Đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

93 86 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:28

I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA KINH T V PHT TRIN -- - ấ KHểA LUN Tấ H U TT NGHIP I HC H NH GI CễNG TC QUN Lí V S DNG IN VN NGN SCH NH NC TRONG U T K XY DNG C BN TRấN A BN A I H O C HUYN B TRCH, TNH QUNG BèNH PHM TH THU H KHểA HC: 2010 - 2014 I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA KINH T V PHT TRIN -- - ấ KHểA LUN Tấ H U TT NGHIP I HC NH GI CễNG TC QUN Lí V S DNG IN H VN NGN SCH NH NC TRONG U T K XY DNG C BN TRấN A BN A I H O C HUYN B TRCH, TNH QUNG BèNH Sinh viờn thc hin: Giỏo viờn hng dn: Phm Th Thu H ThS Mai Chim Tuyn Lp: K44A K hoch - u t Niờn khúa: 2010 - 2014 Hu, thỏng nm 2014 Li Cm n Khúa lun ny l tng hp kt qu ca quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu kt hp vi kinh nghim thc tin v s n lc c gng ca bn thõn hon thnh khúa lun ny, em xin gi li cm nchõn thnh n: Quý Thy Cụ Trng i hc Kinh t Hu ó tn tỡnh ging dy cho ấ em sut thi gian hc trng, giỳp em trang b nhng kin thc cn U thit cho vic hon thnh khúa lun v ngh nghip tng lai c bit l Thy H giỏo - ThS Mai Chim Tuyn ó tn tỡnh hng dn cho em sut thi gian Tấ lm khúa lun Chỳ Nguyn Vn T, Phú phũngTi chớnh - K hoch huyn B Trch ó H to mi iu kin v giỳp cho em sut thi gian thc cựng ton th IN cỏc cụ chỳ ti Phũng Ti chớnh K hoch huyn B Trch ó nhit tỡnh úng gúp ý kin giỳp em hon thnh tt ti tt nghip K Cui cựng em xin gi li cm n n ton th bn bố v gia ỡnh ó luụn C ng viờn, khuyn khớch em sut thi gian hc cng nh thi gian O thc hon thnh tt khúa lun tt nghip ca mỡnh I H Do thi gian cú hn nờn ti khụng trỏnh nhng sai sút, rt mong nhn c s gúp ý chõn thnh ca Quý Thy, Cụ v cỏc bn ti c A hon thin hn Hu, thỏng nm 2014 Sinh viờn thc hin Phm Th Thu H MC LC DANH MC CC S V TH v DANH MC CC BNG vii TểM TT NGHIấN CU vii PHN I: T VN 1 Tớnh cp thit ca ti .1 Mc tiờu nghiờn cu ấ Phng phỏp nghiờn cu .2 U i tng v phm vi nghiờn cu .3 H PHN II: NI DUNG V KT QU NGHIấN CU Tấ CHNG 1: TNG QUAN V VN QUN Lí V S DNGVN NSNN TRONG U T XDCB .4 H 1.1 C s lý lun v qun lý v s dng NSNN u t XDCB IN 1.1.1 Tng quan v u t xõy dng c bn 1.1.1.1 Khỏi nim K 1.1.1.2 Vai trũ ca u t xõy dng c bn C 1.1.1.3 c im chung ca u t xõy dng c bn O 1.1.1.4 Chc nng ca u t xõy dng c bn .9 I H 1.1.2 Tng quan v u t xõy dng c bn 10 1.1.2.1 Khỏi nim 10 A 1.1.2.2 Phõn loi u t xõy dng c bn .11 1.1.3 Tng quan v ngõn sỏch Nh nc 12 1.1.3.1 Khỏi nim ngõn sỏch Nh nc .12 1.1.3.2 Vai trũ ca NSNN u t XDCB 13 1.1.3.3 Ni dung qun lý v s dng NSNN u t XDCB 14 1.1.3.4 Yờu cu i vi qun lý v s dng NSNN u t XDCB .15 1.1.3.5 Cỏc nhõn t nh hng n kt qu qun lý v s dng NSNN u t XDCB 16 1.1.4 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu qun lý v s dng NSNN u t XDCB 21 i 1.2 C s thc tin v qun lý v s dng NSNN u t XDCB 23 1.2.1 Kinh nghim qun lý v s dng NSNN u t XDCB thnh ph Nng .23 1.2.2 Kinh nghim qun lý v s dng NSNN u t XDCB tnh Vnh Phỳc .25 1.2.3 Bi hc kinh nghim rỳt 26 CHNG 2: NH GI CễNG TC QUN Lí V S DNGVN NSNN ấ TRONG U T XDCB TRấN A BNHUYN B TRCH, TNH QUNG U BèNH .27 H 2.1 Tỡnh hỡnh c bn ca huyn B Trch 27 2.1.1 c im t nhiờn 27 Tấ 2.1.2 Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi 29 2.1.3 Tỡnh hỡnh thu chi ngõn sỏch trờn a bn huyn B Trch 33 H 2.2 Qun lý v s dng NSNN u t XDCB trờn a bn huyn B Trch IN giai on 2009 - 2013 36 K 2.2.1 VT v t trng ca XDCB phõn theo a bn ca tnh Qung Bỡnh giai on 2009 2013 36 C 2.2.2 Chi u t XDCB tng chi ngõn sỏch trờn a bn huyn B Trch giai O on 2009 2013 41 I H 2.2.3 C cu VT t NSNN u t XDCB ca huyn B Trch phõn theo lnh vc giai on 2009 2013 43 A 2.2.4 C cu u t t NSNN u t XDCB ca huyn B Trch phõn theo d ỏn giai on 2009 - 2013 46 2.2.5 Tỡnh hỡnh thc hin gii ngõn VT t NSNN u t XDCB trờn a bn huyn B Trch giai on 2009 2013 .47 2.2.6 Mt s cụng tỏc v qun lý v s dng NSNN u t XDCB trờn a bn huyn B Trch giai on 2009 2013 48 2.3 Mt s kt qu v hn ch qun lý v s dng NSNN cho u t XDCB trờn a bn huyn B Trch giai on 2009 - 2013 .52 2.3.1 Mt s kt qu t c 52 2.3.2 Mt s hn ch, tr ngi v nguyờn nhõn ca nú 53 ii 2.3.2.1 Mt s hn ch, tr ngi 53 2.3.2.2 Nguyờn nhõn ca hn ch, tr ngi 55 CHNG 3: NHNG NH HNG V GII PHP CH YUNHM NNG CAO HIU QU QUN Lí V S DNGVN NGN SCH NH NC TRONG U TXY DNG C BN TRấN A BN HUYN B TRCH 56 3.1 nh hng phỏt trin u t XDCB ca huyn B Trch n nm 2020 56 3.1.1 nh hng chung .56 3.1.2 u t phỏt trin cỏc kt cu h tng trng im 57 ấ 3.1.2.1 Mng li giao thụng .57 U 3.1.2.2 Phỏt trin h tng nụng, lõm nghip, thy sn 57 H 3.1.2.3 Phỏt trin mng li cp in 58 Tấ 3.1.2.4 Phỏt trin thụng tin liờn lc .58 3.1.2.5 Phỏt trin cỏc ngnh dch v 58 3.1.2.6 Phỏt trin h tng ụ th 59 H 3.1.2.7 H tng cỏc cm khu cụng nghip 59 IN 3.1.2.8 Cỏc lnh vc xó hi 60 K 3.2 Nhng gii phỏp ch yu nhm nõng cao hiu qu qun lý v s dng NSNN u t XDCB trờn a bn huyn B Trch .60 C 3.2.1 Ci tin phng phỏp giao k hoch u t XDCB hng nm 60 O 3.2.2 Nõng cao hiu qu vic la chn nh thu, ch nh thu 61 I H 3.2.3 Qun lý tt vic cp phỏt, toỏn v quyt toỏn u t 61 3.2.4 Hon thin cụng tỏc kim tra, tra, giỏm sỏt qun lý v s dng cụng khai A NSNN u t XDCB 62 3.2.5 i mi cụng tỏc cỏn b qun lý v hon thin b mỏy qun lý, s dng NSNN u t XDCB 62 3.2.6 Hon thin th ch, chớnh sỏch qun lý v s dng NSNN u t XDCB 63 PHN III: KT LUN V KIN NGH 64 Kt lun 64 Kin ngh 65 TI LIU THAM KHO .68 iii An ninh quc phũng CC C cu CHDCND Cng hũa dõn ch nhõn dõn CNH - HH Cụng nghip húa hin i húa CSHT C s h tng VT n v tớnh GTNT Giao thụng nụng thụn GTVT Giao thụng ti HND Hi ng nhõn dõn KH K hoch KT - XH Kinh t - xó hi NS U H Tấ IN Ngõn sỏch QD C QLNN Ngõn sỏch nh nc K NSNN Quc doanh Qun lý Nh nc Quyn s dng O QSD S lng Tr. Triu ng THPT Trung hc ph thụng TL T l TNCN Thu nhp cỏ nhõn TP Thnh ph TSC Ti sn c nh UBND y ban nhõn dõn UBMTTQVN y ban mt trn T quc Vit Nam VT Vn u t XDCB Xõy dng c bn I H SL A ấ ANQP H DANH MC CC CH VIT TT V Kí HIU iv DANH MC CC S V TH Biu 1: C cu ngnh kinh t ca huyn B Trch giai on 2009 - 2013 31 Biu 2: VT XDCB phõn theo a bn ca tnh Qung Bỡnh Giai on 2009 2013 39 U ấ Biu 3: C cu VT XDCB phõn theo a bn ca tnh Qung Bỡnh Giai H on 2009 2013 39 Biu 4: K hoch NSNN u t XDCB qua cỏc nm 2009 2013 trờn a Tấ bn huyn B Trch .42 Biu 5: S lng VT t NSNN u t XDCB ca huyn B Trch phõn H theo lnh vc giai on 2009 - 2013 45 IN Biu 6: C cu VT t NSNN u t XDCB ca huyn B Trch phõn theo A I H O C K lnh vc giai on 2009 2013 .46 v DANH MC CC BNG Bng 1: Tc tng trng kinh t ca huyn B Trch giai on 2009 2013 30 ấ Bng 2: Thu, chi ngõn sỏch Nh nc huyn B Trch giai on 2009 - 2013 35 U Bng 3: VT v t trng ca VT XDCB phõn theo a bn ca tnh Qung Bỡnh giai H on 2009 - 2013 38 Tấ Bng 4: C cu u t t NSNN u t XDCB ca huyn B Trch phõn theo d ỏn giai on 2009 - 2013 46 H Bng 5: Tỡnh hỡnh thc hin gii ngõn VT t NSNN u t XDCB huyn B A I H O C K IN Trch giai on 2009 2013 47 vi TểM TT NGHIấN CU u t XDCB l mt nhng yu t gúp phn to nờn s phỏt trin ca t nc theo hng CNH-HH Tuy nhiờn, vic qun lý v s dng NSNN u t XDCB nc ta núi chung v trờn a bn tnh Qung Bỡnh, huyn B Trch núi riờng cũn nhiu hn ch, bt cp: mt s lut phỏp, chớnh sỏch, c ch khụng cũn phự hp; u t dn tri dn n kộm hiu qu; tỡnh trng buụng lng qun lý dn n lóng phớ, tht thoỏt ca Nh nc, lm suy gim cht lng cỏc cụng trỡnh; t ấ l gii ngõn cũn chm v thp so vi k hoch; quy hoch v k hoch u t cha U ng b; b mỏy qun lý khụng hiu qu, nờn d dng xy tỡnh trng tht thoỏt H NSNN u t XDCB, lm nh hng n cht lng cng nh thi gian s Tấ dng ca cỏc cụng trỡnh XDCB.Vỡ vy, ti ó trung ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý v s dngvn NSNN u t XDCB ng thi a gii phỏp khc phc IN D liu phc v nghiờn cu: H nhng hn ch, bt cp núi trờn Cỏc thụng tin, s liu th cp t phũng Ti chớnh K hoch,phũng Thng kờ K huyn B Trch v s Ti chớnh tnh Qung Bỡnhc thu thp phc v cho nghiờn C cu O Phng phỏp nghiờn cu: I H - Phng phỏp thu thp:thu thp s liu th cp t phũng Ti chớnh K hoch, phũng Thng kờ huyn B Trch v s Ti chớnh tnh Qung Bỡnh A - Phng phỏp x lý v phõn tớch s liu: + Phng phỏp x lý s liu: x lý s liu bng phn mm Microsoft Office Excel + Phng phỏp phõn tớch s liu: ++ Thng kờ mụ t ++ Phng phỏp so sỏnh Kt qu nghiờn cu cho thy Trong nhng nm qua, huyn B Trch v ton tnh Qung Bỡnh ó cú bc phỏt trin ỏng k v KT - XH núi chung v u t XDCB núi riờng Giai on 2009 vii TI LIU THAM KHO B Ti chớnh, Cỏc thụng t hng dn v qun lý, toỏn, quyt toỏn u t XDCB v CTMT giai on 2010 2020 B Xõy dng (2009), Cỏc thụng t hng dn v qun lý chi phớ, hp ng hot ng xõy dng giai on 2010 2020 ThS H Tỳ Linh (2012),Bi ging Kinh t u t, Trng i hc Kinh t ấ Hu U Phũng Ti chớnh K hoch huyn B Trch (2013), Tng hp cỏc ch tiờu H kinh t - xó hi nm 2013 hin quyt toỏn d ỏn hon thnh nm 2013 Tấ 5.Phũng Ti chớnh K hoch huyn B Trch (2013), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc Phũng Thng kờ huyn B Trch (2012), Niờn giỏm thng kờ huyn B Trch H nm 2012 IN Quc Hi nc CHXHCNVN (2002,2003,2005), Lut NSNN nm 2002, Lut K Xõy dng nm 2003, Lut doanh nghip nm 2005, Lut u t nm 2005, Lut u thu nm 2005, NXB Chớnh tr quc gia , H Ni C Th tng Chớnh ph (2010), Quyt nh 60/2010/Q-TTg v ban hnh quy O nh nguyờn tc, tiờu chớ, nh mc phõn b u t XDCB I H UBND huyn B Trch (2008), Bỏo cỏo tng hp quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi huyn B Trch m nm 2020 A 10.UBND huyn B Trch (2011), Tp vựng kinh t Bc Trung B 11.UBND tnh Qung Bỡnh (2011, 2012, 2013), Bỏo cỏo quyt toỏn tỡnh hỡnh u t cụng trỡnh hon thnh ó quyt toỏn 12 UBND tnh Qung Bỡnh (2010, 2011, 2012, 2013), Ngh quyt HND tnh v phõn b u t ca tnh Qung Bỡnh 13.UBND tnh Qung Bỡnh (2011, 2012, 2013), Quyt toỏn chi XDCB ca ngõn sỏch cp tnh 68 14 Cỏc website http://thuvienphapluat.vn http://doc.edu.vn http://luanvan.net.vn http://www.wattpad.com http://www.sav.gov.vn http://www.mof.gov.vn ấ http://www.dankinhte.vn U http://botrach.quangbinh.gov.vn H http://www.quangbinh.gov.vn http://vi.wikipedia.org A I H O C K IN H Tấ http://vietbao.vn 69 A C O I H H IN K PH LC 70 ấ U H Tấ Ph lc 1: Danh mc cỏc d ỏn u t s dng NSNN u t XDCB ca huyn B Trch nm 2010 STT I Danh mc cỏc d ỏn u t Công trình trả nợ + chuyển tiếp Điện nớc Giao thông - Thuỷ lợi ấ Đường Bắc Chợ Trung Trạch U Bó vĩa trường TH số Hoàn Lão tòa án Cầu Phường Bún Đường từ cầu phờng bún Ga Hoàn Lão N/C đờng GTNT vào Rào Con Nâng cấp đường GTNT vào Kà Roòng đường bê tông vào trung tâm Thợng Trạch H Quy hoạch mở rộng TT Hoàn Lão Xây dựng công trình C III IN Công trình Y tế -GD CT dân dụng K II Tấ H O Giao thông - Thuỷ lợi đường từ tòa án trung tâm trị Nối dài đờng Vạn Trạch Sơn Lộc Kéo dài đờng 36m lên phía Nam S/C ngầm tràn kà Roòng N/C đờng GTNT vào Rào GĐ2 Khắc phục sửa chữa nớc sinh hoạt Kà Roòng A I H Xây dựng công trình dân dụng Nhà lớp học tầng phòng, san ủi mặt Trung tâm dạy nghề Kè bờ tây nhà văn hóa trung tâm Công trình GPMB Cầu Phờng Bún 71 Trung tâm dạy nghề huyện Bố Trạch VP UBND huyện: Trung tâm giao dịch cửa LT Huyện BT Phòng TC-KH: Chuẩn bị đầu tđường Hải-Phú-Vạn-Phú Định BQL CTCC: Điện chiếu sáng Thị trấn Hoàn Lão SC hàng rào nhà để xe nhà VHTT Phòng học THPT Số Bố Trạch XD nhà ăn, nhà bếp ban CHQS huyện IN H Ban CHQS huyện: Tấ Trường THPT số 1BT: U Sữa chữa nhà văn hóa trung tâm huyện H ấ TT VHTT huyện: K Quy hoạch sử dụng đất toàn huyện C UBND xã Thanh Trạch: Trường Mầm non Thanh Trạch Trường THCS Thanh Trạch đường từ xóm đến xóm thôn Tiền Phong xã Thanh Trạch I H O A UBND xã Hng Trạch: Trường mầm non Khơng Hà Trường THCS Hng Trạch Trường TH số Hng Trạch Chợ Khơng Hà Chống sạt lỡ đồi tổng hợp đường nội vùng khu tái định c Khe Su xã Hng Trạch UBND thị trấn Hoàn Lão: Trường THCS Quách Xuân Kỳ 72 đường từ Cỗu Phờng Bún nhà VH TK đường QHPL đất phía Nam TH số Hoàn Lão UBND xã Hoàn Trạch: Nhà chức Trường TH Hoàn Trạch Nhà chức Trường mầm non Hoàn Trạch đường từ Trường TH thôn đường mở rộng khu dân c ấ UBND xã Cự Nẫm: Trường mầm non Cự Nẫm Chợ Cự Nẫm đường GTNT Cự Nẫm tuyến Thôn Hòa Sơn Trường MN Khương Sơn A I H O C K IN H Tấ H U 73 Ph lc 2: Danh mc cỏc d ỏn u t s dng NSNN u t XDCB ca huyn B Trch nm 2011 STT Danh mc cỏc d ỏn u t Ban qun lý cỏc d ỏn Trng THPT s ni ng 32m Cu Phng Bỳn Sa cha Ngm trn K Roũng - K Roũng Sa cha m cu ng Vn Trch i Sn Lc Sa cha ng liờn xó Hon Lóo i Ho Trch Sa cha ng Vc Chốo i Lõm Trch Khc phc ng TK i Ch Ga (Bóo lt) ng GTNT Ni vựng Bn Ro Con G Nh lp hc 2T6P + san i MB Trung tõm DN B.Trch 10 ng Trung ụng bin 11 ng sau KBNN n Bu in huyn 12 Bi thng THGPMB ng t To ỏn i T tõm CT 13 Nc sinh hot Bn Ro Con 14 Bi thng thit hi GPMB ng t TK4 i Ch Ga 15 Kố B tõy Nh hoỏ Trung tõm 16 Khc phc, sa cha nc sinh hot bn C Roũng 17 Bú va t trng TH s II Hon Lóo i To ỏn A I H O C K IN H Tấ H U ấ 18 Ni di ng Vn Trch i Sn Lc 19 ng phớa nam ao cỏ 20 ng giao thụng vo Bn C xó Thng Trch 21 Kho sỏt a hỡnh, quy hoch chi tit khu vc Bu Ri 22 ng t nh ễng Cm n nh ễng Nam 23 ng Cn Si 24 Kộo di ng 36m 25 ng 32m th trn Hon Lóo 74 26 p Bu i xó Ho Trch 27 Thoỏt nc Ch Hon Lóo 28 ng Bc Ch Trung Trch 29 Ci to sa cha Tr s UBND huyn 30 Quy hoch chung XD trung tõm th trn NTVT 31 ng t Túa ỏn i Trung tõm chớnh tr Ban qun lý cỏc cụng trỡnh cụng cng in chiu sỏng th trn Hon Lóo Quy hoch s dng t ton huyn Trung tõm GD ca liờn thụng huyn B Trch Quy hoch SD n nm 2020 v KH SD nm Ci to Nh v sinh tr s UBND huyn B Trch Huyn y Tr s c quan Huyn u Trm thỳ y huyn Nh Kho vt t Trm Thỳ Y BCH Quõn s huyn H tr xõy dng Nh n Huyn i Trng THPT s B Trch Trng THPT s B Trch Th trn Hon Lóo A I H O C K IN H Tấ H U ấ Vn phũng HND-UBND huyn Trng MN Hon Lóo ng TK 9:Tuyn Quỏn ễ.Tho n nh ễ Giỏo ng TK 12 - Tuyn nh ễ Hiu n nh ễ Tm ng TK - Tuyn nh ễ Quý n nh b Hnh Xó Phỳc Trch Trng TH s II Phỳc Trch ng vo Ch Troúc Trng TH s II Phỳc Trch 75 Nh Hiu b phũng tng trng THCS Phỳc Trch ng GTNT t Trung Tõm xó i Bu Sen Xó Lõm Trch Trng Mm non Lõm Trch Trng TH Lõm Trch Tr s UBND xó Lõm Trch 10 Xó Xuõn Trch ng ni vựng quy hoch t ng Ru Lụ Nh v sinh trng TH s II Xuõn Trch 11 Xó Sn Trch Trng TH s I Sn Trch Trng TH s IV Sn Trch Ngha trang lit s Sn Trch ng GTNT tuyn ng HCM i thụn Cự Lc Tr s UBND xó Sn Trch 12 Xó Hng Trch ng Ni thụn C Giang ng GTNT xó Hng Trch Nh Hiu b phũng trng TH & THCS Hng Trch Nh Hiu b phũng trng MN Khng H San i cc b lm nh G khu TC di dõn Cng hoỏ mt ng v XD GT NV khu TC Khe Su A I H O C K IN H Tấ H U ấ ng Ni vựng khu Tỏi nh c Khe Su xó Hng Trch 13 Xó Liờn Trch Hi trng kiờm tr s lm vic UBND xó Liờn Trch Khc phc SC H cha nc Cõy Tt xó Liờn Trch 76 Ph lc 3: Danh mc cỏc d ỏn u t s dng NSNN u t XDCB ca huyn B Trch nm 2012 STT Danh mc cỏc d ỏn u t Trng THCS Hi Trch Trng THCS Bc Trch Trng THCS Tõy Trch Nh CN P Trng THCS Vn Trch (BS Q 5287) Trng TH s Sn Trch Trng THCS Trung Trch Trng MN Khng H Nh lp hc 3P khu Tam Tang xó Lõm Trch Trng MN Thanh Sen 10 Trng THCS C Nm 11 Trng THCS Vn Trch 12 Trng TH s II i Trch 13 Trng TH c Trch 14 Trng TH v THCS Nhõn Trch 15 Trng MN Hon Trch 16 Trng TH &THCS Hng Trch 17 Trng THCS Lu Trng L (Nh hiu b ) 18 Nh hiu b Trng TH Trung Trch 19 Ci to tr s Huyn u 20 Hi trng kiờm tr s lm vic xó Vn Trch 21 Hi trng kiờm tr s lm vic xó Bc Trch 22 Hi trng kiờm tr s lm vic xó Ho Trch 23 Bo trỡ, sn mt ngoi tr s Mt trn 24 H thng GTNT xó Bc Trch HM: Gm 05 tuyn ng thuc xó Bc Tr 25 ng Trch:HT GTNT xó T gm 18 tuyn ng A I H O C K IN H Tấ H U ấ 77 26 ng GTNT Tuyn xó Vn Trch ng GTNT theo tiờu XD NTM HM: gm 95 cng hp thuc thụn xó 27 Hon Trch H thng ng GTNT theo tiờu NTM: HM Gm 06 tuyn ng GTNT xó H Trch 29 ng GTNT Thụn xó Trung Trch 30 Kờnh tiờu ỳng H Bu M xó Trung Trch 31 ng t M Cỏt Mự O bin xó Trung Trch 32 Mng tiờu nc t M O Bu Vng thụn xó Trung Trch U ấ 28 H H thng ng GTNT theo tiờu NTM: HM Gm 05 tuyn ng, 02 tuyn kờnh mng v 07 cng hp xó Trung Trch 34 ng GTNT xó i Trch (Tuyn 1) 35 ng GTNT xó i Trch (Tuyn 2) 36 GPMB CT Kộo di ng 36m ti xó Trung Trch v TT HL 37 Ch ng Trch 38 Trng TH Hũa Trch 39 Trng TH Bc Trch 40 Trng MN Hi Trch 41 Tr s lm vic UBND xó M Trch 42 Trng TH s I Sn Trch 43 Trng MN Lõm Trch 44 Nh hiu b Trng TH Hũa Trch 45 Hng ro Trng TH Hũa Trch 46 Nh chc nng Trng THCS Bc Trch 47 Tuyn in t nh ễ Hip i nh VH TK3 48 Tuyn in t QL1A i TK11 49 Ci to m rng tr s lm vic Huyn y 50 Tr s lm vic Th trn NT Vtrung 51 Tuyn t ngó ba BV i Ga K Ry A I H O C K IN H Tấ 33 78 52 Tuyn t Bu in huyn i Ch Hon Lóo 53 Tuyn t nh Anh Thnh i nh anh Quý 54 ng giao thụng ni vựng ch Trúc Phỳc Trch Tuyn t ngó ba Hon Lóo QL1A n quỏn c phờ Cõy Phng (Tk 3) (QD 2156-9/8) 56 ng THPT s i ng 32m (QD 2156-9/8) 57 Kộo di ng 36m (QD 2156-9/8) 58 ng t To ỏn i Trung tõm Chớnh tr 59 p Bu i xó Ho Trch (QD 2156-9/8) 60 Ci to nh v sinh Tr s UBND huyn H U ấ 55 Tấ KP TH di di Trm bin ỏp CT: ng sau KBNN n Bu in)(Q 82703/05) 62 Tuyn in t nh ễ Hip i nh VH TK3 (Q 1478-29/5) 63 Tuyn in t QL1A i TK11 (Q 1478-29/5) 64 ng TK12, Tuyn Nh ễ Hựng i nh B Min (Q 3293-27/09) 65 ng ni vựng khu TC Khe su xó Hng Trch 66 ỡnh ch Khng H xó Hng Trch 67 Nh chc nng Trng THCS ng Trch 68 Nh hiu b Trng TH Trung Trch (Mc 2) 69 Trng TH H Trch (6 phũng) A I H O C K IN H 61 70 Bi thng thit hi GPMB ng TK4 i ch Ga 71 BS cng húa mt ng GTXD ng GTnv khu tỏi C Khe Su, Hng Trch 72 San i cc b lm nh GDD khu TC di dõn khn cp 73 ng t nh ễng Cm i nh ễng Nam- Tiu khu 74 Nh lp hc (2 tng, phũng), san i mt bng TT dy ngh 75 XD bói tm bin- xó Trung Trch(tuyn cui cựng ng trung ụng bin) 76 Nh lp hc 2T6P Trng TH Nhõn Trch 79 77 Nh chc nng Trng THCS i Trch 78 Trng THCS Phỳc Trch (Nh hiu b tng 6P) 79 Tuyn t ng HCM i thụn Cự Lc Xó Sn Trch 80 Tuyn thụn Nguyờn Sn vo nh VH thụn Xó C Nm ng GT xó Hon Trch: NCSC kờnh cp Bn Tỏng; tuyn Phỳ Canh-Ca M 82 Tuyn Cỏt Trng thụn Xó Trung Trch 83 ng GT t xúm 16,17 i thụn Phỳc t Tõy Xó i Trch 84 QH SD t n nm 2020, KH s dng t nm 2011-2015 85 GPMB CT Kộo di ng 36m ti xó Trung Trch v TT HL 86 Nh chc nng Trng THCS Quỏch Xuõn K 87 CBT Trng MN Xuõn Trch 88 CBT Trng MN Phỳc Trch (KV thụn Chy Lp) 89 ng vo Trung tõm Dy ngh huyn 90 ng thụn Trung Trch- Nh ễ Mai TK2 HL 91 Cng, hng ro BQL d ỏn huyn 92 Cp in Trung tõm Dy ngh huyn 93 Nh xe Trung tõm dy ngh huyn 94 Bú va t Trng TH s II HL i Tũa ỏn huyn 95 Khc phc ng TK4 ch ga Hon lóo A I H O C K IN H Tấ H U ấ 81 96 Sa cha m cu Vn Trch - Sn Lc 97 Sa cha ng liờn thụn Hon lóo - Hũa Trch 98 Ni di ng Vn Trch - Sn Lc 99 ng Trung ụng bin 100 NC, SC tr s sõn c quan UBND huyn 101 Trng MN Thanh Trch 102 Trng MN Khng H 80 Ph lc 4: Danh mc cỏc d ỏn u t s dng NSNN u t XDCB ca huyn B Trch nm 2013 STT Danh mc cỏc d ỏn u t UBND xã Thanh Trạch đường quy hoạch san lấp khu đất Hà Lồi - đường thôn Thanh Vinh Cảng Thanh Trạch - đường thôn Thanh Vinh Quốc lộ 1A - Trường mầm non Thanh Trạch - Hạng mục: Sân bê tông +khuôn viên - Trường THCS Thanh Trạch - Hạng mục: Nhà lớp học chức - U H Trường THCS Thanh Trạch, Hạng mục: Lát gạch phòng học phòng chức Tấ - ấ B Trường THCS Thanh Trạch - Hạng mục: Quét vôi sửa chữa nhà lớp học 2T, 8P đường quy hoạch + San lấp khu đất khu vực Hà Lồi (giai đoạn 2) - đường vào xóm thôn Tiền Phong IN đường GTNT xã Thanh Trạch - Tuyến: từ đờng cảng Gianh thôn Thanh K - H - Hải đường vào chùa Thanh Quang - UBND xã Hải Trạch Trường mầm non Hải Trạch - Hạng mục: Nhà lớp học phòng - Sửa chữa đờng vào khu nghĩa trang A I H O C - - Trường THCS Hải Trạch - Hạng mục: Nhà lớp học phòng - đường nội vùng thôn Nội Hải - UBND xã Bắc Trạch - đường GTNT xã Bắc Trạch - Tuyến 1: Quốc lộ 1A nhà văn hóa thôn 10; Tuyến 2: Kéo dài tuyến thôn đường GTNT xã Bắc Trạch - Tuyến 1: Quốc lộ 1A nhà văn hóa thôn 3; Tuyến 2: Quốc lộ 1A nhà VH thôn 4; Tuyến 3: Kéo dài tuyến thôn UBND xã Cự Nẫm 81 - Trường mầm non Cự Nẫm - Hạng mục: Nhà lớp học phòng khu vực trung tâm xã Trường mầm non Cự Nẫm - Hạng mục: Nhà lớp học phòng khu vực Khơng Sơn UBND xã Sơn Lộc đường giao thông liên thôn (Tuyến + Tuyến 2) - Trường tiểu học Sơn Lộc - Hạng mục: Nhà chức - UBND xã Đức Trạch Trường mầm non Đức Trạch - Hạng mục: Nhà lớp học phòng - U H Đình làng xã Đức Trạch - Hạng mục: Sân bê tông văn hóa thể dục thể thao khu vực Trung Đông Nghĩa trang Liệt Sỹ xã Đức Trạch - Hạng mục: Lát gạch phần sân sau mộ Tấ - ấ - sửa chữa hàng rào UBND xã Tây Trạch San lấp mặt tạo quỹ đất thuê kinh doanh dịch vụ - đường từ xóm Rẫy Bàu Xanh IN K Hệ thống đờng GTNT theo tiêu chí xây dựng NTM - Hạng mục: gồm 09 tuyến đờng thuộc xã Tây Trạch A I H O C - H - 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay