Đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế

70 32 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:32

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận công trình nghiên cứu tôi, viết theo hiểu biết, kiến thức thân Các nội dung tham khảo trích dẫn cách đầy đủ, rõ ràng Số liệu Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Huế cung cấp Các kết nghiên cứu tiến hành đạo H uế sát giáo viên hướng dẫn anh chị VPBank – Chi nhánh Huế Huế, tháng 05 năm 2013 Đ ại họ cK in h tế Sinh viên thực Để hoàn thành chuyên đề này, trước hết em xin cảm ơn đến thầy cô khoa Tài – Ngân hàng trường Đại học Kinh Tế Huế trang bị cho em kiến thức uế suốt thời gian em học tập trường Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo TS Hoàng H Văn Liêm nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn cho em hoàn thành khóa luận tế Trong trình thực tập PGD Mai Thúc Loan – Chi nhánh VPBank Huế, em nhận giúp đỡ, bảo h anh chị chi nhánh, quý Ban lãnh đạo phòng in ban khác Em xin chân thành cảm ơn Đ ại họ cK Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Nhật Hoàng Minh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: .1 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu khóa luận: uế CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 H 1.1 Khái quát cho vay ngắn hạn ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm: tế 1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay ngân hàng thương mại: 1.1.2.1 Phân loại theo đối tượng khách hàng: h 1.1.2.2 Phân loại theo thời hạn khoản vay: in 1.1.2.3 Phân loại theo phương thức cho vay: .5 cK 1.1.2.4 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn vay: .5 1.1.2.5 Phân loại theo tài sản chấp, bảo đảm: 1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn ngân hàng thương mại: họ 1.2.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động cho vay ngắn hạn: 1.2.2 Vai trò cho vay ngắn hạn: Đ ại 1.2.2.1 Đối với kinh tế: 1.2.2.2 Đối với doanh nghiệp: 1.2.2.3 Đối với ngân hàng thương mại: 1.2.3 Một số quy định chung cho vay ngắn hạn: 1.2.4 Các hình thức cho vay ngắn hạn chủ yếu: 1.2.4.1 Cho vay bổ sung vốn lưu động thiếu: .9 1.2.4.2 Cho vay ngắn hạn công trình xây dựng: 11 1.2.4.3 Cho vay kinh doanh bán lẻ: 11 1.2.4.4 Bảo lãnh: .11 1.2.4.5 Cho vay chiết khấu chứng từ có giá: 12 1.2.4.6 Nghiệp vụ thấu chi: 12 1.2.5 Quy trình chung cho vay ngắn hạn bản: 13 1.3 Hiệu cho vay ngắn hạn: .14 1.3.1 Quan niệm hiệu cho vay: .14 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu cho vay: 14 1.3.2.1 Các tiêu định tính: 14 1.3.2.2 Các tiêu định lượng: 15 uế 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay ngắn hạn ngân hàng thương mại: 19 1.3.3.1 Về phía ngân hàng: .19 H 1.3.3.2 Về phía khách hàng: .22 1.3.3.3 Về phía kinh tế: 22 tế CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HUẾ .23 h 2.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần in Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: 23 cK 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng: 23 2.1.1.1 Tổng quan: 23 họ 2.1.1.2 Những mốc lịch sử thành tựu: 23 2.1.2 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: 24 Đ ại 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển: .24 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức: .24 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế: 28 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn: .28 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn: 30 2.2 Đánh giá hiệu hoạt động cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: .33 2.2.1 Tình hình cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: 33 2.2.1.1 Cơ cấu cho vay ngắn hạn theo thành phần ngành kinh tế: 34 2.2.1.2 Cơ cấu cho vay ngắn hạn phân theo tài sản bảo đảm: 37 2.2.2 Một số tiêu đánh giá hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: 38 2.2.2.1 Các tiêu định tính: 38 2.2.2.2 Các tiêu định lượng: 39 2.2.3 Đánh giá hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt uế Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: 48 2.2.3.1 Những kết đạt được: 48 H 2.2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân: 49 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN tế HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HUẾ 54 h 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam in Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: 54 cK Phát triển khách hàng, sản phẩm thị trường cho vay ngắn hạn : 55 Tăng cường xây dựng hệ thống tảng củng cố hệ thống quản trị nội 55 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương họ mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: 56 3.3 Một số kiến nghị: 59 Đ ại KẾT LUẬN 61 MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Hoạt động nguồn vốn .29 Bảng 2.2 Hoạt động sử dụng vốn 30 Bảng 2.3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 31 Bảng 2.4 Báo cáo kết kinh doanh 32 uế Bảng 2.5 Dư nợ dư nợ ngắn hạn .33 Bảng 2.6 Tình hình dscv ngắn hạn VPBANK Huế 34 H Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ ngắn hạn phân loại THEO TSBĐ 37 Bảng 2.8 Tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn DSCV ngắn hạn 40 tế Bảng 2.9 Vòng quay vốn vay ngắn hạn .42 Bảng 2.10 Nợ hạn 43 h Bảng 2.11 Tỷ lệ cho vay có TSBĐ 45 in Bảng 2.12 Mức sinh lời đồng vốn cho vay .47 Đ ại họ cK Bảng 2.13 Bảng tỷ lệ thu nhập ngân hàng 47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ qua năm từ năm 2010 - 2012 .34 Biểu đồ 2.2: DSCV ngắn hạn theo thành phần kinh tế 36 Biểu đồ 2.3: DSCV ngắn hạn theo ngành nghề 37 Biểu đồ 2.4: Nợ hạn nợ hạn ngắn hạn 44 uế Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ cho vay có TSBĐ từ năm 2010 -2012 46 Đ ại họ cK in h tế H Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý VPBank Huế 27 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ngân hàng nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ TSBĐ : Tài sản bảo đảm TCTD : Tổ chức tín dụng NHTW : Ngân hàng trung ương BQ : Bình quân BĐS : Bất động sản XDCB : Xây dựng HĐTD : Hoạt động tín dụng HĐDV : KDNT : H tế h in Hoạt động dịch vụ Kinh doanh ngoại tệ cK GTCG uế NHNN : Giấy tờ có giá : Tín dụng : Ngân hàng Cty TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn CTCP : Công ty cổ phần CN : Công nghiệp TN : Thu nhập CNTT : Công nghệ thông tin A/O Đ ại họ NH LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hiện doanh nghiệp vay vốn tập trung chủ yếu NHTM nên bị động muốn vay nguồn vốn trung dài hạn khó Bởi vai trò NHTM cho vay phần thiếu hụt vốn lưu động – cho vay ngắn hạn chủ yếu Đó chưa kể đến yếu tố nguồn vốn huy động kinh tế chưa ổn định NHTM thường khoản tiền gửi ngắn hạn Dùng khoản vốn uế ngắn hạn vay trung dài hạn việc làm mạo hiểm Do xu hướng H NHTM cho vay ngắn hạn kinh tế trở lại ổn định Với nhu cầu vốn nói chung vốn ngắn hạn nói riêng doanh tế nghiệp Thì việc nâng cao hiệu cho vay ngắn hạn yêu cầu cấp thiết tồn phát triển ngành ngân hàng Bởi cho vay ngắn hạn h hoạt động chủ đạo NHTM thời kỳ in Trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế chi nhánh tiêu biểu lọt vào CLB 1000 tỷ lượng tiền gửi ( cK lớn) thực hoạt động cho vay với số dư không nhỏ Trong hoạt động cho vay mình, tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng vừa Qua năm gần đây, họ hiệu hoạt động dù có cải thiện nhiên tồn số hạn chế Hoạt động cho vay ngắn hạn yếu, dư nợ thấp, đồng thời phát sinh khoản nợ xấu, gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Đ ại Từ vấn đề trên, em xin chọn đề tài: “ Đánh giá hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu khóa luận làm rõ lý luận hiệu cho vay ngắn hạn NHTM, đưa lý luận vào kiểm nghiệm, áp dụng vào thực tiễn để hiểu rõ sâu sắc vấn đề nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Bài khóa luận nghiên cứu hoạt động cho vay dừng lại phần hiệu đề cập đến hình thức cho vay ngắn hạn Địa điểm nghiên cứu : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế, phòng giao dịch Mai Thúc Loan Thời gian nghiên cứu: 2009 đến 2012 Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp nghiên cứu sử dụng để giải vấn đề là: phương uế pháp vật biện chứng, phương pháp logic, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp phân tích tổng hợp Kết hợp với tham khảo website, tài liệu chi H nhánh ngân hàng cung cấp, tài liệu tham khảo khác Kết cấu khóa luận: tế Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu, khóa luận chia thành phần: h Phần 1: Lý luận chung hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hang thương in mại cK Phần 2: Đánh giá hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế Phần 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hàng Đ ại họ thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế Và hoạt động quan trọng Ngân hàng nên việc đánh giá hiệu cho vay nói chung hiệu cho vay ngắn hạn nói riêng giúp Ngân hàng rút thiếu sót thay đổi để hướng đến kết khả quan hơn, đạt mục tiêu cao 2.2.3 Đánh giá hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: 2.2.3.1 Những kết đạt được: uế Trong năm qua Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Huế hoạt động theo với quy định NHNN, nhân viên làm theo quy chế, quy trình cho H vay Ngân hàng VP Đó điều đáng mừng năm 2012 có nhiều sai phạm xảy ra, tình trạng bị bắt cố ý làm trái, làm sai quy trình diễn ngày phổ tế biến Điều đạt nhờ việc đạo trực tiếp sát Ban lãnh đạo VPBank Huế Bên cạnh ta phải đánh giá cao kết đạt h năm qua Chi nhánh, giữ vững ổn định phát triển ngày nâng in cao chất lượng, an toàn, chặt chẽ thu hồi vốn, thực cK nghiêm túc với điều kiện, kiểm soát cho vay Mặc dù nợ hạn có tăng tăng lên bất khả kháng Ngân hàng cố gắng mở rộng quy mô hoạt động, nhờ quy trình chặt chẽ vay vốn thu hồi vốn họ nên tổn thất Ngân hàng không đáng kể * Đánh giá kết cho vay ngắn hạn mà VPBank – Chi nhánh Đ ại Huế đạt thời gian qua: - Thứ quy mô hoạt động cho vay ngắn hạn: Hoạt động cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hoạt động cho vay Ngân hàng, đã, đóng vai trò chủ đạo hoạt động Ngân hàng Quy mô cho vay ngắn hạn tăng lên tỷ trọng cho vay giữ tỷ lệ ổn định năm qua ( 44%) Điều chứng tỏ thị trường tài dần bão hòa với phân chia khách hàng Ngân hàng gần hoàn tất Và tăng lên dư nợ cho vay ngắn hạn ( không lớn) tín hiệu tích cực giai đoạn 48 - Thứ hai vòng quay vốn vay ngắn hạn: Thực vòng quay vốn vay ngắn hạn Ngân hàng chưa tốt, vòng quay thấp doanh số thu nợ chưa cao Để đạt hiệu mong muốn với lợi nhuận nhiều Ngân hàng phải tăng cao vòng quay vốn vay để sử dụng tối đa hiệu số vốn mà Ngân hàng huy động Tuy nhiên mục tiêu khó phải hoàn thành tốt nhiều khâu quan trong thu hồi nợ hạn, nhân viên A/O thúc giục khách hàng vay trả nợ hạn Nhưng khách hàng H - Thứ ba tiêu phản ánh độ an toàn: uế điều phụ thuộc vào thiện chí trả nợ khách hàng điều kiện trả nợ Những năm qua mặt số lượng nợ hạn Ngân hàng thực có tăng lên tế tỷ lệ Ngân hàng kiểm soát ( tỷ lệ có xu hướng giảm) Đây rủi ro mà tất Ngân hàng gặp phải muốn mở rộng quy mô h Hoạt động cho vay Ngân hàng thực hiệu khâu an toàn, mà in doanh số cho vay có TSBĐ đạt 90% có xu hướng tăng Ngân hàng đánh cK giá cao TSBĐ BĐS, động sản, GTCG,… khoản vay trở thành nợ hạn không khó khăn để Ngân hàng thu hồi lại nguồn vốn Điều chứng tỏ Ngân hàng có quy trình làm việc chặt chẽ Ban lãnh đạo định họ hướng an toàn, điều thật có lợi với Ngân hàng lấy ổn định phát triển làm tảng Đ ại - Thứ tư tiêu sinh lời: Hoạt động cho vay hoạt động mang lại gần hầu hết nguồn thu nhập Ngân hàng ( chiếm đến 99%), hoạt động cho vay ngắn hạn hoạt động chủ đạo ( chiếm 44% dư nợ cho vay) Do việc tăng trưởng bền vững tiêu khả sinh lời quan trọng mục tiêu hàng đầu Ngân hàng Trong năm qua mức sinh lời đồng vốn cho vay ngắn hạn tăng từ 0,0804 lên 0,0902, trì mức ổn định kết hợp với việc Ngân hàng ngày mở rộng quy mô, tỷ lệ nợ hạn giảm ta nhận thấy tiêu sinh lời, Ngân hàng làm việc có hiệu với hoạt động cho vay ngắn hạn làm trung tâm 2.2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân: 49 a Một số hạn chế: * Về phía ngân hàng: - Thứ hạn chế quy mô vốn: So với NHTM quốc doanh số NHTM khác quy mô vốn VPBank nhỏ Quy mô vốn thấp ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung hoạt động cho vay nói riêng Chính nguyên nhân làm giảm tính cạnh tranh Chi nhánh, khó đạt uế khoản vay lớn, giảm khả đối phó với bất lợi thị trường - Thứ hai nợ hạn: H Mặc dù tỷ lệ nợ hạn thấp so với ngành có xu hướng giảm, nhiên điều kiện tồn khắc nghiệt thị trường tài – ngân hàng tế yếu tố ta cần phải loại bỏ hoàn toàn để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng, nâng cao hiệu hoạt động đảm bảo hoạt động h Ngân hàng ổn định in - Thứ ba tăng trưởng dư nợ chưa cao Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ Ngân hàng thấp, phần Ngân cK hàng đặt nặng tài sản bảo đảm Tỷ lệ cho vay ngắn hạn có TSBĐ lên đến 90%, bỏ qua số khoản vay tiềm mà kế hoạch đầu tư họ có họ hiệu quả, chưa thật có nhiều khách hàng lớn vay tín chấp, làm ăn lâu dài với Ngân hàng Ngân hàng cần phải giảm bớt tỷ lệ khoản cho vay có tài sản bảo đảm, đưa tỷ lệ xuống thấp đảm bảo an toàn vốn Muốn làm Đ ại điều Ngân hàng cần phải có nhân viên thẩm định dự án tốt nhìn thấy tiềm khoản vay - Thứ tư vòng quay vốn cho vay: Rõ ràng với 2,44 vòng năm 2011 2,48 vòng năm 2012 số chưa đạt mục tiêu đề Vòng quay vốn tiêu quan trọng, phản ánh việc thu hồi nợ Ngân hàng có tốt hay không, phản ánh Ngân hàng có vốn đầy đủ, sẵn sàng cho việc mở rộng tín dụng hay không Các số Ngân hàng chưa xác định xác tốc độ quay vòng vốn doanh nghiệp để từ thiết lập cấu vốn tối ưu Nó cho thấy hiệu sử dụng vốn Ngân hàng chưa thật cao 50 * Về phía khách hàng: - Thứ việc có số khách hàng có thái độ trả nợ không tốt: có khách hàng ý thức tốt việc trả nợ, không trả nợ hẹn, nhân viên A/O phải thường xuyên nhắc nhở thúc giục việc trả nợ thời hạn Chưa hết, có số khách hàng kinh doanh có hiệu quả, đạt lợi nhuận cố tình không muốn trả nợ cho Ngân hàng, nhằm mục đích chiếm dụng tín dụng Ngân hàng, nhiều cách nhằm lần lữa, khất nợ xin gia hạn uế cách không thật Điều khiến cho việc thu hồi vốn Ngân hàng thực gặp nhiều khó khăn, đồng thời ảnh hưởng lớn đến kế hoạch làm việc, kế hoạch hoạt H động Ngân hàng, gây tổn thất cho Ngân hàng - Thứ hai phía khách hàng vay chưa có khả sử dụng vốn tốt: tế Đây trường hợp không liên quan vấn đề đạo đức mà liên quan đến khả tài khách hàng vay Mặc dù khách hàng muốn trả nợ nhiên lại làm ăn h không hiệu quả, muốn trả nợ hẹn lợi nhuận mức thấp thua lỗ nên “ in lực bất tòng tâm” Thì với khoản vay vậy, Ngân hàng có nguy chậm thu hồi vốn chí xấu vốn, phải thu hồi TSBĐ cK b Những nguyên nhân chủ yếu: * Về phía Ngân hàng: họ - Chính sách lãi vay chưa có linh hoạt: với vay lớn PGD phải trình xin ý kiến với Ban tín dụng chi nhánh cấp Điều cản trở không nhỏ đến hội tiếp cận khoản vay lớn PGD Đ ại - Hạn chế lực chuyên mô đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng: Các nhân viên tín dụng Chi nhánh đa số nhân viên trẻ tuổi, có trình độ, nhiệt huyết say mê với công việc song thiếu kinh nghiệm nên nhiều khó khăn, hạn chế công việc Công tác đào tạo đơn điệu, thụ động chưa sát với công việc giao Chỉ dừng lại cấp tân tuyển, việc nâng cao trình độ nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn cần thời gian dài Trong cấp lãnh đạo trung cao cấp không đào tạo thường xuyên - Về vấn đề xử lý nợ hạn: tỷ lệ nợ hạn VPBank – Chi nhánh Huế thấp tất có TSBĐ (100%), song chất lượng tín dụng Ngân hàng chưa thực cao, việc xử lý nợ tồn đọng gặp khó khăn 51 việc xử lý TSBĐ Nguyên nhân chủ yếu từ khách hàng gây khó khăn cho Ngân hàng khâu lý TSBĐ để thu hồi nợ - Vấn đề công nghệ thông tin: hệ thống thông tin VPBank hiên chưa tốt Trong môi trường cạnh tranh gay gắt ngành ngân hàng hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, cầu nối cho hoạt động bên bên Ngân hàng Sự liên kết dừng lại nội chi nhánh, liên kết thông tin chi nhánh với nhau, chi uế nhánh cấp 1, chi nhánh cấp hội sở Một khách hàng bị từ chối chi nhánh vay chi nhánh khác, điều gây lãng phí nguồn lực H khách hàng thẩm định đến lần, xảy rủi ro tín dụng cao Việc tính lãi thực chưa tốt, dù có phần mềm tính thường xuyên gặp trục trặc cán tế tín dụng phải tính toán tay, việc tính lãi có sai sót, nhầm lẫn - Công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau vay vốn chưa h tốt: Công tác kiểm tra, kiểm soát, hỗ trợ khách hàng sau vay vốn quan trọng, in đảm bảo khoản cho vay có hiệu tốt Tuy nhiên cán tín dụng VPBank chưa nhận thức hết đầy đủ cần thiết công đoạn Các hình thức cK phương pháp kiểm tra mang tính đối phó, chiếu lệ công việc phức tạp khó khăn phải có hợp tác lớn từ phía khách hàng Khi họ thực tốt công tác này, cán tín dụng phát nhanh chóng có biện pháp xử lý sai phạm kịp thời Việc kiểm tra tình hình hoạt động thực tế khách hàng việc dễ dàng gì, mà công việc Đ ại đòi hỏi lượng lớn thời gian, công sức cán tín dụng VPBank quản lý số lượng khách hàng tương đối lớn, đồng thời phải tìm khách hàng Do khâu công tác kiểm tra, giám sát tồn dạng đối phó chủ yếu Đây điểm yếu mà Chi nhánh cần khắc phục thời gian tới * Về phía khách hàng: - Khả quản lý, hoạt động sử dụng vốn vay doanh nghiệp kém: trình hoạt động có nhiều yếu tố khách quan chủ quan tác động đến kết kinh doanh doanh nghiệp Khiến cho doanh nghiệp không sử dụng vốn vay từ Ngân hàng cách có hiệu Các yếu tố chủ quan liên quan đến khả làm việc lãnh đạo doanh nghiệp, họ chiến lược tốt dẫn đến 52 doanh nghiệp làm ăn lợi nhuận tốt Còn nguyên nhân khách quan đến từ yếu tố tác động từ bên là: đối thủ cạnh tranh, biến động bất lợi thị trường đối tác làm ăn doanh nghiệp gặp khó khăn Và dù có nguyên nhân với việc doanh nghiệp hoạt động trả nợ hạn cho Ngân hàng tạo khoản nợ xấu cho Ngân hàng - Phẩm chất đạo đức khách hàng: khách hàng có phẩm chất đạo đức không tốt, sau vay vốn Ngân hàng đến thời hạn trả nợ lại chây ì, kiếm đủ cách để trốn tránh việc trả nợ, có hành vi lừa đảo cán tín dụng uế nhằm qua mặt để chiếm dụng vốn Ngân hàng Việc ảnh hưởng lớn đến hiệu cho vay Ngân hàng nhân viên tín dụng phải tỉnh táo, khôn H ngoan để nhận biết loại khách hàng để có biện pháp xử lý thích hợp, đảm bảo an toàn vốn cho Ngân hàng tế - Các nguồn thông tin không xác: khách hàng cung cấp thông tin tính xác thực cho Ngân hàng để vay vốn Với điều Ngân hàng h cần phải có hệ thống thu thập thông tin tốt, phải tìm hiểu thông tin in nguồn cung cấp có để đảm bảo tính xác thực thông tin cK * Các nguyên nhân khác: - Do trải qua năm 2012 đầy biến động lớn thị trường tài chính, ngân hàng Mọi khủng hoảng toàn diện hoạt động phơi bày NHNN buộc họ NHTM cấu lại nguồn lực để làm việc có hiệu - Môi trường cạnh tranh gay gắt hệ thống NHTM Việt Nam Số lượng NHTM gia tăng với chất lượng tốt, quy mô lớn, chế cho vay thông Đ ại thoáng tạo áp lực lên hệ thống Ngân hàng VPBank - Ngoài có số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng, tác động môi trường kinh tế, sách vĩ mô, hệ thống pháp luật… Hiện hành lang pháp lý ta chưa đồng đầy đủ, cần thời gian để hoàn thiện Chính điều gây cản trở cho công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng 53 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HUẾ 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: uế Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013 ngày 10/04/2013 H Trên sở mục tiêu Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước định tế hướng điều hành sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả, sử dụng linh hoạt công cụcủa sách tiền tệ, gắn kết chặt chẽ với sách tài khóa theo mục tiêu kiềm h chế lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo tăng trưởng hợp lý Dự in kiến, mức tăng trưởng tín dụng năm 2013 vào khoảng 12% Đồng thời, NHNN thể tâm công tác xử lý nợ xấu, việc làm cụ thể triển cK khai đề án xử lý nợ xấu Chính phủ thông qua, thành lập đưa vào hoạt động công ty quản lý tài sản VAMC, thông qua gói hỗ trợ với trị giá khoảng 100.000- họ 150.000 tỷ đồng chủ yếu tập trung xử lý nợ xấu bất động sản Năm 2013 năm kỳ vọng năm diễn mạnh mẽ trình Đ ại tái cấu trúc kinh tế, mà trọng tâm tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước Hệ thống Ngân hàng Theo đó, hệ thống Ngân hàng Việt Nam chia thành nhóm: - Nhóm bao gồm ngân hàng có tình hình tài mạnh, có quy mô lớn, tiếp tục phát triển thành ngân hàng trụ cột - Nhóm bao gồm ngân hàng có tình hình tài lành mạnh quy mô nhỏ, NHNN đảm bảo quy mô tầm kiểm soát, đảm bảo hoạt động lành mạnh phân khúc định 54 - Nhóm nhóm ngân hàng có tình hình tài khó khăn, NHNN thực tái cấu trúc cách thay đổi lại cấu cổ đông cho sáp nhập vào tổ chức khác Trong hoàn cảnh chung kinh tế hoạt động hệ thống ngân hàng với nhiều phức tạp, đồng thời kiên trì với định hướng chiến lược dài hạn, VPBank xác định tập trung vào mục tiêu năm 2013 sau: - Tập trung xây dựng củng cố hệ thống tảng vững (với trọng tâm uế hệ thống quản trị rủi ro, phát triển nhân hệ thống công nghệ tiên tiến) đảm bảo phát triển nhanh, ổn định bền vững cho năm H - Xây dựng cấu trúc phát triển kinhdoanh động linh hoạt nhằm tăng trưởng sở khách hàng bứt phá thị phần phân khúc khách hàng tế lựa chọn chủ chốt : khách hàng cá nhân, SME doanh nghiệp lớn Phát triển khách hàng, sản phẩm thị trường cho vay ngắn hạn : h Năm 2013 VPBank tiếp tục nâng cao hiệu chất lượng đội ngũ bán in hàng, cải tiến mô hình kinh doanh, phát triển mạnh sở khách hàng, kênh phân phối, cK tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ, thực cá biệt hóa mạnh mẽ sách khách hàng sản phẩm phân nhóm khách hàng riêng biệt, tập trung vào subsegment cụ thể họ - Tăng trưởng mạnh mẽ sở khách hàng Bứt phá mạnh thịphần phân khúc trọng tâm: Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp SME, Doanh nghiệp lớn Đ ại - Thực cá biệt hóa mạnh mẽ sách khách hàng sản phẩm phân nhóm khách hàng riêng biệt - Tập trung trọng tâm vào huy động vốn thị trường I - Tăng trưởng tín dụng có kiểm soát - Tăng cường kiểm soát thu hồi nợ xấu - Tập trung vào công tác cải tạo bố trí di dời địa điểm chi nhánh nhằm nâng cao hiệu mạng lưới giao dịch Tăng cường xây dựng hệ thống tảng củng cố hệ thống quản trị nội Mục tiêu bao quát tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động, cải tiến mô hình kinh doanh để tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo thông suốt, phối hợp nhịp nhàng 55 khâu, phận, nâng cao suất, hiệu quả, hạn chế rủi ro đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Hoàn thiện mô hình cấu tổ chức hoạt động: hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, máy, tổ chức hoạt động ổn định nhân Khối nhằm nâng cao vai trò quản lý, hỗ trợ kinh doanh Khối - Nâng cao hiệu mạng lưới phân phối, tái cấu, xếp lại hệ thống chi nhánh uế - Triển khai đồng hệ thống quản trị rủi ro hệ thống kiểm soát rủi ro trọng tâm hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng rủi ro vận hành Nâng cấp hệ H thống giám sát quản trị rủi ro khoản, rủi ro thị trường, rủi ro vận hành toàn hệ thống tế - Hoàn tất việc xây dựng chiến lược công nghệ thông tin, triển khai dự án sáng kiến CNTT h - Mô hình hóa hoạt động kinh doanh theo hướng tiếp tục tăng cường hoạt động in bán hàng, marketing, phát triển dịch vụ phục vụ khách hàng đơn vị cK - Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị MIS, tăng cường công tác kiểm soát kế toán, đồng thời xúc tiến triển khai dự án tảng IFRS, ERP, tự động hóa MIS - Xây dựng sách đãi ngộ cạnh tranh, giúp thu hút trì nguồn nhân họ lực trình độ cao Xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang sắc VPBank - Hoàn thiện mô hình tập trung số chức hỗ trợ Tập trung củng cố, Đ ại hoàn thiện quy trình vận hành ngân hàng - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng để quảng bá, trì nâng cao hình ảnh thương hiệu VPBank, tăng cường độ nhận diện thương hiệu công chúng 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu cho vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế: Qua phân tích hiệu hoạt động cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế, em xin đưa số giải pháp sau: a Về sách lãi vay: 56 Chính sách lãi vay cần có linh hoạt, linh động Trao quyền hạn lớn đối cho PGD để PGD tiếp cận dễ dàng khoản vay lớn Từ làm tăng lên doanh thu thu nhập Ngân hàng Các nhân viên tín dụng PGD làm việc với đối tác lớn vay khoản cho vay cao tỷ hay vài tỷ không hạn chế Với điều kiện nhân viên tín dụng Ngân hàng chắn làm việc hiệu hơn, nâng cao DSCV ngắn hạn tăng dư nợ ngắn hạn cho Ngân hàng uế b Nâng cao trình độ nhân viên Chi nhánh: VPBank trọng đến hoạt động đào tạo đào tạo lại cán tín H dụng mặt nghiệp vụ, quy trình cho vay, kiến thức Marketing Nhưng ngày đòi hỏi yêu cầu công việc, cán không giỏi nghiệp tế vụ, mà cần phải có kiến thức rộng nhiều lĩnh vực nhà đất, thẻ toán, tin học, ngoại ngữ Về kiến thức cán tín dụng Ngân hàng h chưa thục cho Do Ngân hàng mặt đào tạo chuyên sâu tùy in theo lĩnh vực mà có biện pháp khác Đối với kiến thức chuyên cK môn, Chi nhánh nên tiến hành lớp tự đào tạo cán nhiều kinh nghiệm Ngân hàng giảng dạy, cách tốt để nhân viên trẻ học hỏi kinh nghiệm nâng cao lực Đây nâng cao trình độ nhân viên họ Chi nhánh, Chi nhánh nâng cao trình độ cán tín dụng từ khâu tuyển lựa Trong trình vấn Chi nhánh nên ý quan tâm đến phần tin Đ ại học, ngoại ngữ nhận biết kiến thức liên quan đến lĩnh vực chuyên môn để từ tuyển lựa nhân viên tốt nhất, đạt yêu cầu c Nâng cao hiệu công tác thẩm định xử lý nợ hạn: Công tác thẩm định Ngân hàng VPBank thật chặt chẽ an toàn Ta đánh giá phần thông qua nguồn vay bảo đảm đến 90% TSBĐ Điều mang lại lợi ích cho Ngân hàng thu hồi nợ xấu tránh mát nguồn vốn cho Chi nhánh Tuy nhiên trọng vào TSBĐ nhân viên bỏ qua khoản cho vay tốt ( dựa tín chấp) Ngân hàng nên nới lỏng quy định TSBĐ mở rộng cho vay dựa tín chấp phải đảm bảo an toàn Điều phụ thuộc vào khả nhận định 57 nhân viên tín dụng nhiều Nếu làm điều Chi nhánh tiếp cận với nhiều khoản vay đem lại thu nhập đáng kể cho Ngân hàng Bên cạnh nhân viên tín dụng phải cứng rắn kiên xử lý nợ hạn Khi xem xét thấy khách hàng khả trả nợ có ý đồ trốn tránh việc trả nợ Các nhân viên tín dụng phải mạnh tay việc thu hồi vốn, đồng thời giải tốt TSBĐ, không để dây dưa giải thời gian sớm uế d Đổi trang thiết bị công nghệ: Công nghệ đòn bẩy phát triển, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng H tín dụng Trong lúc Ngân hàng cạnh tranh mạnh mẽ việc chiếm lĩnh thị phần cho vay việc cung cấp tín dụng nhanh gọn, xác, quy trình cấp tín dụng tiên tế tiến đại giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng thỏa mãn khách hàng dịch vụ cung cấp Đồng thời với công nghệ đại h Chi nhánh dễ dàng việc quản trị rủi ro, thực công tác kiểm tra rà soát in nhanh chóng, xác, kịp thời phát điều chỉnh sai phạm xảy cK trình cho vay, dẫn đến giảm thiểu rủi ro xảy cho Ngân hàng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay Hiện sở trang thiết bị công nghệ Ngân hàng Việt Nam họ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu Sự phát triển không đồng Ngân hàng TMCP nói riêng toàn hệ thống NHTM nói chung nhiều hạn chế Chương trình Đ ại phần mềm chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng VPBank cần phải đầu tư, mua sắm thêm trang thiết bị công nghệ đại nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ, đáp ứng giao dịch kinh doanh, quản trị rủi ro,… diễn thuận tiện e Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát: Hoạt động tín dụng hoạt động sử dụng vốn lớn mang lại thu nhập cho Ngân hàng VPBank, thu nhập chiếm 99% tổng thu nhập VPBank thời gian qua Tuy nhiên hoạt động phức tạp mang lại nhiều rủi ro, rủi ro xảy gây thiệt hại vốn Ngân hàng Chính công tác kiểm tra, kiểm soát vay làm giảm đáng kể rủi ro xảy 58 Do Ngân hàng cần phải quan tâm nhiều đến việc tăng cao khả quản trị ngân hàng, nâng cao lực quản trị, lực điều hành, quản trị rủi ro hoạt động cho vay Xây dựng ban hành cá quy trình quy chế hoạt động, xây dựng hệ thống giám sát chặt chẽ Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội bộ, kịp thời ngăn chặn rủi ro xảy 3.3 Một số kiến nghị: Thông qua hiểu biết hạn chế em trình thực tập uế Ngân hàng, em xin đưa kiến nghị sau: * Kiến nghị với Nhà nước cấp quyền địa phương: H * Đối với Nhà nước - Nhà nước cần tạo lập môi trường kinh tế pháp lý đồng cho hoạt động tín tế dụng ngắn hạn theo hướng - Có quy hoạch phát triển tổng thể theo vùng lãnh thổ theo khu vực h quy hoạch hướng phát triển ngành kinh tế Định kì lập công bố in định hướng phát triển thời kỳ Đây sở để NHNN hoạch định sách cK đầu tư cho vay ngắn hạn cho ngành kinh tế cụ thể - Việc điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội cần thiết không nên nhiều lần năm ảnh hưởng đến tâm lý người gửi tiền, khó họ huy động vốn ngắn hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cho vay - Nghiên cứu việc mở rộng hoạt động quan kiểm toán tài Đ ại tổng cục quản lí vốn doanh nghiệp Các quan có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trình hạch toán vốn doanh nghiệp theo định kỳ có yêu cầu, xác nhận vào báo cáo tài doanh nghiệp trước chủ đầu tư gửi báo cáo đến Ngân hàng * Đối với cấp quyền: - Đối với cấp quyền địa phương, nên tạo điều kiện để Chi nhánh tiếp cận với dự án phục vụ cho mục tiêu phát triển tỉnh, mang lại lợi ích cho tất bên tham gia * Kiến nghị Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Huế: 59 - Quy định thẩm quyền định cho vay khách hàng lớn hơn, tạo điều kiện cho chi nhánh chủ động hoạt động kinh doanh - Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi số nợ tồn đọng, nợ hạn cũ, hạn chế phát sinh nợ hạn - Cần phải mở rộng quy mô, tăng lượng tiền cho vay thay đổi quy chế thoáng tài sản bảo đảm, tăng tỷ lệ cho vay tài sản bảo đảm thị trường Ngân hàng chưa khai thác hết kiểm tra, kiểm soát, chiến lược phát triển mạng lưới uế - Lập chiến lược quản trị điều hành, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, Đ ại họ cK in h tế H - Đổi mới, cập nhật công nghệ để theo kịp xu hướng chung 60 KẾT LUẬN Trước yêu cầu thách thức ngành ngân hàng thời khủng hoảng, Ngân hàng cần phải tận dụng tối đa nguồn lực mà Ngân hàng có Các Ngân hàng cần phải phát huy tối đa hoạt động huy động cho vay Trong cho vay ngắn hạn đóng vai trò then chốt cho kinh tế Nó đảm bảo doanh nghiệp trì cấu vốn ổn định, bổ sung lượng vốn lưu động thiếu hụt Thêm vào cho vay ngắn hạn hoạt động trung tâm đem lại uế nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng, chiếm đa số tỷ lệ dư nợ cho vay Do điều kiện cạnh tranh gay gắt việc đánh giá hiệu cho vay ngắn hạn H việc làm thiết thực nên có để từ nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng tế Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tiễn, trình thực tập thực tế PGD Mai Thúc Loan – VPBank chi nhánh Huế, em nhận thấy việc đánh in h giá hiệu cho vay ngắn hạn công việc quan trọng, từ đánh giá điểm mạnh điểm yếu Ngân hàng cho vay ngắn hạn nói riêng, hoạt động kinh cK doanh nói chung Để từ Ngân hàng khắc phục, thay đổi định hướng để nâng cao hiệu công việc Mặc dù nỗ lực hạn chế thời gian mặt kiến thức nên khóa họ luận thực có nhiều thiếu sót Em kính mong nhận góp ý, dạy bảo thầy cô, Ban lãnh đạo, anh chị Ngân hàng bạn để khóa luận Đ ại hoàn thiện 61 MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách tài liệu tham khảo : PGS TS 1.PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nhà xuất Đại học Quốc gia TP.HCM 2.PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2009), “Giáo trình Tài – Tiền tệ Ngân hàng”, nhà xuất Thống kê 3.TS Nguyễn Minh Kiều (2011), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, nhà xuất Lao động xã hội uế Lý thuyết đại cương tín dụng ngân hàng VPBank Website: H Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, www.sbv.gov.vn Kho tài liệu – kho tri thức số, www.khotailieu.com tế Thư viện tài liệu tổng hợp miễn phí, www.tailieutonghop.com Thư viện pháp luật, http://http://thuvienphapluat.vn/ h Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, http://www1.thuathienhue.gov.vn Đ ại họ cK in 10 Trang web tìm kiếm tổng hợp, www.google.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế, Đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế, Đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay