Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

89 242 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:22

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ cK in h tế H uế -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại họ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Giảng viên hướng dẫn: Lê Văn Hải PGS.TS Nguyễn Xuân Khoát ng Sinh viên thực hiện: ườ Lớp: K44 KTCT Tr Niên khóa: 2010 - 2014 Huế 05/2014 Lời cảm ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Đểthực hồn thành tốt khóa luận thực tập tốt nghiệp em nhận sựquan tâm giúp đỡnhiệttình q thầy (cơ) với sựgiúp đỡcủa anh (chị ) phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Quảng Trạ ch Em xin chân thành cám ơn q thầy (cơ) giáo khoa Kinh tếchính trị, trường Đại học Kinh tế- Đại học Huếđã truyền đạt trang bịcho em kiến thức q báu q trình học tập trường Em xin bày tỏlòng biết ơn sâu ắ sc đến PGS.TS Nguyễn Xn Khốt - người thầy nhiệttình hướng dẫn em thời gian thực tập vừa qua Em xin chân thành cám ơn ế đn anh (chị) phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Quảng Trạch giúp đỡem hồn thành tốtđềtài Tuy em cốgắng hồn thiện khóa luận thực tập với nội dung đầ y đủsong thời gian thực tập kiến thức hạn chếnên khơng thểtránh khỏi thiế u sót Em mong nhận sựchỉbảo, góp ý, đánh giá q thầy (cơ) đểkhóa luận tốtnghiệp hồn thiện Đểtỏlòng biết ơn, em xin gi lời đến Ban giám hiệu trường Đại họ c Kinh tế - Đại học Huếcùng với thầ y (cơ) giáo khoa Kinh tếchính trịln mạnh khỏe hồn thành tốt sựnghiệp trồng người Chúc anh (chị) phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Quảng Trạch cơng tác tốt gặt hái nhiều thành cơng cơng việc cuộ c sống Em xin chân thành cám ơn! Quảng Trạ ch, tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Lê Văn Hải Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt MỤC LỤC Mục lục i Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Danh mục biểu đồ v uế Danh mục bảng v PHẦN MỞ ĐẦU .1 tế H Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối trượng phạm vi nghiên cứu .3 4.1 Đối tượng nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu in Đóng góp đề tài cK Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHỆP THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA5 họ 1.1 CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 1.1.1 Khái niệm cấu kinh tế cấu kinh tế nơng nghiệp Đ ại 1.1.2 Đặc trưng của cấu kinh tế nơng nghiệp 1.1.3 Nội dung cấu kinh tế nơng nghiệp .9 1.1.4 Quan niệm chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp 11 ng 1.1.5 Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa 15 ườ 1.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA .16 Tr 1.2.1 Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên 16 1.2.2 Nhóm nhân tố điều kiện kinh tế - xã hội 17 1.2.3 Nhóm nhân tố tổ chức kỹ thuật 20 1.3 KINH NGHIỆM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC .21 1.3.1 Kinh nghiệm số nước giới .21 SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt 1.3.2 Kinh nghiệm số địa phương nước .25 1.3.3 Bài học rút chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Quảng Trạch 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP uế HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH .30 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN tế H QUẢNG TRẠCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP .30 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 30 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội .31 h 2.2 TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP Ở HUYỆN in QUẢNG TRẠCH GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 39 2.2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo ngành sản xuất 39 cK 2.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo vùng, lãnh thổ 50 2.2.4 Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo thành phần kinh tế 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ họ NƠNG NGHIỆP Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH TRONG THỜI GIAN QUA 55 2.3.1 Những chuyển biến tích cực chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp Đ ại huyện Quảng Trạch .55 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế ngun nhân 56 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH THEO ng HƯỚNG CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 59 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ườ KINH TẾ NƠNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 59 Tr 3.1.1 Các quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa 59 3.1.2 Định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa 60 3.1.3 Mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch .61 SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 62 3.3.1 Huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư nhằm chuyển dịch uế cấu nơng nghiệp hướng, hiệu .62 3.3.2 Phát triển đồng kết cấu hạ tầng, vật chất xã hội địa bàn huyện 63 tế H 3.3.3 Mở rộng phát triển thị trường 65 3.3.4 Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa .66 3.3.5 Phát triển khoa học - cơng nghệ, ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất, chế h biến đẩy mạnh cơng tác bảo vệ mơi trường sinh thái .70 in 3.3.6 Phát triển nguồn nhân lực, hồn thiện chế sách, nâng cao nguồn lực quản lý 71 cK 3.3.7 Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng lực quản lý Nhà nước chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp .73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .75 họ KẾT LUẬN .75 KIẾN NGHỊ 77 Đ ại 2.1 Đối với tỉnh Quảng Bình: 77 2.2 Đối với huyện Quảng Trạch: 77 2.3 Đối với hộ gia đình: .77 Tr ườ ng Danh mục tài liệu tham khảo .78 SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt DANH MỤC VIẾT TẮT : Đơn vị tính NN : Nơng nghiệp HTX : Hợp tác xã UBND : Uỷ ban nhân dân GDP : Tổng sản phẩm quốc nội Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế ĐVT SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt DANH MỤC BIỂU ĐỒ uế Biểu đồ 2.1: Thu nhập người dân huyện Quảng Trạch năm 2012 37 tế H DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất huyện Quảng Trạch năm 2012 33 Bảng 2.2: Tình hình sở hạ tầng kinh tế - xã hội năm 2012 34 Bảng 2.3: Thu nhập người dân huyện Quảng Trạch năm 2012 36 h Bảng 2.4 : Nhân khẩu, lao động hộ điều tra .38 in Bảng 2.5 : Trình độ văn hóa người lao động 38 Bảng 2.6: Cơ cấu giá trị sản xuất nơng nghiệp 39 cK Bảng 2.7: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt 41 Bảng 2.8: Diện tích trồng cấu diện tích trồng ngành trồng trọt 43 Bảng 2.9: Diện tích cấu lương thực, thực phẩm 44 họ Bảng 2.10: Diện tích sản lượng cơng nghiệp 45 Bảng 2.11: Số lượng sản lượng chăn ni gia súc, gia cầm 46 Đ ại Bảng 2.12: Giá trị sản xuất cấu ngành lâm nghiệp qua năm 48 Bảng 2.13: Giá trị sản xuất ngành thủy sản 49 Tr ườ ng Bảng 2.14:Cơ cấu giá trị sản xuất theo vùng, lãnh thổ 51 SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước ta với truyền thống nơng nghiệp lúa nước, đến truyền thống đã, phát huy Với lợi nguồn tài ngun phong phú, uế khoảng 80% dân số sống nơng thơn 70% lao động làm việc ngành nơng tế H nghiệp, ngành ngày khẳng định vai trò quan trọng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhận thức vai trò quan trọng đó, đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VI năm 1986 mở cho kinh tế nơng nghiệp hướng với kinh tế h hàng hố nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường, có quản lý Nhà in nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa đặc biệt kinh tế nơng nghiệp trọng Đảng Nhà nước ta ln kiên trì chủ trương xây dựng cK nơng nghiệp hàng hóa phát triển mạnh bền vững, với phương châm đưa nơng nghiệp nước ta từ sản xuất nhỏ, lạc hậu lên sản xuất hàng hóa lớn có sức cạnh họ tranh thơng qua nhiều biện pháp khác nhau: Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, qui hoạch lại đất đai, chuyển dịch cấu sản xuất… Đặc biệt, chuyển dịch cấu sản xuất xác định nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu q trình cơng nghiệp hóa, Đ ại đại nơng nghiệp, nơng thơn Nghị Đại hội lần thứ VII Đảng khẳng định: “Sự chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa khắc phục tính tự cấp, tự túc, khép kín ng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, gắn với thị trường nước nước ngồi Đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường tích lũy nội kinh tế quốc ườ dân nhanh chóng đưa đất nước tiến lên văn minh, đại” Thực tiễn cho thấy, cấu kinh tế nơng nghiệp nước ta năm qua Tr có chuyển dịch tích cực, tiến bộ, nhiên diễn chậm khác biệt vùng, miền, địa phương Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, để rút ngắn khoảng cách tụt hậu nước ta với nước tiên tiến giới, đòi hỏi cấp thiết đặt nguồn lực kinh tế phải khai thác sử dụng phát huy gắn liền với q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp hợp lí SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt Quảng Trạch huyện nằm phía bắc tỉnh Quảng Bình, với dân số 208,063 người (2012), diện tích đất nơng nghiệp chiếm tỷ lệ lớn so với huyện thành phố tỉnh Do việc phát triển nơng nghiệp ln Đảng tỉnh huyện quan tâm đặt lên hàng đầu Hòa với nhịp phát triển chung nơng uế nghiệp nước nơng nghiệp huyện bước có chuyển dịch thích hợp để tận dụng phát huy tối đa lợi huyện Tuy vậy, q trình chuyển tế H dịch gặp phải khó khăn cản trở, mà nơng nghiệp huyện chưa thực phát triển xứng với tiềm vốn có, dẫn đến cấu sản xuất nơng nghiệp nhiều bất cập: Chưa hình thành vùng sản xuất tập trung, hiệu sản xuất, kinh doanh thấp, Cần phải có quan tâm mức đến vấn đề có in h nhìn vai trò chuyển dịch nơng nghiệp Đây vấn đề mà ngại để có biện pháp tháo gỡ cK Đảng nhân dân huyện quan tâm tìm khó khăn trở Chính vậy, tơi chọn đề tài: “Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa”làm họ đề tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Đ ại Khi bàn vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế nói chung chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp nơng thơn nói riêng ln Đảng Nhà nước ta quan tâm, từ lâu nhiều tổ chức, nhà khoa học tập trung nghiên cứu như: “Những giải ng pháp kinh tế, tổ chức quản lý nhằm phát triển kinh tế nơng nghiệp hàng hóa chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn miền Trung” tập thể tác giả: PTS Nguyễn ườ Văn Tiêm, PGS.PTS Nguyễn Trung Quế, PTS Nguyễn Tiến Mạnh, KS Phạm Văn Khiên, Viện Kinh tế Nơng nghiệp, xuất năm 1997; “Những biện pháp kinh tế tổ Tr chức quản lý để phát triển kinh tế nơng nghiệp hàng hóa đổi cấu kinh tế nơng thơn Bắc Bộ” GS.TS Lương Xn Qùy (chủ biên), NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 1996; “Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế quốc dân” TS Ngơ Đình Giao (chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia xuất năm 1994…Cùng nhiều cơng trình nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế nơng SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt nghiệp, nơng thơn nhà khoa học sách hình thức tổ chức sản nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam khác Tuy nhiên, phạm vi địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình từ trước đến chưa có đề tài nghiên cứu cách hệ thống vấn đề Chính uế lý để tơi lựa chọn đề tài “Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa” tế H làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lí luận thực tiễn cấu kinh tế nơng nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa in h - Đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch tìm ngun nhân cK - Đề xuất phương hướng số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa thời gian tới họ Đối trượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đ ại - Đối tượng nghiên cứu đề tài cấu kinh tế nơng nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa 4.2 Phạm vi nghiên cứu ng - Về khơng gian: Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Về thời gian: Từ năm 2008 đến năm 2012 ườ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để xem xét phân tích Tr vấn đề cách khoa học, khách quan - Ngồi đề tài sử dụng phương pháp khác như: + Phương pháp thu thập thơng tin: Thu thập từ văn kiện đại hội Đảng, sách, báo, internet, báo cáo kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch, niên giám thống kê huyện Quảng Trạch qua năm… SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt dụng cơng nghệ đại tạo giống vật ni, du nhập giống có suất, chất lượng cao, xây dựng, nâng cấp sở sản xuất giống theo hướng đại, đáp ứng nhu cầu giống cho chăn ni Đẩy mạnh chương trình cải tạo đàn bò phương pháp thụ tinh nhân tạo uế nhảy trực tiếp, thiến bò đực cóc; chương trình nạc hố đàn lợn nhằm cải thiện trọng lượng chất lượng đàn gia súc Tiếp tục có sách khuyến khích phát triển chăn tế H ni lợn nái ngoại quy mơ gia trại trang trại; địa phương cần quy hoạch xây dựng khu chăn ni, khuyến khích đầu tư phát triển chăn ni theo hướng gia trại, trang trại; phát triển đồng cỏ để đẩy nhanh phát triển tổng đàn Tăng cường cơng tác thú y, đạo tốt tiêm phòng loại vắc xin cho gia súc, in h gia cầm đảm bảo nhằm ngăn chặn dịch bệnh xảy Đồng thời theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để có biện pháp dập tắt dịch kịp thời triệt để Thực tốt cơng tác cK tra, kiểm tra định kỳ đột xuất để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước cơng tác phòng chống dịch bệnh quản lý thuốc thú y Củng cố cơng tác kiểm dịch, chống dịch bệnh họ kiểm sốt giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tăng cường cơng tác tun truyền phòng - Đối với thủy sản: Đ ại + Tiếp tục thực sách khuyến khích hỗ trợ ngư dân phát triển nghề phù hợp với địa phương, nghề lưới vây, rê khơi, nghề câu kết hợp mành chụp, giảm cấu ngành khai thác gần bờ khai thác mang tính huỷ diệt, khơng đóng ng tàu có cơng suất 20CV, đóng tàu có cơng suất từ 90 -300CV Tun truyền ngư dân tham gia đánh bắt vùng biển xa thực sách hỗ trợ theo Quyết định ườ số 48/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác vùng biển xa Đẩy mạnh cơng tác chuyển giao cơng nghệ vào sản xuất phù hợp với địa phương Tr phổ biến kinh nghiệm đánh bắt để phát huy hiệu sản xuất + Sử dụng giống bệnh, chất lượng cao đạo hộ ni thực mua giống địa chỉ, có nguồn gốc rõ ràng Tránh tượng chạy theo số lượng, thả giống ni với mật độ cao, khơng có khả đầu tư quản lý làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, gây nhiểm mơi trường dịch bệnh cho hộ ni vùng ni xung quanh Nhân rộng đối tượng ni có hiệu kinh tế cao, SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt nhằm đa dạng hóa đối tượng ni trồng Các đơn vị chun mơn đạo, phối hợp với địa phương kiểm dịch giống chặt chẻ trước đưa vào ni + Hướng dẫn cho bà cố, xử lý ao ni, sữa chữa đê điều, lát đá, trồng cỏ nơi xung yếu, cần phải có hệ thống kênh mương cấp nước, nạo vét uế đáy bùn trước vụ ni Ni tơm sử dụng chế phẩm sinh học, hạn chế sử dụng loại thuốc kháng sinh hố chất Tun truyền cách ni tơm có ao chứa lắng, hồ lọc tế H nhằm xữ lý nguồn nước, kênh dẫn riêng vào hồ, xã nước có quy định, đồng thời áp dụng tiến khoa học – kỷ thuật phát triển ni thâm canh, bán thâm canh Quy hoạch lại tiểu vùng ni có hệ thống đường giao thơng lại hợp lý hệ lắng lọc nước nhằm phát triển lĩnh vực ni tơm mặn lợ bền vững in h - Đối với lâm nghiệp: + Tăng cường cơng tác quản lý, bảo vệ, diện tích rừng phòng hộ đầu cK nguồn; làm tốt cơng tác phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại, nâng cao chất lượng rừng Lựa chọn lồi đưa vào trồng rừng vừa có tác dụng phòng hộ, vừa có giá trị kinh tế cao Coi trọng hiệu kinh tế phải trọng chức họ phòng hộ rừng; tập huấn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản lượng rừng trồng; diện tích rừng chất lượng, hiệu kinh tế thấp chuyển sang Đ ại trồng loại khác có hiệu cao + Các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ giống, thực quản lý nguồn gốc, xuất xứ giống lâm nghiệp đưa vào trồng rừng địa bàn huyện ng Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, đơn vị, địa phương đạo, hướng dẫn kiểm tra giống, phát thực bì, đào hố tiêu chuẩn kỷ thuật để chuẩn bị tốt ườ cho việc trồng Tun truyền, phổ biến cho nhân dân sách pháp luật Nhà nước quản lý bảo vệ phát triển rừng Tăng cường hoạt động tuần tra, Tr truy qt lâm tặc, kiểm sốt chặt chẽ hoạt động bn bán vận chuyển lâm sản trái phép Giải triệt để tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép Đẩy mạnh cơng tác giao đất giao rừng cho hộ gia đình cá nhân, tun truyền vận động nhân dân tích cực trồng rừng sản xuất SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt 3.3.5 Phát triển khoa học - cơng nghệ, ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất, chế biến đẩy mạnh cơng tác bảo vệ mơi trường sinh thái Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, nhu cầu khách quan thiết tiến trình uế cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp Tiến khoa học kỹ thuật nơng nghiệp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm làm cho suất trồng vật tế H ni tăng lên, làm cho chất lượng sản phẩm cấu trồng vật ni thay đổi theo hướng tiến Thực tế cho thấy, năm qua, huyện Quảng Trạch nổ lực đẩy nhanh việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiên kết mang lại chưa cao, nhiều yếu trì trệ Ngun nhân người dân in h nơng thơn chưa có điều kiện nhu cầu tiếp cận với khoa học cơng nghệ, chưa hướng dẫn, đào tạo Để khắc phục tình trạng đó, nhằm thực tốt chủ trương cK chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng Đảng Nhà nước, huyện Quảng Trạch cần thực tốt nội dung chủ yếu sau đây: + Tập trung ưu tiên ứng dụng thành tựu cơng nghệ mới, đặc biệt cơng họ nghệ lai tạo, tuyển chọn giống cây, chất lượng cao có giá trị kinh tế nhằm tạo bước phát triển chất lượng nơng nghiệp Đ ại + Ứng dụng cơng nghệ tiên tiến canh tác khâu phơi sấy, bảo quản chế biến nơng sản cần áp dụng cơng nghệ bảo quản san thu hoạch như: Bảo quản loại rau tươi…bảo quản hạt khơ thóc, gạo, ngơ, lạc đậu tương,…Bảo ng quản lạnh đơng thịt lợn, thịt bò, thịt gà, tơm, cá, … để làm hàng hố cung cấp cho thị trường ườ + Tích cực tìm tòi áp dụng loại trồng vật ni có suất cao, chất lượng tốt để hạ giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng sống Tr + Cùng với chế biến thành phẩm ứng dụng cơng nghệ sơ chế bán thành phẩm như: sấy rau (hành, tỏi, rau gia vị,…), loại chiên hành, nghiền tỏi bột, ớt bột chế biến thức ăn cho cơng nghiệp chăn ni + Đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán khoa học kỹ thuật cho địa phương, đào tạo cho nơng dân để nâng cao hiểu biết, nắm bắt, áp dụng thành cơng thành tựu khoa học cơng nghệ vào sản xuất đời sống SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa việc bảo vệ mơi trường cần trọng Cần có biện pháp sát thực nhằm đảm bảo cho mơi trường ổn định, khơng nhiễm tiến trình phát triển kinh tế nơng nghiệp bền vững Cụ thể sau: uế + Cơng tác bảo vệ mơi trường phải lồng ghép thể cụ thể hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành; chiến lược, kế hoạch, phương án quy tế H hoạch phát triển lĩnh vực thuộc phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn phải lập báo cáo đánh giá mơi trường chiến lược Sở phê duyệt; cơng tác kiểm tra việc thực cam kết báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án đầu tư Sở quản lý phải thực định kỳ, thường xun in h + Chú trọng việc phòng ngừa nâng cao lực kiểm sốt nhiễm q trình sản xuất; xác định xử lý chất thải nguồn phát thải; hồn thiện quy lĩnh vực sản xuất ngành cK hoạch mạng lưới quan trắc, nâng cao lực quan trắc cảnh báo mơi trường + Bảo vệ mơi trường nơng thơn: Tăng cường cơng tác quy hoạch quản lý họ mơi trường phát triển làng nghề, cụm cơng nghiệp chế biến nơng lâm sản, trại chăn ni tập trung; nghiên cứu xây dựng sách hỗ trợ dịch vụ thu gom chất Đ ại thải rắn nơng thơn, xây dựng nhân rộng mơ hình xã hội hóa cơng tác quản lý chất thải rắn nơng thơn 3.3.6 Phát triển nguồn nhân lực, hồn thiện chế sách, nâng ng cao nguồn lực quản lý Thực tế cho thấy trình độ học vấn lực lượng lao động nơng ườ nghiệp nơng thơn thấp, số lao động có trình độ kỹ thuật chun mơn khơng nhiều, hầu hết lao động nơng thơn từ lâu cơng việc khơng cần học qua trường lớp, Tr mà theo kiểu “ cha truyền, nối” theo kinh nghiệm nên suất lao động hiệu thấp Nguồn lao động đào tạo thực làm chủ sản xuất, vận hành thiết bị kỹ thuật qui trình cơng nghệ giới hóa nơng nghiệp bao gồm: Máy cày, máy tuốt lúa, máy chế biến sản phẩm nơng nghiệp sau thu hoạch Lực lượng lao động có kỹ thuật giữ vai trò quan trọng việc áp dụng đưa thành tựu khoa SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt học kỹ thuật vào việc sinh học hóa trồng trọt, chọn giống, nhân giống lúa mới, giống vật ni để thử nghiệm sản xuất đại trà, có tác dụng khơng ngừng làm tăng sản lượng nơng nghiệp Đặc biệt kinh tế thị trường đòi hỏi lao động có trình độ văn hóa, trình độ kỹ thuật cao, xử lý biến động thị trường, uế sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp Khơng ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động góp phần quan trọng vào nghiệp cơng nghiệp hóa, tế H đại hóa đất nước Huyện Quảng Trạch với lực lượng ngày đơng trình độ nói chung thấp, đặc biệt sản xuất nơng nghiệp số lượng lao động lại hoi Để góp phần đẩy nhanh q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng in h nghiệp trình độ người sản xuất phải nâng cao để nhanh chóng nắm bắt thành tựu khoa học cơng nghệ Các biện pháp chủ yếu sau: cK + Xây dựng chương trình nội dung học tập thiết thực cho nơng dân huyện Chương trình nội dung học tập phải phù hợp với trình độ người dân nơng thơn Những kiến thức trang bị tùy theo đối tượng thời gian học tập, trước mắt họ cần trang bị cho đại đa số nơng dân trực tiếp sản xuất đồng ruộng, kiến thức kỹ thuật trồng trọt, chăn ni bò lai sind, chăn ni lợn hướng lạc, bảo vệ thực Đ ại vật, đào tạo bồi dưỡng cho phận nơng dân phận lao động trẻ số ngành nghề thủ cơng, chế biến, dịch vụ, bồi dưỡng cho quản lý kinh tế quản trị kinh doanh Tăng cường khả liên kết Nhà nước - nơng dân - nhà kinh doanh nhà khoa ng học để tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật quản lý kinh tế + Đa dạng hóa hình thức thời gian đào tao, bồi dưỡng cho đối tượng cần đào ườ tạo, bồi dưỡng có nhiều loại (lao động cán quản lý kinh tế, lao động trực tiếp trồng trọt, chăn ni) Về thời gian học tập khác nên cần đào tạo qui Tr tập trung, có người vừa sản xuất, cơng tác vừa học tập kiến thức nên cần có lớp bồi dưỡng, chức với thời gian học tập linh hoạt Huyện cần quan tâm đàu tư, nâng cao đổi trang thiết bị học tập, có kế hoạch tuyển chọn cán kỹ thuật người lao động giỏi quan, sở, có kiến thức phát triển nơng nghiệp nơng thơn theo chế thị trường SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt + Ban hành sách khuyến khích, động viên người đào tạo chun mơn kỹ thuật, phát huy tài nghiệp phát triển nơng nghiệp nơng thơn Các sách, chế độ học miễn phí, trợ cấp tiền cho đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng, cấp học bổng, miễn học phí cho người cam kết cơng tác tỉnh sau tốt uế nghiệp Đối với người sử dụng lao động cần tin tưởng phân cơng hợp lý trình độ người lao động để phát huy hết tiềm sau đào tạo, bồi dưỡng tế H Song song với việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trình độ cao huyện cần xếp, củng cố máy quản lý Nhà nước ngành nơng - lâm - thuỷ sản Thực chế sách cấp chế hỗ trợ tỉnh, năm qua, kinh tế nơng nghiệp hàng hóa Quảng Trạch phát triển chuyển dịch in h hướng, góp phần thay đổi đáng kể mặt nơng thơn Để phát huy khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nguồn lực q trình đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế cK nơng nghiệp nơng thơn huyện theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố cần tiếp tục thực tốt, kịp thời chế, sách bàn hành Đồng thời bổ sung hồn chỉnh chế sách đồng chế sách chuyển đổi, tích tụ ruộng họ đất, vốn, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, xây dựng kết cấu hạ tầng, giải việc làm, xóa đói giảm nghèo, người có cơng với cách mạng, dân tộc miền núi, … với Đ ại mục tiêu tăng trưởng nhanh, hướng kinh tế nơng nghiệp gắn với giải tốt vấn đề xã hội nơng thơn 3.3.7 Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng lực quản lý Nhà ng nước chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại ườ hố định hướng đắn Đảng thực tiễn chứng minh nhiều năm qua Việc cụ thể đường lối đổi phát triển kinh tế Đảng phải đảm bảo tính Tr sáng tạo phù hợp với lợi địa phương Trước hết, cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến sở phải thấm nhuần tư tưởng, chủ trương, đường lối đổi Đảng, đánh giá thực trạng, tiềm mạnh địa phương để từ xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch cụ thể giải pháp đồng để lãnh đạo quần chúng nhân dân thực Đồng thời Đảng cần sâu sát sở, gần gũi với quần chúng nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt thuận lợi khó khăn vướng mắc việc thực chủ trương, chế sách để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, tạo đồng thuận nhân dân, để dân làm, dân tin dân tích cực chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo định hướng Đảng uế Nâng cao lực, tinh thần trách nhiệm chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ, cơng chức lãnh đạo huyện giải pháp mang tính định đến cơng tế H phát triển mặt huyện Huyện cần phải có đội ngũ cán lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm, có lực, tiếp thu tiến bộ, tích cực q trình chuyển dịch cấu kinh tế để áp dụng vào huyện nhằm phát triển huyện Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Quảng Trạch mặt SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong năm qua, thực đường lối đổi Đảng, tình hình kinh tế uế - xã hội huyện Quảng Trạch đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Kinh tế xã hội ổn định; thu nhập, đời sống nhân dân khơng ngừng cải thiện; cấu tế H kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn dịch chuyển theo hướng tiến bộ; nơng thơn phát triển theo hướng ngày văn minh, đại Tiếp tục cơng đổi mới, Đảng nhân dân huyện Quảng Trạch xác định mục tiêu quan trọng kinh tế xã hội, đó, việc chuyển dịch h cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố nhiệm vụ in xun suốt q trình phát triển Trên thực tế, q trình chuyển dịch cấu kinh tế cK Quảng Trạch thời gian qua thu thành tựu đáng ghi nhận: Cơ cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn dịch chuyển theo hướng tiến bộ; tỷ trọng hàng hố dịch vụ ngày cao; thu nhập, đời sống dân cư khơng ngừng nâng cao; nơng họ thơn xây dựng theo hướng ngày văn minh, đại, Tuy nhiên, xét theo u cầu cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước tiềm Đ ại địa phương cấu kinh tế nơng nghiệp huyện lạc hậu, nguồn lực chưa sử dụng có hiệu Vì vậy, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố lại có ý nghĩa quan trọng cấp thiết Để thúc đẩy nhanh q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp ng Quảng Trạch, đòi hỏi phải quan tâm giúp đỡ nhiều cấp, nhiều ngành từ ườ Trung ương đến địa phương; đồng thời phải thực đồng nhiều giải pháp tầm vi mơ lẫn vĩ mơ; ngắn hạn dài hạn, Với mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu, luận văn tập trung giải Tr số vấn đề sau: - Trình bày vấn đề lý luận cấu kinh tế nơng nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Phân tích kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp số nước Việt Nam rút học kinh nghiệm SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt - Trên sở tài liệu liên quan đến chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch, đề tài phân tích rút thành tựu, hạn chế ngun nhân q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Quảng Trạch thời gian qua uế - Đề tài đề xuất định hướng, mục tiêu nhóm giải pháp cụ thể nhằm thực có hiệu chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H hóa, đại hóa huyện Quảng Trạch thời gian tới SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với tỉnh Quảng Bình: - Cần có ưu tiên tập trung xây dựng sở hạ tầng như: Giao thơng, thủy lợi có sách thu hút đầu tư, phát triển khoa học cơng nghệ cho ngành nơng – lâm uế – thủy sản huyện Quảng Trạch nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa tế H 2.2 Đối với huyện Quảng Trạch: - Cần nắm vững quan điểm, mục tiêu định hướng đạo q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp Chính phủ, tỉnh Quảng Bình thơng qua định, nghị quyết, chương trình, sách văn hướng dẫn để in h từ thực vận dụng cách linh hoạt địa phương - Khẩn trương hồn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, tạo cK chế thơng thống để thu hút tổ chức kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp có sách ưu đãi đầu tư nơng nghiệp Hơn nữa, cần có quy hoạch chi tiết cho ngành nơng – lâm – thủy sản, sở phối hợp với ngành chức họ huyện để nhằm chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằm phục vụ, hỗ trợ cho q trình cơng nghiệp hóa, Đ ại đại hóa đất nước - Có chế hoạt động để gắn kết hợp quyền lợi, trách nhiệm người nơng dân quan khoa học, doanh nghiệp, nhà máy cung ứng đầu vào ng bao tiêu sản phẩm đầu cho nhân dân tạo niềm tin, ổn định chia sẻ lợi ích để nơng dân n tâm mạnh dạn đầu tư phát triển nơng nghiệp ườ - Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, phát triển mạnh cơng nghiệp, dịch vụ, làng nghề giải việc làm nơng nhàn cho lao động nơng nhàn Tr 2.3 Đối với hộ gia đình: Thực nghiêm túc chương trình dự án kỉ thuật nơng nghiệp, vay sử dụng vốn có mục đích hiệu SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt Danh mục tài liệu tham khảo Báo cáo kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch năm 2012 Báo cáo tổng kết sản xuất nơng nghiệp năm 2012 triển khai sản xuất vụ Đơng xn 2012 – 2013 Uỷ ban Nhân dân huyện Quảng Trạch uế Báo cáo tổng kết sản xuất nơng nghiệp năm 2013 triển khai nhiệm vụ tế H năm 2014 Uỷ ban Nhân dân huyện Quảng Trạch Ban chấp hành trung ương khóa IX (năm 2001), Nghị trung ương (khóa IX) đẩy nhanh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn thời kỳ 2001 – 2010, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội h Các Mác, Tư bản, Quyển II, NXB Sự Thật Hà Nội 1975, trang 102 in Chỉ thị số 36/2008/CT-BNN Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn việc tăng cường hoạt động bảo vệ mơi trường nơng nghiệp phát triển cK nơng thơn Đảng Cộng sản Việt Nam,Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII, họ Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, 1991 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà nội, năm 2006 Đ ại Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 trang 195 – 196 10 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội lần thứ IX Nhà xuất ng Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, trang 179 11 Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lênin (2007), NXB Chính Trị Quốc ườ Gia, Hà Nội 12 GS.TS Nguyễn Thế Nhã - PGS.TS Vũ Đình Thắng, giáo trình kinh tế Tr nơng nghiệp, nhà xuất Thống kê, 2004 13 Lê Quốc Sử, Chuyển dịch cấu xu hướng phát triển kinh tế nơng nghiệp Việt Nam theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa từ kỷ XX đến kỷ XXI “Thời đại kinh tế tri thức”, 2011 SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt 14 Nghị Bộ Chính trị số 10-NQ/TW: "Về đổi quản lý kinh tế nơng nghiệp", ngày tháng năm 1988 15 Nghị số 87/2010/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2011 - 2015) Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch tế ngành nơng nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tế H 17 Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2012 uế 16 Nhóm đề tề nghiên cứu khoa học lớp K44KTCT, Chuyển dịch cấu kinh 18 Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2010 số sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, ni trồng thủy sản dịch vụ khai thác hải sản vùng biển xa in h 19 Một số website: http://www.doko.vn/ http://tailieu.vn/ cK http://quangtrach.quangbinh.gov.vn/ http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/ họ http://www.tapchicongsan.org.vn/ Tr ườ ng Đ ại http://www.cpv.org.vn/cpv/ SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH THEO HƯỚNG uế CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA tế H Xin chào anh (chị), tơi sinh viên lớp K44 Kinh tế trị, trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế Hiện nay, tơi thực đề tài khóa luận: “ Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa” in h Xin q anh (chị) giành thời gian để trả lời giúp phiếu khảo sát Tơi xin cam kết thơng tin sử dụng cho mục đích nghiên cứu học cK tập Kính mong q anh (chị) giúp đỡ để tơi hồn thành tốt đề tài khóa luận thống kê): họ Những thơng tin cá nhân người khảo sát (chỉ dùng cho mục đích phân tích - Họ tên:……………………………………………………………… Đ ại - Tuổi:……… - Giới tính: Nam/Nữ - Địa chỉ:……………………………………………………… - SĐT:……………………… ………………………………… ng Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu X vào phù hợp với thân trả lời câu ườ hỏi đây: Câu 1: Xin anh (chị) cho biết ngành nghề anh (chị) thuộc khu vực Tr kinh tế nào? □ Cơng nghiệp – xây dựng □ Nơng nghiệp □ Dịch vụ Câu 2: Trình độ học vấn: □ Trên đại học □ Đại học □ Cao đẳng □ Trung cấp chun nghiệp SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt □ Trung học phổ thơng □ Trung học sở □ Tiểu học Câu 3: Thu nhập bình qn/năm anh (chị) bao nhiêu: □ Từ 20 triệu đến 30 triệu đồng □ Từ 30 triệu đến 40 triệu đồng □ Từ 40 triệu đến 50 triệu đồng □ Từ 50 triệu đến 60 triệu đồng □ Từ 60 triệu đến 70 triệu đồng tế H uế □ Dưới 20 triệu đồng □ Trên 70 triệu đồng Câu 4: Mức thu nhập có đủ cho việc chi tiêu sống anh (chị)? Câu 5: Gia đình anh (chị) có nhân cK khẩu:……………………………………… □ Khơng đủ h □ Vừa đủ in □ Dư thừa Số nhân độ tuổi lao động:……………………………………………… họ Số nhân tham gia lao động:…………………………………………………… Đ ại Câu 6: Anh (chị) thấy việc chuyển dich cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn huyện nào? □ Khơng tốt □ Bình thường □ Tốt □ Rất tốt ng Câu 7: Theo anh (chị) ý nghĩa quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn huyện? ườ □ Tạo sản phẩm nơng nghiệp nhiều hơn, chất lượng cho thị trường □ Cải thiện đời sống, tăng mức thu nhập cho nơng dân Tr □ Góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho huyện nhà □ Tạo nhiều cơng ăn, việc làm cho người dân □ Ý kiến khác ……………………………………………………………………………… SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Xn Khốt Câu 8: Anh (chị) có biết hay tiếp cận với sách chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp huyện khơng? □ Có □ Khơng Nếu khơng biết, ngun nhân do: □ Huyện khơng phổ biến rộng rãi phương tiện thơng tin đại chúng tế H □ Huyện khơng có sách hết uế □ Anh (chị) khơng tìm hiểu thơng tin Câu 9: Anh (chị) kể tên số sách kinh tế nơng nghiệp mà anh (chị biết)? ………………………………………………………………………………………… in h ………………………………………………………………………………………… Câu 10: Theo anh (chị) để chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng cK nghiệp hóa, đại hóa hướng, hiệu người dân cần phải làm gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… họ ………… Câu 11: Theo anh (chị) để chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng cơng Đ ại nghiệp hóa, đại hóa hướng, hiệu quyền huyện Quảng Trạch cần phải làm gì? ………………………………………………………………………………………… TƠI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Tr ườ ng ………………………………………………………………………………………… SVTH: Lê Văn Hải – K44 KTCT 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay