Đánh giá hiệu quả kinh tế và những ảnh hưởng tích cực từ hoạt động tái chế của Công ty Cổ phần nhựa Cao cấp Miền Trung

93 54 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:39

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ uế KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN tế H  in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC cK ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC TỪ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ CỦA CÔNG TY Tr ườ ng Đ ại họ CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP MIỀN TRUNG Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Thùy Dương Lớp: K44 KT TNMT Niên khóa: 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Tôn Nữ Hải Âu Huế, 05/2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, uế giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều tế H quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Và để hoàn thành khóa luận này, thân em nhận giúp đỡ nhiều ngưới Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế nói chung, quý Thầy cô khoa Kinh Tế Và Phát Triển dùng với tri thức tâm huyết in h để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường cK Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo ThS Tôn Nữ Hải Âu tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian qua để em hoàn thành khóa luận họ Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo toàn thể anh,chị làm việc Công ty Cổ phần Nhựa Cao cấp Miền Trung tạo điều kiện thuận lợi cho em Đ ại thực tập Công ty, tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp thân em hiểu biết thêm nhiều kiến thức, kiến thức liên quan đến chuyên nghành Kinh tế tài nguyên môi trường mà em theo học ng Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân động viên, chăm sóc tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập ườ hoàn thành khóa luận Do kiến thức, hiểu biết thân em nhiều hạn hẹp thời gian thực tập Tr Công ty có hạn nên tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Đó hành trang quý giá giúp em trang bị thêm kiến thức sau Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Ngô Thị Thùy Dương i Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU .v uế DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii tế H TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ i Tính cấp thiết đề tài h Mục tiêu nghiên cứu .2 in 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể cK Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu họ 3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ ại CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lý luận chung tài nguyên khan tài nguyên .5 ng 1.1.1.1 Khái niệm tài nguyên phân loại tài nguyên 1.1.1.2 Kinh tế tài nguyên khan tài nguyên ườ 1.1.2 Lý luận chung tái chế chất thải Tr 1.1.2.1 Định nghĩa tái chế .7 1.1.2.2 Chất thải rắn tổng hợp 1.1.2.3 Chất thải nhựa, bao bì nilon 12 1.1.3 Hiệu kinh tế 14 1.1.3.1 Khái niệm hiệu kinh tế 14 1.1.3.2 Phân loại hiệu kinh tế .16 1.1.3.3 Các tiêu sử dụng để đánh giá hiệu kinh tế 17 SVTH: Ngô Thị Thùy Dương ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Tình hình hoạt động xử lý, thu gom tái chế chất thải rắn giới 19 1.2.1.1 Tình hình hoạt động xử lý thu gom rác giới .19 1.2.1.2 Tình hình hoạt động tái chế chất thải rắn giới 21 uế 1.2.2 Tình hình hoạt động thu gom, xử lý tái chế nhựa, bao bì nilon Việt Nam 23 1.2.2.1 Tình hình hoạt động thu gom xử lý nhựa, bao bì nilon Việt Nam 23 tế H 1.2.2.2 Tình hình hoạt động tái chế nhựa, bao bì nilon Việt Nam 24 1.2.3 Tình hình hoạt động tái chế nhựa, bao bì nilon địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 25 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG in h TÍCH CỰC TỪ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP MIỀN TRUNG 26 cK 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 2.1.1.1 Vị trí địa lý thành phố Vinh 26 họ 2.1.1.2 Đặc điểm thời tiết khí hậu 28 2.1.1.3 Đặc điểm địa hình, đất đai .29 Đ ại 2.1.1.4 Chế độ thủy văn 29 2.1.1.5 Tài nguyên sinh vật 30 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 32 ng 2.1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế 32 2.1.2.2 Đặc điểm xã hội 35 ườ 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 37 2.2 Tình hình hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Cao cấp Miền Trung 38 Tr 2.2.1 Giới thiệu chung Công ty 38 2.2.2 Sản phẩm Công ty 39 2.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất Công ty 40 2.2.3.1 Thu gom phế liệu 41 2.2.3.2 Phân loại 42 2.2.3.3 Sàng lọc sơ .42 SVTH: Ngô Thị Thùy Dương iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu 2.2.3.4 Nghiền, Rửa, băm nhỏ 43 2.2.3.5 Phơi .43 2.2.3.6 Đùn 44 2.2.3.7 Xáo trộn màu 44 uế 2.2.3.8 Tạo hạt 44 2.2.3.9 Ép thổi 44 tế H 2.2.3.10 Tạo sản phẩm 44 2.3 Đánh giá hiệu kinh tế Công ty CP nhựa CC Miền Trung 45 2.3.1 Xác định tổng vốn đầu tư Công ty 45 2.3.1.1 Các khoản chi tiêu trước hoạt động 45 in h 2.3.1.2 Vốn đầu tư vào tài sản cố định hữu hình 46 2.3.1.3 Vốn đầu tư vào tài sản cố định vô hình 47 cK 2.3.2 Chi phí hoạt động năm .48 2.3.3 Xác định lợi ích Công ty thu 49 2.3.4 Đánh giá lợi ích kinh tế từ hoạt động tái chế nhựa, bao bì nilon Công ty 50 họ 2.4 Những ảnh hưởng tích cực từ hoạt động tái chế Công ty 52 2.4.1 Về mặt kinh tế .52 Đ ại 2.4.2 Về mặt xã hội 54 2.4.3 Về mặt môi trường 56 2.5 Một số khó khăn, hạn chế Công ty hoạt động tái chế rác thải 60 ng CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TÁI CHẾ ườ RÁC THẢI 62 3.1 Định hướng bảo vệ môi trường Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 62 Tr 3.2 Một số giải pháp mà Công ty áp dụng để nâng cao hiệu kinh tế lẫn hiệu môi trường .63 3.3 Đề xuất số giải pháp cho Công ty 65 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 Kết luận .69 Kiến nghị .70 SVTH: Ngô Thị Thùy Dương iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu DANH MỤC BẢNG BIỂU uế Bảng 1: Các nguồn sinh CTR Bảng Mối quan hệ đại lượng NPV, B/C, IRR với lựa chọn dự án .19 tế H Bảng3: Thống kê tỷ lệ thu hồi tái chế chất thải rắn số quốc gia giới 23 Hình 2: Bản đồ hành thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 27 Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất TP Vinh năm 2006 .31 Bảng 5: Số hộ dân cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Công ty 39 in h Bảng 6: Tổng VĐT trước hoạt động Công ty 46 Bảng : Vốn đầu tư vào TSCĐHH Công ty 47 cK Bảng : Chi phí năm công ty CP nhựa CC Miền Trung .48 Bảng 9: Doanh thu năm Công ty 58 Bảng 9: Doanh thu - chi phí Công ty CP Nhựa CC Miền Trung 50 họ Bảng 10: Số lao động mức thu nhập trung bình công nhân Công ty năm 2013 54 Bảng 11: Số tiền bán từ 1kg bao bì nilon hộ dân 55 Đ ại Bảng 12: Tỷ lệ người dân đánh giá ảnh hưởng tích cực Công ty mang lại 59 Tr ườ ng Bảng 13: Năng suất lao động Công ty CP Nhựa CC Miền trung 64 SVTH: Ngô Thị Thùy Dương v Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu ‘DANH MỤC HÌNH Hình 1: Vòng lặp kín: Tái chế làm giảm tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên giảm uế rác thải .8 Hình 2: Bản đồ hành thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 35 tế H Hình 3: Sơ đồ công đoạn sản xuất bao bì nilon Công ty CP nhựa CC Miền Trung 40 Hình 4: Tỷ lệ nguồn cung nguyên liệu cấp đầu vào Công ty qua năm 41 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Hình : Biểu đồ thể tỷ lệ hình thức xử lý rác thải hộ điều tra 57 SVTH: Ngô Thị Thùy Dương vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bảo vệ môi trường B(Benefits): Lợi ích C(costs): Chi phí CBA: Phân tích chi phí – lợi ích CC: Cao cấp CP: Cổ phần CNH-HĐH: Công nghiệp hóa, đại hóa DN: Doanh nghiệp cK in h tế H uế BVMT: ĐTM : Đánh giá tác động môi trường HQKT: Hiệu kinh tế Đ ại ONMT : họ NPV(Net Present Value): Giá trị ròng SXSH: Sản xuất TNMT: Tài Nguyên Môi Trường TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên ng ườ Tr Ô nhiễm môi trường UBND: Ủy ban nhân dân UNEP: Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc VĐT: Vốn đầu tư XDCB: Xây dựng XLNT : Xử lý nước thải SVTH: Ngô Thị Thùy Dương vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tên đề tài: “ Đánh giá hiệu kinh tế ảnh hưởng tích cực từ hoạt động tái chế Công ty Cổ phần nhựa Cao cấp Miền Trung” 1.Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến mục tiêu sau: uế  Dựa chi phí, lợi ích thu từ hoạt động tái chế để tiến hành đánh giá tế H hiệu kinh tế Công ty CP nhựa CC Miền Trung  Phân tích, đánh giá ảnh hưởng tích cực từ hoạt động tái chế mà Công ty mang lại  Từ đó, đề giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn Công ty mở rộng mô hình hoạt động tái chế Công ty h 2.Dữ liệu phục vụ nghiên cứu in Thu thập số liệu từ trình điều tra, vấn hộ dân sống gần khu vực Công ty hoạt động, hộ dân cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Công ty cK Số liệu từ phòng TNMT Thành phố Vinh, sở TNMT tỉnh Nghệ An, từ UBND xã Nghi Kim, báo cáo Công ty CP nhựa CC Miền Trung Tham khảo sách, báo, tạp chí, số thông tin mạng Internet có liên quan họ đến đề tài 3.Phương pháp nghiên cứu Đ ại  Phương pháp thu thập số liệu  Phương pháp khảo sát  Phương pháp thống kê, xử lý số liệu  Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo ng 4.Kết đạt Sau thời gian nghiên cứu, đề tài thu kết sau: ườ  Đánh giá hiệu kinh tế từ hoạt động tái chế Công ty qua trình Tr tiếp cận phương pháp, quy trình sản xuất, chi phí, lợi ích mà Công ty thu  Đánh giá ảnh hưởng tích cực mà Công ty mang lại kinh tế, xã hội, môi trường thông qua ý kiến người dân nhận định từ Công ty  Biết thực trạng sản xuất Công ty, điểm mạnh, điểm yếu Công ty Từ hiểu Công ty “cần” để đề giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy điểm mạnh nhằm nhân rộng mô hình tái chế thực tế SVTH: Ngô Thị Thùy Dương viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài Ở nước ta CNH – HĐH đất nước thời gian qua đạt thành tựu uế quan trọng kinh tế lẫn xã hội, đồng thời đặt nhiều vấn đề môi trường tế H cấp bách mà không giải thỏa đáng, kịp thời không đem lại việc trì bền vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao mà chí làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội Như ta biết, dân số ngày tăng lên theo cấp số nhân người đẩy h mạnh hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên làm cho cạn kiệt trở nên nhanh in chóng Bên cạnh đó, bất chấp nỗ lực sinh thái, sản lượng chất thải toàn cK cầu không ngừng tăng lên Theo số liệu Tổng cục thống kê năm 2010, nước ta trung bình ngày có 23.000 chất thải rắn thải môi trường Như hình dung tương lai nhân loại phải “sống” chung với rác họ Để giải vấn đề đòi hỏi cần đẩy mạnh hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải, xem chất thải nguồn tài nguyên quý giá Đặc biệt chất thải khó phân hủy nhựa, bao bì nilon… Đ ại Thành phố Vinh trung tâm kinh tế, trị, văn hóa xã hội tỉnh Nghệ An Đặc biệt năm gần đây, thành phố Vinh có bước phát triển vượt bậc kinh tế, cụ thể năm 2013 tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 99,2 % , ng tăng 7,6% so với kì, cấu chuyển dịch kinh tế hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 59,5 triệu đồng Nhưng thực tế đáng lo ngại chất lượng ườ môi trường ngày suy giảm Mà số nguyên nhân lượng rác thải sinh hoạt ngày tăng tỷ lệ thu gom đạt 60-70% Trong có Tr khối lượng lớn rác thải nhựa bao bì nilon Các loại túi nilon sử dụng tràn lan hoạt động sinh hoạt xã hội, chủ yếu loại túi siêu mỏng, thải bỏ khó thu gom toàn Chất thải túi nilon chiếm khối lượng lớn thành phần nhựa thải Các túi nilon nhỏ, mỏng, có giá trị người thu gom, tái chế nên tồn nhiều bãi chôn lấp không bị phân hủy Các túi nilon SVTH: Ngô Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu nhiễm môi trường nói mà tiết kiệm nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, giảm áp lực cho tài nguyên tái tạo Do hạn chế vốn đầu tư, môi trường phát triển nên hoạt động Công ty nhiều mặt hạn chế, chưa đạt hiệu tối đa mặt Hoạt động sản xuất mang uế tính nhỏ lẻ, máy móc, công nghệ cũ kỹ làm giảm suất lao động Hoạt động sản xuất vận chuyển, đổ thải, phân phối, vận hành máy móc có tác động tiêu cực đến tế H môi trường tự nhiên, đến đời sống sinh hoạt, sản xuất người dân sống quanh vùng Để hạn chế tác động tiêu cực phát huy mặt tích cực Công ty cần đầu tư vào công nghệ sản xuất tiên tiến hơn, nâng cao trình độ đội ngũ lao động, có chế bảo hộ cho người lao động, tăng cường đầu tư cho giải pháp nhằm bảo in h vệ môi trường Chính quyền địa phương cần hỗ trợ vốn, tạo động lực cho nhân rộng mô hình tái chế rác thải cK Các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, phát triển kinh tế gắn liền với phát sinh chất thải Mà muốn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người buộc phải tăng cần làm không hết việc tăng cường hoạt động tái chế rác Kiến nghị họ thải nhằm đạt mục đích phát triển kinh tế, mục đích bảo vệ môi trường Đ ại  Đối với Nhà nước Xuất phát từ sách nhà nước khuyến khích đầu tư để đẩy nhanh kinh tế phát triển không lường trước vấn đề môi trường Trước tình hình ng nhà nước buộc doanh nghiệp phải làm báo cáo ĐTM, kể doanh nghiệp vừa nhỏ ườ Để Công ty có vốn đầu tư vào công nghệ sản xuất tiên tiến, đầu tư vào hệ thống xử lý môi trường Công ty cần khoản lớn Như ảnh hưởng đến Tr lợi nhuận Công ty, để giảm bớt khó khăn nhà nước nên có sách hỗ trợ vốn vấn đề kỹ thuật Nhà nước nên có quỹ môi trường doanh nghiệp, công ty hoạt động lĩnh vực môi trường vay việc khắc phục ô nhiễm môi trường với lãi suất thấp SVTH: Ngô Thị Thùy Dương 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu Nhà nước cần quan tâm Công ty tái chế rác thải, thúc đẩy hoạt động tái chế Công ty khuyến khích mở rộng loại hình Sẽ đứng hỗ trợ, bảo vệ họ gặp khó khăn Khuyến khích họ tái sử dụng chất thải ví dụ tuần hoàn nước, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên uế Riêng doanh nghiệp tái chế bao bì nilon, họ có gặp khó khăn khâu đầu sản phẩm họ làm chưa người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn Nên tế H cần có phối hợp quan chức trách, ban nghành tìm thị trường tiêu thụ ổn định cho loại sản phẩm  Đối với quyền địa phương h Với xã sáp nhập vào thành phố Vinh, điều kiện kinh tế non trẻ, in chưa phát huy hết tiềm lực quyền Thành phố cần quan tâm, phát triển doanh nghiệp trẻ, đầu tư nguồn vốn, nhân lực nơi chỗ, tránh lãng phí tài nguyên cK cách vô ích Như ta biết vấn đề môi trường Thành phố Vinh tâm điểm nhức nhối quyền lẫn người dân Ví dụ việc người dân chặn không cho xe họ chở rác vào bãi rác Đông Vinh vừa qua khiến cho quan lãnh đạo “đứng ngồi không yên” Để giảm sức áp lực cho Công ty MTĐT Vinh, giảm áp lực Đ ại bãi chôn lấp Chính quyền cần phải tăng cường hoạt động tái chế từ rác Trong việc cần làm đầu tư vốn cho doanh nghiệp tái chế phế liệu, mở rộng quảng bá mô hình không phạm vi Thành phố mà nước giới ng Đối với Sở TNMT tỉnh Nghệ An cần theo dõi, quan sát tình hình sản xuất Công ty Luôn đứng bên với cương vị nhà tư vấn môi trường cho Công ty, ườ hộ trợ phần ngân sách cho công tác khắc phục ô nhiễm, bảo vệ môi trường  Đối với Công ty Tr Mục đích cuối nhà đầu tư lợi nhuận - sản xuất kinh doanh có lãi, việc làm sở giảm chi phí sản xuất tăng doanh thu Ví dụ để giảm chi phí sản xuất giảm chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường, tăng suất lao động … tăng giá bán, tăng cường hiệu nguồn vốn để tăng doanh thu Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, tránh xảy tình trạng mát, cố cháy nổ hay tai nạn lao động Ban lãnh đạo Công ty phải SVTH: Ngô Thị Thùy Dương 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu thường xuyên quan tâm, chăm sóc, hỏi han công nhân Công ty, có sách thưởng phạt rõ ràng, sách nghỉ ngơi hợp lý Bên cạnh Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa loại hình sản phẩm, kích thước, màu sắc Tìm hội hợp tác nước ngoài, tìm uế thị trường đầu ổn định cho sản phẩm Đẩy mạnh hoạt động Marketing quảng cáo, khuyến mại, tham gia gian hàng hội chợ với mục đích nâng cao hình ảnh cho tế H Công ty Đối với công tác bảo vệ môi trường Công ty nên có biện pháp khắc phục kịp thời tác động, hậu đến môi trường Lấy thông tin từ hộ dân sống xung quanh khu vực Công ty để có nhìn khách quan hơn, tỏ lắng nghe ý in h kiến họ, thắc mắc hay phản ánh từ họ phải giải cách Tr ườ ng Đ ại họ cK thỏa đáng SVTH: Ngô Thị Thùy Dương 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ly, 2013 Hiện trạng môi trường Việt Nam lời báo động uế Tạp chí tài nguyên môi trường, số 3- kỳ , tháng năm 2012 Khoa Kinh Tế Phát Triển, Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 2005 Giáo Trình tế H Kinh Tế Công Cộng NXB Thống Kê Nguyễn Thị Kim Nga, 2005 Giáo trình Kinh tế Tài nguyên Môi trường Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội PGS.TS Bùi Dũng Thể, Bài giảng Kinh tế môi trường, ĐH Kinh Tế Huế in h PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, 2013 Bài giảng Quản lý chất thải rắn Viện chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường - Bộ TN&MT cK PGS.TS Nguyễn Thế Chinh (chủ biên), 2003 Giáo trình Kinh tế Quản lý Môi trường Nhà xuất thống kê Đại học Huế họ ThS Hồ Tú Linh, 2012 Bài giảng Kinh tế đầu tư, trường Đại học Kinh tế - Minh Nhiên, 2013 Áp dụng nguyên lý khoa học quản lý chất thải Đ ại plastic – nhựa http://www.slideshare.net/thepooha9/pp-plastic-nhon Nguyễn Phê, 2012 Rác lại ngập tràn thành phố Vinh http://dantri.com.vn/xahoi/rac-lai-ngap-tran-thanh-pho-vinh-613224.htm ng 10 Tin tức thương mại, 2008 Xã Nghi Kim, thành phố Vinh http://vinhcity.gov.vn/?detail=994/to-chuc-hanh-chinh/ ườ 11 Trần Tình, 2013 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nghệ An: Vì thành phố Vinh Xanh – Sạch – Đẹp Tr http://tcldxh.vn/ArticlesDetail/tabid/193/cateid/6/id/8981/language/vi-VN/Default.aspx 12 Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường (tài liệu dịch UNEP) (2011) Hướng tới kinh tế xanh, lộ trình cho phát triển bền vững xóa đói giảm nghèo Báo cáo tổng hợp phục vụ nhà hoạch định sách Nhà xuất nông nghiệp SVTH: Ngô Thị Thùy Dương 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Mã số phiếu:……… uế Xin chào quý ông (bà) Tôi sinh viên năm trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế thực đề tài nghiên cứu “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ ẢNH HƯỞNG tế H TÍCH CỰC TỪ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP MIỀN TRUNG ” Vì vậy, vấn đề mà ông (bà) cung cấp nguồn thông tin vô quý báu giúp hoàn thành đề tài nghiên cứu Toàn thông tin thu thập bảo mật sử dụng vào mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! h Câu 1: Gia đình anh (chị) bắt đầu sinh sống địa phương từ năm nào? in ……………………… cK Câu 2: Anh (chị) có thường xuyên sử dụng bao bì nilon sống ngày không? họ A Có Đ ại B Không Câu 3: Trung bình ngày gia đình Anh (chị) thải bỏ kg bao bì nilon, nhựa phế thải? A < 0.5 kg B 0.5 kg – 1kg ng C >1 kg – kg ườ D >2 kg – kg E > 3kg Tr Câu 4: Gia đình anh (chị) có bán bao bì nilon (nhựa phế thải) cho người thu mua Công ty Cổ phần nhựa Cao cấp Miền Trung không? A Có B Không SVTH: Ngô Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu Câu 5: Trước chưa có hoạt động thu mua Công ty anh (chị) chủ yếu tiêu hủy, thải bỏ chúng cách nào? A Đốt, tế H uế B Chôn lấp C Vứt với rác thải sinh hoạt D Hình thức khác: ……………………………………………………… Câu 6: Anh (chị) có biết tác hại nhựa, bao bì nilon phế thải không tiêu hủy cách không? A Là chất khó phân hủy chúng phải hàng nghìn năm phân hủy hoàn toàn họ cK in h B Sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường đất ngăn cản oxi qua đất, làm đất bạc màu, biến đổi… C Làm ô nhiêm môi trường nước mặt lẫn môi trường nước ngầm D Nếu đốt gây ô nhiễm môi trường không khí, làm tăng hiệu ứng nhà kính E Trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người F Tác hại khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………… Câu 7: Số tiền bán từ bì nilon bao nhiêu? ng Đ ại A 1.000 đồng B 2.000 đồng C 3.000 đồng D 4.000 đồng E 5.000 đồng Câu 8: Theo anh(chị), Sự ảnh hưởng tích cực từ hoạt động tái chế rác thải Công ty đến môi trường tự nhiên thể nào? Tr ườ (đánh theo mức độ quan trọng nhân tố Nhân tố tác động mạnh 1, nguyên nhân tác động yếu 6)  Giảm lượng rác thải phải xử lý cho công ty môi trường đô thị Vinh  Hạn chế ảnh hưởng đến môi trường không khí hoạt động đốt bao bì, nhựa  Giảm sức chứa bãi chôn lấp  Giúp đất giữ nước, dinh dưỡng giảm lượng bao bì chôn lấp SVTH: Ngô Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu  Góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị uế  Giảm áp lực nặng nề nguồn tài nguyên tái sinh tế H Câu 9: Bên cạnh ảnh hưởng tích cực hoạt động công ty có gây tác động tiêu cực không? A Có B Không in Câu 10: Nếu có biểu nào? h ( anh, chị chọn phương án A vui lòng trả lời tiếp câu 10) cK A Mùi hôi từ rỉ rác bốc lên, gây ô nhiễm môi trường đất, nước không khí B Hoạt động sản xuất gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống nhân dân họ C Cản trở giao thông địa phương, vào cao điểm D Đáp án A B Đ ại E Đáp án B C F Đáp án A C G Cả đáp án A, B C ng H Ảnh hưởng khác……… ườ Câu 11: Công ty có giải pháp, biện pháp để giảm ảnh hưởng tiêu cực nói trên? Tr ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 12: Theo ông (bà) để phát triển rộng mô hình tái chế rác thải, công ty hoạt động có hiệu Công ty cần làm gì? SVTH: Ngô Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu  Xin cho biết vài thông tin thân Anh (chị): Họ tên:………………………………………………………… uế Sinh năm: …………………………………………………………  Nữ Giới tính:  Nam tế H Địa : …………………………………………………………… Trình độ học vấn: ……………………………………………………… Nghệ nghiệp:  Công nhân  Buôn bán dịch vụ  Cán công nhân viên nhà nước in h  Làm nông  Sinh viên cK  Nội trợ nhà  Học sinh  Về hưu họ  Khác:……………… Tr ườ ng Đ ại Số thành viên gia đình : ……………… người SVTH: Ngô Thị Thùy Dương Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu cK in h tế H uế PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH Tr ườ ng Đ ại họ Hình 1: Xe thu gom rác địa điểm sản xuất Hình 2: Công nhân vận chuyển phế liệu SVTH: Ngô Thị Thùy Dương GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ Hình 3: Công đoạn nghiền, rửa phế liệu Hình 4: Công đoạn đùn SVTH: Ngô Thị Thùy Dương GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ Hình 5: Đùn thành sợi Hình 6: Công đoạn tạo hạt SVTH: Ngô Thị Thùy Dương GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ Hình 7: Xay hạt vừa cắt Hình 8: Giai đoạn thổi phồng SVTH: Ngô Thị Thùy Dương GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ Hình 9: Tạo sản phẩm SVTH: Ngô Thị Thùy Dương GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ Hình 10: Tạo sản phẩm cuối SVTH: Ngô Thị Thùy Dương GVHD:ThS.Tôn Nữ Hải Âu Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Ngô Thị Thùy Dương i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế và những ảnh hưởng tích cực từ hoạt động tái chế của Công ty Cổ phần nhựa Cao cấp Miền Trung, Đánh giá hiệu quả kinh tế và những ảnh hưởng tích cực từ hoạt động tái chế của Công ty Cổ phần nhựa Cao cấp Miền Trung, Đánh giá hiệu quả kinh tế và những ảnh hưởng tích cực từ hoạt động tái chế của Công ty Cổ phần nhựa Cao cấp Miền Trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay