đánh giá hiệu qủa công tác quản trị nhân lực tại chi nhánh công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX – PPJ Quảng Trị thông qua các nhóm chỉ số KPI

136 146 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:34

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế  - ại họ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÀNG GIA DỤNG GILIMEX – PPJ QUẢNG TRỊ THÔNG QUA CÁC NHÓM CHỈ SỐ KPI Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Duy Th.s Lê Thị Phương Thảo Đ Sinh viên thực hiện: Lớp: K44B QTKDTH Niên khoá: 2010-2014 Huế, 5/2014 Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ thầy cô, bạn bè anh chị cán chi nhánh công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX – PPJ Quảng Trị! Trước hết, xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học tế H uế Kinh tế, Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho trình hoàn thành đề tài Thực sự, ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt, để hoàn thành tốt đề tài này, xin chân thành cảm ơn cô, Thạc Sĩ Lê Thị Phương Thảo, người hướng dẫn tận tình, quan tâm đầy trách nhiệm từ lúc lựa ại họ cK in h chọn đề tài suốt tình hoàn thiện đề tài Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tất cán bộ, công nhân viên người lao động chi nhánh công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX – PPJ Quảng Trị Đặc biệt, cho gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Phòng Nhân chi nhánh Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tập hoàn thành luận văn Bên cạnh đó, xin cảm ơn bạn bè, người thân - người đứng Đ đằng sau để cổ vũ, động viên, tạo điều kiện hoàn thành nghiên cứu cách tốt Cuối cùng, cố gắng nỗ lực thân việc thực luận văn này, luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ý giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận hoàn thiện hơn! Một lần nữa, xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thị Duy MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu tế H uế 4.2 Phương pháp phân tích 4.3 Hệ thống tiêu đánh giá 5 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ại họ cK in h CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC NHÓM CHỈ SỐ KPI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Những vấn đề chung nguồn nhân lực 1.1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nhân lực Đ 1.1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực vai trò quản trị nhân lực 1.1.1.3 Nội dung, chức chủ yếu quản trị nhân lực 10 1.1.1.3.1 Chức quản trị nhân lực 10 1.1.1.3.2 Nội dung quản trị nhân lực 11 1.1.1.4 Tổng quan việc đánh giá hiệu quản trị nhân lực doanh nghiệp 19 1.1.1.4.1 Khái niệm 19 1.1.1.4.2 Mục tiêu vai trò việc đánh giá hiệu quản trị nhân lực 20 1.1.1.4.3 Các tiêu chuẩn đánh giá 21 1.1.2 Tìm hiểu số đánh giá hiệu quản trị nhân lực 22 1.1.2.1 Tổng quan số đánh giá hiệu hoạt động 22 1.1.2.1.1 Khái niệm 22 1.1.2.1.2 Phân biệt KPI số số đo lường hiệu suất 22 1.1.2.1.3 Đặc điểm số KPI 24 1.1.2.1.4 Phân loại số KPI 25 1.1.2.1.5 Lợi ích KPI 27 1.1.2.2 Các số đánh giá hiệu quản trị nhân lực 28 1.1.2.2.1 Khái niệm 28 1.1.2.2.2 Phân loại số KPI quản trị nhân lực doanh nghiệp 28 1.1.2.3 Phân tích số số KPI quản trị nhân lực 29 1.1.2.3.1 Chỉ số KPI chế độ lương 30 1.1.2.3.2 Chỉ số KPI tuyển dụng 31 tế H uế 1.1.2.3.3 Chỉ số KPI an toàn lao động 34 1.1.2.3.4 Chỉ số KPI đào tạo 35 1.1.2.3.5 Chỉ số KPI tỷ lệ nghỉ việc 36 1.1.2.3.6 Chỉ số KPI đánh giá công việc 38 ại họ cK in h 1.1.2.3.7 Chỉ số KPI làm việc 39 1.1.2.3.8 Chỉ số KPI lòng trung thành 40 1.1.2.3.9 Chỉ số KPI suất nguồn nhân lực 41 1.1.2.3.10 Chỉ số KPI hoạt động cải tiến 42 1.1.2.3.11 Chỉ số KPI đánh giá nguồn nhân lực khác 42 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 43 Đ CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÀNG GIA DỤNG GILIMEX – PPJ QUẢNG TRỊ THÔNG QUA CÁC NHÓM CHỈ SỐ KPI 45 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY 45 2.1.1 Giới thiệu chi nhánh Công ty 45 2.1.2 Tổ chức máy quản lý 46 2.1.2.1 Sơ đồ máy tổ chức 46 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 46 2.1.3.Tình hình lao động chi nhánh công ty 49 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh công ty 51 2.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÀNG GIA DỤNG GILIMEX – PPJ QUẢNG TRỊ 55 2.2.1 KPI tuyển dụng bố trí 55 2.2.1.1 Tổng số hồ sơ đợt tuyển dụng 55 2.2.1.2 Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu so với tổng số ứng viên 58 2.2.1.3 Kết kênh tuyển dụng 58 2.2.1.4 Chi phí tuyển dụng bình quân ứng viên 62 2.2.1.5 Tỷ lệ nghỉ việc nhân viên tuyển 63 2.2.2 KPI đào tạo 64 tế H uế 2.2.2.1 Thời gian đào tạo chi phí đào tạo trung bình cho nhân viên 65 2.2.2.2 Tỷ lệ nhân viên đào tạo 70 2.2.2.3 Tỷ lệ chi phí đào tạo/tổng qũy lương 73 2.2.2.4 Kết đào tạo 73 ại họ cK in h 2.2.3 KPI đánh giá công việc 75 2.2.3.1 Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ 75 2.2.3.2 Tỷ lệ mức độ vi phạm nội quy 76 2.2.4 KPI thời gian làm việc 77 2.2.4.1 Tỷ lệ vắng mặt 77 2.2.4.2 Tỷ lệ tăng ca so với tổng thời gian làm việc theo quy định 79 2.2.4.3 Tỷ lệ thời gian làm việc thực tế 80 Đ 2.2.4.4 Thời gian làm muộn chi nhánh công ty 81 2.2.5 KPI tỷ lệ nghỉ việc 83 2.2.6 KPI hệ thống tiền lương 86 2.2.7 KPI an toàn lao động 89 2.2.7.1 An toàn lao động 89 2.2.7.2 Tổn thất tai nạn lao động 90 2.2.8 KPI đánh giá tổng hợp kết quản trị nhân lực 91 2.2.8.1 Doanh số trung bình nhân viên 91 2.2.8.2 Doanh số trung bình chi phí nhân 92 2.2.8.3 Lợi nhuận trung bình chi phí nhân 92 2.2.8.4 Lợi nhuận trung bình nhân viên 92 2.2.8.5 Sản lượng trung bình nhân viên 93 2.2.9 KPI lòng trung thành 95 2.2.9.1 Kiểm định One Sample T-test đánh giá mức độ hài lòng công nhân viên chi nhánh công ty 95 2.2.9.2 Kiểm định khác biệt giới tính đến mức độ hài lòng công tác quản trị nhân lực chi nhánh công ty 96 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢCÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÀNG GIA DỤNG GILIMEX – PPJ QUẢNG TRỊ 98 tế H uế 3.1 Định hướng nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị nhân lực 98 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị nhân lực 98 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyển dụng 98 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác đề bạt, điều động nhân viên 100 ại họ cK in h 3.2.3 Giải pháp nâng cao suất lao động 101 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý thời gian lao động 101 3.2.5 Giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo 102 3.2.6 Giải pháp hoàn thiện chức trì nguồn nhân lực 103 3.2.7 Giải pháp nâng cao hiệu công tác an toàn lao động 104 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105 Đ Kết luận 105 Kiến nghị 107 2.1 Kiến nghị nhà nước 107 2.2 Kiến nghị chi nhánh công ty 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU WTO : Tổ chức thương mại giới KPI : Key Performance Indicators KRI : Key Result Indicators PI : Performance Indicators Sản xuất kinh doanh xuất nhập AT, VSLD : An toàn, vệ sinh lao động NLĐ : Người lao động CBCNV : Cán công nhân viên PCCC : Phòng cháy chữa cháy Sig : (Significance) Mức ý nghĩa Đ ại họ cK in h tế H uế SXKD XNK : DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo phận công tác Bảng 2.1: Cơ cấu lao động chi nhánh công ty qua năm 49 Bảng 2.2: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh công ty qua năm 53 Bảng 2.3: Tổng số hồ sơ tham gia tuyền dụng chi nhánh công ty năm 2011-2013 56 Bảng 2.4: Kết tuyển dụng qua kênh tuyển dụng chi nhánh công ty năm 2011-2013 61 Bảng 2.5: Chi phí tuyển dụng trung bình chi nhánh công ty năm 62 Bảng 2.6: Tổng số công nhân tuyển dụng nghỉ việc 63 tế H uế Bảng 2.7: KPI thời gian đào tạo chi phí đào tạo chi nhánh công ty 68 Bảng 2.8: Số liệu nhân viên cần đào tạo số nhân viên đào tạo 72 Bảng 2.9: Tỷ lệ chi phí đào tạo/tổng qũy lương 73 Bảng 2.10: Tỷ lệ công nhân áp dụng vào công việc sau đào tạo 75 ại họ cK in h Bảng 2.11: Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ 76 Bảng 2.12: Tỷ lệ mức độ vi phạm nội quy 77 Bảng 2.13: Số lượng vắng mặt công nhân viên 78 Bảng 2.14: Thời gian tăng ca công ty ba năm 79 Bảng 2.15: Tỷ lệ tăng ca so với tổng thời gian làm việc 80 Bảng 2.16: Tỷ lệ thời gian làm việc thực tế chi nhánh công ty 81 Bảng 2.17:Thời gian làm muộn trung bình chi nhánh công ty 83 Đ Bảng 2.18: Tình hình lao động nghỉ việc năm 2011 - 2013 84 Bảng 2.19: Tỷ lệ nghỉ việc công ty ba năm 2011 - 2013 84 Bảng 2.20: Lương trung bình năm nhóm chức danh chi nhánh công ty 86 Bảng 2.21: Tình hình tai nạn lao động chi nhánh công ty năm qua 90 Bảng 2.22: Số liệu hiệu đầu tư chi nhánh công ty năm 2011 - 2013 92 Bảng 2.23: Tình hình suất chi nhánh công ty 94 Bảng 2.24 : Kiểm định yếu tố đánh giá mức độ hài lòng nhân viên 95 chi nhánh công ty 95 Bảng 2.25: Thống kê mức độ mức độ hài lòng công ty nam nữ 96 Bảng 2.26: Kiểm định Independent Samples 97 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mô hình ba loại số đo lường hiệu suất 23 Đ ại họ cK in h tế H uế Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức chi nhánh công ty 46 ận t ố t nghiệ p Khóa lu Th ảo GVHD: Th.S Lê Th ị Phư ng PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong giai đoạn nào, sức mạnh mà quốc gia có từ tổng hợp sức mạnh nhiều người quốc gia Thực tế lịch sử chứng minh vượt lên khắc nghiệt thiên tai sức mạnh mình, người Nhật Bản làm gì, nhân dân Trung Quốc làm gì, từ quốc gia non trẻ người dân Mỹ làm Đối với Việt Nam chúng ta, kháng chiến chống giặc ngoại xâm, quần chúng nhân dân tỏ rõ sức mạnh định tế H uế Ngày nay, đất nước Việt Nam chuyển mình, vươn xa hội nhập quốc tế trở thành thành viên tổ chức thương mại giới (WTO), yếu tố tạo nên thành công chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam Nguồn nhân lực yếu tố then chốt định đến thành công hay thất bại ại họ cK in h doanh nghiệp Bởi doanh nghiệp có công nghệ sản xuất đại, chất lượng dịch vụ tốt, sở hạ tầng phát triển thiếu lực lượng lao động làm việc có hiệu doanh nghiệp khó tồn lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh Cũng từ mà nhu cầu quản trị nhân lực cho đạt hiệu quả, mang lại lợi ích không cho doanh nghiệp mà thân người lao động, nhu cầu có số mang tính định lượng phản ánh rõ chất lượng hiệu quản trị nhân lực trở thành mối quan tâm hàng đầu nhà quản trị doanh nghiệp KPI hay gọi tên Đ phổ biến số đánh giá hiệu hoạt động, áp dụng nhiều doanh nghiệp nước với hiệu lớn mà mang lại Chi nhánh công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX – PPJ Quảng Trị trực thuộc công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX - PPJ thành phố Hồ Chí Minh, thức hoạt động độc lập vào cuối năm 2010 Với tính chất đặc thù ngành dệt may lực lượng lao động cần phải có chuyên môn nghề nghiệp Lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ lớn, cường độ lao động tay nghề tác động lớn đến chất lượng sản phẩm Sản phẩm chủ yếu xuất sang nước nên sản phẩm yêu cầu chất lượng cao Vấn đề nhà quản trị phải thu hút nguồn nhân lực trẻ, giỏi, có tay nghề Vì vậy, để làm điều này, chi nhánh công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX Nguyễ n Thị Duy – K44BQTKDTH Page 16 Các đồng nghiệp công ty thân thiện với 17 Lãnh đạo có tác phong lịch sự, nhã nhặn với nhân viên 18 Lãnh đạo tạo hội, hỗ trợ anh/chị công việc 19 Lãnh đạo tôn trọng biết lắng nghe ý kiến nhân viên công ty ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ tế H uế 20 Anh (Chị) hài lòng mối quan hệ ☐ V LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI 21 Anh (Chị) cảm thấy hài lòng mức lương ại họ cK in h 22 Công ty quan tâm cán công nhân viên dịp lễ, tết 23 Anh/chị sống hoàn toàn dựa vào thu nhập anh/chị công ty 24 Tiền lương phân phối thu nhập công ty công Đ 25 Anh (Chị) hài lòng lương, thưởng, phúc lợi công ty ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ VI Cảm nhận công ty 26 Anh (Chị) cảm thấy giấc làm việc, nghỉ ngơi công ty hợp lý 27 Chế độ ăn uống công ty đủ chất, đảm bảo sức khỏe cho anh(chị) làm việc 28 Việc đánh giá nhân viên thực công , khách quan xác 29 Nếu công ty khác mời anh/chị làm việc với mức lương hấp dẫn anh/chị rời bỏ công ty để đến với công việc 30 Anh (chị) cảm nhận công ty tốt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ VII Nhìn chung Anh (Chị) hài lòng công ty ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Phần II: Thông tin chung người vấn ☐ Nam ☐ Nữ Tuổi: ☐ Dưới 25 tuổi ☐ 25 – 40 tuổi Trình độ chuyên môn: ☐ Trên 40 tuổi ☐ Cao đẳng ại họ cK in h ☐ Đại học tế H uế Giới tính: ☐ Trung cấp chuyên nghiệp ☐ Lao động phổ thông Thu nhập tháng: ☐ Dưới triệu đồng ☐ - triệu đồng ☐ Trên triệu đồng Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ Anh/ Chị Đ Chúc Anh/ Chị gia quyến sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt! PHỤ LỤC B: Kết phân tích từ phần mềm SPSS 16.0 Phụ lục B1: Kiểm tra độ tin cậy thang đo Yếu tố tuyển dụng, bố trí nhân viên Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 785 tế H uế Item Statistics Mean bang ại họ cK in h TD cong tac tuyen dung duoc thuc hien cong TD cac thu tuc cua cong tac tuyen dung duoc thuc hien nhanh chong, chuyen nghiep TD khoi luong cong viec phu hop voi thoi gian lao dong TD duoc bo tri cong viec phu hop voi nang luc Đ cua minh TD hai long ve tuyen dung, bo tri nhan vien Alpha Items 757 N 762 140 3.56 742 140 3.26 926 140 3.84 807 140 3.71 816 140 Reliability Statistics N of Deviation 3.46 Yếu tố đào tạo, thăng tiến Cronbach's Std Item Statistics DTTT co du ky nang can thiet de lam viec DTTT duoc tham gia nhung khoa huan luyen dao tao theo yeu cau cong viec DTTT cong viec hien tai tao nhieu co DTTT biet cac dieu kien can thiet de duoc thang tien cong ty DTTT hai long ve chinh sach dao tao, N 3.21 827 140 3.34 726 140 3.14 792 140 3.15 822 140 3.11 950 140 ại họ cK in h thang tien Std Deviation tế H uế hoi thang tien Mean Yếu tố điều kiện làm việc Đ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 696 Item Statistics Mean Std Deviation N 3.59 813 140 DKLV moi truong lam viec an toan 3.71 744 140 DKLV bo tri khong gian hop ly 3.66 697 140 DKLV hai long ve dieu kien lam viec 3.94 798 140 DKLV co du phuong tien, thiet bi can thiet de thuc hien cong viec tế H uế Yếu tố lương, thưởng, phúc lợi Reliability Statistics N of Alpha Items 783 ại họ cK in h Cronbach's Item Statistics Đ LTPL thay hai long voi muc luong hien tai Mean Std Deviation N 3.56 742 140 3.26 926 140 3.84 807 140 3.71 816 140 LTPL cong ty luon quan tam can bo cong nhan vien cac dip le, tet LTPL co the song hoan toan dua vao thu nhap LTPL tien luong va phan phoi thu nhap la cong bang Item Statistics Mean Std Deviation N 3.56 742 140 3.26 926 140 3.84 807 140 LTPL thay hai long voi muc luong hien tai LTPL cong ty luon quan tam can bo cong nhan vien cac dip le, tet LTPL co the song hoan toan tế H uế dua vao thu nhap LTPL tien luong va phan phoi thu nhap la cong bang LTPL hai long ve luong, thuong, 816 140 3.45 790 140 ại họ cK in h phuc loi 3.71 Yếu tố mối quan hệ công ty Đ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 748 Item Statistics Mean Std Deviation N 3.82 816 140 3.28 740 140 3.17 804 140 MQH dong nghiep cong ty luon phoi hop voi cong MQH dong nghiep cong ty than thien voi MQH lanh dao co tac phong lich su, nha nhan voi nhan vien MQH lanh dao luon tao co hoi, ho tro cong viec MQH lanh dao ton va biet lang 3.08 832 140 3.11 750 140 1.001 140 ại họ cK in h nghe y kien cua nhan vien tế H uế viec MQH hai long ve moi quan he cong ty 3.26 Yếu tố cảm nhận công ty Đ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 668 Item Statistics CN gio giac lam viec, nghi ngoi hop ly CN che an uong du chat, dam bao suc khoe Mean Std Deviation N 3.09 933 140 3.67 826 140 3.66 737 140 CN viec danh gia nhan vien duoc thuc hien cong bang, khach quan, CN neu duoc cong ty khac moi lam viec voi muc luong hap dan hon thi se roi bo cong ty de den voi cong ty 3.64 ại họ cK in h khac tế H uế chinh xac CN cam nhan ve cong ty la tot 3.64 798 140 815 140 Phụ lục B2: Kiểm định One-Sample Statistics Hài lòng chung tuyển dụng, bố trí nhân viên One-Sample Statistics Mean Std Deviation 140 3.71 816 Std Error Mean Đ N TD hai long ve tuyen dung, bo tri nhan vien 069 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence T Df Sig (2- Mean Interval of the tailed) Difference Difference Lower Upper tuyen dung, bo tri -4.143 139 tế H uế TD hai long ve 000 nhan vien ại họ cK in h Hài lòng chung đào tạo, thăng tiến -.286 -.42 -.15 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DTTT hai long ve chinh tien Đ sach dao tao, thang 140 3.11 950 080 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval T Df Sig (2- Mean tailed) Difference of the Difference Lower Upper DTTT hai long ve chinh sach dao tao, -11.123 139 000 -1.05 -.73 tế H uế thang tien -.893 Hài lòng chung điều kiện làm việc ại họ cK in h One-Sample Statistics N DKLV hai long ve 140 dieu kien lam viec Mean 3.94 Std Std Error Deviation Mean 798 067 Đ One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval t DKLV hai long ve dieu kien lam viec -.954 Df 139 Sig (2- Mean tailed) Difference 342 -.064 of the Difference Lower -.20 Upper 07 Hài lòng chung mối quan hệ công ty One-Sample Statistics N Mean 140 3.26 Std Std Error Deviation Mean 1.001 085 MQH hai long ve moi quan he tế H uế cong ty One-Sample Test ại họ cK in h Test Value = t Df 95% Confidence Interval Sig (2- Mean tailed) Difference of the Difference Lower Upper -.90 -.57 MQH hai long ve moi quan he 139 000 -.736 Đ cong ty -8.698 Hài lòng chung lương, thưởng, phúc lợi One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 140 3.45 790 Std Error Mean LTPL hai long ve luong, thuong, phuc loi 067 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval T df Sig (2- Mean tailed) Difference of the Difference Lower Upper -.68 -.42 LTPL hai long ve luong, thuong, phuc -8.242 139 000 -.550 Đ ại họ cK in h tế H uế loi Cảm nhận công ty tốt One-Sample Statistics CN cam nhan ve cong ty la tot N Mean Std Deviation 140 3.64 815 Std Error Mean 069 One-Sample Test tế H uế Test Value = 95% Confidence Interval t cong ty la tot Mean tailed) Difference ại họ cK in h CN cam nhan ve df Sig (2- -5.286 139 000 -.364 Hài lòng công tác quản trị nhân lực công ty Đ One-Sample Statistics hai long ve cong ty N Mean 140 3.82 Std Std Error Deviation Mean 816 069 of the Difference Lower Upper -.50 -.23 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval t hai long ve -2.590 139 Mean tailed) Difference 011 -.179 of the Difference Lower Upper -.31 -.04 Đ ại họ cK in h tế H uế cong ty Df Sig (2- Phụ lục B3: Kiểm định Independent Samples Test Group Statistics Gioi tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 51 3.96 799 112 Nu 89 3.74 819 087 hai long ve cong ty Independent Samples Test Levene's tế H uế Test for t-test for Equality of Means Equality of F Equal variances ve cong Equal ty variances not assumed i Mean 578 Sig t df (2- Differen tailed) ce 448 1.537 138 Std 95% Confidence Error Interval of the Differenc Difference e Lower Upper 127 219 143 -.063 501 1.548 106.435 125 219 142 -.062 500 Đ hai long assumed Sig ại họ cK in h Variances
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu qủa công tác quản trị nhân lực tại chi nhánh công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX – PPJ Quảng Trị thông qua các nhóm chỉ số KPI, đánh giá hiệu qủa công tác quản trị nhân lực tại chi nhánh công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX – PPJ Quảng Trị thông qua các nhóm chỉ số KPI, đánh giá hiệu qủa công tác quản trị nhân lực tại chi nhánh công ty Cổ phần may hàng gia dụng GILIMEX – PPJ Quảng Trị thông qua các nhóm chỉ số KPI, Nguyễn Thị Duy Th.s Lê Thị Phương Thảo, PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ,  Cách thức chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC NHÓM CHỈ SỐ KPI, 1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN,  Tuyển dụng và sa thải nhân viên, CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÀNG GIA DỤNG GILIMEX – PPJ QUẢNG TRỊ THÔNG QUA CÁC NHÓM CHỈ SỐ KPI, 1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY, 2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÀNG GIA DỤNG GILIMEX – PPJ QUẢNG TRỊ, Bảng 2.6: Tổng số công nhân mới được tuyển dụng nghỉ việc, Bảng 2.7: KPI thời gian đào tạo và chi phí đào tạo của chi nhánh công ty, Bảng 2.9: Tỷ lệ chi phí đào tạo/tổng qũy lương, (Đơn vị tính: triệu đồng), Bảng 2.16: Tỷ lệ thời gian làm việc thực tế của chi nhánh công ty, Để nâng cao ý thức công nhân viên trong chi nhánh công ty, ban lãnh đạo của chi nhánh công ty đã áp dụng phương pháp kiểm soát giờ giấc bằng cách quét thẻ từ, kiểm tra, theo dõi và đánh giá thực trạng đi làm muộn của từng công nhân viên từ đó có một c..., Bảng 2.20: Lương trung bình năm của nhóm chức danh trong chi nhánh công ty, Bảng 2.22: Số liệu về hiệu quả đầu tư của chi nhánh công ty trong 3 năm 2011 - 2013, CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÀNG GIA DỤNG GILIMEX – PPJ QUẢNG TRỊ, 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 2 Kiến nghị đối với chi nhánh công ty, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay