Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện Alưới

79 77 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:31

Lời Cảm Ơn Đ ại họ cK in h tế H uế Chun đề kết q trình lâu dài tích luỹ kiến thức trường Đại học Để hồn thành Chun đề này, ngồi cố gắng nỗ lực thân tận tình dạy bảo thầy trường Đại học Kinh tế Huế mà đặc biệt thầy giáo khoa Kế Tốn -Tài Chính, giúp đỡ nhiệt tình Chi nhánh Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam huyện A Lưới suốt thời gian thực tập Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Huỳnh Anh Thuận giáo viên hướng dẫn dành nhiều thời gian trực tiếp bảo, hướng dẫn tơi suốt thời gian tơi làm Chun đề Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo tập thể anh chị phòng Kế tốn giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam huyện A Lưới giúp đỡ tạo điều kiện để tơi hồn thành chun đề Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình người thân, bạn bè, người giúp đỡ tơi hồn thành khố luận thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh Viên i Đ ại họ cK in h tế H uế Phan Hạnh Ngun ii MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Lý chọn đề tài .2 I.2 Mục tiêu nghiên cứu I.3 Đối tượng nghiên cứu I.4 Phạm vi nghiên cứu uế I.5 Phương pháp nghiên cứu H I.6 Cấu trúc đề tài nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG .7 VÀ HỆ THỐNG KSNB CỦA NHTM h 1.1 Cơ sở lý luận Ngân hàng thương mại in 1.1.1.Khái niệm NHTM 1.1.2 Đặc điểm NHTM cK 1.1.3.Chức NHTM 1.1.4 Vai trò NHTM .9 họ 1.1.5.Các nghiệp vụ NHTM 1.2 Cơ sở lý luận Hệ thống kiểm sốt nội 10 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, chức năng, vai trò KSNB 10 Đ ại 1.2.1.1 Khái niệm KSNB 10 1.2.1.2 Mục tiêu KSNB 10 1.2.1.3 Chức KSNB 10 1.2.1.4 Vai trò KSNB 11 1.2.2 Các phận cấu thành hệ thống KSNB 11 1.2.2.1 Mơi trường kiểm sốt 11 1.2.2.2 Đánh giá rủi ro 13 1.2.2.3 Các hoạt động kiểm sốt 14 1.2.2.4 Thơng tin truyền thơng 16 iii 1.2.2.5 Giám sát 16 1.2.3 Những hạn chế tiềm tàng hệ thống KSNB 17 1.3 Hệ thống kiếm sốt nội ngân hàng thương mại 17 1.3.1 Khái niệm KSNB NHTM 17 1.3.2 Rủi ro hoạt động NHTM .18 1.3.3 Mục tiêu KSNB NHTM 18 1.3.4 Các hoạt động kiểm sốt NHTM 18 uế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SỐT NỘI BỘ VỀ HOẠT ĐỘNG 20 THU CHI TIỀN MẶT TẠI NH AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN A LƯỚI 20 H 2.1 Khái qt AGRIBANK huyện A lưới .20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 tế 2.1.2 Chức nhiệm vụ .20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lí 21 h 2.1.4 Phân tích kết hoạt động năm 2010 – 2012 22 in 2.1.4.1 Phân tích tình hình nhân AGRIBANK -chi nhánh huyện A Lưới giai cK đoạn 2010-2012 .22 2.1.4.2 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn Agribank– Chi nhánh huyện A Lưới giai đoạn 2010-2012 24 họ 2.1.4.3 Kết hoạt động doanh Agribank – Chi nhánh huyện A Lưới giai đoạn 2010-2012 .27 Đ ại 2.2 Các quy trình hoạt động quản lý TM AGRIBANK huyện A lưới 31 2.2.1 Quy trình bảo quản, bảo vệ TM 32 2.2.1.1 Quy định đóng gói niêm phong 32 2.2.1.2 Quy định an tồn kho tiền 32 2.2.2 Các quy trình thu - chi TM 33 2.2.2.1 Quy trình thu, chi TM khách hàng 33 2.2.2.1.1.Ngun tắc thu, chi, kiểm đếm TM 33 2.2.2.1.2 Quy trình thu TM KH tới nộp tiền: 34 2.2.2.1.3 Quy trình chi TM 35 2.2.2.2 Quy trình giao nhận TM nội ngân hàng AGRIBANK ALưới 36 iv 2.2.2.3 Quy trình quỹ TM ATM 37 2.2.3 Các quy trình khác .39 2.2.3.1 Quy định vận chuyển tiền 39 2.2.3.2.Quy trình kiểm tra, kiểm kê quỹ định kỳ 40 2.2.4 Xử lý thừa, thiếu TM 41 2.2.4.1.Xử lý thừa, thiếu tài sản giao nhận, đóng gói: 41 2.2.4.2 Xử lý thừa, thiếu tài sản kho tiền, quầy giao dịch, đường vận chuyển 41 uế 2.2.4.3 Xử lý thiếu, sơ suất nghiệp vụ .42 2.2.4.4 Xử lý thiếu, ngun nhân chủ quan 42 H 2.3 Rủi ro hoạt động thu chi TM .42 2.4 Thực trạng hoạt động KSNB Agribank huyện A lưới .43 tế 2.4.1 Các nội dung cần xem xét thủ tục kiểm sốt nội cần thực .43 2.4.1.1 Phân cơng, phân nhiệm 43 h 2.4.1.2 Ủy quyền 44 in 2.4.1.3 Sử dụng tài sản 45 cK 2.4.1.4 Đối chiếu tài sản .47 2.4.1.5 Hạch tốn .48 2.4.1.6 Xem xét thêm kiểm sốt hệ thống vi tính .49 họ 2.4.2 Quy trình kiểm sốt chứng từ hoạt động quản lý TM .49 2.4.2.1 Mục đích việc kiểm sốt chứng từ .49 Đ ại 2.4.2.2 Quy trình kiểm sốt chứng từ hoạt động quản lý TM 50 2.4.2.2.1 Ln chuyển chứng từ thu TM 50 2.4.2.2.2 Ln chuyển chứng từ chi TM 50 CHƯƠNG : ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 52 THU CHI TIỀN MẶT TẠI NH AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN A LƯỚI 52 3.1 Ưu nhược điểm hệ thống KSNB 52 3.1.1 Về hệ thống KSNB NH Agribank nói chung 52 3.1.2 Về hệ thống KSNB hoạt động thu – chi TM 53 3.1.2.1 Ưu điểm: 54 3.1.2.2 Nhược điểm: .55 v 3.2 Một số đề xuất Agribank huyện A lưới 55 3.2.1 Trong hoạt động nói chung 55 3.2.2 Trong hoạt động KSNB hoạt động thu chi TM 56 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 III.1 Kết luận .58 III.2 Kiến nghị 58 III.2.1 Đối với Nhà nước 58 Đ ại họ cK in h tế H uế III.2.2 Đối với Ngân hàng 59 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ban giám đốc DN : Doanh nghiệp HĐQT : Hội đồng quản trị HSC : Hội sở KH : Khách hàng KSNB : Kiểm sốt nội KSV : Kiểm sốt viên KTT : Kế tốn trưởng KTV : Kế tốn viên NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : TQ H tế h in Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương : TM : Thủ quỹ : Tài sản Đ ại họ TS : cK NHTW TM uế BGĐ vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý AGRIBANK huyện A Lưới .21 Sơ đồ 2.2: Các quy trình hoạt động quản lý TM AGRIBANK chi nhánh huyện ALưới 31 Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 2.3: Quy trình thu TM Agribank huyện A Lưới 34 viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình sử dụng lao động Agribank-chi nhánh huyện A Lưới 22 giai đoạn 2010-2012 22 Bảng 2.2: Tình hình tài sản - nguồn vốn Agribank-chi nhánh huyện A Lưới giai uế đoạn 2010-2012 .24 H Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Agribank-chi nhánh huyện A Lưới giai đoạn 2010-2012 .27 tế Bảng 2.4: Thủ tục kiểm sốt việc phân cơng, phân nhiệm 44 h Bảng 2.5: Thủ tục kiểm sốt việc ủy quyền 45 in Bảng 2.6: Thủ tục kiểm sốt việc sử dụng tài sản 46 cK Bảng 2.7: Thủ tục kiểm sốt việc đối chiếu tài sản 47 Bảng 2.8: Thủ tục kiểm sốt việc hạch tốn 48 Đ ại họ Bảng 2.9: Thủ tục kiểm sốt hệ thống máy tính 49 ix uế H tế PHẦN I Đ ại họ cK in h ĐẶT VẤN ĐỀ uế H PHẦN III Đ ại họ cK in h tế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 III.1 Kết luận Trong giai đoạn nay, hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho ngân hàng vận hội thách thức to lớn, đòi hỏi ngân hàng phải tự vận động đổi hoạt động tăng cường sức cạnh tranh giảm thiểu rủi ro hoạt động Trong bối cảnh đó, KSNB cơng cụ quan trọng để quản lý giám sát hoạt động ngân hàng uế Khái niệm KSNB xem nhân tố cốt yếu thành cơng Ngân hàng Dễ dàng nhận thấy, KSNB đóng vai trò quan H trọng an tồn khả phát triển hoạt động kinh doanh phép NHTM chống đỡ tốt với rủi ro tế NHTM Việc xây dựng thực chế KSNB phù hợp hiệu cho Nội dung xun suốt chun đề bàn Hệ thống KSNB hoạt động thu h chi TM Ngân hàng Agribank Việt Nam chi nhánh A Lưới Chun đề khái qt in lại cách biện pháp kiểm sốt TM giúp ngăn ngừa rủi ro cK liên quan đến TM xảy hoạt động hàng ngày, nhằm đảm bảo mục tiêu Đơn vị thực cách hiệu Ngun cứu Hệ thống Kiểm sốt nội hoạt động thu chi TM tai Agribank A Lưới để có nhìn chi tiết họ biện pháp quản lý TM NHTM Trên sở góp phần nhỏ việc truyền tải lý thuyết kiểm sốt vào thực tiễn hoạt động Ngân hàng Đ ại Trong giới hạn khả thời gian nghiên cứu, Chun đề nên xem tài liệu tham khảo đề tài kiểm sốt nội ngân hàng Hy vọng nghiên cứu nghiên cứu rõ nét lĩnh vực III.2 Kiến nghị III.2.1 Đối với Nhà nước - Một là, Nhà nước cần xây dựng khung pháp lý hồn thiện, thống đầy đủ quy định kiểm sốt ngân hàng theo chuẩn mực thơng lệ quốc tế 58 - Hai là, Nhà nước giao cho ngành chức (cụ thể Bộ Tài chính), tổ chức lớp tập huấn, học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao lực kiểm sốt cho cán hoạt động lĩnh vực Kiểm sốt nội III.2.2 Đối với Ngân hàng Hệ thống KSNB Agribank nói chung Agribank A Lưới nói riêng nhìn chung hiệu Sau tơi xin nêu lên số kiến nghị cá nhân góp phần vào uế việc nâng cao hiệu hiệu lực Hệ thống KSNB Agribank A Lưới: - Một là, nâng cao quyền Kiểm sốt viên (hay cán Phòng Kiểm nhằm phát huy hết khả trách nhiệm họ H tra nội bộ): có quyền kiểm sốt lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy sai sót, gian lận tế - Hai là, gắn trách nhiệm với quyền lợi hưởng cán kiểm h sốt Thực việc phân quyền hợp lý nhằm tránh tình trạng chồng chéo quyền hạn in - Ba là, cần có phối hợp nhiệm vụ Phòng, ban chức với cK để quản lý tốt tài sản Ngân hàng - Bốn là, xác định rõ ràng mục tiêu kiểm sốt để tránh lãng phí thời gian hiệu quả, hiệu kiểm sốt họ - Năm là, tăng cường cơng tác kiểm tra đột xuất Phòng giao dịch, quầy giao dịch để nắm bắt kịp thời sai sót chủ quan giao dịch viên Đ ại - Sáu là, xử lý triệt để sai sót dù nhỏ để kịp thời uốn nắn hành vi sai phạm Khơng thể bỏ qua sai sót dù với lý 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Hồng Văn Liêm, 2007, Giáo trình Tài chính-Tiền tệ NXB Thống kê GS.TS Lê Văn Tư, 2005, Ngân hàng thương mại NXB Thống kê Th.S Lâm Thị Hồng Hoa, 2002, Giáo trình Kiểm tốn ngân hàng NXB Thống kê Ersnt & Young, 2003, “ Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò hệ thống kiểm uế sốt nội bộ” TPHCM Th.S Tạ Thị Thùy Mai, 2008, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đại học Kinh tế TP H HCM Ersnt & Young, 2003, Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò hệ thống kiểm sốt tế nội TPHCM Một số trang web: h -http://www.tapchiketoan.com/kiem-toan/kiem-toan-noi-bo/ban-ve-co-che-kiem-soat- in noi-bo-trong-cac-ngan-hang-thuon-3.html cK - http://www.agribank.com.vn/101/784/gioi-thieu/lich-su.aspx Báo cáo tổng kết Agribank A Lưới năm 2010-2012 Đ ại họ Và tài liệu liên quan khác sách báo, internet… PHỤ LỤC [Phụ lục 01] Giấy nộp tiền [Phụ lục 02] Bảng kê loại tiền uế [Phụ lục 03] Biên thu giữ tiền giả H [Phu lục 04] Giấy rút tiền tế [Phu lục 05] Giấy uỷ nhiệm chi h [Phu lục 06] u cầu tiếp quỹ cK in [Phu lục 07] Giấy đề nghị tiếp quỹ ATM [Phu lục 08] Biên kiểm quỹ ATM Đ ại họ [Phu lục 09] Giấy ủy quyền vận chuyển tiền Đ ại h in cK họ tế H uế PHỤ LỤC 01 Đ ại h in cK họ tế H uế PHỤ LỤC 02 PHỤ LỤC 03 NHNo&PTNT TTHuế CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chi nhánh: Huyện A Lưới Độc lập - Tự - Hạnh phúc - BIÊN BẢN THU HỒI TIỀN GIẢ Căn thơng tư liên số 14/TTLB ngày 4/11/1992 theo điểm 2.2.3 mục cơng uế văn số 10/NH-NV Ngân hàng Nhà nước VIệt Nam, cơng văn số 1299/NHNoTCKT ngày 9/5/2003 NHNo&PTNT Việt Nam Lưới phát lập biên thu giữ tiền giả H Hơm nay, ngày … tháng ….năm…… phòng kho quỹ NHNo&PTNT Huyện A tế Họ tên người nộp: Địa chỉ: in h Họ tên người nhận: Chức vụ:…………………………tại NHNo&PTNT Huyện A Lưới cK Đã thu giữ tiền giả theo bảng kê chi tiết sau: Sê ri số Năm phát hành Thành tiền họ Loại tiền Đ ại Bằng chữ: Biên bảng lập thành có giá trị (01 lưu bên nộp, 01 lưu Ngân hàng nhận, 01 gửi quan chức kèm tiền giả thu) Huế, ngày ….tháng ….năm 20… Ký xác nhận Người nộp (ký, ghi rõ họ tên) Kiểm sốt NH (ký tên đóng dấu) Người thu (ký, ghi rõ họ tên) Đ ại h in cK họ tế H uế PHỤ LỤC 04 Đ ại h in cK họ tế H uế PHỤ LỤC 05 PHỤ LỤC 06 tế NGƯỜI U CẦU: PHỊNG: SỐ DƯ HIỆN TẠI: U CẦU ĐƯỢC TIẾP QUỸ: - SỐ TIỀN: - BẰNG CHỮ:  NỘI DUNG: TRƯỞNG PHỊNG họ cK in h NGƯỜI U CẦU Đ ại H     uế U CẦU TIẾP QUỸ PHỤ LỤC 07 Cäüng ho x häüi ch nghéa Viãût Nam Âäüc láûp - Tỉû - Hảnh phục uế Ngán hng NHNo & PTNT TT-Hú ./ATM TIÃÚP QU ATM Kênh - gỉíi : GIÁÚY ÂÃƯ NGHË tế Säú: H Chi nhạnh A lỉåïi họ cK in h Ban Giạm Âäúc NHNo&PTNTA Lỉåïi Phng Kãú Toạn - Càn cỉï quút âënh 504/QÂ-NHNo-TTT ngy 02/06/2003 ca TGÂ NHNo&PTNT VN vãư viãûc “Ban hnh quy âënh phạt hnh, qun l v sỉí dủng dëch vủ ATM hãû thäúng NHNo&PTNT VN” Häm ngy 20 thạng 05 nàm 2011 Täø th ATM kênh âãư nghë Ban Giạm âäúc, v phng Kãú toạn NHNo&PTNT A Lỉåïi cho tiãúp qu tải mạy ATM 01- NHNo&PTNT A Lỉåïiúúú vo ngy 20/05/2011 L : Tiãúp qu mạy ATM01 Täưn qu tải thåìi âiãøm ngy 20/05/2012: 57.610.000 VND ại Loải 500,000 100,000 50,000 10,000 Đ Häüp säú 01 02 03 04 Säú tåì 400 600 700 500 Tổng cộng: Säú tiãưn 200,000,000 60,000,000 35,000,000 5,000,000 300.000.000 Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng Ghi chụ A Lưới ngày 20 tháng 05 năm 2012 Tổ thẻ ại họ cK in h tế H KTT Đ Giám đốc uế DUYỆT PHỤ LỤC 08 Ngán Hng No&PTNT TT Huế Cäüng Ho X Häüi Ch Nghéa Viãût Nam Chi Nhạnh huyện A Lưới Âäüc Láûp Tỉû Do Hảnh Phục A Lưới, ngày 20 tháng 05 năm 2011 BIÃN BN KIÃØM QU ATM: 4008ATM01 H uế Thành phần kiểm quỹ : 2.Giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVN Tổng số tiền giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ trước hạch tốn kỳ này: Tổng số giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ chưa hạch tốn: Tổng số tiền giao dịch thẻ Quốc tế/BanknetVn kỳ chưa hạch tốn: Thời gian, số dư IPCAS, FIMI: IPCAS cK Crossout Ghi tế Số dư trước Crossout Số dư h Thời gian in Nội Dung Crossin Decrease FIMI họ Increase Kiểm đếm thực tế Loại tiền Đ ại Stt Số tờ FIMI Số tờ hộp (A) Thực tế Số tờ hộp tiền loại (B) Tổng tiền (C=A+B) Tổng tiền FIMI: Kết luận , Xử lý Số tiền thừa/ thiếu quỹ: Ngun nhân: Hướng xử lý: Lập bảng Kiểm Sốt Trưởng Ban Quản Lý ATM PHỤ LỤC 09 NH NƠNG NGHIỆP & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH A LƯỚI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 uế GIẤY ỦY QUYỀN VẬN CHUYỂN TIỀN * H Căn vào fax/điện thoại u cầu tiếp quỹ lúc ngày tháng năm 200 Ơng/Bà: , Trưởng phòng/Phụ trách phòng tế , Giám đốc Chi nhánh ủy quyền cho Ơng/Bà cán phòng Ngân quỹ/Ban quản lý quỹ ATM nhận cK A/* Ngoại tệ (USD, EUR ): in h số TM sau quỹ chính/Ban quản lý quỹ ATM để tiếp quỹ cho phòng/ATM: họ - Bằng số: - Bằng chữ: * Tiền đồng Việt Nam (VND): - Bằng số: - Bằng chữ: Đ ại Người ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên) TP Ngân quỹ/Trưởng quỹ/ Giám đốc Trưởng ban/Trưởng nhóm (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) B/ Xác nhận nơi nhận tiền: - Đã nhận đủ số tiền nói - Số tiền thừa (nếu có) - Số tiền thiếu (nếu có) Thủ quỹ phòng xin tiếp quỹ (Ký, ghi rõ họ tên) Trưởng phòng xin tiếp quỹ (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện Alưới, Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện Alưới, Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện Alưới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay