Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp tới sinh kế của người dân phường An Cựu, thành phố Huế

73 44 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:21

in h tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ ẢNH HƯỞNG CỦA THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TỚI SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG AN CỰU, ng Đ ại THÀNH PHỐ HUẾ ườ Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ TUYẾN Giáo viên hướng dẫn: ThS TRẦN ĐỒN THANH THANH Tr Lớp: K44 KTTNMT Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 LỜI CẢM ƠN Lời em xin tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, giáo trường Đại uế Học Kinh Tế Huế, đặc biệt thầy giáo khoa Kinh Tế Phát Triển suốt bốn năm khóa học dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích tế H Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Th.S Trần Đồn Thanh Thanh, người tận tình bảo, hướng dẫn em suốt q trình thực tập nghiên cứu đề tài Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể cơ, chú, anh chị UBND Phường h An Cựu Thành Phố Huế, Phòng TNMT Thành Phố Huế tận tình giúp đỡ, tạo điều in kiện thuận lợi cho em suốt q trình thực tập để em hồn thành tốt đề tài nghiên cK cứu Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể gia đình, bạn bè, người ln bên em, động viên tạo điều kiện cho em suốt q trình học tập họ nghiên cứu đề tài tốt nghiệp Do hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm thời gian, nên q trình Đ ại nghiên cứu đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp Qúy thầy giáo bạn bè để khóa luận ngày hồn thiện Tr ườ ng Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Tuyến Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v uế DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii tế H TĨM TẮT NGHIÊN CỨU ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài h Mục đích nghiên cứu .2 in Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu cK PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 họ 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Đất đai vai trò đất đai .4 1.1.1.1 Khái niệm đất đai, đất nơng nghiệp thu hồi đất Đ ại 1.1.1.2 Vai trò đất đai 1.1.2 Đơ thị hóa cần thiết thu hồi đất 1.1.2.1 Đơ thị hóa ng 1.1.2.2 Sự cần thiết phải thu hồi đất q trình thị hóa 1.1.2.3 Ảnh hưởng thu hồi đất cho q trình thị hóa đến nơng thơn ườ 1.1.2.3.1 Ảnh hưởng tích cực Tr 1.1.2.3.2 Ảnh hưởng tiêu cực 11 1.1.3 Sinh kế, khung sinh kế khung sinh kế bền vững .12 1.1.3.1 Sinh kế 12 1.1.3.2 Khung sinh kế .12 1.1.3.3 Khung sinh kế bền vững .12 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 15 1.2.1 Thực trạng sinh kế người dân sau thu hồi đất nơng nghiệp 15 SV: Nguyễn Thị Tuyến – K44 Kinh tế TNMT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh 1.2.2 Thực trạng cơng tác thu hồi đất Việt Nam 15 1.2.3 Thực trạng cơng tác thu hồi đất Thừa Thiên Huế .17 CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA THU HỒI ĐẤT NƠNG NGHIỆP TỚI SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG AN CỰU THÀNH PHỐ HUẾ 19 uế 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 19 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 tế H 2.1.1.1 Vị trí địa lý .19 2.1.1.2 Địa hình 19 2.1.1.3 Thời tiết, khí hậu 20 2.1.1.4 Thủy văn .21 in h 2.1.1.5 Các nguồn tài ngun 21 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .23 cK 2.1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế phường 23 2.1.2.1.1 Tình hình phát triển sản xuất ngành 24 2.1.2.2 Dân số, lao động, việc làm .25 họ 2.1.2.3 Giáo dục, y tế 25 2.1.2.4 Tình hình sơ sở hạ tầng .26 Đ ại 2.1.2.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 27 2.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ THU HỒI ĐẤT CỦA PHƯỜNG AN CỰU .28 2.2.1 Thực trạng sử dụng đất phường An Cựu 28 ng 2.2.2 Thực trạng thu hồi đất phường An Cựu 31 2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA THU HỒI ĐẤT TỚI SINH KẾ CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA 32 ườ 2.3.1 Tình hình hộ điều tra 32 2.3.2 Tiền đền bù sử dụng tiền đền bù .34 Tr 2.3.3 Sự thay đổi nguồn vốn sinh kế 35 2.3.3.1 Thay đổi nguồn vốn tự nhiên (Đất đai) 35 2.3.3.2 Thay đổi nguồn vốn tài 37 2.3.3.3 Thay đổi nguồn vốn vật chất .39 2.3.3.4 Thay đổi nguồn vốn người 42 2.3.3.5 Thay đổi nguồn vốn xã hội khác 45 SV: Nguyễn Thị Tuyến – K44 Kinh tế TNMT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh 2.3.4 Thay đổi hoạt động tạo thu nhập hộ .46 2.3.5 Những đánh giá người dân sau đất nơng nghiệp bị thu hồi 50 2.3.6 Đánh giá tác động thu hồi đất để phát triển thị với phát triển chung phường An Cựu 51 uế 2.3.6.1 Cơ hội .51 2.3.6.2 Thách thức 52 tế H CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP .54 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 54 3.2 GIẢI PHÁP .55 3.2.1 Một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng sinh kế bền vững cho người in h nơng dân sau thu hồi đất 55 3.2.1.1 Giải pháp nguồn lực người 55 cK 3.2.1.2 Giải pháp nguồn lực tài 56 3.2.1.3 Giải pháp nguồn lực tự nhiên 56 3.2.1.4 Một số giải pháp khác 56 họ 3.2.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu cơng tác quy hoạch quản lý sử dụng tài ngun đất đai bối cảnh thị hố .57 Đ ại 3.2.2.1 Chính sách thu hồi đất phường 57 3.2.2.2 Chính sách đền bù bồi thường thiệt hại .58 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 ng KẾT LUẬN .59 KIẾN NGHỊ .60 Tr ườ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 SV: Nguyễn Thị Tuyến – K44 Kinh tế TNMT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh : Cơng nghiệp – dịch vụ BQC : Bình qn chung CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa CN – TTCN : Cơng nghiệp – tiểu thủ cơng nghiệp ĐTH : Đơ thị hóa TM – DV : Thương mại – dịch vụ UBND : Uỷ ban nhân dân ĐVT : Đơn vị tính KCX h in cK : Khu cơng nghiệp Đ ại KĐT : Triệu đồng họ KCN : Khu chế xuất : Khu thị KTTĐ : Kinh tế trọng điểm BNNPTNT : Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn NNPTNT : Nơng nghiệp phát triển nơng thơn ng ườ tế H CN – DV Trđ Tr uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT THCS : Trung học sở PTTH : Phổ thơng trung học VSMT : Vệ sinh mơi trường ATVSTP : An tồn vệ sinh thực phẩm SV: Nguyễn Thị Tuyến – K44 Kinh tế TNMT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh uế DANH MỤC BẢNG BIỂU tế H Bảng 1: Diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi số địa phương nước .16 Bảng 2: Thu hồi đất Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2011 18 Bảng 3: Hệ thống giao thơng địa bàn phường An Cựu 27 Bảng 4: Tình hình sử dụng đất phường An Cựu giai đoạn 2007-2012 29 h Bảng 5: Tình hình thu hồi đất phường An Cựu giai đoạn 2007-2012 .31 in Bảng 6: Phân tổ hộ điều tra theo diện tích đất bị thu hồi 32 Bảng 7: Tình hình hộ điều tra sau thu hồi đất .33 Tr ườ ng Đ ại họ cK Bảng 8: Diện tích đất nơng nghiệp bình qn nhóm hộ 36 SV: Nguyễn Thị Tuyến – K44 Kinh tế TNMT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh uế DANH MỤC BIỂU ĐỒ tế H Biểu đồ 1: Tỷ lệ hộ sử dụng tiền đền bù vào mục đích khác 35 Biểu đồ 2: Bình qn diện tích đất nơng nghiệp hộ dân trước sau thu hồi 37 Biểu đồ 3: Bình qn tiền đền bù nhóm hộ 38 Biểu đồ 4: Sự thay đổi nhà cửa sau thu hồi đất .39 h Biểu đồ 5: Bình qn tư liệu sinh hoạt hộ trước sau thu hồi .40 in Biểu đồ 6: Tư liệu sinh hoạt trước sau thu hồi 41 cK Biểu đồ 8: Thu nhập bình qn từ hoạt động nơng nghiệp phi nơng nghiệp trước sau thu hồi 47 Tr ườ ng Đ ại họ Biểu đồ 9: Thu nhập bình qn nhóm hộ trước sau thu hồi 49 SV: Nguyễn Thị Tuyến – K44 Kinh tế TNMT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh uế DANH MỤC SƠ ĐỒ Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Sơ đồ 1: Khung sinh kế bền vững 14 SV: Nguyễn Thị Tuyến – K44 Kinh tế TNMT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh ĐƠN VỊ QUY ĐỔI uế Ha = 10.000 m2 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Sào = 500 m2 SV: Nguyễn Thị Tuyến – K44 Kinh tế TNMT viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh Đối với hoạt động phi nơng nghiệp trước thu hồi ba nhóm 44,4 triệu đồng/hộ; 28,3 triệu đồng/hộ; 20,9 triệu đồng/hộ Điều cho thấy nhóm III nhóm có lao động phi nơng nghiệp mà chủ yếu lao động nơng nghiệp Sau thu hồi diện tích đất q lớn mà hộ nơng dân phải nhanh chóng chuyển uế đổi nghề nghiệp, tìm cơng việc mang lại thu nhập cho gia đình từ cơng việc phi nơng nghiệp Do thay đổi thu nhập bình qn hoạt động phi nơng tế H nghiệp sau thu hồi tăng lên nhanh nhóm III 54,9 triệu đồng/hộ; nhóm II 50,5 triệu đồng/hộ; nhóm I 53,4 triệu đồng/hộ Một khoảng cách lớn trước sau thu hồi đất nhóm thu nhập bình qn hoạt động nơng nghiệp phi nơng nghiệp in h Sau thu hồi đất, khơng diện tích đất để canh tác nên nhiều hộ gia đình phải tìm cách chuyển đổi nghề nghiệp tạo thêm nguồn thu nhập gia cK đình.Theo thống kê điều tra cho thấy, hầu hết hộ gia đình sau thu hồi đất nơng nghiệp thu nhập bình qn họ tăng Chỉ có 6% hộ gia đình bị giảm thu với cơng việc họ nhập áp lực từ việc chuyển đổi nghề nghiệp gặp khó khăn chưa thích nghi Cũng từ có sách thu hồi đất, nhiều lao động nơng nghiệp Đ ại chuyển sang hoạt động làm th, cơng việc phi nơng nghiệp đa dạng chủ yếu lao động phổ thơng, cần tới chun mơn kĩ thuật cao như: Phụ hồ, đào ao, bốc vác, làm th… Các hoạt động dịch vụ lên mạnh mẽ tập trung chủ yếu ng vào loại hình bn bán nhỏ, bán hàng rong hàng qn, hoạt động chạy xe ơm, xe khách lên nhanh đặc biệt hoạt động mang lại thu nhập Tr ườ cao cho người dân nơi SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 48 GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Biểu đồ 9: Thu nhập bình qn nhóm hộ trước sau thu hồi Đ ại Thu nhập bình qn nhóm hộ trước sau thu hồi có thay đổi lớn ba nhóm Thu nhập bình qn cao nhóm I trước sau thu hồi đất với 57,08 triệu đồng/hộ, nhóm II xếp thứ hai với 44,37 triệu đồng/hộ nhóm III có ng lợi lao động nơng nghiệp thu nhập từ nơng nghiệp bình qn cao hai nhóm bình qn chung khoản thu nhập lại xếp thứ ba với ườ 40,13 triệu đồng/hộ Do thu nhập từ hoạt động nơng nghiệp thường thấp so với ngành nghề khác Tr Sau đất nơng nghiệp bị thu hồi thu nhập bình qn nhóm tăng lên rõ rệt, điều cho thấy người dân nhạy bén việc chuyển đổi nghề nghiệp tạo thu nhập từ hoạt động thương mại dịch vụ sở hạ tầng phường ngày nâng cao, thị hóa phát triển kèm theo gia tăng sinh kế cho người dân Sự chênh lệch thu nhập thể rõ nhóm III, trước thu hồi đất bình qn thu nhập với 40,13 triệu đồng/hộ sau thu hồi đất SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh thu nhập bình qn tăng lên 60 triệu đồng/hộ (trung bình tăng 19.8 triệu đồng/hộ) Nhóm II thu nhập bình qn tăng 61,15 triệu đồng/hộ (trung bình tăng 16,7 triệu đồng/hộ), nhóm I tăng thấp với 65,37 triệu đồng/hộ (trung bình tăng triệu đồng/hộ) Mặc dù tốc độ tăng thu nhập nhóm I thấp nhiên nhóm uế có thu nhập cao ba nhóm Qua thấy, thu hồi đất có ảnh hưởng tốt tới thu nhập tế H hộ gia đình Dù diện tích đất nơng nghiệp lớn điều khơng làm ảnh hưởng tới thu nhập người dân Sự nhạy bén việc chuyển đổi nghề nghiệp cần cù lao động, chịu thương chịu khó người dân nơi làm tăng thêm thu nhập đất nơng nghiệp ngày bị thu hẹp Bởi in h cơng việc phi nơng nghiệp mà người dân làm mang lại thu nhập cao cho người dân, nhiên lại bấp bênh khơng ổn định, điều cK nỗi lo lắng nhiều hộ gia đình cấp quyền 2.3.5 Những đánh giá người dân sau đất nơng nghiệp bị thu hồi Phường An Cựu phường có diện tích đất nơng nghiệp thấp, họ ngồi việc làm nơng phận lao động phi nơng nghiệp cao, nhiên họ đất nơng nghiệp đóng vai trò quan trọng ngành mà người dân Đ ại gắn bó lâu từ trước tới Đơn vị: % Đồng Khơng ý đồng ý 1.Đất nơng nghiệp có quan trọng với người dân địa phương 52 48 2.Tìm việc làm phi nơng nghiệp sau thu hồi khó khăn 67 33 3.Nhiều gia đình muốn đất đai thu hồi để đền bù 48 52 4.Gia đình có đồng ý với chủ trương thu hồi đất nhà nước 85 15 5.Tuổi tác sức khỏe rào cản lớn chuyển đổi nghề nghiệp 83 17 6.Sự hỗ trợ nhà nước nhà đầu tư cần tiếp tục kéo dài 60 40 Tr ườ ng Chỉ tiêu (Nguồn: Tổng hợp điều tra 2014) Theo đánh giá người dân sau đất bị thu hồi có 52% cho đất nơng nghiệp quan trọng với họ nhiên có tới 48% cho nhiều gia đình muốn SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh thu hồi đất để đền bù thu nhập từ nơng nghiệp mang lại cho gia đình thấp so với cơng việc khác 67% cho tìm cơng việc phi nơng nghiệp sau thu hồi khó khăn nhiều bất cập tuổi tác, trình độ rào cản lớn người dân 83% đồng ý tuổi tác sức khỏe rào cản lớn chuyển đổi uế nghề nghiệp 60% hộ dân mong muốn tiếp tục nhận hỗ trợ nhà nước, quyền lâu dài 85% hộ dân đồng ý với chủ chương thu hồi đất nhà nước vào tế H việc phát triển sở hạ tầng phục vụ q trình ĐTH, CNH phường nói riêng thành phố nói chung Nhanh chóng đưa thành phố Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương 2.3.6 Đánh giá tác động thu hồi đất để phát triển thị với phát triển in h chung phường An Cựu 2.3.6.1 Cơ hội cK Bên cạnh việc thu hồi đất để xây dựng cơng trình trường học, sở hạ tầng, dịch vụ phường mang lại hội để phát triển nhiều mặt - Về kinh tế họ như: Kinh tế - trị, văn hóa - xã hội, sở hạ tầng … Có thể nhận thấy việc thu hồi đất phục vụ cho q trình ĐTH phường Đ ại mang lại đổi cho phường năm qua Việc xuất trường đại học khu vực kéo theo nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ phường phát triển Nhu cầu dịch vụ nhà ăn uống tăng nhanh, ng người dân mở nhà trọ, cho th, kinh doanh, bn bán Điều làm tăng thu nhập cho người dân giải tình trạng thất nghiệp cho người dân sau ườ nhận tiền đền bù mà chưa có định hướng chuyển đổi nghề nghiệp - Về trị Tr Do q trình ĐTH phường diễn sớm nên u cầu cơng tác trị trọng Trong năm gần phường thưc đẩy mạnh cơng tác Đảng bộ, đồn thể, xây dựng củng cố quyền vững mạnh an ninh - xã hội quan tâm để ngăn chặn vấn đề tệ nạn xã hội dân số phường tăng lên đồng thời nhiều sinh viên ngồi Tỉnh học tập trường đại học phường SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh - Về văn hóa – xã hội Giải tốt vấn đề xã hội sách cho người nghèo, quản lý phát huy tốt nguồn vốn vay cho đối tượng Tiếp tục đẩy mạnh sách an sinh xã hội, chăm sóc người có cơng với cách mạng, bảo trợ xã hội, ngăn ngừa tội uế phạm hình sự, kinh tế Nâng vao chất lượng phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực nếp sống văn minh tổ dân phố, quan, trường học tế H gia đình Làm tốt cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, bảo đảm chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh xảy cho người gia súc, gia cầm Tăng cường tun truyền vận động cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ thực biện pháp tránh thai nhằm hạn chế mức thấp việc sinh thứ in h trở lên để ni dạy trẻ ngoan… - Về sở hạ tầng cK Trong nhiều năm phường trọng đầu tư xây dựng sở hạ tầng, đặc biệt việc nâng cấp mở rộng đường, kiệt, hệ thống cấp nước, lưới điện…nhiều trục đường giao thơng phường chỉnh chang mở rộng Hồ Đắc Di, họ đường Ngự Bình, đường Nguyễn Khoa Chiêm, xây dựng hành lang an tồn đường bộ, đường sắt, tuyến quốc lộ qua địa bàn thành phố Đ ại 2.3.6.2 Thách thức - Ảnh hưởng tới việc làm người dân phường An Cựu Do trước có thu hồi đất hộ gia đình sống chủ yếu nghề nơng ng họ quen với việc trồng trọt chăn ni nên đất người dân gặp khó khăn việc chuyển đổi nghề nghiệp Trong ngành nghề, dịch vụ khác cần lao ườ động có tay nghề dẫn đến người dân khó thích nghi khơng đáp ứng u cầu Người làm nơng chủ yếu người có tuổi gia đình, việc Tr chuyển đổi nghề nghiệp vấn đề lớn họ Điều dẫn đến người dân thiếu việc làm thu nhập giảm, nhiên họ lại khơng có dự định học nghề hay đầu tư vào kinh doanh dịch vụ nhận tiền đền bù từ việc thu hồi đất nơng nghiệp - Ảnh hưởng tới mơi trường, diện tích đất canh tác Q trình xây dựng, chỉnh trang thị phục vụ cho ĐTH phường gây nhiều thách thức cho vấn đề cảnh quan mơi trường Mức độ nhiễm ngày SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh cao dân cư trở nên đơng đúc nhiều bãi rác mọc lên tạo mùi thối, cảnh quan, nhiễm nguồn nước, đất Cảnh quan thay đổi chóng mặt, cơng trình, nhà cửa mọc lên san sát khơng gian nghỉ ngơi giải trí n bình, mát mẻ… Kết sinh kế: uế Về loại vốn tài sản sinh kế: Do hoạt động sinh kế trước mắt làm th, xe ơm, phụ hồ, bán hàng rong… khiến nhiều hộ dân bị thu hồi đất nơng nghiệp tế H có thu nhập cao trước, nguồn vốn vật chất cải thiện đáng kể Tuy nhiên nhiều người lo lắng việc tạo nguồn sinh kế lâu dài, nỗi lo lắng cấp quyền địa phương Về mức độ cải thiện mức sống: Mức sống người dân nâng lên nhận in h khoản tiền bồi thường lớn từ thu hồi đất Đa số người dân khơng sử dụng vào mục đích đầu tư sản xuất học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp nên dẫn đến tình cK trạng khó khăn tìm kiếm việc làm Mà chủ yếu người dân sử dụng vào xây dựng nhà cửa, mua sắm đồ dùng gia đình, chi tiêu hay gửi tiết kiệm… điều nỗi lo lắng đe dọa tới sinh kế tương lai họ Về ổn định: Các nguồn thu nhập bấp bênh việc làm khơng ổn định, sống xáo trộn, phai nhạt tình cảm nơng thơn, nhiễm mơi trường… hoạt Đ ại động sinh kế cần hướng tới ổn định lâu dài Về quy mơ sản xuất: Mục đích hoạt động sinh kế hướng tới mở rộng quy mơ sản xuất Tuy nhiên, thực tiễn thu hồi làm quy mơ nơng nghiệp giảm xuống ng Trước bối cảnh CNH – HĐH, ĐTH phường ngày phát triển mạnh, tất yếu dẫn tới đất nơng nghiệp ngày bị thu hẹp Người dân phường An ườ Cựu phát huy hết điểm mạnh, lợi vùng để đảm bảo sinh kế họ ổn định bền vững Cụ thể gia tăng thu nhập Tr hộ gia đình SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 3.1.ĐỊNH HƯỚNG uế Q trình thị hóa diễn đồng nghĩa với việc kéo theo nhiều vấn đề xuất hiện, để q trình thu hồi đất phường diễn cách thuận tế H lợi phù hợp với phát triển kinh tế nâng cao đời sống, thu nhập sinh kế cho người dân cần có hệ thống sách giải pháp có tính chiến lược đồng như: - Quy hoạch vừa cơng cụ quản lý nhà nước vừa cơng cụ chuyển dịch cấu kinh tế, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nơng nghiệp sang đất dơ thị h cần phải có kế hoạch hiệu để đảm bảo khơng sử dụng lãng phí nguồn vốn in tài ngun đất, tạo cơng ăn việc làm ổn định thu nhập cho người dân cK - Cơng tác quy hoạch cần phải tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp đạo để hạn chế thị tự phát, quy hoạch tràn lan khơng hiệu Chú trọng vào cơng trình cơng cộng, an sinh xã hội, sở hạ tầng, giao thơng thủy lợi Khai thác họ tối đa lợi khu vực đưa vào diện quy hoạch - Thu hút lao động từ nơng nghiệp sang hoạt động thương mại, dịch vụ, Đ ại ngành nghề phi nơng nghiệp khác để tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo nhiều sách ưu đãi đến với người dân - Ơ nhiễm mơi trường u cầu hàng đầu mà cấp lãnh đạo cần phải trọng bảo vệ, bên cạnh việc phát triển kinh tế phải đơi với ng bảo vệ mơi trường lành, thống mát, khơng tệ nạn, khơng dịch bệnh, tình cảm ườ người với người hòa đồng đồn kết Phát triển ĐTH, CNH cần đơi với việc cân đối lại ngành nghề vùng sinh thái, khai thác hiệu tiềm lợi so sánh, Tr khắc phục hạn chế, giữ chất lượng mơi trường nơng nghiệp khơng bị SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh 3.2 GIẢI PHÁP 3.2.1 Một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng sinh kế bền vững cho người nơng dân sau thu hồi đất 3.2.1.1 Giải pháp nguồn lực người uế - UBND phường cần có sách như: Kết hợp với trung tâm dạy nghề đào tạo nguồn nhân lực, ngành nghề phát triển địa phương, hỗ trợ tế H kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, vốn vay với lãi suất ưu đãi thị trường sản phẩm để hộ bị thu hồi đất có khả tổ chức sản xuất kinh doanh, tự giải việc làm - Tun truyền, giáo dục để người dân Phường chuẩn bị tâm lý có kế hoạch thay đổi sinh kế bị thu hồi đất, tránh tình trạng có hộ gia đình khơng in h giao đất chậm tiến trình giải tỏa - Khuyến khích phát triển mơ hình kinh tế nhỏ vừa, phát triển làng cK nghề để thu hút nguồn vốn gia đình nơng dân đền bù thu hồi đất vào đầu tư tổ chức sản xuất, thu hút lao động, ổn định lâu dài đời sống hộ, tránh tình trạng phổ biến người dân bị thu hồi đất nhận tiền đền bù giải họ phóng mặt xây nhà, mua sắm xe máy đồ dùng đắt tiền Các tiện nghi cần cho sống, song khơng có việc làm, khơng có nguồn thu nhập thường xun Đ ại họ trở thành tầng lớp dân nghèo "ở nhà tầng, xe máy" - Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nơng nghiệp khơng có việc làm bị thu hồi đất nơng nghiệp, lao động trẻ 35 tuổi, để họ tiếp cận với ng ngành nghề, chun mơn, nghiệp nghiệp vụ quan, doanh nghiệp u cầu Đào tạo ngành nghề tiểu thủ cơng nghiệp, dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống dân ườ cư, để tổ chức kinh tế cá thể, tiểu chủ tự sản xuất kinh doanh, giải việc làm ổn định đời sống Tr - Đối với lao động phổ thơng thường lao động có việc làm khơng ổn định, lương thấp cần tổ chức hướng nghiệp, mở lớp đào tạo nghề vừa học nghề vừa học văn hóa chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng địa bàn Còn lao động khơng có trình độ, qua độ tuổi vừa học vừa làm thương lượng với sở lao động nhận họ vào làm cơng việc đòi hỏi trình độ như: Bảo vệ, giữ xe, tạp vụ… SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh 3.2.1.2 Giải pháp nguồn lực tài - Với khoản tiền đền bù, quyền địa phương nên chủ động hướng dẫn người dân sử dụng tiền đền bù cách: Sử dụng để sửa chữa nhà cửa, học nghề, mua sắm thêm phương tiện làm việc, đầu tư vào việc mở rộng sản xuất kinh doanh uế hay đầu tư cho học hành… - Tăng thu nhập cho hộ gia đình việc phát triển ngành nghề, đa dạng ngành tế H nghề khu vực bị thu hồi đất - Đền bù thỏa đáng cho hộ dân để đảm bảo việc tái định cư khơng gặp khó khăn mặt vật chất h 3.2.1.3 Giải pháp nguồn lực tự nhiên in - Đối với diện tích đất sản xuất: Cần tiếp tục sản xuất hoạt động kinh tế diện tích đất lại, kết hợp nhiều hình thức trồng trọt, thâm canh tăng vụ hay lựa chọn cK loại cây, phù hợp để bớt ảnh hưởng giảm thu nhập diện tích đất bị thu hồi - Đối với đất thổ cư: Tùy vào vị trí điều kiện ngoại cảnh để định giải trí, cho th … họ phương án kinh tế cho hộ gia đình Có thể mở rộng loại hình thương mại dịch vụ, 3.2.1.4 Một số giải pháp khác Đ ại - Thay đổi nhận thức người nơng dân việc làm, thu nhập: Sở dĩ cần có thay đổi vì, quan niệm người nơng dân việc làm máy móc, tính hiệu cơng việc chưa quan tâm mức Họ chưa hiểu rằng, việc ng làm khơng đơn tạo sản phẩm vật thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt hàng ngày họ, mà việc làm phải lượng hố thành thu nhập ườ mặt giá trị, phải tính tốn sở hiệu kinh tế có hoạch tốn đầu vào, đầu lấy nhu cầu xã hội làm đối tượng hướng tới, nghĩa người nơng dân phải Tr thấy việc làm họ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội phản ánh thơng qua thị trường thơng qua việc làm đó, họ có thu nhập đáng xứng đáng phần cơng sức họ bỏ - Bên cạnh đó, cần phải quan tâm giải tốt vấn đề văn hóa, xã hội, mơi trường, phục vụ đời sống nhân dân nói chung hộ nơng dân nói riêng Song song với q trình ĐTH xuất yếu tố văn hóa thị mẽ đại, SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh truyền bá sản phẩm văn hóa mới, cần phải ý xây dựng bảo vệ nét đẹp văn hóa truyền thống *Đối với hộ gia đình bị thu hồi đất - Đối với thân hộ gia đình sau bị thu hồi đất, cần chủ động việc uế tìm hiểu ngành nghề khác, chuyển đổi từ sản xuất nơng nghiệp chủ yếu sang ngành nghề khác kịp thời đất nơng nghiệp bị thu hồi Tìm hiểu thơng tin việc làm tế H thơng qua anh em, bạn bè, thơng tin đại chúng, tránh tình trạng thất nghiệp dẫn đến thu nhập bấp bênh, nghèo đói - Khi có tiền đền bù từ diện tích đất bị thu hồi, người dân cần ý thức cho người dân sử dụng tiền có mục đích hợp lý, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi nghề in h nghiệp… Chứ khơng tiêu sài lãng phí, tránh tình trạng dân nghèo “xe máy, nhà lầu” - Với hộ dân đất nơng nghiệp, cần tích cực đẩy mạnh tham gia cK sản xuất nơng nghiệp, đẩy mạnh chăn ni, nâng cao thu nhập từ sản xuất nơng nghiệp, khuyến khích chuyển đổi trồng cho hiệu kinh tế cao hơn, thâm canh, tăng vụ… họ 3.2.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu cơng tác quy hoạch quản lý sử dụng tài ngun đất đai bối cảnh thị hố Đ ại 3.2.2.1 Chính sách thu hồi đất phường - Khi xem xét thu hồi đất địa phương, cần phải xem xét có đồ chi tiết, cần điều chỉnh quy hoạch phù hợp để người dân tiếp tục sản xuất ng diện tích cụ thể Do thu hồi cấp quyền cần trực tiếp đứng tiến hành khơng giao cho chủ đầu tư, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất người dân ườ - Các cấp quyền cần có kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với q trình CHN-HĐH, ĐTH địa phương, vùng nên thu hồi đất để Tr phát triển thị hóa, vùng nên phát triển nơng nghiệp để phát triển kinh tế hợp lý Khi xây dựng kế hoạch thu hồi đất, cần tiến hành đồng thời kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm cho số lao động nơng nghiệp bị thu hồi đất Phải coi nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hàng đầu - Khi có định thu hồi đất, cấp quyền cấp Tỉnh phường cần trực tiếp thơng báo trước cho hộ dân diện thu hồi đất thời gian, để họ có SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh thể thu xếp hoa màu kịp thời tránh thiệt hại tài sản Đồng thời, vùng có kế hoạch chưa thực chưa có nhà đầu tư, cần thơng báo cho người dân n tâm sản xuất, tránh tình trạng bỏ đất khơng chờ đền bù, lãng phí - Rà sốt, điều chỉnh quy hoạch dự án sử dụng đất nơng nghiệp phù hợp với uế quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội phường, gắn với quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp với việc phát triển ngành nghề, đặc biệt quan tâm đến việc khơi phục tế H ngành nghề truyền thống, tạo quỹ đất tái định cư, quy hoạch đất dịch vụ đất liền kề khu cơng nghiệp Bên cạnh ban hành sách, giải pháp hỗ trợ cho người lao động thu hồi đất dạy nghề việc làm phù hợp với tình hình thực tiễn phường 3.2.2.2 Chính sách đền bù bồi thường thiệt hại in h Điều quan trọng người dân tiền đền bù có thỏa đáng hay khơng, hộ có diện tích đất nơng nghiệp nhiều điều lại quan cK trọng liên quan trực tiếp tới sinh kế sau người dân đất nơng nghiệp Mặt khác đất nơng nghiệp thường có giá trị đền bù thấp để chuyển đổi ngành nghề người dân cần có khoản chi phí cao Vì tiền đền bù ln họ vấn đề bách nhân dân, cần có sách cụ thể như: - UBND phường cần phải chịu trách nhiệm thực việc đền bù cơng khai, Đ ại bảng giá đất đến hộ dân diện thu hồi đất, cần tiếp thu ý kiến giải kiến nghị người dân cho thỏa đáng, q trình đền bù cần thực nhanh chóng ng - Sau giải tiền đền bù, UBND cần phải nhanh chóng tiếp cận, thực hướng dẫn người dân sử dụng tiền đền bù cho thỏa đáng, sử dụng vào mục ườ đích đáng, sản xuất kinh doanh, tránh việc sử dụng lãng phí - UBND tỉnh thành phố cần kiểm tra, khảo sát vị trí đất đai để tham khảo giá Tr tiền đền bù cho hợp lý dựa khung pháp lý quy định điều 55-56 luật đất đai 2003 SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ uế KẾT LUẬN Đất đai có vai trò quan trọng chúng ta, đặc biệt nơng tế H dân, người gắn bó với nơng nghiệp lâu đời, người nghèo, nhóm yếu Thu hồi đất mà khơng tính đến sinh kế người dân quay lại nghèo đói thất nghiệp Sau thu hồi đất có nhiều mơ hình sinh kế tồn Có mơ hình bền vững cho hiệu như: Mơ hình bn bán, làm cơng nhân cho khu cơng nghiệp, ngành nghề h thủ cơng mới…Nhưng có mơ hình giải vấn đề mưu sinh in trước mắt khơng thể lâu dài Nhờ sách bồi thường, giải việc làm cK sinh kế cho người dân Đảng Nhà nước mà thu nhập người dân ổn định Tuy nhiên sống phận dân cư bấp bênh đất Bên cạnh thấy đất người dân nhận khoản tiền họ đền bù nên ban đầu nguồn vốn tài họ tăng lên Tuy nhiên với khoản tiền đó, người dân lại sử dụng khơng hợp lý như: Mua sắm tiện nghi gia đình, xây nhà Đ ại hay giử tiết kiệm… nên sau nguồn vốn giảm dần Và hiển nhiên nguồn vốn vật chất tăng lên Còn nguồn nhân lực, tùy thuộc vào lực đào tạo mà nguồn vốn thay đổi cho phù hợp với hồn cảnh Vì đất đai tài sản sinh kế đặc biệt nên Nhà nước cấp quyền địa ng phương cần tạo điều kiện tốt cho việc tìm kế mưu sinh, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề ườ cho người lao động… Nhà nước cần có định hướng, có quy hoạch tổng thể, phát triển KCN nước, địa phương Tận dụng khung sinh kế bền vững xác Tr định phương thức ứng phó với tình trạng thu hồi đất SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh KIẾN NGHỊ Sau thực nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng q trình thu hồi đất nơng nghiệp tới sinh kế người dân phường An Cựu, thành phố Huế” tơi có số kiến nghị vấn đề cộm : uế - Trong q trình thị hóa diễn phải trọng đến yếu tố mang tính chiến lược lâu dài Về dài hạn cần phải có gắn kết chiến lược phát triển KT- tế H XH, CNH - HĐH, ĐTH với chiến lược phát triển, phân bố sử dụng nguồn lực, chiến lược đào tạo nghề cho lao động dễ dàng việc chuyển đổi ngành nghề đất nơng nghiệp bị thu hồi - Các quy hoạch đưa vào dự tốn cần phải nhanh chóng thực hiện, in h tránh tình trạng người dân hoang mang khơng có đất làm ăn dự án trì trệ - Cần có sách hỗ trợ đền bù đất nơng nghiệp cho người dân hợp lý, cK tiến hành nhanh chóng đồng tránh tình trạng khơng đồng tình từ phía người dân Cần hướng cho người dân sử dụng tiền đền bù vào mục đích hợp lý, phục vụ cho đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu nhằm giúp người dân dễ dàng họ việc tìm việc làm mới, chuyển đổi ngành nghề thích hợp, đảm bảo sống ổn định lâu dài Đ ại - Tạo nhiều sách ưu đãi hộ dân bị thu hồi diện tích đất nơng nghiệp lớn, vay vốn tín dụng mở rộng kinh doanh sản xuất, đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ… để người dân n tâm làm ăn, tạo thu nhập ổn định ng gia đình lâu dài - Chú trọng vấn đề liên quan tới mơi trường thị, phát triển kinh tế ườ đơi với bảo vệ mơi trường, khơng làm cảnh quan mơi trường vốn lành, giảm Tr thiểu tối đa nguy tệ nạn xã hội, bệnh tật nhiễm, gắn kết người dân SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Th.S Trần Đồn Thanh Thanh, Bài giảng Ngun lý phát triển nơng thơn, Đại uế học kinh tế Huế, Huế 2.Huỳnh Văn Chương, Ngơ Hữu Hạnh (2010), “Ảnh hưởng việc chuyển đổi tế H đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp đến sinh kế người nơng dân bị thu hồi đất thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam”, Tạp chí khoa học, Đại học huế, (số 62A) Hà Thị Hằng (2010), “Việc làm cho người lao động sau thu hồi đất q trình thị hóa thành phố Huế nay”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế số (62) h 4.Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Xn Khốt (2010), “Sinh kế người nơng in dân sau thu hồi đất phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên cK Huế”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế (số 62A) 5.Nguyễn Thị Mỹ Tâm (2012), Tác động thu hồi đất nơng nghiệp để phát triển thị đến sinh kế người dân phường Tủy Dương, Thị Xã Hương Thủy tỉnh họ Thừa Thiên Huế, Đại học kinh tế Huế, Lớp K42KTTNMT 6.UBND phường An Cựu, Báo cáo kinh tế xã hội 2013 phương hướng nhiệm Đ ại vụ năm 2014 phường 7.Các Website tham khảo: + http://dungdothi.wordpress.com ng + http://www.wattpad.com + http://dl.vnu.edu.vn/bitstream.com ườ + http://vn.360plus.yahoo.com + http://ven.vn Tr + http://www.diaoconline.vn + http://constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn + http://huecity.gov.vn + http://jos.hueuni.edu.vn + http://www.google.com.vn SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT 61 GVHD:ThS Trần Đồn Thanh Thanh Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Tuyến – K44 KTTNMT i
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp tới sinh kế của người dân phường An Cựu, thành phố Huế, Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp tới sinh kế của người dân phường An Cựu, thành phố Huế, Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp tới sinh kế của người dân phường An Cựu, thành phố Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay