích TCDN Vietcombank – Huế 50 2.3.1 Đánh giá định tính chất lượng trình phân tích 50 uế 2.3.1.1 Trình độ chuyên môn cán phân tích, trình độ quản lý 50 2.3.1.2 Thời gian, quy trình chi phí phân tích Cơ sở vật chất phục vụ H công tác phân tích 51 2.3.1.3 Mức độ xác nguồn thông tin thu thập 52 tế 2.3.1.4 Hệ thống tiêu, phương pháp phân tích lựa chọn có đầy đủ phù hợp? 52 h 2.3.1.5 Mức độ chuyên nghiệp trình phân tích 54 in 2.3.1.6 Việc kết hợp chặt chẽ phân tích TCDN với chuẩn mực kế cK toán DN hành? 54 2.3.2 Đánh giá định lượng hiệu phân tích TCDN cho vay 55 2.3.2.1 Các tiêu cho vay khách hàng 55 họ 2.3.2.2 Chỉ tiêu lợi nhuận 56 2.3.2.3 Chỉ tiêu nợ hạn nợ xấu 56 ại CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TCDN TẠI Đ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ 58 3.1 Xây dựng hoạt động phân tích TCDN hoàn thiện nội dung, chặt chẽ khoa học quy trình phân tích 58 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống tiêu phương pháp phân tích thời gian, chi phí phân tích 58 3.1.2 Cần phát triển việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ hồ sơ tài khách hàng 59 3.1.3 Luôn trọng việc thiết lập quy trình tín dụng chặt chẽ, khoa học hiệu quả, đặc biệt khâu phân tích TCDN 60 SVTH: Đặng Phước May Khóa Luận Tốt Nghiệp vi GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức 3.1.4 Tổ chức đánh giá công tác phân tích TCDN cách định kỳ, thường xuyên để khắc phục tồn tại, ngày nâng cao hiệu 60 3.2 Giải pháp công tác thu thập xử lý thông tin đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu phân tích TCDN 61 3.2.1 Nâng cao khả đánh giá tính xác thông tin cho cán tín dụng 61 3.2.2 NH cần có hệ thống cung cấp thông tin KH, xây dựng hệ thống uế thu thập xử lý lưu trữ liệu riêng phục vụ cho công tác phân tích 61 3.2.3 NH nên yêu cầu DN có nhu cầu tín dụng phải nộp đầy đủ H tài liệu liên quan 62 3.2.4 Tăng cường điều tra thông tin thực tế 62 tế PHẦN 3: KẾT LUẬN 64 Đánh giá kết đạt 64 h Những hạn chế thiếu sót đề tài 64 in Hướng phát triển đề tài tương lai 65 cK DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Đ ại họ PHỤ LỤC SVTH: Đặng Phước May Khóa Luận Tốt Nghiệp vii GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình hình Tài sản, nguồn vốn chi nhánh 25 Bảng 2.2: Kết nguồn vốn huy động từ KH giai đoạn 2008 – 2012 27 Bảng 2.3: Tình hình tín dụng giai đoạn 2008 – 2012 29 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ giai đoạn 2008 – 2012 30 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008 – 2012 31 uế Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu giai đoạn 2008 – 2012 33 Bảng 2.7: Phân tích chi tiết bảng cân đối kế toán 36 H Bảng 2.8: So sánh tài sản, nguồn vốn với KH ngành 38 Bảng 2.9: Phân tích bảng báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 39 tế Bảng 2.10: So sánh tiêu HĐSXKD với khách hàng ngành 39 Bảng 2.11: Phân tích chất lượng khoản phải thu cuối năm 2012 41 h Bảng 2.12: Chỉ tiêu toán DN ngành 42 in Bảng 2.13: Chỉ tiêu thu nhập DN ngành 43 cK Bảng 2.14: Chỉ tiêu hoạt động DN ngành 44 Bảng 2.15: Chỉ tiêu cân nợ DN DN ngành 45 Bảng 2.16: Phân tích biến động tài sản – nguồn vốn qua năm 47 họ Bảng 2.17: Đánh giá tiêu cho vay KH 55 Bảng 2.18: Đánh giá tiêu lợi nhuận 56 ại Bảng 2.19: Đánh giá tiêu nợ hạn nợ xấu 56 PHỤ LỤC Đ Bảng 1: Tình hình tăng giảm Tài sản nguồn vốn qua năm P1 Bảng 2: Tình hình tăng giảm tiêu cho vay P2 Bảng 3: Tình hình tăng giảm tiêu hoạt động kinh doanh P2 Bảng 4: Tình hình tăng giảm kết huy động vốn P3 Bảng 5: Tình hình tăng giảm nợ nợ xấu P3 Bảng 6: Bảng cân đối kế toán năm 2009 – 2012 P4 Bảng 7: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm P6 SVTH: Đặng Phước May Khóa Luận Tốt Nghiệp viii GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Tình hình tài sản, nguồn vốn chi nhánh giai đoạn 2008 – 2012 26 Biểu đồ 2.2 Tình hình huy động vốn từ KH 28 Biểu đồ 2.3 Tổng dư nợ kinh tế qua năm chi nhánh giai đoạn 2008 – 2012 29 Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 2.4: Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2008 – 2012 32 SVTH: Đặng Phước May Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức ix DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT : Báo cáo tài CĐKT : Cân đối kế toán CIC : Credit Information Center - Trung tâm thông tin tín dụng CSH : Chủ sở hữu DN : Doanh nghiệp DTT : Doanh thu EBIT : Lợi nhuận trước thuế lãi vay KH : Khách hàng HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh LCTT : Lưu chuyển tiền tệ NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước TS VCB – Huế Đ : Tài doanh nghiệp họ ại TSCĐ H tế h in cK : Ngân hàng thương mại NHTM TCDN uế BCTC : Tài sản cố định : Tài sản : Vietcombank – Huế Vietcombank – Huế : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế SVTH: Đặng Phước May GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp động phân tích TCDN, hệ thống tiêu riêng cho khoản vay, theo loại hình doanh nghiệp, mục đính sử dụng vốn, nhóm khách hàng, nhằm đạt kết tốt cho trinh phân tích TCDN Phương pháp phân tích đầy đủ hợp lý giúp việc phân tích có hiệu quả, nhiên, chi nhánh chưa áp dụng phân tích Dupont trình phân tích Phân tích Dupont giúp cán phân tích nhanh chóng tìm nguyên nhân sâu xa biến đổi Điều cần làm chi nhánh nên vận dụng cách uế phân tích thời gian tới để kết phân tích chi tiết có ý nghĩa giải H thích Tại chi nhánh, thời gian chi phí phân tích không quy định cụ thể, điều tế tích cực việc giúp cán phân tích tự linh động tường hợp tiêu cực, khiến việc phân tích có phần thụ động, cán phân tích không nỗ lực h tối đa để tiết kiệm thời gian chi phí Xét cho cùng, chi nhánh nên đưa in định mức thời gian chi phí hợp lý để áp dụng cho cán phân tích Điều cK giúp ích cho cán phân tích việc lập kế hoạch phân tích, phân bổ chi phí tiến trình phân tích họ 3.1.2 Cần phát triển việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ hồ sơ tài khách hàng ại Hầu hết NH nay, phân tích tình hình tài KH, loại BCTC mà NH coi trọng bảng CĐKT báo cáo kết HĐSXKD Ngân Đ hàng nên phân tích thêm báo cáo LCTT (nếu có) Bởi thực tế, báo cáo kết kinh doanh bảng CĐKT số liệu tổng hợp, cán tín dụng dựa vào mà đánh giá xác không cao Báo cáo LCTT thể cụ thể hoá tiêu, phân tích luồng tiền thực tế, dòng vận động tài cuả DN, phản ánh số tiền thực tế mà DN có để trả khoản nợ cho NH Vì việc kết hợp đầy đủ loại BCTC DN trình phân tích giúp cho việc đánh giá DN xác hơn, nâng cao hiệu trình phân tích nói riêng công tác tín dụng nói chung SVTH: Đặng Phước May 59 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp 3.1.3 Luôn trọng việc thiết lập quy trình tín dụng chặt chẽ, khoa học hiệu quả, đặc biệt khâu phân tích TCDN Mỗi NH tự xây dựng cho quy trình tín dụng riêng, quy trình tín dụng NH không chặt chẽ chắn ảnh hưởng tới hiệu công tác tín dụng NH Vì vậy, ngân hàng phải xây dựng quy trình tín dụng phân tích TCDN phải rõ bước cần làm cụ thể, chi tiết cho tất cán tín dụng hiểu uế làm theo, đặc biệt cán tín dụng tài liệu vô quan trọng cần thiết Tránh việc cán tín dụng phân tích, thẩm định KH làm theo cảm H tính kinh nghiệm cá nhân dẫn tới sai lệch, tăng rủi ro tín dụng cho NH Mặt cho có phù hợp hiệu tế khác trình hoạt động ngân hàng phải thường xuyên hoàn thiện quy trình h Việt đưa quy trình hợp lý giúp NH giảm thiểu chi phí, thời gian in phân tích kết phân tích lại đầy đủ có ý nghĩa hơn, bên cạnh đó, cK giúp NH công tác đào tạo cán trẻ phục vụ cho công việc 3.1.4 Tổ chức đánh giá công tác phân tích TCDN cách định kỳ, thường xuyên để khắc phục tồn tại, ngày nâng cao hiệu họ Hàng năm, NH cần phải tiến hành xây dựng chương trình hoạt động công tác phân tích TCDN KH có quan hệ tín dụng với NH Chương trình bao ại gồm việc đánh giá kết đạt được, vướng mắc, tồn tại, từ rút kinh nghiệm công tác năm trước, đồng thời vạch kế hoạch năm để nâng Đ cao công tác phân tích TCDN phục vụ cho hoạt động tín dụng Thông qua công tác đánh giá NH rút tồn để khắc phục quan trọng phải nâng cao tinh thần tự giác cán tín dụng khắc phục tình trạng tính toán tiêu tài phục vụ cho công tác tính điểm xếp loại DN cách sơ sài, nguyên nhân tạo biến động mang tính hình thức Cán tín dụng phải đánh giá vai trò công tác phân tích tài hoạt động tín dụng từ áp dụng cách linh hoạt hiệu quy trình tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng SVTH: Đặng Phước May 60 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp 3.2 Giải pháp công tác thu thập xử lý thông tin đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu phân tích TCDN Phân tích TCDN, chủ yếu phân tích thông tin BCTC Thông tin đầy đủ, xác cụ thể giúp cho cán tín dụng phân tích đưa nhận định xác KH, từ có định hợp lý để cung cấp tín dụng cho KH hay không, đảm bảo hiệu hoạt động tín dụng Nâng cao chất lượng thông tin điều cần thiết để có chất lượng thông tin tốt cần có số giải pháp sau: uế 3.2.1 Nâng cao khả đánh giá tính xác thông tin cho cán tín dụng H Trong quan hệ tín dụng, cán phân tích người trực tiếp tiếp xúc với số liệu KH cung cấp đồng thời người xử lý thông tin Việc cán tế phân tích có nhạy cảm khả nhận biết sai sót số liệu cung cấp điều quan trọng Điều giúp cho NH giảm chi phí h thời gian phân tích số liệu không với tình hình tài thực tế KH in Để làm điều này, không cách khác phải thường xuyên huấn luyện, cK nâng cao kỹ cho nhân viên tín dụng Lựa chọn cán tín dụng phù hợp cho công tác phân tích TCDN Những KH lớn với hồ sơ, số liệu phức tạp hay họ khoản vay lớn cần phải cán có thâm niên cao phân tích 3.2.2 NH cần có hệ thống cung cấp thông tin KH, xây dựng hệ thống thu ại thập xử lý lưu trữ liệu riêng phục vụ cho công tác phân tích Đó phận NH cung cấp đầy đủ phương tiện, trang thiết bị Đ nghiên cứu, dự báo thông tin Để tiến hành kiểm tra xác tính xác thực báo cáo TCDN, NH phải có phận chuyên trách kiểm tra, xác minh tính xác, trung thực BCTC để phân tích DN toàn diện xác Việc phối hợp chặt chẽ NH với NHTM khác, với ngân hàng Nhà nước, với trung tâm thông tin tín dụng, ngành quan, quyền địa phương, quan chức có liên quan biện pháp hữu ích giúp ngân hàng có nguốn thông tin doanh nghiệp toàn diện xác, nâng cao chất lượng nguồn thông tin SVTH: Đặng Phước May 61 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp 3.2.3 NH nên yêu cầu DN có nhu cầu tín dụng phải nộp đầy đủ tài liệu liên quan Ngoài nộp BCTC đầy đủ, đặc biệt phải có báo cáo LCTT số bảng kê chi tiết chi phí kết chuyển năm để xem xét DN có hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiêp không, Thêm vào báo cáo phải kiểm toán đầy đủ DN có uy tín không cao với NH, đồng thời cần đánh giá xác uy tín DN NH mà tạo điều kiện cho DN uế giảm thiểu chi phí kiểm toán, từ mà trì quan hệ tín dụng lâu dài NH với DN tốt H Bên cạnh việc yêu cầu DN nộp đầy đủ loại báo cáo tài xem xét thông tin để phân tích báo cáo tài chính, NH cần xem xét nợ phải trả để phục tế vụ cho việc tính toán tiêu khả toán, ngân hàng thường gặp khó khăn bảng cân đối kế toán không ghi rõ khoản nợ phải trả có h nợ doanh nghiệp với nhau, nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng in khác Do NH gặp khó khăn việc đánh giá xác DN Vì vậy, NH nên cK yêu cầu DN gửi kèm theo chi tiết khoản nợ phải trả, thời hạn lý do, ngày phát sinh khoản nợ phải trả đó, thời gian đáo hạn Ngoài ra, trình nhân viên tín dụng xử lý nguồn thông tin thu thập họ từ DN, cần ý xem xét việc sử dụng lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp, xem xét cách thức sử dụng DN lợi nhuận kế toán trước thuế có phần ại dùng để trả nợ khoản nợ cho ngân hàng Đ 3.2.4 Tăng cường điều tra thông tin thực tế Để có nguồn thông tin chất lượng cao, hồ sơ tài liệu mà NH nhận từ DN, cán tín dụng phải tìm hiểu, kiểm tra thực tế, vấn trực tiếp kế toán viên DN người lao động để đánh giá hiểu biết, trình độ họ Tuy nhiên tùy thuộc vào cách thức thực cán tín dụng mà công việc có mang lại hiệu hay không Người tiến hành vấn phải biết chọn lọc thông tin thu thập phục vụ cho công tác phân tích Điều yêu cầu NH cần phải tìm cách nâng cao khả lấy thông tin cho cán điều tra thực tế SVTH: Đặng Phước May 62 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngoài ra, để có thông tin tốt cần thiết phải nâng cao kinh nghiệm cán phân tích trình nhận định thông tin mà KH cung cấp báo tài Điều vừa làm tăng chất lượng trình phân tích vừa tiết kiếm thời gian, chi phí phân tích Đánh giá chung: Rủi ro tín dụng thường xảy nhiều khâu thẩm định, có phân tích TCDN Vì vậy, công tác NHTM trọng đặt yêu cầu ngày khắt khe Nhưng thực tế cho thấy, nay, công tác phân tích uế TCDN nhiều hạn vế mặt nội dung, quy trình, phương pháp phân tích, điều yêu cầu cần phải có hoàn thiện Đặc biệt chi nhánh VCB - Huế, yêu H cầu cấp thiết thực giải pháp đưa nhằm khắc phục tồn tại, hoàn thiện hoạt động phân tích TCDN, phát triển hoạt động cho tương xứng tế với tiềm DN giúp ích cho hoạt động tín dụng chi nhánh nói riêng Đ ại họ cK in h hoạt động toàn hệ thống VCB - Huế nói chung SVTH: Đặng Phước May 63 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp PHẦN 3: KẾT LUẬN Qua trình thực tập ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế, tìm hiểu NH nói chung công tác phân tích TCDN hoạt động tín dụng nói riêng NH Tôi viết đề tài: ‘‘ Đánh giá hoạt động phân tích TCDN Vietcombank - Huế ’’ Đề tài đánh giá tổng quát công tác phân tích uế TCDN hoạt động tín dụng tái thẩm định khả trả nợ ngân hàng, mặt đạt được, hạn chế tồn tại, từ xin đưa số đánh giá H giải pháp Trong hạn chế mặt thời gian, kiến thức, đề tài đạt số yêu cầu đề ra, bên cạnh đó, nhiều tồn thiếu sót tế Đánh giá kết đạt h Đề tài đạt số kết sau: in - Hệ thống hóa sở lý luận tín dụng, phân tích TCDN vai trò tầm quan trọng phân tích TCDN hoạt động NH cK - Hệ thống hóa tiêu thường sử dụng phân tích TCDN ngân hàng Vietcombank – Huế họ - Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá hoạt động phân tích TCDN định lượng định tính - Chỉ rõ thực trạng công tác phân tích TCDN Vietcombank – Huế ại - Đưa số đánh giải pháp để phát triển hoạt động Đ phân tích TCDN chi nhánh Những hạn chế thiếu sót đề tài Bên cạnh kết đạt được, đề tài số hạn chế thiếu sót: - Chỉ hệ thống tiêu sử dụng phân tích TCDN chi nhánh, đề tài chưa làm rõ hết tất tiêu sử dụng phân tích TCDN NHTM Trường hợp NH khác không sử dụng hệ thống tiêu chi nhánh đề tài thiếu sở để so sánh SVTH: Đặng Phước May 64 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp - Tuy rõ thực trạng công tác phân tích TCDN chi nhánh, xong thực trạng phân tích công ty đặc thù Mỗi công ty loại hình DN khác có phương pháp, nội dung phân tích khác cho phù hợp Vì vậy, thực trạng nêu đề tài hết toàn quy trình, nội dung phân tích TCDN chi nhánh - Hệ thống tiêu xây dựng, tổng hợp cách chủ quan người viết Chưa có sở rõ ràng làm giảm độ tin cậy đề tài uế - Các đánh giá giải pháp đưa mang tính chủ quan người viết Tuy nhiên, hạn chế thời gian kiến thức, việc đánh giá đưa giải H pháp nhiều lúc không xác - Đề tài chưa cập nhật thông tin kinh tế trị h Hướng phát triển đề tài tương lai tế Thế giới, nước địa phương in Với kết đạt thiếu sót hạn chế nêu trên, tương cK lai, đề tài phát triển để mang lại nhiều lợi ích Cụ thể: - Xây dựng hệ thống sở lý thuyết đầy đủ xác Có thể thiết lập bảng hỏi để thu thập số liệu sơ cấp phục vụ cho việc đưa tiêu đánh giá họ chắn bám sát thực tế - Lựa chọn công ty điển hình thể rõ tất nội dụng, phương pháp ại phân tích TCDN chi nhánh, cần thiết phân tích nhiều công ty nhiều lĩnh vực khác Đ - Đưa đánh giá, giải pháp gắng liền với tình hình kinh tế trị địa phương nước giới Tuy nhiều hạn chế thiếu sót với kết đạt định hướng phát triển đề tài tương lai, mong đề tài đóng góp nhỏ giúp cho hoạt động phân tích TCDN hoạt động chi nhánh Vietcombank – Huế tốt hơn, có hiệu cao SVTH: Đặng Phước May 65 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách: TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê PGS.TS Lê Văn Tề (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, TPHCM TS Bùi Hữu Phước (chủ biên), Tài doanh nghệp Nhà xuất tài uế PGS TS.Trần Ngọc Thơ (chủ biên) (2003), Tài doanh nghiệp đại Nhà xuất Thống kê H TS Nguyễn Thành Liêm (2007), Quản trị tài Nhà xuất Thống kê Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tế ThS Ngô Kim Phượng (chủ biên), Phân tích Tài doanh nghiệp, Nhà xuất ThS Nguyễn Hải Sơn (2007), Quản trị Tài Doanh nghiệp, Nhà xuất Tài h  Luận văn: in Vũ Thị Nguyệt Hằng – Học viện Ngân Hàng, “Giải pháp nâng cao chất lượng – Hà Nội” cK công tác phân tích TCDN hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Đinh Thị Vân Nhung – Học viện Ngân Hàng, “Nâng cao hiệu phân tích tài TCDN họ cho vay DN vừa nhỏ chi nhánh ngân hàng Công Thương Ba Đình” 10 Nguyễn Thị Hường – ĐH Kinh tế Quốc Dân, “Hoàn thiện phân tích TCDN cho vay ngắn hạn chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành” ại 11 Trần Văn Định – Học viện Ngân Hàng, “Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích Đ TCDN phục vụ cho hoạt động tín dụng Sở Giao Dịch NHĐT & PTVN”  Websites: - www.vietcombank.com.vn - www.vietcombankhue.com.vn - www.sbv.gov.vn/ - www.vneconomy.com.vn - www.saga.vn - http://vnexpress.net/ - http://tailieu.vn/ SVTH: Đặng Phước May 66 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp  Khác: 12 NHNN Việt Nam 2012, Quy định quy chế bảo lãnh cho vay, thẩm định tín dụng, phân tích tài NXB Tài 13 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 14 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Thông tư số 02/2013 TT-NHNN ngày 21/1/2013 để thay cho định 493/2005/QĐ-NHNN uế 15 Tạp chí, thời báo: Kinh tế Sài Gòn (www.thesaigontimes.vn), Thời báo kinh doanh Đ ại họ cK in h tế H (www.vnbusiness.vn), Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Ngoại Thương Huế, SVTH: Đặng Phước May 67 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC Bảng 1: Tình hình tăng giảm Tài sản nguồn vốn qua năm Đơn vị: Tỷ đồng Tăng, giảm Chỉ tiêu 2011/2010 565,67 24,6 -13,29 - TG NHNN -1,46 -13,98 - Tín dụng KH 92,64 - Tiền mặt 205,00 0,7 13,73 5,51 -6,55 179,82 -149,47 48,83 3,03 22,11 -20,15 29,89 -1,12 -2,84 5,01 -1,51 -100,41 393,85 510,75 120,61 17,28 565,67 352,35 205,00 -0,64 2,54 -0,2 -0,9 205,64 395,13 172,54 193,49 0,7 -0,37 0,25 0,03 -9,57 20,66 69,4 13,31 -178,85 147,71 110,36 -0,93 - - - - - TS cố định cK - Quan hệ hệ thống in h - Sử dụng vốn khác Nguồn vốn họ - Tiền gửi TCTD - Huy động từ KH ại - Kỳ phiếu, trái phiếu Đ - Vốn quỹ - Quan hệ hệ thống - Nguồn vốn khác SVTH: Đặng Phước May 2012/2011 352,35 H 17,28 tế Tài sản 2010/2009 uế 2009/2008 P1 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảng 2: Tình hình tăng giảm tiêu cho vay Đơn vị: Triệu đồng 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu +/- Tỷ lệ (%) +/- Tỷ lệ (%) +/- Tỷ lệ (%) Doanh số cho vay -456.568 -22,43 466.457 29,54 657.539 32,15 111.112 4,11 Doanh số thu nợ -382.515 -20,47 379.284 25,52 986.815 52,90 -87.184 -3,06 Tổng dư nợ tín dụng 92.639 6,42 179.812 11,72 -149.464 -8,72 48.832 3,12 uế Tỷ lệ (%) H +/- tế Bảng 1: Tình hình tăng giảm tiêu hoạt động kinh doanh +/- Tỷ lệ (%) h Chỉ tiêu 2010/2009 in 2009/2008 +/- -57.789 Chi trả lãi -35.395 Thu nhập từ lãi -22.395 Thu lãi -5.595 -20,06 1.654 -69.234 Thu nhập lãi Thu nhập trước thuế +/- Tỷ lệ (%) 2012/2011 +/- Tỷ lệ (%) 46,37 170.451 83,89 1.242 0,33 -25,72 17.915 17,52 107.124 89,16 -19.991 -8,80 -37,97 46.459 127,01 63.327 76,26 21.233 14,51 1.073 4,48 -6.404 -25,60 -70,19 9.481 32,24 34.844 89,60 27.647 37,50 63.639 -89,95 -7.828 110,04 -33.770 226,01 -34.051 69,90 41.244 -350,15 38.631 131,10 29.557 43,40 -12.818 -13,13 ại họ -29,39 64.373 Đ Chi phí lãi 2011/2010 cK Thu từ lãi Tỷ lệ (%) Đơn vị: Triệu đồng SVTH: Đặng Phước May 7,42 P2 GVHD: ThS Nguyễn Việt Đức Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảng 4: Tình hình tăng giảm kết huy động vốn Đơn vị: Triệu đồng 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 CHỈ TIÊU +/- Tỷ lệ (%) +/- Tỷ lệ (%) +/- Tỷ lệ (%) +/- Tỷ lệ (%) Theo loại tiền 205.681 15,12 395.336 25,25 172.334 8,79 193.693 9,08 - VND 135.726 13,86 316.618 28,40 230.846 16,12 301.239 18,12 18,37 17,46 -58.511 -11,05 -107.546 -22,83 8,79 193.693 9,08 69.955 Theo tính chất tiền gửi 205.681 15,12 395.336 25,25 172.334 - Tổ chức kinh tế -23.047 -5,92 142.259 38,85 106.797 - Tiền gửi dân cư 328.728 37,74 253.077 21,10 Theo kỳ hạn 205.681 15,12 395.336 -160.695 - >=12 288.158 90.316 -13,90 253.828 65.538 4,51 139.908 9,21 25,25 172.334 8,79 193.693 9,08 H 8,74 33,62 -13.721 -3,82 25,50 353.884 2118,56 51.192 16,96 -167.829 76.765 22,24 28,33 100.678 6,28 -47,55 16.250 8,78 cK in -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động phân tích TCDN tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, Đánh giá hoạt động phân tích TCDN tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, Đánh giá hoạt động phân tích TCDN tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay