Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ phần Dệt-May Huế

112 205 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:23

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY MAY THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY HUẾ Sinh viên thực hiện: ĐÀO THẢO Q Lớp: K45 Marketing Niên khóa: 2011- 2015 Giáo viên hướng dẫn: TS HỒ THỊ HƯƠNG LAN Huế, tháng năm 2015 Lời Cảm Ơn Khơng có thành cơng mà khơng có hỗ trợ, p đỡ giú Để àn ho thành àib khóa luận tốt nghiệp vớiàiđể “Đánh t giá nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động máyNhmay thuộcCơng ty cổ phần Dệt -May Huế”, em nhận nhiều quan tâm, bảo ình nhiệtcáct thầy cơ, anh chị, Trước tiên em xin chân thành cám ơn q thầy ãđ giảng dạy cho em suốt thời gian ngồiêntr ghế nhà trư ờng với hệ thống kiến thức đầy đủ, mang nhiều tâm huyết, để em vận dụng thực v tếà trư v ớc tiên q trình thực tập,àml khóa luận tốt nghiệp ày.n Em xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến giáo Hồ Thị Hương ã tậnình, Lan, t chu đ đáo hướng dẫn em suốt thời gian thực tập àn thành lúc hobài khóa luận tốt nghiệp với nhiều kiến thức kinh vnghiệm rấtổb ích Cuối ùng, c em xin chân thành cám ơn cácanh chị quản lí àNhmáy May thuộc Cơng ty Cổ phần -May DệtHuế, ãđ vơ quan tâm, thấu hiể nhiệt v ình t giúp đỡ em q trình đến thực tập máy Nh Mặc ùd cố gắng để àn thiện ho đềài tmột cách hồn chỉnh Song, buổi đầu tiếp xúc với thực tế cơng ùng việc với hạn c chế kiếnàthức kinh v nghiệm, ênn em khơng thể khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp q Thầy cơà v anh chị đểài bkhóa luận đư ợc hồn chỉnh Em xin chân thành cám ơn! Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập thơng tin 4.2 Phương pháp điều tra vấn 4.2.1 Việc nghiên cứu tiến hành theo giai đoạn 4.2.2 Thiết kế bảng câu hỏi 4.2.3 Phương pháp thiết kế chọn mẫu 4.2.3.1 Tổng thể 4.2.3.2 Phương pháp chọn mẫu 4.2.3.3 Kích thước mẫu 4.2.3.4 Cách thức lấy mẫu .7 4.3 Thang đo 4.4 Phương pháp phân tích thống kê phần mềm SPSS 16.0 4.4.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo .8 4.4.2 Hệ số tương quan phân tích hồi quy tuyến tính 4.4.2.1 Hệ số tương quan 4.4.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính 4.4.3 Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng nhân tố 10 Kết cấu đề tài .10 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11 1.1 Các khái niệm liên quan 11 1.1.1 Khái niệm hài lòng người lao động doanh nghiệp 11 1.2 Các lý thuyết động viên 12 1.2.1 Thuyết nhu cầu Maslow kỹ động viên 12 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 1.2.2 Thuyết David Mc Clellan 14 1.2.3 Thuyết hai nhân tố F Herzberg 15 1.2.4 Thuyết mong đợi Victor H Vroom 16 1.2.5 Thuyết cơng Adams 17 1.3 Các nghiên cứu liên quan đến hài lòng doanh nghiệp 18 1.4 Mơ hình lý thuyết đề tài nghiên cứu 19 1.4.1 Mơ hình nghiên cứu 19 1.4.2 Định nghĩa nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động 21 2.1 Tổng quan Cơng ty cổ phần Dệt-May Huế 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 24 2.1.2 Chức nhiệm vụ Cơng ty 25 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty 25 2.1.4 Giới thiệu nhà máy may thuộc Cơng ty 27 2.1.5 Những kết đạt năm 2014 Nhà máy .28 2.1.5.1 Kết sản xuất kinh doanh 29 2.1.5.3 Tình hình lao động 29 2.2 Đánh giá hài lòng người lao động Nhà máy may thuộc Cơng ty cổ phần Dệt-May Huế .30 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 31 2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 32 2.2.3 Phân tích nhân tố EFA 37 2.2.3.1 Các khía cạnh nhân tố hài lòng với doanh nghiệp .37 2.2.3.2 Thang đo nhân tố hài lòng doanh nghiệp 44 2.2.3.3 Đặt tên giải thích nhân tố 46 2.2.3.4 Kiểm định phân phối chuẩn 47 2.2.4 Phân tích hồi quy 48 2.2.4.1 Mơ hình điều chỉnh 48 2.2.4.2 Giả thuyết mơ hình điều chỉnh 49 2.2.4.3 Kiểm định hệ số tương quan 50 2.2.4.4 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính 51 2.2.4.5 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 52 2.2.4.6 Kiểm định độ phù hợp thang đo 53 2.2.4.7 Kiểm định giả thiết 54 2.2.5 Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng người lao động 56 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 2.2.5.1 Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng nhân tố 57 2.2.5.2 Đối với hài lòng chung 58 2.3 Đánh giá chung 58 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY MAY CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT-MAY HUẾ 59 3.1 Định hướng 59 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao mức độ hài lòng người lao động doanh nghiệp Nhà máy may thuộc Cơng ty cổ phần Dệt-May Huế .60 3.2.1 Giải pháp chung 60 3.2.2 Giải pháp cụ thể 61 3.2.2.1 Giải pháp đặc điểm cơng việc 61 3.2.2.2 Giải pháp cấp 61 3.2.2.3 Giải pháp điều kiện làm việc 62 3.2.2.4 Giải pháp đồng nghiệp 62 3.2.2.5 Giải pháp phúc lợi 63 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 3.1 Kết luận 64 3.2 Kiến nghị 65 3.2.1 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế 65 3.2.2 Đối với Cơng ty cổ phần Dệt-May Huế 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 67 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CNSX: Cơng nhân sản xuất CBCNV: Cán cơng nhân viên ĐH-CĐ: Đại học – Cao đẳng EFA: Explore factor analysis (Phân tích nhân tố khám phá) JDI: Job Discriptive Index (Chỉ số mơ tả cơng việc) LĐPT: Lao động phổ thơng NVVP: Nhân viên văn phòng UBND: Ủy Ban Nhân Dân TP: Thành Phố TT/ĐT: Tổ trưởng/Đội trưởng WTO: World Trade Organization (Tổ chức thương mại giới) SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Đánh giá hài lòng người lao động làm việc Nhà máy Bảng 2: Kết sản xuất kinh doanh năm 2014 29 Bảng 3: Tình hình lao động Nhà máy năm 2014 29 Bảng 4: Tổng hợp sơ lược đối tượng điều tra 30 Bảng : Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố thu nhập 32 Bảng : Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố đào tạo thăng tiến 33 Bảng 7: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố cấp 34 Bảng 8: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp 34 Bảng : Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố “Đặc điểm cơng việc” 35 Bảng 10: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố “Điều kiện làm việc” 35 Bảng 11: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố “Phúc lợi” 36 Bảng 12: Cronbach’s Alpha thang đo hài lòng chung 36 Bảng 13 : Kiểm định KMO 37 Bảng 14: Phân tích nhân tố lần 38 Bảng 15: Kiểm định KMO 41 Bảng 16: Phân tích nhân tố lần thứ 41 Bảng 17: Kiểm định KMO 44 Bảng 18: Phân tích nhân tố hài lòng doanh nghiệp 45 Bảng 19: Kiểm định phân phối chuẩn 48 Bảng 20: Ma trận hệ số tương quan biến 50 Bảng 21: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 51 Bảng 22: Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter 52 Bảng 23: Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 53 Bảng 24 : Giả thuyết mơ hình điều chỉnh 55 Bảng 25: Kết kiểm định One Sample T – Test nhân tố 57 Bảng 26: Kết kiểm định One Sample T – Test 58 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Bậc thang nhu cầu Abraham Maslow 12 Sơ đồ 2: Thuyết hai nhân tố F Herzberg 16 Sơ đồ 3: Thuyết mong đợi Victor H Vroom 16 Sơ đồ 4: Mơ hình nghiên cứu ban đầu 20 Sơ đồ 5: Bộ máy quản lý Cơng ty cổ phần Dệt-May Huế 27 Sơ đồ 6: Bộ máy tổ chức Nhà máy 27 Sơ đồ 7: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 49 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực yếu tố then chốt định đến thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Bởi doanh nghiệp có cơng nghệ sản xuất đại, chất lượng dịch vụ tốt, sở hạ tầng phát triển thiếu lực lượng lao động làm việc có hiệu doanh nghiệp khó tồn lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh Vì thế, để có lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao, chủ doanh nghiệp khơng ngại mạnh tay ký điều khoản thù lao hấp dẫn, sẵn sàng bỏ khoản đầu tư lớn để tạo khơng gian làm việc tiện nghi , có khơng người cảm thấy khơng hài lòng làm việc doanh nghiệp Trong ngành dệt-may, cơng nhân sản xuất lực lượng chiếm phần lớn tồn lực lượng lao động ngành, đóng vai trò quan trọng định đến suất sản lượng Là lực lượng ln phải làm việc nhà máy sản xuất, trực tiếp tiếp xúc với máy móc thiết bị cơng nghệ cao, mơi trường sản xuất có tiếng ồn, nhiệt độ nhà máy khắc nghiệt Vì vậy, để xây dựng đội ngũ cơng nhân viên có trình độ, tay nghề, khả thích ứng cao mơi trường làm việc đòi hỏi Nhà máy phải trọng quan tâm đến cơng nhân viên Nâng cao mức độ hài lòng cơng việc cho nhân viên hoạt động vơ quan trọng có ý nghĩa nhà quản lí Thấu hiểu nắm bắt tâm tư ý kiến nhân viên để biết nhân viên có hài lòng hay khơng hài lòng yếu tố Từ đó, đưa sách hợp lí nhằm thỏa mãn nhu cầu nhân viên, giữ chân nhân tài cho cơng ty Ngồi ra, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều đối thủ ngành Cơng ty may Việt tiến, Cơng ty An Phước, Cơng ty Nhà Bè, HBI…đang cạnh tranh gay gắt, mở rộng thị trường, thu hút người lao động Vì vậy, người lao động họ lựa chọn cơng ty có điều kiện làm việc tốt hơn, mức lương thỏa đáng phúc lợi tốt hơn… SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing Khóa luận tốt nghiệp 20 261 900 94.822 21 242 834 95.656 22 220 759 96.415 23 190 654 97.070 24 178 615 97.685 25 162 559 98.244 26 150 518 98.762 27 128 442 99.204 28 119 410 99.614 29 112 386 100.000 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 89 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Rotated Component Matrixa Component c3nhan duoc cac khoan thuong thoa dang c6thu nhap ngang bang voi cac cong ty khac c5luong, thuong, tro cap, duoc phan phoi cong bang c1muc luong tuong xung voi cong viec c4cac khoan tro cap cua nha may o muc hop li 885 876 864 860 855 c2duoc tra luong dung han 673 c19cong viec bo tri phu hop voi chuyen mon c23cong tac danh gia ket qua cong bang va ro rang c22khoi luong cong viec hop li c20cong viec duoc phan cong va mo ta ro rang c21cong viec doi hoi nhieu ki nang 838 811 797 781 744 c12nhan duoc su ho tro cua lanh dao cong 783 viec SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 90 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan c14cap tren co nang luc, tam nhin va kha nang dieu 765 hanh tot c13cap tren doi xu cong bang voi cap duoi c11cap tren hoa nha, an can, than thien 747 733 c25trang bi day du cac phuong tien, may moc 835 thiet bi c26thoi gian lam viec hop li 807 c24moi truong thoang mat, sach se, dam bao ve 805 sinh c27khong lo lang ve viec mat viec lam c17co the hop tac tot voi cac dong nghiep khac c18it xay xung dot voi cac dong nghiep c16dong nghiep than thien, de gan, hoa dong 794 816 762 705 c15dong nghiep luon ho tro, chia se kinh nghiem 702 cong viec c29duoc nghi phep theo che SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 864 91 Khóa luận tốt nghiệp c30duoc to chuc vui choi vao cac le c28duoc dong day du bhxh va bhyt c9cong viec hien tai co co hoi thang tien GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 809 778 823 c8duoc tao dieu kien hoc tap, ren luyen nang cao tay 811 nghe c7duoc dao tao day du cac ki nang 797 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 92 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ĐỐI VỚI BIẾN PHỤ THUỘC Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Comp % of Cumulative onent Total Variance % 4.953 61.914 61.914 709 8.864 70.778 552 6.900 77.677 520 6.503 84.181 490 6.121 90.301 354 4.423 94.724 327 4.087 98.810 095 1.190 100.000 % of Cumulative Total Variance % 4.953 61.914 61.914 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 93 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Component Matrixa Component hai long lam viec tai nha may 949 HL1 840 HL5 771 HL3 769 HL6 765 HL7 741 HL4 736 HL2 697 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 94 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN: Descriptive Statistics Std N Minimum Maximum Mean Deviation Skewness Kurtosis Statist Statistic Statistic Statistic ic Std Statistic Statistic Std Error Statistic Error TNHAP 171 1.00 5.00 3.6520 75013 -1.276 186 2.321 369 DDCVIEC 171 1.40 4.80 3.3041 84529 -.686 186 -.205 369 CTREN 171 1.50 5.00 3.8392 75713 -.841 186 679 369 DKLV 171 1.00 5.00 3.2939 91409 -.220 186 -.753 369 DNGHIEP 171 1.50 5.00 3.9839 78081 -.771 186 130 369 PLOI 171 1.00 5.00 3.4172 80448 -.261 186 009 369 DTTTIEN 171 1.00 5.00 3.6413 83000 -.650 186 517 369 HLCHUNG 171 1.29 4.57 3.5104 69208 -1.209 186 1.353 369 Valid N (listwise) 171 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 95 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TNHAP DDCVIEC CTREN DKLV DNGHIEP PLOI TNHAP Pearson Correlation 079 040 -.144 014 169* 039 058 304 601 061 853 027 610 000 171 171 171 171 171 171 171 171 079 575** 168* 575** 252** 237** 714** 000 028 000 001 002 000 171 171 171 171 Sig (2tailed) N DDCVI Pearson EC Correlation Sig (2tailed) N CTREN Pearson Correlation Sig (2tailed) N DKLV Pearson Correlation Sig (2tailed) N DNGHI Pearson EP Correlation Sig (2tailed) DTTTIEN HLCHUNG 304 171 171 171 171 040 575** 382** 623** 246** 260** 779** 601 000 000 000 001 001 000 171 171 171 171 171 171 171 171 -.144 168* 382** 345** 159* 258** 488** 061 028 000 000 038 001 000 171 171 171 171 171 171 171 171 014 575** 623** 345** 307** 220** 721** 853 000 000 000 000 000 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 004 96 Khóa luận tốt nghiệp N PLOI Pearson Correlation Sig (2tailed) N DTTTI Pearson EN Correlation Sig (2tailed) N HLCH Pearson UNG Correlation Sig (2tailed) N GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan 171 171 171 171 171 171 171 171 169* 252** 246** 159* 307** 344** 431** 027 001 001 038 000 000 000 171 171 171 171 171 171 171 039 237** 260** 258** 220** 344** 313** 610 002 001 001 004 000 000 171 171 171 171 171 171 058 714** 779** 488** 721** 431** 313** 450 000 000 000 000 000 000 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 97 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Variables Entered/Removedb Variables Variables Model Entered Removed Method Enter DTTTIEN, TNHAP, DNGHIEP, DKLV, PLOI, DDCVIEC, CTRENa a All requested variables entered b Dependent Variable: HLCHUNG Model Summaryb Change Statistics Std Error Mod el R R Adjusted of the R Square Square R Square Estimate 905a 818 811 30115 Change 818 Sig F F Change df1 104.973 Durbin- df2 Change Watson 163 000 1.915 a Predictors: (Constant), DTTTIEN, TNHAP, DNGHIEP, DKLV, PLOI, DDCVIEC, CTREN b Dependent Variable: HLCHUNG SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan ANOVAb Sum of Model Squares df Mean Square F Regression 66.642 9.520 Residual 14.783 163 091 Total 81.425 170 Sig 104.973 000a a Predictors: (Constant), DTTTIEN, TNHAP, DNGHIEP, DKLV, PLOI, DDCVIEC, CTREN b Dependent Variable: HLCHUNG Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) -.335 190 TNHAP 016 032 DDCVIEC 264 CTREN Beta t Sig Tolerance VIF -1.763 080 017 505 614 935 1.070 036 323 7.321 000 573 1.746 323 043 353 7.496 000 502 1.991 DKLV 159 029 211 5.537 000 771 1.298 DNGHIEP 171 041 193 4.130 000 510 1.961 PLOI 147 032 171 4.578 000 799 1.251 DTTTIEN -.010 031 -.012 -.312 755 819 1.222 a Dependent Variable: HLCHUNG SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Coefficient Correlationsa Model DTTTIEN TNHAP DNGHIEP DKLV Correlations DTTTIEN 1.000 PLOI DDCVIEC CTREN -.006 036 -.173 -.275 -.095 -.068 1.000 037 174 -.169 -.042 -.049 DNGHIEP 036 037 1.000 -.166 -.162 -.337 -.362 DKLV -.173 174 -.166 1.000 -.032 135 -.242 PLOI -.275 -.169 -.162 -.032 1.000 -.046 001 DDCVIEC -.095 -.042 -.337 135 -.046 1.000 -.342 CTREN -.049 -.362 -.242 001 -.342 1.000 -6.200E-6 4.627E-5 000 000 000 -9.039E-5 001 4.818E-5 000 000 -4.827E-5 -6.714E-5 DNGHIEP 4.627E-5 4.818E-5 002 000 000 000 000 DKLV 000 000 000 001 -2.955E-5 000 000 PLOI 000 000 000 -2.955E-5 001 8.878E-7 TNHAP -.006 -.068 Covariances DTTTIEN 001 TNHAP -6.200E-6 -5.296E-5 DDCVIEC 000 -4.827E-5 000 000 -5.296E-5 001 000 CTREN -6.714E-5 000 000 8.878E-7 002 -9.039E-5 000 a Dependent Variable: HLCHUNG SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan Collinearity Diagnosticsa Dim Variance Proportions ensi Model on Condition Eigenvalue Index (Constant) TNHAP DDCVIEC CTREN DKLV DNGHIEP PLOI DTTTIEN 7.757 1.000 00 00 00 00 00 00 00 00 068 10.682 00 19 00 01 44 00 04 00 056 11.813 00 03 30 03 13 03 04 08 041 13.692 01 29 01 00 11 00 26 27 033 15.383 00 01 01 00 02 01 61 57 020 19.879 03 08 64 19 27 25 02 00 014 23.716 06 01 01 78 00 48 03 00 012 25.830 89 40 03 00 02 22 00 08 a Dependent Variable: HLCHUNG Residuals Statisticsa Std Minimum Maximum Mean Deviation N Predicted Value 1.3345 4.5322 3.5104 62611 171 Residual -1.09731 84057 00000 29489 171 -3.475 1.632 000 1.000 171 -3.644 2.791 000 979 171 Std Predicted Value Std Residual a Dependent Variable: HLCHUNG SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 101 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T-TEST ĐỐI VỚI TỪNG NHÂN TỐ One-Sample Statistics Std Std Error N Mean Deviation Mean DDCVIEC 171 3.3041 84529 06464 CTREN 171 3.8392 75713 05790 DKLV 171 3.2939 91409 06990 DNGHIEP 171 3.9839 78081 05971 PLOI 171 3.4172 80448 06152 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval Sig (2- Mean of the Difference t df tailed) Difference Lower Upper DDCVIEC 4.704 170 000 30409 1765 4317 CTREN 14.494 170 000 83918 7249 9535 DKLV 4.204 170 000 29386 1559 4318 DNGHIEP 16.478 170 000 98392 8660 1.1018 PLOI 6.781 170 000 41715 2957 5386 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 102 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hồ Thị Hương Lan ĐỐI VỚI SỰ HÀI LỊNG CHUNG One-Sample Statistics HLCHUNG Std Std Error N Mean Deviation Mean 171 3.5104 69208 05292 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval t HLCHUNG 9.645 Sig (2- Mean of the Difference df tailed) Difference Lower Upper 170 000 51044 4060 6149 SVTH: Đào Thảo Q K45 Marketing 103
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ phần Dệt-May Huế, Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ phần Dệt-May Huế, Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại Nhà máy may 1 thuộc Công ty cổ phần Dệt-May Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay