Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

87 137 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:38

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN h tế H uế -  - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC NGUYỄN THỊ LƯƠNG Tr ườ ng Đ ại họ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Khóa học: 2010– 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN h tế H uế -  - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC Đ ại họ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Mai Văn Xuân Tr ườ ng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lương Lớp: K44 KTNN Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Lời cảm ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Để hoàn thành khóa luận trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Kinh Tế & Phát Triển - Trường Đại Học Kinh Tế Huế trang bị cho em kiến thức suốt thời gian em theo học trường Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên PGS.Ts Mai Văn Xuân nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận Cảm ơn thầy dìu dắt, giúp đỡ em nhiều chuyên môn, mà động viên em lớn mặt tinh thần Em xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Nông nghiệp & PTNT tận tình bảo, giúp đỡ tạo điều kiện cho em trình thực tập UBND huyện Tuyên Hóa để em hoàn thành tốt đề tài cách nhanh chóng hiệu Xin chân thành cảm ơn tình cảm, động viên giúp đỡ mặt vật chất tinh thần gia đình, người thân bạn bè suốt thời gian học tập thời gian hoàn thành đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, bước đầu làm quen với đề tài nghiên cứu, kinh nghiệm thời gian có nhiều hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Lương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý lựa chọn đề tài .1 uế Mục tiêu nghiên cứu tế H Phương pháp nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Nội dung nghiên cứu Cấu trúc đề tài nghiên cứu h Hạn chế đề tài in PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cK CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận .6 1.1.1 Đặc điểm kỹ thuật chăn nuôi lợn .6 họ 1.1.1.1 Vai trò vị trí chăn nuôi 1.1.1.2 Yêu cầu chăn nuôi lợn thịt Đ ại 1.1.1.3 Đặc tính kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt 1.1.1.4 Đặc điểm nghề chăn nuôi lợn nước ta 1.1.2 Lý luận chung hiệu kinh tế (HQKT) 1.1.2.1 Khái niệm, nội dung chất HQKT .9 ng 1.1.2.2 Phương pháp xác định HQKT 11 ườ 1.1.2.3 Phương pháp tiêu xác định kết HQKT chăn nuôi lợn thịt nông hộ .12 Tr 1.2 Cơ sở thực tiễn 14 1.2.1 Tình hình chăn nuôi lợn giới 14 1.2.2 Tình hình chăn nuôi lợn Việt Nam 16 1.2.3 Tình hình chăn nuôi lợn tỉnh Quảng Bình 18 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 20 SVTH: Nguyễn Thị Lương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân 2.1 Khái quát tình hình chăn nuôi lợn địa bàn huyện Tuyên Hóa 20 2.2 Tình hình chung địa bàn huyện Tuyên Hóa 21 2.2.1 Điều kiện tự nhiên huyện Tuyên Hóa 21 2.2.1.1 Vị trí địa lý 21 uế 2.2.1.2 Thời tiết khí hậu .23 2.2.1.3 Địa hình địa mạo .23 tế H 2.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội .24 2.2.2.1 Tình hình sử dụng đất đai 24 2.2.2.2 Tình hình dân số lao động 27 h 2.2.2.3 Tình hình sở hạ tầng 29 in 2.3 Tình hình chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân địa bàn huyện Tuyên Hóa điều tra năm 2013 31 cK 2.3.1 Nguồn lực sản xuất hộ 31 2.3.1.1 Tình hình nhân lao động hộ điều tra 31 họ 2.3.1.2 Tình hình đất đai hộ điều tra 33 2.3.1.3 Tình hình vốn trang bị tư liệu sản xuất phục vụ chăn nuôi lợn nông hộ 35 Đ ại 2.3.1.4 Thu nhập nông hộ 36 2.3.1.5 Tình hình sử dụng chuồng trại nông hộ .38 2.3.2 Quy mô đàn lợn thịt tổng giá trị sản xuất lợn thịt nông hộ 40 ng 2.3.3 Chi phí chăn nuôi lợn thịt nông hộ 41 2.3.4 Kết hiệu chăn nuôi lợn thịt nông hộ 44 ườ 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến kết hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt 47 2.4.1 Bằng phương pháp thống kê 47 Tr 2.4.2 Bằng phương pháp hàm sản xuất Cobb_Douglas .52 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊTCỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 56 3.1 Định hướng .56 3.2 Một số giải pháp .57 SVTH: Nguyễn Thị Lương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân 3.2.1 Giải pháp giống .57 3.2.2 Giải pháp thị trường .57 3.2.3 Giải pháp vốn 60 3.2.4 Giải pháp thức ăn 61 uế 3.2.5 Giải pháp thú y phòng bệnh 62 3.2.7 Giải pháp thông tin 64 tế H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 67 h 2.1 Đối với Nhà nước 67 in 2.2 Đối với huyện Tuyên Hóa 68 2.3 Đối với hộ nông dân .68 cK TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 Tr ườ ng Đ ại họ PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Lương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân : Hiệu kinh tế GTSX : Giá trị sản xuất CPSX : Chi phí sản xuất XC : Xuất chuồng QM : Quy mô QML : Quy mô lớn QMV : Quy mô vừa QMN : Quy mô nhỏ SL : Số lượng MI : Thu nhập hỗn hợp : Thu nhập : Tổng giá trị sản xuất họ GO ng h : Quy mô lớn/quy mô nhỏ L/V : Quy mô lớn/quy mô vừa V/N : Quy mô vừa/quy mô nhỏ TC : Tổng chi phí TSCĐ : Tài sản cố định TLSX : Tư liệu sản xuất ATTP : An toàn thực phẩm BQ : Bình quân Đ ại L/N Tr ườ in cK TN tế H HQKT SVTH: Nguyễn Thị Lương uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Sản xuất thịt giới qua năm (2010 – 2012) 15 Bảng Số lượng lớn nước vùng qua năm (2010 – 2012) 17 Bảng Tổng đàn lợn trọng lượng thịt xuất chuồng (XC) uế Bảng Số lượng sản lượng thịt lợn tỉnh Quảng qua năm (2010 – 2012) 18 tế H huyện qua năm (2011 – 2013) 21 Bảng Biến động diện tích đất đai qua năm (2011 – 2013) .26 Bảng Tình hình dân số, lao động huyện Tuyên Hóa qua năm (2011 – 2013) 28 Bảng Nhân lao động hộ chăn nuôi lợn thịt .32 h Bảng Quy mô cấu đất đai nông hộ (Tính BQ/hộ) .34 in Bảng Tình hình vốn trang bị kỹ thuật phục vụ chăn nuôi lợn nông hộ cK (Tính BQ/hộ) 36 Bảng 10 Thu nhập nông hộ (Tính BQ/hộ) .38 Bảng 11 Tình hình sử dụng chuồng trại nông hộ 39 họ Bảng 12 Quy mô đàn lợn thịt nông hộ (Tính BQ/hộ) .40 Bảng 13 Tổng giá trị sản xuất lợn thịt nông hộ 41 Đ ại Bảng 14 Chi phí chăn nuôi lợn thịt nông hộ điều tra 44 Bảng 15 Kết hiệu chăn nuôi lợn thịt nông hộ 45 Bảng 16 Ý kiến hộ chăn nuôi lợn mức độ ảnh hưởng yếu tố đến kết ng hiệu chăn nuôi lợn thịt .48 Bảng 17 Kết ước lượng hàm sản xuất Cobb_Douglas hộ chăn nuôi lợn Tr ườ thịt QML năm 2013 53 SVTH: Nguyễn Thị Lương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Sơ đồ Kênh tiêu thụ thịt lợn huyện .58 Sơ đồ Kênh tiêu thụ thịt lợn huyện 59 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ Sơ đồ liên kết nhà .63 SVTH: Nguyễn Thị Lương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Để thực khóa luận tốt nghiệp mình, tiến hành lựa chọn đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt nông hộ địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh uế Quảng Bình” - Mục đích nghiên cứu: tế H Khảo sát tình hình thực tế để phân tích, đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt nông hộ địa bàn huyện Tuyên Hóa Từ sở, đề xuất số biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu chăn nuôi lợn thịt cho hộ nông dân thành khóa học thân - Dữ liệu phục vụ nghiên cứu: in h địa bàn huyện Đồng thời đề tài sở để bảo vệ tốt nghiệp hoàn cK Trong trình nghiên cứu đề tài sử dụng liệu sau: + Số liệu sơ cấp: Số liệu thu thập qua việc điều tra, vấn trực tiếp 90 họ hộ chăn nuôi lợn thịt thuộc xã: xã Kim Hóa, Phong Hóa Đức Hóa địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tình hình chăn nuôi, kết hiệu chăn nuôi lợn năm 2013 Đ ại + Số liệu thứ cấp: Được thu thập từ báo cáo tổng kết, đề án chăn nuôi, thống kê huyện Tuyên Hóa, tạp chí, internet nguồn tài liệu khác - Phương pháp sử dụng nghiên cứu: ng Với mục đích đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt hộ điều tra sử dụng phương pháp sau: ườ + Phương pháp vật biện chứng Tr + Phương pháp thu thập xử lý số liệu + Phương pháp phân tích so sánh + Phương pháp thống kê + Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo - Kết nghiên cứu đạt được: Nghiên cứu kết hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt, xác định nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu chăn nuôi lợn thịt nông hộ SVTH: Nguyễn Thị Lương i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân + Hiện diện tích đất trồng màu chưa sử dụng vụ đông nhiều phát triển nghề phụ cộng thêm suất trồng không ổn định nên người nông dân không hăng hái sản xuất trồng trọt Huyện cần có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ người nông dân giống kỹ thuật trồng số loại trồng uế cho suất sản lượng cao ngô, đậu tương… để làm thức ăn chăn nuôi cho lợn hộ chăn nuôi Biện pháp giúp cho người chăn nuôi hạ thấp giá tế H thành sản phẩm, tạo điều kiện nâng cao hiệu chăn nuôi 3.2.5 Giải pháp thú y phòng bệnh Qua điều tra cho thấy hộ chăn nuôi đặt câu hỏi làm để lợn phát triển mạnh khoẻ, tăng trọng tốt không bị bệnh Giải pháp khắc phục hạn h chế là: in + Hướng dẫn người chăn nuôi cách vệ sinh chuồng trại có khoa học, đảm bảo công nghệ tiên tiến đại cK môi trường chăn nuôi sạch, không ô nhiễm Khuyến khích xây dựng bể Bioga theo + Hộ chăn nuôi cần ý tiêm phòng loại bệnh thường gặp theo độ tuổi cho họ lợn như: bệnh dịch tả, phó tương hàn,… + Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết cho bà nông dân để họ Đ ại tự phát chữa trị bệnh cho lợn sớm kịp thời + Tổ chức phổ biến kiến thức phòng trị bệnh cho lợn cho hộ chăn nuôi cách thường xuyên kịp thời Ngoài ra, nên có sách tăng cường, khuyến khích cán thú y, ng bác sĩ thú y địa phương để phục vụ cho công tác phòng trị bệnh cho lợn giúp bà nông dân Xây dựng mở cửa hàng thuốc thú y có quy mô nhằm ườ đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời loại thuốc phòng trị bệnh cho lợn, góp phần đảm bảo cho nhu cầu lợi ích hộ chăn nuôi Tr 3.2.6 Giải pháp công tác khuyến nông Khuyến nông có vai trò quan trọng việc liên kết nhà: Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà kinh doanh Nhà nông Là cầu nối người nông dân cán trí thức, giúp họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiến bộ, thị trường tiêu thụ phong phú sách hỗ trợ cần thiết Nhà nước để trình sản xuất chăn nuôi người nông dân đạt hiệu cao SVTH: Nguyễn Thị Lương 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Hoạt động trạm khuyến nông huyện chưa đáp ứng nhu cầu mong mỏi người nông dân để họ tiếp cận hưởng thụ từ khuyến nông, đặc biệt hộ nghèo Vậy giải pháp cho công tác khuyến nông hộ chăn nuôi lợn thịt địa uế bàn huyện Tuyên Hóa là: + Cán khuyến nông cần phải bám sát hộ chăn nuôi, xem xét cách thức chăn tế H nuôi hiểu rõ nguyện vọng tâm tư bà nông dân Từ có biện pháp giúp đỡ họ cụ thể + Thường xuyên tổ chức tham quan, mở lớp tập huấn kỹ thuật bồi dưỡng kiến h thức khoa học kỹ thuật chỗ đến đông đảo hộ nông dân chăn nuôi lợn với in nguồn kinh phí tự hỗ trợ + Cùng với quyền địa phương điều tra khảo sát nhóm hộ, xây dựng mô họ Đưa sách hỗ trợ, tạo hành lang pháp lý, tháo gỡ khó khăn cK hình sản xuất có hiệu để nhân dân học hỏi theo Đ ại Nhà nước Liên kết ký kết hợp đồng tiêu thụ Nhà kinh doanh Nhà khoa học ườ ng Nhà nông Tr Cung cấp giống, kỹ thuật, quy trình chăn nuôi Sơ đồ Sơ đồ liên kết nhà Tích cực phổ biến kịp thời chủ trương sách có liên quan Đảng Nhà nước đến hộ chăn nuôi Từ giúp họ nâng cao nhận thức, hiểu ý nghĩa, tác dụng chủ trương sách để vận dụng phát triển kinh tế nói chung phát triển chăn nuôi lợn thịt nói riêng SVTH: Nguyễn Thị Lương 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Ngoài cán khuyến nông cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn mình, đồng thời kết hợp với người nông dân sản xuất chăn nuôi giỏi đúc rút kinh nghiệm tìm hướng cho nghề chăn nuôi lợn thịt huyện ngày phát triển bền vững đạt hiệu kinh tế cao, góp phần nâng cao uế thu nhập cải thiện đời sống người nông dân 3.2.7 Giải pháp thông tin tế H Việc tìm hiểu giá đầu vào đầu thị trường quan trọng để hộ nông dân chủ động việc mở rộng hay thu hẹp quy mô đàn lợn, mua bán vào thời điểm thuận lợi h Cần có nghiên cứu để định hướng thị trường, khả tiêu thụ, thị hiếu in thịt lợn người tiêu dùng nước Cần thiết thông tin phải đến công ty chế biến thịt lợn, lò mổ, hộ sản xuất, chăn nuôi trực triển đàn lợn tương lai cK tiếp địa bàn huyện Tuyên Hóa, công việc giúp định hướng cho việc phát họ Các thông tin khoa học kỹ thuật làm tăng suất chăn nuôi lợn quan trọng cần thiết làm giảm giá thành thịt lợn, nâng cao khả cạnh tranh thịt lợn thị trường nước nước Đ ại Bộ phận truyền xã, hệ thống loa đài phải rải địa bàn xã, thị trấn người dân cập nhật thông tin, tin tức cách nhanh nhất, giúp họ chủ động sản xuất nói chung chăn nuôi lợn thịt nói riêng ng Thư viện xã, thị trấn cần có nhiều sách, báo, tạp chí, tài liệu riêng phục vụ nhu cầu thông tin người nông dân đồng thời giúp cho công tác khoa học ườ tuyên truyền kiến thức tiến khoa học kỹ thuật cho bà nông Tr dân phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Các xã, thị trấn cần tổ chức thành lập hội, nhóm nông dân sản xuất giỏi tham quan, giới thiệu mô hình chăn nuôi tiên tiến để hộ học hỏi kinh nghiệm, tích luỹ kiến thức Nêu cao vai trò phận tuyên truyền khuyến nông, tạo điều kiện tốt để hộ nắm tình hình thực tế, tránh rủi ro sản xuất SVTH: Nguyễn Thị Lương 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Huyện cần bỏ lượng kinh phí để mời chuyên gia tập huấn, thảo luận, hội nghị để hộ tự nêu khó khăn, vướng mắc chủ động đặt câu hỏi, tình để tiếp thu trực tiếp tìm hướng giải quyết, hướng phù hợp với điều kiện sản xuất chăn nuôi hộ Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế địa bàn huyện SVTH: Nguyễn Thị Lương 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Chăn nuôi lợn thịt loại hình chăn nuôi thiếu kinh tế xã hội Ngoài nhiệm vụ cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho người, cung cấp uế phân bón cho ngành trồng trọt, nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp, chăn nuôi tế H lợn thịt mang lại hiệu kinh tế cao, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống cho người nông dân Là huyện miền núi, Tuyên Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi lợn thịt như: tận dụng lợi khí hậu, thời tiết thích hợp, nguồn lao h động dồi dào, người lao động có truyền thống cần cù, chăm chỉ, chịu khó học hỏi, thị in trường tiêu thụ rộng lớn… cK Trong năm vừa qua ngành chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn thịt nói riêng hộ gia đình nông dân địa bàn huyện Tuyên Hóa thu thành công định Thu nhập từ chăn nuôi lợn thịt hộ chăn nuôi ngày cao họ Quy mô chăn nuôi có xu hướng mở rộng tăng lên số lượng chất lượng Mô hình chăn nuôi trang trại, VAC nhân rộng, chăn nuôi lợn thịt theo hướng bán công nghiệp công nghiệp sử dụng giống lợn lai, lợn siêu nạc dần phổ biến Đ ại hộ gia đình nông dân Phương thức chăn nuôi cải tiến, kỹ thuật khoa học tiến áp dụng ngày đem lại kết hiệu kinh tế cao cho người chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân ng Tuy nhiên, chăn nuôi lợn địa bàn huyện gặp không khó khăn: Thị trường tiêu thụ phong phú, đa dạng song người nông dân chưa tiếp cận ườ với thị trường lớn mà phải thông qua mạng lưới giết mổ buôn bán tư nhân Tr nên sản phẩm thường bị ép giá gây thiệt hại cho người chăn nuôi Thủ tục vay vốn cải thiện, đơn giản hoá song mức vốn thời hạn vay vốn chưa phù hợp với điều kiện sản xuất chăn nuôi người dân Phương thức đưa kỹ thuật chăn nuôi tới hộ nông dân hạn chế chưa đạt hiệu cao Chất lượng giống lợn thấp, chưa có nhiều giống lợn siêu nạc sở sản xuất quản lý giống đại trà cung cấp kịp thời đảm bảo chất SVTH: Nguyễn Thị Lương 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân lượng cho người chăn nuôi Công tác thú y phòng bệnh hạn chế, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm nơi tập trung mầm bệnh, dễ gây rủi ro chăn nuôi làm giảm hiệu chăn nuôi người nông dân uế Thông tin thị trường đầu vào, đầu ra, thông tin kỹ thuật chăn nuôi lợn cần thiết cung cấp cho hộ nông dân chăn nuôi gặp nhiều hạn chế, thiếu kịp tế H thời, thiếu đồng Công tác khuyến nông chưa đạt hiệu quả, nhiều bất cập Bên cạnh trình độ tiếp thu phân nông dân hạn chế, khó khăn việc truyền đạt tiếp nhận kỹ thuật tiến áp dụng cho chăn nuôi h học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi người khác in Những khó khăn đòi hỏi ngành cấp huyện phải có cK hướng giải kịp thời đồng để chăn nuôi lợn nói chung chăn nuôi lợn thịt nói riêng hộ gia đình đạt hiệu kinh tế cao trở thành nghề thực cải thiện Kiến nghị họ đem lại thu nhập cao ổn định đảm bảo cho sống người dân ngày Đ ại Để chăn nuôi lợn thịt đạt hiệu cao thời gian tới, sau tìm hiểu nghiên cứu tình hình thực tế chăn nuôi lợn thịt huyện Tuyên Hóa xin đưa số kiến nghị 2.1 Đối với Nhà nước ng Cần có sách phù hợp nhằm ổn định giảm giá thức ăn chăn nuôi nước, cụ thể: ườ + Có sách đầu tư phát triển loại trồng làm nguyên liệu chế Tr biến thức ăn cho gia súc ngô, đậu tương… + Hình thành hệ thống kiểm tra, kiểm dịch thức ăn gia súc thị trường chất lượng giá Đảm bảo cho người chăn nuôi mua thức ăn chăn nuôi có chất lượng với giá hợp lý + Tiếp tục củng cố mở rộng thị trường xuất khẩu, khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư, xây dựng sở chế biến thịt có thịt lợn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ngày cao nước SVTH: Nguyễn Thị Lương 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân nước + Nhà nước cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống khuyến nông để có đủ lực truyền tải nhanh kỹ thuật tiến sâu rộng đến người chăn nuôi + Chính phủ cần có sách hỗ trợ địa phương việc đào tạo họ yên tâm có trách nhiệm cao hoạt động nghề nghiệp tế H 2.2 Đối với huyện Tuyên Hóa uế nâng cao trình độ, có chế độ đãi ngộ thích đáng đội ngũ cán thú y sở để Cần có phối hợp chặt chẽ, đồng phòng, ban huyện: phòng NN & PTNT, trạm khuyến nông,… với tổ chức, hội xã đặc biệt với h hộ chăn nuôi để tổ chức thực giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt thời in gian trước mắt lâu dài, thúc đẩy ngành chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn thịt huyện phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với xu hướng chuyển dịch cấu cK kinh tế địa phương 2.3 Đối với hộ nông dân họ Về phía hộ nông dân chăn nuôi, cần tích cực học hỏi, nâng cao trình độ nhận thức, trao đổi kinh nghiệm, mạnh dạn đưa giống có suất cao áp dụng kỹ thuật tiến vào chăn nuôi Đ ại Mặt khác, tăng cường tích luỹ để tái đầu tư, đồng thời sở phát huy nội lực hộ lao động, vốn, nguồn thức ăn sẵn có, hạn chế khó khăn để phát triển mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện gia đình nhằm đạt kết tốt ng góp phần nâng cao hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt, tạo thu nhập ổn định Tr ườ cải thiện đời sống cho người dân SVTH: Nguyễn Thị Lương 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Thị Thanh Xuân, Bài giảng Kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế Huế, năm 2009 uế Phạm Thị Thanh Xuân, Bài giảng Hệ thống nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế Huế, năm 2004 tế H Phùng Thị Hồng Hà, Bài giảng Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế Huế, năm 2009 Nguyễn Văn Cường, Giáo trình Marketing nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế Huế, năm 2008 h Mai Văn Xuân (chủ biên) – Bùi Dũng Thể - Bùi Đức Tính, giáo trình Phân in tích kinh tế nông hộ, trường Đại học Kinh tế Huế, năm 2010 Huế, năm 1997 cK Mai Văn Xuân – Nguyễn Văn Toàn – Hoàng Hữu Hòa, Lý thuyết thống kê, Niên giám thống kê huyện Tuyên Hóa năm 2010, 2011, 2012 họ Báo cáo kinh tế xã hội huyện Tuyên Hóa qua năm 2011, 2012, 2013 Đề án phát triển chăn nuôi huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2011 – 2015 2012, 2013 Đ ại 10 Báo cáo trạng sử dụng đất đai huyện Tuyên Hóa qua năm 2011, 11 Hoàng Văn Tiến tác giả Thức ăn dinh dưỡng gia súc Giáo trình ng cao học Nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, năm 1995 12 Ứng dụng công nghệ sinh học vào thức ăn gia súc nước phát triển ườ trung tâm thông tin Bộ NN & CNTP Hà Nội, năm 1993 Tr 13 Các web site: www.argoviet.gov.vn www.thitruong.vnn.vn www.gso.gov.vn www.nongthon.net www.hoinongdan.org.vn http://vinanet.com.vn http://www.mard.gov.vn SVTH: Nguyễn Thị Lương 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân PHIẾU PHỎNG VẤN NÔNG HỘ Tình hình chăn nuôi lợn nông hộ địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2013 uế Người điều tra: Nguyễn Thị Lương Thời gian điều tra: tế H Thông tin chung Họ tên chủ hộ: Tuổi:…………………………….Giới tính:…………… Dântộc:…………………… h Trình độ văn hóa: in Địa chỉ: thôn: .xã:…………………huyện Tuyên Hóa, tỉnh QuảngBình cK Nghề nghiệp chính: Nghềphụ:…………………………………… Quy mô: họ Ông, bà chăn nuôi lợn từ năm nào? Tình hình nhân lao động Đ ại Tổng số nhân khẩu: Tổng số lao động: lao động Lao động độ tuổi: lao động ng Lao động độ tuổi: lao động Lao động nông nghiệp: lao động ườ Lao động phi nông nghiệp: lao động Tình hình đất đai hộ Tr Đất vườn nhả ở: m2 Đất chuyên lúa: m2 Đất chuyên màu: m2 Đất trồng rừng: m2 SVTH: Nguyễn Thị Lương 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Đất ao hồ: m2 Đất khác: m2 Trang bị tư liệu sản xuất phục vụ chăn nuôi lợn M2 Chậu, xoong Cái Máy bơm nước Cái Máy xay xát Cái Bình phun thuốc Cái Công cụ khác … Vốn hộ tế H Chuồng trại chăn nuôi Ghi h Con Giá trị mua (1000đ) in Lợn nái sinh sản Số lượng uế ĐVT cK Loại họ - Vốn tự có: triệu đồng - Vốn vay: triệu đồng Đ ại - Lãi suất vay: triệu đồng Thu nhập hộ ng Tổng giá trị thu nhập: triệu đồng Từ trồng trọt: triệu đồng ườ Từ chăn nuôi: triệu đồng Tr Trong đó: lợn thịt: triệu đồng Từ NTTS: triệu đồng Thu từ ngành nghề, dịch vụ: triệu đồng Thu từ làm công ăn lương: triệu đồng Thu khác: triệu đồng SVTH: Nguyễn Thị Lương 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Quy mô đàn lợn thịt hộ Số lượng (con) Giống lợn Số xuất Số lứa/năm chuồng/lứa (con) Trọng lượng XC (kg/con) Giá bán (1000đ/kg) uế F1 tế H F2 Chi phí chăn nuôi lợn thịt hộ a Chi phí giống Đơn giá (1000đ/ con) T.tiền (1000đ) in Số lượng (con) Số lượng (con) Đơn giá (1000đ/con) T.tiền (1000đ) cK Giống Lợn Mua h Tự có Lai F1 họ Lai F2 b Chi phí thức ăn cho lợn thịt XC Mua Thô xanh Công nghiệp Thô xanh Công nghiệp SL (bì) SL (bì) SL (bì) SL (bì) T.tiền (1000đ) T.tiền (1000đ) T.tiền (1000đ) T.tiền (1000đ) ng Giống lợn Đ ại Tự có F1 ườ F2 Tr c Chi phí thú y, phòng trừ dịch bệnh: ngàn đồng d Khấu hao chuồng trại tư liệu sản xuất - Chuồng trại Thời gian sử dụng: năm Tổng số tiền xây dựng: ngàn đồng SVTH: Nguyễn Thị Lương 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Khấu hao/năm: ngàn đồng - Tư liệu sản xuất: Số lượng (cái) Loại Giá mua (ngàn đồng) Thời gian sử dụng (năm) uế Máy bơm nước Khấu hao/năm (ngàn đồng) tế H Máy xay xát Bình phun thuốc Chậu, xoong h Loại khác in e Chi phí trả lãi tiền vay: ngàn đồng g Chi phí lao động cK f Chi phí khác: ngàn đồng họ -Lao động gia đình: giờ/người - Lao động thuê ngoài: giờ/người Tr ườ ng Đ ại Ông (bà) cho ý kiến mức độ ảnh hưởng yếu tố bảng đến kết hiệu chăn nuôi lợn thịt cách đánh dấu (√) vào chổ trống SVTH: Nguyễn Thị Lương 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Mức độ ảnh hưởng Rất quan trọng Các yếu tố ảnh hưởng Giống Công tác thú y Vốn Nghề phụ Quy mô đàn lợn Chính sách nhà nước Thức ăn Kỹ thuật chăm sóc Thị trường tiêu thụ 10 Trình độ học vấn kinh nghiệm chăn nuôi Bình thường Không quan trọng Rất không quan trọng in h tế H uế Quan trọng họ cK STT Kiểu chuồng Vòi nước uống Nơi chưa phân (1 Bể Máng ăn cố định (1 Hiện đại, tự động (1 Có, bioga, Tại chuồng, (1 Có, Không) Đơn giản) Không) Nơi chứa riêng) ng Chỉ tiêu Đ ại 10 Ông (bà) cho ý kiến cách đánh số số tương ứng với tiêu bảng Tr ườ 11 Ông (bà) có đề xuất kiến nghị với quyền địa phương để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nâng cao chất lượng sống? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG (BÀ)! SVTH: Nguyễn Thị Lương 74 GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân tế H uế Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG HÀM SẢN XUẤT BẰNG PHẦN MỀM EVIEWS Dependent Variable: LOG(Y) h Method: Least Squares in Date: 05/15/14 Time: 09:28 Included observations: 30 Variable Coefficient cK Sample: 30 Std Error t-Statistic Prob 1,043516 1,804326 0,0837 1,882844 LOG(X1) 0,009421 0,004011 2,348870 0,0274 LOG(X2) 0,335152 0,160963 2,082169 0,0482 0,013524 0,004442 3,044537 0,0056 0,024592 0,006304 3,900932 0,0007 0,025228 0,011876 2,124234 0,0441 0,883161 Mean dependent var 4,370690 0,858819 S.D dependent var 0,006923 ại họ C Đ LOG(X3) LOG(X5) R-squared Tr Adjusted R-squared ờn g LOG(X4) SVTH: Nguyễn Thị Lương GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân S.E of regression 0,002601 Akaike info criterion Sum squared resid 0,000162 Schwarz criterion Log likelihood 139,3316 Hannan-Quinn criter F-statistic 36,28205 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0,000000 tế H uế Khóa luận tốt nghiệp in h -8,608533 cK họ ại Đ ờn g Tr SVTH: Nguyễn Thị Lương -8,888773 -8,799122 1,659592
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay