Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

77 387 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:27

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng ví hệ thần kinh kinh tế Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh hiệu tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền tạo công ăn việc làm uế Trong hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động tín dụng H nghiệp vụ tảng, chiếm tỉ trọng cao cấu tài sản cấu thu nhập Hoạt động tín dụng chức kinh tế hàng đầu ngân hàng với tế mục đích nhằm tài trợ tiêu cho cá nhân, doanh nghiệp (DN) quan Chính phủ Hoạt động tín dụng ngân hàng có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển h kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng DN, tạo sức sống cho kinh tế in Cùng với xu hướng đổi kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam trình đổi đạt thành công định xu cK hội nhập, cạnh tranh ngày gay gắt Không nằm xu hội nhập chung, Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (NHNo&PTNT) họ có nhiều đổi việc hoàn thiện sản phẩm hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng tốt Hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nói chung NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng mở rộng thị trường, Đ ại gia tăng thị phần cách hiệu với chủ trương phù hợp với mục tiêu “Công nghiệp hóa, đại hóa” Tuy nhiên, hoạt động cấp tín dụng hoạt động phức tạp tiềm ẩn rủi ro lớn cho NHTM Do đó, trình thực tập tốt nghiệp NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, kiến thức thực tế kiến thức học, nhận thấy hoạt động tín dụng ngân hàng năm qua có nhiều chuyển biến khó khăn Vì vậy, lựa chọn đề tài “Đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế” làm nội dung cho khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Trên sở lí luận hoạt động tín dụng ngân hàng, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động chất lượng tín dụng , từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế Để thực mục tiêu tổng quát , đề tài nhằm giải mục tiêu cụ thể sau: uế - Hệ thống hóa vấn đề lí luận tín dụng chất lượng tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế H - Phân tích thực trạng hoạt động chất lượng tín dụng NHNo&PTNT chi tế - Đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế in a Đối tượng nghiên cứu: h ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: cK Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng cho vay giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho vay NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế họ b Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Tại NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Đ ại Thiên Huế - Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế qua năm từ năm 2010 đến năm 2012 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:  Phương pháp thu thập số liệu: phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp phương pháp thu thập thông tin, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu từ văn có sẵn Đó thống kê liệu từ báo cáo báo cáo tổng kết, báo cáo kết hoạt động kinh doanh… Ngoài ra, phương pháp thu thập thông tin từ nguồn tạp chí, mạng internet quan trọng Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc  Phương pháp phân tích, xử lí số liệu Trong trình nghiên cứu thu thập số liệu, cách sàng lọc lựa chọn thông tin đáng tin cậy Sau sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thống kê, tổng hợp: thống kê thông tin, số liệu thu thập tổng hợp lại thông tin cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu - Phương pháp so sánh: Phương pháp dùng để so sánh tiêu, tiêu phản ảnh khía cạnh khác hoạt động tín dụng Nghiên cứu mức độ uế biến động tiêu số tương đối, số tuyệt đối, tăng giảm giá trị qua kỳ phân tích để thấy biến động chi nhánh H + Phương pháp số tuyệt đối: Là kết phép so sánh trị số năm phân tích so với năm gốc tế tiêu kinh tế Số tuyệt đối có ý nghĩa quan thông qua số tuyệt đối ta có nhận thức cụ thể quy mô, khối lượng thực tế tượng nghiên cứu h Tăng (+) Giảm(-) tuyệt đối = Chỉ tiêu kì sau – Chỉ tiêu kì trước in + Phương pháp số tương đối: cK * Số tương đối động thái: thường sử dụng để thể biến động mức độ tượng nghiên cứu qua thời gian Số tương đối động thái tính cách so sánh hai mức độ loại tượng thời kì khác tính họ số lần hay số phần trăm Mức độ kì nghiên cứu = Mức độ kì gốc x 100 Đ ại Số tương đối động thái * Số tương đối kết cấu: phản ánh tỷ trọng phận chiếm tổng thể Tính cách so sánh mức độ tuyệt đối phận với mức độ toàn tổng thể Mức độ phận Số tương đối kết cấu = Mức độ tổng thể x 100 - Phương pháp khác: sử dụng phương pháp quan sát để có nhìn tổng quát toàn diện tình hình nghiên cứu Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc KẾT CẤU ĐỀ TÀI: Phần I Đặt vấn đề Phần II Nội dung kết nghiên cứu Chương 1: Những vấn đề tín dụng chất lượng tín dụng Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng uế NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế Đ ại họ cK in h tế H Phần III Kết luận Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng uế Cơ sở lý luận đời tín dụng đời tồn quan hệ kinh tế tư hữu, gắn với diễn biến trình phân công lao động Quan hệ sản xuất đời, H phân hóa người giàu người nghèo Xu hướng cải ngày tập trung vào tay người có quyền lực, làm cho họ ngày trở nên giàu có, có nhiều tế người khác thu nhập thấp lại cần vốn Để giải mâu thuẫn trên, quan hệ tín dụng đời h Quan hệ tín dụng đời tồn xuất phát từ đòi hỏi khách quan trình in tuần hoàn vốn để giải tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn thường xuyên cK chủ thể kinh tế Khi chủ nghĩa tư xuất hiện, trình sản xuất giản đơn với quy mô nhỏ dần thay tái sản xuất mở rộng với quy mô chiều rộng chiều sâu Các nhà tư tự thiết lập quan hệ tín dụng với họ hình thức hàng hóa đặc biệt tiền tệ Tín dụng xuất phát từ gốc Latinh: Credittum – tức tin tưởng tín nhiệm Đ ại Tín dụng giải thích theo nghĩa Việt Nam vay mượn Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tiến(2009) Giáo trình Ngân hàng thương mại: Tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị (tài sản) từ người sở hữu sang người sử dụng khoảng thời gian định; đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả lượng giá trị lớn giá trị ban đầu Như phạm trù tín dụng có ba nội dung là: tính chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính thời hạn tính hoàn trả Do đó, tín dụng ngân hàng việc ngân hàng thỏa thuận để KH sử dụng tài sản (bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) với nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng Kinh tế thị trường ngày phát triển, xu hướng tự hóa ngày sâu sắc, ngân hàng phải nghiên cứu đưa hình thức tín dụng đa dạng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu KH, từ đa dạng hóa danh mục đầu tư, thu hút KH, tăng lợi nhuận, thực phân tán rủi ro đứng vững cạnh tranh Chính vậy, người ta phân loại tín dụng theo hình thức sau: 1.1.2.1 Dựa vào mục đích tín dụng Tín dụng bất động sản: tín dụng ngắn hạn cho xây dựng mở rộng đất đai, uế - tín dụng dài hạn để mua đất đai, nhà cửa,… Tín dụng công thương nghiệp: khoản tín dụng cấp cho DN mua hàng hóa, H - nguyên vật liệu, chi trả lương, trả thuế… Tín dụng nông nghiệp: khoản tín dụng nhằm trợ giúp hoạt động trồng tế - trọt, thu hoạch mùa màng chăn nuôi gia súc Tín dụng tiêu dùng: khoản tín dụng cấp cho cá nhân hộ gia đình mua sắm h - in hàng hóa đắt tiền xe hơi, nhà di động… - cK 1.1.2.2 Dựa vào thời hạn tín dụng Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng có thời hạn 01 năm sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động tạm thời DN, tiêu dùng cá nhân Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có thời hạn từ 01 đến 05 năm sử dụng họ - để mua sắm tài sản cố định, đổi trang thiết bị, mở rộng sản xuất… Tín dụng dài hạn: loại tín dụng có thời hạn 05 năm, đáp ứng nhu cầu Đ ại - đầu tư dài hạn xây dựng bản, xây dựng sở hạ tầng… 1.1.2.3 Dựa vào bảo đảm tín dụng - Tín dụng có bảo đảm: loại tín dụng có tài sản cầm cố, chấp có bảo lãnh bên thứ ba - Tín dụng bảo đảm: loại tín dụng tài sản cầm cố, chấp bảo lãnh bên thứ ba mà dựa vào uy tín thân KH 1.1.2.4 Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay - Tín dụng trả góp: loại tín dụng mà KH phải hoàn trả vốn gốc lãi vay định kì thành khoản Áp dụng khoản vay lớn thời hạn dài Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Tín dụng hoàn trả lần: loại tín dụng mà KH hoàn trả vốn gốc lãi vay lần đến hạn Áp dụng cho khoản vay nhỏ thời hạn ngắn - Tín dụng hoàn trả theo yêu cầu: loại tín dụng mà KH hoàn trả nợ vay Áp dụng cho khoản vay thấu chi thẻ tín dụng 1.1.2.5 Các phương thức cho vay - Cho vay lần: lần vay vốn KH TCTD thực thủ tục vay vốn cần thiết kí kết hợp đồng tín dụng Cho vay theo hạn mức tín dụng: TCTD KH xác định thỏa thuận hạn mức tín dụng trì khoảng thời gian định Cho vay theo dự án đầu tư: TCTD cho KH vay vốn để thực dự án H - uế - đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư phục vụ đời sống Cho vay hợp vốn: nhóm TCTD cho vay dự án hay tế - phương án vay vốn KH Cho vay trả góp: TCTD KH xác định thỏa thuận số vốn gốc số nợ h - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: TCTD cam kết đảm bảo sẵn sàng cK - in gốc chia để trả nợ theo nhiều kì hạn thời hạn cho vay cho KH vay vốn phạm vi hạn mức tín dụng định - Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng: TCTD - họ chấp nhận cho KH vay vốn để toán rút tiền máy tự động điểm ứng tiền Cho vay theo hạn mức thấu chi Đ ại 1.1.3 Vai trò tín dụng kinh tế thị trường Trong kinh tế thị trường, sản xuất phát triển mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển quốc gia giới Song trình sản xuất mở rộng ngày hoàn thiện phải nói đến vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Tín dụng ngân hàng công cụ tài trợ vốn tối ưu Do trình tái sản xuất xã hội thường xuyên liên tục nên nhu cầu vốn mức cao.Trong lại có tổ chức, cá nhân có nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi thời gian định Bên cần vốn vay vốn với chi phí thấp kịp thời để hoàn thành công việc mình, bên thừa vốn thu khoản lợi thời gian chưa sử dụng đến khoản vốn Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Do đó, việc luân chuyển vốn tạm thời nhàn rỗi với nguồn tiết kiệm từ dân cư, nguồn trữ ngân sách… NHTM huy động sử dụng để đầu tư cho DN tạm thời thiếu vốn, cho nhu cầu tiêu dùng tạm thời vượt thu nhập dân chúng, cho yêu cầu chi tiêu Ngân sách nhà nước (NSNN) chưa có nguồn thu… Tín dụng ngân hàng thúc đẩy trình tập trung vốn tập trung sản xuất: thông qua việc tập trung ưu tiên vốn cho ngành kinh tế mũi nhọn, kinh tế trọng uế điểm, nơi có nhu cầu vốn cực lớn, từ tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao sức mạnh, sức cạnh tranh kinh tế, tạo điều kiện để phát triển quan hệ H kinh tế với nước ngoài… 1.1.3.2 Tín dụng ngân hàng công cụ điều tiết lượng tiền tệ lưu thông tế kinh tế Nhà nước NHNN sử dụng tín dụng công cụ điều tiết lượng tiền lưu thông thông h qua việc thực sách tiền tệ trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu, in công cụ thị trường mở…Khi NHNN thực việc cấp tín dụng cho kinh tế nghĩa cK tạo lượng cung ứng tiền tệ ngược lại NHNN thu hẹp tín dụng tức giảm lượng tiền mặt lưu thông Hiện việc thực tín dụng đồng nghĩa với việc toán hạn chế dùng tiền mặt Nhằm mục đích giảm lượng tiền họ mặt lưu thông để tránh lạm phát xảy 1.1.3.3 Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu tiết kiệm mở rộng đầu tư cho Đ ại kinh tế Tín dụng ngân hàng công cụ giúp NHNN thực tốt sách tiền tệ đồng thời tạo môi trường kinh doanh hiệu cho NHTM Nếu giá trị đồng tiền ổn định giúp ngân hàng huy động tối đa nguồn vốn tiềm tàng dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư cho kinh tế Từ việc thỏa mãn nhu cầu vốn DN để đại hóa máy móc thiết bị, đổi công nghệ sản xuất hay đầu tư tín dụng vào ngành mũi nhọn tín dụng góp phần làm giảm giá thành, nâng cao khả cạnh tranh Những yếu tố giúp dân chúng có nguồn tiết kiệm Tạo điều kiện thuận lợi đầu tư vào ngành nghề kinh tế Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc 1.1.3.4 Tín dụng ngân hàng hoạt động chủ yếu đem lại lợi nhuận cho ngân hàng thương mại Trong kinh doanh tiền tệ NHTM, tín dụng khoản mục lớn Nghiệp vụ tín dụng ngày đa dạng hóa làm tăng vai trò tín dụng tổng thể kinh doanh NHTM đó, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm phần lớn lợi nhuận, định hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Thông qua hoạt động tín dụng mà ngân hàng đa dạng hóa danh mục tài sản có, giảm uế thiểu rủi ro tạo nguồn lợi chủ yếu 1.1.3.5 Tín dụng ngân hàng công cụ góp phần tăng cường chế độ hoạch toán H kinh tế đơn vị kinh tế Đặc trưng tín dụng vận động sở hoàn trả có lợi tức Do tế đó, hoạt động tín dụng phản ánh kết SXKD đơn vị chất lượng hoạt động kinh tế Tín dụng ngân hàng đòi hỏi đơn vị phải sử dụng h vốn hiệu quả, đẩy mạnh vòng quay vốn Các đơn vị vay vốn phải cam kết sử dụng in mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn lãi hạn Hơn nữa, vay ngân hàng cK DN phải xuất trình đầy đủ báo cáo tài năm cách kịp thời, xác, minh bạch Như vậy, tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội đất nước, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng phát họ triển Chính vậy, chất lượng tín dụng vấn đề quan trọng ngân hàng 1.1.4 Quy trình cấp tín dụng Đ ại Sau bước quy trình cấp tín dụng: - Bước 1: Tiếp nhận hướng dẫn KH - Bước 2: Kiểm tra hồ sơ mục đích vay vốn - Bước 3: Thẩm định KH phương án SXKD - Bước 4: Xét duyệt khoản vay - Bước 5: Ký kết hợp đồng tín dụng hợp đồng liên quan - Bước 6: Thực giải ngân giám sát khoản vay - Bước 7: Thu lãi nợ gốc - Bước 8: Thanh lý hợp đồng lưu trữ hồ sơ tín dụng Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH Khóa luận tốt nghiệp 1.2 GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm chất lượng Chất lượng phạm trù phức tạp, gây nhiều tranh cãi nhà lý thuyết nhà nghiên cứu để tìm cách định nghĩa hai từ chất lượng Mỗi người góc độ khác có cách hiểu khác Dưới số quan niệm chất lượng phổ biến: uế Theo Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hóa ISO, dự thảo DIS 9000:2000 thì: “Chất lượng khả tập hợp đặc tính sản phẩm, hệ thống hay H trình để đáp ứng yêu cầu KH bên có liên quan” Theo W.E.Deming – cha đẻ quản lý chất lượng – “Chất lượng thỏa tế mãn nhu cầu KH” Theo J.M.Juran “chất lượng thích hợp để sử dụng” Đó nhiều cách định nghĩa chất lượng mà nhà nghiên cứu in hiểu theo ý nghĩa phù hợp h đưa phân tích chất lượng, tùy vào đối tượng nghiên cứu vị trí phân tích mà cK 1.2.2 Khái niệm chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng (CLTD) hiểu cách khái quát thỏa mãn đáp ứng nhu cầu khách hàng phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đảm bảo họ tồn tại, phát triển TCTD cung cấp sản phẩm tín dụng Trong thực tế, CLTD liên quan đến nhiều chủ thể kinh tế có vai trò to Đ ại lớn kinh tế nên CLTD đề cập đến nhiều góc độ khác nhau:  Đối với khách hàng: CLTD cao đồng nghĩa với việc vốn vay cung ứng đầy đủ số lượng, thời hạn, lãi suất hợp lý với thời gian xét duyệt nhanh  Đối với ngân hàng: Nguyên tắc hoạt động tín dụng vốn vay hoàn trả gốc lãi hạn Cho nên nói đến CLTD nói đến khoản tín dụng đảm bảo an toàn, sử dụng mục đích, phù hợp với sách tín dụng ngân hàng, hoàn trả gốc lãi hạn, đem lại cho ngân hàng với chi phí nghiệp vụ thấp, tăng khả cạnh tranh ngân hàng thị trường, làm mạnh quan hệ kinh tế, phục vụ tăng trưởng phát triển Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Kiểm tra CLTD: cập nhật thông tin phát sinh nợ hạn nợ xấu hàng ngày, rà soát hồ sơ tín dụng, kiểm tra thực tế KH hàng tháng, đề xuất giải pháp xử lý nợ hạn nợ xấu  Quản lý xử lý nợ xấu Chi nhánh phân loại nợ xấu (nợ khó đòi, nợ xấu có khả thu hồi) theo tiêu thức quy định, phân tích nguyên nhân thực trạng, khả giải Các biện pháp xử lý nợ xấu: uế - Đối với KH có nợ hạn nợ xấu, hoạt động SXKD bình thường, chi nhánh xem xét khả trả nợ phương án SXKD thời gian tới có H khả thi hay không Để đưa định cho vay việc giải ngân giúp cho KH vượt qua khó khăn để tiếp tục kinh doanh có hiệu tế - Đối với KH kinh doanh thua lỗ, khó khăn tài chính: + Đối với khoản vay có TSĐB: chi nhánh rà soát lại TSĐB, xác định tình trạng h hồ sơ, hồ sơ pháp lý để phát mại TSĐB để thu hồi Đồng thời phối hợp với quan bộ, in ngành cho tiến hành phát mại TSĐB Trong trường hợp phát mại TSĐB không cK đủ thu hồi đủ vốn buộc KH phần lại thông qua việc bán TS + Đối với khoản vay TSĐB: trường hợp chi nhánh cần kiểm soát chặt chẽ nguồn tài KH, khoản phải thu KH họ - Khởi kiện tòa: Hiện việc khởi kiện tòa chưa thành thói quen ngân hàng người Việc khởi kiện tòa có tác dụng Đ ại KH thiện chí việc thực nghĩa vụ trả nợ 3.2.5 Một số giải pháp khác Xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp, thực chế độ khuyến khích mặt tinh thần lẫn vật chất, phát động phong trào thi đua cán giỏi nhằm kích thích hoạt động tích cực công tác tín dụng Mặt khác, nên có buổi thảo luận người có chuyên môn để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc Có tạo môi trường cạnh tranh làm việc Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống đồng thời phát triển nghiệp vụ ngân hàng đại Đặc biệt phát triển ngân hàng điện tử Nhanh chóng mở rộng dịch vụ tăng cường khoản thu từ dịch vụ Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc PHẦN III KẾT LUẬN Kết luận Với mục tiêu góp phần giúp Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam trở thành ngân hàng bán lẻ lớn Việt Nam Và NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành chi nhánh lớn tỉnh nhà, chi nhánh không ngừng phát triển dịch vụ mà nâng cao uy tín sức cạnh tranh uế thị trường Việc nâng cao CLTD không ảnh hưởng đến ngân hàng KH mà ảnh hưởng đến kinh tế nước Do mà việc nâng cao CLTD vấn đề quan H trọng hàng đầu cần đặt Vì việc nghiên cứu thực trạng điều cần phải làm để tìm nguyên nhân từ đề xuất giải pháp giúp chi nhánh phát triển tế Trên sở lý thuyết học với thực tiễn qua, thời gian thực tập tốt in khóa luận đề cập đến nội dung sau: h nghiệp NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế đề tài - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận tín dụng chất cK lượng tín dụng NHTM, đồng thời nêu rõ nhân tố ảnh hưởng đến CLTD - Nghiên cứu, đánh giá, phân tích thực trạng CLTD NHNo&PTNT chi họ nhánh Bắc Sông Hương - Khóa luận nghiên cứu đưa giải pháp có khoa học thực tiễn nhằm nâng cao CLTD NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương Những hạn chế trình nghiên cứu Đ ại - Do điều kiện thời gian thực tập không dài đồng thời gặp hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thực tế việc tiếp cận số liệu gặp nhiều khó khăn - Việc đánh giá CLTD cần phải dựa vào nhiều tiêu chí khác việc tiếp cận với số liệu cụ thể cho tiêu chí khó khăn - Trong trình nghiên cứu đề tài nhiều sai sót khâu tính toán số liệu mang tính tương đối Vì mong đóng góp ý kiến lãnh đạo thầy cô để khóa luận hoàn thiện Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Hướng nghiên cứu phát triển đề tài tương lai - So sánh chất lượng tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương với chất lượng tín dụng NHTM khác địa bàn tỉnh - Có điều kiện sâu nhiều vào yếu tố tác động đến chất lượng tín dụng, cải thiện hạn chế đề tài - Ngoài ra, tác giả muốn nghiên cứu số liệu sơ cấp đánh giá chất Đ ại họ cK in h tế H uế lượng tín dụng từ phía khách hàng Nguyễn Nhật Phước Lộc - K43B TCNH 65 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, xin gửi lời cám ơn chân thành uế đến quý thầy cô giáo Khoa Kế toán – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế H Huế giúp đỡ, trang bị kiến thức cho suốt thời gian bốn năm học vừa qua tế Trân trọng cám ơn đến ban lãnh đạo anh chị Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Bắc Sông Hương, in h Tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực tập thu thập thông tin cần thiết trình nghiên cứu cK nắm bắt tình hình thực tế ngân hàng Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn sâu sắc chân thành đến Giáo viên họ hướng dẫn TS Trần Thị Bích Ngọc tận tình hướng dẫn giúp đỡ nhiều suốt thời gian thực nghiên cứu Đ ại Một lần xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Nguyễn Nhật Phước Lộc uế LỜI CAM ĐOAN H Tôi xin cam đoan khóa luận công trình nghiên cứu tế thân, giúp đỡ Giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Bích Ngọc tham khảo số tài liệu khác internet khóa luận khóa trước h thể cụ thể đầy đủ mục tài liệu tham khảo in Các số liệu sử dụng trình nghiên cứu có nguồn gốc, sở cK xác nhận đơn vị thực tập Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Bắc Sông Hương, Tỉnh Thừa Thiên Huế Đ ại bảo vệ họ Nếu phát gian lận xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng Sinh viên thực Nguyễn Nhật Phước Lộc MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ - SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: .2 uế ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: H KẾT CẤU ĐỀ TÀI: PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tế CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT h LƯỢNG TÍN DỤNG in 1.1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .5 1.1.1.Khái niệm tín dụng ngân hàng cK 1.1.2.Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.2.1.Dựa vào mục đích tín dụng họ 1.1.2.2.Dựa vào thời hạn tín dụng 1.1.2.3.Dựa vào bảo đảm tín dụng 1.1.2.4.Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay Đ ại 1.1.2.5.Các phương thức cho vay 1.1.3.Vai trò tín dụng kinh tế thị trường 1.1.3.1.Tín dụng ngân hàng công cụ tài trợ vốn tối ưu 1.1.3.2.Tín dụng ngân hàng công cụ điều tiết lượng tiền tệ lưu thông kinh tế Nhà nước 1.1.3.3.Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu tiết kiệm mở rộng đầu tư cho kinh tế 1.1.3.4.Tín dụng ngân hàng hoạt động chủ yếu đem lại lợi nhuận cho NHTM 1.1.3.5.Tín dụng ngân hàng công cụ góp phần tăng cường chế độ hoạch toán kinh tế đơn vị kinh tế 1.1.4.Quy trình cấp tín dụng 1.2.CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 10 1.2.1.Khái niệm chất lượng 10 1.2.2.Khái niệm chất lượng tín dụng .10 1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 11 1.2.3.1.Các nhân tố phía ngân hàng 11 uế 1.2.3.2.Các nhân tố thuộc khách hàng 12 1.2.3.3.Những nhân tố thuộc môi trường hoạt động ngân hàng .13 H 1.2.4.Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.4.1.Chỉ tiêu định tính .14 tế 1.2.4.2.Chỉ tiêu định lượng 14 1.2.5.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 19 h CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN in HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC SÔNG HƯƠNG cK TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 21 2.1.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC SÔNG HƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ họ 21 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Đ ại Triển Nông Thôn Bắc Sông Hương Tỉnh Thừa Thiên Huế .21 2.1.2.Các hoạt động chi nhánh 22 2.1.3.Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban 22 2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức 22 2.1.3.2.Chức nhiệm vụ phòng ban 23 2.1.4.Tình hình lao động kết kinh doanh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế 24 2.1.4.1.Tình hình lao động 24 2.1.4.2.Tình hình tài sản nguồn vốn 27 2.1.4.3.Kết hoạt động kinh doanh 31 2.2.Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Bắc Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 35 2.2.1.Hoạt động huy động vốn 35 2.2.2.Hoạt động sử dụng vốn .38 2.3.Thực trạng chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Bắc Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 40 2.3.1.Tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát uế Triển Nông Thôn, tỉnh Thừa Thiên Huế 40 2.3.1.1.Quy mô tín dụng phân theo kì hạn 40 H 2.3.1.2.Quy mô tín dụng phân theo cấu khách hàng 43 2.3.1.3.Quy mô tín dụng phân theo mục đích sử dụng 46 tế 2.3.2.Phân tích chất lượng tín dụng .49 2.3.2.1.Tình hình nợ xấu 49 h 2.3.2.2.Hiệu suất sử dụng vốn tín dụng 51 in 2.3.2.3.Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng .52 cK 2.3.2.4.Chỉ tiêu tỷ lệ sinh lời tín dụng 54 2.4 Đánh giá chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Bắc Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 55 họ 2.4.1.Kết đạt 55 2.4.2.Những hạn chế tồn nguyên nhân 55 Đ ại CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC SÔNG HƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 57 3.1 Mục tiêu tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Bắc Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 57 3.1.1.Mục tiêu chung .57 3.1.2.Mục tiêu cụ thể .57 3.2.Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Bắc Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 58 3.2.1.Nhóm giải pháp khách hàng 58 3.2.2.Nhóm giải pháp nhân 59 3.2.3.Nhóm giải pháp nghiệp vụ tín dụng 59 3.2.4.Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu 62 3.2.5.Một số giải pháp khác 63 PHẦN III KẾT LUẬN 64 1.Kết luận .64 2.Những hạn chế trình nghiên cứu 64 uế 3.Hướng nghiên cứu phát triển đề tài tương lai 65 Đ ại họ cK in h tế H DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại DN Doanh nghiệp NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn KH Khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước SXKD Sản xuất kinh doanh NSNN Ngân sách nhà nước CBCNV Cán công nhân viên 10 GĐ Giám đốc 11 PGĐ Phó giám đốc 12 TSCĐ Tài sản cố định 13 HĐTD Hoạt động tín dụng 14 CLTD 15 TSĐB 16 DSCV H tế h in cK Chất lượng tín dụng 17 họ Tài sản đảm bảo Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ 18 TGTK Tiền gửi tiết kiệm Đ ại uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình lao động chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 25 Bảng : Tình hình tài sản nguồn vốn chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 30 Bảng : Tình hình kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 33 Bảng : Tình hình huy động chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 37 Bảng : Tình hình sử dụng vốn chi nhánh 2010 – 2012 39 uế Bảng : Tình hình cho vay, dư nợ, thu nợ phân theo kì hạn chi nhánh H giai đoạn 2010 – 2012 41 Bảng : Tình hình cho vay, dư nợ, thu nợ phân theo cấu khách hàng chi tế nhánh giai đoạn 2010 – 2012 .45 Bảng : Tình hình cho vay, dư nợ, thu nợ phân theo mục đích sử dụng vốn h chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 48 in Bảng : Tình hình nợ xấu chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 49 Bảng 10: Hiệu suất sử dụng vốn chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 .51 cK Bảng 11: Đánh giá vòng quay vốn tín dụng chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 53 Đ ại họ Bảng 12: Tỷ lệ sinh lời tín dụng chi nhánh giai đoạn 2010 – 2012 54 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tình hình lao động phân theo trình độ chi nhánh 27 Biểu đồ 2: Tình hình kết kinh doanh chi nhánh 34 Biểu đồ 3: Tình hình huy động vốn chi nhánh qua năm .36 Biểu đồ 4: Tình hình sử dụng vốn chi nhánh qua năm 39 Biểu đồ 5: Tỷ lệ nợ xấu xấu chi nhánh qua năm 50 Biểu đồ 6: Hiệu suất sử dụng vốn chi nhánh qua năm 52 Biểu đồ 7: Vòng quay vốn tín dụng chi nhánh qua năm 53 H uế Biểu đồ 1: Sơ đồ 2.1: tế DANH MỤC SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI NHÁNH NHNo&PTNT BẮC SÔNG Đ ại họ cK in h HƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế năm 2010, 2011, 2012 [2] Bảng cân đối kế toán NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế năm 2010, 2011 2012 [3] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), “Giáo trình Tài – Tiền tệ Ngân hàng”, uế nhà xuất Thống kê [4] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), “Giáo trình Ngân hàng thương mại”, nhà xuất H Thống kế [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2011), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, nhà xuất tế Lao động xã hội [6] PGS.TS Trần Huy Hoàng – chủ biên (2010), “Quản trị ngân hàng”, nhà xuất h Lao động xã hội in [7] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, www.sbv.gov.vn cK [8] Ngân hàng Nhà nước, Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, (số 02/2013/TT – NHNN, ngày 21/01/2013) Ngân hàng Nông Nghiệp họ [9] Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, http://agribank.com.vn Đ ại [10] Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam, www.chinhphu.vn [11] Website: www.cafef.vn; www.tailieu.vn; www.vnexpress.net; www.vnecnomy.vn [12] Hồ Ngọc Quỳnh Mai (2012), Đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng Ngoại Thương Huế, Đại học kinh tế Huế [13] Nguyễn Xuân Hùng (2009), Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Bình, Luận Văn Thạc sĩ ĐH Kinh tế Huế TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tín dụng ngân hàng nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng, định tồn phát triển ngân hàng Ngoài ra, hoạt động góp phần định phát triển kinh tế toàn xã hội Vì vậy, việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng điều mà nhà quản lý ngân hàng, nhà sách kinh tế trọng quan tâm Do đó, đánh giá uế chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh H Bắc Sông Hương yêu cầu cấp thiết nhằm đưa giải pháp hiệu Nhằm giải vấn đề đặt ra, đề tài đưa sở lý luận tế mang tính khoa học tín dụng, vai trò tín dụng kinh tế thị trường, nêu khái niệm chất lượng, chất lượng tín dụng nhân tố ảnh h hưởng đến chất lượng tín dụng Ngoài ra, đề tài phân tích tiêu đánh giá chất in lượng tín dụng ngân hàng mặt định tính định lượng Dựa sở phân tích số liệu thứ cấp thu thập từ phòng ban cK ngân hàng dùng phương pháp nghiên cứu khoa học để đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, phân tích nhận xét tiêu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng họ chi nhánh Bắc Sông Hương Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2012 Từ việc đánh giá chất lượng tín dụng đó, đề tài nêu 04 nhóm giải pháp chính, đưa giải pháp cụ thể có tính khả thi phù hợp với thực tiễn giúp chi Đ ại nhánh nâng cao chất lượng tín dụng Đồng thời, đề tài nêu hướng phát tương lai thực Nhìn chúng, đề tài giải vấn đề mà mục tiêu đề tài nêu Tuy nhiên khả hiểu biết hạn hẹp nên đề tài tránh thiếu sót xảy Mong nhận sử dẫn, góp ý kiến tất độc giả để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cám ơn sâu sắc! Đ ại h in cK họ tế H uế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay