Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất ca cao của các hộ nhận khoán thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

104 88 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:39

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế  in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC cK ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CA CAO CỦA CÁC HỘ NHẬN KHOÁN THUỘC CÔNG TY họ TNHH MTV CÀ PHÊ BUÔN HỒ, THỊ XÃ BUÔN HỒ Tr ườ ng Đ ại TỈNH ĐẮK LẮK Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hà TS Hoàng Triệu Huy Lớp: K44-KTNN Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy uế Lờ i Cả m Ơn Qua bốn năm học tập rèn luyệ n trườ ng Đạ i học Kinh tếHuế,tôi nhậ n đư ợc tế H sựchỉbảo tận tình thầy giáo, cô giáo, ngư ời tâm huyết tận tình truyền đạt cho kiến thức quý báu, đặt nề n móng cho lĩnh vực chuyên môn, kiế n thức vềxã hội Trong thời gian thực tập vừa qua, với sựnỗlực bả n thân, sựhư ớng dẫ n, h bảo tận tình Tiế n sĩ Hoàng Triệ u Huy, cô chú, anh chịđang công tác làm việc in Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồđã giúp đỡtôi thực hiệ n khóa luậ n tốt nghiệ p Tôi xin cK gửi lời cảm ơn sâu ắ sc đế n thầy cô giáo trườ ng Đại học Kinh tếHuế,đặc biệt Tiế n sĩ Hoàng Triệ u Huy, ngư ời trực tiếp hướ ng dẫn, chỉbảo tận tình, giúp đỡtôi hoàn thành đềtài họ Xin đư ợc gửi lời cảm ơn chân thành đế n Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ,các cô chú, anh chịcác phòng ban, hộnhậ n khoán trồ ng ca cao giúp đỡ,cung cấ p tài liệu, thông Đ ại tin phục vụcho trình làm Cuối cùng, xin chân thành m ơn gia ìđnh, bạn bè nhữ ng ngư ời thân động viên, tạo điều kiện thuận lợ i cho trình thực tập hoàn thành khóa luậ n ng Do kiế n thức củ a thân thời gian thực tập hạn chếnên nộ i dung đềtài không tránh khỏi nhữ ng sai sót khuyếtđiểm, kính mong nhậ n đư ợc sựgiúp đỡ , góp ý, chỉdẫn củ a Tr ườ thầy cô giáo bạ n đểđềtài đư ợc hoàn thiệ n Huế,ngày 19 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Phạm ThịThu Hà MỤC LỤC SVTH: Phạm Thị Thu Hà ii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Lời cảm ơn ii Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu v Danh mục biểu đồ, sơ đồ vii uế Danh mục bảng viii Tóm tắt nội dung nghiên cứu ix tế H PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài h Phương pháp nghiên cứu in Đối tượng phạm vi nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cK Chương I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN .5 họ 1.1.1 Tổng quan ca cao .5 1.1.1.1 Nguồn gốc ca cao 1.1.1.2 Đặc điểm ca cao Đ ại 1.1.2 Vị trí, giá trị kinh tế ca cao 1.1.3 Khái niệm, ý nghĩa chất hiệu kinh tế .8 1.1.3.1 Khái niệm hiệu kinh tế ng 1.1.3.2 Ý nghĩa chất hiệu kinh tế .9 1.1.3.3 Các tiêu phân tích .10 ườ 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 12 Tr 1.2.1 Tình sản xuất tiêu thụ ca cao giới Việt Nam .12 1.2.2 Tình hình sản xuất ca cao địa bàn nghiên cứu 16 1.2.2.1 Tình hình sản xuất ca cao tỉnh Đắk Lắk 16 1.2.2.2 Tình hình sản xuất ca cao Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ 17 1.3 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ BUÔN HỒ .19 1.3.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 19 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức công ty .21 SVTH: Phạm Thị Thu Hà iii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 1.3.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 21 1.3.2.2 Cơ cấu tổ chức công ty .22 1.3.3 Lịch sử hình thành phát triển ca cao theo hình thức khoán .23 1.3.4 Những thuận lợi khó khăn công ty 24 uế 1.3.4.1 Thuận lợi 24 1.3.4.2 Khó khăn 25 tế H Chương II THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CA CAO CỦA CÁC HỘ NHẬN KHOÁN THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ BUÔN HỒ .27 2.1 NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ NHẬN KHOÁN .27 h 2.1.1 Đặc trưng hộ nhận khoán điều tra .27 in 2.1.2 Tình hình sử dụng đất trồng ca cao hộ điều tra .30 2.1.3 Tình hình lao động hộ điều tra .31 cK 2.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY CA CAO TRÊN ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH 33 họ 2.2.1 Chi phí đầu tư đơn vị diện tích thời kỳ kiến thiết 33 2.2.2 Chi phí đầu tư đơn vị diện tích thời kỳ kinh doanh .37 2.2.3 Kết hiệu sản xuất ca cao hộ nhận khoán điều tra .40 Đ ại 2.2.3.1 Kết sản xuất ca cao hộ nhận khoán điều tra 40 2.2.3.2 Hiệu sản xuất hộ nhận khoán điều tra năm 2013 42 2.2.3.3 Hiệu đầu tư 44 ng 2.3 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 45 2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CA CAO ườ CỦA CÁC HỘ 48 Tr 2.4.1 Ảnh hưởng quy mô, diện tích trồng ca cao đến kết hiệu sản xuất ca cao hộ điều tra 48 2.4.2 Ảnh hưởng chi phí trung gian bình quân đến kết hiệu sản xuất ca cao hộ điều tra .51 2.4.3 Kết hiệu sản xuất ca cao hộ điều tra phân theo thu nhập từ ca cao 53 2.4.4 Kết hiệu sản xuất ca cao hộ điều tra phân theo nhóm hộ 54 SVTH: Phạm Thị Thu Hà iv Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy 2.4.5 Chính sách hỗ trợ Nhà nước 56 2.4.6 Công tác quy hoạch sản xuất 57 2.4.7 Cơ sở hạ tầng 57 2.4.8 Năng lực vốn 58 uế 2.4.9 Kiến thức, kỹ sản xuất hộ nhận khoán ca cao .58 2.4.10 Tiêu thụ sản phẩm .58 tế H 2.4.11 Giá thị trường 59 2.5 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY CA BẰNG HÀM SẢN XUẤT DẠNG COBB-DOUGLAS 59 h Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CA in CAO THEO HÌNH THỨC KHOÁN 65 3.1 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CA CAO 65 cK 3.1.1 Căn xác định 65 3.1.2 Định hướng phát triển sản xuất ca cao công ty 66 họ 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 68 3.2.1 Giải pháp quản lý, sử dụng đất 68 3.2.2 Giải pháp lao động 69 Đ ại 3.2.3 Giải pháp mặt kỹ thuật .69 3.2.4 Giải pháp vốn 70 3.2.5 Giải pháp thị trường 70 ng 3.2.6 Liên kết công ty hộ nhận khoán ca cao .71 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 ườ 3.1 KẾT LUẬN 72 3.2 KIẾN NGHỊ 73 Tr TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU SVTH: Phạm Thị Thu Hà v Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy : Trách nhiệm hữu hạn thành viên ĐVT : Đơn vị tính BQ : Bình quân BQC : Bình quân chung GO : Giá trị sản xuất VA : Giá trị gia tăng IC : Chi phí trung gian BVTV : Bảo vệ thực vật KTCB : Kiến thiết TKKD : Thời kỳ kinh doanh GTHT : Giá trị CP : Chi phí : Doanh thu : Lợi nhuận cK in h tế H uế TNHH MTV DT Tr ườ ng Đ ại họ LN SVTH: Phạm Thị Thu Hà vi Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 1: Sản lượng ca cao khu vực 13 Biểu đồ 2: Sản lượng ca cao giới 14 uế Biểu đồ 3: Tổng chi phí cho ca cao thời kỳ kiến thiết .36 tế H Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ 22 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Sơ đồ 2: Kênh tiêu thụ sản phẩm ca cao 47 SVTH: Phạm Thị Thu Hà vii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Sản lượng ca cao giới ước tính năm 2013 12 Bảng 2: Đặc điểm hộ điều tra 28 uế Bảng 3: Cơ cấu thu nhập bình quân/hộ năm 2013 30 Bảng 4: Diện tích trồng ca cao hộ điều tra .31 tế H Bảng 5: Tình hình lao động hộ điều tra 32 Bảng 6: Chi phí đầu tư cho ca cao thời kỳ kiến thiết .33 Bảng 7: Chi phí đầu tư bình quân/năm 1ha ca cao thời kỳ kinh doanh 38 h Bảng 8: Kết đạt hộ nhận khoán thuộc đội I đội II 42 in Bảng 9: Kết hiệu sản xuất bình quân ca cao năm 2013 43 Bảng 10: Hiệu kinh tế ca cao thông qua tiêu dài hạn 44 cK Bảng 11: Tình hình tiêu thụ ca cao hộ điều tra .46 Bảng 12: Ảnh hưởng diện tích tới kết hiệu sản xuất ca cao họ hộ điều tra (Tính theo hạt khô) 49 Bảng 13: Ảnh hưởng chi phí trung gian bình quân đến kết hiệu sản xuất ca cao nhóm hộ điều tra 51 Đ ại Bảng 14: Kết hiệu sản xuất ca cao hộ điều tra phân theo thu nhập từ ca cao 53 Bảng 15: Kết hiệu sản xuất ca cao hộ điều tra phân theo nhóm hộ 54 Tr ườ ng Bảng 16: Kết ước lượng hàm sản xuất Cobb-Douglas 61 SVTH: Phạm Thị Thu Hà viii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Cao nguyên Đắk Lắk với mảnh đất đỏ bazan trải bạt ngàn, nơi đây, truyền thống sản xuất công nghiệp lâu năm trở thành nét văn hóa riêng biệt uế cho mảnh đất núi rừng Chưa phổ biến loại công nghiệp truyền thống khác địa phương ca cao dần khẳng định vị công tế H phát triển đời sống hộ nông dân địa bàn Năm 2005, Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ đầu tư trồng 124,12 ca cao từ diện tích cà phê suất phân khoán đến hộ sản xuất Trải qua năm trồng chăm sóc, toàn diện tích ca cao vào thời kỳ kinh doanh cho sản phẩm Tuy nhiên, h suất ca cao chưa ổn định, hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn Xuất phát từ in thực tiễn đó, đánh giá hiệu kinh tế sản xuất ca cao hộ nhận khoán cK bối cảnh nhằm tìm hướng thích hợp đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất ca cao hộ việc làm thiết thực quan trọng Do đó, lựa chọn đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất ca cao tỉnh Đắk Lắk” họ hộ nhận khoán thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, Đ ại  Mục đích nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng, tiềm hiệu kinh tế từ việc trồng ca cao hộ nhận khoán Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất ca cao theo hình thức khoán địa bàn Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ ng  Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu: Kết diện tích trồng ca cao tổng sản ườ lượng thu hộ nhận khoán đội sản xuất Ngoài sử dụng thông tin liên quan từ Internet Tr  Trong trình nghiên cứu sử dụng số phương pháp: Điều tra vấn, phương pháp phân tích,phương pháp phân tổ, chuyên gia chuyên khảo, phương pháp xử lý số liệu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu là: Những hộ nhận khoán hai đội sản xuất ca cao Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thời gian từ năm 2005 – 2013 SVTH: Phạm Thị Thu Hà ix Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy  Các kết nghiên cứu đạt được: - Phản ánh thực trạng, tiềm từ hộ nhận khoán Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ đem lại cho 64 hộ nhận khoán trồng ca cao - Đánh giá kết hiệu kinh tế hộ nhận khoán điều tra uế - Tìm số nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu sản xuất suất sản xuất hộ nhận khoán điều tra tế H - Đề số phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế Tr ườ ng Đ ại họ cK in h hộ nhận khoán thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ SVTH: Phạm Thị Thu Hà x Khóa luận tốt nghiệp đại học Phụ lục BẢNG TÍNH THỜI GIAN HOÀN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÂY CA CAO HSCK(r=14%) CP DT Ngân lưu ròng Ngân lưu ròng tích lũy uế Nam 20231.79 -20231.8 2006 87.72% 11157.01 -11157 2007 76.95% 13107 -13107 2008 67.50% 13418.53 -13418.5 2009 59.21% 13418.53 40873 27454.47 -30459.9 2010 51.94% 13418.53 41697 28278.47 -2181.39 2011 45.56% 13418.53 45393.07 31974.54 29793.15 2012 39.96% 13418.53 45458.92 32040.39 61833.54 2013 35.06% 2014 30.75% 2015 26.97% 2016 2017 họ cK in h -20231.8 tế H 2005 -31388.8 -44495.8 -57914.3 83937.01 53558.78 100000 46441.22 130378.2 53558.78 100000 46441.22 176819.5 23.66% 53558.78 200000 146441.2 323260.7 20.76% 53558.78 200000 146441.2 469701.9 Thời gian hòa vốn 5.068223 Tr ườ ng Đ ại 53558.78 75662.25 22103.47 GVHD: TS Hoàng Triệu Huy tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học Phụ lục KẾT QUẢ CHẠY HỒI QUY BẰNG EXCEL h SUMMARY OUTPUT R Square 0.781893 Adjusted R Square 0.75463 Standard Error 0.055381 Observations 64 cK 0.884247 họ Multiple R in Regression Statistics SS MS F Regression 0.615717 0.08796 28.67925 2.44E-16 Residual 56 0.171753 0.003067 Total 63 ờn g Đ df ại ANOVA Tr Coefficients Significance F 0.787469 Standard Error GVHD: TS Hoàng Triệu Huy t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% SVTH: Phạm Thị Thu Hà tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học -2.159 0.793159 -2.72203 0.008632 -3.74789 -0.57011 -3.74789 -0.57011 ln kali 0.193071 0.076284 2.530934 0.014212 0.040255 0.345887 0.040255 0.345887 ln lan 0.172736 0.068347 2.527341 0.014343 0.035821 0.309652 0.035821 0.309652 ln ure 0.198206 0.045462 4.359815 5.63E-05 0.107135 0.289277 0.107135 0.289277 ln phan vi sinh 0.245201 0.091806 2.670868 0.009886 0.061292 0.42911 0.061292 0.42911 ln voi 0.25097 0.081863 3.065727 0.003339 0.086979 0.414962 0.086979 0.414962 ln thuoc BVTV 0.222678 0.053614 4.153319 0.000113 0.115275 0.33008 0.115275 0.33008 vung 0.038542 0.01479 2.605955 0.011716 0.008914 0.068169 0.008914 0.068169 họ cK in h Intercept ại RESIDUAL OUTPUT Predicted ln nang suat Residuals 7.335865 -0.02333 6.760307 -0.00097 -0.01861 7.205902 -0.05558 -1.06457 6.796703 -0.01411 -0.27026 Tr ờn g Đ Observation GVHD: TS Hoàng Triệu Huy Standard Residuals -0.44682 SVTH: Phạm Thị Thu Hà 2.804242 7.144916 0.094973 1.818939 7.102249 0.051639 0.989 7.091804 -0.03424 -0.6557 7.17827 0.066867 1.280647 10 7.122993 0.018378 0.351971 11 7.081929 0.018198 0.348541 12 6.972817 0.040298 0.771804 13 7.02575 0.074377 1.424481 14 7.118744 -0.03365 -0.64456 15 7.166983 -0.00434 -0.08303 16 7.181918 -0.00846 -0.16201 17 7.183086 -0.05219 18 7.225903 -0.0611 -1.17024 19 7.019243 -0.04797 -0.91882 20 7.20547 0.001141 0.021854 21 7.150035 0.030135 0.577146 họ ại Đ ờn g Tr GVHD: TS Hoàng Triệu Huy h 0.146419 in 7.123982 cK tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học -0.9995 SVTH: Phạm Thị Thu Hà 23 7.287104 0.006314 0.120924 24 7.06707 0.023007 0.440626 25 7.106001 -0.02389 -0.45759 26 7.140855 -0.05441 -1.04204 27 7.139195 0.006817 0.130562 28 7.238165 0.055253 1.05822 29 7.124399 0.023307 0.446387 30 7.184308 -0.09212 -1.76436 31 7.181681 -0.02151 -0.41199 32 7.11071 -0.07259 -1.39032 33 7.110493 0.054307 1.040102 34 7.142051 0.004596 35 7.164564 0.003792 0.072627 36 7.150749 -0.03292 -0.63053 37 7.065856 -0.01018 -0.19499 38 7.05959 0.111583 2.137055 họ Đ ờn g Tr GVHD: TS Hoàng Triệu Huy tế H uế -1.08491 h -0.05665 in 7.132283 cK 22 ại Khóa luận tốt nghiệp đại học 0.088032 SVTH: Phạm Thị Thu Hà 40 6.967249 -0.04269 -0.81754 41 6.905225 -0.08135 -1.55806 42 7.144794 0.058078 1.112328 43 7.111285 0.047785 0.915192 44 6.965051 -0.00121 -0.02311 45 7.125895 0.017582 0.336739 46 7.132146 -0.01504 -0.28806 47 7.045734 0.085165 1.631096 48 7.073972 0.076345 1.462175 49 7.06701 -0.01615 -0.30939 50 7.138253 0.019314 0.369907 51 7.011073 -0.09214 52 7.125134 0.076382 1.462892 53 7.154356 -0.01608 -0.30791 54 7.155868 -0.03804 -0.72857 55 7.188439 0.044739 0.85685 họ Đ ờn g Tr GVHD: TS Hoàng Triệu Huy tế H uế -0.64125 h -0.03348 in 6.987757 cK 39 ại Khóa luận tốt nghiệp đại học -1.76478 SVTH: Phạm Thị Thu Hà -0.72859 57 7.084941 0.000148 0.002844 58 7.020514 -0.07454 -1.42756 59 7.161583 -0.00353 -0.06767 60 7.170977 -0.02961 -0.56703 61 7.151146 -0.10986 -2.10405 62 7.14154 -0.01064 -0.2038 63 7.031183 0.019673 0.376788 64 7.041168 0.026015 0.498254 h -0.03804 in 7.269412 Tr ờn g Đ ại họ cK 56 tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy SVTH: Phạm Thị Thu Hà Khóa luận tốt nghiệp đại học Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA uế Mã phiếu: Ngày vấn: Sinh viên: Phạm Thị Thu Hà tế H PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CA CAO I Thông tin người vấn Tên chủ hộ:……………………………………………………………… h Địa chỉ: Lô……… in 3.Giới tính: 5.Trình độ: 6.Bắt đầu trồng ca cao năm: A Hộ giàu họ 7.Phân loại hộ: cK 4.Tuổi: B Hộ loại C Hộ loại trung II Thông tin nguồn lực hộ Đ ại II.1 Tình hình chung 8.Số người sống gia đình:…… ng Số nam:……………… Giới tính Tuổi Trình độ (Lớp) Nghề nghiệp Dân tộc Kinh nghiệm ( năm) ườ LĐ 10 Số lao động chính…… Trong đó: 11.LĐ Tr 12.LĐ 13.LĐ 14 LĐ 15.LĐ GVHD: TS Hoàng Triệu Huy S Khóa luận tốt nghiệp đại học II.2 Tình hình lao động sản xuất ca caonăm 2013 Chỉ tiêu Số Số ngày làm việc Giá thuê/ lượng năm ngày Thành tiền 16.LĐ gia đình uế 17.LĐ thuê tế H -Thuê thường xuyên -Thuê thời vụ 18.Tổng số in h II.3 Tình hình sử dụng đất 1.Diện tích ca cao chưa khai thác Năm trồng: - Năm trồng: - Năm trồng: Đ ại - Số lượng Ha Ha họ 2.Diện tích ca cao khai thác ĐVT cK Chỉ tiêu 20.Đất khác Ha Tr ườ ng 2121.Tổng số GVHD: TS Hoàng Triệu Huy S Khóa luận tốt nghiệp đại học II.4 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất ĐVT 22.Xe công nông Chiếc 23.Máy bơm nước Chiếc 24.Bình phun Chiếc 25.Bồn nước nhựa Chiếc Số lượng (1000đ) 28.Nông cụ: Chiếc - Xe rùa lại (1000đ) (1000đ) cK - Kéo cắt cành - Khâu liềm - Cưa họ - Cuốc Đ ại - Thúng - Khác tiền in Mét Giá trị h 26.Dây phun thuốc Mét 27.Ống nước Thành uế mua Đơn giá tế H Tên TLSX Năm ng II.5 Cơ cấu thu nhập hộ điều tra năm 2013 Khoản mục Thu nhập (1000đ) 29.Tổng thu nhập Tr ườ 30.Trồng trọt - Ca cao - Cà phê - Tiêu - Cây ăn trái 31.Chăn nuôi 32.Làm thuê 33.Khác GVHD: TS Hoàng Triệu Huy S Khóa luận tốt nghiệp đại học III.Thông tin sản xuất ca cao Ông/bà có vườn ca cao……vườn Diện tích Năm xây Giá trị xây Vườn ca cao (ha) dựng/mua dựng/mua (1000đ) Giá trị lý (1000đ) uế 34.Vườn 35.Vườn tế H 36.Vườn 37.Vườn III.1 Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh Tr ườ ng Đ ại họ cK in h III.1.1 Chi phí thời kỳ kiến thiết cho ca cao Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu ĐVT ĐG ĐG ĐG ĐG SL TT SL TT SL TT SL TT 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 38.Giống Cây Phân bón 39.Phân hữu vi sinh Kg 40.Phân Lân Kg 41.Phân Urê Kg 42.Phân Kali Kg 43.Vôi Kg 44.Loại khác Thuốc BVTV 45.Thuốc mối Lít Confidor 46.Thuốc bệnh Kg Ridomin 47.Thuốc đồng đỏ 48.Thuốc sâu Sufatox Lít 49.Loại khác Giống chắn gió, che bóng 50.Muồng hoa vàng Kg 51.Keo dậu Cây 52.Khác GVHD: TS Hoàng Triệu Huy S tế H h in cK họ Tr ườ ng Đ ại Lao động Công Lao động GĐ 53.Đào hố 54.Bỏ phân, thuốc mối vào hố 55.Trồng 56.Trồng che bóng, chắn gió 57.Bón phân 58.Phun thuốc 59.Làm cỏ, vét bồn 60.Trồng dặm 61.Tưới nước 62.Làm chồi, tỉa cành 63.Làm cỏ, cào 64.Rong, tỉa che bóng, chắn gió 65.Công khác LĐ thuê Công 66.Đào hố 67.Bỏ phân, thuốc mối vào hố 68.Trồng 69.Trồng che bóng, chắn gió 70.Bón phân 71.Phun thuốc 72.Làm cỏ, vét bồn 73.Trồng dặm 74.Tưới nước 75.Làm chồi, tỉa cành 76.Làm cỏ, cào 77.Rong, tỉa che bóng, chắn gió 78.Chi phí khác 79.Tổng cộng uế Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hoàng Triệu Huy S tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học III.1.2.Chi phí thời kỳ kinh doanh năm 2013 Vườn Vườn Vườn Chỉ tiêu ĐVT ĐG TT ĐG TT ĐG TT CT Hộ Tổng CT Hộ Tổng CT Hộ Tổng (1000đ) (1000đ) (1000đ) (1000đ) (1000đ) (1000đ) 81.Phân lân Kg 82.Phân Urê Kg 83.Phân vi sinh hữu 84.Vôi in Kg cK 80.Phân Kali h 1.Phân bón Khối Kg 2.Thuốc BVTV họ 85.Loại khác Lít 86.Thuốc Permecid 50 EC ại 87.Thuốc Thiamax 25 WDG Đ 88.Thuốc Đồng đỏ 89.Thuốc Phytocid 90.Làm cỏ 91.Tưới nước ờn g +LĐ gia đình Công Tr 3.Lao động GVHD: TS Hoàng Triệu Huy SVTH: Phạm Thị Thu Hà tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học 92.Bón phân, vôi 93.Cắt tỉa cành 94.Rong che bóng 95.Phun thuốc h 96.Thu hoạch in 97.Công khác cK +LĐ thuê 98.Làm cỏ 99.Tưới nước họ 100.Bón phân, vôi 101.Cắt tỉa cành 102.Rong che bóng ại 103.Phun thuốc Đ 104.Thu hoạch 105.Công khác Tr 107.Tổng cộng ờn g 106.Chi phí khác GVHD: TS Hoàng Triệu Huy SVTH: Phạm Thị Thu Hà Khóa luận tốt nghiệp đại học III.2 Sản lượng ca cao thu Tổng (kg) Vườn (kg) Vườn (kg) tế H III.3 Kết sản xuất kinh doanh năm 2013 Chỉ tiêu 111 Sản lượng 112 Giá bán 113 Thành tiền ĐVT Kg 1000đ 1000đ Ca cao hạt khô h III.4 Tình hình tiêu thụ cK in 114.Ca cao bán dạng a Quả tươi Vườn (kg) uế Năm 108 Năm 2011 109 Năm 2012 110 Năm 2013 b Hạt khô a Lưu kho b Bán Đ ại c Gửi đại lý họ 115.Sau thu hoạch sơ chế, ca cao được: d Khác:……………… III.5 Khó khăn gia đình ng 116 Những khó khăn gia đình nay: a Về vốn:……………………………………………………………………… ườ b Về kỹ thuật:…………………………………………………………………… c Về đất đai:…………………………………………………………………… Tr d Về giá cả, chi phí:……………………………………………………………… e Ý kiến khác:…………………………………………………………………… 117 Những ý kiến ông (bà) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (bà) giúp hoàn thành bảng hỏi này! GVHD: TS Hoàng Triệu Huy SVTH: Phạm Thị Thu Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất ca cao của các hộ nhận khoán thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất ca cao của các hộ nhận khoán thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất ca cao của các hộ nhận khoán thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay