Đánh giá hiệu quả hoat động đấu thầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế

71 46 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:36

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TÊ ́H U Ế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN K IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣C ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Đ A ̣I H O TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: TRƯƠNG CƯỜNG THS HỒ TÚ LINH K44B KH-ĐT Huế, 2014 SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh Lời cảm ơn Để thực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình tổ chức cá nhân Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu nhà trường, thầy giáo, cô giáo môn tạo điều kiện giảng dạy cung cấp cho kiến thức lý luận thực tiễn năm qua U Ế Giảng viên ThS Hồ Tú Linh trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ nhiệt ́H tình trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới quý Công ty Cổ phần Dệt may Huế, anh chị TÊ nhân viên Công ty giúp đỡ thực tập, thực nghiên cứu đề tài, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo H Tôi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè động IN viên, giúp đỡ thời gian thực đề tài K Do hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm thời gian nên trình nghiên cứu đề tài không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến O ̣C đóng góp Quý thầy cô bạn bè để khóa luận ngày hoàn thiện Đ A ̣I H Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT Huế, ngày 19 tháng 05 năm 2014 Sinh viên Trương Cường ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii ĐƠN VỊ QUY ĐỔI ix TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix Ế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ i U Tính cấp thiết đề tài .1 ́H Mục đích nghiên cứu TÊ Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IN CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU .4 K 1.1 Cơ sở lý luận hoạt động đấu thầu hiệu hoạt động đấu thầu .4 ̣C 1.1.1 Hoạt động đấu thầu O 1.1.1.1 Các khái niệm liên quan đến đấu thầu ̣I H 1.1.1.2 Hình thức tổ chức đấu thầu .5 1.1.1.3 Vai trò đấu thầu Đ A 1.1.1.3.1 Vai trò đấu thầu chủ đầu tư 1.1.1.3.2 Vai trò đấu thầu nhà thầu .8 1.1.1.3.3 Vai trò đấu thầu kinh tế 1.1.1.4 Các nguyên tắc đấu thầu .9 1.1.4.1 Nguyên tắc cạnh tranh 1.1.4.2 Nguyên tắc công .10 1.1.4.3 Nguyên tắc minh bạch 10 1.1.4.4 Nguyên tắc hiệu 10 1.1.2 Hiệu hoạt động đấu thầu .10 1.2 Cơ sở thực tiễn hoạt động đấu thầu 12 SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh 1.2.1 Hoạt động đấu thầu giới 12 1.2.2 Hoạt động đấu thầu Việt Nam 15 1.2.2.1 Quy định chung hoạt động đấu thầu Việt Nam 15 1.2.2.2 Tình hình hoạt động đấu thầu Việt Nam giai đoạn 2009 – 2011 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 18 Ế 2.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Dệt May Huế .18 U 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty 18 ́H 2.1.2.Chức nhiệm vụ hoạt động công ty 19 2.1.3.Cơ cấu tổ chức máy công ty 19 TÊ 2.2 Quy trình tổ chức đấu thầu Công ty Cổ phần Dệt May Huế .21 2.2.1.Các quy định sử dụng công tác đấu thầu công ty 21 H 2.2.2.Các bước tiến hành đấu thầu 22 IN 2.2.2.1 Chuẩn bị đấu thầu .22 K 2.2.2.2 Tổ chức đấu thầu 23 2.2.2.3 Làm rõ hồ sơ mời thầu 24 O ̣C 2.2.2.4 Làm rõ hồ sơ dự thầu 24 ̣I H 2.2.2.5 Đánh giá hồ sơ dự thầu 25 2.2.2.6 Trình duyệt thẩm định kết đấu thầu 27 Đ A 2.2.2.7 Phê duyệt kết đấu thầu .27 2.2.2.8 Thông báo kết đấu thầu 28 2.2.2.9 Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ký kết hợp đồng 28 2.2.3.Các phương thức đấu thầu sử dụng .28 2.2.4.Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu 29 2.2.5.Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 29 2.3.1.Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động đấu thầu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần Dệt may Huế .32 2.3.1.1 Sự tác động hoạt động đấu thầu dến sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt may Huế 38 SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh 2.3.2 Những thành tựu đạt công tác đấu thầu công ty Cổ phần dệt may Huế 39 2.3.3.Những hạn chế nguyên nhân chúng 40 3.1 Định hướng nâng cao hiệu công tác đấu thầu 42 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu 42 3.2.1.Giải pháp từ quan pháp lý 42 3.2.2.Giải pháp từ phía chủ đầu tư 43 3.2.3.Giải pháp từ phía nhà thầu 45 Ế PHẦN III: LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 U 3.1 Kết luận 47 ́H 3.2 Kiến nghị 47 3.2.1 Cải cách, đổi văn pháp lý, quy định đấu thầu .47 đấu thầu TÊ 3.2.2 Tăng cường công tác tra kiểm tra xử lý hành vi vi phạm 48 H 3.2.3 Hoạt động đấu thầu cần tuân thủ đầy đủ nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, IN minh bạch hiệu 48 K TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 Đ A ̣I H O ̣C PHỤ LỤC SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Tỷ lệ lợi ích/chi phí BKHDT : Bộ kế hoạch đầu tư BMT : Bên mời thầu EU : Liên minh Châu Âu GDP : Tổng thu nhập quốc dân HSDT : Hồ sơ dự thầu HSMT : Hồ sơ mời thầu IRR : Hệ số hoàn vốn nội KD : Kinh doanh NN : Nhà nước H TÊ ́H U Ế B/C : Giá trị ròng IN NPV : Xuất nhập Đ A ̣I H O ̣C XNK : Sản xuất kinh doanh K SXKD SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tên Trang Tình hình đấu thầu số nước giới giai đoạn 2007 – 2011 14 Phương pháp đánh giá lựa chọn nhà thầu 31 Tính toán giá trị ròng dự án đấu thầu giai đoạn 2009 – 2013 34 Tính toán giá trị lợi ích chi phí dự án đấu thầu giai đoạn 2009 - 2013 35 Hệ số hoàn vốn nội dự án đấu thầu giai đoạn 2009 - 2013 36 Thời gian hoàn vốn dự án đấu thầu giai đoạn 2009 - 2013 38 Doanh thu dự án giai đoạn 2009-2013 39 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 17 Ế Tình hình áp dụng hình thức đấu thầu Sơ đồ Tên ́H Tổ chức máy công ty Cổ Phần Dệt – May Huế Trang 20 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Trang U Tên SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh ĐƠN VỊ QUY ĐỔI USD = 0,7297 EUR USD = 101,4859 JPY Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế USD = 6,2230 CNY SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Lý chọn đề tài Hoạt động đấu thầu thời gian qua dần phổ biến sử dụng nhiều hoạt động xây dựng, mua sắm lắp đặt nhiều dự án đầu tư lớn Phương thức đấu thầu lựa chọn trở thành phương pháp hiệu dối với ngành nghề Và ngành dệt may hoạt động đấu thầu dã đóng góp vào hiệu hoạt động đầu tư doanh nghiệp dệt may Vậy nên tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu hoat động đấu thầu Công ty Cổ phần Dệt may Huế” Ế Mục tiêu nghiên cứu U - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thực đấu thầu kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt May Huế ́H - Đánh giá hiệu hoạt động đấu thầu ảnh hưởng đến hiệu sản xuất TÊ - Đề xuất số định hướng giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động Dữ liệu phục vụ nghiên cứu H đấu thầu IN Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Dựa vào báo cáo tổng kết kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, báo cáo thường niên năm 2009 – 2013 Các K báo tình hình hình đấu thầu nước nước thông qua internet ̣C Phương pháp nghiên cứu O - Phương pháp nghiên cứu số liệu thứ cấp: nghiên cứu số liệu tổng hợp ̣I H Công ty Cổ phần Dệt May Huế - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tiến hành nghiên cứu xem xét đánh giá Đ A tài liệu thu thập - Phương pháp tổng hợp phân tích liệu: tiến hành tổng hợp phân tích liệu có Kết nghiên cứu đạt Qua trình nghiên cứu hoạt động đấu thầu công ty nắm bắt tình hình đấu thầu công ty Từ đánh giá tính hiệu hoạt động đấu thầu công ty Đánh giá tác động hoạt động đấu thầu lên kết sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt May Huế Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động đấu thầu nâng tầm ảnh hưởng hoạt động đấu thầu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần Dệt May Huế SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh PHẦN III: LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Hoạt động đấu thầu hoạt động mẻ hoạt động kinh tế Việt Nam năm qua hoạt động đấu thầu dần thể ưu vượt trội mình, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu đầu tư nguồn vốn công ty Đấu thầu dần trở thành phương thức mua sắm doanh Ế nghiệp giúp cho doanh nghiệp mua hàng hóa cần với mức U giá hợp lý đảm bảo chất lượng Hoạt động đấu thầu giúp cho công ty Cổ ́H phần Dệt May Huế thực đầu tư có hiệu cao, tiết kiệm nguồn vốn tiếp cận nhiều nhà thầu có tiềm Vậy nên hoạt động đấu thầu đống TÊ góp môt phần không nhỏ vào phát triển chung toàn công ty Tuy nhiên hoạt động đấu thầu công ty gặp nhiều khó khăn hạn chế định là, số H trang thiết bị đòi hỏi đồng mà nước ta chưa có nhiều nhà thầu cung cấp IN trang thiết bị nên gây khó khăn việc lựa chọn nhà thầu cho chủ đầu tư K Bên cạnh đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực đấu thầu hạn chế lực O 3.2 Kiến nghị ̣C thực đấu thầu ̣I H Để hoạt động đấu thầu phát huy tốt tính hiệu em xin đưa số kiến nghị sau: Đ A 3.2.1 Cải cách, đổi văn pháp lý, quy định đấu thầu Các văn pháp lý quy định đấu thầu nhà nước cần phải đảm bảo tính đồng thống từ xuống giúp cho bên mời thầu nhà thầu không gặp khó khăn công tác đấu thầu làm giảm tiến độ thực dự án để phát huy hết hiệu dự án Vì nhà nước quan chức cần tiếp tực nghiên cứu ban hành văn hưỡng dẫn chi tiết, cụ thể rõ ràng thực Luật đấu thầu văn pháp lý liên quan đến hoạt động đấu thầu khác Như khắc phục tượng chậm trễ định đấu thầu bên mời thầu tạo môi trường canh tranh lành mạnh nhà thầu SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT 47 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2 GVHD: Ths Hồ Tú Linh Tăng cường công tác tra kiểm tra xử lý hành vi vi phạm đấu thầu Luật đấu thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006 nhiên sai phạm xảy gây lãng phí, tổn thất cho nguông nghan sách quốc gia Vậy nên công tác tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trông đấu thầu quan trọng giúp cho hoạt động đấu thầu đạt hiệu quả, tránh gây lãng phí nguồn lực đất nước Để công tác kiểm tra đạt hiệu điều cần Ế thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp lý đấu thầu nhằn hạn chế trường hợp lách Hoạt động đấu thầu cần tuân thủ đầy đủ nguyên tắc cạnh tranh, công ́H 3.2.3 U luật bên Nhà nước cần rút gọn xáo bỏ thủ tục rườm rà không cần thiết bằng, minh bạch hiệu TÊ Nhà nước quan tổ chức cần tiến hành công khai, minh bạch thông tin hoạt động đấu thầu tất theo dõi giám sát Hiện H thông tin đấu thầu đăng tải báo đấu thầu, trang WEB đấu IN thầu cần đăng theo quy tắc thích hợp, đầy đủ phù hợp để dễ dàng tìm Đ A ̣I H O ̣C K hiểu thông tin liên quan đến đấu thầu SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ths Hồ Tú Linh, “Bài giảng đấu thầu” Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế, 2013 [2] Luật đấu thầu số 61/2005/QH11của Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2006 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ Ế [3] Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa ́H [4] U thông qua ngày 26/11/2003 [5] TÊ chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2009 Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 Bộ Kế Hoạch Đầu Tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá HSDT gói thầu mua sắm Thông tư số 01/2011/TT-BKHDT ngày 04/01/2011 Bộ Kế Hoạch Đầu IN [6] H hàng hóa xây lắp K Tư quy định chi tiết kiểm tra công tác đấu thầu Báo cáo thường niên năm Công ty Cổ Phần Dệt May Huế [8] http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106 O ̣C [7] [9] ̣I H &cn_id=638049 http://huegatex.com.vn Đ A [10] http://finance.vietstock.vn/HDM-ctcp-det-may-hue.htm [11] http://muasamcong.mpi.gov.vn/ [12] www.oft.gov.uk/shared_oft/economic_research [13] http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/ evaluation/index_en.htm SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT 49 GVHD: Ths Hồ Tú Linh Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh PHỤ LỤC 2011 2012 2013 Năm thứ Doanh thu - 25.500 25.500 25.500 25.500 Giá trị lý - - - - Tổng vốn dự án 43.500 - - Chi phí bảo dưỡng - - - Chi phí vận hành - 11.500 11.500 Đơn vị tính: Triệu đồng 2015 2016 2017 2018 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 - - - - - IN - - - - - - 4.200 - - 4.200 - - - H - K ̣C ̣I H A Đ VTH: Trương Cường K44B - KHĐT 2014 U 2010 TÊ ́H 2009 O Năm Ế Bảng: Doanh thu chi phí dự tính dự án tiến hành đấu thầu năm 2009 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 1.500 11.500 Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh 2014 Năm thứ Doanh thu 52.500 52.500 52.500 52.500 - - - - - - - 7.200 22.500 22.500 86.500 Chi phí bảo dưỡng 2018 2019 2020 10 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 52.500 - - - - - 1.750 - - - - - - - - 7.200 - 7.200 - 7.200 - - 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 Đ A ̣I H Chi phí vận hành 2017 VTH: Trương Cường K44B - KHĐT - K Tổng vốn 2015 TÊ ́H 2013 H 2012 Giá trị lý 2016 IN 2011 Đơn vị tính: Triệu đồng ̣C 2010 O Năm U Ế Bảng: Doanh thu chi phí dự tính dự án tiến hành đấu thầu năm 2010 22.500 Nguồn số liệu: Phòng Kỹ thuật đầu tư Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh Năm thứ 2012 2013 2014 2015 13.500 - 13.500 13.500 13.500 Giá trị lý - - - - 26.000 - - Chi phí bảo dưỡng - - - Chi phí vận hành - A Đ VTH: Trương Cường K44B - KHĐT K - ̣C 5.500 O 5.500 ̣I H Tổng vốn IN Doanh thu 5.500 2016 2018 2019 2020 2021 10 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 1.240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.500 Đơn vị tính: Triệu đồng 2017 TÊ ́H 2011 H Năm U Ế Bảng: Doanh thu chi phí dự tính dự án tiến hành đấu thầu năm 2011 6.700 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh 2012 Năm thứ 2014 2015 2016 2017 2021 2022 2023 2024 10 11 12 - - - - IN - - K - 12.300 - 2.840 - - - - - 12.300 ̣C 122.500 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 Đ A ̣I H Chi phí vận hành 2020 O Chi phí bảo dưỡng 2019 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 Giá trị lý Tổng vốn Đơn vị tính: Triệu đồng 2018 H Doanh thu 2013 TÊ ́H Năm U Ế Bảng: Doanh thu chi phí dự tính dự án tiến hành đấu thầu năm 2012 VTH: Trương Cường K44B - KHĐT Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh Năm thứ 2013 2014 2015 2016 2017 55.000 55.000 55.000 55.000 2020 2021 2022 2023 10 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 - - - - - - - - - - K 3.400 - - 10.200 - - - - - 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 ̣I H A Đ VTH: Trương Cường K44B - KHĐT - ̣C Chi phí bảo dưỡng Chi phí vận hành 2019 - O 103.660 IN Giá trị lý Tổng vốn Đơn vị tính: Triệu đồng H Doanh thu 2018 TÊ ́H Năm U Ế Bảng: Doanh thu chi phí dự tính dự án tiến hành đấu thầu năm 2013 23.500 Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh 2010 2011 2012 2013 2014 25.500,00 25.500,00 25.500,00 - 4.200,00 - 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 9.800,00 14.000,00 14.000,00 15.500,00 6.975,45 8.897,25 7.943,98 4.964,98 6.332,89 12.500,00 23.660,71 30.636,16 39.533,41 47.477,39 52.442,37 58.775,26 64.429,63 70.019,08 43.500 - - - - 5.117,33 - - 4.200,00 - - K Tổng vốn 9.800,00 ̣C ̣I H O 12.500,00 11.160,71 Đ A lũy kế - - Lợi tức chiết khấu - - Lợi tức chiết khấu - - - 2018 - - Lợi tức 2017 - 540,92 Chi phí vận hành 2016 25.500,00 Giá trị lý Chi phí bảo dưỡng 2015 25.500,00 H Doanh thu TÊ ́H Năm thứ 2009 Đơn vị tính: Triệu đồng IN Năm U Ế Bảng: Thống kê lợi nhuận dự án đấu thầu năm 2009 VTH: Trương Cường K44B - KHĐT 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 - 1.500,00 - - 5.654,37 - 5.589,46 Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh Bảng: Thống kê lợi nhuận dự án đấu thầu năm 2010 Đơn vị tính: Triệu đồng 2012 2013 2014 2015 2016 Doanh thu 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 472,05 - - - - Tổng vốn 86.500 - - - - 15.607,39 - 7.200,00 - 7.200,00 2019 2020 10 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 - - - - - 1.750,00 - - - - - - 7.200,00 - 7.200,00 - - 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 IN Chi phí bảo dưỡng 2018 52.500,00 H Giá trị lý 2017 Ế 2011 U Năm thứ 2010 TÊ ́H Năm 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 Lợi tức 30.000,00 22.800,00 30.000,00 22.800,00 30.000,00 22.800,00 30.000,00 22.800,00 30.000,00 31.750,00 Lợi tức chiết khấu 26.785,71 18.176,02 21.353,41 14.489,81 17.022,81 11.551,19 13.570,48 9.208,54 10.818,30 10.222,65 97.827,76 109.378,95 122.949,43 132.157,96 142.976,26 153.198,91 ̣C K Chi phí vận hành ̣I H 26.785,71 44.961,73 66.315,14 80.804,95 Đ A kế O Lợi tức chiết khấu lũy VTH: Trương Cường K44B - KHĐT Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh Bảng: Thống kê lợi nhuận dự án đấu thầu năm 2011 Đơn vị tính: triệu đồng 2013 2014 2015 2016 2017 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Doanh thu Giá trị lý 334,48 Tổng vốn 26.000 - - - - 3.479,77 - - - Chi phí vận hành 5.500,00 5.500,00 Lợi tức 8.000,00 Lợi tức chiết khấu Lợi tức chiết khấu 2020 2021 10 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 1.240,00 - - - - - 6.700,00 - - - - - 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.300,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.240,00 7.017,54 6.155,74 5.399,77 4.736,64 675,18 3.644,69 3.197,10 2.804,47 2.460,06 2.492,43 7.017,54 13.173,28 18.573,06 23.984,88 27.629,57 30.826,67 33.631,14 36.091,20 38.583,64 O ̣I H A Đ VTH: Trương Cường K44B - KHĐT IN H - ̣C lũy kế 2019 - K Chi phí bảo dưỡng 2018 Ế 2012 U 2011 TÊ ́H Năm 23.309,70 Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh Bảng: Thống kê lợi nhuận dự án đấu thầu năm 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10 11 12 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 Giá trị lý 621,40 Tổng vốn 122.500 - - - - 11.877,97 - - - 12.300 14.300 14.300 14.300 14.300 Chi phí bảo dưỡng Chi phí vận hành U TÊ ́H Doanh thu Ế 2012 - 14.300 2.840 - - - - - 12.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 33.200,00 33.200,00 33.200,00 20.900,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 20.900,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 36.040,00 Lợi tức chiết khấu 29.251,10 25.771,90 22.706,52 12.593,98 17.626,20 15.529,69 13.682,55 7.588,91 10.621,24 9.357,92 8.244,87 7.885,59 IN 29.251,10 55.023,00 77.729,51 90.323,49 107.949,69 123.479,39 137.161,94 144.750,85 155.372,09 164.730,01 172.974,88 180.860,47 Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Đ A ̣I H O ̣C lũy kế K Lợi tức chiết khấu H Lợi tức SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Hồ Tú Linh Bảng: Thống kê lợi nhuận dự án đấu thầu năm 2013 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 U Doanh thu TÊ ́H - Ế Đơn vị tính: Triệu đồng 55.000 10 55.000 55.000 55.000 1.144,80 Tổng vốn 103.660 - - - - - - - - - - 5.918,69 - - - - 10.200 - - - - - 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 Lợi tức chiết khấu Lợi tức chiết 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 21.300,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 34.900,00 28.251,12 25.337,33 22.724,06 20.380,32 12.359,62 16.393,11 14.702,34 13.185,96 11.825,97 11.751,05 28.251,12 53.588,45 76.312,51 96.692,83 109.052,46 125.445,57 140.147,91 153.333,87 165.159,83 176.910,89 Nguồn số liệu: Phòng kỹ thuật đầu tư Đ A ̣I H khấu lũy kế 23.500 IN Lợi tức K Chi phí vận hành 3.400 ̣C dưỡng O Chi phí bảo H Giá trị lý SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT i GVHD: Ths Hồ Tú Linh Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trương Cường K44B - KHĐT i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoat động đấu thầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế, Đánh giá hiệu quả hoat động đấu thầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế, Đánh giá hiệu quả hoat động đấu thầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay