Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

79 264 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:22

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ h tế H uế - - in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ cK CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH Ở HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn ng Nguyễn Huy Cường Lớp: K44KTCT Th.S Lê Đình Vui Tr ườ Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Với lòng biết ơn, xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - trị thầy cô Trường Đại học kinh tế Huế dùng tri thức tâm huyết vốn có để truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường, từ có cách nhìn tiếp cận thực tế cách khoa học, sâu sắc Và đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy Th.S Lê Đình Vui thời gian qua tận tình dạy, giúp đỡ suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp Cùng với đó, xin cảm ơn Chánh Văn Phòng, cán bộ, nhân viên Văn Phòng, HĐNN – UBNN huyện Thạch Hà giúp đỡ suốt trình thực tập Mặc dù có nhiều cố gắng, thời gian thực tập có hạn, trình độ, lực thân nhiều hạn chế nên chắn khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong đóng góp, bảo, bổ sung thêm thầy cô bạn để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên SVTH: Nguyễn Huy Cường ii GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Nguyễn Huy Cường SVTH: Nguyễn Huy Cường iii GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iv uế DANH MỤC BẢNG, BIỂU vii tế H MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài h Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài in Phương pháp nghiên cứu cK Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài NỘI DUNG họ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Đ ại 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cấu nghành ng kinh tế 1.1.3 Vai trò chuyển dịch cấu nghành kinh tế 15 ườ 1.2 Cơ sở thực tiễn 16 Tr 1.2.1 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành số địa phương nước 16 1.2.2 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành số huyện địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 20 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Thạch Hà 21 SVTH: Nguyễn Huy Cường iv GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH 23 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu 23 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 23 uế 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 26 tế H 2.1.3 Đánh giá đặc điểm địa bàn nghiên cứu 30 2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà 32 2.2.1 Chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp h dịch vụ 32 in 2.2.2 Chuyển dịch cấu nội ngành 35 cK 2.2.3 Đánh giá chung chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà 45 2.3 Hiệu kinh tế - xã hội 49 họ CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở HUYỆN Đ ại THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH 52 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển 52 3.1.1 Định hướng phát triển 52 ng 3.1.2 Mục tiêu phát triển 55 ườ 3.2 Các giải pháp mạnh chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 57 Tr 3.2.1 Tăng cường thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn cho chuyển dịch cấu kinh tế ngành 57 3.2.2 Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ để thúc đẩy sư chuyển dịch cấu kinh tế ngành 58 SVTH: Nguyễn Huy Cường v GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vật chất tạo điều kiện chuyển dịch cấu ngành kinh tế 59 3.2.4 Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo uế hướng công nghiệp hóa, đại hóa 60 tế H 3.2.5 Hình thành phát triển đồng loại thị trường địa bàn huyện 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 Kết luận 63 h Kiến nghị 64 Tr ườ ng Đ ại họ cK in TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Huy Cường vi GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Tăng trưởng nhóm ngành giai đoạn 2008 - 2012 33 Bảng 2.2: Cơ cấu tỷ trọng đóng góp ngành tổng giá trị uế sản xuất huyện giai đoạn 2008 - 2012 34 Bảng 2.3 : Giá trị cấu sản xuất nông nghiệp từ năm 2008 - 2012 36 tế H Bảng 2.4: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2008 - 2012 37 Bảng 2.5: cấu giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2012 38 Bảng 2.6: Diện tích, sản lượng số trồng địa bàn h huyện 38 in Bảng 2.7: Số lượng số loại gia súc, gia cầm địa bàn huyện 39 Bảng 2.8: giá trị sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2008 - 2012 40 cK Bảng 2.9: cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp 40 Bảng 2.10: Diện tích, giá trị sản xuất ngành thủy sản địa bàn họ huyện thời kỳ 2008-2012 41 Bảng 2.11: giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng huyện giai đoạn 2008 – 2012 42 Đ ại Bảng 2.12: cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng địa bàn huyện từ năm 2008 – 2012 43 Bảng 2.13: Giá trị, sản lượng số hoạt động ngành dịch ng vụ 44 Bảng 2.14: Một số tiêu kinh tế xã hội huyện Thạch Hà năm 2008 – ườ 2012 50 Bảng 2.15: Điều tra hiệu kinh tế xã hội từ chuyển dịch cấu Tr ngành kinh tế huyện Thạch Hà giai đoạn 2008 – 2012 50 Biểu đồ 2.1: Biểu tỷ trọng nhóm ngành cấu kinh tế huyện năm 2008 năm 2012 (%) 35 SVTH: Nguyễn Huy Cường vii GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình công nghiệp hóa, đại hóa việc xác định cấu uế ngành kinh tế hợp lý việc quan trọng cần thiết Một kinh tế có cấu ngành kinh tế phù hợp đưa kinh tế phát triển nhanh tế H chóng, chuyển dịch cấu kinh tế nhanh đẩy mạnh trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong giai đoạn, địa phương, vùng miền khác việc xác định cấu ngành khác Một cấu ngành kinh tế coi tối ưu phân chia tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư in h nghiệp, công nghiệp - xây dựng dịch vụ xứng với tiềm kinh tế phát triển kinh tế Một nước công nghiệp hóa, đại hóa nước có tỷ trọng cK công nghiệp dịch vụ cao tổng GDP tỷ trọng Nông nghiệp giảm xuống, nội dung chuyển dịch cấu ngành kinh tế Thạch Hà huyện nằm giáp ranh thành phố Hà Tĩnh, cửa ngõ phía bắc họ thành phố, vùng kinh tế trọng điểm phát triển kinh tế, có vai trò to lớn phát triển thành phố Hà Tĩnh Trong năm qua Đ ại với phát triển kinh tế đất nước, kinh tế huyện Thạch Hà có chuyển biến mạnh mẽ, mức tăng trưởng kinh tế cao, đời sống người dân ổn định, mặt đời sống xã hội nâng lên Đó thành to lớn cho ng thấy đắn đường lối kinh tế, việc xác định đắn cấu ngành kinh tế cho phát triển Tuy nhiên nhìn lại cách tổng thể việc phát triển chưa ườ thực tương xứng với tiềm huyện Thạch Hà, cấu kinh tế ngành chưa thực hợp lý, kinh tế Nông nghiệp chiếm phần lớn, sản xuất kinh doanh Tr nhỏ lẽ, lạc hậu, hiệu sản xuất kinh doanh thấp; khoa học công nghệ chưa phát triển Từ vấn đề bất cập nêu việc cấp thiết đặt cho huyện Thạch Hà thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng tích cực hợp lý nhằm khái thác tối đa tiềm lợi thúc đẩy kinh tế Thạch Hà phát triển mạnh mẽ SVTH: Nguyễn Huy Cường GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp Xuất phát từ lý nêu trên, chọn đề tài: “Chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn nay” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tổng quan nghiên cứu đề tài uế Cho đến có nhiều công trình khoa học nghiên cứu vấn đề chuyển dịch cấu ngành kinh tế nhiều góc độ khác nhau, công bố dạng sách, đề tài nghiên tế H cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp viết số tạp chí Trong có: - Chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa / Nguyễn Đình Tuấn, thực năm 2006 - Chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo in h hướng công nghiệp hoá, đại hoá / Phan Nguyễn Khánh Long thực năm 2011 cK - Chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá huyện Hương Trà - Thừa Thiên Huế / Võ Thị Thu Ngọc thực năm 2011 - Chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế họ theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa / Đỗ Thị Hằng thực năm 2011 - Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Thạch Đ ại Hà,tỉnh Hà Tĩnh / Lê Thị Phương thực năm 2009 Tuy nhiên, vấn đề chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà chưa có đề tài thực Vì vậy, dựa kết nghiên cứu ng tác giả trước, khóa luận kế thừa vận dụng vào nghiên cứu tình hình địa phương Từ đề xuất phương hướng giải pháp vấn đề chuyển dịch ườ cấu kinh tế ngành cho huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Tr  Mục đích: Phân tích đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà từ năm 2008 đến năm 2012, từ tìm hạn chế đề xuất giải pháp pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà đến năm 2018 SVTH: Nguyễn Huy Cường GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp  Nhiệm vụ: Từ mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài bao gồm nội dung sau: - Khái quát vấn đề lý luận thực tiễn chuyển dịch cấu ngành kinh uế tế huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - Đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà tế H năm qua - Phân tích nguyên nhân vấn đề đặt trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà h - Đề xuất định hướng giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu in ngành kinh tế huyện Thạch Hà theo hướng tích cực thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài cK  Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu chuyển dịch cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ nội ngành đơn vị, tổ chức kinh tế thuộc huyện Thạch Hà họ quản lý Không đề cập tới đơn vị, tổ chức kinh tế tỉnh trung ương đóng địa bàn huyện Thạch Hà Đ ại  Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - Về thời gian: Trên sở đánh giá thực trạng từ năm 2009- 2013 đề xuất định ng hướng giải pháp đến năm 2018 Phương pháp nghiên cứu ườ Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, trừu tượng hóa khoa học, phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, thu thập xử lý thông tin, thống Tr kê kinh tế, phương pháp so sánh, tiêu phân tích ( số bình quân, tiêu tốc độ tăng trưởng, ) Ý nghĩa đề tài - Về lý luận: đề tài làm rõ vấn đề lý luận chuyển dịch cấu ngành kinh tế nên làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành khối ngành liên quan trình học tập thực tập cuối khóa SVTH: Nguyễn Huy Cường GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp Thu hút nguồn vốn thành phần kinh tế nước, thiết lập mối quan hệ để tranh thủ nguồn vốn viện trợ phát triển thức (ODA) nước ngoài, nguồn viện trợ không thức tổ chức phi phủ, nguồn vốn vay, vốn đầu tư nước để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh doanh đời uế sống dân sinh Phân bổ sử dụng hợp lý có hiệu nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà nước Đầu tư trang thiết bị cần thiết cho trình hoạch định, phát triển tế H kinh tế ngành 3.2.2 Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ để thúc đẩy sư chuyển dịch cấu kinh tế ngành Chất lượng nguồn nhân lực Thạch Hà thấp Vì vậy, năm in h tới cần có sách tích cực để đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ngành công nghiệp dịch vụ, bước xây dựng lực lượng lao động chất cK lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh huyện theo mục tiêu quy hoạch Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nghiệp cách mạng quần chúng, lực lượng cán khoa học công nghệ, khoa học quản lý công họ nhân lành nghề đóng vai trò đặc biệt quan trọng Do vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ định thành công chiến đại hóa Đ ại lược phát triển chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, Thực tốt sách đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lý điều hành ng cán khoa học kỹ thuật cấp huyện cấp sở Thực chương trình đào tạo cán khoa học kỹ thuật cho xã, doanh nghiệp Tăng cường công tác tập huấn ườ chuyên đề chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao trình độ quản lý điều hành chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ cho chuyển Tr dịch cấu kinh tế ngành Mở rộng hình thức đào tạo, dạy nghề nhiều hình thức ( quy, chức, ngắn hạn, dài hạn) tập trung vào ngành nghề chế biến nông lâm sản, công nghiệp nhẹ, du lịch, khí sữa chữa, chế tạo, Đẩy mạnh phối hợp, liên kết với Trường đại học, trung tâm đào tạo, dạy nghề tỉnh, khu vực để mở rộng quy mô hình thức đào tạo cho lực SVTH: Nguyễn Huy Cường 58 GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp lượng lao động huyện Ưu tiên đào tạo công nhân lành nghề cán có trình độ kỹ thuật cao ngành có liên quan đến công nghiệp khai mỏ, lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản, trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ để tiếp cận với khách du lịch hội nhập uế Có sách khuyến khích thu hút nhân lực có chất lượng cao đến sinh sống, làm việc Thạch Hà tế H Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tìm biện pháp nâng cao suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp giống trồng, vật nuôi kỹ thuật canh tác sản phẩm chế biến thủy hải sản, từ chuyển giao nhanh chóng, kịp thời có hiệu kết nghiên cứu, tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất in h nông nghiệp, nông thôn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho người dân Quá trình phát triển phải vận dụng đồng thời vừa đưa khoa học - công nghệ tiên cK tiến vào lĩnh vực hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, vừa sử dụng khai thác tài nguyên cách hợp lý dựa vào sử dụng nhiều lao động Đối với sản xuất công nghiệp, phải trọng công nghệ sử dụng nhiều lao động, họ sản xuất nông nghiệp phải trọng công tác thủy lợi giới hóa công nghệ sinh học, đồng thời áp dụng mô hình quản lý tiên tiến, phải sử dụng rộng rãi Đ ại công nghệ tin học, công nghệ sạch, an toàn vào sản xuất Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển khoa học, công nghệ nước, tranh thủ giúp đỡ, hỗ trợ cấp, ngành nước, tổ chức nước ng 3.2.3 Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vật chất tạo điều kiện chuyển dịch cấu ngành kinh tế ườ Một kết cấu hạ tầng vật chất tốt yếu tố cần thiết đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tốt thu hút đầu tư nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh Tr tế Từ nhờ vào thuận tiện sở hạ tầng tác động vào ngành, khu vực cần đầu tư, thu hút làm chuyển dịch cấu hợp lý Trong xây dựng phát triển đô thị vùng kinh tế cần tập trung đầu tư xây dựng sở hạ tầng, quy hoạch tổng thể để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành kinh tế, đẩy mạnh phát triển ngành mũi nhọn, thúc đẩy làm ảnh hưởng đến trình chuyển dịch cấu kinh tế SVTH: Nguyễn Huy Cường 59 GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp Cần đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, đầu tư hoàn thiện hệ thống trạm bơm tưới tiêu, công trình thủy lợi nhỏ xã, hoàn thành kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn, phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp theo uế hướng công nghiệp hóa, đại hóa Đầu tư kết cấu hạ tầng gắn liền với nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã tế H hội, phải có bước hợp lý theo thời kỳ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với khả nguồn lực cho phép Đối với số khu vực cần thiết phải định hướng đầu tư theo xu phát triển đô thị hóa Ưu tiên đầu tư công trình hạ tầng xúc, có tính đột phá, tạo điều kiện cho in h kinh tế phát triển nhanh chóng Trong phát triển giao thông vận tải, cần gắn vùng kinh tế trọng điểm với đầu cK tư giao thông tương ứng, có quy hoạch, quy mô, làm cho giao thông phát triển đại, tạo điều kiện cho việc vận tải, việc phát triển kinh tế nói chung đẩy mạnh ngành cần có đầu tư thu hút vốn đầu tư phát triển mạnh họ Ngoài hệ thống bưu chính, viễn thông, thông tin liên lạc cần mở rộng, đầu tư đại, đa dạng, đồng từ huyện đến xã, thị trấn phục vụ tốt công Đ ại tác đạo quản lý điều hành, phát triển kinh tế 3.2.4 Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa ng Trong tiến trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành, thiếu tác động to lớn hệ thống trị Sự quản lý kinh tế vĩ mô nhà nước, cấp lãnh đạo ườ huyện, cấp sở có ảnh hưởng định Tăng cường lãnh đạo cấp, ngành việc đẩy mạnh Tr quan tâm, trọng, đẩy mạnh trọng tâm công chuyển dịch cấu ngành cách hợp lý Cần có sách, chiến lược tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế ngành, tạo điều kiện cho ngành phát triển theo xu hướng riêng, làm cho ngành chuyển dịch theo xu hướng định Tạo môi trường quản lý vĩ mô thuận tiện, tạo SVTH: Nguyễn Huy Cường 60 GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp điều kiện thông thoáng cho trình phát triển kinh tế, từ làm cho cấu ngành chuyển dịch Nâng cao lực điều hành máy quản lý nhà nước cấp huyện sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Quy định rõ trách nhiện quyền hạn uế cấp, ngành, cá nhân Sự điều hành ngành, cấp phải tập trung vào chương trình trọng điểm có tính đột phá để đảm bảo thành công mục tiêu đề Có tế H phối hợp đồng quan với nhau, phân công trách nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm cho Đẩy mạnh chiến lược, sách việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, cá nhân, đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư in h thực dự án đầu tư địa bàn Xem xét yêu cầu phát triển doanh nghiệp ngành việc phát triển để tạo thuận tiện cho phát triển cK kinh tế ngành 3.2.5 Hình thành phát triển đồng loại thị trường địa bàn huyện Cơ chế thị trường cạnh tranh có tác động trực tiếp tới chuyển dịch cấu kinh tế họ ngành diều kiện Trong thời gian qua, thị trường tham gia vận hành kinh tế, phân bổ nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành Đối với thị Đ ại trường tiêu thụ sản phẩm yếu tố định đến phát triển hoạt động sản xuất hàng hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến trình hình thành chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Do vậy, ng cần tập trung giải tốt thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho hộ sản xuất, làng nghề, doanh nghiệp vừa nhỏ ườ Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị việc sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường Tích cực vân động kêu gọi nhà doanh nghiệp Tr thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, phấn đấu chuyển biến mạnh mẽ diện mạo thị trấn Thạch Hà, ngã ba Thạch Long khu vực dân cư tập trung thương mại dịch vụ Củng cố hệ thống chợ nông thôn có, khảo sát xây dựng số chợ nông thôn khác địa bàn theo quy hoạch Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho sản phẩm truyền thống, chủ lực huyện nâng cao chất lượng, đăng ký chất lượng sản phẩm, quảng bá khuếch trương tăng sức SVTH: Nguyễn Huy Cường 61 GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp cạnh tranh phát triển; tăng cường phổ biến thông tin thị trường hàng hóa giúp cho người sản xuất điều chỉnh phương hướng, quy mô sản xuất thị trường có biến động; tăng cường xúc tiến thương mại trong, huyện, tỉnh nước để tìm kiếm hội xuất uế Đối với thị trường lại như: thị trường vốn, lao động, tài chính, cần có phát triển đồng bộ, phát triển loại thị trường tạo hội cho việc phát triển tế H ngành, lĩnh vực Khi thông thoáng điều kiện có định hướng Tr ườ ng Đ ại họ cK in h phát triển tốt tất yếu cấu kinh tế đẩy mạnh chuyển dịch hướng SVTH: Nguyễn Huy Cường 62 GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Thạch hà, tỉnh Hà Tĩnh, khóa luận đặt giải vấn đề sau: uế - Thứ nhất, làm rõ sở lý luận đề tài thông qua trình bày khái niệm cấu kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế; nhân tố ảnh hưởng đến chuyển tế H dịch cấu kinh tế; vai trò chuyển dịch cấu ngành kinh tế - Thứ hai, rút số học kinh nghiệm chuyển dịch cấu ngành kinh tế cho huyện Thạch Hà thông qua phân tích kinh nghiệm số địa phương tỉnh Hà Tĩnh in h - Thứ ba, cấu kinh tế ngành huyện Thạch Hà có chuyển dịch hợp lý, tổng giá trị sản xuất địa bàn huyện tăn cao; tỷ trọng ngành công nghiệp – cK xây dựng, dịch vụ tăng lên, giảm tỷ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp Trong ngành có tăng tỷ trọng ngành có tiềm phát triển, có dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang hoạt động lĩnh vực công nghiệp – xây dựng họ dịch vụ - Thứ tư, Tốc độ chuyển dịch cấu ngành kinh tế chậm so với tiềm Đ ại lợi huyện có Sự chuyển dịch cấu chưa thực bền vững, giá trị ngành công nghiệp cao thực tế sản xuất công nghiệp huyện Thạch Hà chưa phát triển Lực lượng lao động non trẻ, thiếu lực sản ng xuất công nghiệp, chất lượng nguồn lao động mặt chung phát triển ngành hạn chế, chưa cao; hệ thống sở hạ tầng yếu gây cản trở nhiều ườ khó khăn cho phát triển chuyển dịch cấu ngành kinh tế - Thứ năm, Cơ cấu kinh tế huyện vào năm 2015 sau: Nông – lâm – thủy Tr sản chiếm 23,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm 42,7%; dịch vụ chiếm khoảng 34% Trong đó, ngành có tốc độ phát triển cao; ngành dịch vụ dự kiến có tốc độ phát triển từ đến năm 2020 bình quân 14 – 15%/năm; ngành công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng với nhịp độ bình quân thời kỳ 2015 – 2020 đạt 15%/năm; nhịp độ tăng trưởng ngành nông – lâm – ngư nghiệp bình quân từ đến năm 2020 khoảng 3,53%/năm SVTH: Nguyễn Huy Cường 63 GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp - Thứ sáu, để thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế nhanh hơn, hợp lý cần phải: Tăng cường thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn cho chuyển dịch cấu kinh tế ngành; Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ để thúc đẩy sư chuyển dịch cấu kinh tế ngành; uế Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vật chất tạo điều kiện chuyển dịch cấu ngành kinh tế; Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước tế H trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa; Hình thành phát triển đồng loại thị trường địa bàn huyện Kiến nghị - Đối với huyện Thạch Hà: Cần có quy hoạch phát triển cụ thể cho ngành, in h lĩnh vực sở đồng bộ, phối hợp ngành chức tĩnh, phối hợp đồng với chương trình phát triển chung tỉnh Nắm vững mục tiêu, cK quan điểm, xu hướng phát triển chuyển dịch cấu ngành kinh tế tỉnh Chính phủ thông báo, nghị quyết, chương trình, sách để từ áp dụng vào địa phương cách linh hoạt, tốt Thực việc quy hoạch tổng thể phát họ triển kinh tế - xã hội cho tương lai, định hướng tới năm 2020 có sách phát triển thực mục tiêu đó, để nhằm nâng cao chuyển dịch cấu kinh tế ngành Đ ại cách hiệu - Đối với tỉnh Hà Tĩnh: Cần có ưu tiên tập trung xây dựng cở hạ tầng, sách thu hút đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ, ưu tiên phát triển ngành mũi ng nhọn, có vai trò to lớn phát triển kinh tế ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ; sách khuyến khích, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đẩy Tr ườ nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành SVTH: Nguyễn Huy Cường 64 GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng hợp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch Hà đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (lần thứ 6) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội huyện Thạch Hà năm uế 2010; mục tiêu nhiệm vụ năm 2011 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội huyện Thạch Hà năm tế H 2011; mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội huyện Thạch Hà năm 2012; mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2013, kết năm thực in h kế hoạch năm 2010 – 2015 huyện Thạch hà Đảng cộng sản việt nam (2002), tài liệu tìm hiểu số khái niệm cK văn kiện đại hội IX Đảng NXB trị quốc gia, Hà Nội Đỗ Thị Hằng, Chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Phong Điền, tỉnh họ Thừa Thiên Huế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, luận văn thạc sỹ khoa học, năm 2007 năm 2006 Đ ại Giáo trình kinh tế trị Mác – Lênin, nxb trị quốc gia – Hà Nội, Niên giám thống kê huyện Thạch Hà năm 2012, chi cục thống kê huyện Thạch Hà ng 10 Nguyễn Đình Tuấn, Chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, luận văn thạc sỹ khoa ườ học, năm 2006 11 Nguyễn Thị Bích Liên, Chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công Tr nghiệp hóa, đại hóa huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế, năm 2011 12 Phan Nguyễn Khánh Long, Chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế, năm 2011 SVTH: Nguyễn Huy Cường GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp 13 Trần Vũ Lâm, Chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thời kỳ 1997- 2005, khoá luận tốt nghiệp, năm 2007 14 Võ Thi Thu Ngọc, Chuyển dịch cấu kinh tế ngành theo hướng công uế nghiệp hóa, đại hóa huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế, năm 2011 tế H 15 Websites: - http://giaoducmoitruong.com/index.php/vi/news/Gioi-thieu-chung/Gioi-thieuhuyen-Thach-Ha-13/ - http://www.google.com.vn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h - http://thachha.gov.vn SVTH: Nguyễn Huy Cường GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC PHIẾU SỐ: PHIẾU KHẢO SÁT uế Chào Ông(Bà)! Tôi sinh viên lớp K44KTCT, trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế, tế H thực khóa luận tốt nghiệp: “chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh” Ý kiến ông/bà đóng góp quý giá khóa luận Tôi xin cam đoan toàn thông tin mà Ông(Bà) cung cấp phục in quý Ông(Bà) Xin chân thành cảm ơn! h vụ cho mục đích nghiên cứu mục đích khác Rất mong giúp đỡ Câu 1: Theo ông(bà), huyện Thạch Hà có cần thiết phải thực cK chuyển dịch cấu kinh tế ngành hay không? Rất cần thiết Tương đối cần thiết Không cần thiết họ Câu 2: Việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Thạch Hà có đòi hỏi tính cấp bách hay không? Rất cấp bách Tương đối cấp bách Không cấp bách Đ ại Câu 3: Theo ông(bà), việc chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà nên theo hướng nào? ng Công nghiệp, xây dựng – nông nghiệp – dịch vụ Công nghiệp, xây dựng – dịch vụ - nông nghiệp ườ Nông nghiệp – dịch vụ - công nghiệp, xây dựng Nông nghiệp – công nghiệp, xây dựng – dịch vụ Tr Câu 4: Theo ông(bà), tốc độ chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Thạch Hà năm qua nào? Nhanh Tương đối nhanh Chậm Câu 5: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Thạch Hà năm qua có đồng ngành hay không? Đồng SVTH: Nguyễn Huy Cường Tương đối đồng Không đồng GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp Câu 6: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện nhà năm qua có lãnh đạo nhân dân quan tâm hay không? Rất quan tâm Quan tâm Không quan tâm Thạch Hà năm qua mang lại hiệu kinh tế nào? Rất hiệu Tương đối hiệu uế Câu 7: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Không hiệu tế H Câu 8: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Thạch Hà năm qua mang lại hiệu mặt xã hội nào? Rất hiệu Tương đối hiểu Không hiệu h Câu 9: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện in Thạch Hà có làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng lên hay không? Không tăng lên cK Tăng lên Chậm Câu 10: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Thạch Hà có làm cho thu nhập bình quân đầu người tăng lên hay không? Không tăng lên họ Tăng lên Giảm xuống Câu 11: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Đ ại Thạch Hà có làm cho người dân có hội có việc làm tăng lên hay không? Tăng lên Không tăng lên Giảm xuống Câu 12: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện ng Thạch Hà có làm gia tăng chênh lệch giàu – nghèo xã hội hay không? Tăng lên Không tăng lên Giảm xuống ườ Câu 13: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Thạch Hà làm cho lao động nông nghiệp tăng lên hay không? Tr Tăng lên Không tăng lên Giảm xuống Câu 14: Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành huyện Thạch Hà có làm giảm tỷ lệ người nghèo xã hội hay không? Tăng lên SVTH: Nguyễn Huy Cường Không tăng lên Giảm xuống GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp Thông tin cá nhân: Họ tên: Tuổi:  Nam Giới tính:  Nữ Địa chỉ: uế Nghề nghiệp: Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý Ông(Bà)! SVTH: Nguyễn Huy Cường GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Tổng hợp phiếu điều tra STT Theo ông(bà), huyện Thạch Hà có cần thiết 25 34 phải thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành hay tế H không? uế Đáp án Câu hỏi Việc thực chuyển dịch cấu kinh tế ngành 23 32 34 35 28 13 33 36 37 huyện Thạch Hà có đòi hỏi tính cấp bách hay h không? Theo ông(bà), việc chuyển dịch cấu ngành kinh tế 21 in huyện Thạch Hà nên theo hướng nào? Theo ông(bà), tốc độ chuyển dịch cấu ngành kinh tế 19 cK huyện Thạch Hà năm qua nào? Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế 19 họ ngành huyện Thạch Hà năm qua có đồng ngành hay không? Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế 19 Đ ại ngành huyện nhà năm qua có lãnh đạo nhân dân quan tâm hay không? Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế 23 ng ngành huyện Thạch Hà năm qua mang ườ lại hiệu kinh tế nào? Tr Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế 22 ngành huyện Thạch Hà năm qua mang lại hiệu mặt xã hội nào? Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế 51 ngành huyện Thạch Hà có làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng lên hay không? SVTH: Nguyễn Huy Cường GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp 10 Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế 46 14 23 ngành huyện Thạch Hà có làm cho thu nhập bình quân đầu người tăng lên hay không? 11 Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế 36 hội có việc làm tăng lên hay không? Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế 15 17 28 28 32 25 35 tế H 12 uế ngành huyện Thạch Hà có làm cho người dân có ngành huyện Thạch Hà có làm gia tăng chênh lệch giàu – nghèo xã hội hay không? Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế h 13 in ngành huyện Thạch Hà làm cho lao động nông nghiệp tăng lên hay không? Theo ông(bà), việc thực chuyển dịch cấu kinh tế cK 14 ngành huyện Thạch Hà có làm giảm tỷ lệ người nghèo họ xã hội hay không? Kết số liệu điều tra, số thứ tự bảng tương ứng với thứ tự Tr ườ ng Đ ại phương án trả lời bảng hỏi SVTH: Nguyễn Huy Cường GVHD: Th.S Lê Đình Vui Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Một số tiêu tổng hợp Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 140826 128909 129364 129457 131116 Dân số trung bình Người 142003 134868 129137 129411 130295 Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số 6,8 10,43 Tổng thu ngân sách Triệu đồng 229946 279546 418479 547382 691656,5 Tổng chi ngân sách Triệu đồng 225955 276629 400414 521726 Giá trị sản xuất nông nghiệp Triệu đồng 222801 233073 211472 233398 747246,6 6,3 6,92 (giá so sánh năm 20100 Tấn Trong đó: Thóc Tấn Khối lượng hàng hóa luân 1000t/km Đ ại Khối lượng hành khách luân 1000ng/km chuyển 93800 71927,8 69218 60056 73715,2 75040,6 69431 68934 59405 72977 74667,4 59184 56600 119358 179359 181200 họ Vốn đầu tư xây dựng Triệu đồng chuyển 89098 Tổng mức bán lẽ hàng hóa Triệu đồng 670861 70495 cK Tổng sản lượng lương thực 86305 in 82485 h (giá so sánh năm 2010) Giá trị sản xuất công nghiệp Triệu đồng 5,2 tế H /00 uế Dân số đến 31- 12 năm Người 6759,1 6522 6242 6344 5915 9645,5 9749 9758 9878 7892,8 31740 29611 181140 186092 186785 30029 29611 31364 24700 5650 ng xã hội Học sinh Số giường bệnh Giường 318 332 315 332 305 Cán y tế Người 291 280 345 303 354 Tr ườ Số học sinh phổ thông SVTH: Nguyễn Huy Cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay