Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần viễn thông FPT - Huế giai đoạn 2011 - 2013

74 41 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:37

I HC HU TRNG I HC KINH T Tấ H U ấ KHOA KINH T V PHT TRIN IN H KHOẽA LUN TT NGHIP AI HOĩC A I H O C K AẽNH GIAẽ HIU QUA HOAT ĩNG ệU Tặ PHAẽT TRIỉN TAI CNG TY Cỉ PHệN VIN THNG FPT - HU GIAI OAN 2011 - 2013 PHM TH THY NHUNG KHểA HC: 2010 - 2014 I HC HU TRNG I HC KINH T Tấ H U ấ KHOA KINH T V PHT TRIN IN H KHOẽA LUN TT NGHIP AI HOĩC A I H O C K AẽNH GIAẽ HIU QUA HOAT ĩNG ệU Tặ PHAẽT TRIỉN TAI CNG TY Cỉ PHệN VIN THNG FPT - HU GIAI OAN 2011 - 2013 Sinh viờn thc hin: Giỏo viờn hng dn: Phm Th Thỳy Nhung TS Hong Triu Huy Lp: K44A KHT Niờn khúa: 2010-2014 A C O I H H IN K ấ U H Tấ HU, 5/ 2014 Khúa lun tt nghip i hc GVHD: TS Hong Triu Huy Li cm n ấ Trong quỏ trỡnh thc hin khúa lun tụi ó nhn c rt nhiu H U s giỳp Li cm n u tiờn tụi xin dnh cho Trng i hc Tấ Kinh T Hu- ni tụi ó hc v rốn luyn sut bn nm qua S tn tỡnh dy bo cựng vi nhng kin thc, kinh nghim IN H quý bỏu m thy cụ ó truyn dy l nn tng giỳp tụi hon thnh K tt khúa lun ny C t bit tụi xin by t lũng cm n sõu sc n thy tin s O Hong Triu Huy Mc dự cụng vic bn rn nhng thy ó tn tỡnh I H ch bo v nh hng ỳng n cho tụi ngy hụm cú khúa A lun hon chnh ny Li cm n tip theo tụi xin gi n Ban lónh o v ton th cỏc anh ch em cụng ty FPT Telecom Hu, c bit l cỏc anh ch phũng Kinh Doanh ó to iu kin thun li tụi cú c hi tip cn vi thc t cụng vic v giỳp tụi thu thp nhng s liu cn thit cho bi lun ny SVTH: Phm Th Thỳy Nhung i Khúa lun tt nghip i hc GVHD: TS Hong Triu Huy Cui cựng,tụi cng xin by t lũng bit n chõn thnh n gia ỡnh,ngi thõn,bn bố ó luụn ng h, ng viờn v giỳp tụi sut thi gian qua Tuy ó rt c gng nhng khụng th trỏnh nhng thiu xút v hn ch Vỡ vy, tụi kớnh mong Quý thy cụ, cỏc bn H úng gúp ý kin khoỏ lun hon thin hn U ấ sinh viờn v nhng ngi quan tõm n ti ny tip tc giỳp Tấ Xin chõn thnh cm n! Sinh viờn thc hin Phm Th Thỳy Nhung MC LC A I H O C K IN H 2014 Hu, thỏng nm MC LC ii DANH MC CC T VIT TT vi DANH MC CC S , BIU vii DANH MC CC BNG viii TểM TT NGHIấN CU viii PHN I: T VN 1 Tớnh cp thit ca ti .1 Mc tiờu nghiờn cu SVTH: Phm Th Thỳy Nhung ii Khúa lun tt nghip i hc GVHD: TS Hong Triu Huy Phng phỏp nghiờn cu: khúa lun cú s dng cỏc phng phỏp: i tng v phm vi nghiờn cu .3 PHN II: NI DUNG NGHIấN CU CHNG 1: C S KHOA HC V NH GI HIU QU HOT NG U T PHT TRIN 1.1 C s lớ lun 1.1.1 Tng quan v hot ng u t .4 ấ 1.1.1.1 Khỏi nim v u t U 1.1.1.2 Phõn loi u t H 1.1.2 Hot ng u t phỏt trin 1.1.2.1 Khỏi nim v u t phỏt trin Tấ 1.1.2.2 c im ca u t phỏt trin 1.1.2.3 Phõn loi hot ng u t phỏt trin H 1.1.2.4 Vai trũ ca u t phỏt trin .11 IN 1.1.3 Hiu qu u t phỏt trin 13 K 1.1.3.1 Khỏi nim v hiu qu u t 13 1.1.3.2 Phõn loi ỏnh giỏ hiu qu u t 14 O C 1.1.3.3 Cỏc nhõn t nh hng n hiu qu u t 15 I H 1.1.3.4 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu u t phỏt trin 18 1.2 C s thc tin ca mng vin thụng Vit Nam 20 A 1.2.1 Mt s nột chung v hot ng u t ca mng internet 20 1.2.2 Vai trũ ca mng vin thụng quỏ trỡnh phỏt trin t nc .21 1.2.3 Thc trang vin thụng Internet ti Tnh Tha Thiờn Hu 22 CHNG 2: THC TRNG U T PHT TRIN CA CễNG TY 25 C PHN VIN THễNG FPT GIAI ON 2011 2013 25 2.1 Tng quan v cụng ty FPT .25 2.1.1 Gii thiu v cụng ty vin thụng FPT 25 2.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty FPT - chi nhỏnh Hu .27 2.1.3 C cu t chc cụng ty v lnh vc hot ng 28 2.1.3.1 S t chc b mỏy .28 SVTH: Phm Th Thỳy Nhung iii Khúa lun tt nghip i hc GVHD: TS Hong Triu Huy 2.1.3.2 Chc nng, quyn hn, nhim v mi phũng ban 28 2.1.3.3 Lnh vc hot ng 29 2.1.2 Kh nng ti chớnh ca cụng ty 30 2.1.2.1 Tỡnh hỡnh ti sn ca cụng ty 31 2.1.2.2 Tỡnh hỡnh ngun ca cụng ty 31 2.2 Thc trng v hot ng u t phỏt trin ca cụng ty giai on 2011 - 2013 32 2.2.1 u t phỏt trin xõy ng c s h tng 32 ấ 2.2.2 u t phỏt trin thu hỳt v o to ngun nhõn lc .35 U 2.2.2.1 Thc trng chớnh sỏch thỳc y ng c lm vic ti cụng ty c phn vin H thụng FPT Chi Nhỏnh Tha Thiờn Hu 37 2.2.2.2 Tỡnh hỡnh lao ng ca cụng ty giai on 2011 - 2013 38 Tấ 2.3 Kt qu hot ng kinh doanh ca cụng ty c phn FPT - Hu giai on 2011 2013 .41 H 2.4 ỏnh giỏ hiu qu hot ng u t phỏt trin ca cụng ty 42 IN 2.4.1 ỏnh giỏ hiu qu ti chớnh 42 K 2.4.2 ỏnh giỏ hiu qu KTXH 44 2.5 Nhng khú khn v tn ti vic u t phỏt trin ca cụng ty .46 O C CHNG 3: GII PHP NNG CAO HIU QU U T PHT TRIN TI I H CễNG TY C PHN FPT - CHI NHNH HU 49 3.1 Phng hng, nhim v giai on mi .49 A 3.1.1 Nhim v cho nm 2014 49 3.1.2 nh hng cho tng lai xa .49 3.2 Mc tiờu 49 3.3 Mt s gii phỏp nõng nhm nõng cao hiu qu u t phỏt trin cho cụng ty .50 3.3.1 Gii phỏp v 50 3.3.2 Gii phỏp v u t xõy dng thng hiu 50 3.3.3 Gii phỏp u t xõy dng h thng thụng tin .51 3.3.4 Gii phỏp v ngun nhõn lc .51 3.3.5 Gii phỏp v qun lớ kinh doanh 52 3.3.6 Gii phỏp v marketing .53 SVTH: Phm Th Thỳy Nhung iv Khúa lun tt nghip i hc GVHD: TS Hong Triu Huy PHN III: KT LUN V KIN NGH 55 Kt lun 55 Kin ngh 56 2.1 Kin ngh i vi chớnh quyn a phng 56 2.2 Kin ngh i vi cụng ty .58 TI LIU THAM KHO .60 A I H O C K IN H Tấ H U ấ PH LC SVTH: Phm Th Thỳy Nhung v Khúa lun tt nghip i hc GVHD: TS Hong Triu Huy DANH MC CC T VIT TT Kinh t KTXH Kinh t xó hi GDP Tng sn phm quc ni NPV Giỏ tr hin ti thun IRR T sut hon ni b VT n v tớnh % T l phn trm TSCD Ti sn c nh A I H O C K IN H Tấ H U ấ KT SVTH: Phm Th Thỳy Nhung vi Khúa lun tt nghip i hc GVHD: TS Hong Triu Huy DANH MC CC S , BIU S Tờn Trang S 2.1: C cu t chc ca cụng ty c phn vin thụng FPT chi nhỏnh Hu 28 Biu 2.1: Bin ng v ti sn, ngun ca cụng ty giai on 2011 - 2013 .32 Biu 2.2 C cu lao ng ca cụng ty phõn theo trỡnh giai on 2011- 2013 39 Biu 2.3 C cu lao ng ca cụng ty phõn theo gii tớnh giai on 2011- 2013 40 ấ Biu 2.4 Mc np ngõn sỏch nh nc ca cụng ty c phn FPT Hu 44 A I H O C K IN H Tấ H U giai on 2011 - 2013 44 SVTH: Phm Th Thỳy Nhung vii Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy trng c tm - nm t bit l phũng kinh doanh l b nóo ca cụng ty nhng li l phũng cú lc lng tr tui nht Thay vỡ ũi hi cú mt chin lc di hn, mc tiờu rừ rng thỡ õy, nhim v ch yu ca b phn ny l tỡm kim khỏch hng v ch cú k hoc ngn hn, i phú v thớch nghi vi tỡnh hỡnh ca th trng mt cỏc b ng Cha chỳ trng u t v mng marketing, t bit l khõu xỳc tin nhu cu v quan h khỏch hng Mt b phn qun tr kinh doanh tt mng marketing s giỳp cụng ty t c ấ nhiu li ớch Marketing bao gm vic tỡm hiu nhu cu cu khỏch hng nhm cú U nhng sn phm dch v tha c nhu cu ú, sau ú l chin lc nh giỏ sn H phm nhm cú th tn ti trờn th trng, khõu tip theo l gii thiu sn phm ú n c vi khỏch hng mt cỏch d dng nht Tấ Cụng ty hu nh khụng cú mt hot ng qung cỏo, tip th sn phm no ln, cụng ty ch dng li vic phỏt t ri hoc vic i tng nh ca cỏc nhõn viờn kinh H doanh hi v vic s dng sn phm v khuyn mi ca cụng ty cho tng khỏch IN hng s dng K Vic u t v c s h tng cũn thiu cha th ỏp ng c nhu cu ca khỏch hng Vỡ cụng ty mi thnh lp nờn mng li v c s h tng cũn cha rng C khp Khi nhõn viờn kinh doanh tỡm c nhng khỏch hng cú nhu cu s dng sn O phm dch v thỡ c s h tng cha v ti, cha ỏp ng c hoc ó c s dng I H ht cha u t thờm Cỏc tr s qung bỏ cho cụng ty cũn hn ch, cỏc nhõn vin kinh doanh phi phỏt t ri hoc dỏn vo cỏc ct hay tr in bờn ng rt mt hỡnh A nh hoc cú th gõy mt v sinh ng ph Cú rt nhiu d ỏn v cụng ngh thụng tin nhng li thiu ngun nhõn lc cú trỡnh v cụng ngh thụng tin thc hin T thc t o to ca i hc FPT ó cho bit nhu cu theo hc ngnh cụng ngh thụng tin hin ti ca gii tr ó gim i ỏng k vi nm tr li õy, m cỏc ngnh kinh t, ngõn hng lờn ngụi Mt h qu tt yu l u vo ớt i v nh hng n ngun nhõn lc cụng ngh u T ú ó cú rt nhiu d ỏn nhng khụng tỡm ni ngi trin khai Nu ngi thỡ mc tng trng ca FPT - Hu hn cũn tt hn na SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 48 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy CHNG 3: GII PHP NNG CAO HIU QU U T PHT TRIN TI CễNG TY C PHN FPT - CHI NHNH HU 3.1 Phng hng, nhim v giai on mi 3.1.1 Nhim v cho nm 2014 Trc nhng khú khn chung ca nn kinh t, nhim v trc mt ca th lónh o cụng ty c phn FPT - Hu l: Tip tc trỡ cỏc hp ng ó kớ vi cỏc khỏch hng truyn thng C th ấ l nhng khỏch hng ang s dng dch v Internet ca cụng ty U Gi vng th trng ni a cng nh th phn ca cụng ty hin H Hon thin b mỏy qun lớ, t chc o to nõng cao trỡnh ca cỏn b Tấ cụng nhõn viờn chc u t hon thin c s h tng giỳp m rng quy mụ th trng H Nhỡn mt cỏch tng quỏt, nhim v trc mt ca cụng ty l i phú vi s IN khng hong kinh t, gi vng th trng th trng, i tỏc, v hon thin c cu t chc, c s h tng ca cụng ty nhm giỳp m rng quy mụ th trng K 3.1.2 nh hng cho tng lai xa C Trong di hn, vi iu kin doanh nghip ó cú ni lc ng vng trờn O th trng cn cú cỏc chin lc u t m rng v phỏt trin s lng cng nh cht I H lng dch v cn c chỳ ý: M rng th trng, c bit l th trng xut khu y tim nng cỏc nc A ụng Nam nh Lo, Campuchia a dng húa cỏc loi hỡnh dch v, khụng ch dng vic cung cp dch v m cũn phi m bo cht lng tt nht cho khỏch hng Tng bc tin hnh chim lnh th trng, tr thnh mt doanh nghip mnh ngnh vin thụng 3.2 Mc tiờu Khụng doanh thu gim sỳt so vi nm 2013, phn u t mc tng trng 10% doanh thu mi nm SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 49 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy Tr thnh nh mng tin cy v cht lng nht ca khỏch hng vic cung cp cỏc sn phm Th phn c gi vng v ngy cng c m rng 3.3 Mt s gii phỏp nõng nhm nõng cao hiu qu hot ng u t phỏt trin cho cụng ty 3.3.1 Gii phỏp v Xõy dng cỏc d ỏn tt vi k hoch kh thi: qua cỏc k hoch mang li hiu qu cao, cụng ty mi cú th huy ng c nhiu ngun u t cho cụng ty U hn ht, vic phỏt huy ni lc ca cụng ty l tt hn c ấ Tng ngun ch s hu, ch s hu õy huy ng t cỏc c ụng, H S dng cú hiu qu: cụng ty cú k hoch s dng hiu qu, trỏnh Tấ trng hp u t quỏ mc vo cụng ngh khụng phự hp 3.3.2 Gii phỏp v u t xõy dng thng hiu H xõy dng thng hiu c khỏch hng tin cy thỡ doanh nghip phi hiu rừ IN khỏch hng mỡnh hn ht, luụn ly s hi lũng ca khỏch hng lm trng tõm cho mi hot ng K Tt c cỏc sn phm ca cụng ty iu mang thng hiu FPT, bng cỏch in logo C cụng ty lờn cỏc sn phm Xõy dng thng hiu bng chớnh cht lng, mu mó giỏ O c v kờnh phõn phi ca sn phm I H - Nõng cao cụng tỏc tip cn th trng, ch ng tỡm kớm khỏch hng, tng cng hot ng tuyờn truyn qung bỏ sn phm c trng cng nh th mnh ca A cụng ty cng nh thng hiu ca cụng ty bng nhiu hỡnh thc khỏc nh tham d cỏc bui v vin thụng, qung cỏo, cỏc phng tin thụng tin i chỳng - T chc thu thp ý kin úng gúp ca khỏch hng, khụng ngng nõng cao cht lng sn phm, ỏp ng ngy cng tt hn nhu cu ca ngi tiờu dựng, to uy tớn ngy cng vng chc t ú khng nh c thng hiu ca cụng ty chim lnh th trng - Phỏt trin h thng c s h tng, xõy dng cỏc chớnh sỏch thu hỳt khỏch hng, ch dch v hu mói khuyn khớch ngi tiờu dựng SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 50 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy 3.3.3 Gii phỏp u t xõy dng h thng thụng tin - Xõy dng cỏc chi nhỏnh nhm thu c cỏc thụng tin chớnh xỏc, kp thi v giỏ c, cht lng sn phm - Xõy dng mt i ng nhõn viờn nhm nghiờn cu y , cung cp thụng tin v th trng cú th d bỏo cỏc bin ng ca th trng - Xõy dng cỏc webside chuyờn nghip, liờn kt vi cỏc khỏch hng trờn phm vi cụng ty cú th cung cp c dch v v cung cp thụng tin cho khỏch hng v sn phm cụng ty u t cú th trin khai giai on ch yu khõu xỳc tin hot ng kinh ấ - U doanh, di hỡnh thc m cỏc trang web qung cỏo trờn mng, tỡm kim thụng tin v H th trng v bỏn sn phm qua mng, tin hnh cỏc giao dch trc kớ kt hp Tấ ng Khi iu kin c s h tng v c s phỏp lớ thỡ cú th tin ti kớ kt hp ng v thc hin toỏn V ngun v ngun nhõn lc H 3.3.4 Gii phỏp v ngun nhõn lc IN Gii phỏp v iu kin lm vic K Nhỡn chung i ng nhõn viờn ti FPT khỏ hi lũng v iu kin lm vic C nhiờn cũn mt s ý kin cha hi lũng, vỡ vy bờn cnh nhng chớnh sỏch thỳc y O khỏc cụng ty cng cn to iu kin thun li cho nhõn viờn v mụi trng lm vic, I H vớ d nh trang b thờm cỏc thit b h tr cho nhõn viờn quỏ trỡnh lm vic, to mt mụi trng lnh, d chu cho h nhm tng nng sut lao ng hn na A Nhúm gii phỏp v lng thng v phỳc li Tin lng l nhu cu c bn ca bt kỡ ngi lao ng no trỡ cuc sng ca h Nhiu nhõn viờn cha hi lũng vi hỡnh thc tr lng v thi hn tr lng ca cụng ty Mt s cho rng mc lng c tr cũn thp, thi gian tr lng cũn chm Do vy cụng ty cn xem xột v iu chnh li cho phự hp hn Cn phi nhỡn nhn rng õy khụng phi l mt khon chi phớ m l mt khon u t, ngi lao ng hi lũng v cụng ty h s cng hin ht sc v lm vic hiu qu hn tng thờm mc hi lũng ca nhõn viờn, ngoi mc lng c bn cũn cú nhng yu t khỏc i kốm nhng ụi nú cng mang tớnh cht quyt nh Chng SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 51 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy trỡnh chia c phiu v chng trỡnh hu trớ hp dn v nhng phỳc li khụng bng tin cng rt cú giỏ tr Cụng ty cn phi bo m rng cỏc khon toỏn cho nhõn viờn tt hn so vi mt bng nghnh v theo thụng l Mt ch lng bng cnh tranh cú th l mt cụng c ng viờn hiu qu Hu ht cỏc chng trỡnh thng khuyn khớch rng buc phn thng vi doanh thu hay li nhun hoc c hai Cụng ty thng cho nhõn viờn vt mc t 10% tr lờn so vi k hoch Khi ú phn li nhun cú thờm s trang tri chi phớ khen thng ấ Ngoi cụng ty cú th a nhiu hỡnh thc vi nhng tỏc dng khỏc U ng viờn nhõn viờn Cú th thng cho nhng ngi hon thnh tt cụng vic H bng nhng hỡnh thc du lch hoc kỡ ngh cui tun Nú s mang li hiu qu hn na Tấ nhõn viờn quay tr li lm vic h s thy tinh thn phn chn hn Nhúm gii phỏp v trin vng phỏt trin cho nhõn viờn H Cụng tỏc hun luyn v phỏt trin k nng cn c quan tõm hn na Ni IN dung cụng vic thay i thỡ cng cn nhiu k nng mi, cụng ty nờn t chc cỏc nhúm lm vic, nu cn cú th cho nhõn viờn tham gia cỏc lp hun luyn chớnh thc K Tuyn dng v o to lc lng cú chn lc, cú cht lng ỏp ng yờu cu C ngy cng cao v a dng ca khỏnh hng O V chớnh sỏch thng tin cụng ty cn vch cỏc tiờu chun cn thit, cn cú I H cỏc chớnh sỏch rừ rng v iu kin thng tin ngi lao ng cú ý phn u cụng vic, phi chng minh cho ton th nhõn viờn thy nhng ngi cú nng A lc v n lc cụng vic s c to iu kin thng tin Khi cú v trớ qun lớ trng hay mi cn phi u tiờn xem xột nhng ngi ó n lc úng gúp cho cụng ty hn l tuyn ngi qun lớ mi t bờn ngoi 3.3.5 Gii phỏp v qun lớ kinh doanh Nõng cao hiu qu khõu iu hnh - B trớ ỳng ngi vo ỳng v trớ phỏt huy cao nht nng lc cụng tỏc ca ngi lao ng v hiu qu kinh doanh ca cụng ty - Thc hin luõn chuyn cỏn b v nhõn viờn cỏc phũng nghip v o to i ng cỏn b qun lớ, cỏn b chuyờn mụn nghip v SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 52 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy - To c hi cho i ng nhõn viờn kinh doanh giao dch vi cỏc i tỏc hc hi nhiu kinh nghim hn m phỏn thng lng hay cỏc thuyt phc khỏch hng Nõng cao nng sut lao ng: Giao ch tiờu nng sut c th hng thỏng cho mi nhõn viờn, tng cụng on, tng l trỡnh phỏt trin kốm theo ch khen thng t k hoch cng nh cú mc pht cho nhng nhõn viờn khụng t c ch tiờu Thi hn giao hng ỳng tin U hp ng, lp mng cho n bo trỡ hoc cú s c xy ấ - Duy trỡ, phỏt huy th mnh ca vic kim soỏt, iu xuyờn sut thỡ khõu kớ H - Tip tc cú k hoch d bỏo, phõn tớch v s lng khỏch hng cho ớt nht mi Tấ thỏng liờn tip tip theo - Duy trỡ thc hiờn tt quy ch lm vic gia cỏc b phn H 3.3.6 Gii phỏp v marketing IN Hin cụng ty cha cú b phn marketing riờng bit hot ng nghiờn cu v phỏt trin th trng cng nh hot ng h tr cho s phỏt trin ca cụng ty cũn K yu kộm Vỡ vy cn thnh lp b phn marketing gii quyt cỏc sau: C Xõy dng chin lc marketing rừ rng, trung nghiờn cu cỏc phng phỏp O marketing m cỏc i th nc v ngoi nc ang thc hin cú hiu qu I H M rng th trng truyn thng, tỡm kim th trng mi, quan tõm n cỏc th trng cú nhiu tim nng A Nõng cao hot ng nghiờn cu v phỏt trin y mnh tip th, cỏc chng trỡnh xỳc tin thng mi qun bỏ thng hiu Nhanh chúng nm bt thụng tin th trng nhm giỳp cụng ty cú nhng chớnh sỏch kinh doanh ỳng n Nghiờn cu k nhu cu hin ca khỏch hng Thc hin mt s hot ng xỳc tin thng mi nh tham gia hi ch, qung cỏo Cỏc gii phỏp marketing cn thc hin nõng cao nng lc cnh tranh: Chớnh sỏch phõn phi: cú th xõy dng v phỏt trin tt mng li phõn phi, nõng cao sc cnh tranh, nng lc vt qua mi th thỏch cn: - Xõy dng, t chc, xõm nhp mng li dy c trờn th trng SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 53 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy - Ch ng khai thỏc mi quan h vi khỏch hng to dng quan h kinh doanh - Phỏt trin h thng nhõn viờn kinh doanh tip cõn sỏt vi th trng Chớnh sỏch sn phm: - Coi trng vin cung cp ngy cng nhiu hn na cỏc sn phm dch v mi nhm y mnh hot ng tiờu th sn phm Cung cp nhng sn phm dch v m i th khụng cú bng cỏch u t vo hot ng nghiờn cu phỏt trin - Ci thin v khụng ngng nõng cao cht lng sn phm ca cụng ty thc ấ hin chin lc quan trng ny, cụng ty cn trung qun lớ h thng cht lng, u U t c s h tng, k thut kim soỏt cht lng Cht lng sn phm gn lin vi cht H lng dch v ng truyn tt, mng tt l hỡnh nh ca ngi s dng thỡ ú cng Tấ l mt cỏch qun cỏo cú hiu qu - Tp trung vo sn phm dch v cú cht lng cao, cú tớnh riờng bit H - Xõy dng chin lc mt hng i vi tng nhúm sn phm dch v theo tng IN giai on cn c vo nhu cu ca th trng, th mnh ca cụng ty v li nhun m loi hỡnh sn phm dch v mang li K Chớnh sỏch giỏ: C iu chnh giỏ tng gim theo tng thi im, khu vc a lớ, khỏch hng Giỏ O tng ti thi im cú nhiu nhu cu, h giỏ ti thi im cú nhu cu thp hay giỏ cao i I H vi khỏch hng nh v ớt v giỏ thp i vi khỏch hng cao quen thuc s lng ln Chớnh sỏch qung cỏo, chiờu th: Phi hp cỏc hot ng qung cỏo, khuyn A mói, xỳc tin bỏn hng - o to i ng nhõn viờn bỏn hng gii, bit giao tip v hiu tõm lớ khỏch hng i ng ny s i in cụng ty tip cn vi khỏch hng - Cụng ty cn nhiu hn na cỏc chng trỡnh qung cỏo trờn truyn hỡnh s lu li tõm trớ khỏch hng õy l mt hỡnh thc thu hỳt khỏch hng nhanh v hiu qu nht - Tham gia ti tr cỏc s kin, l hi húa, cỏc chng trỡnh t thin ca thnh ph cng nh cỏc khu vc lõn cn SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 54 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy PHN III: KT LUN V KIN NGH Kt lun Trong thi kỡ bựng n cụng ngh thụng tin nh ngy nay, Internet khụng cũn tr nờn xa l vi ngi dõn Vit Nam núi chung v ngi dõn thnh ph Hu núi riờng Con ngi cú xu hng bit khai thỏc c li ớch ca Internet mang li nhm ỏp ng c nhu cu a dng ca bn thõn, qua ú giỳp tit kim c thi gian, chi phớ m ti a húa c li ớch S phỏt trin ca Internet thi gian gn õy ấ cng cho phộp gia tng li ớch ú nhiu hn na iu ny to nhiu c hi kinh U doanh cho cỏc nh cung cp Internet trờn a bn tnh Tha Thiờn Hu ú cú H FPT Trong thỏng va qua, sau thc hin nghiờn cu ti ỏnh giỏ hiu qu Tấ hot ng u t phỏt trin ti cụng ty c phn vin thụng FPT chi nhỏnh Hu giai on 2011-2013 ti ó rỳt mt s kt lun nh sau: H Th nht, Trong thi gian qua dự mi thnh lp nhng cụng ty c phn FPT - Hu ó IN bc u chng t l mt doanh nghip y trin vng tng lai Cỏc hot ng u t phỏt trin ca cụng ty c phn FPT - Hu giai on 2011 - 2013 ch yu l: K T mua sm mỏy múc thit b v xõy dng c s h tng C T thu hỳt i ng nhõn viờn qun lớ v lc lng lao ng O Th hai, Qua quỏ trỡnh phõn tớch, ỏnh giỏ hot ng u t phỏt trin, kt qu nm 2013 I H cho thy rng nhng hot ng u t phỏt trin l rt ỳng n, ó cú li nhun A Ngoi vic t c nhng kt qu nghiờn cu trờn, ti cũn tn ti mt s hn ch nh sau: Do ngun lc v thi gian cú hn nờn gp khú khn vic trin khai nghiờn cu Hn na, kinh nghim v kh nng nghiờn cu ca bn thõn cũn hn ch nờn tn ti mt s thiu xút ti l khụng trỏnh Vic tip cn nghiờn cu v hiu qu u t phỏt trin phm vi hp, s lng nhõn t nh hng n hiu qu u t cũn hn ch nờn khụng m bo tớnh a dng ca i tng nghiờn cu, t ú cú th lm cho kt qu nghiờn cu ca ti khụng cú c tớnh i in cao nh mong mun SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 55 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy FPT Hu l doanh nghip cũn khỏ non tr nờn khụng th trỏnh nhng hn ch, ú, tụi xin xut cỏc bin phỏp nhm gim nhng hn ch ny: Gii phỏp v Gii phỏp v u t xõy dng thng hiu Gii phỏp v u t h thng thụng tin Gii phỏp v nhõn lc Gii phỏp v quỏ trỡnh kinh doanh Gii phỏp v marketing ấ Theo tụi mi gii phỏp trờn cú th c thc hin hiu qu nu c thc hin U bi i ng nhng nh kinh doanh cú tm chin lc, cú nng lc kinh doanh thc s H v mt i ng cụng nhõn viờn lnh ngh Con ngi l yờu cu then cht ca s Tấ phỏt trin Bờn cnh ú cn c cỏc cp chớnh quyn nh nc h tr v to iu kin kinh doanh thun li nht H Vi ny, chỳng tụi mong mun cỏc doanh nghip cung cp mng vin IN thụng s phỏt trin hn na V vi cụng ty FPT, chỳng tụi mong rng vi mt s gii phỏp c cú th giỳp c cho cụng ty phỏt trin mnh m hn na, u t cú K hiu qu, hot ng kinh doanh em li li nhun cao v cụng ty ngy cng cng c I H Kin ngh O trng nc ngoi C c uy tớn v sc cnh tranh trờn th trng khụng nhng nc m cũn th 2.1 Kin ngh i vi chớnh quyn a phng A To mụi trng cnh tranh lnh mnh - Nh nc cn to mụi trng lnh mnh quỏ trỡnh cnh tranh ca cỏc doanh nghip c bỡnh ng nh quỏ trỡnh sn xut - kinh doanh Vic to lp mụi trng cnh tranh lnh mnh s giỳp cho cỏc doanh nghip phỏt huy c nng lc hot ng v cnh tranh iu kin hi nhp - y mnh quỏ trỡnh cnh tranh lnh mnh, ngnh vin thụng cn tng cng kh nng phi hp y v ng b gia cỏc n v thnh viờn cụng ty vin thụng, xúa b s phõn bit i x vi cỏc doanh nghip ngoi quc doanh, to iu SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 56 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy kin thun li nht cho cỏc doanh nghip cựng phỏt trin v i mi quy ch hp dn cỏc nh u t nc ngoi, to mụi trng cnh tranh phong phỳ v a ng - Quy hoch, xõy dng v phỏt trin h tng k thut vin thụng th ng thng nht, ng b Trin khai vic ngm húa mng cỏp vin thụng, chnh trang h thng cỏc ct anten theo tiờu chun, quy chun k thut m bo yờu cu v cnh quan, mụi trng, quy hoch ụ th v an ton c s h tng vin thụng - Kim soỏt cht ch giỏ thnh qun lớ giỏ cc theo nguyờn tc tụn trng quyn nh giỏ ca doanh nghip, bo m bỡnh n giỏ, khụng tng giỏ quỏ mc nh ấ hng n quyn li ca ngi s dng, ng thi khụng phỏ giỏ gõy thit hi cho U doanh nghip v mt n nh th trng H Nõng cao cht lng dch v vin thụng trờn c s xõy dng, b sung, sa i, Tấ ban hnh v ỏp dng cỏc tiờu chun, quy chun k thut, quy nh cht lng qun lớ dch v vin thụng phự hp vi vic phỏt trin nhanh chúng ca cỏc cụng ngh v H dch v IN Tng cng cụng tỏc thc thi phỏp lut lnh vc cht lng dch v thụng qua vic tin hnh cụng b, hp chun, hp quy, kim nh, giỏm sỏt tra, kim K tra, x pht hnh chớnh mt cỏch nghiờm minh v kp thi nhm nõng cao hn na C cht lng dch v ỏp ng nhu cu a dng ca ngi dõn O H tr hot ng xut khu I H - Chớnh sỏch u ói hot ng nhp khu, to iu kin thun li cho cỏc doanh nghip vin thụng phỏp trin Nh nc cn ci cỏch th tc hnh chớnh, chn A chnh b mỏy hot ng ca c quan qun lớ, gúp phn qun lớ, s dng v khai thỏc hiu qu ngun u t - Khuyn khớch v cú chớnh sỏch h tr cỏc doanh nghip vin thụng cú nng lc, iu kin m rng kinh doanh v u t th trng nc ngoi trờn c s tun th lut phỏt v bo m hiu qu kinh donh - Hin nay, cỏc doanh nghip cú nhu cu vay u t thit b cụng ngh v nhu cu lu ng ngy cng tng Bờn cnh vic huy ng ti a ngun lc ca doanh nghip, nh nc cn cú chớnh sỏch h tr v to iu kin cho cỏc doanh nghip vay ngoi xó hi vi c ch tớn dng linh hot giỳp cho doanh nghip phỏt trin sn xut SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 57 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy - Cng c v m thờm cỏc trng i hc nc, cỏc trung tõm nhm o to i ng lao ng cụng ngh thụng tin cú trỡnh , cú tay ngh cao cung cp cho cỏc doanh nghip nghnh vin thụng - Hon thin h thng phỏp lut thu hỳt cỏc nh u t nc ngoi nhm thu hỳt ngun v cụng ngh - Thng xuyờn t chc cỏc bui hi tho v thit lp mng li xỳc tin vin thụng ti th trng nc ngoi, to iu kin cho cỏc doanh nghip tham gia v cú nhiu c hi vic tỡm kim th trng, tỡm kim i tỏc u t v kớ kt cỏc hp ấ ng xut khu U 2.2 Kin ngh i vi cụng ty H Tp trung ngun lc v ti chớnh v ngi cho nghiờn cu phỏt trin, Tấ nghiờn cu ng dng nhm nõng cao nng sut lao ng nng lc cnh tranh ca cụng ty Tng cng ng dng cụng ngh thụng tin vo qun lớ, khai thỏc mng li, H cung cp dch v gim chi phớ, giỏ thnh v nõng cao hiu qu kinh doanh ca cụng ty IN Xõy dng v phỏt trin c s h tng vin thụng hin i, an ton, cú dung lng ln, tc cao, vựng ph song rng n vựng sõu, vựng xa mt mt nhm m K rng th trng v mt khỏc to iu kin phỏt trin kinh t - xó hi nhng vựng ú C Cung cp cỏc dch v vin thụng vi cht lng tt, giỏ cc hp lớ trờn c O s cnh trnh nhm ỏp ng nhu cu a dng ca khỏch hng I H u tiờn ỏp dng cỏc cụng ngh vin thụng tiờn tin, hin i, tit kim nng lng, thõn thin vi mụi trng v sa dng hiu qu ti nguyờn vin thụng nhm tit A kim c chi phớ, qua ú m bo c li nhun thu c cho cụng ty Thng xuyờn cp nht v nm bt cỏc quyt nh, bn phỏt lut liờn quan n th trng vin thụng Internet nhm cú nhng iu chnh chin lc phỏt trin ca cụng ty phự hp vi xu hng phỏt trin ca th trng chung Gim chi phớ, h giỏ thnh cung cp dch v vin thụng vi giỏ cc gúi dch v hp lớ, phự hp vi iu kin thu nhp ca ngi dõn, ng thi tng bc iu chnh giỏ cc dch v hin cũn thp hn giỏ thnh bo m hiu qu kinh doanh ca cụng ty iu kin mụi trng cnh tranh khc lit nh hin SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 58 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy m bo ỳng tin thc hin u t cho cỏc d ỏn xõy dng c s h tng ca cụng ty Tin hnh nõng cp, sa cha, bo trỡ mỏy múc trang thit b nh kỡ v thng xuyờn Quan tõm ờn mt u t xõy dng thng hiu, to ch ng vng chc trờn th trng nc v ngoi nc T xõy dng h thng thụng tin th trng mt cỏch y , kp thi v chớnh xỏc U cao v hon thin t chc b mỏy qun lý doanh nghip ấ o to, bi dng nghip v chuyờn mụn cho cỏn b cụng nhõn viờn, nõng H Chỳ trng u t vo hot ng marketing a dng húa chng loi sn phm A I H O C K IN H Tấ dch v vin thụng, m trng th trng v tng cng cỏc hot ng xỳc tin bỏn hng SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 59 Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy TI LIU THAM KHO H Tỳ Linh, bi ging kinh t u T, i Hc kinh T Hu Mai Chim Tuyn, bi ging thm nh d ỏn u t, i hc Kinh T Hu Vai trũ ca mng vin thụng phỏt trin t nc nm 2013, http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/155444/-cntt-phai-la-dongluc-moi-de-phat-trien-dat-nuoc-.html Tỡnh hỡnh phỏt trin Internet v ti nguyờn Internet Vit Nam, ấ http://m.tapchibcvt.gov.vn/TinBai/3298/Vai-tro-cua-tai-nguyen-Internet-trong-viec- U phat-trien-ha-tang-CNTT-va-Internet-o-Viet-Nam H H thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh doanh nghip, Tấ http://voer.edu.vn/m/he-thong-cac-chi-tieu-danh-gia-hieu-qua-kinh-doanh-cua-doanhnghiep-thuong-mai/260d4566 H Cỏc khỏi nim u t phỏt trin, IN http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0C D0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fvoer.edu.vn%2Fpdf%2F2fe3600a%2F1&ei=1lVrU K 5aeK4SAkwXZ1YCADA&usg=AFQjCNF8BVED77JjSgY4V_ZRmUlZ_L39pw&sig C 2=1rDyqdAjSHqJOclp1XRhiw&bvm=bv.66330100,d.dGI O Th trng Internet ti Tnh Tha Thiờn Hu, I H http://www1.thuathienhue.gov.vn/portal_es/Views/ArticleDetail.aspx?CMID=24&TLI A D=173&BVID=537 SVTH: Phm Th Thỳy Nhung Khúa lun tt nghip GVHD: TS Hong Triu Huy PH LC Thng kờ mỏy múc thit b u t cho thỏng u nm 2014 Loi KH 259 DL u t Chi Phớ u t Quớ Chi phớ trung bỡnh port 3,560,343,420 590,815.78 147,186,680 919,917 4,922 PON mi 17 160 Quớ 11/24/2013 PON mi 22 312 Quớ 12/8/2013 18 280 Quớ 12/8/2013 13 150 Quớ 12/8/2013 17 250 Quớ 12/8/2013 18 300 12/8/2013 12/8/2013 12/8/2013 12/8/2013 12/8/2013 4 12/8/2013 12/8/2013 12/8/2013 12/8/2013 Thay th DSLAM SVTH: Phm Th Thỳy Nhung Tấ H 12/8/2013 IN 510 Quớ 20 400 Quớ 100 Quớ 100 Quớ 16 220 Quớ 0 Quớ 100 Quớ 100 Quớ 100 Quớ 180 Quớ 0 Quớ K O I H A 12/8/2013 Quớ 27 C POP DSL mi POP DSL mi POP DSL mi POP DSL mi POP DSL mi POP DSL mi Nõng cp h tng Nõng cp h tng Nõng cp h tng Thay th DSLAM Nõng cp h tng Nõng cp h tng Nõng cp h tng Nõng cp h tng 166,052,280 532,219 276,828,058 988,672 189,088,580 1,260,591 233,238,732 932,955 313,853,242 1,046,177 437,567,716 857,976 321,349,338 803,373 101,594,568 1,015,946 32,814,176 328,142 167,624,704 761,930 H 11/24/2013 ấ Vựng Tng U Ngy SL Tp im 66,245,368 101,299,988 1,013,000 73,830,660 738,307 106,931,570 1,069,316 118,363,754 657,576 23,918,010 Khúa lun tt nghip 12/8/2013 12/8/2013 12/8/2013 12/17/2013 12/17/2013 12/17/2013 12/17/2013 Quớ 170 Quớ 101,090,038 0 Quớ 23,918,010 12 240 Quớ 10 200 Quớ 15 280 Quớ 10 150 Quớ 11 160 Quớ 13 190 Quớ 100 IN K C O I H A SVTH: Phm Th Thỳy Nhung 97,801,778 Quớ 575,305 594,647 146,972,358 612,385 88,580,920 442,905 224,192,892 800,689 ấ 12/8/2013 170 138,007,622 U 12 920,051 192,570,527 1,203,566 131,171,402 690,376 95,912,418 959,124 H 12/8/2013 Nõng cp h tng Nõng cp h tng Thay th DSLAM POP DSL mi Nõng cp h tng Nõng cp h tng POP ADSL mi POP ADSL mi Nõng cp ADSL Nõng cp ADSL Tấ H 12/8/2013 GVHD: TS Hong Triu Huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần viễn thông FPT - Huế giai đoạn 2011 - 2013, Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần viễn thông FPT - Huế giai đoạn 2011 - 2013, Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần viễn thông FPT - Huế giai đoạn 2011 - 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay