Đánh giá dự án Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế của Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội CSRD

86 32 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:31

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn MỤC LỤC - LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC I DANH MỤC CÁC BẢNG IV DANH MỤC HÌNH ẢNH .V DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VI Ế TÓM TẮT NGHIÊN CỨU VII U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I ́H Tính cấp thiết đề tài .1 TÊ Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 H Nội dung nghiên cứu IN Phương pháp nghiên cứu đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 K Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU ̣C TƯ CHO MÔI TRƯỜNG O 1.1 Đánh giá hiệu dự án đầu tư ̣I H 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.2 Hiệu dự án đầu tư .5 Đ A 1.1.3 Dự án đầu tư cho môi trường hiêu dự án đầu tư cho môi trường 1.1.3.1 Khái niệm dự án đầu tư cho môi trường 1.1.3.2 Hiệu tài chính, kinh tế- xã hội, môi trường dự án .6 1.2 Các phương pháp đánh giá hiệu dự án môi trường 10 1.2.1 Phương pháp phân tích chi phí hiệu .10 1.2.2 Phương pháp phân tích chi phí lợi ích .10 1.3 Sử dụng CBA để xem xét hiệu kinh tế việc dự án đầu tư .11 1.3.1 Khái niệm phân tích chi phí lợi ích .11 1.3.2 Các bước tiến hành phương pháp CBA .12 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa I Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn 1.3.3 Các tiêu phân tích CBA 13 1.3.4 Các tiêu tính toán 14 1.3.4.1 Giá trị ròng NPV 14 1.3.4.2 Tỷ suất lơi nhuận B/C .15 1.3.4.3 Hệ số hoàn vốn nội IRR 15 1.3.5 Phân tích độ nhạy 16 Chương 2: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TÌNH HÌNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI Ế KHÍ HẬU 17 U 2.1 Cơ sở lý luận vấn biến đổi khí hậu 17 ́H 2.1.1 Khái niệm biến đổi khí hậu 17 2.1.2 Nguyên nhân 17 TÊ 2.1.3 Các biểu biến đổi khí hậu 19 2.2 Tình hình biến đổi khí hậu Việt Nam 19 H 2.3 Tác động biến đổi khí hậu Việt Nam 21 IN 2.3.1 Tác động tới yếu tố tự nhiên môi trường 21 K 2.3.2 Tác động đến tài nguyên nước 21 2.3.3 Tác động đến nông nghiệp 21 O ̣C 2.3.4 Tác động đến lâm nghiệp 22 ̣I H 2.3.5 Tác động đến vùng ven biển 23 2.3.6 Tác động sức khỏe 23 Đ A 2.3.7 Tác động đến lượng giao thông .24 2.3.8 Tác động tới sở hạ tầng 24 2.4 Tổng quan tỉnh thuộc dự án tỉnh Thừa Thiên Huế 24 2.4.1 Giới thiệu chung tỉnh Thừa Thiên Huế 24 2.4.1.1 Vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ .24 2.4.1.2 Các dạng địa hình chủ yếu 25 2.4.1.3 Đặc điểm chung khí hậu 26 2.4.1.4 Tài nguyên khoáng sản .27 2.4.1.5 Kinh tế-Xã hội 28 2.4.1.6 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu 29 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa II Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn 2.5 Giới thiệu chung huyện dự án thực 30 2.5.1 Nam Đông 30 2.5.2 Phong Điền 30 2.5.3 Hương Trà 30 2.5.4 Quảng Điền 31 2.6 Tổng quan biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế .31 2.6.1 Biểu biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế 31 Ế 2.6.2 Tình hình biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế 32 U 2.6.3 Những dự báo biến đổi khí hậu tác động đến tỉnh Thừa Thiên Huế .33 ́H Chương 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRUỜNG CỦA DỰ ÁN THÍCH ỨNG GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở THỪA TÊ THIÊN HUẾ .34 3.1 Tổng quan dự án 34 H 3.2 Các phương án xây dựng thực dự án 34 IN 3.2.1 Công nghệ xây dựng bể khí sinh học Biogas 34 K 3.2.2 Bình nước đun nước nóng lượng Mặt trời 36 3.2.3 Bếp lò cải tiến tiết kiệm nhiên liệu 36 O ̣C 3.2.4 Công nghệ ủ phân vi sinh ủ rác thải hữu 37 ̣I H 3.3 Các hạng mục chi phí đầu tư 37 3.3.1 Chi phí xây dựng hệ thống hầm Biogas C1= 128,848,000 38 Đ A 3.3.2 Chi phí đầu tư hệ thống bình nước nóng lượng Mặt Trời C2= 79,913,300 .39 3.3.3 Chi phí ủ phân vi sinh ủ rác thải hữu bếp lò nhiên liệu C3= 66,760,020 39 3.3.4 Chi phí khác C4= 296,975,000 40 3.3.5 Chi phí năm .41 3.3.5.1 Chi phí vận hành Biogas 41 3.3.5.2 Chi phí vận hành máy nước nóng 41 3.4 Lợi ích dự án .42 3.4.1 Lợi ích việc áp dụng mô hình Biogas 42 3.4.2 Lợi ích sử dụng máy nước nóng 43 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa III Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn 3.4.3 Lợi ích công nghệ ủ phân hữu 43 3.4.4 Lợi ích bếp lò cải tiến 44 3.5.1 Công nghệ Biogas 45 3.5.2 Công nghệ bình nước nóng lượng Mặt Trời 46 3.5.4 Hiệu tổng dự án 47 3.6 Phân tích độ nhạy 48 3.7 Kết luận 49 Ế 3.7.1 Lợi ích kinh tế .49 U 3.7.2 Lợi ích xã hội .49 ́H 3.7.3 Lợi ích môi trường 49 Chuơng 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 52 TÊ 4.1 Phương hướng 52 4.2 Giải pháp .52 H PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 IN Kết luận 54 K Kiến nghị 55 2.1 Kiến nghị chủ đầu tư 55 O ̣C 2.2 Các cấp quyền thị xã, huyện 55 Đ A ̣I H TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa IV Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn DANH MỤC CÁC BẢNG - - Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra Bảng 2: Các tiêu đánh giá phuơng pháp CBA 15 Ế Bảng 3: Khái toán chi phí xây dựng 38 U Bảng 4: Chi phí đầu tư nhà trẻ 39 ́H Bảng 5: Tổng chi phí đầu tư công nghệ .39 Bảng 6: Chi phí tập huấn .40 TÊ Bảng 7: Chi phí vận hành Biogas 41 Bảng 8: Chi phí vận hành máy nuớc nóng hàng tháng 41 H Bảng 9: Tổng hợp chi phí năm .42 IN Bảng 10: Lợi ích đạt đuợc loại chất đốt 42 K Bảng 11: Lợi ích loại chất đốt hàng tháng 43 Bảng 12: Lợi ích hàng tháng công nghệ ủ phân .44 ̣C Bảng 13: Tổng lợi ích chi phí sử dụng Biogas 45 O Bảng 14: Tổng hợp tiêu Biogas .45 ̣I H Bảng 15: Lợi ích chi phí sử dụng bình nuớc nóng .46 Đ A Bảng 16: Tổng hợp tiêu bình nước nóng 46 Bảng 17: Lợi ích chi phí dự án 47 Bảng 18: Kết tính toán tiêu .47 Bảng 19: Các tiêu thay đổi thay đổi hệ số chiết khấu r .48 Bảng 20: Luợng hóa giá trị tiền làm giảm phát thải khí nhà kính 51 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa V Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn DANH MỤC HÌNH ẢNH - Hình 1: Sơ đồ hành tỉnh Thừa Thiên Huế 25 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Hình 2: Biểu đồ thay đổi NPV r thay đổi .48 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa VI Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - : Biến đổi khí hậu CSRD : Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội NPV : Giátrị ròng IRR : Hệ số hoàn vốn nội BCR : Tỷ suất lợi nhuận GDP : Tổng sản phẩm quốc nội CBA : Phương pháp phân tích lợi ích,chi phí IPCC : Uỷ ban Liên phủ Biến đổi khí hậu NLMT : Năng lượng Mặt Trời WHO : Tổ chức y tế Thế giới UBND : Uỷ ban nhân dân Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế BĐKH SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa VII Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Quá trình điều tra nghiên cứu huyện, thị xã Thừa Thiên Huế với đề tài : “Đánh giá dự án thích ứng giảm thiểu biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội CSRD”, số liệu thu thập nhận tầm quan trọng BĐKH hiệu lợi ích mang lại dự án người dân Ế Mục tiêu đề tài: Nêu lên thực trạng BĐKH Việt Nam nói U chung, có Thừa Thiên Huế Lợi ích dự án đem lại cho người hưởng lợi ́H lợi ích có làm giảm ảnh hưởng BĐKH vùng thuộc dự TÊ án Phân tích hiệu chi phí lợi ích đầu tư vào dự án từ đề xuất phương hướng giải pháp hợp lý để môi trường sống H người cải thiện tốt IN Dữ liệu phục vụ: Thu thập số liệu thông qua câu hỏi, bảng hỏi trực tiếp từ người dân số liệu cung cấp chi tiết hoạt động dự án từ Trung tâm K Nghiên cứu Phát triển Xã hội ̣C Phương pháp sử dụng: Tôi sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu, O phương pháp vấn trực tiếp hộ dân, thu thập, xử lý phân tích số liệu ̣I H Ngoài ra, sử dụng phương pháp phân tích lợi ích – chi phí, dùng tiêu để phân tích hiệu dự án, sử dụng bảng biểu để làm rõ nội dung nghiên Đ A cứu Kết nghiên cứu: Tôi nêu thực trạng Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sống người từ thấy giảm thiểu tác động môi trường đời sống người dân cần thiết Tôi phân tích lợi ích – chi phí công nghệ, lợi ích đạt mặt kinh tế, xã hội, môi trường dự án hỗ trợ cho người dân địa phương Qua trình nghiên cứu đưa giải pháp, kiến nghị nhằm giúp cho người dân thích ứng với Biến đổi khí hậu SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa VIII Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Tự nhiên-xã hội-con người chỉnh thể thống Con người phận tự nhiên, xã hội loài người tồn phát triển mối quan hệ gắn bó mật thiết với tự nhiên Tuy nhiên lý khác khách quan hay chủ quan người vô tình hủy hoại ngày nhiều môi trường sống Trong năm qua, vấn đề thiên tai, lũ lụt, hạn hán, thời tiết khắc nghiệt Ế diên biến thất thường xảy khắp toàn cầu Hiện tượng xảy tình trạng U Biến đổi khí hậu diễn toàn giới Hoạt động người nhiều ́H thập kỷ gần làm tăng đáng kể tác nhân gây hiệu ứng nhà kính, làm cho TÊ trái đất nóng lên gây hàng loạt thay đổi bất thường môi trường tự nhiên Việt Nam nước chịu ảnh hưởng nặng nề Biến đổi khí H hậu, phải đối mặt với thách thức to lớn mặt môi trường sinh thái đời IN sống người dân Phần lớn thiên tai liên quan đến điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tần số cường độ thiên tai phụ thuộc vào thời tiết khí K hậu mùa ̣C Trong năm qua, Việt Nam thực nhiều nổ lực để phòng tránh O giảm nhẹ tác động BĐKH, nhiều dự án sở hạ tầng triển khai, số hoạt ̣I H động tuyên truyền nâng cao nhân thức cho cộng đồng BĐKH quyền cấp thực Tuy nhiên, kết đạt không khả thi, cụ thể tổn thất Đ A người vật chất năm thiên tai gây cho địa phương nghiêm trọng Tất nhiên biến đổi ảnh hưởng vùng lãnh thổ khác nhau, đáng ý khu vực miền trung, tỉnh Thừa Thiên Huế khu vực chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu rõ Thực tế cho thấy tính chất nghiêm trọng hàng loạt vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu mức báo động Một nguyên nhân quan trọng người mà chủ yếu trình độ dân trí thấp, chưa biết tầm quan trọng hậu nghiêm trọng sống ngày người thải môi trường Để tìm hiểu sâu tác hại biến đổi khí hậu tác động việc làm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực môi trường chọn đề tài “Đánh giá dự án Thích ứng giảm thiểu biến đổi khí hậu tỉnh Thừa SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn Thiên Huế Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội CSRD” để làm rõ tác dụng phương án giảm thiểu tác hại môi trường nhằm hạn chế cách thấp tổn thất thiên tai gây giảm thiểu tác động bất lợi BĐKH Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động dự án việc giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế Ế * Mục tiêu tổng quát U Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc biến đổi khí hậu, tiếp cận ́H nguồn lượng tái tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm cải thiện sống Đánh giá tác động tích cực công nghệ đưa vào sống nhằm làm giảm thiểu TÊ biến đổi khí hậu * Mục tiêu cụ thể H Nêu lên thực trạng BĐKH Việt Nam nói chung, có Thừa IN Thiên Huế Đánh giá hiệu công nghệ áp dụng vào dự án K mặt kinh tế, xã hội môi trường Lợi ích dự án đem lại cho người hưởng lợi lợi ích có làm O ̣C giảm ảnh hưởng BĐKH vùng thuộc dự án ̣I H Phân tích hiệu chi phí lợi ích đầu tư vào dự án từ đề xuất phương hướng giải pháp hợp lý để môi trường sống Đ A người cải thiện tốt Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: người dân vùng thuộc dự án công nghệ áp dụng Biogas, bình nước nóng lượng Mặt Trời, công nghệ ủ phân vi sinh bếp lò cải tiến để làm hạn chế tác động BĐKH Phạm vi nghiên cứu đề tài - Không gian: Các huyện Nam Đông, Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền - Thời gian : 2013 Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận thực tiễn biến đổi khí hậu SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC DỰ TOÁN VẬT TƯ LẮP ĐẶT Địa điểm lắp đặt: Nhà trẻ Hoa Nghiêm STT Tên vật tư, thiết bị Đơn vị Hoa Thành Đơn giá tiền Nghiêm Máy nước nóng lượng Mặt trời - Thái Dương Năng - Sơn Ế I Hệ thống bình nước nóng (Đã bao gồm công lắp đặt 500,000 VNĐ) 9,100,000 9,100,000 850,000 850,000 m 35 51,000 1,785,000 m 29,700 178,200 m 35 18,200 637,000 thống Bình II Hệ thống cung cấp nước Ống  32 (5,4ly Sumax) H Bình phụ Sơn Hà IN Hệ TÊ ́H U Hà Ống  25 (4,2 ly Sumax) Ống  20 (3,4 ly) Sen tắm nóng lạnh Caesar Cái 750,000 750,000 Vòi  27 đồng ĐL Cái 55,000 55,000 Van chiều ϕ 27 ĐL Cái 90,000 90,000 Van 32 nhiệt Cái 141,000 141,000 Van 20 nhiệt Cái 93,000 93,000 Van 34 đồng Cái 150,000 150,000 10 Măng sông ren gai  25 Cái 40,500 162,000 11 Măng sông ren gai  20 Cái 22,800 22,800 12 Măng sông nối 32 Cái 5,100 25,500 13 Măng sông nối 25 Cái 3,000 15,000 14 Măng sông nối 20 Cái 2,100 10,500 Đ A ̣I H O ̣C K SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn Chậu 32/25 Cái 5,400 10,800 16 Chậu 25/20 Cái 3,200 3,200 17 Co  25 Cái 10 4,500 45,000 18 Co  32 Cái 15 8,400 126,000 19 Co  20 gai Cái 20 25,200 504,000 20 Co ren gai  25 Cái 40,800 244,800 21 T  32 Cái 17,900 35,800 22 T  25 Cái 6,600 19,800 23 T ren gai  25 Cái 41,400 41,400 24 T ren gai  20 Cái 26,300 52,600 25 Bách Inox  32 Cái 10 2,000 20,000 26 Bách 20 INOX Cái 1,500 7,500 27 Vanh phao  27 đồng WF Cái 160,000 160,000 28 Đúp  25 Cái 90,000 90,000 29 Tắc kê Cái 20 300 6,000 30 Vít Cái 20 300 6,000 31 Cao su non Cái 20 4,000 80,000 III Chi phí vận chuyển Chuyến 150,000 150,000 IV Công lắp đặt hệ thống nước Công 200,000 1,200,000 V Hệ thống giàn giá U ́H TÊ IN K ̣C O ̣I H Đ A Ế 15 H Khóa luận tốt nghiệp Tổng 16,867,900 Bằng chữ: Mười sáu triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn chín trăm đồng chẵn Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2013 Người lập Đoàn Văn Thiên SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC DỰ TOÁN VẬT TƯ LẮP ĐẶT Địa điểm lắp đặt: Ưu Đàm STT Tên vật tư, thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Máy nước nóng lượng I Mặt trời - Thái Dương Năng - Hệ (Đã bao gồm công lắp đặt thống 850,000 850,000 H Hệ thống cung cấp nước Ống  32 (5,4ly Sumax) 26 51,000 1,326,000 Ống  25 (4,2 ly Sumax) M 12 29,700 356,400 Ống  20 (3,4 ly) M 18,200 18,200 Vòi nóng lạnh Cái 750,000 750,000 Van 32 nhiệt Cái 141,000 141,000 Van 20 nhiệt Cái 93,000 93,000 Măng sông ren gai ϕ 25 Cái 40,500 162,000 Măng sông ren gai ϕ 20 Cái 22,800 22,800 Măng sông nối 32 Cái 5,100 25,500 10 Măng sông nối 25 Cái 3,000 15,000 11 Chậu 32/25 Cái 5,400 5,400 12 Chậu 25/20 Cái 3,200 3,200 13 Co  25 Cái 12 4,500 54,000 14 Co  32 Cái 12 8,400 100,800 15 Co  20 gai Cái 25,200 25,200 M IN II 9,100,000 Bình ̣I H O ̣C K Bình phụ Sơn Hà 9,100,000 Đ A TÊ 500,000 VNĐ) ́H Hệ thống bình nước nóng U Ế Sơn Hà SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn Co ren gai  25 Cái 40,800 163,200 17 T  25 Cái 6,600 13,200 18 T ren gai  25 Cái 41,400 41,400 19 T ren gai  20 Cái 26,300 26,300 20 Bách Inox  32 Cái 2,000 10,000 21 Bách 20 INOX Cái 1,500 7,500 22 Vanh phao  27 đồng WF Cái 160,000 160,000 23 Đúp  25 Cái 90,000 90,000 24 Tắc kê Cái 20 25 Vít Cái 26 Cao su non Cái III Chi phí vận chuyển IV Công lắp đặt hệ thống nước V Hệ thống giàn giá Sắt V Sắt lót Tắc kê nở Vít bắn sắt Công thợ U Ế 16 ́H Khóa luận tốt nghiệp 6,000 20 300 6,000 10 4,000 40,000 200,000 1,200,000 m 84,000 336,000 Tấm 20,000 40,000 Cái 20 1,000 20,000 Cái 20 4,000 80,000 Công 400,000 800,000 TÊ 300 Đ A ̣I H O ̣C K IN H Công Tổng 16,088,100 Bằng chữ: Mười sáu triệu không trăm tám mươi tám nghìn trăm đồng chẵn Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2013 Người lập Đoàn Văn Thiên SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC DỰ TOÁN VẬT TƯ LẮP ĐẶT Dđịa điểm lắp đặt: Nhà trẻ Kim Đôi STT Tên vật tư, thiết bị Đơn Số vị lượng Đơn giá Thành tiền Máy nước nóng lượng I Mặt trời - Thái Dương Năng - Hệ (Đã bao gồm công lắp đặt thống 850,000 850,000 H Hệ thống cung cấp nước Ống  32 (5,4ly Sumax) 30 51,000 1,530,000 Ống  25 (4,2 ly Sumax) M 29,700 237,600 Ống  27 Đạt Hòa (3,4ly) M 14,000 7,000 Sen tắm nóng lạnh Caesar Cái 750,000 750,000 Vòi  27 đồng ĐL Cái 55,000 55,000 Vòi 15 đồng ĐL Cái 45,000 45,000 Van chiều ϕ 27 ĐL Cái 90,000 90,000 Van 32 nhiệt Cái 141,000 141,000 Van 20 nhiệt Cái 93,000 93,000 10 Măng sông ren gai  25 Cái 40,500 162,000 11 Măng sông ren gai  20 Cái 22,800 22,800 12 Măng sông nối 32 Cái 5,100 25,500 13 Măng sông nối 25 Cái 3,000 15,000 14 Chậu 32/25 Cái 5,400 10,800 15 Chậu 25/20 Cái 3,200 3,200 M IN II 9,100,000 Bình Đ A ̣I H O K Bình phụ Sơn Hà 9,100,000 ̣C TÊ 500,000 VNĐ) ́H Hệ thống bình nước nóng U Ế Sơn Hà SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn Chậu 32/20 Cái 5,400 10,800 17 Co  25 Cái 10 4,500 45,000 18 Co  32 Cái 15 8,400 126,000 19 Co  20 gai Cái 25,200 50,400 20 Co ren gai  25 Cái 40,800 244,800 21 Co  20 gai Cái 61,200 61,200 22 Co  27 Đạt Hòa PVC Cái 3,500 7,000 23 T  32 Cái 17,900 17,900 24 T  25 Cái 25 T nhựa  27 Đạt Hòa Cái 26 T ren gai  25 Cái 27 Vanh phao  27 đồng WF 28 Đúp  25 29 Tắc kê 30 Vít 31 Cao su non 32 Keo dán nhựa III Chi phí vận chuyển IV Công lắp đặt hệ thống nước V Hệ thống giàn giá U 13,200 5,000 5,000 41,400 41,400 Cái 160,000 160,000 Cái 90,000 90,000 Cái 20 300 6,000 Cái 20 300 6,000 Cái 10 4,000 40,000 Ống 5,000 5,000 200,000 200,000 200,000 1,200,000 ̣C K IN H TÊ ́H 6,600 O ̣I H Đ A Ế 16 Công 6.0 Tổng 15,467,600 Bằng chữ: Mười lăm triệu bốn trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm đồng chẵn Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2013 Người lập Đoàn Văn Thiên SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC DỰ TOÁN VẬT TƯ LẮP ĐẶT Địa điểm lắp đặt: Nhà trẻ Ngọc Hồ STT Tên vật tư, thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Máy nước nóng lượng I Mặt trời - Thái Dương Năng - Hệ (Đã bao gồm công lắp đặt thống 500,000 VNĐ) Hệ thống cung cấp nước Ống  32 (5,4ly Sumax) Ống  25 (4,2 ly Sumax) Ống  20 (3,4 ly) Sen tắm nóng lạnh Caesar Vòi 15 đồng ĐL Van 32 nhiệt 9,100,000 850,000 850,000 42 51,000 2,142,000 29,700 118,800 M 18,200 72,800 Cái 750,000 750,000 Cái 45,000 45,000 Cái 141,000 141,000 Van 20 nhiệt Cái 93,000 93,000 Măng sông ren gai  25 Cái 40,500 162,000 Măng sông ren gai  20 Cái 22,800 22,800 M H II 9,100,000 TÊ Bình M IN Bình phụ Sơn Hà Đ A ̣I H O ̣C K U ́H Hệ thống bình nước nóng Ế Sơn Hà 10 Măng sông nối 32 Cái 5,100 35,700 11 Măng sông nối 25 Cái 3,000 6,000 12 Măng sông nối 20 Cái 2,100 4,200 13 Chậu 32/25 Cái 5,400 10,800 14 Chậu 25/20 Cái 3,200 3,200 15 Chậu 32/20 Cái 5,400 10,800 16 Chậu Inox 15 Cái 7,500 22,500 17 Co  25 Cái 10 4,500 45,000 18 Co  32 Cái 20 8,400 168,000 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn Co  20 gai Cái 25,200 50,400 20 Co ren gai  25 Cái 40,800 122,400 21 Co  20 gai Cái 61,200 183,600 22 T  32 Cái 17,900 35,800 23 T  25 Cái 6,600 13,200 24 T ren gai  25 Cái 41,400 82,800 25 T ren gai  20 Cái 26,300 26,300 26 Bách Inox  32 Cái 2,000 10,000 27 Vanh phao  27 đồng WF Cái 28 Đúp  25 Cái 29 Tắc kê Cái 30 Vít Cái 31 Cao su non Cái III Chi phí vận chuyển IV Công lắp đặt hệ thống nước V Hệ thống giàn giá Sắt V Sắt lót Tắc kê nở Vít bắn sắt Công thợ H 160,000 U 160,000 90,000 20 300 6,000 20 300 6,000 10 4,000 40,000 100,000 100,000 200,000 1,300,000 ́H 90,000 TÊ Đ A ̣I H O ̣C K IN Công Ế 19 6.5 M 84,000 336,000 Tấm 20,000 40,000 Cái 20 1,000 20,000 Cái 20 4,000 80,000 Công 400,000 800,000 Tổng 17,306,100 Bằng chữ: Mười bảy triệu ba trăm lẻ sáu nghìn trăm đồng chẵn Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2013 Người lập Đoàn Văn Thiên SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC Danh sách hộ hưởng lợi đóng góp Biogas hộ Loại Stt Tên chủ hộ Xã Tổng kinh phí (VND) hầm Biogas NAV Hộ tự đóng góp/HH's Hồ Văn Đót Thượng Nhật 6.2 6,400,000 2,280,000 Trần Thị Lợi Thượng Nhật 6.2 6,400,000 2,280,000 Lê Thị Chớ Thượng Nhật 6.2 6,400,000 Trần Thị Lý Thượng Nhật 6.2 Hồ Văn Vương Thượng Nhật 6.2 6,400,000 2,280,000 Trần Thị Bứa Thượng Nhật 6.2 6,400,000 2,280,000 Nguyễn Ngọc Nam Thượng Nhật 6.2 6,400,000 2,280,000 Hồ Văn Nhĩ Thượng Nhật 6.2 6,400,000 2,280,000 Trần Văn Một Thượng Nhật 6.2 6,400,000 2,280,000 10 Hồ Văn Dương Thượng Nhật 9.2 6,400,000 4,502,000 11 Hồ Thị Hải Hương Thượng Nhật 9.2 6,400,000 4,502,000 12 Trần Văn Giấy Thượng Nhật 9.2 6,400,000 4,502,000 13 Hồ Thị Bắt Thượng Nhật 9.2 6,400,000 4,502,000 14 Nguyễn Ngọc Đoàn Thượng Nhật 9.2 6,400,000 4,502,000 15 Hồ Văn Chương Thượng Nhật 9.2 6,400,000 4,502,000 16 Lê Thanh Lương Thượng Nhật 9.2 6,400,000 4,502,000 Nguyễn Đà Hương Lộc 9.2 6,400,000 4,502,000 Nguyễn Lãm Hương Lộc 9.2 6,400,000 4,502,000 19 Trương An Hương Lộc 9.2 6,400,000 4,502,000 20 Nguyễn Xuyên Hương Lộc 9.2 6,400,000 4,502,000 128,000,000 70,042,000 18 Tổng cộng SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa U 6,400,000 ́H TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A 17 Ế 2,280,000 2,280,000 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC 8: Ế CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA BIOGAS Trước sử dụng Sau sử dụng Đ A Tổng Cả năm Dự án SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa 200 180 205 170 150 140 185 160 140 145 167.5 361.5 7230 Lợi ích TÊ ́H 140 170 165 140 180 155 170 140 155 130 220 185 190 165 210 205 190 175 195 205 194 H 70 50 30 50 40 40 30 55 45 IN Than,củi Phân bón hóa học Chi phí khác tăng thêm K 290 360 285 265 310 345 350 295 345 305 Gas ̣C 150 130 70 130 140 120 125 110 115 130 Than,củi ̣I H 10 Gas Tu sửa đường ống công O STT Chi phí tu sửa U Biogas Gas Than 80 150 80 190 70 120 100 125 90 130 80 190 85 180 80 155 60 190 85 175 81 160.5 Tổng Tổng 241.5 Cả năm 2898 Dự án 61930 Thuốc diệt ruồi muỗi 220 150 250 180 210 190 185 210 190 200 198.5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC 9: U Ế CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA BÌNH NƯỚC NÓNG Điện Củi Gas Điên than Lợi ích Gas Củi than 700 1100 900 500 850 600 1200 200 1200 1050 150 700 1350 150 1250 1050 100 1250 600 1050 750 350 700 Máy Ống Bão dưỡng nước nóng dẫn nước thiết bị 300 100 70 50 150 50 500 120 80 60 700 300 50 550 120 70 50 450 200 150 100 60 40 280 50 70 100 60 50 180 70 314 108 68 50 ̣C O ̣I H A Đ SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Gas Củi than Chi phí tu năm 200 250 IN Điện H STT Sau sử dụng K Trước sử dụng TÊ ́H Bình nước nóng Tổng Cả năm Dự án 564 3384 16920 Tổng Hằng năm 226 1130 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC 10: Phân vi sinh TÊ ́H U Lợi ích Thuốc trừ sâu Phân hóa học 120 300 60 290 80 220 110 300 150 350 250 450 160 220 150 460 60 300 100 400 130 490 130 450 80 400 140 420 150 300 100 450 160 450 130 450 130 400 150 350 tổng dự án 127 372.5 499.5 89910 H IN K ̣C O ̣I H A Đ Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trước sử dụng Sau sử dụng Thuốc trừ sâu Phân hóa học Thuốc trừ sâu Phân hóa học 400 1200 280 900 350 1000 290 710 360 950 280 730 420 1200 310 900 500 1300 350 950 650 1500 400 1050 480 1100 320 880 500 1400 350 940 320 900 260 600 480 1150 380 750 550 1350 420 860 630 1400 500 950 460 1200 380 800 540 1400 400 980 480 1200 330 900 520 1500 420 1050 550 1350 390 900 600 1550 470 1100 530 1400 400 1000 580 1350 430 1000 SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa Ế CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA PHÂN VI SINH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC 11: 100 14 90 15 100 95 16 100 100 17 90 110 18 95 H 90 19 90 20 100 90 21 90 90 22 100 100 23 90 11 80 24 90 12 90 25 80 13 90 IN K 80 O ̣C Đ A ̣I H 10 90 TÊ ́H SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa U STT Chất đốt (củi) STT Chất đốt (củi) Ế LỢI ÍCH CỦA BẾP LÒ CẢI TIẾN Tổng 92.8 dự án 16704 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Nguyễn Thanh Tuấn PHỤ LỤC 12: IN H TÊ ́H U Tổng lợi ích PVC PVB NPV BCR Thu nhập IRR -572575 185464 177104 185464 177104 185464 177104 185464 177104 185464 177104 185464 177104 185464 177104 185464 177104 185464 51,368.58 515,652.41 177104 185464 623,943.58 1,139,595.99 1.826440769 177104 28% K Tổng chi phí 572575 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8360 O ̣C Năm 10 Ế TỔNG CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN Đ A r= 15% SVTH: Nguyễn Thị Kim Thoa 58,717.14 631,292.14 1,302,621.53 671,329.39 2.063421102 28% 41,956.91 614,531.91 930,800.90 316,269.00 1.51465025 28% ̣I H r= 7% CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Kính gửi: Trường Đại Học Kinh Tế - Huế Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Thoa Sinh viên lớp: K44A - KHĐT Ế Trong thời gian thực tập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển xã hội U Tôi nhận thấy: ́H Ưu điểm: TÊ - Bản thân tuân thủ nghiêm túc quy định nhà trường đặt sinh viên thực tập cuối khóa nội quy đơn vị thực tập H - Đảm bảo tiến độ thực khóa luận tốt nghiệp mà Nhà trường giáo IN viên hướng dẫn đề - Chủ động tìm kiếm tài liệu, thông tin phục vụ cho trình thực tập K việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ̣C - Tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích mặt thực tiễn địa bàn O thực tập nhằm nâng cao hiểu biết ̣I H Tuy nhiên, thời gian thực tập ngắn, kiến thức thực tế nhận thức thân nhiều hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót trình thực Đ A tập tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp Trên tự kiểm điểm thời gain thực tập quan vừa qua, xin hứa phát huy tối đa ưu điểm hạn chế khuyết điểm thân Tôi xin chân thành cảm ơn Huế, ngày … tháng….năm… Người tự kiểm điểm Nguyễn Thị Kim Thoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá dự án Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế của Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội CSRD, Đánh giá dự án Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế của Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội CSRD, Đánh giá dự án Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế của Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội CSRD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay