Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc của nhân viên Công ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế”

118 40 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:20

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH - THÀNH PHỐ HUẾ Sinh viãn thỉûc hiãûn: Giạo viãn hỉåïng dáùn: PHẢM THË HOA Låïp Niãn khọa TS NGUÙN THË MINH HA : : K44 Marketing 2010 - 2014 KHĨA HỌC: 2010 - 2014 Lời Cảm Ơn Để hồn thành tốt khóa luận này, tơi nhận giúp đỡ tận tâm từ nhiều người Trước hết, tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế, Q thầy giáo mơn tạo điều kiện giúp đỡ, dạy, trang bị cho tơi tảng kiến thức vơ q báu để tơi làm hành trang bước vào đời sau Giờ thời khắc tơi trường để bước vào sống xã hội thực nghĩa nó, tơi tin với kiến thức mà thầy đào tạo, tơi có thêm tự tin lĩnh để giải tốt cơng việc sau Đặc biệt, tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến giáo T.S Nguyễn Thị Minh Hòa người tận tâm hướng dẫn, bảo cho tơi nhiều điều q trình nghiên cứu đề tài Chân thành cảm ơn anh chị phòng nhân phòng kinh doanh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành nhiệt tình hướng dẫn cơng việc, giúp tơi tiếp cận với cơng việc kinh doanh thực tế Bên cạnh đó, tơi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình, ba mẹ cố gắng xoay sở cách để tơi hồn thành chương trình đại học, người động viên, an ủi tơi lúc tơi gặp khó khăn học tập sống Cảm ơn bạn bè, đặc biệt người bạn thân tơi, người cho tơi nhiều kỷ niệm thời sinh viên, người dạy cho tơi nhiều điều sống, tình bạn Mặc dù cố gắng tơi biết với kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế mình, chắn tơi khơng thể tránh khỏi sai sót q trình nghiên cứu, mong Q thầy giáo bạn quan tâm đến đề tài rộng lượng bỏ qua sai sót Sinh viên thực Phạm Thị Hoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng qt 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp chọn mẫu 4.3 Phương pháp xử lý số liệu Bố cục PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận 1.1 Văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp 1.1.2 Đặc trưng văn hóa doanh nghiệp 1.1.3 Những yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp 10 1.1.4 Những khía cạnh văn hóa doanh nghiệp 11 1.1.5 Tác động văn hóa doanh nghiệp tới tổ chức 13 1.2 Thái độ làm việc 16 1.2.1 Khái niệm 16 Mơ hình nghiên cứu 23 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 26 Tổng quan Cơng ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế 26 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 SVTH: Phạm Thị Hoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa 1.2 Chức lĩnh vực hoạt động 26 1.3 Nguồn lực hoạt động 27 1.4 Tổ chức máy quản lý 28 1.5 Kết hoạt động kinh doanh cơng ty qua năm 34 1.6 Văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH Hiệp Thành 36 Ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế 38 2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 38 2.2 Các u tố văn hóa doanh nghiệp tác động đến thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành 40 2.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 40 2.2.2 Phân tích nhân tố EFA biến độc lập 42 2.2.3 Đặt tên giải thích nhân tố 46 2.2.4 Kiểm định phân phối chuẩn 47 2.2.5 Kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu thơng qua phân tích hồi quy 48 2.2.6 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 51 2.2.7 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 52 2.3 Kiểm định giá trị trung bình 56 2.3.1 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành 56 2.3.2 Kiểm định giá trị trung bình thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành 62 2.4 Kiểm định khác biệt nhóm đối tượng thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành 62 2.4.1 Kiểm định khác biệt giới tính thái độ làm việc nhân viên 63 2.4.2 Kiểm định khác biệt đặc điểm đối tượng thái độ làm việc nhân viên 64 SVTH: Phạm Thị Hoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 66 Định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành 66 Giải pháp 67 2.1 Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp để nâng cao thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp 67 2.2 Giải pháp đề xuất nâng cao thái độ làm việc nhân viên dựa văn hóa doanh nghiệp 68 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Kết luận 71 Kiến nghị 72 2.1 Với ban lãnh đạo thành phố Huế 72 2.2 Với ban lãnh đạo cơng ty 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC SVTH: Phạm Thị Hoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu lao động 27 Bảng 2: Tình hình sử dụng tài sản - nguồn vốn Cơng ty TNHH Hiệp Thành 30 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh cơng ty qua năm 2011-2013 34 Bảng 4: Đối tượng nghiên cứu 38 Bảng 5: Kiểm định Cronbach’s Alpha nhóm biến 41 Bảng 6: Kiểm định nhóm biến sách quản trị sau loại biến 42 Bảng 7: Kiểm định KMO kiểm định Bartlett’s Test 43 Bảng 8: Ma trận xoay nhân tố lần thứ hai 44 Bảng 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố 47 Bảng 10: Kiểm định phân phối chuẩn 48 Bảng 11: Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy 50 Bảng 12: Kiểm định độ phù hợp mơ hình hồi quy 51 Bảng 13: Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 52 Bảng 14: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 53 Bảng 15: Đo lường giá trị trung bình nhân tố 56 Bảng 16: Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhóm tới thái độ làm việc nhân viên 57 Bảng 17: Kiểm định giá trị trung bình thái độ làm việc nhân viên 62 Bảng 18: Kiểm định khác biệt giới tính thái độ làm việc nhân viên 63 Bảng 19: Kiểm định khác biệt đặc điểm đối tượng nghiên cứu thái độ làm việc nhân viên 64 SVTH: Phạm Thị Hoa Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Mơ hình nghiên cứu 25 Hình 2: Sơ đồ máy quản lý Cơng ty 28 Hình 3: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 49 SVTH: Phạm Thị Hoa PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết Văn hóa tài sản vơ hình cơng ty, yếu tố tạo nên cân cho thân cơng ty xã hội có nhiều nguy biến động Có thể nói rằng, vật chất lại văn hóa Bất kể quốc gia nào, tổ chức muốn tồn bền vững phải có văn hóa riêng, doanh nghiệp khơng nằm ngồi quy luật Trong điều kiện hội nhập, mơi trường cạnh tranh ngày gay gắt, văn hóa doanh nghiệp trở nên quan trọng Mỗi cơng ty “xã hội” thu nhỏ, cần có sắc văn hóa riêng Chính nét văn hóa tạo nên điểm đặc trưng, khác biệt cho cơng ty Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo nên “hành lang” văn hóa cho thành viên doanh nghiệp Là tảng cho hành vi ứng xử cấp nội doanh nghiệp thước đo đánh giá doanh nghiệp tác nhân bên ngồi Văn hóa doanh nghiệp đóng góp phần lớn việc thiết lập mối quan hệ thành viên nội doanh nghiệp, nội với bên ngồi Đó cơng cụ đắc lực nhà lãnh đạo cơng việc quản trị nhân viên Khơng văn hóa doanh nghiệp góp phần khơng nhỏ định đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tác động đến thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành với đa loại hình kinh doanh lĩnh vực xây dựng cơng nghiệp - dân dụng, thi cơng sơn - chống thấm cung cấp vật liệu sơn, chống thấm Là cơng ty có số lượng nhân viên khơng q lớn, nhiều phận có thị trường kinh doanh rộng lớn Nhận thấy văn hóa doanh nghiệp yếu tố quan trọng, có mức độ ảnh hưởng lớn khơng nhân viên mà tồn cơng ty, để nghiên cứu kỹ làm rõ vấn đề văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng tới thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành nào, tơi chọn nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế” SVTH: Phạm Thị Hoa Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng qt Xác định đánh giá mức độ ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc nhân viên, sở xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt góp phần thúc đẩy khả làm việc, nâng cao kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Hiệp Thành 2.2 Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa lý luận thực tiễn văn hóa doanh nghiệp, thái độ làm việc nhân viên đề từ lấy sở để thực phân tích yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến thái độ làm việc nhân viên + Xác định đo lường yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến thái độ làm việc nhân viên + Đánh giá đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến thái độ làm việc nhân viên cơng ty + Xác đinh mối quan hệ yếu tố văn hóa doanh nghiệp với thái độ làm việc nhân viên + Đề xuất số giải pháp xây dựng văn hóa doanh ngiệp để tăng khả làm việc nhân viên, đồng thời nâng cao kết hoạt động kinh doanh cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Văn hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH Hiệp Thành, thái độ làm việc nhân viên 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Khách thể nghiên cứu: nhân viên Cơng ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế + Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 17/05/2014  Số liệu sơ cấp: Từ ngày 15/02/2014 đến ngày 15/03/2014  Số liệu thứ cấp: Từ ngày 15/02/2013 đến ngày 30/03/2014 + Khơng gian nghiên cứu: Cơng ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế SVTH: Phạm Thị Hoa Correlations dinh phan thuong va su cong nhan giao tiep va dao tao huong chinh sach ke quan tri hoach 272** 316** 377** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 170 170 170 265** 314** 379** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 170 170 170 502** 419** 482** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 170 170 170 381** 453** 000 000 170 170 Pearson Correlation giao tiep va phat trien Pearson Correlation quyet dinh Pearson Correlation phan thuong va su Pearson cong nhan Correlation Sig (2-tailed) N SVTH: Phạm Thị Hoa 170 Pearson chinh sach quan tri 381** 400** Correlation Sig (2-tailed) 000 N 170 170 170 453** 400** Sig (2-tailed) 000 000 N 170 170 170 283** 334** 444** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 170 170 170 dinh huong ke hoach Pearson 000 Correlation Pearson thai lam viec Correlation Correlations thai lam viec giao tiep va dao tao Pearson 896** Correlation Sig (2-tailed) 000 N 170 giao tiep va phat trien Pearson Correlation SVTH: Phạm Thị Hoa 956** quyet dinh Sig (2-tailed) 000 N 170 Pearson 276** Correlation Sig (2-tailed) 000 N 170 phan thuong va su Pearson cong nhan Correlation chinh sach quan tri 283** Sig (2-tailed) 000 N 170 Pearson 334** Correlation Sig (2-tailed) 000 N 170 dinh huong ke hoach Pearson 444** Correlation thai lam viec Sig (2-tailed) 000 N 170 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N SVTH: Phạm Thị Hoa 170 Kiểm tra tượng tự tương quan Model R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson R Square 967a dimension0 Adjusted R 935 932 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance REGR factor score VIF 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis a Dependent Variable: REGR factor score for analysis SVTH: Phạm Thị Hoa 25982914 1.924 Hồi quy tương quan Model Summaryb Model R R Square 967a dime1 Adjusted R Std Error of Square 935 932 Durbin- the Estimate Watson 25982914 1.924 nsion ANOVAb Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 157.996 11.004 163 169.000 169 F Sig 26.333 390.048 000a 068 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 020 726 020 587 t Sig .000 1.000 726 36.309 000 020 587 29.358 000 102 020 102 5.115 000 REGR factor score for analysis 108 020 108 5.406 000 REGR factor score for analysis 113 020 113 5.630 000 REGR factor score 171 020 171 8.540 000 REGR factor score 1.905E-17 Beta for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis for analysis a Dependent Variable: REGR factor score for analysis SVTH: Phạm Thị Hoa Kiểm định One-Sample T – Test N giao tiep va dao giao tiep va tao phat trien Valid phan thuong va quyet dinh su cong nhan 170 170 170 170 0 0 Mean 3.9029 3.8588 3.7882 3.8333 Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 Missing Statistics chinh sach quan tri N Valid dinh huong ke hoach 170 170 0 Mean 3.7902 3.7706 Median 3.6667 4.0000 Missing - Kiểm định nhóm “giao tiếp đào tạo One-Sample Statistics N giao tiep va dao tao Mean 170 Std Deviation Std Error Mean 3.9029 72528 05563 One-Sample Test Test Value = t giao tiep va dao tao SVTH: Phạm Thị Hoa -1.745 df Sig (2-tailed) Mean Difference 169 083 -.09706 - Kiểm định nhóm “giao tiếp phát triển” One-Sample Statistics N giao tiep va phat trien Mean 170 Std Deviation Std Error Mean 3.8588 67054 05143 One-Sample Test Test Value = t giao tiep va phat trien - df -2.745 Sig (2-tailed) Mean Difference 169 007 -.14118 Kiểm định nhóm “định hướng kế hoạch” + Test Value: One-Sample Statistics N dinh huong ke hoach Mean 170 Std Deviation Std Error Mean 3.7706 65195 05000 One-Sample Test Test Value = t dinh huong ke hoach - df -4.588 Sig (2-tailed) Mean Difference 169 000 -.22941 Test Value: One-Sample Statistics N dinh huong ke hoach SVTH: Phạm Thị Hoa Mean 170 3.7706 Std Deviation Std Error Mean 65195 05000 One-Sample Test Test Value = t dinh huong ke hoach - df 15.411 Sig (2-tailed) Mean Difference 169 000 77059 Kiểm định nhóm biến “thái độ làm việc” One-Sample Statistics N Mean thai lam viec 170 Std Deviation 3.8682 Std Error Mean 61811 04741 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval T thai lam df -2.779 169 Sig (2- Mean tailed) Difference 006 -.13176 of the Difference Lower -.2254 Upper -.0382 viec 10 Kiểm định Independent Samples Test Group Statistics gioi tinh N thai lam viec dimension1 SVTH: Phạm Thị Hoa nam nu Mean Std Std Error Deviation Mean 124 3.8790 60017 05390 46 3.8391 67015 09881 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Equality of Variances Means F thai lam Equal variances viec assumed Sig .366 t 546 Equal variances not df 373 168 355 73.385 assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means thai lam Equal variances viec assumed Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Equal variances not 710 03990 10698 724 03990 11255 assumed 11 Kiểm định ANOVA ONEWAY F BY dotuoi /MISSING ANALYSIS ANOVA thai lam viec Sum of Squares Between Groups df Mean Square 907 453 Within Groups 63.662 167 381 Total 64.568 169 SVTH: Phạm Thị Hoa F 1.189 Sig .307 ONEWAY F BY trinhdo /MISSING ANALYSIS ANOVA thai lam viec Sum of Squares Between Groups df Mean Square 673 224 Within Groups 63.896 166 385 Total 64.568 169 F Sig .583 627 ONEWAY F BY thoigan /MISSING ANALYSIS ANOVA thai lam viec Sum of Squares Between Groups df Mean Square 019 009 Within Groups 64.550 167 387 Total 64.568 169 SVTH: Phạm Thị Hoa F Sig .024 976 Phần 2: PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu số:…… PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào q Anh/chị! Tơi tên Phạm Thị Hoa, sinh viên lớp K44_ Marketing thuộc khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế Hiện tơi thực tập tốt nghiệp Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành với đề tài nghiên cứu: “Ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc nhân viên Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành – Thành phố Huế” Những thơng tin q giá Anh/chị giúp tơi hồn thành đề tài tốt hơn, thơng tin Anh/chị cung cấp nhằm mục đích phục vụ điều tra đảm bảo bí mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn! I Nội dung điều tra Những khía cạnh văn hóa doanh nghiệp tác động đến thái độ làm việc nhân viên Anh/chị cho biết mức độ đồng ý cách đánh dấu  vào trống Mức độ đồng ý tăng dần theo thang đo sau: Hồn tồn Khơng đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý khơng đồng ý STT Nội dung Giao tiếp tổ chức 1.1 Thơng tin Cơng việc cung cấp kịp thời 1.2 Các sách Cơng ty phổ biến đầy đủ 1.3 Có trao đổi thơng tin nhân viên với 1.4 Giữa lãnh đạo với nhân viên: có trao đổi SVTH: Phạm Thị Hoa đóng góp, ý kiến, bổ sung, kiến nghị hay đề xuất,… 2.1 Đào tạo phát triển Được đào tạo, huấn luyện kỹ năng, u cầu Cơng việc 2.2 Có hội phát triển lực thân 2.3 Áp dụng kỹ Cơng việc 2.4 Cơ hội thăng tiến Cơng việc 3.1 Phần thưởng Cơng nhận Chính sách thưởng phạt rõ ràng theo lực đóng góp nhân viên 3.2 Hiểu rõ tiêu chuẩn thăng chức hay mức độ hồn thành Cơng việc mà nhân viên hưởng 3.3 Được Cơng nhân đúng, khen chê người, việc 4.1 Ra định Được cung cấp đầy đủ thơng tin định tập thể 4.2 Tham gia định tổ chức 4.3 Các định tổ chức thực nhanh chóng, kịp thời Chấp nhận rủi ro 5.1 Các ý kiến , ý tưởng đánh giá lực, khen thưởng xứng đáng 5.2 Khuyến khích hay trừng phạt để thực sáng tạo, phát triển ý tưởng 5.3 Khuyến khích học hỏi từ sai lầm sáng tạo SVTH: Phạm Thị Hoa Định hướng kế hoạch 6.1 Có chiến lược phát triển cho tương lai tổ chức 6.2 Được chia sẻ mục tiêu, kế hoạch 6.3 Đảm bảo Cơng việc ổn định cho nhân viên Làm việc nhóm 7.1 Có hợp tác giúp đỡ nhân viên với 7.2 Có tin tưởng phận hay đơn vị cá nhân với Chính sách quản trị 8.1 Chế độ thưởng phạt Cơng bằng, hợp lý 8.2 Khơng có thù hằn, thiên vị lãnh đạo với nhân viên 8.3 Có chia sẻ trách nhiệm mặt 8.4 Sự Cơng lãnh đạo với nhân viên 8.5 Mơi trường làm việc thoải mái, an tồn Thái độ làm việc 9.1 Tn thủ quy định, chủ động làm việc 9.2 Tinh thần hợp tác làm việc 9.3 Ln có ý chí tiến thủ, học hỏi phát triển mặt 9.4 u thích Cơng việc, gắn bó với Cơng ty 9.5 Trung thực Cơng việc, khơng chủ nghĩa cá nhân SVTH: Phạm Thị Hoa II Thơng tin cá nhân Họ tên:…………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi:  Dưới 30 tuổi  Từ 30 - 45  Trên 45 tuổi Trình độ học vấn: Thời gian làm việc:  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Khác  Dưới năm  Từ – năm  Trên năm SVTH: Phạm Thị Hoa SVTH: Phạm Thị Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc của nhân viên Công ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế”, Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc của nhân viên Công ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế”, Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới thái độ làm việc của nhân viên Công ty TNHH Hiệp Thành – Thành phố Huế”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay