Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn mẻ của Nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

86 106 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:34

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế - - TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÒ TINH IN LUYỆN THÉP 40 TẤN/MẺ CỦA NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP Đ A ̣I H O ̣C K THÁI NGUYÊN PHAN MAI LINH Huế, tháng 05 năm 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế - - H TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÒ TINH LUYỆN THÉP 40 TẤN/MẺ CỦA NHÀ MÁY LUYỆN THÉP THÁI NGUYÊN Đ A ̣I H O ̣C K LƯU XÁ THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: PHAN MAI LINH TS TRẦN HỮU TUẤN Lớp: K44A KH - ĐT Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế, thành công không gắn với giúp đỡ hỗ trợ người khác Cũng giống muốn tốt phải có mặt trời, cá muốn sống phải có nước, thân em trường hợp ngoại lệ Để có hành trang vào đời, để có kiến thức làm nên báo cáo tốt nghiệp hôm em quên giúp đỡ tận tình, đầy nhiệt huyết thầy cô giáo trường Đại Ế học Kinh tế - Đại học Huế suốt năm học tập mái trường nói chung đặc biệt U TS Trần Hữu Tuấn – người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành báo cáo ́H Có người nói: “Mục tiêu giáo dục dạy cách kiếm sống TÊ hay cung cấp công cụ để đạt giàu có, mà phải đường dẫn lối tâm hồn người vươn đến Chân thực hành Thiện” Trong tương lai gần, H sinh viên trường Đại học Kinh tế trở thành doanh nhân yếu tố IN nghiệp vụ kĩ làm việc yếu tố đạo đức nghề nghiệp quan trọng Và suốt năm học tập mái trường em nhận thấy thầy cô trường phát huy K mục tiêu giáo dục nêu Thầy cô không dạy cho em kiến thức để ̣C làm việc sau mà dạy cho em kĩ sống quan trọng O Bên cạnh lời cảm ơn gửi đến thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, ̣I H em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô, chú, anh, chị làm việc Phòng Đầu tư phát triển thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên tạo điều kiện cho em Đ A học tập, ứng dụng kiến thức học trường lớp vào thực tiễn, dạy cho em nhiều kĩ làm việc xử lý tình mà em chưa học ngồi ghế nhà trường Do lần đầu làm kiến thức hạn chế nhiều mặt nên tránh khỏi sai sót Vì vậy, em kính mong nhận nhận xét đóng góp quý báu quý thầy cô cô để em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Huế, ngày 19 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Phan Mai Linh i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Ế 1.Lý chọn đề tài U 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 ́H 2.1.Mục tiêu chung TÊ 2.2.Mục tiêu cụ thể Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu đề tài H 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 IN 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu K Kết cấu khóa luận ̣C PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU O CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ̣I H 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư, phân loại đặc điểm dự án đầu tư Đ A 1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư 1.1.1.3 Phân loại dự án đầu tư 1.1.2 Vai trò dự án đầu tư 1.1.3 Khái niệm hiệu dự án đầu tư 1.1.4 Phương pháp đánh giá hiệu dự án đầu tư .8 1.1.4.1 Đánh giá hiệu tài dự án đầu tư 1.1.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án đầu tư a Giá trị ròng dự án đầu tư (Net Present Value - NPV) ii b Tỷ suất hoàn vốn nội dự án (Internal Rate of Returns - IRR) c Thời gian hoàn vốn (PP- Payback Period) 10 d Tỷ lệ Lợi ích Chi phí (Benefit/Cost – Bt/Ct) 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 11 1.2.1 Khái quát ngành thép Việt Nam .11 1.2.2 Các dự án tiêu biểu ngành thép giai đoạn 2007 - 2015 .13 Ế CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÒ TINH LUYỆN THÉP U 40 TẤN/MẺ CỦA NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ THUỘC CÔNG TY CỔ ́H PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN 17 TÊ 2.1 Tổng quan Công ty CP Gang thép Thái Nguyên .17 2.1.1 Thông tin chung Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 17 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển .17 H 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 21 IN 2.1.3.1 Các lĩnh vực kinh doanh 21 K 2.1.3.2 Đặc điểm sản phẩm thị trường Công ty, loại hàng hóa ̣C kinh doanh .23 O 2.1.3.3 Hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh Công ty .25 ̣I H 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý tình hình lao động Công ty 28 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 30 Đ A 2.1.4.2 Tình hình lao động Công ty .32 2.1.5 Tình hình tài công ty giai đoạn 2011 – 2013 34 2.1.5.1 Tình hình tài sản .34 2.1.5.2 Tình hình nguồn vốn 35 2.1.6 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2011 – 2013 36 2.2 Đánh giá hiệu dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn/mẻ Nhà máy Luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 38 2.2.1 Sự cần thiết phải đầu tư .38 2.2.2 Tổng quan dự án .40 iii 2.2.3 Phân tích địa điểm thực dự án, kĩ thuật dự án .41 2.2.3.1 Phân tích địa điểm thực dự án 41 2.2.3.2 Các hạng mục dự án 41 2.2.3.3 Mô tả công nghệ, trang thiết bị dùng cho dự án .41 2.2.3.4 Lựa chọn thiết bị khối lượng công việc đầu tư 42 2.2.3.5 Tiến độ thực dự án 47 2.2.4 Phân tích tài dự án .47 Ế 2.2.4.1 Tổng mức đầu tư .47 U 2.2.4.2 Phân tích tiêu tài dự án 49 ́H a Giá trị ròng dự án (NPV) 49 b Thời gian hoàn vốn chiết khấu (PP) 49 TÊ c Tỉ suất hoàn vốn nội (IRR) 50 d Tỷ lệ lợi ích chi phí (Bt/Ct) 51 H e Phân tích độ nhạy dự án 51 IN 2.2.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án 54 K 2.2.5.1 Tăng thu ngân sách Nhà nước 54 2.2.5.2 Tác động dây chuyền 55 O ̣C 2.2.5.3 Giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động 55 ̣I H 2.2.5.4 Hạn chế tệ nạn xã hội địa bàn 55 2.2.6 Đánh giá tác động dự án tới môi trường .55 Đ A 2.2.6.1 Giới thiệu chung .55 2.2.6.2 Dự báo tác động dự án tới môi trường 56 2.2.6.3 Các biện pháp xử lý tác động đến môi trường dự án 57 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÒ TINH LUYỆN THÉP 40 TẤN/MẺ CỦA NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ THUỘC CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN 59 3.1 Định hướng, mục tiêu Công ty .59 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty .59 3.1.2 Mục tiêu .59 iv 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn/mẻ Nhà máy Luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 60 3.2.1 Giải pháp môi trường đầu tư, thủ tục hành 60 3.2.2 Giải pháp nguồn nhân lực .61 3.2.3 Giải pháp nguồn vốn .62 3.2.4 Giải pháp sở hạ tầng, máy móc thiết bị .63 3.2.5 Các giải pháp khác .64 Ế PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 64 U Kết luận 65 ́H Kiến nghị 66 2.1 Đối với quan quản lý Nhà nước .66 TÊ 2.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên .66 2.3 Đối với Ban lãnh đạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 67 H TÀI LIỆU THAM KHẢO Đ A ̣I H O ̣C K IN PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Tên đầy đủ DAĐT Dự án đầu tư CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần HĐ Hội đồng QĐ Quyết định TN Thanh niên NM Nhà máy BHLĐ U Bảo hộ lao động K KTAT ̣I H O ̣C ATLĐ XDCB ́H TÊ H Bảo vệ môi trường IN BVMT KHKT Ế Tên viết tắt Kĩ thuật an toàn An toàn lao động Khoa học kĩ thuật Xây dựng Giải phóng mặt TĐC Tái định cư Đ A GPMB vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Thị phần doanh nghiệp thép lớn ngành 13 Bảng 1.2 Tình hình tài sản Công ty giai đoạn 2011 – 2013 35 Bảng 1.3 Tình hình nguồn vốn Công ty giai đoạn 2011 – 2013 35 Ế Bảng 1.4 Sản lượng dự kiến dự án .40 U Bảng 1.5 Số lượng thiết bị cần đầu tư 43 ́H Bảng 1.6 Khối lượng công việc xây dựng 45 Bảng 1.7 Khối lượng công việc lắp đặt thiết bị 46 TÊ Bảng 1.8 Tình hình tiến độ thực dự án 47 Bảng 1.9 Tổng mức đầu tư dự án 47 H Bảng 1.10 Bảng xét độ nhạy dự án theo lãi suất 52 Đ A ̣I H O ̣C K IN Bảng 1.11 Bảng xét độ nhạy dự án theo chi phí nguyên liệu đầu vào 53 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình sản xuất sản phẩm Công ty 26 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 28 Biểu đồ 1.1: Thị phần sản phẩm thép năm 2015 24 Biểu đồ 1.2 Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi năm 2013 Công ty CP Gang Ế thép Thái Nguyên 33 U Biểu đồ 1.3 Cơ cấu lao động phân theo trình độ năm 2013 Công ty CP Gang Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H thép Thái Nguyên 34 viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Trước khó khăn nêu trên, để trì sản xuất ổn định, giảm chi phí để hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thép TISCO, Công ty xác định mục tiêu năm 2014 là: “Sản xuất kinh doanh tăng trưởng – hiệu quả” Cụ thể tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh sau: Giá trị sản xuất công nghiệp: 2.213,7 tỷ đồng - Thép cán: 596 nghìn - Phôi thép: 410 nghìn - Gang lò cao: 190 nghìn - Cốc luyện kim sản xuất: 132 nghìn - Than mỡ chưa tuyển: 175 nghìn - Quặng sắt: 500 nghìn - Tiêu thụ thép cán: 606 nghìn - Doanh thu: 8.408 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 406,677 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 35 tỷ đồng - Lương bình quân: 5,86 triệu đồng/người/tháng K IN H TÊ ́H U Ế - ̣C 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu dự án đầu tư lò tinh luyện ̣I H Thái Nguyên O thép 40 tấn/mẻ Nhà máy Luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty CP Gang thép 3.2.1 Giải pháp môi trường đầu tư, thủ tục hành Đ A Môi trường đầu tư nhân tố ảnh hưởng đến hiệu dự án đầu tư Môi trường đầu tư tốt, rõ ràng, minh bạch kích thích nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn đầu tư làm cho dòng vốn dự án liên tục tránh tượng thiếu hụt nguồn vốn gây gián đoạn, chậm tiến độ thực dự án, tăng chi phí ảnh hưởng đến hiệu dự án đầu tư Để môi trường đầu tư ngày tốt Chính phủ cần hoàn thiện luật đầu tư, nghị định, thông tư vấn đề liên quan đến dự án đầu tư; rà soát lại văn bản, quy định để tránh tượng luật chồng chéo gây khó khăn cho người thực Đẩy mạnh cải cách hành nữa, giản tiện thủ tục giấy tờ, phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, đẩy mạnh chống tiêu cực tất khâu: cấp giấy SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn phép, thủ tục xuất nhập khẩu, giải phóng mặt giao quyền sử dụng đất, thuê lao động để tránh tình trạng tốn nhiều thời gian tiền cho khâu chuẩn bị đầu tư Đồng thời cần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, hồ sơ thủ tục cần thực cách nhanh chóng phải đảm bảo yêu cầu để giảm tình trạng chậm tiến độ làm tăng chi phí trình thực dự án Bên cạnh đó, cần giảm thiểu tối đa hạng mục không cần thiết dự án để dự án phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư nhanh tránh phát sinh khoản U Ế chi phí không cần thiết gây lãng phí ảnh hưởng đến hiệu dự án Và trước triển ́H khai dự án cần nắm rõ văn pháp luật có liên quan đến nội dung công việc dự án để thực dự án cách tốt nhất, hợp lý nhất, không làm phá vỡ 3.2.2 Giải pháp nguồn nhân lực TÊ quy hoạch chung ngành, địa phương, khu vực H Nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao đánh giá IN nguồn lực quan trọng bậc cho phát triển kinh tế quốc gia K vùng lãnh thổ nói chung doanh nghiệp nói riêng Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò lớn đến phát triển doanh nghiệp, chất lượng lao động thấp ̣C hay vốn nhân lực việc tạo thực tích lũy vốn phát triển kỹ thuật công O nghệ khó mà thực ngược lại chất lượng lao động cao việc tạo ̣I H thực tích lũy vốn phát triển kĩ thuật công nghệ dễ thực Ta nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cách thống kế hoạch chiến lược phát Đ A triển chung cho toàn công ty, tiến hành phân công lao động thực chuyên môn hóa, bảo đảm cân đối lao động yếu tố sản xuất khác Công ty cần có sách hợp lý tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đào thải lao động cụ thể là: sách tuyển dụng phải xác định tuyển người phù hợp với công việc, lấy hiệu công việc làm thước đo, không phân biệt người tuyển chọn, đồng thời công khai minh bạch thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc, đãi ngộ trình tuyển chọn Đồng thời công ty cần phải có người tuyển chọn giỏi công ty thiếu thuê tư vấn áp dụng chế độ thử việc Sử dụng người vào công việc làm cho lao động phát huy lực, thỏa mãn nhu cầu SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn nghề nghiệp Đãi ngộ lương bổng vật chất, điều kiện làm việc hội thăng tiến làm cho lao động gắn bó với công việc phát huy tốt khả họ Những lao động không đáp ứng yêu cầu công việc, không hoàn thành phải bị đào thải, tạo điều kiện cho lao động khác có hội phát huy khả họ Ban lãnh đạo công ty cần khuyến khích nhân viên công ty có ý thức tự giác nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm người trước Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên có văn pháp luật Ế liên quan đến hoạt động đầu tư, công tác thẩm định, đánh giá dự án đầu tư U văn pháp luật liên quan khác ́H Thường xuyên tìm kiếm loại sách chuyên ngành đầu tư loại sách TÊ khác có liên quan hỗ trợ cho việc học hỏi cán công nhân viên công ty dễ dàng H Hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện thuận lợi cho cán công nhân viên có nhu IN cầu học hỏi, nâng cao trình độ lực Các cán công nhân viên công ty cần có ý thức trách nhiệm tham gia K đầy đủ buổi tập huấn Công ty tổ chức đồng thời có ý thức trách nhiệm ̣C việc thẩm định dự án để đưa nhìn khách quan dự án đầu tư O Thành lập ban thẩm định, quản lý, nghiệm thu dự án cách rõ ràng tách ̣I H biệt để đảm bảo tính khách quan Nguồn nhân lực cho ban thẩm định dự án phải người đào tạo Đ A quy trình thủ tục thẩm định, người trực, có tâm huyết để lựa chọn dự án cách khách quan tính hiệu dự án 3.2.3 Giải pháp nguồn vốn Nguồn vốn ví tim dự án, tim ngừng đập có nghĩa nguồn vốn hết điều đồng nghĩa với việc dự án chết Do đó, việc đảm bảo dòng vốn liên tục cho dự án vấn đề cấp bách mà công ty thực hiện dự án phải tìm hướng giải Tiếp tục chủ động làm việc với Ngân hàng nước nước để huy động đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh dự án đầu tư SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Triển khai liệt có hiệu công tác thu hồi công nợ khó đòi Phối hợp chặt chẽ với tòa án, quan chức để đẩy nhanh tiến độ xử lý khoản nợ đưa quan pháp luật Với khoản nợ cá nhân, tổ chức cam kết thời hạn trả nợ không thực cần có biện pháp mạnh mẽ để giải Tiếp tục triển khai cấu lại vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác Thực thủ tục giải thể Công ty CP Khai thác Chế biến khoáng sản Thái Trung hoạt động không hiệu Ế Hình thành nguồn quỹ dự phòng từ lợi nhuận sau thuế thu Công ty U để có thêm nguồn tài nhằm hỗ trợ giải quyết, xử lý nhanh trường hợp phát ́H sinh dự án TÊ Nâng cao chất lượng sản phẩm hiệu hoạt động chi nhánh Mở rộng thị trường, củng cố mối quan hệ truyền thống nhà phân phối, đại lý phát triển H khách hàng tiềm để đẩy mạnh tiêu thụ nước tăng cường xuất để tăng IN lợi nhuận sau thuế Từ sử dụng phần lợi nhuận sau thuế, quỹ đầu tư phát triển để tái sản xuất, thực dự án K Tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản bị hư ̣C hỏng, phẩm chất bị tồn đọng chưa có nhu cầu sử dụng để tháo gỡ khó khăn O làm lành mạnh tình hình tài Công ty ̣I H Đưa sách cụ thể phù hợp với giai đoạn phát triển Công ty để thu hút nguồn vốn nhằm thực dự án án có hiệu đảm bảo cho Đ A phát triển Công ty 3.2.4 Giải pháp sở hạ tầng, máy móc thiết bị Xây dựng hệ thống sở hạ tầng đồng bộ, có quy hoạch nhằm phục vụ thiết thực cho việc thực dự án nói riêng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày cao công ty nói chung Thanh lý loại máy móc thiết bị cũ, bị hư hỏng nhiều lần làm giảm hiệu hoạt động đầu tư thay thiết đại, công nghệ cao phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh công ty để sử dụng tối đa hiệu suất làm việc máy móc thiết bị, từ làm tăng hiệu dự án SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết theo thời gian quy định để kéo dài tuổi thọ làm việc máy móc thiết bị đồng thời hạn chế tiêu hao nhiên liệu, nâng cao hiệu sản xuất 3.2.5 Các giải pháp khác Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực quy trình quy phạm, chấp hành pháp luật lao động quy chế Công ty, đặc biệt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị bảo vệ môi Ế trường U Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người phương tiện vào nhà máy, ́H khu vực thi công Dự án để bảo vệ an toàn tài sản Công ty vật tư thiết bị dự TÊ án mở rộng sản xuất giai đoạn II Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng thắt chặt H quản lý Trên sở thị trường chấp nhận, tính toán để có phương án giảm IN giá thành với lộ trình phù hợp để giao cho đơn vị; thực đồng giải pháp thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, quản lý chặt chẽ tiêu tiêu hao, sử dụng K vốn có hiệu để giảm tối đa giá thành, tăng tính cạnh tranh sản phẩm ̣C Tập trung đạo đẩy mạnh tối đa sản xuất gang phôi thép, khâu nguyên O liệu mỏ nguyên liệu để cung cấp theo nhu cầu sản xuất Tiếp tục xúc tiến với ̣I H địa phương, doanh nghiệp để xin cấp mỏ liên doanh, liên kết khai thác mỏ nguyên liệu để chuẩn bị đủ nguyên liệu cho Dự án giai đoạn II vào Đ A sản xuất Đẩy nhanh tiến độ thực Dự án Mỏ sắt Tiến Bộ Cân đối đủ nguyên liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất với mức tồn kho, dự trữ thấp không gây gián đoạn sản xuất thiếu nguyên liệu Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, giá nguyên liệu đầu vào Thực nghiêm túc công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh theo quy định pháp luật Tăng cường công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị để phát huy tối đa thời gian hoạt động hữu ích thiết bị, không để xảy cố thiết bị gây gián đoạn sản xuất SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Việt Nam đường hội nhập vào kinh tế giới cách tham gia vào tổ chức kinh tế lớn khu vực giới ASEAN, AFTA, APEC, WTO Chủ trương hội nhập đem lại nhiều hội không thách thức cho doanh nghiệp nước Ngành thép ngành công nghiệp nặng sở quốc Ế gia Nền công nghiệp gang thép mạnh đảm bảo ổn định lên kinh tế U cách chủ động, vững Sản phẩm thép vật tư, nguyên liệu “đầu vào” chủ yếu ́H nhiều ngành kinh tế quan trọng ngành khí, ngành xây dựng; có vai trò TÊ định tới nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nhiều quốc gia thành công phát triển kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc xác định ngành thép ngành kinh tế trọng điểm tập trung đầu tư phát triển H Nếu doanh nghiệp tham gia thị trường mà khả cạnh tranh IN tồn Việc trì nâng cao khả cạnh tranh doanh K nghiệp phải trình lâu dài suốt thời gian tồn doanh nghiệp Khả cạnh tranh doanh nghiệp sở, tảng vững để đạt mục tiêu ̣C kinh doanh doanh nghiệp Cạnh tranh yếu tố khách quan kinh tế thị O trường Các doanh nghiệp tham gia vào thị trường phải chấp nhận tuân theo quy ̣I H luật cạnh tranh, đặc biệt giai đoạn mà xu hội nhập kinh tế giới diễn mạnh mẽ Đ A Tham gia trình tự hoá thương mại đồng nghĩa với việc xoá bỏ dần hàng rào thuế quan phi thuế quan, giảm dần tiến tới xoá bỏ bảo hộ Nhà nước đối ngành kinh doanh, buộc doanh nghiệp phải tham gia thực vào cạnh tranh khắc nghiệt thị trường nước, khu vực giới Vì thế, đòi hỏi doanh nghiệp phải đưa chiến lược, dự án đầu tư nhằm giảm việc tiêu hao nguyên nhiên liệu, giảm chi phí đầu vào đảm bảo chất lượng sản phẩm để giá thành sản phẩm giảm, tăng sức cạnh tranh thị trường Đi với xu chung đó, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên thực dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn/mẻ Nhà máy Luyện thép Lưu Xá nhằm giảm việc tiêu hao nhiên liệu mức tối thiểu tăng công suất sản xuất phôi thép nhà SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn máy mức tối đa để cung cấp cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014 nói riêng cho khởi sắc trở lại thị trường thép nói chung Việc thực dự án không giúp Công ty nâng cao khả sản xuất phôi thép phục vụ cho nhà máy cán thép thuộc Công ty mà giảm khả nhập phôi thép thị trường nước ngoài, giảm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, dự án Công ty đóng góp phần không nhỏ vào ngân sách, tăng số việc làm cho người lao động giải tình trạng thất nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói riêng nước nói chung, U Ế Kiến nghị 2.1 Đối với quan quản lý Nhà nước ́H - Cơ quan quản lý nhà nước cần phối kết hợp tốt với quan chức TÊ việc thẩm định dự án đầu tư, đánh giá cách khách quan khía cạnh dự án đầu tư H - Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, cấp giấy phép đầu tư nhanh chóng, tránh IN trình trạng trì trệ, kéo dài thời gian quy định - Ban hành quy định, văn pháp luật rõ ràng hoàn chỉnh cho hoạt động đầu K tư, tạo môi trường cạnh tranh công lành mạnh cho doanh nghiệp ̣C - Cần quy hoạch lại ngành thép, hạn chế việc đầu tư sản xuất thép ạt, O quy hoạch năm vừa qua - Có sách linh hoạt việc thu hút nguồn vốn để thực dự án đầu tư, ̣I H đồng thời xây dựng sách thuế quan ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp - Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tránh tình trạng lạm phát nhiều gây Đ A chênh lệch lớn chi phí lập dự án đầu tư đến thực dự án đầu tư - Có sách lãi suất cho vay ngân hàng, giảm mức lãi suất cho vay mức thấp để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn đầu tư thực dự án 2.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên - Xây dựng chế thông thoáng, đơn giản tạo cho Công ty hoạt động ngày hiệu - Để đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh Công ty Gang thép Thái Nguyên Đề nghị tỉnh Thái Nguyên có quy định cụ SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn thể việc khai thác, sử dụng kinh doanh nguồn quặng sắt địa bàn tỉnh, đặc biệt nạn quặng tặc diễn - Đề nghị Tỉnh Thái Nguyên sớm phối hợp với bộ, ban, nghành trung ương, địa phương có kế hoạch biện pháp nâng cao tuyến đường sắt, đường bộ: Hải Phòng - Lào Cai - Yên Viên, Thái Nguyên - Cao Bằng - Hà Nội cảng biển, tạo thuận lợi công tác vận chuyển lưu thông hàng hoá 2.3 Đối với Ban lãnh đạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - Cần tăng cường đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho CBCNV Công ty, đặc U Ế biệt đội ngũ thẩm định dự án đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư - Thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra trình thực dự án để xử ́H lý kịp thời tình huống, tránh việc kéo dài tiến độ, gây lãng phí TÊ - Tăng cường công tác kiểm tra, quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm chi Đ A ̣I H O ̣C K IN H phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi cạnh tranh SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO PTS Phạm Văn Vận chủ biên,“Giáo trình Chương trình dự án” TS Từ Quang Phương “Giáo trình Quản lý dự án đầu tư”, NXB Lao động – Xã hội, 2005 PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt “Giáo trình Lập dự án đầu tư” – NXB Thống kê, 2005 Ế Th.s Đinh Thế Hiển “Lập thẩm định hiệu tài dự án đầu tư” – U NXB Thống kê 2002 ́H TS Nguyễn Hồng Minh, “Bài giảng Lập phân tích dự án đầu tư”, Trường TÊ Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2009 Th.s Hồ Tú Linh, “Bài giảng Kinh tế đầu tư”, tái lần thứ năm 2012 IN Website: www.tisco.com.vn H GV Mai Chiếm Tuyến “Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư” Các báo cáo tài thường niên, báo cáo tài hợp năm 2011, 2012, K 2013 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên ̣C 10 Các tài liệu, thông tin dự án đầu tư lò tinh luyện 40 tấn/mẻ Nhà máy O Luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên từ Phòng Đầu tư ̣I H phát triển Phòng Kế toán tài Công ty 11 Thông tư 04/2010 Bộ Xây dựng việc Hướng dẫn lập quản lý chi phí Đ A đầu tư xây dựng công trình 12 Quyết định 957 Bộ Xây dựng việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn PHỤ LỤC BẢNG KẾ HOẠCH TRẢ NỢ ĐVT: VNĐ Năm Dư nợ cuối kì Cộng gốc lãi vay Năm Năm Năm Năm 10.418.514.446 7.813.885.835 5.209.257.223 2.604.628.611 2.604.628.612 2.604.628.612 2.604.628.612 2.604.628.611 1.250.221.734 937.666.300 625.110.867 312.555.433 10.418.514.446 7.813.885.835 5.209.257.223 2.604.628.611 10.418.514.446 3.854.850.345 3.542.294.912 3.229.739.479 2.917.184.044 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Khoản mục Nợ đầu kì Trả nợ gốc Lãi vay Ế STT SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn PHỤ LỤC BẢNG KẾ HOẠCH LÃI LỖ Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 TÊ ́H STT U Ế ĐVT: tỷ đồng Doanh thu 538,150 543,875 549,600 595,400 629,705 641,200 664,100 687,000 709,900 721,350 CP hoạt động 535,168 540,705 546,374 591,725 625,739 637,077 659,753 682,429 705,104 716,442 2,544 2,544 2,554 0,427 0,626 0,682 1,130 1,456 1,250 0,938 0,625 0,313 -0,823 -0,312 0,57 0,818 0,14 0,42 Thu nhập trước thuế lãi phải trả -6,039 Thuế thu nhập DN Thu nhập sau thuế ̣C EBIT O K Lãi phải trả ̣I H 2,554 Đ A -0,823 -0,312 SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 2,544 H Khấu hao TSCĐ IN 4,123 4,347 4,571 4,796 4,908 1,456 4,123 4,347 4,571 4,796 4,908 0,204 0,364 1,031 1,087 1,143 1,199 1,227 0,613 1,092 3,092 3,260 3,428 3,597 3,681 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn PHỤ LỤC BẢNG KẾ HOẠCH NGÂN LƯU DỰ ÁN STT Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm Năm Ngân lưu vào 538,150 543,875 549,600 595,400 629,750 Doanh thu 538,150 543,875 549,600 595,400 629,750 GT thu hồi II Ngân lưu 13,994 CP Đầu tư XD, MMTB 13,994 CPHĐ Thuế TN DN III Ngân lưu ròng (TIP) IV V 540,705 546,388 535,168 540,705 546,374 0 0,14 -13,994 2,982 3,170 Ngân lưu TT 10,419 -3,855 Ngân lưu ròng (EPV) -3,575 -0,873 Năm Năm Năm Năm 10 641,200 664,100 687,000 709,900 722,350 641,200 664,100 687,000 709,900 721,350 1,000 626,103 638,108 660,840 683,571 706,303 717,669 591,725 625,739 637,077 659,753 682,429 705,104 716,442 0,204 0,364 1,031 1,087 1,143 1,199 1,227 3,212 3,470 3,647 3,092 3,260 3,429 3,597 4,681 -3.542 -3,230 -2,917 0 0 0 -0,372 -0,18 0,553 3,647 3,092 3,260 3,429 3,597 4,681 IN K ̣C O ̣I H A Đ SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 591,930 H 535,168 Năm TÊ ́H I U Ế ĐVT: tỷ đồng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Hữu Tuấn PHỤ LỤC BẢNG NGÂN LƯU DỰ ÁN CỘNG DỒN Khoản mục Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 Ngân lưu ròng (EPV) Giá trị EPV Cộng dồn giá trị -3,576 -3,576 -3,576 -0,873 -0,779 -4,355 -0,372 -0,297 -4,652 -0,018 -0,013 -4,665 0,553 0,352 -4,313 Đ A ̣I H O ̣C K IN H EPV TÊ ́H STT U Ế ĐVT: tỷ đồng SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT 3,647 2,069 -2,244 3,092 1,567 -0,677 3,260 1,475 0,798 3,429 1,385 3,598 1,297 3,681 1,185 GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Phan Mai Linh – K44A KH-ĐT GVHD: TS Trần Hữu Tuấn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn mẻ của Nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn mẻ của Nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư lò tinh luyện thép 40 tấn mẻ của Nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay