Đánh giá công tác huy động vốn tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đô Lương- Nghệ An

115 34 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:28

I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA QUN TR KINH DOANH - - KHểA LUN TT NGHIP I HC NH GI CễNG TC HUY NG VN TN DNG TI CHI NHNH NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN HUYN ễ LNG TNH NGH AN HONG TH TR GIANG Khúa hc 2008-2012 I HC HU TRNG I HC KINH T KHOA QUN TR KINH DOANH - - PHIU KHO ST KHCH HNG NH GI CễNG TC HUY NG VN TN DNG TI CHI NHNH NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN HUYN ễ LNG TNH NGH AN Sinh viờn thc hin: Hong Th Tr Giang Lp: K42 Qun Tr Kinh Doanh Tng Hp Niờn khoỏ: 2008-2012 Hu, 5-2012 hon thnh khúa lun ny ngoi s n lc ca bn thõn tụi cũn nhn c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc cỏ nhõn v t chc Tụi xin by t lũng cỏm n v kớnh trng n tt c th v cỏ nhõn ó to iu kin giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Trc ht tụi xin by t lũng bit n sõu sc n thy giỏo PSG.TS NGUYN TI PHC- Ngi ó hng dn trc tip tụi hon thnh khúa lun ny Tụi xin chõn thnh cỏm n n Ban giỏm hiu, khoa qun tr kinh doanh, cỏc ging viờn Trng i Hc Kinh T Hu - i Hc Hu- Ngi ó trang b cho tụi nhng kin thc quý bỏu tụi hon thnh khúa lun ny Cỏm n th cỏn CBCNV chi nhỏnh Ngõn hng NNo&PTNT huyn ụ Lng tnh Ngh An ó to iu kin ht sc thun li v giỳp tụi sut qus trỡnh thc Cui cựng tụi xin gi li cỏm n n gia ỡnh, bn bố ó ng viờn chia s, giỳ nhit tỡnh v úng gúp nhiu ý kin quý bỏu tụi hon thnh khúa lun ny Xin chõn thnh cỏm n! Hu, thỏng 05 nm 2012 Sinh viờn: Hong Th Tr Giang MC LC PHN 1: T VN 1 Lý chn ti Mc tiờu nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu .2 Phng phỏp nghiờn cu .3 4.1 Phng phỏp vt bin chng .3 4.2 Phng phỏp thu thp d liu 4.3 Phng phỏp x lý s liu PHN 2: NI DUNG V KT QU NGHIấN CU CHNG I: C S KHOA HC CA VN NGHIấN CU 1.1 C s lý lun 1.1.1 Lý lun chung v ngõn hng thng mi 1.1.1.1 Khỏi nim v ngõn hng thng mi 1.1.1.2 Cỏc hot ng ca ngõn hng thng mi 1.1.2 Vn kinh doanh ngõn hng 10 1.1.2.1 Khỏi nim v ca ngõn hng thng mi 10 1.1.2.2 Vai trũ ca i vi hot ng kinh doanh ngõn hng 10 1.1.2.3 C cu ca ngõn hng thng mi 13 1.1.3 Vn t huy ng ca ngõn hng thng mi 17 1.1.3.1 Phõn loi theo thi hn huy ng .17 1.1.3.2 Theo ngun huy ng .18 1.1.3.3 Theo hỡnh thc huy ng 19 1.1.3.4 Phõn loi theo loi tin .20 1.1.4 Cỏc yu t nh hng n ngun huy ng 20 1.1.4.1 Nhõn t khỏch quan 20 1.1.4.2 Nhõn t ch quan 23 1.1.5 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu hot ng huy ng tớn dng 25 1.1.5.1 Vn huy ng trờn tng ngun 25 1.1.5.2 Vn huy ng trờn d n 25 1.2 C s thc tin 25 CHNG 2: THC TRNG CễNG TC HUY NG VN TN DNG TI CHI NHNH NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIấN NễNG THễN HUYN ễ LNG- NGH AN 27 2.1 Khỏi quỏt v chi nhỏnh ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ụ Lng 27 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca chi nhỏnh ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ụ Lng .27 2.1.2 Chc nng nhim v ca cỏc phũng ban .28 2.1.3 Tỡnh hỡnh lao ng ti chi nhỏnh NH No&PTNNT ụ Lng 30 2.1.4 Kt qu hot ng kinh doanh ca chi nhỏnh NHNo&PTNT ụ Lng 32 2.2 Thc trng cụng tỏc HV tớn dng ti chi nhỏnh ngõn hng No&PTNT ụ Lng - Ngh An 37 2.2.1 Theo ngun huy ng 39 2.2.2 Theo thi hn huy ng .42 2.2.3 Theo hỡnh thc huy ng .43 2.2.4 Ngun hỡnh thnh theo c cu ng t in gi .45 2.3 ỏnh giỏ ca khỏch hng v cụng tỏc huy ng tớn dng ti chi nhỏnh NHNo&PTNT ụ Lng .46 2.3.1 c im mu iu tra 46 2.3.2 ỏnh giỏ ca khỏch hng v cỏc yu t c quan tõm chn ngõn hng m ti khon v thc hin giao dch 49 2.3.3 ỏnh giỏ ca khỏch hng v c s vt cht 52 2.3.4 ỏnh giỏ ca khỏch hng v th tc giao dch 55 3.3.2 ỏnh giỏ ca khỏch hng v thỏi v phong cỏch phc v ca nhõn viờn .56 3.3.3 ỏnh giỏ ca khỏch hng v lói sut v cỏc loi hỡnh sn phm dch v ngõn hng a .60 3.3.4 ỏnh giỏ ca khỏch hng v chng trỡnh khuyn mói 63 3.3.5 ỏnh giỏ ca khỏch hng v ngun thụng tin giỳp khỏch bit n ngõn hng 65 2.4 Phõn tớch cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu cụng tỏc huy ng tớn dng 66 2.4.1 Vn huy ng trờn tng ngun 66 2.4.2 Ch tiờu tng d n trờn tng huy ng .67 2.5 Thnh tu t c v nhng hn ch cũn tn ti cụng tỏc huy ng tớn dung ca Chi nhỏnh NHNo&PTTN ụ Lng 68 2.5.1 Thnh tu t c 68 2.5.2 Hn ch cũn tn ti 69 3.1 nh hng kinh doanh ca chi nhỏnh NHNo&PTNT ụ Lng 71 3.2 Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc huy ng tớn dng ti chi nhỏnh NHNNo&PTTN ụ Lng 73 3.2.1 ỏnh giỏ ca khỏch hng v cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc huy ng ti chi nhỏnh NHNNo&PTTN ụ Lng 73 3.2.2 Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc huy ng tớn dng ti chi nhỏnh NHNNo&PTTN ụ Lng 76 3.2.2.1 Nõng cao cht lng dch v .76 3.2.2.2 Chớnh sỏch lói sut huy ng linh hot v phự hp .77 3.2.2.3 Tng cng cụng tỏc marketing .78 3.2.2.4 a dng húa hỡnh thc huy ng 79 3.2.2.5 Xõy dng chớnh sỏch khỏch hng 80 3.2.2.6 Bi dng nõng cao nghip v cho nhõn viờn, i mi phong cỏch qun lý .81 3.2.2.7 Hin i hoỏ cụng ngh ngõn hng v h thng toỏn .82 PHN 3: KT LUN V KIN NGH .84 3.1 Kt lun .84 3.2 Kin ngh 85 3.2.1 Kin ngh vi ngõn hng nh nc 85 3.2.2 Kin ngh i vi Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam .85 3.2.3 Kin ngh vi chi nhỏnh NHNNo&PTNT ụ Lng 86 DANH MC CC CH VIT TT Kí HIU VIT TT CH VIT Y CBVC Cỏn b viờn chc CBTD Cỏn b tớn dng DNTN Doanh nghip t nhõn VT n v tớnh GT Giỏ tr HV Huy ng KT-NQ K toỏn - Ngõn qu NH Ngõn hng NHNN Ngõn hng nh nc NHTM Ngõn hng thng mi NHNNo&PTNT Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn TCTD T chc tớn dng TD Tớn dng TDN Tng d n TNV Tng ngun VH Vn huy ng UNC y nhim chi WU Western Union DANH MC S V BIU S 2.1: C cu t chc Ngõn hng NNo&PTNT ụ Lng 37 S 2.2: C cu t chc phũng giao dch 37 DANH MC BNG BIU Bng 2.1: Tỡnh hỡnh lao ng ti chi nhỏnh 30 Bng 2.2: Kt qu kinh doanh ca chi nhỏnh 32 Bng 2.3: C cu ngun ca chi nhỏnh 33 Bng 2.4: C cu d n theo thi hn cho vay .36 Bng 2.5 : C cu ngun huy ng ca chi nhỏnh NHNNo&PTNT ụ Lng 38 Bng 2.6: Bng thng kờ gii tớnh mu 46 Bng 2.7: Bng thng kờ tỡnh trng hụn nhõn .47 Bng 2.8 : Thng kờ ngh nghip 47 Bng 2.9: Bng thng kờ thu nhp 48 Bng 2.10 : Thng kờ mu i vi yu t c quan tõm la chn ngõn hng giao dch 49 Bng 2.11: Kim nh giỏ tr trung bỡnh ỏnh giỏ ca khỏch hng v yu t c quan tõm chn ngõn hng giao dch 51 Bng 2.12: Thng kờ ỏnh giỏ ca khỏch hng v c s vt cht 53 Bng 2.13: Kim nh giỏ tr trung bỡnh ỏnh giỏ ca khỏch hng v c s vt cht ti ngõn hng .54 Bng 2.14: Thng kờ ỏnh giỏ ca khỏch hng v th tc giao dch 55 Bng 2.15 : Kim nh giỏ tr trung bỡnh ỏnh giỏ ca khỏch hng v th tc giao dch tai ngõn hng 56 Bng 2.16: Thng kờ ỏnh giỏ ca khỏch hng v th tc giao dch 57 Bng 2.17: Kim nh giỏ tr trung bỡnh ỏnh giỏ ca khỏch hng v thỏi , phong cỏch phc v ca nhõn viờn giao dch ti ngõn hng 59 Bng 2.18: Thng kờ ỏnh giỏ ca khỏch hng v lói sut v cỏc loi hỡnh sn phm dch v ngõn hng a 60 Bng 2.19: Kim nh giỏ tr trung bỡnh ỏnh giỏ ca khỏch hng v lói sut v cỏc loi hỡnh sn phm dch v ngõn hng a 62 Bng 2.20: Thng kờ ỏnh giỏ ca khỏch hng v chng trỡnh khuyn mói 63 Bng 2.21: Kim nh giỏ tr trung bỡnh ỏnh giỏ ca khỏch hng v chng trỡnh khuyn mói 64 Bng 2.22: Thng kờ ngun thu thp thụng tin giỳp khỏch hng bit n khỏch hng 65 Bng 2.23: Ch tiờu huy ng trờn tng ngun .66 Bng 2.24: Ch tiờu tng d n trờn tng huy ng .67 Bng 3.1: Thng kờ ỏnh giỏ ca khỏch hng v cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc huy ng tớn dng ti chi nhỏnh NHNNo&PTTN ụ Lng 74 Bng 3.2: Kim nh giỏ tr trung bỡnh ỏnh giỏ ca khỏch hng v mt s gii phỏp a nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc huy ng 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Cõu 10: Theo quý khỏch nhng gii phỏp sau cú th giỳp ngõn hng nõng cao hiu qu huy ng khụng? Vi: 1.Rt khụng quan trng Khụng quan trng Bỡnh thng Quan trng 5.Rt quan trng Gii phỏp Nõng cao cht lng dch v Chớnh sỏch lói sut huy ng linh hot, phự h p Tng cng cụng tỏc Marketing a dng hoỏ cỏc hỡnh thc huy ng xõy dng chớnh sỏch khỏch hng i mi phong cỏch qun lý Bi dng nõng cao trỡnh nghip v cho nhõn viờn Hin i hoỏ cụng ngh ngõn hng v h thng toỏn Cõu 11: Xin vui lũng cho bit, tỡnh trng hụn nhõn quý khỏch ? Vn cũn ó lp gia ỡnh, ó lp gia ỡnh, ó lp gia ỡnh, cú c thõn cha cú cú nh trng thnh Cõu 12: Ngh nghip ca anh (ch) l gỡ? Cỏn b v hu Cụng nhõn/ nhõn viờn Nụng dõn Tiu thng Ni tr Lm ngh t Cõu 13: Vui lũng cho bit, thu nhp mi thỏng ca quý khỏch mc? 1-3 triu 3-5 triu 5-7 triu >7 triu Cõu 14: Quý khỏch vui lũng cho bit gii tớnh Nam N Xin chõn thnh cỏm n s hp tỏc ca quý khỏch quý khỏch! Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Ph lc 2: Thng kờ khỏch hng bit n cỏc ngõn hng trờn a bn huyn ụ Lng Statistics N ngan ngan ngan hang dau hang ngan hang tu va xuat hang sai dong phat nhap gon - bang trien khau han noi Valid 229 229 229 229 0 0 Mean 1.3275 1.240 1.4105 1.5590 Std Deviation 47033 4281 49300 49760 Missing Frequency Table ngan hang dong bang Valid Valid Cumulative Percent Percent Frequency Percent 154 67.2 67.2 67.2 khong 75 32.8 32.8 100.0 Total 229 100.0 100.0 co ngan hang dau tu va phat trien Valid Valid Cumulative Percent Percent Frequency Percent 174 76.0 76.0 76.0 khong 55 24.0 24.0 100.0 Total 229 100.0 100.0 co ngan hang xuat nhap khau Valid co khong Total Frequency Percent 135 94 229 59.0 41.0 100.0 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Valid Cumulative Percent Percent 59.0 41.0 100.0 59.0 100.0 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc ngan hang sai gon - noi Valid Valid Cumulative Percent Percent Frequency Percent co 101 44.1 44.1 44.1 khong 128 55.9 55.9 100.0 Total 229 100.0 100.0 Ph lc 3: Thng kờ khỏch hng bit n ngõn hng NNo&PTNT chi nhỏnh ụ Lng thụng qua kờnh thụng tin no Statistics qua bang N Valid qua bao chi truyen qua nguoi than, ban qua ron, bien quang hinh be internet cao khac 229 229 229 229 229 0 0 Mean 1.1878 1.3231 1.7860 1.7948 1.9520 Std Deviation 39139 46870 41101 40476 21431 Missing Frequency Table qua bao chi truyen hinh Valid Valid Cumulativ Percent e Percent Frequency Percent 186 81.2 81.2 81.2 khong 43 18.8 18.8 100.0 Total 229 100.0 100.0 co qua nguoi than, ban be Valid Valid Cumulative Percent Percent Frequency Percent co 155 67.7 67.7 67.7 khong Total 74 229 32.3 100.0 32.3 100.0 100.0 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc qua internet Valid Valid Cumulative Percent Percent Frequency Percent 49 21.4 21.4 21.4 180 229 78.6 100.0 78.6 100.0 100.0 co khong Total qua bang ron, bien quang cao Frequency Valid co khong Total Percent Valid Cumulative Percent Percent 47 20.5 20.5 20.5 182 229 79.5 100.0 79.5 100.0 100.0 khac Valid Valid Cumulative Percent Percent Frequency Percent 11 4.8 4.8 4.8 khong 218 95.2 95.2 100.0 Total 229 100.0 100.0 co Ph lc 4: Thng kờ tớnh trng hụn nhõn ca khỏch hng Statistics tinh trang hon nhan N Valid Missing 229 Mean 3.1310 Std Deviation 87376 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Frequency Table tinh trang hon nhan Valid Valid Percent Cumulative Percent Frequency Percent 16 7.0 7.0 7.0 26 11.4 11.4 18.3 99 43.2 43.2 61.6 88 38.4 38.4 100.0 229 100.0 100.0 van doc than da lap gia dinh chua co da lap gia dinh co nho da lap gia dinh co truong Total Ph lc 5: Thng kờ ngh nghip, thu nhp, gii tớnh ca khỏch hng Statistics N Valid Missing Mean Std Deviation nghe thu ngiep nhap gioi tinh 229 229 229 2.7162 1.2751 1.5284 1.10531 63408 50029 Frequency Table nghe ngiep Frequency Valid can bo ve huu cong nhan vien Percent Valid Cumulative Percent Percent 31 13.5 13.5 13.5 70 30.6 30.6 44.1 nong dan 75 32.8 32.8 76.9 tieu thuong 43 18.8 18.8 95.6 2.6 1.7 2.6 1.7 98.3 100.0 229 100.0 100.0 chuc noi tro lam nghe tu Total Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc thu nhap Valid Valid Percent Cumulative Percent Frequency Percent 183 79.9 79.9 79.9 35 15.3 15.3 95.2 2.2 2.2 97.4 2.6 2.6 100.0 229 100.0 100.0 1-3 trieu 3-5 trieu 5-7 trieu >7 trieu Total gioi tinh Valid Valid Percent Frequency Percent 108 121 229 47.2 52.8 100.0 nam nu Total Cumulative Percent 47.2 52.8 100.0 47.2 100.0 Ph lc 6: Thng kờ mụ t v kim nh One -sample T test v cỏc yu t khỏch hng quan tõm chn ngõn hng giao dch Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m Std Mean Deviation uy tin cua ngan hang 229 3.00 5.00 4.2402 71264 bao mat va an toan 229 3.00 5.00 4.4367 53118 mang luoi chi nhanh rong khap 229 3.00 5.00 4.1659 65459 co so vat chat hien dai 229 3.00 5.00 4.2489 59535 phong cach phuc vu cua nhan vien 229 3.00 5.00 4.2838 59438 lai suat huy dong cao 229 3.00 5.00 4.5328 59606 co nhieu khuyen mai co nhieu san pham dich vu lua chon 229 3.00 5.00 4.5328 58115 229 3.00 5.00 4.4585 58059 Valid N (listwise) 229 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Sig (2- Differenc Interval of the Difference t df tailed) e Lower Upper Lower Upper uy tin cua ngan hang bao mat va an toan mang luoi chi nhanh rong khap co so vat chat hien dai phong cach phuc vu cua nhan vien lai suat huy dong cao co nhieu khuyen mai co nhieu san pham dich vu lua Lower Upper 5.100 228 000 24017 1474 3330 12.440 228 000 43668 3675 5058 3.836 228 000 16594 0807 2512 6.327 228 000 24891 1714 3264 7.227 228 000 28384 2064 3612 13.526 228 000 53275 4551 6104 13.872 228 000 53275 4571 6084 11.951 228 000 45852 3829 5341 chon Ph lc 7: Thng kờ mụ t v kim nh One -sample T test v ỏnh giỏ ca khỏch hng i vi c s vt cht ca chi nhỏnh Descriptive Statistics N nhanh chong thuan loi don gian Valid N (listwise) 229 229 229 Minimu Maximu m m 1.00 2.00 1.00 229 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang 5.00 5.00 5.00 Mean 3.2140 3.3930 3.2271 Std Deviation 72097 66435 70148 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc One-Sample Test Test Value = 95% Confidence dia diem giao dich thuan tien trang thiet bi phuc vu giao Sig (2- Mean Interval of the Difference t df tailed) Difference Lower Upper Lower Upper Lower Upper 11.951 228 000 45852 3829 5341 -3.274 228 001 -.22271 -.3568 -.0887 13.526 228 000 53275 4551 6104 13.872 228 000 53275 4571 6084 dich hien dai trang phuc nhan vien gon gang, lich su co thoi gian giao dich hop ly Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Ph lc 8: Thng kờ mụ t v kim nh One -sample T test v ỏnh giỏ ca khỏch hng i vi th tc giao dch ca chi nhỏnh Descriptive Statistics N Minimu Maximu m m Std Mean Deviation nhanh chong 229 1.00 5.00 3.2140 72097 thuan loi 229 2.00 5.00 3.3930 66435 don gian 229 1.00 5.00 3.2271 70148 Valid N 229 (listwise) One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Sig (2- Mean Interval of the Difference t df tailed) Difference Lower Upper Lower Upper Lower Upper nhanh chong 4.491 228 000 21397 1201 3079 thuan loi don gian 8.952 4.899 228 228 000 000 39301 22707 3065 1357 4795 3184 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Ph lc 9: Thng kờ mụ t v kim nh One -sample T test v ỏnh giỏ ca khỏch hng i vi thỏi , phong cỏch phc v ca nhõn viờn giao dch ca chi nhỏnh Descriptive Statistics Minimu Maximu m m N tinh than trach nhiem cua nhan vien the hien quan tam toi khach hang giai quyet tot cac van de cua khach hang phong cach lam viec chuyen nghiep giu bao mat thong tin khach hang Valid N (listwise) Mean Std Deviation 229 3.00 5.00 3.9345 61422 229 3.00 5.00 4.0742 57635 229 3.00 5.00 4.0873 70789 229 3.00 5.00 4.1223 69008 229 3.00 5.00 4.3581 64426 229 One-Sample Test Test Value = tinh than trach nhiem cua nhan vien the hien quan tam toi khach hang giai quyet tot cac t df Sig (2tailed) Lower Upper Lower Mean Difference Upper 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -1.614 228 108 -.06550 -.1455 0145 1.949 228 053 07424 -.0008 1493 1.867 228 063 08734 -.0048 1795 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc van de cua khach hang phong cach lam viec chuyen nghiep giu bao mat thong tin khach hang 2.681 228 008 12227 0324 2121 8.411 228 000 35808 2742 4420 Ph lc 10: Thng kờ mụ t v kim nh One -sample T test v ỏnh giỏ ca khỏch hng i vi lói sut v cỏc loi hỡnh sn phm dch v ngõn hng a Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m Std Mean Deviation lai suat huy dong cao 229 3.00 5.00 4.0830 71151 co nhieu muc lai suat 229 3.00 5.00 4.2402 71877 san pham dich vu da dang 229 3.00 5.00 4.1179 68766 co nhieu hinh thuc huy dong 229 3.00 5.00 4.0786 67728 Valid N (listwise) 229 One-Sample Test Test Value = lai suat huy dong cao co nhieu muc lai suat san pham dich vu da dang co nhieu hinh thuc huy dong t df Sig (2tailed) Lower Upper Lower Mean Difference Upper 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 1.765 228 079 08297 -.0097 1756 5.057 228 000 24017 1466 3338 2.595 228 010 11790 0284 2074 1.756 228 080 07860 -.0096 1668 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Ph lc 11: Thng kờ mụ t v kim nh One -sample T test v ỏnh giỏ ca khỏch hng i vi chng trỡnh khuyn mói ca ngõn hng Descriptive Statistics Minimu Maximu N hinh thuc khuyen mai da dang m m Std Mean Deviation 229 3.00 5.00 4.0000 78918 229 1.00 5.00 3.2926 71757 229 2.00 5.00 3.3930 66435 cac chuong trinh khuyen mai hap dan 229 1.00 5.00 3.2271 70148 Valid N (listwise) 229 nhieu chuong trinh khuyen mai chuong trinh khuyen mai duoc cong bo ro rang One-Sample Test Test Value = Sig hinh thuc khuyen mai da dang nhieu chuong trinh khuyen mai chuong trinh khuyen mai duoc 95% Confidence (2- Mean Interval of the Difference t df tailed) Difference Lower Upper Lower Upper Lower Upper 000 228 1.000 00000 -.1028 1028 -14.919 228 000 -.70742 -.8009 -.6140 -13.826 228 000 -.60699 -.6935 -.5205 -16.674 228 000 -.77293 -.8643 -.6816 cong bo ro rang cac chuong trinh khuyen mai hap dan Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Ph lc 12: Thng kờ mụ t v kim nh One -sample T test v ỏnh giỏ ca khỏch hng i vi gii phỏp cú th giỳp ngõn hng nõng cao hiu qu cụng tỏc huy ng Descriptive Statistics Minimu Maximu m m N Mean Std Deviation nang cao chat luong dich vu 229 3.00 5.00 4.3319 72177 chinh sach lai suat linh hoat, phu hop 229 3.00 5.00 4.3668 70458 tang cuong cong tac marketing 229 3.00 5.00 4.2402 71877 da dang hoa hinh thuc huy dong 229 3.00 5.00 4.1179 68766 xay dung chinh sach khach hang 229 3.00 5.00 4.0786 67728 doi moi phong cach quan ly 229 3.00 5.00 4.3275 55582 nang cao trinh nghiep vu cho nhan vien 229 3.00 5.00 4.5284 55038 hien dai hoa cong nghe ngan hang va he thong toan 229 3.00 5.00 4.4629 56559 Valid N (listwise) 229 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence nang cao chat luong dich vu chinh sach lai suat linh hoat, phu hop tang cuong cong tac marketing da dang hoa hinh thuc huy dong xay dung chinh sach Sig (2- Mean Interval of the Difference t df tailed) Difference Lower Upper Lower Upper Lower Upper 6.958 228 000 33188 2379 4259 7.878 228 000 36681 2751 4586 5.057 228 000 24017 1466 3338 2.595 228 010 11790 0284 2074 1.756 228 080 07860 -.0096 1668 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc khach hang doi moi phong cach quan ly 8.917 228 000 32751 2551 3999 14.528 228 000 52838 4567 6000 12.385 228 000 46288 3892 5365 nang cao trinh nghiep vu cho nhan vien hien dai hoa cong nghe ngan hang va he thong toan Ph lc 13: Kim nh thang o bng h s Cronbach's Alpha RELIABILITY /VARIABLES=c4.1 c4.2 c4.3 c4.4 c4.5 c4.6 c4.7 c4.8 c5.1 c5.2 c5.3 c5.4 c6.1 c6.2 c6.3 c7.1 c7.2 c7.3 c7.4 c7.5 c8.1 c8.2 c8.3 c8.4 c9.1 c9.2 c9.3 c9.4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA Case Processing Summary N Cases Valid Exclud ed(a) Total % 229 100.0 0 229 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang Khóa luận tốt nghiệp Cronbach's N of Alpha Items 767 GVHD: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc 28 RELIABILITY /VARIABLES=c10.1 c10.2 c10.3 c10.4 c10.5 c10.6 c10.7 c10.8 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA Case Processing Summary N Cases Valid Exclud ed(a) Total % 229 100.0 0 229 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Cronbach's N of Alpha Items 737 Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Trà Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác huy động vốn tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đô Lương- Nghệ An, Đánh giá công tác huy động vốn tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đô Lương- Nghệ An, Đánh giá công tác huy động vốn tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đô Lương- Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay