Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế

70 48 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:40

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh Lời Cảm Ơn Đ ại họ cK in h tế H uế Để hoàn thành đề tài này, nỗ lực thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ quỹ thầy cô bạn Tôi xin trân trọng bày tỏ biết ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Đoàn Như Quỳnh dành nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn giúp đỡ tận tình cho suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty TNHH Bia Huế anh chị phòng kế toán công ty quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hoàn thành khóa luận Mặc dù cố gắng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn tận tình thầy cô giáo, anh chị giúp đỡ bạn bè khả kinh nghiệm hạn chế nên tránh khỏi sai sót, tơi mong góp ý quý thầy cô cho khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii uế TÓM TẮT NGHIÊN CỨU PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ H Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .1 tế Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 h Phương pháp nghiên cứu .2 in Kết cấu đề tài cK PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Tổng quan vốn kinh doanh họ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh Đ ại 1.1.3 Đặc điểm vốn kinh doanh .8 1.1.4 Vai trò vốn kinh doanh 1.2 Một số vấn đề hiệu sử dụng vốn kinh doanh 10 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh .10 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn .10 1.2.3 Các tiêu đánh giá phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh 10 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ 14 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty TNHH Bia Huế 17 2.1.3 Bộ máy quản lý Công ty TNHH Bia Huế 18 Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh 2.1.4 Tổ chức máy kế toán công ty 20 2.1.5 Đặc điểm sản xuất quy trình sản xuất kinh doanh 21 2.1.6 Kết kinh doanh công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010 - 2012 .25 2.2 Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản nguồn vốn công ty giai đoạn 2010-2012 27 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình biến động nguồn vốn 27 2.2.2 Đánh giá khát quát tình hình biến động tài sản Công ty qua uế năm 2010-2012 .32 2.3 Phân tích tình hình nguồn vốn sử dụng vốn 39 H 2.3.1 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2010 40 2.3.2 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2011 42 tế 2.3.3 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2012 44 2.4 Hiệu sử dụng vốn cố định công ty 46 h 2.5 Hiệu sử dụng vốn lưu động 47 in 2.6 Hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh .51 cK 2.7 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn công ty Bia Huế 54 2.7.1 Kết đạt 54 2.7.2 Hạn chế .55 họ CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY BIA HUẾ .56 3.1 Định hướng chiến lược phát triển công ty thời gian tới 56 Đ ại 3.2 Dự báo nhu cầu sử dụng vốn xác định nguồn tài trợ năm 2013 56 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty 57 3.3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 58 3.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động .58 3.3.3 Giải pháp tổ chức, quản lý .59 3.3.4 Đầy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 59 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Kiến nghị .60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Công nhân viên CK : Chứng khoán CSH : Chủ sở hữu DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu ĐTCK : Đầu tư chứng khoán ĐTCKNN : Đầu tư chứng khoán ngắn hạn ĐVT : Đơn vị tính HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐTC : Hoạt động tài HTK : Hàng tồn kho KPT : KH : KD : H tế h Khoản phải thu in cK LN uế CNV Khách hàng Kinh doanh : Lợi nhuận : Lợi nhuận sau thuế NSNN : Ngân sách nhà nước NCC : Nhà cung cấp ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời tổng vốn chủ sở hữu ROS : Tỷ suất sinh lời doanh thu TT : Tỷ trọng Tr.đ : Triệu đồng TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động Đ ại họ LNST Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh XD CBDD : Xây dựng dở dang DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Bia Huế 18 Sơ đồ 2: Tổ chức nhân phòng kế toán công ty TNHH Bia Huế 21 Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 3: Quy trình công nghệ sản xuất bia Công ty TNHH Bia Huế 24 Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Công suất nhà máy Bia Huế qua năm 16 Bảng 2: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2010-2012 25 Bảng 3: Tình hình biến động nguồn vốn Công ty qua năm (2010-2012) 28 Bảng 4: Nợ phải trả .29 Bảng 5: Tình hình khoản chiếm dụng .30 uế Bảng 8: Tình hình khoản phải thu 35 Bảng 9: Tình hình TSCĐ đầu tư dài hạn công ty qua năm .37 H Bảng 10: Sức sinh lời TSCĐ 38 Bảng 11: Bảng tài trợ năm 2010 40 tế Bảng 12: Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn năm 2010 41 h Bảng 13: Bảng tài trợ năm 2011 42 in Bảng 14: Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn năm 2011 .43 Bảng 15: Bảng tài trợ năm 2012 44 cK Bảng 16: Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn năm 2012 45 Bảng 17: Hiệu sử dụng vốn cố định .46 Bảng 18: Hiệu sử dụng vốn lưu động .49 Đ ại họ Bảng 19: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 52 Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong suốt 23 năm hoạt động, công ty TNHH Bia Huế gắn liền với thương hiệu Huda không tiếng miền Trung mà biết đến sản phẩm xuất sang châu Á châu Âu Hơn nữa, công ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt nhiều khen Đảng Nhà nước Để đạt thành tựu phần trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, công ty uế nỗ lực để nâng cao hiệu sử dụng vốn Nắm bắt cần thiết việc nâng cao hiệu sử dụng vốn, nội dung đề tài phân tích, đánh giá thực H trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Bia Huế Trong trình phân tích, đề tài sử dụng nhiều tiêu đánh giá hiệu sử tế dụng vốn kinh doanh, vốn cố định, vốn lưu động để phân tích đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty Thông qua phân tích tiêu cho thấy Công ty h sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh bước đầu đạt đuợc hiệu quả, sức sản xuất vốn in tỷ số ROS, ROA, ROE mức cao chứng tỏ đồng vốn đầu tư, đồng cK vốn chủ sở hữu bỏ mang lại lợi nhuận cao cho công ty Đây thành lớn hiệu đầu tư mà công ty phấn đấu nhiều Tuy nhiên, nhìn chung hiệu sử dụng vốn chưa cao Hiệu suất sử dụng vốn lưu động, hiệu suất sử dụng vốn họ cố định hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh biến động qua năm, chưa vào ổn định Hiệu sử dụng vốn chưa cao chủ yếu công ty vừa hoàn thành xong dự án Đ ại nhà máy bia Phú Bài giai đoạn II tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại doanh thu cao tốc độ tăng lợi nhuận chậm so với tốc độ tăng doanh thu công ty phải toán nợ vay Mặt khác năm 2012, công ty chuẩn bị triển khai dự án nhà máy Bia Phú Bài giai đoạn III Như vậy, sau dự án mở rộng nhà máy hoàn thành, công ty hoạt động ổn định, dự kiến công ty dần nâng cao hiệu sử dụng vốn Dựa đánh giá, đề tài đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hiệu sử dụng vốn công ty Bia Huế Để giải vấn đề đòi hỏi cần nỗ lực đội ngũ cán cán nhân viên công ty, đạo đắn từ phía công ty phối hợp, tạo điều kiện cấp quyền Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh Do hạn chế thời gian, trình độ, khó khăn việc thu thập thông tin nên khóa luận tập trung nghiên cứu hiệu sử dụng vốn dựa số liệu thứ cấp kết sau phân tích tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn số liệu ngành để so sánh Vì vậy, đề tài chưa tìm hiểu sâu vấn đề nâng cao hiệu Đ ại họ cK in h tế H uế sử dụng vốn kinh doanh Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường đầy biến động mang tính cạnh tranh nay, doanh nghiệp muốn phát triển đứng vững thị trường đòi hỏi cần phải có đội ngũ nhân viên có trình độ, kỹ thuật tay nghề cao với sở vật chất hạ tầng đại Một doanh nghiệp có người với kỹ thuật công nghệ uế chưa đủ trình sản xuất kinh doanh diễn mà cần phải có vốn kinh doanh Vốn yếu tố quan trọng không doanh nghiệp mà quan H trọng kinh tế giới Để doanh nghiệp hình thành tiến hành sản xuất kinh doanh bắt buộc doanh nghiệp phải có vốn để hoạt động tế Hơn nữa, doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn cách hiệu h tồn tại, phát triển đứng vững toàn thị trường, phần lợi nhuận từ in việc sử dụng hiệu nguồn vốn đem lại đầu tư, tiến hành để tái sản xuất mở rộng quy mô, đưa doanh nghiệp ngày phát triển lớn mạnh Vậy hoạt cK động quản lý sử dụng vốn cho hiệu nội dung quan trọng công tác quản lý tài doanh nghiệp Nó giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tình hình tài doanh họ nghiệp trạng thái ổn định lành mạnh Đây vấn đề thu hút nhà đầu tư, nhà lãnh đạo doanh nghiệp người làm công tác Đ ại kế toán tài Xuất phát từ yêu cầu thực tế đây, qua thời gian thực tập Công ty TNHH Bia Huế, đề tài “ Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Bia Huế” lựa chọn làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn vốn hiệu sử dụng vốn - Phân tích đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty - Nêu lên kết đạt hạn chế việc sử dụng vốn công ty Trên sở với hy vọng đề tài đóng góp số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh Đối tượng nghiên cứu - Hiệu sử dụng vốn công ty TNHH Bia Huế giai đoạn 2010-2012 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vào vấn đề vốn Công ty TNHH Bia Huế như: tình hình vốn hiệu sử dụng vốn - Về không gian: Phòng kế toán công ty Bia Huế - Về thời gian: Số liệu phân tích thu thập năm 2010, 2011, 2012 uế Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài này, đề tài sử dụng số phương pháp sau đây: H - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu công ty thông qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, sổ sách khác công ty tế Ngoài cập nhật thông tin từ sách, báo, Internet … - Phương pháp xử lý số liệu: từ số liệu thu thập được, sau áp dụng h công thức tính số có sẵn tính số tài công ty Và liên hệ in với tình hình hoạt động kinh doanh công ty qua năm để đánh giá cK - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: tổng hợp báo cáo công ty để tiến hành phân tích so sánh số qua năm, từ đưa nhận xét chúng Kết cấu đề tài họ Đề tài gồm phần: Phần 1: Đặt vấn đề Đ ại Phần 2: Nội dung kết nghiên cứu Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH Bia Huế Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH Bia Huế Phần 3: Kết luận kiến nghị Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh doanh Để đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động công ty, ta tiến hành xem Đ ại họ cK in h tế H uế xét bảng Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh 2010 2012 1.424.807 LN sau thuế (Tr.đ) 309.904 VLĐ bình quân (tr.đ) Số ngày bình quân KPT 24,87 299.854 293.147 -10.050 -3,24 -6.707 -2,24 391.822 422.022 557.383 30.200 7,71 135.361 32,07 3,63 3,38 3,19 -0,25 -6,89 -0,19 -5,62 in 99,17 106,51 112,85 7,34 7,40 6,34 5,95 0,79 0,71 0,52 -0,08 -10,13 -0,19 26,76 0,27 0,30 0,31 0,03 11,11 0,01 3,33 31.172 18.938 29.587 -12.234 -39,24 10.649 56,23 101.888 119.757 136.119 17.869 17,53 16.362 13,66 716.143 748.089 1.011.943 31.946 4,46 263.854 21,90 45,58 75,24 60,13 29,66 65,07 -15,11 -20,08 7,98 4,78 5,98 -3,2 -40,01 1,2 25,10 7,03 6,25 7,43 -0,78 -11,10 1,18 18,88 51,21 57,60 48,45 6,39 12,47 -9,15 15,88 cK ại Vòng quay KPT (lần/năm) Đ Vòng quay hàng tồn kho (lần/ năm) Số ngày bình quân vòng quay HTK (ngày) % 354.342 họ Giá vốn hàng bán +/- 0,29 Mức doanh lợi VLĐ (lần) Hàng tồn kho % 4.071 Thời gian vòng quay VLĐ (ngày) Các KPT bình quân +/- 2012/2011 1.779.149 Vòng quay VLĐ (vòng) Hệ số đảm nhiệm VLĐ (lần) So sánh 2011/2010 tế 1.420.736 h Doanh thu (Tr.đ) 2011 H Chỉ tiêu uế Bảng 18: Hiệu sử dụng vốn lưu động (Nguồn: Phòng kế toán công ty Bia Huế) Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh Qua bảng ta thấy, số vòng quay vốn lưu động công ty qua năm có xu hướng giảm xuống Năm 2010 3,63 vòng, năm 2011 3,38 vòng giảm 0,25 vòng tương ứng giảm 6,89% so với năm 2010 Nguyên nhân doanh thu vốn lưu động bình quân tăng lên tốc độ tăng vốn lưu động lớn tốc độ tăng doanh thu Đến năm 2012, số vòng quay lưu động 3,19 vòng, giảm 0,19 vòng tương ứng giảm 5,62% so với năm trước Số vòng quay vốn lưu động công ty giảm qua năm, chứng tỏ vốn lưu động quay ngày vòng uế năm, làm tăng tình trạng ứ đọng vốn ảnh hưởng tới công tác thu hồi vốn Đây dấu hiệu không tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty H Thời gian vòng quay vốn lưu động công ty qua năm có xu hướng không tốt Thời gian vòng quay vốn lưu động năm tế 99,17 (2010); 106,51 (2011); 112,85 (2012) ngày Thời gian hai năm sau tăng so với năm 2010, số vòng quay vốn lưu động qua năm tăng lên Thời gian h vòng quay vốn lưu động cho biết khoảng thời gian mà công ty thu hồi lại hết in nguồn vốn lưu động mà công ty bỏ cho hoạt động kinh doanh đơn vị cK Như thời gian dài công ty khó thu hồi vốn lưu động Qua bảng số liệu trên, thời gian vòng quay vốn lưu động có xu hướng tăng qua năm Đây tín hiệu xấu hoạt động kinh doanh công ty Khi thời gian họ vòng quay vốn lưu động dài làm cho tốc độ luân chuyển vốn lưu động chậm hơn, vốn quay vòng, làm tăng khả ứ đọng vốn, gây lãng phí, khả tạo lợi nhuận chậm Nguyên nhân công ty làm ăn có Đ ại hiệu làm tăng doanh thu công ty dùng phần doanh thu để toán nợ vay nên lợi nhuận giảm Mặt khác công ty trình triển khai mở rộng dự án nhà máy bia Phú Bài giai đoạn III nên tăng cường đầu tư trang thiết bị đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến nhập từ nước Do hiệu sử dụng vốn lưu động giảm nên làm cho mức doanh lợi vốn lưu động từ có xu hướng giảm xuống Cụ thể năm 2010 mức doanh lợi vốn lưu động 0,79 lần, tức bỏ đồng vốn lưu động thu 0,79 đồng lợi nhuận Đến năm 2011 số 0,71 lần giảm 0,08 lần tương ứng giảm 10,13% So với năm 2010 Nguyên nhân vốn lưu động lợi nhuận tăng tốc độ tăng vốn lưu động lớn so với lợi nhuận, biểu việc sử dụng vốn lưu động ngày hiệu Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động tăng qua năm Hệ số đảm nhiệm ý số vốn lưu động cần thiết để tạo đồng doanh thu Hệ số lớn chứng tỏ hiệu sử dụng vốn lưu động Vòng quay khoản phải thu biến động qua năm giữ mức cao cho thấy công ty khách hàng trả nợ nhanh Tuy nhiên so với doanh nghiệp ngành Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Miền Tây có vòng quay khoản phải thu vào năm 202 7,68 lần/ năm Cho thấy công ty có khả khả khách hàng uế chuyển sang tiêu thụ sản phẩm đối thủ cạnh tranh có sách tín dụng nới lỏng Vì vậy, ban quản trị công ty cần xem xét để đưa sách tín dụng phù hợp H Vòng quay hàng tồn kho có biến động qua năm cụ thể năm 2010 7,03 lần/ năm; năm 2011 6,25 lần/ năm; năm 2012 7,43 lần/ năm Nhưng giữ tế mức cao so với Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây 5,57 lần/ năm Vòng quay hàng tồn kho công ty cao cho thấy công ty bán hàng nhanh hàng tồn kho h không bị ứ đọng nhiều Qua phân tích cho thấy vòng quay hàng tồn kho giữ mức cao in phần giá vốn hàng bán tăng qua năm mà nguyên nhân sâu xa giá cK nguyên liệu tăng cao Như công ty cần tìm kiếm nhà cung cấp rẻ mà đảm bảo chất lượng Tóm lại, nhìn chung công ty chưa khai thác hết vốn lưu động nên hiệu sử họ dụng chưa cao Chứng tỏ, công tác quản lý chưa tốt vốn lưu động, ban quản trị công ty cần đưa biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhằm đưa Đ ại hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ổn định bền vững 2.6 Hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh Nếu lợi nhuận kết cuối trình sản xuất kinh doanh việc sử dung vốn cho có hiệu xem khâu quan trọng kết cuối đó, lý giải thích cho câu hỏi trình sản xuất kinh doanh có nhiều doanh nghiệp thua lỗ hàng năm có nhiều doanh nghiệp thu lợi nhuận lớn Phải doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn hợp lý, hướng mang lại hiệu cao Muốn làm điều sau chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá kết đạt để từ rút mặt tồn Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh thiếu sót ưu điểm doanh nghiệp, có kế hoạch khắc phục kịp thời mặt hạn chế hay phát huy ưu điểm nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Nhận thức điều này, công ty Bia Huế coi trọng đến hiệu sử dụng vốn Vì năm qua, gặp nhiều khó khăn công ty không ngừng cố gắng mang lại kết đáng ghi nhận Để có nhìn cụ thể vấn đề vào phân tích số tiêu sau bảng 19 Bảng 19: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 2010 Doanh thu (tr.đ) 2011 2012 1.420.736 1.424.807 1.779.149 2012/2011 +/- +/- 4.071 Lợi nhuận sau thuế (tr.đ) 309.904 293.147 -10.050 Vốn KD bình quân (tr.đ) 905.712 1.025.622 1.199.093 119.910 16,91 1.151.831 1.025.622 1.199.093 -126.209 -10,96 173.471 16,91 579.560 Sức sản xuất vốn (lần) 1,57 574.595 663.659 -4.965 -3,24 24,87 13,23 173.471 h Vốn CSH (tr.đ) 0,29 354.342 % - 2,24 in Tổng tài sản (tr.đ) % -6.707 tế 299.854 2011/2010 H Chỉ tiêu uế So sánh -0,86 89.064 15,50 -0,19 -12,10 0,10 7,24 1,38 1,48 21,04 16,48 -0,77 -3,53 21,81 ROA (%) 26,91 29,23 24,44 2,32 8,62 -4,79 16,38 53,47 52,19 44,17 -1,28 2,39 -8,02 15,36 họ ROE (%) cK Tỷ suất LN/DT (ROS) (%) -4,56 - 21,67 (Nguồn: Phòng kế toán công ty Bia Huế) Nhìn vào bảng 19 cho thấy, nhìn chung hiệu kinh doanh công ty diễn Đ ại theo xu hướng tiêu cực, doanh thu tăng lên lợi nhuận giảm qua năm Sức sản xuất vốn biến động qua năm tốc độ tăng nhanh, chậm doanh thu so với vốn bình quân Cụ thể năm 2010, tài sản đầu tư công ty 905,712 tỷ đồng, thu 1.420,736 tỷ đồng doanh thu sức sản xuất vốn 1,57 lần Năm 2011, sức sản xuất vốn giảm 12,10% so với năm 2012, công ty tăng cường đầu tư lên 1.025,622 tỷ đồng mà thu 1.424,807 tỷ đồng doanh thu Năm 2012, sức sản xuất vốn tăng 7,25% so với năm trước đó, công ty đầu tư 1.199,093 tỷ đồng thu 1.779, 149 tỷ đồng doanh thu Nhìn chung, ta thấy công ty sử dụng vốn chưa đạt hiệu Tuy sức sản xuất năm 2011 giảm so với năm 2010 đến năm 2012 có chiều hướng cải thiện Đây tín hiệu khả quan việc sử dụng vốn công ty Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh Qua bảng 19 ta thấy tỷ suất lợi nhuận doanh thu theo xu hướng giảm qua năm đặc biệt năm 2012 giảm mạnh Năm 2011 tỷ số giảm xuống mức 21,04% giảm 3,53% so với năm 2010 Năm 2012 giảm xuống mức thấp vòng năm, 16,48% giảm 21,67% so với năm 2011 Giải thích cho điều năm 2011 năm 2012, doanh thu liên tục tăng lợi nhuận giảm Mà nguyên nhân sâu xa năm công ty làm ăn hiệu đem lại doanh thu lớn công ty dành phần để trả nợ vay năm trước công ty vay để xây uế dựng dự án nhà máy bia Phú Bài giai đoạn II Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận doanh thu diễn biến theo xu hướng giảm xuống, nhiên với lý làm cho tỷ suất lợi H nhuận doanh thu giảm chưa phải tín hiệu xấu Công ty cần nỗ lực không ngừng để làm cho tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng trở lại tế Vốn công ty dùng để tiến hành sản xuất kinh doanh tạo lợi nhuận cho công ty Từ doanh nghiệp thực việc tái sản xuất, mở rộng h quy mô Mức độ tái sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động in phụ thuộc vào khả sinh lời tài sản đơn vị Vì vậy, đánh giá khả sinh cK lời tài sản qua năm (2010-2012) cần thiết Nhìn vào bảng ta thấy, tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản qua năm giảm mức cao Năm 2011 tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản lớn 29,23% có nghĩa đồng tài sản mà họ doanh nghiệp sử dụng trình kinh doanh tạo 29,23 đồng lợi nhuận Nguyên nhân năm tốc độ giảm lợi nhuận bé tốc độ giảm Đ ại tổng tài sản Đến năm 2012 tỷ suất sinh lời tài sản giảm 16,39% so với năm 2011 24,44% Nguyên nhân sụt giảm công ty phải trang trải chi phí nợ vay khiến lợi nhuận giảm tổng tài sản tăng lên Nhìn chung với đồng vốn bỏ đầu tư mang lại lợi nhuận cho công ty với tỷ lệ cao Tuy nhiên, năm 2012 tỷ lệ có xu hướng giảm Vì nhà quản lý công ty cần tiếp tục cần đưa biện pháp để trì phát triển tương lai Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu phản ánh hiệu vốn tự có doanh nghiệp, tỷ lệ cao tốt Qua bảng ta thấy tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu công ty giảm qua năm Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu cho Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh biết đồng vốn chủ sở hữu mà công ty đem vào đầu tư tạo đồng lợi nhuận Như vậy, qua năm (2010-2012) sử dụng đồng vốn chủ sở hữu để sản xuất kinh doanh đồng vốn mang lại 53,47%; 52,47%; 44,17% đồng lợi nhuận Số đồng vốn lợi nhuận giảm nhẹ qua năm Chứng tỏ hiệu sử dụng vốn có giảm sút Tuy nhiên vốn chủ sở hữu công ty bỏ đầu tư đạt mức sinh lời tốt giữ mức cao nên chưa phải dấu hiệu xấu Tóm lại, qua phân tích cho thấy công ty dùng vốn đưa vào sản xuất kinh uế doanh chưa phát huy hết hiệu quả, sức sản xuất vốn cố định, sức sản xuất vốn lưu động sức sản xuất vốn có xu hướng giảm qua năm kỳ vọng tăng trở lại H Tuy nhiên vốn đưa vào sản xuất kinh doanh đem lại hiệu cao thể qua giá trị tỷ số giảm qua năm giữ mức cao tế 2.7 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn công ty Bia Huế 2.7.1 Kết đạt h Thứ nhất: Về tình hình cấu vốn năm qua thành in công định vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng lên tổng nguồn vốn kinh cK doanh Do lợi nhuận công ty qua năm giữ mức cao bổ sung lượng vốn lớn vào vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu tăng lên thể lực tự chủ mặt tài công ty ngày tốt họ Thứ hai: Các khoản phải thu chiếm tỷ lệ nhỏ tài sản lưu động tiền khoản tương đương tiền chiếm tỷ lệ lớn tài sản lưu động chứng tỏ Đ ại công tác thu tiền từ khách hàng quản lý tốt đem lượng tiền mặt lớn cho công ty, làm tăng khả toán cho công ty Thứ ba: Công ty dùng vốn đưa vào sản xuất kinh doanh bước đầu đem lại hiệu quả, sức sản xuất vốn tỷ số ROS, ROA, ROE mức cao chứng tỏ đồng vốn đầu tư, đồng vốn chủ sở hữu bỏ mang lại lợi nhuận cao cho công ty Đây thành lớn hiệu đầu tư mà công ty phấn đấu nhiều Tuy nhiên, bên cạnh hiệu đạt nêu công ty có hạn chế định việc sử dụng vốn Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh 2.7.2 Hạn chế Một là: Hàng tồn kho công ty có xu hướng tăng qua năm đồng thời chiếm vị trí thứ tài sản lưu động Đây dấu hiệu không tích cực công ty hàng tồn kho tăng lên làm cho tình trạng ứ đọng hàng hóa, làm cho tốc độ quay vòng đồng vốn chậm hơn, gây lãng phí vốn Hai là: Mặc dù khoản phải thu chiếm tỷ lệ nhỏ doanh thu có xu hướng tăng Điều đánh giá dấu hiệu không tích cực làm tăng khả uế bị khách hàng chiếm dụng vốn, làm giảm khả toán ảnh hưởng công tác huy động vốn quay vòng, đầu tư tái sản xuất mở rộng nhằm thu lợi nhuận H Ba là: Hiệu suất sử dụng vốn lưu động, hiệu suất sử dụng vốn cố định hiệu suất sử dụng vốn biến động qua năm chưa vào ổn đinh Nhìn chung hiệu tế chưa cao Hiệu sử dụng vốn chưa cao chủ yếu công ty vừa hoàn thành xong dự án nhà máy bia Phú Bài giai đoạn II tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt h động sản xuất kinh doanh đem lại doanh thu cao tốc độ tăng lợi nhuận in chậm so với tốc độ tăng doanh thu công ty phải toán nợ vay Mặt khác năm Đ ại họ cK 2012, công ty chuẩn bị triển khai dự án nhà máy Bia Phú Bài giai đoạn III Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY BIA HUẾ 3.1 Định hướng chiến lược phát triển công ty thời gian tới Trong thời gian tới, chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn Đứng trước tình hình uế đó, công ty Bia Huế đề kế hoạch, chiến lược để kịp thời thích ứng vượt H qua khó khăn tới, cụ thể là: Thứ nhất, công ty Bia Huế tiếp tục nắm bắt nhu cầu khách hàng tế biến động dù nhỏ thị trường Từ thông tin, liệu có hội để Bia Huế triển khai tốt hoạt động sản xuất kinh doanh h Ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm việc tung sản phẩm in đáp ứng đa dạng đối tượng khách hàng điều mà công ty trọng Thứ hai, tăng cường ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản cK xuất kinh doanh Điều góp phần giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao sản lượng, đảm bảo an toàn cho lao động, bảo vệ môi trường họ Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động an ninh xã hội cộng đồng Đây việc ưu tiên hàng đầu công ty Thứ tư, dự án mở rộng nhà máy Phú Bài giai đoạn III nằm chiến lược Đ ại phát triển lâu dài công ty Bia Huế Dự án có tổng mức đầu tư 54,3 triệu USD (tương đương 1200 tỷ đồng) bao gồm gói thầu thiết bị, nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng Nhà máy có diện tích 55000m2 với công suất 200 triệu lít/ năm, sau vào hoạt động vào quý năm 2014, Bia Huế cho đóng cửa nhà máy Phú Thượng với hệ thống mà công ty có nâng cấp tổng công suất lên 360 triệu lít/ năm, sản xuất tất sản phẩm bia lon chai Bia Huế 3.2 Dự báo nhu cầu sử dụng vốn xác định nguồn tài trợ năm 2013 Bên cạnh nhu cầu sử dụng vốn để trang trải chi phí sản xuất kinh doanh, năm 2013 năm mà công ty triển khai dự án mở rộng nhà máy Phú Bài giai đoạn III có Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh tổng mức đầu tư 54,3 triệu USD (tương đương 12000 tỷ đồng) bao gồm gói thầu thiết bị, nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng Vì nhu cầu vốn công ty lớn Để huy động vốn đầy đủ, kịp thời chủ động vốn kinh doanh, công ty cần phải thực biện pháp sau: - Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với biến động thị trường môi trường kinh doanh công ty thời kỳ - Tạo niềm tin cho nơi cung ứng vốn cách nâng cao uy tín công ty, uế ổn định hợp lý hóa tiêu tài chính, toán khoản nợ hạn - Chứng minh mục đích sử dụng vốn cách đưa kết kinh doanh H hiệu vòng quay vốn triển vọng năm tới Nghiên cứu tình hình biến động thị trường phân tích cấu tế nguồn vốn công ty qua năm qua cho thấy công ty huy động vốn từ nguồn sau đây: h - Vốn chiếm dụng: thực chất khoản phải trả người bán, người mua trả in tiền trước, khoản phải trả khác Đây coi nguồn vốn huy động cK sử dụng nguồn vốn công ty trả chi phí sử dụng không mà công ty lạm dụng nguồn vốn mà doanh nghiệp chiếm dụng tạm thời họ - Vốn vay: với chiến lược phát triển mà công ty vạch hứa hẹn nhiều hội tốt tương lai, công ty đưa kế hoach tới ngân hàng Đ ại ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi - Vốn chủ sở hữu: qua năm vốn chủ sở hữu tăng đến lúc nguồn vốn sử dụng 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày mở rộng, hiệu sử dụng vốn cao khắc phục hạn chế, phấn đấu giữ vững nâng cao uy tín công ty chất lượng sản phẩm Trên sở phân tích cấu nguồn vốn, hiệu sử dụng vốn công ty TNHH Bia Huế qua năm kết hợp với điều kiện thực tế công ty, mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sau: Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh 3.3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định - Thứ nhất: Thực chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa tài sản cố định theo quy định Một mặt đảm bảo cho tài sản cố định trì lực hoạt động bình thường, tránh tình trạng hư hỏng Mặt khác thông qua việc bảo quản, bảo dưỡng, đầu tư công ty có sở quản lý tốt khoản trích chi phí xây dựng dở dang, tránh tình trạng vốn cố định công ty nhiều hiệu mang lại không cao uế - Thứ hai: Giảm thiểu tối đa thời gian thiệt hại sản xuất chẳng hạn thiếu nguyên vật liệu cho sản xuất máy móc ngừng hoạt động công tác chuẩn H bị nguồn nguyên liệu có ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn cố đinh (công ty phải chủ động nguồn cung cấp) đồng thời thiết bị hư hỏng phải nhanh chóng khắc tế phục sửa chữa đưa nhanh trở lại nhằm phục vụ trình sản xuất - Thứ ba: Nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân để từ công nhân h sử dụng máy móc, thiết bị cách có hiệu in 3.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cK - Thứ nhất: Quản lí hàng tồn kho Hàng tồn kho công ty bao gồm nguyên vật liệu mua, sản phẩm dở dang thành phẩm chưa tiêu thụ Quản trị hàng tồn kho bao gồm việc lập kế hoạch, họ tổ chức quản lý hoạt động nhằm vào nguồn nguyên liệu hàng hóa vào, khỏi doanh nghiệp, quản trị hàng tồn kho phải trả lời hai câu hỏi: Đ ại - Lượng đặt để chi phí tồn kho nhỏ ? - Vào thời điểm bắt đầu đặt hàng ? Là công ty sản xuất bia nên đặc thù nguyên vật liệu công ty sản phẩm nông nghiệp công nghiệp chế biến, chúng mua từ nhiều nguồn khác chủ yếu hợp tác xã lương thực hộ dân với khối lượng lớn đường, gạo, Đặc biệt với nguyên liệu để sản xuất bia Malt, hoa Huplon phải nhập (Malt mua từ Pháp, hoa Huplon nhập từ Đức, Mỹ, Tiệp …) Do cần quản lí chặt chẽ giám sát từ đơn vị đối tác tới đơn vị vận chuyển để nguyên liệu đến kho an toàn, đảm bảo số lượng chất lượng Đồng thời tránh dự trữ tồn kho nhiều, làm tăng chi phí bảo quản kho Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh - Thứ hai: Quản lí khoản phải thu Phân tích tình hình khoản phải thu qua năm qua, cho thấy khoản phải thu có xu hướng tăng Vì công ty cần thực tốt sách công tác thu hồi nợ Cụ thể phận kế toán có trách nhiệm theo dõi khoản phải thu đôn đốc, ghi nhận thời hạn trả nợ khách hàng Bộ phận kế toán kết hợp với phận kinh doanh việc gửi thư thông báo thời hạn trả nợ điện thoại với khách hàng xác nhận thời hạn trả nợ Khi khách hàng chậm toán khoản nợ, DN tìm uế hiểu thông tin sẵn sàng trợ giúp Chẳng hạn khách hàng chậm toán thân họ không giải lượng hàng tồn kho, DN giúp khách hàng H cách thu hồi lại phần hàng cung cấp qua kênh phân phối DN tìm 3.3.3 Giải pháp tổ chức, quản lý tế phương án giúp giải tỏa lượng tồn kho để có tiền để trả nợ cho DN Việc nắm bắt nghiên cứu thị trường vấn đề quan trọng định thành h công Công ty điều kiện biến động thị trường Công ty cần phải in nắm bắt thông tin giá, thị trường, nhu cầu tiêu thụ bia Từ có kế hoạch dự trữ cK nguyên liệu nhằm chủ động việc sản xuất kinh doanh Công ty Đối với công ty với số lượng lao động năm 2012 khoảng 600 người, mặt khác địa bàn hoạt động công ty phân tán Do việc quản lý làm việc nguyên họ liệu công ty gặp không khó khăn, phần lớn công nhân làm việc muộn lại nghỉ sớm làm cho suất công ty hạn chế Vì vậy, công ty cần có sách Đ ại quản lý làm việc nguyên vật liệu hợp lý gắn chặt với lợi ích công ty Cần có chế độ thưởng phạt hợp lý công nhân hoàn thành tốt công việc hay không chấp hành với chế độ thực công ty Qua đó, công ty nâng cao suất hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu sử dụng vốn 3.3.4 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường nhằm mục đích ký kết hợp đồng để tăng doanh thu lợi nhuận tạo hướng phát triển cho công ty Vì để có kết kinh doanh khả quan, sử dụng hiệu nguồn vốn công ty, công ty cần nâng cao đội ngũ nhân viên có trình độ lực đam mê lĩnh vực marketing Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện công tác quản lý doanh nghiệp nói chung đánh giá hiệu sử dụng vốn nói riêng trở thành công cụ sắc bén công tác quản lý doanh nghiệp góp phần vào việc tìm giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp uế Quá trình phân tích tình hình hiệu sử dụng vốn công ty cho thấy cải thiện dần, hoạt động sản xuất kinh doanh vào ổn định, có hiệu quả, H mang lại lợi nhuận cao Tình hình vốn kinh doanh qua năm công ty Bia Huế không ngừng cải thiện, trang thiết bị máy móc ngày đại, đời sống nhân tế viên ngày nâng cao, thực tốt nghĩa vụ nhà nước Ngoài thành h mà công ty đạt năm báo cáo Khi vào tình hình cụ thể in thấy rằng, hiệu sử dụng vốn tương đối chưa cao, số vốn huy động chủ yếu nguồn vốn chủ sở hữu khoản chiếm dụng, tình hình công nợ công ty cK toán phần lớn, hiệu sử dụng vốn cố định vốn lưu động mức cao Những điều ảnh hưởng tốt đến sản xuất kinh doanh công ty Trong thời gian tới đòi hỏi công ty phải nỗ lực từ thân, đông họ thời tranh thủ đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh ban ngành có liên quan để đạt hiệu cao tổng vốn sản xuất kinh doanh đơn vị phát Đ ại triển bền vững mặt Hy vọng rằng, năm 2013 năm sau công ty sử dụng nguồn vốn ngày có hiệu chuẩn bị thật tốt tư để bước vào xu hội nhập quốc tế với thời thách thức, với gian nan chiến thắng Kiến nghị Qua nghiên cứu tình hình sử dụng vốn công y, xin có số ý kiến sau: * Đối với Nhà nước, quan có chức Một là: Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành sản xuất bia – rượu Ban hành văn pháp quy quản lý chất lượng bia Đồng thời sóm Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn cách đồng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt bước tiến vững ổn đinh Hai là: Nhà nước cần có sách thuế suất, thuế nhập hợp lý, để công ty có điều kiện nhập máy móc công nghệ đại từ nước nhập nguyên liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất Ba là: Đề nghị ban ngành, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho công ty mặt sở vật chất địa bàn hoạt động công ty nhằm đảm bảo uế phát triển ổn định công ty, dảm bảo việc làm cho người lao động Bốn là: Tạo điều kiện cho phép doanh nghiệp xây dựng áp dụng phương H pháp khấu hao nhanh tài sản cố định tạo cho doanh nghiệp sớm thu hồi nhằm đầu tư sản xuất tế * Đối với Công ty Một là: Tích cực mở rộng thị trường kinh doanh rộng lớn lĩnh vực h xây dựng bản, đặc biệt xây dựng công trình thủy lợi in Hai là: Thu hút lưc lượng lao động bên để bổ sung, thay hàng năm cK cho công ty Chính lực lượng cán có trình độ tay nghề cao chưa nhiều, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển công ty Ba là: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tất lĩnh vực có họ Bốn là: Công ty cần cố gắng tăng cường thu hồi khoản phải thu, đặc biệt khoản phải thu kéo dài Đ ại Năm là: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế quản lý nội công ty Tăng cường tiết kiệm, giảm chi phí đến mức cần thiết tất khâu trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Thứ sáu: Cần thực tốt chế quản lý nội bộ, đảm bảo tính gọn hiệu hoạt động Cần quan tâm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công nhân viên có đủ lực, chuyên môn nghiệp vụ Nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán vào trình sản xuất đáp ứng công việc cụ thể Nguyễn Thị Thủy – Lớp K43B TCNH 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đoàn Như Quỳnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lưu Thị Hương (2002), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Giáo dục Nguyễn Văn Chương (2003),Giáo trình Quản Trị Tài Chính, Trường Đại Học Kinh Tế Huế Hoàng Hữu Hòa (2002),Giáo trình Thống Kê Doanh Nghiệp, Trường Đại Học Kinh Tế Huế uế TS Trần Ngọc Thơ (2003), Tài Doanh nghiệp đại, NXB Thống kê Lê Thị Hương Lan (2005), Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học An Giang, H Khoa Kinh tế - QTKD Nguyễn Thị Hằng (2010), Đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần tế Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải 4, trang – 32, khóa luận tốt nghiệp đại học, khoa QTKD – ĐHKTH h Báo cáo tài công ty TNHH Bia Huế qua năm từ 2010 – 2012 in Bài giảng thầy cô khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại Học Kinh cK Tế Huế Báo cáo thường niên công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây (năm 2012) 10 http://www.huda.com.vn Đ ại họ 11 http://www.vneconomy.com.vn SVTH: Nguyễn Thị Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế, Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế, Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Bia Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay