Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán hàng tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình

95 64 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:21

I HC HU TRNG I HC KINH T t H u KHOA QUN TR KINH DOANH in h KHểA LUN TT NGHIP I HC ng i h cK CAẽC YU T ANH HặNG N Sặ HAèI LOèNG TRONG CNG VIC CUA NHN VIN BAẽN HAèNG TAI CNG TY XNG DệU QUANG BầNH Sinh viờn thc hin: Giỏo viờn hng Tr dn: NGUYN XUN T Lp: K43 QTKD Thng Mi TS HONG QUANG THNH h Kớnh tha: Cỏc Thy, Cụ giỏo! t H Hu, ngy 15 thỏng 05 nm 2013 u Niờn khúa: 2009-2013 in Trong quỏ trỡnh thc hin khúa lun tt nghip i hc, cK ngoi ý thc trỏch nhim, s phn u, n lc ca bn nhiu phớa h thõn, Tụi ó nhn c s giỳp quý bỏu v nhit tỡnh t i Vi tỡnh cm chõn thnh, cho phộp Tụi c by t lũng bit n sõu sc ti Ban giỏm hiu nh Trng i hc Kinh ng t Hu, cỏc phũng ban chc nng, cỏc Thy, Cụ giỏo ó to iu kin, giỳp Tụi sut quỏ trỡnh hc v Tr nghiờn cu khoa hc c bit, Tụi xin by t lũng kớnh trng v bit n sõu sc ca mỡnh n Thy giỏo TS Hong Quang Thnh, ngi ó hng dn tn tỡnh, y trỏch nhim Tụi hon thnh khoỏ lun tt nghip Qua s hng dn ca Thy, Tụi khụng ch hc c nhiu kin thc b ớch m cũn hc thn lm vic nghiờm tỳc c quỏ trỡnh u Thy phng phỏp nghiờn cu khoa hc, thỏi v tinh t H Tụi xin gi li cm n chõn thnh n Lónh o v cỏn b cụng nhõn viờn Cụng ty Xng du Qung Bỡnh ó nhit h tỡnh giỳp , hng dn, cung cp nhng ti liu thc t v in thụng tin cn thit Tụi hon thnh khoỏ lun ny cK Cui cựng, Tụi xin chõn thnh cm n n tt c ngi h thõn, gia ỡnh, bn bố ó nhit tỡnh giỳp , ng viờn Tụi Tr ng i sut thi gian hc v nghiờn cu khoỏ lun Hu, ngy 10 thỏng nm 2013 Sinh viờn Nguyn Xuõn t Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH MC LC Trang Phn I: T VN 1 Lý chn ti u Cõu hi v mc tiờu nghiờn cu .2 Phng phỏp nghiờn cu t H i tng v phm vi nghiờn cu 11 Kt cu ca khúa lun 11 Phn II: NI DUNG V KT QU NGHIấN CU 12 h Chng 1: C S Lí LUN V THC TIN V S HI LềNG in TRONG CễNG VIC CA NHN VIấN .12 1.1 S hi lũng ca nhõn viờn ti ni lm vic 12 cK 1.1.1 Nhu cu ca ngi lao ng 12 1.1.2 S hi lũng ca nhõn viờn 15 h 1.1.2.1 Khỏi nim v s hi lũng 15 1.1.2.2 o lng s hi lũng cụng vic 16 1.2 Mt s khỏi nim khỏc cú liờn quan 17 i 1.3 Mt s lý thuyt v s hi lũng cụng vic ca nhõn viờn 18 1.3.1 Lý thuyt nhu cu cp bc ca Abraham Maslow (1943) 18 1.3.2 Lý thuyt cụng bng ca John Stacey Adam (1963) 18 ng 1.3.3 Lý thuyt k vng ca Victor Vroom (1964) 19 1.3.4 Lý thuyt ERG ca Clayton P.Alderfer (1969) 20 1.4 Mt s kt qu nghiờn cu v s hi lũng cụng vic ca nhõn viờn 20 Tr 1.4.1 Kt qu nghiờn cu ca Andrew (2002) 20 1.4.2 Kt qu nghiờn cu ca Keith & John (2002) 21 1.4.3 Kt qu nghiờn cu ca Tom (2007) 21 1.4.4 Kt qu nghiờn cu ca Trn Kim Dung v cỏc cng s (2003) 21 1.4.5 c im cỏ nhõn nh hng n s hi lũng cụng vic ca nhõn viờn .21 SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH 1.5 Cỏc yu t nh hng s hi lũng cụng vic v mụ hỡnh nghiờn cu 23 1.5.1 Cỏc yu t nh hng s hi lũng cụng vic 23 1.5.2 Mụ hỡnh nghiờn cu 24 u Chng 2: PHN TCH CC YU T NH HNG N S HI LềNG TRONG CễNG VIC CA NHN VIấN BN HNG TI t H CễNG TY XNG DU QUNG BèNH 26 2.1 Gii thiu v Cụng ty Xng du Qung Bỡnh .26 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 26 2.1.2 Lnh vc kinh doanh .26 in h 2.1.2.1 Kinh doanh ni a 26 2.1.2.2 Kinh doanh xut nhp khu 27 cK 2.1.3 H thng t chc ca Cụng ty v mng li kinh doanh .27 2.1.3.1 Mụ hỡnh t chc .27 2.1.3.2 H thng t chc sn xut kinh doanh ca Cụng ty Xng du h Qung Bỡnh 28 2.1.3.3 Mng li hot ng 29 i 2.1.4 Chc nng v nhim v ca Cụng ty 29 2.1.4.1.Chc nng hot ng .29 2.1.4.2 Nhim v ca Cụng ty Xng du Qung Bỡnh .30 ng 2.1.5 Ngun nhõn lc 30 2.2 Cỏc yu t nh hng n s hi lũng cụng vic ca nhõn viờn bỏn hng ti Cụng ty Xng du Qung Bỡnh .33 2.2.1 c im mu iu tra 33 Tr 2.2.2 ỏnh giỏ tin cy ca thang o .34 2.2.3 Phõn tớch nhõn t 36 2.2.3.1 Kim nh KMO v Bartlett 36 2.2.3.2 t tờn v gii thớch nhõn t 38 2.2.3.3 Mụ hỡnh iu chnh 39 2.2.4 Kt qu phõn tớch hi quy 40 SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH 2.2.4.1 Ma trn h s tng quan .41 2.2.4.2 ỏnh giỏ phự hp ca mụ hỡnh 41 2.2.4.3 Kim nh phự hp ca mụ hỡnh .42 2.2.5 Kim nh s khỏc bit v mc hi lũng theo cỏc c im cỏ u nhõn ca i tng nghiờn cu .45 2.2.5.1 Kim nh Independent sample t-test v s khỏc bit theo gii t H tớnh .45 2.2.5.2 Kim nh Kruskal-Wallis v s khỏc bit theo tui, trỡnh chuyờn mụn, thõm niờn cụng tỏc, thu nhp bỡnh quõn 46 2.2.6 ỏnh giỏ ca nhõn viờn bỏn hng i vi cỏc yu t 47 in h 2.2.6.1 i vi yu t cụng vic 48 2.2.6.2 i vi yu t tin lng .49 cK 2.2.6.3 i vi yu t ng nghip 49 2.2.6.4 i vi yu t lónh o 49 2.2.6.5 i vi yu t o to 50 h 2.2.6.6 i vi yu t ỏp lc cụng vic 50 2.2.6.7 i vi yu t iu kin lm vic 50 i 2.2.6.8 Kim nh cỏc yu t v giỏ tr trung bỡnh ca tng th - One sample t test 51 2.2.6.9 Kim nh s hi lũng v giỏ tr trung bỡnh ca tng th - One ng sample t test 52 Chng 3: NH HNG V GII PHP NNG CAO S HI LềNG TRONG CễNG VIC CA NHN VIấN BN HNG TI CễNG TY XNG DU QUNG BèNH .53 Tr 3.1 nh hng 53 3.2 Gii phỏp .53 3.2.1 i vi yu t cụng vic .54 3.2.2 i vi yu t tin lng, thu nhp .54 3.2.3 i vi yu t ng nghip 55 3.2.4 i vi yu t lónh o 56 SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH 3.2.5 i vi yu t o to 57 3.2.6 i vi yu t ỏp lc cụng vic 58 3.2.7 i vi yu t iu kin lm vic 58 Phn III: KT LUN V KIN NGH 60 u Kt lun 60 Kin ngh 61 t H TI LIU THAM KHO Tr ng i h cK in h PH LC SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH DANH MC VIT TT : An ninh T quc BCH : Ban chp hnh CHXD : Ca hng xng du CNXH : Ch ngha xó hi EQ : Emotional Quotient (Trớ tu cm xỳc) ERG : Nhu cu tn ti (Existence needs); t H u ANTQ Nhu cu giao tip (Relatedness needs); h Nhu cu phỏt trin (Growth needs) : Job Descriptive Index (thang o ch s mụ t cụng vic) KD : Kinh doanh KMO : Kim nh Kaiser-Meyer-Olkin SXKD : Sn xut kinh doanh UBND : y ban nhõn dõn VMXS : Vng mnh xut sc VT-TH & XNK : Vt t tng hp v xut nhp khu WTO : World Trade Organization (T chc thng mi Th gii) : Xng du cK h i Tr ng XD in JDI SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH DANH MC CC HèNH V u Hỡnh 1: Quy trỡnh nghiờn cu 10 Hỡnh 1.1: Mụ hỡnh cỏc yu t nh hng n s hi lũng ca nhõn viờn .24 t H Hỡnh 2.1: Mụ hỡnh t chc ca Cụng ty Xng du Qung Bỡnh 28 Hỡnh 2.2: S h thng t chc sn xut kinh doanh ca n v .29 Hỡnh 2.3: Mụ hỡnh iu chnh cỏc yu t nh hng n s hi lũng ca nhõn viờn 39 h Hỡnh 2.4: Kt qu xõy dng mụ hỡnh hi quy s hi lũng cụng vic ca Tr ng i h cK in nhõn viờn bỏn hng .45 SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH DANH MC CC BNG BIU Bng 1: Thang o s hi lũng cụng vic u Bng 2: tin cy ca thang o - Cronbachs Alpha Bng 2.1: Sn lng Xng du sỏng qua cỏc nm 27 t H Bng 2.2: C cu nhõn s Cụng ty 30 Bng 2.3: S lng nhõn s v trỡnh chuyờn mụn theo b phn cụng tỏc .31 Bng 2.4: Kt qu kinh doanh ca Cụng ty qua nm 2010-2012 .32 h Bng 2.5: Tỡnh hỡnh ti sn ca Cụng ty qua nm 2010-2012 32 in Bng 2.6: Thng kờ mụ t mu .33 Bng 2.7: Mi liờn h gia tui v gii tớnh 34 cK Bng 2.8: Kt qu kim nh Cronbachs Alpha cỏc thang o .35 Bng 2.9: Kim nh KMO and Bartlett's Test .36 h Bng 2.10: Ma trn nhõn t vi phộp xoay Varimax 37 Bng 2.11: Ma trn h s tng quan gia bin c lp v bin ph thuc 41 Bng 2.12: ỏnh giỏ phự hp mụ hỡnh 41 i Bng 2.13: Kim nh phự hp mụ hỡnh ANOVAb 43 Bng 2.14: Phõn tớch hi quy a bin 43 Bng 2.15: Kim nh v s khỏc bit theo gii tớnh 46 ng Bng 2.16: Kim nh v s khỏc bit c im cỏ nhõn 46 Bng 2.17: ỏnh giỏ ca nhõn viờn bỏn hng i vi cỏc yu t 48 Bng 2.18: Kim nh giỏ tr trung bỡnh ca cỏc yu t 51 Tr Bng 2.19: Kim nh giỏ tr trung bỡnh ca s hi lũng 52 SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH tham nien cong tac Cumulative Frequency Percent 3.7 3.7 3.7 tu den 10 nam 40 29.6 29.6 33.3 tu 11 den 15 nam 30 22.2 22.2 55.6 tren 15 nam 60 44.4 44.4 135 100.0 100.0 Total u duoi nam Valid Percent 100.0 t H Valid Percent thu nhap binh quan Cumulative 14 tu den trieu 86 10.4 tu den trieu tren trieu 10.4 10.4 63.7 63.7 74.1 28 20.7 20.7 94.8 5.2 5.2 100.0 135 100.0 100.0 h Total Percent in tu 1,5 den trieu Valid Percent cK Valid Percent h Frequency ng Count i gioi tinh * tuoi Crosstabulation gioi tinh Tr Total duoi 25 tuoi tuoi tu 25 den 40 tuoi tu 41 den 55 tuoi tren 55 tuoi Total nam 40 35 77 nu 30 27 58 70 62 135 3.2 KIM NH CRONBACHS ALPHA TRC KHI EFA Reliability Statistics Cronbach's Alpha 855 N of Items SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 10.8370 2.376 796 775 cv rat thu vi, hap dan 11.0593 2.564 675 826 cv co nhieu thach thuc 10.6593 2.390 696 cv tao co hoi phat trien 10.6667 2.642 632 N of Items 843 in h 902 818 t H Reliability Statistics Cronbach's Alpha u cv phu hop voi nang luc cK Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 15.1481 3.605 701 895 15.0593 3.907 755 881 tl duoc tra xung dang voi kq cv 15.1185 3.881 789 875 tl duoc tra cong bang 15.0444 3.476 863 855 luong phu hop voi tinh chat cv 15.1852 3.809 696 893 h tóng luong dung thoi han Cronbach's Scale Variance if Corrected Item- co the song hoan toan dua vao Reliability Statistics Cronbach's Alpha 822 N of Items Tr ng i thu nhap SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 10.6519 2.303 623 785 dn san sang hop tac, phoi hop 10.7259 2.260 722 741 dn luon vui ve, than thien 10.8963 2.362 689 10.5704 2.277 565 nghiem Reliability Statistics N of Items 818 h Cronbach's Alpha 758 t H dn san sang trao doi, chia se kinh u dn quan tam, giup in 862 cK Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted ld co tac phong lich su, hoa nha i de dang de xuat y kien cua minh voi ld cam thay minh duoc doi xu cong bang ng luon duoc ld quan tam ve moi van de Total Correlation Alpha if Item Deleted 15.5185 3.252 737 819 15.9037 3.132 614 860 15.6074 3.449 798 811 15.7481 3.638 668 839 15.6519 3.333 657 840 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 895 N of Items Tr Item Deleted h de dang trao doi voi ld Cronbach's SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted 11.0222 3.082 772 863 chinh sach tt cong bang 11.0000 2.836 784 860 co hoi de phat trien nang luc ca nhan 10.8519 3.187 774 863 chuong trinh dt, huan luyen phu hop 10.9481 3.169 748 872 Cronbach's Alpha N of Items in h 769 t H Reliability Statistics u co nhieu co hoi tt cK Item-Total Statistics Scale Mean if khong chiu ap luc cv mtlv dam bao ve sinh, sach se khong lo mat viec lam Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 2.788 554 738 10.3926 3.345 583 710 10.6889 2.962 645 673 10.4444 3.667 544 734 i bao ho lao dong 3.3 PHN TCH NHN T KHM PH EFA ng Deleted 10.9407 dam bao tot cac dieu kien an toan, KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 735 2.705E3 df 325 Sig .000 Tr Alpha if Item h Item Deleted Cronbach's SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi GVHD: TS HONG QUANG THNH Total Variance Explained ent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance 7.435 28.594 28.594 7.435 28.594 4.134 15.900 44.495 4.134 15.900 2.657 10.221 54.715 2.657 10.221 2.058 7.917 62.632 2.058 7.917 1.484 5.706 68.338 1.484 5.706 1.202 4.622 72.960 1.202 4.622 1.047 4.026 76.986 1.047 4.026 783 3.010 79.997 700 2.690 82.687 10 620 2.384 85.071 11 588 2.261 87.332 12 461 1.772 89.104 13 404 1.556 90.660 14 375 1.443 15 300 1.155 16 289 17 265 18 234 cK h i 92.103 n g 93.259 94.370 1.020 95.389 901 96.290 Tr 1.111 Cumulative % SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Total % of Variance Cumulative % 28.594 3.660 14.077 14.077 44.495 3.539 13.611 27.688 54.715 3.024 11.629 39.318 62.632 2.799 10.764 50.081 2.703 10.397 60.478 72.960 2.385 9.173 69.651 76.986 1.907 7.335 76.986 68.338 in Rotation Sums of Squared Loadings h Initial Eigenvalues Compon t H u Khoỏ lun tt nghip .859 97.149 20 177 680 97.829 21 146 563 98.393 22 115 442 98.835 23 101 387 99.222 24 100 385 99.607 25 068 262 99.869 26 034 131 100.000 h 223 cK 19 t H u GVHD: TS HONG QUANG THNH in Khoỏ lun tt nghip Tr n g i h Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH Rotated Component Matrix a Component 112 002 127 834 298 034 044 cv rat thu vi, hap dan 133 046 247 722 277 000 067 cv co nhieu thach thuc 369 006 283 527 400 cv tao co hoi phat trien 285 165 039 757 104 tóng luong dung thoi han 672 322 145 324 023 co the song hoan toan dua vao thu nhap 694 370 -.003 331 tl duoc tra xung dang voi kq cv 832 255 -.049 tl duoc tra cong bang 893 213 luong phu hop voi tinh chat cv 840 dn quan tam, giup 281 120 008 012 -.083 -.064 064 -.029 078 018 073 -.071 033 125 051 024 104 090 -.014 017 094 -.041 144 -.017 175 -.028 023 -.035 dn san sang hop tac, phoi hop -.055 209 dn luon vui ve, than thien -.012 116 264 de dang trao doi voi ld 140 nha 167 h -.030 461 720 103 -.106 161 321 742 -.028 028 089 -.011 327 100 732 048 151 841 -.113 053 098 020 -.093 705 216 232 063 -.018 004 861 037 071 134 -.008 -.003 h ld co tac phong lich su, hoa 799 cK dn san sang trao doi, chia se kinh nghiem t H 044 in u cv phu hop voi nang luc 163 cam thay minh duoc doi xu cong bang 262 752 -.049 -.043 073 081 -.035 luon duoc ld quan tam ve moi van de 201 733 068 -.011 089 041 209 -.013 -.007 714 038 099 563 -.024 chinh sach tt cong bang 072 081 709 053 155 556 078 co hoi de phat trien nang luc ca nhan 042 027 177 001 045 920 149 chuong trinh dt, huan luyen phu hop 027 052 186 128 -.017 897 138 khong chiu ap luc cv 108 -.013 123 081 004 109 898 064 020 869 185 159 085 205 -.031 050 177 028 022 164 878 -.053 044 870 190 030 098 147 Tr ng co nhieu co hoi tt i de dang de xuat y kien cua minh voi ld mtlv dam bao ve sinh, sach se khong lo mat viec lam dam bao tot cac dieu kien an toan, bao ho lao dong Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH iu kin lm vic Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 904 o to Cronbach's Alpha u Reliability Statistics N of Items t H 908 p lc cụng vic Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items h 842 Tr ng i h cK in 3.5 KT QU HI QUY SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi GVHD: TS HONG QUANG THNH Correlations Sig (2-tailed) N 135 Pearson Correlation 482 Sig (2-tailed) Dongnghiep 135 Pearson Correlation 729 Dieukienlamviec 011 135 135 135 ** ** 446 135 135 ** 446 135 135 * ** * 218 011 135 Pearson Correlation 542 ** Sig (2-tailed) 000 N 135 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 135 260 ** 206 135 135 ** 129 000 003 222 134 135 135 135 135 ** ** * 002 000 204 018 135 135 094 017 000 207 235 276 135 135 135 135 135 ** ** 093 115 000 284 185 504 283 001 309 135 135 135 135 135 ** 119 053 099 169 538 251 135 135 135 ** 283 135 109 ** 119 003 000 207 000 169 135 135 135 135 135 106 204 * 103 093 053 222 018 235 284 538 309 135 326 ** 000 135 135 135 ** 326 000 135 135 135 135 135 188 * 094 115 099 135 Sig (2-tailed) 134 029 276 185 251 000 000 N 135 135 135 135 135 135 135 543 ** 299 ** 000 129 Tr 543 000 Pearson Correlation SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi 029 103 135 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) * 135 001 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .188 109 000 i 381 ** * 002 381 Daotao 106 250 135 206 017 504 Apluccongviec ** 260 ** 135 250 n g N 590 000 Dieukienlamviec 542 ** ** Pearson Correlation 590 000 135 Sig (2-tailed) * 000 N Pearson Correlation Lanhdao 218 000 000 N Daotao ** 000 Sig (2-tailed) Apluccongviec ** Dongnghiep 729 Sig (2-tailed) N Lanhdao ** 000 N luong ** luong 482 cK Congviec Congviec h Pearson Correlation h hai long lam viec o cong ty in hai long lam viec o cong ty t H u Khoỏ lun tt nghip 135 135 ** 299 135 Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH b Model Summary Model R Adjusted R Std Error of the Square Estimate R Square 787 a 619 605 Durbin-Watson 36347 1.846 a Predictors: (Constant), Dieukienlamviec, luong, Dongnghiep, Lanhdao, Congviec u b Dependent Variable: hai long lam viec o cong ty b Model df Mean Square Regression 27.728 5.546 Residual 17.043 129 132 Total 44.770 134 F Sig 41.976 000 a h Sum of Squares t H ANOVA cK b Dependent Variable: hai long lam viec o cong ty in a Predictors: (Constant), Dieukienlamviec, luong, Dongnghiep, Lanhdao, Congviec Coefficients a h Standardiz Unstandardized Coefficients B (Constant) Congviec Std Error i Model -.618 359 236 086 635 ng Coefficient s Collinearity Statistics Beta t Sig Tolerance VIF -1.724 087 210 2.735 007 499 2.002 084 525 7.584 000 617 1.621 -.141 082 -.120 -1.722 087 609 1.643 311 083 243 3.753 000 705 1.418 119 059 120 2.028 045 839 1.192 luong Dongnghiep ed Lanhdao Dieukienlamviec Tr a Dependent Variable: hai long lam viec o cong ty 3.6 KIM NH S KHC BIT C IM C NHN Group Statistics gioi tinh hai long lam viec o cong ty N Mean Std Deviation Std Error Mean nam 77 3.8182 53132 06055 nu 58 3.7414 63689 08363 SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Std Interval of the Error Sig t df Sig (2-tailed) Differen Difference ce lam viec o variances cong ty assumed 4.488 036 763 Equal variances not 744 133 447 109.79 459 27589 07680 10325 -.12781 28142 in cK Ranks tuoi hai long lam viec o cong ty duoi 25 tuoi h tu 25 den 40 tuoi tu 41 den 55 tuoi Tr ng i tren 55 tuoi Total Test Statistics N Mean Rank 19.50 70 68.23 62 69.09 50.50 135 a,b hai long lam viec o cong ty Chi-Square 2.892 df Asymp Sig Upper 07680 10065 -.12229 h assumed Lower t H hai long Equal Difference u F Mean 409 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: tuoi SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH Ranks trinh chuyen mon ty Mean Rank so cap, cong nhan ky thuat 69 63.54 trung cap 40 69.40 cao dang 10 69.10 dai hoc tro len 16 Total u hai long lam viec o cong N 83.03 Test Statistics t H 135 a,b hai long lam viec o cong ty h Chi-Square in df a Kruskal Wallis Test 185 cK Asymp Sig 4.826 b Grouping Variable: trinh chuyen mon h Ranks tham nien cong tac i hai long lam viec o cong ng ty Mean Rank duoi nam 63.00 tu den 10 nam 40 74.36 tu 11 den 15 nam 30 70.15 tren 15 nam 60 63.10 Total Tr N Test Statistics 135 a,b hai long lam viec o cong ty Chi-Square 3.160 df Asymp Sig 368 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: tham nien cong tac SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH Ranks thu nhap binh quan ty Mean Rank tu 1,5 den trieu 14 84.14 tu den trieu 86 69.46 tu den trieu 28 58.71 54.93 tren trieu Total u hai long lam viec o cong N Test Statistics t H 135 a,b hai long lam viec o cong ty 7.075 h Chi-Square Asymp Sig .070 cK a Kruskal Wallis Test in df Tr ng i h b Grouping Variable: thu nhap binh quan SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH 3.7 GI TR TRUNG BèNH TNG TH Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation 135 2.00 5.00 3.5704 60521 cv rat thu vi, hap dan 135 2.00 4.00 3.3481 60246 cv co nhieu thach thuc 135 2.00 5.00 3.7481 cv tao co hoi phat trien 135 2.00 5.00 3.7407 tóng luong dung thoi han 135 2.00 135 2.00 tl duoc tra xung dang voi kq cv 135 2.00 tl duoc tra cong bang 135 2.00 luong phu hop voi tinh chat cv 135 2.00 dn quan tam, giup 135 dn san sang hop tac, phoi hop 135 u cv phu hop voi nang luc t H N 65470 59804 3.7407 63438 5.00 3.8296 51167 5.00 3.7704 50284 5.00 3.8444 58420 5.00 3.7037 57399 2.00 5.00 3.6296 61983 2.00 5.00 3.5556 58164 135 2.00 5.00 3.3852 55965 135 2.00 5.00 3.7111 66766 135 2.00 5.00 4.0889 56604 135 2.00 5.00 3.7037 68102 de dang de xuat y kien cua minh voi ld 135 2.00 5.00 4.0000 47316 cam thay minh duoc doi xu cong bang 135 2.00 5.00 3.8593 47572 luon duoc ld quan tam ve moi van de 135 2.00 5.00 3.9556 58420 co nhieu co hoi tt 135 2.00 5.00 3.5852 65089 chinh sach tt cong bang 135 2.00 5.00 3.6074 72376 co hoi de phat trien nang luc ca nhan 135 2.00 5.00 3.7556 61652 chuong trinh dt, huan luyen phu hop 135 2.00 5.00 3.6593 63672 khong chiu ap luc cv 135 2.00 5.00 3.2148 90095 mtlv dam bao ve sinh, sach se 135 2.00 5.00 3.7630 68248 135 2.00 5.00 3.4667 77073 135 2.00 5.00 3.7111 59684 hai long lam viec o cong ty 135 2.00 5.00 3.7852 57802 Valid N (listwise) 135 dn luon vui ve, than thien dn san sang trao doi, chia se kinh de dang trao doi voi ld Tr ng i ld co tac phong lich su, hoa nha h nghiem cK nhap khong lo mat viec lam dam bao tot cac dieu kien an toan, bao ho lao dong in co the song hoan toan dua vao thu h 5.00 SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi Khoỏ lun tt nghip GVHD: TS HONG QUANG THNH One-Sample Statistics N hai long lam viec o cong Mean Std Deviation Std Error Mean 3.7852 57802 04975 Congviec 135 3.6019 51407 04424 luong 135 3.7778 47735 04108 Dongnghiep 135 3.5704 49120 Lanhdao 135 3.9215 45060 Dieukienlamviec 135 3.6667 58590 Apluccongviec 135 3.3407 Daotao 135 3.7074 04228 03878 t H 05043 77904 06705 59971 05161 h One-Sample Test u 135 ty in Test Value = cK 95% Confidence Interval of the Difference Mean t hai long lam viec o df Sig (2-tailed) Difference Lower Upper 134 000 -.21481 -.3132 -.1164 Congviec -8.999 134 000 -.39815 -.4857 -.3106 luong -5.409 134 000 -.22222 -.3035 -.1410 h -4.318 Dongnghiep Lanhdao Dieukienlamviec ng Apluccongviec i cong ty 134 000 -.42963 -.5132 -.3460 -2.025 134 045 -.07852 -.1552 -.0018 -6.610 134 000 -.33333 -.4331 -.2336 -9.832 134 000 -.65926 -.7919 -.5266 -5.669 134 000 -.29259 -.3947 -.1905 Tr Daotao -10.163 SVTH: NGUYN XUN T - Lp K43QTKD Thng Mi
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán hàng tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán hàng tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên bán hàng tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay