Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần may Trường Giang – Tam Kỳ, Quảng Nam

111 89 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:22

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập, nghiên cứu hoàn thiện đề tài khóa luận, em nhân quan tâm giúp đỡ ủng hộ thầy cô, gia đình, bạn bè công ty cổ phần may Trường Giang, Tam Kỳ , Quảng Nam Trước hết, em xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến ThS Ngô Minh Tâm –người dành thời gian dạy tận tình, cung cấp kiến thức bổ ích giúp em khắc phục thiếu sót để em hoàn thành đề tài khóa luận Em xin chân thành cảm ơn Khoa Quản trị Kinh Doanh toàn thể quý thầy cô giáo trường Đại Học Kinh Tế Huế truyền đạt, trang bị kiến thức kinh nghiệp quý giá cho em suốt năm học vừa qua Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi ban lãnh đạo toàn thể công nhân viện công ty cổ phần may Trường Giang Đặc biệt, em gởi lời cảm ơn đến Phó giám đốc công ty cổ phần may Trường Giang - Đồng chí Trương Tấn Lanh, phòng Tổ chức – Hành cung cấp thông tin giúp đỡ để em hoàn thành tập đề tài khóa luận Bên cạnh đó, em xin cảm ơn bạn bè, người thân động viên, giúp đỡ em thời gian quan Do thời gian, chi phí kinh nghiệm hiểu biết thân hạn chế nên đề tài không tránh khỏi sai sót Vì em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, người để em rút kinh nghiệm cho đè tài sau này, Em xin chân thành cảm ơn! Huế, 5/2014 Nguyễn Vũ Thi Thơ SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .x PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU .i Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Phương pháp chọn mẫu .6 Phương pháp xử lý, phân tích liệu 7 Kết cấu đề tài: PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 1.1 Cơ sở lí thuyết 10 1.1.1 Khái niệm hài lòng người lao động doanh nghiệp .10 1.2 Các lý thuyết 11 1.2.1 Thuyết nhu cầu Maslow 11 1.2.2 Thuyết David Mc Clellan 13 1.2.3 Thuyết hai nhân tố F Herzberg 14 1.2.4 Thuyết mong đợi Victor H Vroom 15 1.2.5 Thuyết công Adams 16 1.2.6 Các nghiên cứu liên quan đến hài lòng doanh nghiệp 17 1.3 Mô hình lý thuyết đề tài nghiên cứu 19 1.3.1 Định nghĩa nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động 19 1.3.2 Mô hình nghiên cứu 21 1.4 Tác động hài lòng doanh nghiệp đến kết làm việc người lao động .22 SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG THÀNH PHỐ TAM KỲ- QUẢNG NAM 24 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần may Trường Giang, thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam .24 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty Cổ phần may Trường Giang .24 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 24 2.1.3 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ triết lý kinh doanh công ty 26 2.1.3.1 Chức .26 2.1.3.2 Quyền hạn .27 2.1.3.3 Nhiệm vụ 27 2.1.3.4 Triết lí kinh doanh 27 2.1.4 Đặc điểm cấu tổ chức .28 2.1.4.1 Sơ đồ cấu tổ chức .28 2.1.4.2 Chức phòng ban đơn vị thành viên 29 2.1.5 Tình hình lao động công ty 32 2.1.6 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần may Trường Giang .36 2.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động tai công ty Cổ phần may Trường Giang, Tam kỳ - Quảng Nam 39 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra .39 2.2.1.1.Giới tính 39 2.2.1.2 Độ tuổi 40 2.2.1.3 Trình độ học vấn .41 2.2.1.4 Vị trí công tác 41 2.2.1.5 Thu nhập hàng tháng 42 2.2.1.6 Thời gian công tác 42 2.2.2 Phân tích đánh giá vấn đề nghiên cứu .43 SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm 2.2.2.1 Mức độ hài lòng chung làm việc công ty 43 2.2.2.2 Dự định gắn bó lâu dài với công ty .44 2.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo 44 2.2.3.1 Yếu tố “đặc điểm công việc” 45 2.2.3.2.Yếu tố “đào tạo thăng tiến” 45 2.2.3.3 Yếu tố “cấp trên” 46 2.2.3.4 Yếu tố “đồng nghiệp” .46 2.2.3.5 Yếu tố “điều kiện làm việc” .47 2.2.3.6 Yếu tố “Thu nhập” 47 2.2.3.7 Yếu tố “Phúc lợi” .48 2.2.3.8 Thang đo “sự hài lòng” 48 2.2.4 Phân tích nhân tố EFA .49 2.2.4.1 Phân tích nhân tố khám phá thang đo yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động 50 2.2.4.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo hài lòng công ty 54 2.2.5 Phân tích hồi quy 54 2.2.5.1 Kiểm định hệ số tương quan 54 2.2.5.2 Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính 55 2.2.5.3 Giả thuyết điều chỉnh 57 2.2.5.4 Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy tuyến tính bội .57 2.2.5.5 Kiểm định độ phù hợp mô hình 58 2.2.5.6 Kiểm định giả thuyết 59 2.2.6 Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng người lao động 61 2.2.6.1 Kiểm định giá trị trung bình mức độ hài lòng nhân tố 61 2.2.6.2 Kiểm định giá trị trung bình hài lòng chung 62 2.2.6.3 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố đặc điểm công việc: 62 2.2.6.4 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố “cấp trên” 63 2.2.6.5 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố “Đồng nghiệp” 64 2.2.6.6 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố “Điều kiện làm việc” .65 2.2.6.7 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố “Thu nhập” 66 SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm 2.2.6.8 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố “Phúc lợi” 67 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG TAM KỲ- QUẢNG NAM 69 3.1 Mục tiêu chiến lược công ty cổ phần may Trường Giang thời gian tới (2014-2016) 69 3.1.1 Mục tiêu công ty 69 3.1.2 Chiến lược công ty 70 3.2 Một số giải pháp nâng cao mức độ hài lòng người lao động công ty cổ phần may Trường Giang Tam Kỳ- Quảng Nam 70 3.2.1 Về thu nhập 70 3.2.2 Về đồng nghiệp: 71 3.2.3 Về cấp trên: 71 3.2.4 Về đặc điểm công việc 71 3.2.5 Về điều kiện làm việc 72 3.2.6 Về phúc lợi 73 3.2.7 Một số giải pháp khác 73 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 3.1 Kết luận 75 3.2 Kiến nghị 76 3.2.1 Đối với tỉnh Quảng Nam 76 3.2.2 Đối với công ty cổ phần may Trường Giang, Tam kỳ- Quảng Nam 76 3.2.3 Đối với người lao động công ty cổ phần may Trường Giang 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CBCNV: Cán công nhân viên TSCĐ: Tài sản cố định TNHH: Trách nhiệm hữu hạn JDJ: Chỉ số mô tả công việc (Job Discreptive Index) UBND: Ủy ban nhân dân XHCN: Xã hội chủ nghĩa TBCN: Tư chủ nghĩa TN: Thanh niên SXKD: Sản xuất kinh doanh KCS: Kiểm tra chất lượng sản phẩm LĐPT: Lao động phổ thông SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Số lượng cấu lao động từ 2011 – 2013 .33 Bảng 2: Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty từ năm 2011 - 2013 37 Bảng 4: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố đặc điểm công việc 45 Bảng 5: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố đào tạo thăng tiến 45 Bảng 6: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố cấp 46 Bảng 7: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố đồng nghiệp 46 Bảng 8: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố điều kiện làm việc .47 Bảng 9: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố thu nhập 47 Bảng 10: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố phúc lợi 48 Bảng 11: Cronbach’s Alpha thang đo hài lòng .48 Bảng 12: Kiểm định KMO and Bartlett’s Test .50 Bảng 13: Phân tích nhân tố 50 Bảng 14: Kiểm định KMO and Bartlett’s Test .54 Bảng 15: Phân tích nhân tố hài lòng công ty 54 Bảng 16: Ma trận hệ số tương quan 55 Bảng 17: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter .56 Bảng 18: Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter 58 Bảng 19: Kiểm định phù hợp mô hình hồi quy 58 Bảng 20: Giả thuyết mô hình điều chỉnh 61 Bảng 21: Kết kiểm định One Sample T – Test nhân tố 61 Bảng 22: Kết kiểm định One Sample T – Test 62 Bảng 23: Kiểm định T-Test nhân tố đặc điểm công việc 62 Bảng 24: Kiểm định T-Test nhân tố cấp 63 Bảng 25: Kiểm định T-Test nhân tố đồng nghiệp .64 Bảng 26: Kiểm định T-Test nhân tố điều kiện làm việc .65 Bảng 27: Kiểm định T-Test nhân tố thu nhập .66 Bảng 28: Kiểm định T-Test nhân tố phúc lợi 67 SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình ngiên cứu .5 Sơ đồ 2: Bậc thang nhu cầu Abraham Maslow 12 Sơ đồ 3: Thuyết hai nhân tố F Herzberg 15 Sơ đồ 4: Thuyết mong đợi Victor H Vroom .16 Sơ đồ 5: Mô hình nghiên cứu ban đầu .21 Sơ đồ 6: Sơ đồ cấu tổ chức công ty Cổ phần may Trường Giang 28 Sơ đồ 7: cấu chức nhà xưởng công ty .31 Sơ đồ 8: Kết xây dựng mô hình nghiên cứu 57 SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu mẫu điều tra theo giới tính 39 Biểu đồ 2: Cơ cấu mẫu điều tra theo độ tuổi 40 Biểu đồ 3: Cơ cấu mẫu điều tra theo trình độ học vấn .41 Biểu đồ 4: Cơ cấu mẫu điều tra theo vị trí công tác 41 Biểu đồ 5: Cơ cấu mẫu điều tra theo thu nhập hàng tháng 42 Biểu đồ 6: Cơ cấu mẫu điều tra theo thời gian công tác 42 Biểu đồ 7: Mức độ hài lòng chung làm việc công ty 43 Biểu đồ 8: Dự định gắn bó lâu dài với công ty 44 SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Minh Tâm TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tên đề tài: Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động công ty cổ phần may Trường Giang – Tam Kỳ, Quảng Nam Họ tên: Nguyễn Vũ Thi Thơ, lớp K44 Marketing Giáo viên hướng dẫn: Th.s Ngô Minh Tâm Tính cấp thiết đề tài Trước kinh tế hội nhập phát triển đất nước, doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt để tồn Và lợi lâu dài cho doanh nghiệp nhân sự, vậy, giữ nguồn nhân lực tài giỏi cho doanh nghiệp quan trọng Quảng Nam với dân số đông lực lượng lao động dồi dào, năm qua xây dựng nhiều khu công nghiệp, nhu cầu lao động lớn canh tranh thu hút lao động địa phương ngày tăng Công ty cổ phần may Trường Giang công ty địa bàn, đứng trước cạnh tranh gay gắt lao động địa phương xuất thêm nhiều xí nghiệp may khác Tình hình thuyên chuyển lao động xảy ngày nhiều thường xuyên Đo đó, vấn đề đặt phải giữ nguồn lao động có tay nghề cho công ty Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động Công ty cổ phần may Trường Giang nhằm đưa giải pháp phát huy điểm tốt hạn chế để xấu để tăng mức độ thỏa mãn công việc công nhân - Hệ thống hóa lí luận thực tiễn vấn đề liên quan đến hài lòng nhân viên công ty cổ phần may Trường Giang - Đo lường mức độ thỏa mãn công việc người lao động công ty - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cáo mức độ hài lòng cúa người lao động công việc dựa nghiên cứu thu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động công ty cổ phần may Trường Giang SVTH: Nguyễn Vũ Thi Thơ - K44 Marketing x Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Q1.7 Cap tren ton 6.65 1.460 va biet lang nghe y kien nhan vien Q1.8 Cap tren luon tao 6.96 1.173 co hoi, ho tro nhan vien cong viec Q1.9 Cap tren doi xu 6.90 1.210 cong bang voi nhan vien Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 523 720 623 602 583 652 2.2.4 Scale: Đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 774 Q1.10 Dong nghiep than thien va hoa dong Q1.11 Dong nghiep luon trao doi, chia se, giup cong viec Q1.12 It xay xung dot voi dong nghiep Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 6.70 1.808 6.95 1.612 637 665 6.95 1.714 627 677 2.2.5 Scale: Điều kiện làm việc Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 567 741 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 757 Q1.13 Moi truong lam viec dam bao ve sinh sach se, thoang mat Q1.14 Cong ty dam bao tot cac dieu kien an toan, bao ho lao dong Q1.15 Quy dinh ve thoi gian lam viec phu hop Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 7.15 1.373 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 597 697 7.10 1.797 659 607 7.17 1.997 550 721 2.2.6 Scale: Thu nhập Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 784 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Q1.16 Muc luong tuong 10.35 3.112 xung voi ket qua cong viec Q1.17 Cong ty tra 10.25 2.999 luong dung han Q1.18 Luong, thuong 10.42 2.979 va tro cap duoc phan phoi cong bang Q1.19 Cac khoan phu 10.48 3.371 cap hop li 2.2.7 Scale: Phúc lợi Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 503 780 589 732 709 671 584 737 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 770 Q1.20 Chinh sach BHXH BHYT duoc thuc hien day du Q1.21 Duoc to chuc tham quan, du lich, nghi duong Q1.22 Duoc nghi phep, nghi benh theo che Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Item Deleted Deleted 6.52 1.188 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 622 671 7.26 1.040 636 660 6.93 1.334 567 733 2.2.8 Scale: Sự hài lòng chung Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 836 Q2.1 Dac diem cong viec Q2.2 Dao tao va thang tien Q2.3 Cap tren Q2.4 Dong nghiep Q2.5 Dieu kien lam viec Q2.6 Thu nhap Q2.7 Phuc loi Q3 Muc hai long chung lam viec tai cong ty Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 23.87 10.167 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 584 814 24.14 10.779 472 828 24.08 23.92 23.92 11.140 10.113 10.039 419 614 572 833 810 816 23.93 24.00 23.95 9.995 10.734 9.758 646 507 693 806 823 799 Phụ lục 2.3: Phân tích nhân tố 2.3.1 Phân tích nhân tố tất biến quan sát (22 biến) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .706 1075.65 231 000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % Total Variance % 5.791 26.323 26.323 5.791 26.323 26.323 2.551 11.595 11.595 2.169 9.861 36.184 2.169 9.861 36.184 2.524 11.474 23.069 2.105 9.570 45.754 2.105 9.570 45.754 2.274 10.334 33.403 1.857 8.442 54.197 1.857 8.442 54.197 2.168 9.854 43.257 1.593 7.240 61.436 1.593 7.240 61.436 2.139 9.724 52.981 1.223 5.558 66.994 1.223 5.558 66.994 2.093 9.514 62.495 1.087 4.939 71.932 1.087 4.939 71.932 2.076 9.437 71.932 834 3.790 75.723 728 3.309 79.032 10 657 2.986 82.017 11 575 2.616 84.633 dimension0 12 510 2.318 86.951 13 492 2.235 89.186 14 391 1.776 90.962 15 361 1.642 92.604 16 331 1.506 94.110 17 276 1.254 95.364 18 257 1.168 96.532 19 228 1.035 97.567 20 227 1.031 98.598 21 186 847 99.446 22 122 554 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Q1.18 Luong, thuong va tro cap duoc phan phoi cong 812 bang Q1.17 Cong ty tra luong dung han 799 Q1.19 Cac khoan phu cap hop li 754 Q1.16 Muc luong tuong xung voi ket qua cong viec 597 Q1.12 It xay xung dot voi dong nghiep 812 Q1.11 Dong nghiep luon trao doi, chia se, giup 791 cong viec Q1.10 Dong nghiep than thien va hoa dong 718 Q1.9 Cap tren doi xu cong bang voi nhan vien 840 Q1.8 Cap tren luon tao co hoi, ho tro nhan vien 784 cong viec Q1.7 Cap tren ton va biet lang nghe y kien nhan 678 vien Q1.21 Duoc to chuc tham quan, du lich, nghi duong 797 Q1.20 Chinh sach BHXH BHYT duoc thuc hien 790 day du Q1.22 Duoc nghi phep, nghi benh theo che 579 Q1.2 Cong tac danh gia ket qua lao dong duoc thuc 812 hien cong bang va chinh xac Q1.3 Cong viec tao su thu hut, hap dan 779 Q1.1 Cong viec duoc bo tri phu hop voi chuyen mon 678 Q1.15 Quy dinh ve thoi gian lam viec phu hop 852 Q1.14 Cong ty dam bao tot cac dieu kien an toan, bao 711 ho lao dong Q1.13 Moi truong lam viec dam bao ve sinh sach se, 573 thoang mat Q1.5 Cong viec co nhieu co hoi thang tien 825 Q1.4 Duoc tham gia nhung khoa huan luyen va dao 720 tao nang cao kien thuc ky nang Q1.6 Chinh sach de bat, thang tien duoc thuc hien 701 cong bang va ro rang Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 2.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .819 190.591 21 000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % 3.183 45.469 45.469 3.183 45.469 45.469 945 13.500 58.968 769 10.979 69.947 dimension0 625 8.936 78.883 580 8.288 87.171 518 7.397 94.567 380 5.433 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Q2.4 Dong nghiep Q2.6 Thu nhap Q2.5 Dieu kien lam viec Q2.1 Dac diem cong viec Q2.7 Phuc loi Q2.2 Dao tao va thang tien Q2.3 Cap tren Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .740 733 709 708 654 612 540 Phụ lục 2.4: hồi quy tương quan 2.4.1 Hệ số tương quan Pearson Correlations Thu nhap Pearson Correlation Sig (2tailed) N Dong Pearson nghiep Correlation Sig (2tailed) N Cap tren Pearson Correlation Sig (2tailed) N Phuc loi Pearson Correlation Sig (2tailed) N Dac diem Pearson cong viec Correlation Sig (2tailed) N Dieu kien Pearson lam viec Correlation Sig (2tailed) N Dao tao va Pearson thang tien Correlation Sig (2tailed) Thu Dong Cap Phuc nhap nghiep tren loi 000 000 000 Dac diem cong viec 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 359** 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 246** 1.000 1.000 1.000 1.000 009 110 110 000 110 000 110 000 110 291** 1.000 1.000 1.000 002 110 110 000 110 000 110 321** 1.000 1.000 001 110 110 000 110 448** 1.000 000 110 110 112 110 000 110 1.000 110 000 110 000 1.000 1.000 110 000 110 000 1.000 110 000 1.000 110 000 1.000 110 000 1.000 110 000 110 110 000 1.000 1.000 110 000 110 000 110 000 1.000 1.000 1.000 110 000 110 000 110 000 1.000 1.000 1.000 1.000 110 000 110 000 110 000 Dieu Dao tao kien va Hai lam thang long viec tien chung 000 000 344** 110 000 110 000 110 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 246 N 110 110 110 110 ** Hai long Pearson 344 359** 246** 291** chung Correlation Sig (2.000 000 009 002 tailed) N 110 110 110 110 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 2.4.2 Hồi quy tuyến tính 110 321** 110 448** 110 112 001 000 246 110 110 110 110 110 Model Summaryb Model Change Statistics R Durbin R Adjuste Std Error Square F Sig F Squar d R of the Chang Chang df Chang Watso R e Square Estimate e e df2 e n dimension 834 696 679 5669001 696 39.361 10 000 2.285 a a Predictors: (Constant), Dieu kien lam viec, Dac diem cong viec, Phuc loi, Cap tren, Dong nghiep, Thu nhap b Dependent Variable: Hai long chung ANOVAb Model Sum of Squares 75.898 Df Mean Square 12.650 F 39.361 Sig .000a Regressio n Residual 33.102 103 321 Total 109.000 109 a Predictors: (Constant), Dieu kien lam viec, Dac diem cong viec, Phuc loi, Cap tren, Dong nghiep, Thu nhap b Dependent Variable: Hai long chung Model (Constant) Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Error Beta -2.613E.054 16 Collinearity Statistics T Sig Tolerance 000 1.000 VIF Thu nhap 344 054 344 6.330 000 1.000 1.000 Dong 359 054 359 6.603 000 1.000 1.000 nghiep Cap tren 246 054 246 4.537 000 1.000 1.000 Phuc loi 291 054 291 5.360 000 1.000 1.000 Dac diem 321 054 321 5.918 000 1.000 1.000 cong viec Dieu kien 448 054 448 8.256 000 1.000 1.000 lam viec a Dependent Variable: Hai long chung Phụ lục 2.5: Kiểm địnhgiá trị trung bình mức độ hài lòng người lao động 2.5.1 Hài lòng chung nhóm nhân tố One-Sample Statistics N Q2.1 Dac diem cong viec Q2.3 Cap tren Q2.4 Dong nghiep Q2.5 Dieu kien lam viec Q2.6 Thu nhap Q2.7 Phuc loi 110 110 110 110 110 110 Mean Std Deviation 3.53 687 3.32 605 3.48 674 3.48 726 3.47 673 3.40 624 Std Error Mean 065 058 064 069 064 059 One-Sample Test Test Value = t -7.219 Q2.1 Dac diem cong viec Q2.3 Cap tren -11.825 Q2.4 Dong nghiep -8.068 Q2.5 Dieu kien lam -7.485 viec Q2.6 Thu nhap -8.213 Q2.7 Phuc loi -10.090 df 109 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2Mean tailed) Difference Lower Upper 000 -.473 -.60 -.34 109 109 109 000 000 000 -.682 -.518 -.518 -.80 -.65 -.66 -.57 -.39 -.38 109 109 000 000 -.527 -.600 -.65 -.72 -.40 -.48 2.5.2 Hài lòng chung One-Sample Statistics Q3 Muc hai long chung lam viec tai cong ty N 110 Mean 3.45 Std Deviation 686 Std Error Mean 065 One-Sample Test Test Value = Sig (2t df tailed) Q3 Muc hai long - 109 000 chung lam viec tai 8.341 cong ty 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.68 -.42 Mean Difference -.545 2.5.3 Đặc điểm công việc One-Sample Statistics N Mean 110 3.69 Q1.1 Cong viec duoc bo tri phu hop voi chuyen mon Q1.2 Cong tac danh gia ket qua lao dong duoc 110 thuc hien cong bang va chinh xac Q1.3 Cong viec tao su thu hut, hap dan 110 Std Std Error Deviation Mean 832 079 3.40 732 070 3.35 785 075 One-Sample Test Test Value = Q1.1 Cong viec duoc bo tri phu hop voi chuyen mon Sig (2Mean t df tailed) Difference - 109 000 -.309 3.895 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.47 -.15 Q1.2 Cong tac danh gia ket qua lao dong duoc thuc hien cong bang va chinh xac Q1.3 Cong viec tao su thu hut, hap dan - 109 8.597 000 -.600 -.74 -.46 - 109 8.623 000 -.645 -.79 -.50 2.5.4 Cấp One-Sample Statistics N Q1.7 Cap tren ton va biet lang nghe y kien nhan vien Q1.8 Cap tren luon tao co hoi, ho tro nhan vien cong viec Q1.9 Cap tren doi xu cong bang voi nhan vien 110 Mean Std Deviation 3.61 592 Std Error Mean 056 110 3.29 682 065 110 3.35 685 065 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean t Df tailed) Difference -6.926 109 000 -.391 Q1.7 Cap tren ton va biet lang nghe y kien nhan vien Q1.8 Cap tren luon tao - 109 co hoi, ho tro nhan 10.906 vien cong viec Q1.9 Cap tren doi xu -9.880 109 cong bang voi nhan vien 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.50 -.28 000 -.709 -.84 -.58 000 -.645 -.77 -.52 2.5.5 Đồng nghiệp One-Sample Statistics N Q1.10 Dong nghiep than thien va hoa dong Q1.11 Dong nghiep luon trao doi, chia se, giup cong viec Q1.12 It xay xung dot voi dong nghiep 110 Mean Std Deviation 3.60 732 Std Error Mean 070 110 3.35 773 074 110 3.35 735 070 One-Sample Test Test Value = Q1.10 Dong nghiep than thien va hoa dong Q1.11 Dong nghiep luon trao doi, chia se, giup cong viec Q1.12 It xay xung dot voi dong nghiep Sig (2Mean tailed) Difference 000 -.400 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.54 -.26 t -5.731 df 109 -8.755 109 000 -.645 -.79 -.50 -9.341 109 000 -.655 -.79 -.52 2.5.6 Điều kiện làm việc One-Sample Statistics N Q1.13 Moi truong lam viec dam bao ve sinh sach se, thoang mat 110 Mean Std Deviation 3.56 904 Std Error Mean 086 Q1.14 Cong ty dam bao tot cac dieu kien an toan, bao ho lao dong Q1.15 Quy dinh ve thoi gian lam viec phu hop 110 3.61 679 065 110 3.54 659 063 One-Sample Test Test Value = t -5.063 Q1.13 Moi truong lam viec dam bao ve sinh sach se, thoang mat Q1.14 Cong ty -6.042 dam bao tot cac dieu kien an toan, bao ho lao dong Q1.15 Quy dinh ve -7.377 thoi gian lam viec phu hop df 109 Sig (2Mean tailed) Difference 000 -.436 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.61 -.27 109 000 -.391 -.52 -.26 109 000 -.464 -.59 -.34 2.5.7 Thu nhập One-Sample Statistics N Q1.16 Muc luong tuong xung voi ket qua cong viec Q1.17 Cong ty tra luong dung han Q1.18 Luong, thuong va tro cap duoc phan phoi cong bang Q1.19 Cac khoan phu cap hop li 110 Mean Std Deviation 3.48 798 Std Error Mean 076 110 3.58 771 073 110 3.42 696 066 110 3.35 644 061 One-Sample Test Test Value = t -6.808 Q1.16 Muc luong tuong xung voi ket qua cong viec Q1.17 Cong ty tra -5.690 luong dung han Q1.18 Luong, -8.771 thuong va tro cap duoc phan phoi cong bang Q1.19 Cac khoan phu cap hop li 10.516 df 109 Sig (2Mean tailed) Difference 000 -.518 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.67 -.37 109 000 -.418 -.56 -.27 109 000 -.582 -.71 -.45 109 000 -.645 -.77 -.52 Phúc lợi One-Sample Statistics N Q1.20 Chinh sach BHXH BHYT duoc thuc hien day du Q1.21 Duoc to chuc tham quan, du lich, nghi duong Q1.22 Duoc nghi phep, nghi benh theo che 110 Mean Std Deviation 3.84 614 Std Error Mean 059 110 3.09 685 065 110 3.43 566 054 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean t df tailed) Difference -2.796 109 006 -.164 Q1.20 Chinh sach BHXH BHYT duoc thuc hien day du Q1.21 Duoc to chuc - 109 tham quan, du lich, 13.927 nghi duong Q1.22 Duoc nghi - 109 phep, nghi benh theo 10.613 che 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.28 -.05 000 -.909 -1.04 -.78 000 -.573 -.68 -.47
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần may Trường Giang – Tam Kỳ, Quảng Nam, Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần may Trường Giang – Tam Kỳ, Quảng Nam, Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần may Trường Giang – Tam Kỳ, Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay