Đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn Gerbera Huế

125 97 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế - - in h KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP cK ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN ườ ng Đ ại họ TẠI KHÁCH SẠN GERBERA HUẾ : Trần Phương Vũ Lớp : K43 Thương Mại Tr Sinh viên GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Niên khóa : 2009- 2013 Huế, 05/2013 ng ườ Tr Đ ại h in cK họ uế tế H Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Với tình cảm chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc uế tới tất cá nhân quan tạo điều kiện, giúp đỡ tế H nghiên cứu đề tài Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Thạc só Bùi Văn Chiêm, người hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm để hoàn thành đề tài nghiên cứu h Qua hướng dẫn thầy, không học nhiều kiến thức bổ ích mà in học thầy phương pháp nghiên cứu khoa học, thái độ tinh thần làm việc cK nghiêm túc Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Huế, nghiên cứu đề tài họ Phòng ban chức trực tiếp gián tiếp giúp đỡ suốt trình Đ ại Chúng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán công nhân viên khách sạn Gebera Huế; nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ, cung cấp tài ng liệu thực tế thông tin cần thiết để hoàn thành đề tài ườ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, gia đình, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu đề Tr tài Trần Phương Vũ- K43 Thương mại I Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi uế DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG vii tế H PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu in h Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 cK Phương pháp nghiên cứu 4.1 Quy trình nghiên cứu 4.2 Phương pháp thu thập số liệu họ 4.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Đ ại PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC6CHO NHÂN VIÊN.6 1.1 Cơ sở lý luận ng 1.1.1 Khái niệm động lực vấn đề liên quan ườ 1.1.2 Các học thuyết tạo động lực lao động 11 1.1.3 Những yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên 14 Tr 1.1.4 Những đặc trưng kinh doanh khách sạn 19 1.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.2.1 Những bất cập cơng tác tạo động lực cho nhân viên nước ta 20 1.2.2 Những điểm Bộ luật lao động (sửa đổi) có ảnh hưởng tới động lực làm việc người lao động 21 Trần Phương Vũ- K43 Thương mại ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 1.2.3 Chính sách phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế .24 1.3 Một số nghiên cứu tạo động lực làm việc trước 25 1.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu .28 uế 1.5 Câu hỏi nghiên cứu .29 1.6 Giả thuyết nghiên cứu 29 tế H CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN GERBERA HUẾ 30 2.1 Tổng quan khách sạn Gerbera Huế 30 h 2.1.1 Giới thiệu chung khách sạn Gerbera Huế 30 in 2.1.2 Cơ sở vật chất .30 cK 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh khách sạn qua năm 2011 - 2012 32 2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực khách sạn Gerbera Huế 35 họ 2.2 Những sách tạo động lực làm viêc cho nhân viên áp dụng khách sạn Gerbera Huế 37 Đ ại 2.2.1 Điều kiện làm việc 37 2.2.2 Các quy định mơi trường nhân 38 ng 2.2.3 Chính sách lương bổng 39 2.2.4 Chính sách phúc lơi .40 ườ 2.2.5 Chính sách bố trí cơng việc 41 Tr 2.2.6 Chính sách đào tạo thăng tiến, thăng tiến 43 2.2.7 Chính sách khen thưởng ký luật 43 2.3 Thực trạng cơng tác tạo động lực cho nhân viên khách sạn Gerbera Huế 46 2.3.1 Đặc điểm tổng thể điều tra 46 2.3.2 Xử lý thang đo mơ hình 48 Trần Phương Vũ- K43 Thương mại iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 53 2.3.4 Phân tích tương quan 54 2.3.5 Phân tích hồi quy đa biến 54 uế 2.3.6 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tính 56 2.3.7 Kiểm tra giả thuyết nghiên cứu 58 tế H 2.3.8 Đánh giá nhân viên yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc 59 2.3.9 Phân tích khác biệt động lực làm việc nhóm nhân viên .66 2.3.10.Những đề xuất nhân viên để tạo động lực làm việc cho họ .68 in h CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 69 cK CHO NHÂN VIÊN TẠI KHÁCH SẠN GERBERA HUẾ 69 3.1 Những giải pháp chung .69 3.2 Các giải pháp nhu cầu 69 họ 3.3 Các giải pháp Nhu cầu thể 70 Đ ại 3.4 Các giải pháp Nhu cầu tự hồn thiện .71 3.5 Các giải pháp Nhu cầu quan hệ 72 PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 73 ng Kết luận .73 ườ Kiến nghị quan quản lý nhà nước 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Tr PHỤ LỤC 76 Trần Phương Vũ- K43 Thương mại iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm : Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội NCCB : Nhu cầu NCĐTH : Nhu cầu thể NCHT : Nhu cầu hồn thiện NCQH : Nhu cầu quan hệ PGS : Phó giáo sư SL : Số lượng Trđ : Triệu đồng TS : Tiến sĩ h in cK : Ủy ban nhân dân Tr ườ ng Đ ại họ UBND tế H BHYT uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Trần Phương Vũ- K43 Thương mại v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trinh nghiên cứu .3 uế Sơ đồ 2: Mơ hình nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Khắc Hồn .26 Sơ đồ 3: Mơ hình nghiên cứu TS Trương Minh Đức 27 tế H Sơ đồ 4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 Sơ đồ 6: Mơ hình nghiên cứu hồn thiện 53 in h Sơ đồ 5: Cơ cấu tổ chức khách sạn Gerbera Huế 111 cK DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ họ Biểu đồ 1: Biểu đồ phân tán phần dư chuẩn hóa giá trị dự đốn chuẩn hóa 56 Tr ườ ng Đ ại Biểu đồ 2: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa .57 Trần Phương Vũ- K43 Thương mại vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 1: Phân biệt động động lực lao động Bảng 2: Các loại phòng khách sạn Gerbera Huế .31 uế Bảng 3: Tình hình khách đến khách sạn Gerbera Huế qua năm 2011 - 2012 32 Bảng 4: Tình hình vốn kinh doanh khách sạn qua năm 2011-2012 33 tế H Bảng 5: Kết kinh doanh khách sạn Gerbera Huế qua năm 2011 - 2012 .34 Bảng 6: Tình hình lao động khách sạn Gerbera Huế qua năm 2010-2012 36 Bảng 7: Đặc điểm tổng thể điều tra .47 in h Bảng 8: Tổng hợp kết phân tích nhân tố lần 50 cK Bảng 9: Đánh giá độ tin cậy thang đo 51 Bảng 10: Kết phân tích hồi quy 54 Bảng 11: Kiểm định tương quan hạng Spearman 57 họ Bảng 12: Đánh giá nhân viên yếu tố thuộc Nhu cầu 59 Đ ại Bảng 13: Đánh giá nhân viên yếu tố thuộc Nhu cầu thể 61 Bảng 14: Đánh giá nhân viên yếu tố thuộc Nhu cầu tự hồn thiện .62 Bảng 15: Đánh giá nhân viên yếu tố thuộc Nhu cầu quan hệ 64 ng Bảng 16: Đánh giá chung nhân viên nhân tố tạo động lực làm việc 65 ườ Bảng 17: Đánh giá nhân viên động lực làm việc họ 65 Bảng 18: Sự khác biệt đánh giá nhóm nhân viên phân theo thời gian Tr làm việc khách sạn 66 Bảng 19: Sự khác biệt đánh giá nhóm nhân viên phân theo trình độ chun mơn nghiệp vụ 67 Bảng 20: Đề xuất nhân viên để tạo động lực làm việc cho họ .68 Trần Phương Vũ- K43 Thương mại vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý nghiên cứu Để tồn phát triển cạnh tranh gay gắt thị trường, đặc biệt uế thời buổi kinh tế khó khăn nay, doanh nghiệp phải ln tìm cách cải thiện sản phẩm, chất lượng phục vụ, nâng cao suất lao động, mở rộng thị tế H trường để thực điều nguồn lực quan trọng mang tính định khơng phải cơng nghệ, thơng tin, mối quan hệ, hay nguồn lực tài mà người Nhận thức điều này, nên việc quản lý sử dụng hiệu lao động ln vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Việt Nam Vấn đề in h tuyển dụng bố trí sử dụng người, việc quan trọng khuyến khích, động viên, tạo động lực cho người lao động phát huy tối đa khả trí tuệ cK thân vấn đề then chốt việc sử dụng lao động Việc tạo động lực làm việc cho nhân viên quan họ doanh nghiệp dịch vụ, đặc biệt kinh doanh khách sạn Vì nhân viên mặt khách sạn, lực lượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Khi tạo động lực Đ ại làm việc cho nhân viên họ làm việc hăng say, khơng phục tốt khách hàng mà phát triển thêm khách hàng tương lai Vì vậy, để đứng vững thành cơng ngành đội ngũ lao động phải làm việc hết mình, cống hiến cho ng cơng việc Tuy nhiên, qua trao đổi ý kiến với trưởng phòng nhân khách sạn Gerbera Huế, chị cho biết lãnh đạo khách sạn quan tâm tới vấn đề tạo động ườ lực thực số biện pháp tới chưa mang lại kết mong đợi Để tìm hiểu, đánh giá mặt chưa được, ngun nhân tồn Tr đề biện pháp nhằm giúp khách sạn tiếp tục phát triển nên tơi định chọn đề tài “Đánh giá cơng tác tạo động lực làm việc cho nhân viên khách sạn Gerbera Huế” làm khóa luận tốt nghiệp cho Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Phục lục 5: Phân tích hồi quy Tương quan Correlations Dong luc lam viec Pearson Correlation coban 629 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 000 N 102 102 ** * 358 Sig (2-tailed) 240 429 Sig (2-tailed) họ 000 102 * 438 ** 102 343 ** 015 000 000 102 102 102 156 218 118 028 * 102 102 102 156 208 000 118 * 036 102 102 102 102 102 ** ** * * 534 Sig (2-tailed) 102 240 ** ** cK Pearson Correlation 534 102 438 000 N N ** ** 000 015 102 Pearson Correlation Quanhe 429 h 000 N Quanhe Sig (2-tailed) Pearson Correlation Tuhoanthien 102 ** ** 000 in Thehien 102 629 Tuhoanthien 358 000 N coban Thehien ** uế Dong luc lam viec tế H 5.1 .343 218 208 000 000 028 036 102 102 102 102 102 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Phân tích hồi quy Đ ại 5.2 Variables Entered/Removed Model Method Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) coban Quanhe Thehien ườ Variables Removed ng Variables Entered a Tuhoanthien Tr a Dependent Variable: Dong luc lam viec e Model Summary Change Statistics Model R R Adjusted R Std Error of the R Square Square Square Estimate Change Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại F Change df1 df2 Sig F Change Trang 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 629 a 396 390 49703 396 65.453 100 000 715 b 511 501 44952 115 23.255 99 000 733 c 538 523 43919 027 5.708 98 019 d 557 539 43194 020 4.317 97 040 746 a Predictors: (Constant), coban uế b Predictors: (Constant), coban, Quanhe tế H c Predictors: (Constant), coban, Quanhe, Thehien d Predictors: (Constant), coban, Quanhe, Thehien, Tuhoanthien e Dependent Variable: Dong luc lam viec e Regression 16.169 Residual 24.703 Total Regression Residual Regression Regression Residual Total Đ ại Residual Total Mean Square F 16.169 100 247 40.873 101 20.868 10.434 20.004 99 202 40.873 101 21.969 7.323 18.903 98 193 40.873 101 22.775 5.694 18.098 97 187 40.873 101 họ Total df cK Sum of Squares in Model h ANOVA Sig 65.453 000 a 51.638 000 b 37.965 000 30.517 000 c d ng a Predictors: (Constant), coban b Predictors: (Constant), coban, Quanhe c Predictors: (Constant), coban, Quanhe, Thehien ườ d Predictors: (Constant), coban, Quanhe, Thehien, Tuhoanthien Tr e Dependent Variable: Dong luc lam viec Coefficients Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta Correlations Model B (Constant) -.359 388 -.924 358 999 123 629 8.090 000 coban Std Error a Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại t Sig Zeroorder 629 Collinearity Statistics Partial Part Tolerance 629 629 VIF 1.000 1.000 Trang 103 Khóa luận tốt nghiệp 456 000 3.865 coban 802 119 505 6.748 000 629 561 474 882 1.133 Quanhe 536 111 361 4.822 000 534 436 339 882 1.133 -2.184 479 000 4.558 coban 751 118 473 6.361 000 629 541 437 853 1.172 Quanhe 497 110 335 4.527 000 534 416 311 863 1.159 Thehien 283 118 171 2.389 019 358 235 164 -2.597 511 000 5.078 coban 650 126 409 5.160 000 Quanhe 484 108 326 4.469 000 Thehien 271 117 164 2.326 022 Tuhoanthien 267 128 157 2.078 040 (Constant) (Constant) 464 349 726 1.378 534 413 302 860 1.163 358 230 157 919 1.088 429 206 140 803 1.246 Dò tim sai phạm Giả định liên hệ tuyến tính Tr ườ ng Đ ại họ cK 5.3.1 .629 in 5.3 .921 1.085 h a Dependent Variable: Dong luc lam viec uế -1.762 tế H (Constant) GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại Trang 104 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 5.3.2 Giả định phân phối chuẩn phần dư Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại Trang 105 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Nhìn vào đồ thị ta kết luận phân dư có phân phối chuẩn 5.3.3 Giả định tính độc lập sai số (khơng có tương quan phần dư) e Change Statistics R Adjusted R Std Error of the R Square Square Square Estimate Change F Change df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson tế H Model R uế Model Summary a 396 390 49703 396 65.453 100 000 715 b 511 501 44952 115 23.255 99 000 733 c 538 523 43919 027 5.708 98 019 746 d 557 539 43194 020 4.317 97 040 1.826 h 629 in a Predictors: (Constant), coban b Predictors: (Constant), coban, cK Quanhe c Predictors: (Constant), coban, Quanhe, Thehien d Predictors: (Constant), coban, Quanhe, Thehien, Tuhoanthien e Dependent Variable: Dong luc họ lam viec Giá trị kiểm định Durbin- Watson 1,826 nên miền chấp thuận giả thuyết (DU ;4- DU ) khơng có tương quan giữ phần dư biến độc lập 102 quan sát có Đ ại DL= 1,592 ,DU=1,788) 5.3.4 Giả định khơng có mối tương quan biến độc lập (đo lường Đa cộng ườ ng tuyến) Coefficients Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients (Constant) -.359 388 -.924 358 999 123 629 8.090 000 -1.762 456 000 3.865 coban 802 119 Quanhe 536 Tr B coban (Constant) coban Beta Correlations Model (Constant) Std Error a t Sig Zeroorder Collinearity Statistics Partial Part Tolerance VIF 629 629 629 1.000 1.000 505 6.748 000 629 561 474 882 1.133 111 361 4.822 000 534 436 339 882 1.133 -2.184 479 000 4.558 751 118 473 6.361 000 629 541 437 853 1.172 Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại Trang 106 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm 497 110 335 4.527 000 534 416 311 863 1.159 Thehien 283 118 171 2.389 019 358 235 164 921 1.085 -2.597 511 000 5.078 coban 650 126 409 5.160 000 629 464 349 726 1.378 Quanhe 484 108 326 4.469 000 534 413 302 860 1.163 Thehien 271 117 164 2.326 022 358 230 157 919 1.088 Tuhoanthien 267 128 157 2.078 040 429 206 140 803 1.246 (Constant) uế Quanhe 5.3.5 Giả định phương sai sai số khơng đổi Correlations tế H Giá trị VIF
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn Gerbera Huế, Đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn Gerbera Huế, Đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại khách sạn Gerbera Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay