Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

66 54 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:39

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế -oOo - h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in Đề tài: cK ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ XUÂN MỸ, ng Đ ại họ HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K44A KTNN PGS.TS Bùi Dũng Thể Tr ườ SVTH: Hoàng Thị Huyền Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, 5/2014 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ày nlà đúc kết lại kiến thức ã họctrong đ năm học vừa qua, àl kết việc tiếp thu kiến thức quý báu từ quý thầy cô củ trường Đại học Kinh- Tế Đại học Huế ã tận đ ình t giảng dạy Lời đầuên,ti xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại họ Kinh Tế, thầy cô tron g khoa Kinh tế àv phát triển Tôi xin bày tỏ òng l biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS ùi Dũng B Thể người ã đ tận ình t hướng dẫn, góp ý kiến truyền v đạt kiến thức cho àn thành ho khóa luận tốt nghiệpày.n Tôi xin gửi lời cảm ơn chân ành thđến UBND huyệ n Nghi Xuân, phòng Nông nghiệp àv phát triển nông thôn huyện Nghi Xuân, người ãdân Xuân x Mỹ àv phòng ban ngành, quan c huyện,ã xcó liên quan đến cung cấp số liệu thứ cấp, giúp việc thu thập số liệu sơ cấp, hướng giúp dẫn đỡ v trình nghiên cứu đềài tnày để hoàn thành khóa luận thời gian quy định Cuối ùng c xin gửi lời cảm ơn sâu sắc àn đến thểto bạnè, bngười thân, gia đình người ã đ bên cạnh cổ vũ tinh thần lớnàlao vủng hộ suốthời t gian qua Tuy có nhiều cố gắng nhưngòndonhiều c hạn chế kinh nghiệm trình độ lực thân ên đề n àit tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô, quý àcơ bạn quan đọc v để đềàit hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Hoàng Thị Huyền Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ .v uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi ĐƠN VỊ QUY ĐỔI vii tế H TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu in h Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 cK PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN họ 1.1.1 Cơ sở lí luận đất nông nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm đất, đất nông nghiệp Đ ại 1.1.1.2 Phân loại đất nông nghiệp 1.1.1.3 Vai trò đặc điểm kinh tế đất nông nghiệp 1.1.1.4 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp ng 1.1.1.5 Loại hình sử dụng đất (LUT) .8 1.1.2 Cơ sở lí luận hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp ườ 1.1.2.1 Khái quát hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 10 Tr 1.1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 11 1.1.2.4 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất .13 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 14 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 14 1.2.1.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thế giới .14 SVTH: Hoàng Thị Huyền i Khóa luận tốt nghiệp 1.2.1.2 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 17 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ XUÂN MỸ, HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH .20 2.1 Tình hình địa bàn nghiên cứu .20 uế 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .20 2.1.1.1 Vị trí địa lý 20 tế H 2.1.1.2 Địa hình, địa mạo .20 2.1.1.3 Điều kiện khí hậu 21 2.1.1.4 Chế độ thủy văn, nguồn nước 21 2.1.1.5 Tài nguyên đất 21 in h 2.1.1.6 Tài nguyên rừng 22 2.1.2 Điều kiện kinh tế – xã hội 22 cK 2.1.2.1 Dân số lao động 22 2.1.2.2 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 22 2.1.2.3 Cơ cấu kinh tế phát triển kinh tế 23 họ 2.1.2.4 Đời sống xã hội .25 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội 25 Đ ại 2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 26 2.2.1 Quy mô, cấu, diện tích loại đất đất nông nghiệp xã .26 ng 2.2.2 Các loại hình sử dụng đất canh tác chủ yếu xã Xuân Mỹ 28 2.2.3 Diện tích, suất, sản lượng năm xã .30 ườ 2.2.4 Diện tích gieo trồng, suất, sản lượng trồng công thức luân canh 33 Tr 2.2.4.1 Cây lúa .33 2.2.4.2 Khoai lang .33 2.2.4.3 Lạc 34 2.3 Kết hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác hộ điều tra 35 2.3.1 Tình hình hộ điều tra 35 2.3.2 Mức đầu tư chi phí theo công thức luân canh hộ điều tra 39 SVTH: Hoàng Thị Huyền ii Khóa luận tốt nghiệp 2.3.3 Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác hộ điều tra 41 2.3.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác hộ 44 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP uế NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC 47 3.1 Định hướng phát triển sử dụng đất .47 tế H 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác 48 3.2.1 Giải pháp cho lao động .48 3.2.2 Khắc phục khó khăn điều kiện tự nhiên 48 3.2.3 Tăng cường áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất 49 in h 3.2.4 Tăng độ phì cho đất .49 3.2.5 Tạo vốn cho người dân 49 cK 3.2.6 Mở rộng diện tích canh tác loại đất .50 3.2.7 Phát triển đa dạng dịch vụ cung ứng nông nghiệp 50 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .51 họ I KẾT LUẬN 51 II KIẾN NGHỊ 53 Tr ườ ng Đ ại TÀI LIỆU THAM KHẢO .55 SVTH: Hoàng Thị Huyền iii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Loại hình sử dụng đất FAO Food and Agriculture Organization HSSDĐ Hệ số sử dụng đất GO Giá trị sản xuất VA Giá trị gia tăng IC Chi phí trung gian TC Tổng chi phí LN Lợi nhuận LĐ Lao động CTLC Công thức luân canh LĐNN Lao động nông nghiệp DTGT Diện tích gieo trồng Diện tích canh tác Đ ại SL Giao thông nông thôn Diện tích họ GTNT NS tế H h in cK DTCT DT uế LUT Năng suất Sản lượng Bình quân BQLĐNN Bình quân lao động nông nghiệp TLSX Tư liệu sản xuất Tr ườ ng BQ SVTH: Hoàng Thị Huyền iv Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ uế Hình 1: Bản đồ vị trí địa lí xã Xuân Mỹ .20 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Biểu đồ : Cơ cấu sử dụng đất xã Xuân Mỹ năm 2013 27 SVTH: Hoàng Thị Huyền v Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tổng giá trị thu nhập ngành năm 2013 23 Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất đất nông nghiệp xã Xuân Mỹ năm 2013 27 uế Bảng 3: Các loại hình sử dụng đất canh tác xã 29 Bảng 4: Diện tích, suất, sản lượng trồng hàng năm xã Xuân Mỹ tế H qua năm 2011-2013 31 Bảng 5: Diện tích gieo trồng, suất, sản lượng lúa xã Xuân Mỹ qua năm 2011-2013 (BQ/năm) 33 h Bảng 6: Diện tích gieo trồng, suất, sản lượng khoai lang xã Xuân in Mỹ qua năm 2011-2013 (BQ/năm) 33 cK Bảng 7: Diện tích gieo trồng, suất, sản lượng lạc xã Xuân Mỹ qua năm 2011-2013 (BQ/năm) 34 Bảng 8: Tình hình nhân lao động hộ điều tra 35 họ Bảng 9: Tình hình trang bị tư liệu sản xuất nông hộ 36 Bảng 10: Tình hình đất đai hộ điều tra năm 2013 37 Đ ại Bảng 11: Diện tích đất đai theo công thức luân canh hộ điều tra (BQ/hộ) 38 Bảng 12: Sản lượng, suất loại trồng công thức luân canh 38 ng hộ điều tra (BQ/hộ) 38 Bảng 13: Mức đầu tư chi phí theo công thức luân canh hộ điều tra ườ (BQ/sào) 39 Tr Bảng 14: Bảng kết hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp theo công thức luân canh hộ điều tra (BQ/sào) 42 SVTH: Hoàng Thị Huyền vi Khóa luận tốt nghiệp ĐƠN VỊ QUY ĐỔI sào = 500m2 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 1ha = 20 sào SVTH: Hoàng Thị Huyền vii Khóa luận tốt nghiệp TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đất đai xem giá đỡ cho toàn sống người Đặc biệt đất canh tác Có vị trí quan trọng chất lượng đất môi uế trường đất canh tác bị đe dọa, tổn thương nhiều nguyên nhân khác Chính vậy, việc đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác hoạt động tế H có ý nghĩa quan trọng, trở thành vấn đề cấp thiết quốc gia Việc làm có ý nghĩa thiết thực đất nước có nông nghiệp lâu đời Việt Nam Tên đề tài nghiên cứu: Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh in h  Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn liên quan đến vấn đề sử cK dụng đất hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác - Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã Xuân Mỹ qua năm 2011- 2013: Phân tích tình hình sử dụng đất canh tác nông hộ để từ đánh họ giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã - Đưa giải pháp sử dụng đất canh tác có hiệu phù hợp với điều kiện Đ ại tự nhiên kinh tế xã hội xã  Để thực đề tài nghiên cứu mình, sử dụng: Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo; phương pháp phân tích liệu bao gồm: thống kê mô tả; ng phương pháp so sánh; thông tin thứ cấp thu thập từ quan liên quan địa phương thông tin sơ cấp thu thập thông qua điều tra chọn mẫu hộ sử ườ dụng đất nông nghiệp địa phương  Phạm vi nghiên cứu đề tài: đề tài tiến hành nghiên cứu địa bàn xã Tr Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đề tài tập trung chủ yếu đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn xã giai đoạn 2011-2013 SVTH: Hoàng Thị Huyền viii Khóa luận tốt nghiệp 214.054 đồng chiếm 10% Chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật tương đối cao 125.405 đồng Trong chi phí tự có gia đình chi phí lao động 947.027 đồng, chi phí phân chuồng 242.000 đồng Đối với công thức luân canh Lạc – Lạc chi phí trực tiếp tiền uế 955.588 đồng chi phí lao động thuê chi phí khác lớn với 313.529 đồng tương ứng 13% Chi phí phân bón chiếm tỉ lệ lớn, 10% tương tế H ứng với 291.471 đồng đứng thứ sau chi phí lao động Chi phí thuốc bảo vệ thực vật 107.941 đồng, chi phí giống 242.647 đồng Chi phí tự có gia đình 1.401.471 đồng chi phí lao động là1.076.471 đồng tương ứng với 46% Chi phí phân chuồng với chi phí khác 325.000 đồng h Đối với công thức luân canh Lúa – Khoai chi phí trực tiếp tiền in 1.013.859 đồng chiếm 43% chi phí tự có 1.361.813 đồng chiếm 57% chi phí cK Trong chi phí trực tiếp tiền, chi phí lớn chi phí phân bón với 401.094 đồng chiếm 17% Chi phí lớn thứ hai chi phí lao động thuê khác với 367.891 đồng Chi phí giống công thức 121.750 đồng chiếm 10% họ Chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật tương đối 121.750 đồng Trong chi phí tự có gia đình chi phí lao động 1.128.750 đồng, chi phí phân chuồng Đ ại 225.125 đồng Nhìn chung với công thức luân canh hộ sử dụng nhiều giống địa phương chủ yếu dùng sức lao động tự có để sản xuất Do đòi hỏi người dân phải ý hạch toán kĩ để đầu tư yếu tố đầu vào hợp lí, vừa ng mang lại hiệu sản xuất cao vừa cải tạo bồi dưỡng đất đai 2.3.3 Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác hộ ườ điều tra Để phân tích kết hiệu kinh tế sử dụng đất, sử Tr dụng hệ thống tiêu tổng giá trị sản xuất (GO), giá trị gia tăng (VA), chi phí trung gian (IC), GO/IC, VA/IC Các tiêu thể rõ qua bảng sau : SVTH: Hoàng Thị Huyền 41 Khóa luận tốt nghiệp Bảng 14: Bảng kết hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp theo công thức luân canh hộ điều tra (BQ/sào) Lúa- Lúa GO IC VA GO/IC VA/IC GO/LĐ (đồng) (đồng) (đồng) 2.799.875 1.145.700 1.654.175 VA/LĐ ( lần) (lần) (lần) (lần) 4,88 2,88 430.741 253.613 uế Chỉ tiêu 946.176 1.857.878 6,05 4,05 542.140 361.017 Lạc- Lạc 3.682.353 955.588 2.726.765 7,62 5,62 613.725 454.461 Lúa- Khoai 2.777.500 1.013.859 1.763.641 5,52 tế H Khoai - Lạc 2.804.054 3,52 469.375 299.643 (Nguồn:Số liệu điều tra năm 2013) Trong công thức luân canh trên, giá trị sản xuất, công thức luân canh giá trị thấp 2.777.500 đồng Công thức Khoai - Lạc có giá trị in có h Lạc - Lạc có giá trị lớn 3.682.353 đồng, công thức luân canh Lúa - Khoai cK 2.804.054 đồng đứng sau công thức luân canh Lạc- Lạc Công thức Lúa- Lúa có giá trị sản xuất 2.799.875 đồng Về giá trị gia tăng công thức Lạc- Lạc có giá trị lớn Tiếp theo công họ thức Khoai- Lạc Lúa- Khoai Công thức Lúa- Lúa có giá trị gia tăng thấp Ở tiêu Công thức Lạc- Lạc có giá trị cao nhất.Cụ thể Đ ại tỉ lệ GO/IC , VA/ IC Lạc - Lạc 7,62 lần 5,62 lần Công thức Lúa-Lúa có giá trị thấp với 4,88 lần 2,88 lần Đứng sau công thức LạcLạc công thức Khoai- Lạc Lúa- Khoai ng Đối với công thức luân canh Lúa - Lúa đất ruộng hộ trồng lúa vụ, bình quân sào sử dụng đất ruộng xã mang lại 2.799.875 đồng giá trị sản xuất ườ Trung bình giá trị gia tăng cuả hộ điều tra 1.654.175 đồng/sào Tỉ lệ GO/IC VA/IC 4,88 lần 2,88 lần Cứ đồng chi phí bỏ thu 4,88 Tr đồng giá trị sản xuất 2,88 đồng giá trị gia tăng Giá trị ngày công lao động bình quân/sào đạt 253.613 đồng Mặc dù công thức luân canh Lúa – Lúa có mức đầu tư chi phí cao hiệu kinh tế lại thấp Nguyên nhân người dân địa phương áp dụng canh tác lạc hậu, chủ yếu theo kinh nghiệm, mức đầu tư chi phí đầu vào chưa hợp lí SVTH: Hoàng Thị Huyền 42 Khóa luận tốt nghiệp Đối với công thức luân canh Khoai - Lạc đất màu xã mang lại 2.804.054 đồng giá trị sản xuất Trung bình giá trị gia tăng hộ điều tra 946.176 đồng/sào Tỉ lệ GO/IC VA/IC 6,05 lần 4,05 lần Cứ đồng chi phí bỏ thu 6,05 đồng giá trị sản xuất 4,05 đồng giá trị uế gia tăng Giá trị ngày công lao động bình quân/ sào đạt 361.017 đồng Đối với công thức luân canh Lạc - Lạc đất màu xã mang lại tế H 3.682.353 đồng giá trị sản xuất Trung bình giá trị gia tăng hộ điều tra 2.726.765 đồng Cứ đồng chi phí bỏ thu 7,62 đồng giá trị sản xuất 6.62 đồng giá trị gia tăng Chi phí sản xuất trực tiếp 955.588 ngàn đồng Giá trị ngày công lao động bình quân/sào đất màu đạt 454.461 ngàn đồng Công h thức luân canh Lạc - Lạc công thức đem lại hiệu kinh tế cao cho in hộ gia đình xã cK Đối với công thức luân canh Lúa - Khoai đất màu xã mang lại 2.777.500 đồng giá trị sản xuất Trung bình giá trị gia tăng hộ điều tra 1.763.641 đồng Cứ đồng chi phí bỏ thu 5,52 đồng giá trị sản xuất họ 3,52 đồng giá trị gia tăng Chi phí sản xuất trực tiếp 1.013.859 đồng Giá trị ngày công lao động bình quân/sào đất màu đạt 299.643 đồng Xét Đ ại hiệu kinh tế công thức luân canh Lúa- Khoai đứng vị trí thứ sau công thức Lạc- Lạc Khoai- Lạc Nhìn chung công thức luân canh mang lại lợi nhuận giá trị gia tăng cho hộ Qua so sánh thấy hiệu kinh tế công thức luân ng canh đất màu đem lại hiệu cao so với công thức luân canh Lúa ườ - Lúa đất ruộng Nguyên nhân đất màu có độ phì nhiêu tốn chi phí đất ruộng Thông qua phân tích trồng chủ yêu cho thấy công thức… công Tr thức có hiệu kinh tế cao Hộ nông dân mang lại hiệu cao nhờ nhiều yếu tố yếu tố chủ quan khách quan, yếu tố chủ quan gồm trình độ canh tác hộ , số năm kinh nghiệm, yếu tố khách quan bao gồm hạng đất canh tác giá bán sản phẩm Mặc dù việc đầu tư thâm canh trồng đẩy mạnh hiệu kinh tế mang lại chưa cao Trong thời gian tới, cần có nhiều biện pháp SVTH: Hoàng Thị Huyền 43 Khóa luận tốt nghiệp hợp lí để tăng suất trồng vật nuôi, để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa 2.3.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác hộ điều tra uế Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm nhân tố tự nhiên nhân tố xã hội Qua điều tra thực tế địa tế H phương cho thấy nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sử dụng đất bao gồm: *Các nhân tố điều kiện tự nhiên - Khí hậu thời tiết h Năng suất, sản lượng loại trồng chịu tác động sâu sắc tự in nhiên Xuân Mỹ xã có điều kiện khí hậu khắc nghiệt Vào tháng 12, tháng 1, cK tháng xã thường có đợt rét đậm, rét hại, sương muối Vào tháng 5, tháng có nhiều đợt nắng nóng kéo dài gió phơn tây nam, tiết tiểu mãn Vào tháng 8, tháng thường hay có lũ quét Sự khắc nghiệt thời tiết làm cho họ suất trồng bị giảm đáng kể Vào mùa khô hạn hán khiến bị chết héo, vào mùa đông rét đậm rét hại kéo dài làm cho trình sinh trưởng Đ ại bị hạn chế, sản lượng suất giảm rõ rệt Có nhiều vụ bà nông dân trắng Điều ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn giống phù hợp với điều kiện tự nhiên xã Nếu thời tiết thuận lợi làm cho suất trồng tăng ngược lại ng - Chất lượng đất canh tác ườ Đất yếu tố sản xuất trồng trọt Chất lượng đất ảnh hưởng trực tiếp đến suất, sản lượng trồng Chất lượng đất tốt có nhiều chất dinh dưỡng suất trồng sản lượng cao, khả luân Tr canh tăng vụ, hệ số sử dụng đất tăng Thực tế thấy trồng đất ruộng lúa có sản lượng suất cao nhiều so với đất màu Ở địa phương đặc điểm điều kiện tự nhiên đất chủ yếu đất cát, nghèo chất dinh dưỡng Chính điều làm cho hiệu kinh tế trồng thấp, hệ thống luân canh trồng không đa dạng phong phú SVTH: Hoàng Thị Huyền 44 Khóa luận tốt nghiệp * Các nhân tố điều kiện xã hội - Chi phí trung gian Chi phí trung gian khoản mục đầu tư quan trọng nông hộ Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập hộ gia đình Nó vừa làm uế tăng vừa làm giảm thu nhập hộ gia đình Nếu chi phí trung gian mức đầu tư không hợp lí thu nhập hộ gia đình giảm, giá trị sản xuất tế H giảm ngược lại Từ thực tế địa phương cho thấy, công thức luân canh Lúa- Lúa hộ đầu tư mức cho phân bón thuốc bảo vệ thực vật Việc lạm dụng yếu tố cho kết ngược Mặc dù công thức luân canh LúaLúa công thức có mức chi phí lớn sản lượng giá trị sản xuất h lại thấp Nếu chi phí trung gian đầu tư mức hợp lí mang in lại hiệu cao sử dụng đất canh tác Không làm tăng suất, giá cK trị sản xuất trồng mà làm tăng chất lượng đất, đảm bảo cho việc sử dụng đất bền vững, giảm suy thoái đất - Lao động trình độ văn hóa lao động họ Xã có lực lượng lao động dồi dào, phần lớn lao động nông nghiệp đa số trình độ thấp bị hạn chế sản xuất phụ thuộc vào kinh nghiệm Đ ại tích lũy Có thể nói lao động yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng kinh tế đất nông nghiệp Trình độ nhận thức lao động ảnh hưởng đến khả tiếp cận áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, sử dụng đất canh tác Người lao động có trình độ, tiếp thu tốt kỹ thuật canh tác, tìm thị trường ng tiềm cho sản phẩm mình, đồng thời dễ dàng áp dụng ườ loại máy móc sử dụng trồng trọt: máy cày, máy tuốt lúa, ….Kỹ thuật canh tác người lao động tiến tiến làm cho sản lượng trồng theo tăng lên, chất lượng nông sản tăng Mặt khác, kết hợp trồng xen vụ tăng vụ Tr làm tăng sản lượng Do đại đa số lao động nông nên tư tưởng sản xuất theo hướng hàng hóa chưa cao Trình độ văn hóa người lao động tác động đến cách thức lựa chọn sử dụng công thức luân canh hộ Đồng thời tác động đến việc hạch toán chi phí sản xuất Trình độ lao động cao hiệu sử dụng đất canh tác ngày tăng Mối quan hệ yếu tố mối quan hệ chiều SVTH: Hoàng Thị Huyền 45 Khóa luận tốt nghiệp - Vốn đầu tư Vốn đầu tư điều kiện thiếu để thực trình sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp Vì vậy, vai trò vốn đầu tư quan trọng phát triển nông nghiệp, hiệu sử dụng đất canh tác Hoạt động đầu tư điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu làm tăng độ mầu mỡ đất, theo tăng suất trồng tế H - Chính sách ruộng đất uế sử dụng đất canh tác Đầu tư cho trồng trọt mua giống, phân bón góp phần Chính sách ruộng đất sách quan trọng hệ thống sách phát triển nông nghiệp nông thôn nói chung nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác nói chung Thứ nhất, ruộng đất nguồn lực chủ h yếu hoạt động sản xuất ngành trồng trọt, sở tự nhiên để in tạo sản phẩm Người nông dân coi ruộng đất tài sản quý giá thiêng liêng Tuy nhiên, họ quý trọng ruộng đất họ Do vậy, họ cK đầu tư vào cải tạo ruộng đất, làm tăng độ phì nhiêu đất mà họ làm chủ Chính sách ruộng đất hợp lý làm cho việc sử dụng đất canh tác hợp lý có hiệu hơn; thúc đẩy trình chuyển đổi cấu trồng vật nuôi; có tác - Công nghệ: họ dụng trình chuyển sản xuất sang sản xuất hàng hóa Đ ại Tất ngành sản xuất vật chất cần áp dụng tiến công nghệ vào trình sản xuất sản phẩm Các nhà kinh tế tân cổ điển chứng minh yếu tố quan trọng để tăng sản lượng tiến công nghệ Khi yếu tố đầu vào sản xuất khác: đất nguyên vật liệu thô khan hiếm, lao động ng vốn đầu tư có hạn công nghệ yếu tố tác động đến làm cho với nguồn lực sản lượng chất lượng đất tăng lên so với trước đổi ườ công nghệ, mặt khác chi phí sản xuất giảm làm cho giá thành sản phẩm giảm, dẫn đến tăng doanh thu từ hoạt động tiêu thụ sản phẩm Tr - Giống trồng: Vấn đề quan tâm hoạt động sử dụng đất canh tác để tạo giống trồng có sản lượng, chất lượng cao, thích hợp nhiều điều kiện đất đai khí hậu khác Giống trồng tác động trực tiếp đến hiệu sử dụng đất, giống tốt thích hợp cho suất cao chất lượng nông sản tốt, giá bán cao, tăng thu nhập người sản xuất , làm tăng hiệu sử dụng đất SVTH: Hoàng Thị Huyền 46 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ 3.1 Định hướng phát triển sử dụng đất uế Định hướng sử dụng đất canh tác xác định phương hướng sử dụng đất canh tác theo điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, điều kiện vật chất xã hội, thị trường tế H .đặc biệt mục tiêu chủ trương sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất bảo vệ môi trường Trên sở nghiên cứu hệ thống trồng mối quan hệ chúng với môi trường để định hướng sử dụng đất phù hợp với điều kiện vùng h Xã Xuân Mỹ chủ yếu dựa vào nông nghiệp nông nghiệp in thành phần quan trọng cấu đất đai Trên sở định hướng phát cK triển kinh tế huyện Nghi Xuân tình hình thực tế xã Xuân Mỹ mà địa phương đề phương hướng mục tiêu phát triển nông nghiệp xã góp phần vào công xây dựng nông thôn ngày giàu mạnh Trong năm họ tới xã chủ trương ổn định diện tích lúa canh tác thực phẩm khác, đầu tư thâm canh, tăng suất, đảm bảo anh toàn lương thực cho xã Cụ thể: Đ ại - Khai thác sử dụng hợp lý tiềm mạnh đất đai, lao động để phát triển kinh tế xã hội xã, khai thác triệt để đất chưa sử dụng để tận dụng hết tiềm đất Khai thác sử dụng nguồn tài nguyên kết hợp với việc ng bảo vệ môi trường bền vững - Chuyển đổi loại hình sử dụng đất sử dụng không đạt hiệu ườ sang loại hình sử dụng đất có hiệu cao hơn, chuyển đổi hệ thống trồng, sử dụng hệ thống trồng đảm bảo ưu tiên cho phát triển sản xuất Tr - Cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi nhằm chủ động tưới tiêu để đưa diện tích đất vụ lên vụ, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị vào sản xuất đặc biệt sử dụng trồng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất - Tăng hệ số sử dụng đất cách mở thực thâm canh nhằm tăng suất, chất lượng sản phẩm SVTH: Hoàng Thị Huyền 47 Khóa luận tốt nghiệp - Có sách giao đất, hạn điền phù hợp cho hộ sản xuất nông nghiệp 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác Để đất canh tác sử dụng có hiệu cao cần có kết hợp ban ngành quyền địa phương hộ nông dân địa bàn, kết hợp uế đồng giải pháp cụ thể Trong phạm vi nghiên cứu đề tài xin đưa số giải pháp sau : tế H 3.2.1 Giải pháp cho lao động Lao động yếu tố đầu vào trực tiếp ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất hộ Lao động địa phương đa số tốt nghiệp tiểu học, có kinh nghiệm lâu năm sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên sản xuất trình độ h canh tác lạc hậu theo lối truyền thống, chưa đẩy mạnh sản xuất theo in hướng hàng hóa Do để tăng hiệu công thức luân canh nói riêng cK hiệu sử dụng đất nói chung địa bàn toàn xã cần mở rộng khóa đào tạo khuyến nông cho nông dân Thông qua khóa đào tạo nhằm cung cấp cho người dân kiến thức sản xuất, hướng dẫn cách tính toán chi phí để từ họ tìm phương thức sản xuất đạt hiệu kinh tế cao Để đảm bảo có đủ lao động thời gian mùa vụ sản xuất hộ phải có kế hoạch xếp cụ thể, Đ ại mở rộng ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất Cần có hoạt động kinh tế, hệ thống luân canh, xen canh hợp lí để giải tình trạng lao động nông nhàn, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương 3.2.2 Khắc phục khó khăn điều kiện tự nhiên ng Thời tiết yếu tố nằm khả kiểm soát người Diễn biến ườ thời tiết thất thường có ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất bà nông dân Xã Xuân Mỹ xã thường xuyên phải chịu ảnh hưởng thiên tai bão lũ tượng khắc nghiệt thời tiết Các cấp quyền người dân cần Tr bước làm chủ sống sản xuất, thích ứng với điều kiện địa hình, thời tiết, khí hậu bối cảnh Cần hạn chế ảnh hưởng thời tiết cách xây dựng hệ thống thủy lợi, củng cố kênh mương nội đồng, xây dựng công trình thoát lũ Đồng thời phải thực tốt công tác dự báo để bà nông dân có chuẩn bị phù hợp SVTH: Hoàng Thị Huyền 48 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Tăng cường áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất Qua điều tra cho thấy hộ nông dân địa phương thường có mức đầu tư khoa học kĩ thuật thấp Phân bón giống thường mua địa phương có chất lượng kém, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất Nông dân cần tiếp cận với cán uế khuyến nông nhiều để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm Cần tập trung nghiên cứu đưa ứng dụng tiến kĩ thuật Ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ tế H sinh học để chọn tạo nhiều giống trồng, tạo đột phá suất chất lượng hiệu sản xuất Cần lựa chọn loại giống có suất cao phù hợp với điều kiện thời tiết vùng Tăng cường ứng dụng loại giống mới, phẩm chất tốt, tư vấn cho bà lựa chọn giống phù hợp với tính chất h đất Mỗi loại trồng có nhu cầu phân bón khác Do kiến thức in lực sản xuất hộ nhiều hạn chế nên việc bón phân bừa bãi, chủ yếu cK theo kinh nghiệm nên chưa có cân đối hợp lí loại 3.2.4 Tăng độ phì cho đất Chất lượng đất đai nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến suất họ trồng có ảnh hưởng đến thu nhập hộ Diện tích đất có độ phì chưa cao chiếm tỉ lệ lớn Vì cần tập trung đầu tư thâm canh, luân canh, xen canh Đ ại nhằm tăng độ phì cho đất Thực luân canh trồng biện pháp hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp Bên cạnh kết hợp với sử dụng phân bón hợp lí nâng cao độ phì đất cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng cho trồng Cần nắm số lượng chất lượng loại đất để ng có chế độ canh tác hợp lí Thực quy trình làm đất kĩ thuật, tích cực ườ việc bón phân hữu cơ, cần có tính toán kĩ việc lựa chọn cấu trồng, kết hợp cân đối yếu tố đầu vào Tr 3.2.5 Tạo vốn cho người dân Vốn yếu tố đầu vào quan trọng giúp bà mở rộng quy mô sản xuất Đa số hộ sản xuất thiếu vốn, chưa mạnh dạn vay vốn để đầu tư Để nông dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn cần có chế cho vay hợp lí, đơn giản thủ tục vay, kéo dài thời gian cho vay với lãi suất thấp Có sách phù hợp cho đối tượng Đồng thời cần kiểm tra hướng dẫn người dân sử dụng vốn có hiệu quả, mục đích sở bảo toàn phát triển vốn vay SVTH: Hoàng Thị Huyền 49 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.6 Mở rộng diện tích canh tác loại đất Thực tế địa phương cho thấy có nhiều công thức luân canh đem lại hiệu kinh tế diện tích canh tác hạn chế Xã cần có chủ trương qui hoạch đất hợp lí, khai thác vùng đất bỏ hoang chưa đưa vào sử dụng để uế tránh tình trạng lãng phí đất Phải đầu tư nâng cấp tu sửa tăng cường công tác quản lí khai thác công trình thủy lợi Giữa quyền quan cấp tế H cần có phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ kinh phí vật tư để thực hoạt động, dự án Phải tuyên truyền vận động người dân thực tốt chủ trương sách nhà nước, địa phương 3.2.7 Phát triển đa dạng dịch vụ cung ứng nông nghiệp h Tổ chức cung ứng dịch vụ nông nghiệp, làm tốt công tác quản lí chất in lượng mạng lưới dịch vụ cung ứng vật tư tư nhân để hạn chế tới mức cK thấp ảnh hưởng sản phẩm chất lượng tới trình sản xuất người nông dân Cần thu hút phát triển xí nghiệp, chủ tư nhân đảm Tr ườ ng Đ ại họ bảo thu mua nông sản cho người nông dân SVTH: Hoàng Thị Huyền 50 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Qua điều tra đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã Xuân Mỹ rút số kết luận sau: uế Thuận lợi Xã Xuân Mỹ xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông tế H nghiệp Xã có quĩ đất canh tác lớn đa dạng Diện tích đất có khả đưa vào sản xuất nông lâm nghiệp Là địa bàn gần trung tâm huyện Nghi Xuân Thành phố Vinh, xã có nhiều tuyến đường giao thông tỉnh lộ, huyện lộ qua, tạo điều kiện cho liên kết phát triển kinh tế Đất canh tác h có hạn mức bình quân cao, nhiều loại đất màu phù hợp với trồng đem lại hiệu kinh tế Hiện xã có nguồn lực lao động dồi dào, tỷ lệ lao động in trẻ cao Đây nhân tố quan trọng giúp nâng cao hiệu kinh tế sử dụng cK đất Trong thời gian qua quyền địa phương người dân có nhiều cố gắng việc khai thác sử dụng đất canh tác có hiệu Thực nhiều biện pháp thâm canh tăng vụ làm cho hệ số sử dụng đất tăng lên hàng năm họ Nguồn vốn kĩ thuật lượng hàng hóa nông sản đa dạng phần đẩy mạnh công công nghiệp hóa đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân Đ ại Khó khăn Trong trình sử dụng đất canh tác xã tồn nhiều mặt hạn chế làm cho tiềm đất chưa khai thác hết Hệ thống sở hạ tầng phục vụ ng cho sản xuất thiếu, người dân sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Diện tích đất canh tác manh mún, nhỏ lẻ gây trở ngại cho việc áp ườ dụng khoa học kĩ thuật Các hình thức luân canh chưa đa dạng Đặc biệt thời tiết khí hậu khắc nghiệt, sâu bệnh nhiều ảnh hưởng lớn đến kết sản Tr xuất người dân Thị trường dịch vụ cung ứng chưa thực đáp ứng chất lượng Xã có địa hình cấu trúc phức tạp, nhiều dạng, đất đai nhiều nơi bạc màu, tỷ lệ pha cát lớn dễ bị rửa trôi, diện tích chủ động tưới tiêu chưa có, đa số phụ thuộc vào thiên nhiên nên suất thu nhập bấp bênh, thiếu vững Trình độ dân trí chưa đồng đều, lao động đào tạo tỷ lệ thấp, xã có SVTH: Hoàng Thị Huyền 51 Khóa luận tốt nghiệp điểm xuất phát nông nên tư sản xuất hàng hoá, kinh tế thị trường đại đa số cán nhân dân hạn chế, chưa có tư làm ăn lớn Đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn xã đất trồng hàng năm chiếm diện tích lớn Xã có công thức luân canh chủ yếu Lúa- Lúa, uế Khoai - Lạc, Lạc - Lạc, Lúa- Khoai Công thức luân canh Lúa – Lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho toàn xã Công thức luân canh Lạc - Lạc đem lại hiệu tế H kinh tế cao Nhìn chung hệ số sử dụng đất canh tác xã cao Tuy nhiên hình thức sản xuất vụ trì, hình thức luân canh chưa đa dạng, chưa tận dụng hết tiềm đất Trong thời gian tới cần áp dụng tốt công thức luân canh, xen canh chuyển dịch cấu trồng tăng h hệ số sử dụng đất in Kết nghiên cứu cho thấy, công thức luân canh bị cK ảnh hưởng nhân tố điều kiện tự nhiên nhân tố điều kiện kinh tế xã hội bao gồm lao động, chất lượng đất canh tác, giống trồng, vốn đầu tư, sách ruộng đất, chi phí trung gian Lao động xã đa dạng dồi Tuy họ nhiên đa số có trình độ chưa thực cao Trình độ lao động ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn hình thức canh tác, khả áp dụng khoa học kĩ Đ ại thuật vào sản xuất Nông dân địa bàn lạm dụng nhiều phân bón thuốc bảo vệ thực vật Điều làm giảm hiệu sản xuất chất lượng đất nông nghiệp Các yếu tố điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến suất, sản lượng trồng Do điều kiện thời tiết địa phương khắc nghiệt ng phần làm giảm hiệu kinh tế công thức luân canh Chất lượng đất ườ dinh dưỡng vấn đề lớn sản xuất Từ nghiên cứu thực tế địa phương, khuôn khổ nghiên cứu đề tài đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất Tr nông nghiệp như: giải pháp cho lao động, khắc phục khó khăn điều kiện tự nhiên, tăng cường áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tăng độ phì cho đất, tạo vốn cho người dân, mở rộng diện tích canh tác, phát triển đa dạng loại hình cung ứng vật tư nông nghiệp SVTH: Hoàng Thị Huyền 52 Khóa luận tốt nghiệp II KIẾN NGHỊ Xuất phát từ vấn đề tồn trình sử dụng đất đai xã Xuân Mỹ, để nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xin đưa số kiến nghị sau đây: uế  Đối với cấp quyền - Cần quy hoạch có kế hoạch hợp lí việc sử dụng đất Thực tế H tốt luật đất đai, khuyến khích người dân đầu tư vào sản xuất Thực tốt sách khuyến nông, có sách hỗ trợ hộ nghèo sản xuất Tiếp tục hoàn thiện chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp, hệ thống dịch vụ vật tư nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu giống, phân bón phục vụ sản xuất h - Tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông, thuỷ lợi Nâng cấp in củng cố hệ thống thuỷ lợi nội đồng theo hướng bê tông hóa, đẩy mạnh công tác cK qui hoạch tổng thể chi tiết việc sử dụng đất nông nghiệp - Tổ chức tốt chương trình khuyến nông lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp bền vững tương lai họ - Các quan chuyên môn cần nghiên cứu, thử nghiệm đưa giống trồng vật nuôi thích hợp với điều kiện tự nhiên xã Đ ại -Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân dồn điền đổi thửa, luân canh trồng hợp lý -Tranh thủ hỗ trợ chương trình, dự án để nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp ng - Cần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân, phổ biến thông ườ tin giá cho người dân hệ thống loa phát xã Xây dựng mối liên hệ tổ chức tiêu thụ với nhóm hộ nông dân - Tăng cường hoạt động vốn tín dụng địa bàn xã Nhìn chung Tr hộ nông dân trình sản xuất e ngại vay vốn Vì để giúp đỡ hộ nâng cao hiệu kinh tế cần mở rộng, đẩy mạnh hoạt động tín dụng, tổ chức tốt kênh dẫn vốn tới hộ sản xuất, đảm bảo cấu vay hợp lí, đơn giản thủ tục phát triển đa dạng linh hoạt theo nhiều phương thức khác SVTH: Hoàng Thị Huyền 53 Khóa luận tốt nghiệp  Đối với người dân địa phương - Cần tích cực tham gia chương trình khuyến nông, ứng dụng tiến khoa học sản xuất, ủng hộ chủ trương sách địa phương việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống uế - Thay đổi nhận thức sản xuất mang tính tự cung tự cấp sang sản xuất tế H - Đầu tư mức máy móc, trang thiết bị, lao động đảm bảo cho phục vụ sản xuất - Cần mạnh dạn vay vốn để đầu tư máy móc thiết bị đầy đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, mở rộng quy mô góp phần nâng cao hiệu kinh tế, cải thiện h đời sống in - Do đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng vật nuôi có qui luật cK thời gian sinh trưởng phát triển riêng nên hộ gia đình cần theo dõi bố trí thời vụ gieo trồng hợp lý để đạt sản lượng cao hạn chế ảnh hưởng thời tiết họ - Quan tâm tới việc bảo quản nông sản sau thu hoạch để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng sản phẩm nâng cao hiệu kinh tế Tiến hành đa dạng Đ ại loại hình luân canh xen canh nhằm tận dụng đất, không để lãng phí đất Sự kết hợp chặt chẽ quyền địa phương hộ nông dân tảng to lớn việc nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác noí riêng công xây dựng nông thôn nói chung, góp phần phát triển kinh tế xã hội ng địa phương toàn xã hội Trong tương lai, thực ườ tốt vấn đề nói chắn địa phương đạt nhiều thành Tr công công tác qui hoạch sử dụng đất SVTH: Hoàng Thị Huyền 54 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Phùng Thị Hồng Hà, (2006), Bài giảng quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, Đại học Kinh tế Huế Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến (2009), ‘‘Đánh giá hiệu sử dụng đất canh tác huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí khoa học, (số 54) uế Phạm Văn Vân, Nguyễn Thanh Trà (2010),‘‘Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Mĩ Chương (Hà Nội)”, Tạp chí khoa học phát triển 2010, tế H tập (số 5) PGS.TS Phạm Vân Đình, TS Đỗ Kim Chung (1997), Kinh tế nông nghiệp, NXB nông nghiệp, Hà Nội TH.S Nguyễn Hữu Ngữ, (2010), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất, Đại học nông lâm, Huế in h Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng,1999, giáo trình đât, Nhà xuất Nông nghiệp) cK Đỗ Thị Tám, Nguyễn Thị Hải (2013), ‘‘Hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Khoa học Phát triển 2013, tập 11, số 3: 345-352 họ Bùi Nữ Hoàng Anh, (2013), “Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2020”, Luận án tiến sĩ Phạm Thị Nguyên, (2012), Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất sản xuất Đ ại nông nghiệp huyện Hòa Vang – Thành phố Đà Nẵng (Khóa luận tốt nghiệp Đại học), Đại học Kinh tế Huế 10 Đặng Thị Thu Hương, (2013), Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An (Khóa luận tốt nghiệp Đại học), Đại ng học kinh tế Huế ườ 11 Luật đất đai, (2003), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 xã Xuân Mỹ Tr 13 Một số trang web: http://www.cpv.org.vn: Nâng cao hiệu quản lí sử dụng đất nông nghiệp http://laodong.com.vn/: Thế giới linh hoạt sử dụng đất nông nghiệp http://aciar.gov.au/: Phát triển nông nghiệp sách đất đai Việt Nam http://noichinh.vn/ kinh nghiệm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cuẩ số nước giới, SVTH: Hoàng Thị Huyền 55
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh., Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh., Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay