Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai trên địa bàn xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

86 53 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:39

h tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -  - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Nguyễn Thị Thơm Tr ườ ng Đ ại họ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH HƯƠNG, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN KHÓA HỌC: 2010 – 2014 in h tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -  - cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ng Đ ại họ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH HƯƠNG, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Quang Dũng Tr ườ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thơm Lớp: K44 KTNN Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, 5/2014 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Lời cảm ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, nỗ lực thân nhận quan tâm, động viên, giúp đỡ cá nhân, đơn vị, tập thể… Đầu tiên xin cảm ơn Th.s Trương Quang Dũng, thầy người trực tiếp hướng dẫn thực hoàn thành đề tài Tôi xin cảm ơn cán nhân viên phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương tạo điều kiện thuận lợi để khảo sát thực tế thu thập số liệu phục vụ cho trình nghiên cứu Tôi xin cảm ơn UBND xã Thanh Hương nhiệt tình cung cấp thông tin, số liệu liên quan cho trình nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người dân xã Thanh Hương dành thời gian trả lời vấn, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng giúp có thông tin quan trọng để hoàn thành kết nghiên cứu Và lời cảm ơn chân thành xin gửi đến gia đình, người thân, bạn bè, người động viên tinh thần, giúp đỡ nhiều suốt thời gian thực tập Xin chân thành cảm ơn! Thanh Hương, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Sinh viên SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN Nguyễn Thị Thơm i Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .v DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG vi tế H TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài h Mục tiêu nghiên cứu in Phạm vi đối tượng nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu cK PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN .4 1.1.1 họ 1.1 Lý luận chung hiệu kinh tế .4 Khái niệm chất hiệu kinh tế 1.1.1.2 Phân loại hiệu kinh tế .5 1.1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế 1.1.1.4 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế 1.1.1.5 Các quan điểm đánh giá hiệu kinh tế 11 ng Đ ại 1.1.1.1 1.1.2 Rừng trồng vai trò kinh tế - xã hội môi trường 12 Khái niệm sản xuất lâm nghiệp 12 1.1.2.2 Khái niệm tài nguyên rừng loại rừng 13 1.1.2.3 Vị trí vai trò rừng trồng .14 1.1.2.4 Nguồn gốc đặc điểm sinh học keo lai 15 Tr ườ 1.1.2.1 1.2 1.2.1 CƠ SỞ THỰC TIỄN 21 Thực trạng chủ trương đường lối Đảng nhà nước phát triển rừng Việt Nam 21 SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN ii Khóa luận tốt nghiệp đại học 1.2.2 GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Tình hình phát triển rừng trồng Nghệ An 22 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ RỪNG TRỒNG KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH HƯƠNG 24 TÌNH HÌNH CƠ BẢN XÃ THANH HƯƠNG 24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 uế 2.1 Vị trí địa lý 24 2.1.1.2 Địa hình, đất đai 24 2.1.1.3 Khí hậu, thủy văn 25 2.1.2 tế H 2.1.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội .26 Dân số lao động xã 26 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai xã 28 2.1.2.3 Thực trạng sở hạ tầng xã 31 in Đánh giá chung yếu tố ảnh hưởng đến phát triển trồng rừng xã cK 2.1.3 h 2.1.2.1 Thanh Hương .32 2.2 TÌNH HÌNH TRỒNG KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH HƯƠNG 33 Tình hình chung .33 2.2.2 Thực trạng trồng rừng Keo lai làm nguyên liệu xã Thanh Hương 34 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC Đ ại 2.3 họ 2.2.1 HỘ ĐIỀU TRA 35 Đặc điểm hộ điều tra 35 2.3.2 Tình hình sử dụng đất đai hộ 36 ng 2.3.1 2.3.3 Tình hình đầu tư chi phí trồng rừng keo lai 38 ườ 2.1.1.1 Đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng Keo lai làm nguyên liệu .37 Kết hiệu từ hoạt động trồng rừng keo lai hộ điều tra 39 2.1.1.3 Phân tích kết hiệu kinh tế trồng rừng keo lai cá hộ điều tra Tr 2.1.1.2 thông qua tiêu NPV, IRR, BCR 41 2.1.1.4 Hiệu xã hội 44 2.1.1.5 Hiệu môi trường 45 2.3.4 2.3.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh rừng trồng Keo lai 46 Nguồn giống 46 SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN iii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Kỹ thuật canh tác 47 2.3.4.3 Thời tiết, khí hậu 47 2.3.4.4 Cơ chế sách 47 2.3.4.5 Giao thông vận chuyển 48 2.3.4.6 Nguồn vốn 48 2.3.4.7 Thị trường tiêu thụ 49 uế 2.3.4.2 Tình hình tiêu thụ gỗ keo địa bàn .49 2.3.6 Những khó khăn hộ trồng Keo lai .50 tế H 2.3.5 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG KEO LAI 51 CĂN CỨ ĐỊNH HƯỚNG 51 3.2 MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỒNG in h 3.1 3.3 cK RỪNG 51 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH RỪNG TRỒNG KEO LAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH HƯƠNG 53 Giải pháp chế sách 53 họ 3.3.1 Chính sách đất đai .53 3.3.1.2 Chính sách đầu tư 53 Đ ại 3.3.1.1 Giải pháp vốn 53 3.3.3 Giải pháp khoa học - công nghệ 54 3.3.4 Giải pháp thông tin 54 ng 3.3.2 3.3.5 Giải pháp sở hạ tầng .55 ườ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 KẾT LUẬN 56 Tr KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN iv Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Tỷ suất thu nhập chi phí BQ Bình quân BQC Bình quân cộng CB – CNVC Cán - công nhân viên chức CC Cơ cấu CPSX Chi phí sản xuất DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc GO Giá trị sản xuất HQSX Hiệu sản xuất HSCK Hệ số chiết khấu IC Giá trị trung gian IRR Tỷ suất thu hồi vốn nội KTTNMT Kinh tế tài nguyên môi trường LĐ Lao động LĐNN Lao động nông nghiệp MI tế H Thu nhập hỗn hợp Nông nghiệp phát triển nông thôn Giá trị ròng SL Sản lượng ườ h Lợi nhuận NPV SXKD Sản xuất kinh doanh SXNN Sản xuất nông nghiệp VA Giá trị gia tăng Tr in cK họ ng NN&PTNT Đ ại LN uế BCR SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN v Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 1.1: Sự biến động diện tích rừng Việt Nam giai đoạn 2002-2013 21 uế Bảng 2.1: Tình hình dân số lao động xã Thanh Hương qua năm 2011-2013 27 Bảng 2.2: Tình hình biến động đất đai xã Thanh Hương qua năm 2011-2013 30 tế H Bảng 2.3: Diện tích rừng trồng thôn năm 2013 34 Bảng 2.4: Đặc điểm chung hộ điều tra 35 Bảng 2.5: Tình hình sử dụng đất đai hộ .36 Bảng 2.6: Chi phí trồng rừng keo lai theo năm hộ điều tra (BQ/ha) 38 h Bảng 2.7: Một số tiêu đánh giá kết hiệu sản xuất Keo lai xã Thanh Hương .40 in Bảng 2.8: Phân tích kết quả, hiệu rừng trồng keo lai hộ điều tra 43 cK Bảng 2.9: Phân tích kết quả, hiệu rừng trông keo lai nhóm hộ .44 Tr ườ ng Đ ại họ Bảng 2.10: Những khó khăn hộ điều tra .50 SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN vi Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Rừng tài nguyên quan trọng quốc gia, nhiên năm gần tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên mức Dân số ngày tăng nhanh, nhu cầu người sản phẩm lấy từ rừng ngày cao Đứng trước nguy uế suy thoái tài nguyên rừng đất lâm nghiệp nay, việc khuyến khích trồng tế H rừng, chế biến sử dụng gỗ rừng trồng xem giải pháp hữu hiệu làm giảm áp lực lâm sản gỗ lên rừng tự nhiên Vì vậy, việc phát triển trồng rừng sản xuất nhu cầu tất yếu khách quan Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài “Đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng Keo lai h địa bàn xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” thực in với mục đích phân tích, đánh giá hiệu kinh tế mô hình Keo lai xã thời xã thời gian tới cK gian qua, từ tìm giải pháp để nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng Keo lai Số liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu thu thập từ quan huyện, xã họ Số liệu sơ cấp thu thập phương pháp điều tra, vấn trực tiếp hộ trồng Keo lai xã Các phương pháp thống kê mô tả, phân tích chi phí lợi nhuận, Đ ại phân tích so sánh sử dụng nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy: Kết mô hình trồng rừng Keo lai xã thời gian qua khả quan Kết hiệu kinh tế từ việc trồng rừng Keo lai hộ điều tra tương đối ng cao Trồng Keo lai góp phần giải công ăn việc làm tạo thu nhập cho người dân địa phương ườ Đề tài đưa hệ thống giải pháp đồng mang tính khả thi, sở cho việc nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng Keo lai thời gian tới địa Tr phương SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN vii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Cùng với xu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu lâm sản gỗ cho sản xuất tiêu dùng ngày tăng lên Tình hình khai thác gỗ rừng tự nhiên mức, diễn biến uế khí hậu thay đổi thất thường, tình trạng hạn hán, bão lụt sạt lở đất xảy thường xuyên gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống người dân Đứng trước nguy tế H đó, việc khuyến khích trồng rừng, chế biến sử dụng gỗ rừng trồng xem giải pháp hữu hiệu làm giảm áp lực lâm sản gỗ lên rừng tự nhiên Vì vậy, việc phát triển trồng rừng sản xuất yêu cầu tất yếu khách quan vận động h phát triển kinh tế mang tính xã hội hóa cao in Rừng có vai trò quan trọng đời sống người, rừng sở để phát triển kinh tế - xã hội mà có vai trò quan trọng việc cK trì cân sinh thái đa dạng sinh học hành tinh chúng ta, rừng hạn chế lũ lụt, hạn hán, chống xói mòn, giảm nhẹ sức tàn phá thiên tai, bảo tồn nguồn nước giảm mức ô nhiễm không khí… Bởi vậy, bảo vệ rừng nguồn tài nguyên rừng họ trở thành nội dung, yêu cầu trì hoãn tất quốc gia giới Tại Việt Nam, vòng 50 năm kể từ năm 1943 áp lực gia Đ ại tăng dân số nhiều nguyên nhân khác khiến diện tích rừng tự nhiên ngày giảm Rừng tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng diện tích trữ lượng, không đảm bảo vai trò cung cấp tài nguyên lâm sản điều hòa môi trường Vì thế, vấn ng đề quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng coi nhiệm vụ trọng tâm nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Để khắc ườ phục tình trạng này, từ năm 1980 Chính phủ có chủ trương phủ xanh đất trống đồi trọc, nhờ diện tích rừng tăng lên đáng kể Tr Thanh Hương xã miền núi thuộc huyện Thanh Chương, xã có diện tích tự nhiên lớn, nguồn lao động dồi dào, thời gian qua, xã tích cực tận dụng chế, sách Đảng nhà nước để đầu tư phát triển trồng lâm nghiệp bước đầu cho hiệu cao, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế Việc trồng keo lai đem lại nhiều hiệu thiết thực, thu nhập người dân địa bàn tăng lên, góp phần cải thiện đời sống, bảo vệ môi SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN GVHD: Th.S Trương Quang Dũng tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học Bảng 2.2: Tình hình biến động đất đai xã Thanh Hương qua năm 2011-2013 2011 2012 2013 Chỉ tiêu So sánh 2012/2011 2013/2012 DT (ha) CC (%) DT (ha) CC (%) DT (ha) CC (%) +/- 3249,97 100,00 3249,97 100,00 3249,97 I 2777,40 85,46 2778,64 85,50 2779,94 26,06 723,9 26,05 72,99 2028,57 Đất lâm nghiệp 2027,30 Đất nuôi trồng thủy sản 16,30 0,59 Đất nông nghiệp khác 10,10 0,36 II Đất phi nông nghiệp 461,30 14,19 38,00 310,20 100,00 85,54 1,24 100,04 1,30 100,05 724,96 26,08 0,20 100,03 1,06 100,15 73,01 2029,9 73,02 1,27 100,06 1,33 100,07 0,62 17,43 0,63 0,90 105,52 0,23 101,34 8,97 0,32 7,65 0,28 -1,13 88.81 -1,32 85,28 463,70 14,27 464,72 14,30 2,40 100,52 1,02 100,22 8,24 39,26 8,47 40 8,61 1,26 103,32 0,74 101,88 67,24 312,12 67,30 313,38 67,43 1,92 100,62 1,26 100,40 Đ Đất chuyên dùng 17,2 ại Đất in 723,70 % 100,00 cK Đất SXNN +/- họ Đất nông nghiệp 100,00 h Tổng diện tích tự nhiên % 29,70 6,44 29,70 6,41 29,70 6,39 0 0 Đất sông suối, mặt nước 73,60 15,95 73,60 15,87 73,60 15,84 0 0 Đất phi nông nghiệp khác 9,80 2,12 9,02 1,95 8,04 1,73 -0,78 92,04 -0,98 89,13 11,27 0,35 7,63 0,23 5,31 0,16 -3,64 67,70 -2,32 69,59 Đất chưa sử dụng Tr III ờn g Đất nghĩa địa SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN (Nguồn: Phòng Thống kê xã Thanh Hương) Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Bảng 2.3: Diện tích rừng trồng thôn năm 2013 Diện tích (Ha) Tỷ lệ (%) 28,90 1,86 26,30 1,70 73,20 4,72 95,30 6,15 43,70 2,82 171,80 125,50 124,80 94,90 10 132,40 11 198,60 12 245,10 15,81 13 189,40 12,22 tế H uế Thôn 11,08 8,10 8,05 cK in h 6,12 8,54 12,81 họ (Nguồn: Phòng Thống kê xã Thanh Hương) Bảng 2.4: Đặc điểm chung hộ điều tra Đ ại Chỉ tiêu Số hộ điều tra ĐVT SL/Giá trị Hộ 60 Chủ hộ nam giới Hộ 59 - Chủ hộ nữ giới Hộ ng - Khẩu/hộ 3,40 BQ lao động/hộ Lao động/hộ 2,53 BQ diện tích trồng rừng/hộ Ha/hộ 4,71 Tr ườ BQ nhân khẩu/hộ SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2014) Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Bảng 2.5: Tình hình sử dụng đất đai hộ Bình quân hộ Tỷ trọng (%) Tổng diện tích Ha 5,14 100 - Diện tích đất Ha 0,21 4,09 - Diện tích đất SXNN Ha 0,17 3,31 - Diện tích đất lâm nghiệp Ha 4,71 Trong đó: Diện tích trồng keo Ha 4,71 - Diện tích đất khác Ha 0,05 0,97 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2014) uế ĐVT tế H 91,63 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Chỉ tiêu SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN 100 GVHD: Th.S Trương Quang Dũng tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học Bảng 2.6: Chi phí trồng rừng keo lai theo năm hộ điều tra (BQ/ha) Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm 1.236.000 0 Giống 1.384.000 Phân bón 465.000 Công trồng 977.000 1.006.000 0 200.000 Chi phí khác 5.268.000 0 1.384.000 0 465.000 0 977.000 0 1.006.000 892.000 0 892.000 200.000 200.000 200.000 944.000 1.744.000 1.092.000 200.000 Tr ờn g Đ ại Tổng 1.236.000 SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN in cK Công chăm sóc họ Làm cỏ Tổng h Chuẩn bị hố Năm (ĐVT: Đồng) 200.000 944.000 7.704.000 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2014) Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Bảng 2.7: Một số tiêu đánh giá kết hiệu sản xuất Keo lai xã Thanh Hương Giá trị (đồng) Chỉ tiêu BQC Nhóm hộ 31.503.000 7.646.000 5.572.000 Giá trị gia tăng (VA) 29.323.000 25.931.000 31.918.000 Thu nhập hỗn hợp (MI) 28.863.000 25.481.000 31.438.000 Lợi nhuận (LN) 27.266.000 23.761.000 29.946.000 GO/IC 6,19 5,65 6,60 VA/IC 5,19 4,65 5,60 4,57 5,51 5,11 cK MI/IC 4,83 4,26 5,25 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2014) Tr ườ ng Đ ại họ LN/IC 5.703.000 tế H in Chi phí trung gian (IC) 37.621.000 uế 34.970.000 h Giá trị sản xuất (GO) Nhóm hộ SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN GVHD: Th.S Trương Quang Dũng tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học Bảng 2.8: Phân tích kết quả, hiệu rừng trồng keo lai hộ điều tra CPSX quy năm Năm Chi phí năm Thu nhập năm (đồng) (đồng) HSCK đầu (đồng) r=7,8% 5.268.000 5.268.000 5.268.000 1.092.000 0.928 1.072.344 6.340.344 200.000 0.861 200.000 0.799 944.000 34.970.000 0.741 IRR năm đầu (đồng) (đồng) (lần) (%) -5.268.000 0 -1.072.344 172.200 6.512.544 -172.200 159.800 6.672.344 -159.800 25.912.770 18.540.922 3,52 cK họ 699.504 7.371.848 ại Đ ờn g Tr SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN BCR in NPV h Theo năm Cộng dồn Thu nhập quy 31 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2014) Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Bảng 2.9: Phân tích kết quả, hiệu rừng trông keo lai nhóm hộ Chỉ tiêu ĐVT NPV Đồng BCR Lần IRR % Nhóm hộ Nhóm hộ 15.934.375 20.534.554 3,15 3,80 Chỉ tiêu Số hộ Vốn Lao động 53 Kỹ thuật h TT tế H Bảng 2.10: Những khó khăn hộ điều tra Bão Sâu bệnh Giống Giá gỗ keo Giao thông Tỷ lệ (%) 15,00 88,33 49 81,67 8,30 15 25,00 11,67 60 100,00 in cK họ Đ ại ng ườ Tr SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN uế 26 35 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2014) 48 80,00 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2014) Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng PHỤ LỤC Mã số phiếu: PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ TRỒNG RỪNG KEO LAI uế I Thông tin người vấn tế H Tên người vấn: ……………………………………………………… Địa chỉ: Thôn …… xã Thanh Hương - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An Tuổi: ………………………………… Giới tính:……………………………… in II Thông tin nguồn lực hộ h Trình độ văn hóa:……………………… Số người sống gia đình: ………………………… Lao động Giới tính b LĐ Trình độ (lớp) Nghề nghiệp Đ ại c LĐ e LĐ Tuổi họ a LĐ * d LĐ cK Số lao động (trong độ tuổi lao động): …… ……… Trong đó: ng Ghi chú: LĐ người định hoạt động trồng rừng hộ Tình hình đất đai hộ ĐVT a Tổng DT sử dụng Ha Tr ườ Chỉ tiêu đất đai b DT đất Ha c DT đất SXNN Ha d DT đất lâm nghiệp Ha Tr.đó: DT đất trồng keo Ha e DT đất khác Ha SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN Tổng Giao Khoán Đấu thầu Khai hoang Khác Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Nguồn vốn vay hộ Nguồn vốn vay trồng keo Số tiền vay (Tr.đ) Năm vay Lãi suất Thời hạn (%/năm) vay (năm) Hiện nợ (Tr.đ) a Ngân hàng NN&PTNT uế b Ngân hàng sách 10 Tư liệu sản xuất (Phục vụ cho hoạt động trồng keo) Loại Số lượng (Chiếc, cái) Năm mua tế H c Khác (gia đình, bạn bè) Giá trị mua (Tr.đ) h a Trâu bò Thời gian sử dụng (năm) in b Xe cộ c Cưa máy cK d Máy phát cỏ e Bình phun thuốc họ f Khác III Thông tin việc trồng Keo lai Đ ại 11 Gia đình bắt đầu trồng keo năm: ………………………………………………… 12 Ông/bà có lô rừng keo lai: ……………………………………… 13 Thông tin chung lô keo lai khai thác năm 2013 ng Chỉ tiêu a Diện tích ĐVT Ha ườ b Năm trồng c Tỷ lệ gốc keo tuổi Tấn/Ha Tr e Năng suất gỗ % SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN Lô Lô Lô Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 14 Chi phí kết trồng keo lai lô (Khai thác năm 2013) Chỉ tiêu ĐVT uế tế H Công Công Xe Xe h Cây Cây Kg Công Công họ Đ ại ng ườ Tr SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN Đơn giá Thành tiền (1000đ) (1000đ) Công Công cK Chi phí chuẩn bị 1.1 Xử lý thực bì (Phát, đốt) - Gia đình - Thuê 1.2 Chi phí đào hố - Gia đình - Thuê 1.3 Cây giống - Mua - Tự có 1.4 Phân bón (NPK) 1.5 Vận chuyển giống,phân bón - Gia đình - Thuê Công trồng - Gia đình - Thuê Trồng dặm - Gia đình - Thuê Làm cỏ, vún gốc - Gia đình - Thuê Thuốc trừ sâu Bảo vệ rừng trồng Công chăm sóc - Gia đình - Thuê Bảo vệ rừng trồng Công chăm sóc - Gia đình - Thuê Bảo vệ rừng trồng Bảo vệ rừng trồng Bảo vệ rừng trồng Chi phí xử lý thực bì - Gia đình - Thuê Tổng chi phí khâu tạo rừng Thu nhập Số lượng in Năm Công Công Công Công 1000đ Công Công Công Công Công Công Công Công Công Công Công Tr.đ Tr.đ Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 15 Chi phí kết trồng keo lai lô (Khai thác năm 2013) ĐVT họ Đ ại ng ườ Tr SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN Đơn giá Thành tiền (1000đ) (1000đ) uế Công Công tế H Công Công Cây Cây Kg Xe Xe Công Công cK Chi phí chuẩn bị 1.1 Xử lý thực bì (Phát, đốt) - Gia đình - Thuê 1.2 Chi phí đào hố - Gia đình - Thuê 1.3 Cây giống - Mua - Tự có 1.4 Phân bón (NPK) 1.5 Vận chuyển giống, phân bón - Gia đình - Thuê Công trồng - Gia đình - Thuê Trồng dặm - Gia đình - Thuê Làm cỏ, vún gốc - Gia đình - Thuê Thuốc trừ sâu Bảo vệ rừng trồng Công chăm sóc - Gia đình - Thuê Bảo vệ rừng trồng Công chăm sóc - Gia đình - Thuê Bảo vệ rừng trồng Bảo vệ rừng trồng Bảo vệ rừng trồng Chi phí xử lý thực bì - Gia đình - Thuê Tổng chi phí khâu tạo rừng Thu nhập Số lượng h Chỉ tiêu in Năm Công Công Công Công 1000đ Công Công Công Công Công Công Công Công Công Công Công Tr.đ Tr.đ Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 16 Chi phí kết trồng keo lai lô (Khai thác năm 2013) ĐVT họ Đ ại ng ườ Tr SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN Đơn giá Thành tiền (1000đ) (1000đ) uế Công Công tế H Công Công Cây Cây Kg Xe Xe Công Công cK Chi phí chuẩn bị 1.1 Xử lý thực bì (Phát, đốt) - Gia đình - Thuê 1.2 Chi phí đào hố - Gia đình - Thuê 1.3 Cây giống - Mua - Tự có 1.4 Phân bón (NPK) 1.5 Vận chuyển giống, phân bón - Gia đình - Thuê Công trồng - Gia đình - Thuê Trồng dặm - Gia đình - Thuê Làm cỏ, vún gốc - Gia đình - Thuê Thuốc trừ sâu Bảo vệ rừng trồng Công chăm sóc - Gia đình - Thuê Bảo vệ rừng trồng Công chăm sóc - Gia đình - Thuê Bảo vệ rừng trồng Bảo vệ rừng trồng Bảo vệ rừng trồng Chi phí xử lý thực bì - Gia đình - Thuê Tổng chi phí khâu tạo rừng Thu nhập Số lượng h Chỉ tiêu in Năm Công Công Công Công 1000đ Công Công Công Công Công Công Công Công Công Công Công Tr.đ Tr.đ Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 17 Ông/bà thường mua giống đâu? BQLRPH Vườn ươm Tư nhân Khác Tư thương Khác DNNN DNTN 19 Sản phẩm bán theo phương thức nào? Bán trực tiếp cho DN tế H Bán bãi uế 18 Ông/bà thường bán sản phẩm cho ai? 20 Có nhiều người tham gia thu mua địa phương không? Có Không 21 Người thu mua có hỗ trợ cho ông/bà yếu tố vốn, phân bón,… Không h Có in 22 Ông/bà có hợp đồng với người thu gom giá số lượng sản phẩm bán không? Không cK Có 23 Ông/bà có tham gia lớp khuyến nông kỹ thuật trồng, chăm sóc keo lai không? Không họ Có (Số lần:………… ) Đơn vị tổ chức:……………………………………………………………………… Đ ại Thời gian tập huấn (Ngày): ………………………………………………………… Nội dung tập huấn: …………………………………………………………………… 24 Ông/bà có trồng xen trồng với keo lai không? Có Không ng Nếu có gì? ………………………………………………………… ……… 25 Theo ông/bà đất trồng keo thay trồng khác không? ườ ……………………………………………………………………………………… … Tr 26 Ông/bà có kết hợp trồng keo lai với chăn nuôi không? Có Không Nếu có gì? ……………………………………………………………………… SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 1.Thiếu đất Có Không 2.Thiếu vốn Có Không 3.Thiếu lao động Có Không 4.Thiếu kỹ thuật Có Không 5.Bão Có 6.Hạn hán Có uế 27 Những khó khăn gia đình trình phát triển rừng trồng keo lai? Có Không Có Không Có Không Có Không Không tế H Không 7.Cháy rừng 8.Sâu bệnh in 10.Chất lượng giống không tốt h 9.Chất lượng đất xấu Có Không Có Không 13.Điều kiện vận chuyển khó khăn Có Không 14.Sản lượng không ổn định Có Không 12.Giá gỗ keo bấp bênh cK 11.Khó bán sản phẩm Có họ 28 Ông/bà có dự định mở rộng diện tích rừng trồng keo lai không? Không Đ ại Nếu có mở rộng cách ?……………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………… 29 Ông/bà đánh giá việc phát triển rừng trồng keo lai địa phương có ng thuận lợi khó khăn gì? - Thuận lợi: …………………………………………………………………………… ườ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tr - Khó khăn: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 30 Ông/bà có đề xuất kiến nghị với quyền địa phương để phát triển nâng cao hiệu kinh tế keo lai địa bàn? ………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… uế …… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… tế H Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông/bà! Thanh Hương, ngày……tháng…….năm 2014 in h Người vấn Tr ườ ng Đ ại họ cK Nguyễn Thị Thơm SVTH: Nguyễn Thị Thơm - K44 KTNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai trên địa bàn xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai trên địa bàn xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Đánh giá hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai trên địa bàn xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay