Ảnh hưởng của nước thải nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

81 53 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:20

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN in h tế H uế -  - cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại họ ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN INTIMEX THANH CHƯƠNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN XÃ THANH NGỌC HUYỆN THANH CHƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN Giảng viên hướng dẫn: Trần Thò Thêu Th.S Trương Quang Dũng ng Sinh viên thực hiện: Tr ườ Lớp: K44 KTTN - MT Huế 5/2014 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trong suốt q trình thực đềtài, ngồi sựnỗlực thân, tơi nhận nhiều sựgiúp đỡcủa thầy giáo, cán bộvà hộdân địa bàn xã Thanh Ngọc Lời tơi xin bày tỏlòng biế t ơn tớ i q Thầy, Cơ giáo trường Đại Học Kinh TếHuếđã trang bịcho tơi hệthố ng kiến thức làm cơsởđểtơi hồn thành khóa luận tố t nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏlòng biế t ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.s Trươ ng Quang Dũng – người hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm suốt thời gian tơi thực tập đềtài nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới phòng Tài ngun Mơi trường huyện Thanh Chươ ng UBND xã Thanh Ngọc nhiệt tình cung cấp thơng tin, tư liệu cần thiế t đểtơi hồn thành khóa luận Cuối tơi xin chân thành cảm ơn tới tấ t cảngười thân, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ,động viên khích lệtơi suốt q trình tơi nghiên cứu đề tài Huế,tháng năm 2014 Sinh viên Trần ThịThêu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ v uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi ĐƠN VỊ QUY ĐỔI vii tế H TĨM TĂT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 h Mục tiêu đối tượng nghiên cứu .2 in 2.1 Mục tiêu nghiên cứu .2 2.2 Đối tượng nghiên cứu cK Phương pháp nghiên cứu .3 Phạm vi khơng gian nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận .4 Đ ại 1.1.1.Khái niệm mơi trường nhiễm mơi trường .4 1.1.1.1 Mơi trường 1.1.1.2 Ơ nhiễm mơi trường ng 1.1.1.3 Các chức mơi trường .6 1.1.1.4 Các dạng nhiễm mơi trường ườ 1.1.2.Lý luận nước thải .10 1.1.2.1 Khái niệm nước thải 10 Tr 1.1.2.2 Phân loại nước thải 10 1.2 Lý luận hiệu kinh tế 10 1.2.1.Khái niệm hiệu kinh tế 10 1.2.2.Các tiêu nghiên cứu hiệu kinh tế .11 1.3 Cơ sở thực tiễn 13 1.3.1.Tình hình xả thải xử lý nước thải ngành sản xuất tinh bột sắn Việt Nam .13 Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 1.3.2.Kinh nghiệm xử lý nước thải tinh bột sắn số nhà máy Việt Nam .14 CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN INTEMEX THANH CHƯƠNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA CỦA NGƯỜI DÂN XÃ THANH NGỌC 16 uế 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 16 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .16 tế H 2.1.1.1 Vị trí địa lý 16 2.1.1.2 Điều kiện khí tượng thủy văn 16 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 18 2.1.2.1 Dân số, lao động mức sống dân cư 18 in h 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất xã Thanh Ngọc 19 2.1.2.3 Quy mơ, cấu ngành kinh tế xã Thanh Ngọc 22 cK 2.1.2.4 Cơ sở hạ tầng 25 2.2 Hoạt động sản xuất nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương27 2.2.1 Quy trình sản xuất nhà máy tinh bột sắn 27 họ 2.2.2 Đặc điểm nước thải nhà máy tinh bột sắn INTIMEX Thanh Chương 30 2.2.2.1 Đặc điểm nước thải nhà máy tinh bột sắn 30 Đ ại 2.2.2.2 Quy trình xử lý nước thải nhà máy tinh bột sắn INTIMEX Thanh Chương 31 2.2.2.3 Tình hình xử lý chất thải nhà máy tinh bột sắn INTIMEX Thanh Chương .34 2.3 Đặc điểm hộ điều tra 34 ng 2.4 Ảnh hưởng nước thải đến sản xuất lúa người dân xã Thanh Ngọc 35 2.4.1 Ảnh hưởng đến sản xuất lúa 35 ườ 2.4.1.1 Ảnh hưởng đến chi phí sản xuất .35 2.4.1.2 Ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sản xuất lúa 39 Tr 2.4.1.3 Ảnh hưởng nước thải đến sản xuất nơng nghiệp 44 2.4.1.4 Ảnh hưởng đến thu nhập người dân 48 2.5 Ngun nhân suy giảm suất lúa 51 2.6 Nhận thức người dân cơng tác BVMT55 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG XÃ THANH NGỌC 58 Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 1.1 Định hướng bảo vệ mơi trường xã Thanh Ngọc58 1.2 Một số giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng mơi trường xã Thanh Ngọc58 1.2.1.Áp dụng cơng cụ pháp lý quản lý chất lượng mơi trường 58 1.2.2.Áp dụng cơng cụ kinh tế quản lý mơi trường 59 uế 1.2.3.Tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân bảo vệ mơi trường 60 1.2.4.Các giải pháp để xử lý nước thải nhà máy 61 tế H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 Kết luận 63 Kiến nghị 64 2.1 Đối với quyền địa phương 64 in h 2.2 Đối với phòng Tài ngun Mơi trường huyện Thanh Chương 64 2.3 Đối với nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương 65 cK 2.4 Đối với hộ nơng dân .65 TÀI LIỆU THAM KHẢO .66 Tr ườ ng Đ ại họ PHỤ LỤC Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU họ cK in h tế H uế Nồng độ chất hữu ( nhu cầu oxy hóa sinh học) Ngun tắc người hưởng thụ phải trả tiền Bình qn chung Bảo vệ mơi trường Bảo vệ thực vật Nhu cầu oxy hóa học Cán cơng nhân viên Đơn vị tính Tổng giá trị sản xuất Cyanua Chi phí trung gian Khu cơng nghiệp Kiểm tra chất lượng sản phẩm Nitơ Các nước cơng nghiệp phát triển Photpho Ngun tắc người gây nhiễm phải trả tiền Quyết định - Chính phủ Số lượng Sản phẩm Các chất lơ lửng Tiêu chuẩn mơi trường Tiêu chuẩn Việt Nam Thành phố Tiến sỹ Tiểu thủ cơng nghiệp Tiểu thủ cơng nghiệp - xây dựng Ủy ban nhân dân Giá trị gia tăng Vi sinh vật Tổ chức y tế giới Tr ườ ng Đ ại BOD5 BPP BQC BVMT BVTV COD CBCNV ĐVT GO HCN IC KCN KCS N OECD P PPP QĐ-CP SL SP SS TCMT TCVN TP TS TTCN TTCN - XD UBND VA VSV WHO Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình cơng nghệ chế biến tinh bột sắn .29 uế Sơ đồ 2: Quy trình xử lý nước thải nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương 33 Biểu đồ 1: Tổng mức chi phí đầu tư cho trồng lúa tất thơn trước sau tế H có nhà máy 36 Biểu đồ 2: Năng suất lúa giảm dùng q nhiều phân bón thuốc trừ sâu .52 Biểu đồ 3: Năng suất lúa giảm nước thải nhà máy sắn tràn vào 53 Biểu đồ 4: Ngun nhân suất lúa giảm thay đổi thời tiết 53 h Biểu đồ 5: Ngun nhân suy giảm suất lúa thu hồi đất để lấy mặt xây in dựng 54 cK Biểu đồ 6: Năng suất lúa giảm sâu bệnh 54 Biểu đồ 7: Tỷ lệ sẵn sàng đóng góp vào quỹ BVMT 55 Biểu đồ 8: Lý đóng góp vào quỹ BVMT 56 Tr ườ ng Đ ại họ Biểu đồ 9: Lý khơng đóng góp vào quỹ BVMT .57 Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu lao động xã Thanh Ngọc năm 2013 18 Bảng 2: Tình hình sử dụng đất xã Thanh Ngọc từ năm 2011 - 2013 20 uế Bảng 3: Quy mơ, cấu ngành kinh tế xã Thanh Ngọc 22 Bảng : Diện tích, suất loại trồng xã Thanh Ngọc từ năm 2011 – tế H 2013 24 Bảng : Tình hình nước thải nhà máy tinh bột sắn INTIMEX Thanh Chương 34 Bảng 6: So sánh loại chi phí trồng lúa thơn trước sau có nhà máy h INTIMEX Thanh Chương 37 in Bảng 7: Hiệu kinh tế việc trồng lúa từ có nhà máy (2011 – 2013 ) 39 Bảng : Hiệu kinh tế việc trồng lúa từ có nhà máy (2011 – 2013) 40 cK Bảng 9: Mức thiệt hại bình qn sào người dân sản xuất lúa Thanh Ngọc nhà máy INTIMEX 43 Bảng 10: Ý kiến người dân thay đổi suất lúa 45 họ Bảng 11: Ý kiến người dân thay đổi suất sắn 46 Bảng 12 : Ý kiến người dân ảnh hưởng nước thải đến yếu tố liên quan Đ ại đến sản xuất lúa 47 Bảng 13: Thống kê ảnh hưởng nước thải đến thu nhập người dân 49 Tr ườ ng Bảng 14: Biểu tác động mơi trường nước thải nhà máy tinh bột sắn 50 Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng ĐƠN VỊ QUY ĐỔI sào = 500m2 tạ = 100kg Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 1ha = 20 sào Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Tại Nghệ An năm gần đây, số KCN, khu chế xuất, nhà máy xây dựng vào hoạt động mang lại hiệu cao kinh tế Trong đó, nhà máy tinh bột sắn INTIMEX Thanh Chương xây dựng khu đồi rộng cách quốc lộ 46 khoảng 3km thuộc địa phận huyện Thanh Chương góp phần khơng nhỏ uế giúp đời sống người nơng dân tỉnh nhà khởi sắc Là ngành kinh tế đánh giá quan trọng đất nước, tế H song song với phát triển cơng nghiệp tinh bột sắn tác động phần lớn đến nhiễm mơi trường, đặc biệt nhiễm nước thải, chất thải ngành tinh bột sắn đánh giá gây nhiễm lớn đến nguồn nước tự nhiên Điều gây xúc to lớn người dân vùng với nhà máy mơi trường sống họ in h bị nhiễm, ngày trời nắng mùi thối khơng thể tả nổi, nỗi ám ảnh người dân nơi Ngồi ra, nguồn nước mặt xung quanh nhà máy bị nhiễm, ảnh hưởng khơng nhỏ đến đời sống sản xuất người dân Do vậy, việc tìm cK hiểu ảnh hưởng nước thải nhà máy để từ tìm biện pháp giải hợp lý nhằm đảm bảo phát triển bền vững Từ thực tế trên, tơi chọn đề tài: “ Ảnh hưởng nước thải nhà máy tinh bột họ sắn Intimex Thanh Chương đến hoạt động sản xuất nơng nghiệp người dân xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” làm đề tài nghiên cứu nhằm biết Đ ại mức độ ảnh hưởng nước thải nhà máy tinh bột sắn đến hoạt động sản xuất nơng nghiệp người dân nơi Các phương pháp sử dụng: - Phương pháp điều tra thu thập số liệu ng - Phương pháp chun gia chun khảo - Phương pháp phân tích thống kê mơ tả ườ Từ mục đích thơng tin thu thập được, đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích tác động nước thải nhà máy tinh bột sắn đến hoạt động sản xuất nơng nghiệp người dân xã Thanh Ngọc Trong đó, trọng tới ảnh hưởng hiệu sản xuất Tr lúa mơi trường địa phương Tìm hiểu ý thức người dân vấn đề bảo vệ mơi trường đồng thời đưa giải pháp nhằm hạn chế, cải thiện mức độ ảnh hưởng nước thải nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương Trong q trình thực đề tài hạn chế thời gian trình độ nên nhiều thiếu sót Rất mong nhận thơng cảm góp ý q thầy anh chị Em xin chân thành cảm ơn! Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT viii GVHD: Th.S Trương Quang Dũng tế H uế Khóa luận tốt nghiệp h Biểu đồ 9: Lý khơng đóng góp vào quỹ BVMT in Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 Trong số 33 người đồng ý đóng góp cho quỹ BVMT, có 29 người đồng ý đóng cK góp mức 5000 – 10000 đồng/ q Trong đó, người đồng ý đóng góp mức 10000 – 15000 đồng/ q, có người đồng ý đóng góp mức từ 15000 – 20000 họ đồng/ q Còn mức 20.000 đồng họ khơng đồng ý đóng góp Khi hỏi mức độ đóng góp họ ngần ngại, mức 10.000 đồng/ q mức thu nhập hầu hết hộ dân thu nhập mức trung bình, có hộ có Đ ại mức thu nhập mức trung bình có hộ đồng ý đóng góp Còn người nơng dân hồn tồn thu nhập phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nơng nghiệp họ cảm thấy mức đóng góp 20.000 đồng/ q cao so với mức thu nhập họ Tr ườ ng nên họ từ chối đóng góp Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG XÃ THANH NGỌC 1.1 Định hướng bảo vệ mơi trường xã Thanh Ngọc Thực hiện, phát triển kinh tế để đưa đời sống nhân dân ngày lên uế khơng tránh khỏi vấn đề tác động đến mơi trường xung quanh nhà máy khí thải, nước thải tiếng ồn Vì vậy, xã Thanh Ngọc đặt nhiệm tế H vụ chủ yếu thực chuyển dịch cấu kinh tế, cấu đầu tư, cấu lao động theo hướng phát triển cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, nơng nghiệp dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất nơng lâm ngư nghiệp để nâng in trại gắn liền với bảo vệ mơi trường h cao hiệu sản xuất đơn vị diện tích, phát triển kinh tế hộ gia đình trang Tất hoạt động phát triển kinh tế phải đáp ứng với mục tiêu phát cK triển bền vững Bên cạnh nâng cao cơng tác bảo vệ mơi trường nhà máy khu cơng nghiệp địa phương Ủy ban nhân dân xã Thanh Ngọc mà đặc biệt họ phòng Tài nguyện Mơi trường huyện Thanh Chương phải tích cực kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ mơi trường nhà máy, KCN nêu báo cáo đánh giá tác động mơi trường Đ ại Tích cực trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, quản lý khai thác đất, khai thác cát sạn, trọng tới cơng tác xử lý nước thải địa bàn xã nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương, nhà máy chiếu, nhà máy gạch Thanh Ngọc ng 1.2 Một số giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng mơi trường xã Thanh Ngọc ườ 1.2.1 Áp dụng cơng cụ pháp lý quản lý chất lượng mơi trường Cơng cụ pháp lý biện pháp mang tính pháp lý luật, pháp lệnh, nghị Tr định, thơng tư, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn văn pháp quy khác Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động phát triển cá nhân, doanh nghiệp, ngành, cấp, địa phương cho phù hợp với mục đích bảo vệ mơi trường, bảo đảm cân sinh thái Các biện pháp bắt buộc hay cưỡng chế người gây nhiễm phải hủy bỏ hay hạn chế bớt khoảng thời gian, phạm vi khơng gian, Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng lĩnh vực hoạt động thơng qua việc cấp phép, xác lập tiêu chuẩn mơi trường, quy định thưởng phạt,… Tăng cường tính thực thi luật pháp thơng qua hình thức thành lập đồn kiểm tra mơi trường Giám sát q trình xây dựng, vận hành hệ thống xử lý uế nước thải, xử lý chất thải rắn, khí thải nhà máy, khu cơng nghiệp địa bàn tỉnh Xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm tiêu chuẩn mơi trường doanh nhiều lần quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo vệ mơi trường tế H nghiệp, áp dụng biện pháp cưỡng chế doanh nghiệp, nhà máy vi phạm 1.2.2 Áp dụng cơng cụ kinh tế quản lý mơi trường Cơng cụ kinh tế cơng cụ quan trọng để bảo vệ mơi in h trường ứng dụng rộng rãi giới, đặc biệt nước cơng nghiệp phát triển (OECD) Cơng cụ kinh tế bảo vệ mơi trường áp dụng dựa cK ngun tắc quốc tế thừa nhận “ người gây nhiễm phải trả tiền” (PPP) “ngun tắc người hưởng thụ phải trả tiền” ( BPP) Hiện nay, cơng cụ kinh tế xem cơng cụ điều hành linh hoạt đạt họ mục tiêu chất lượng mơi trường với chi phí thấp người điều hành bên bị điều hành Hoạt động sản xuất thường tạp nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến mơi trường Đ ại nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn,… Tất hoạt động đưa đối tượng thu phí (nếu vượt tiêu chuẩn cho phép) Đặc biệt vấn đề nước thải nhà máy nước thải có chứa chất độc hại thải mơi trường gây ảnh ng hưởng đến chất lượng nước mặt chí nước ngầm Nước cần thiết cho người gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người tất ườ lồi động vật Dựa theo Nghị định 67/QĐ- CP phí bảo vệ mơi trường nước thải, Tr điều xác định đối tượng phải chịu phí bảo vệ mơi trường Từ đó, nghiên cứu đề xuất số cách đánh thuế sau:  Dựa tổng lượng nước thải tính theo đơn vị thời gian định (một ngày, tháng, năm) Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng  Hàm lượng chất gây nhiễm nước thải vượt mức cho phép TCVN 5945 – 2005 (cột B) áp dụng nguồn tiếp nhận khơng dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt  Khối lượng, nồng độ chất nhiễm uế  Mơi trường tiếp nhận nước thải Các quan chức BVMT cần tiến hành xác định mức phí tối ưu tế H nhằm đảm bảo tính hiệu cơng cụ kinh tế Nếu mức phí đặt q thấp, số trường hợp thấp chi phí vận hành thiết bị xử lý nhiễm khơng có tác động khuyến khích giảm nhiễm Đồng thời, cần phải kết hợp với cơng cụ pháp lý h nhằm tăng cường hiệu việc thực thi Giải pháp có tác dụng khuyến khích in nhà máy giảm lượng chất nhiễm thải mơi trường tăng thêm nguồn thu cho phủ để sử dụng vào việc cải thiện chất lượng mơi trường cK Nhà máy phải hỗ trợ cho hộ nơng dân thiệt hại mùa màng bị nước thải nhà máy sắn tràn vào nhằm ổn định đời sống Người nơng dân người có quyền sở hữu ruộng đất nên nhà máy phải tiến hành trao đổi với người dân xem họ sẵn sàng họ chấp nhận để nhà máy tiếp tục thải nước mơi trường Từ đó, tìm mức sẵn lòng chấp nhận người dân Đồng thời nhà máy nên thành lập quỹ mơi Đ ại trường để ứng phó với cố mơi trường xảy 1.2.3 Tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân bảo vệ mơi trường ng BVMT nghiệp tồn dân, mang tính chất xã hội rộng lớn, đòi hỏi khơng ngừng nâng cao trình độ dân trí Thơng qua giáo dục, ý thức bảo vệ mơi trường ườ cá nhân cộng đồng ngày nâng cao Để khơng ngừng nâng cao chất lượng sống tồn diện người, hướng tới xã hội phát triển bền vững, cần phải tiến hành Tr giáo dục thường xun, tun truyền sâu rộng khắp nơi, lúc mơi trường bảo vệ mơi trường Chính sách giáo dục mơi trường cho tầng lớp nhân dân cần đưa vào chương trình phổ thơng Đồng thời tiến hành tập huấn nhằm nâng cao nhận thức mơi trường cho nhà quản lý kinh tế nhà hoạch định sách để từ họ đưa sách, kế hoạch phát triển đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững Đối với người dân Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng cần có chương trình truyền thơng sâu rộng liên tục với hoạt động bổ ích, thiết thực, tránh hình thức Tuy nhiên, hiệu chương trình, hoạt động phải có hỗ trợ đắc lực luật pháp, tiêu chuẩn, quy chuẩn mơi trường Nếu chương trình hoạt động tốt đạt hai mục tiêu: Thứ uế nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường nhân dân, từ tiết kiệm chi phí vơ tốn cho việc giám sát xử lý nhiễm Thứ hai bảo vệ mơi tế H trường trở thành ý thức người dân tạo áp lực xã hội ngày mạnh mẽ sắc bén để BVMT, q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước 1.2.4 Các giải pháp để xử lý nước thải nhà máy in h  Đối với nhà máy Ngồi hệ thống xử lý nước thải nay, nhà máy nên trọng tới phương cK pháp xử lý nước thải sinh học Bên cạnh việc trồng loại lục bình nên trồng thêm loại cỏ voi, dầu mè, cỏ vetiver, cỏ singnal Các loại thực vật khơng xử lý nhiễm mơi trường mà tiết kiệm chi phí họ TS.Ngơ Hồng Văn (Hội nước mơi trường thuộc Liên hiệp Hội khoa học – kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) nghiên cứu thành cơng phương pháp việc xử Đ ại lý nước rỉ rác bãi chơn lấp Như biết thành phần nước thải có chứa nồng độ PH, COD, BOD, kim loại nặng… cao Và loại có khả phát triển tốt mơi trường nước thải có nồng độ nhiễm cao với phương pháp ng trồng thủy canh Chẳng hạn, với cỏ Vetiver, rễ chứa nhiều vi khuẩn nấm có khả ườ xử lý chất thải gây nhiễm mơi trường Nhờ mà mọc nhanh vùng đất nghèo dinh dưỡng đất bị nhiễm độc kim loại nặng Tr điều kiện khắc nghiệt hạn hán, sương muối, nước mặn, nước hóa chất, độc chất Tương tự, với loại dầu mè sinh trưởng phát triển mơi trường nhiễm Trên thực tế, loại trồng thử nghiệm cải tạo mơi trường bị nhiễm độc đi-ơ-xin Huế Cần Thơ Hơn nữa, phương pháp đem lại lợi ích kinh tế cao Theo tính tốn sơ bộ, với cơng nghệ xử lý 500m3/ ngày Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng nước rỉ rác, chi phí xử lý khoảng 8.000 đồng/ m3 nước – rẻ so với giá 30.000 đồng/ m3 theo tính tốn nhà khoa học TS.Ngơ Hồng Văn cho biết, kết thu qua rễ, phẩn ứng đồng hóa thực vật xử lý chất nhiễm có nước Ngồi ra, qua lá, thực vật uế xử lý khí thải, mùi khí CO2 có nước thải Đáng ý ngồi tác dụng kể trên, loại có giá trị kinh tế cao như: Cây dầu tế H mè dùng để sản xuất dầu đi-ê-den sinh học thuốc trị bệnh; cỏ vetiver tận thu để sản xuất giấy; cỏ signal làm thức ăn cho gia súc cá… Với hiệu cho thấy, với cơng nghệ xử lý nước thải thực vật đem lại lợi ích lớn Đồng thời phát triển tốt, chiều cao lớn ngăn in h chặn việc mùi phát tán xa Tuy nhiên, chi phí đầu tư khơng tốn nhiều Hơn nữa, phương pháp xử lý nước thải biện pháp sinh học nên khơng gây ảnh cK hưởng đến mơi trường nên giải pháp cần nhà máy quan tâm Hiện nay, nhà máy xử lý nước tải cơng nghệ Biogas tập đồn AES (Hoa Kỳ) đầu tư xây dựng, cần có biện pháp thu hồi khí van xả họ hầm Biogas đốt bỏ để tránh thải mơi trường khí gây hiệu ứng nhà kính  Đối với khu vực bị nhiễm Đ ại  Tiến hành xây dựng hệ thống đê nhằm chuyển dòng nước thải vùng cát bỏ hoang, để khơng ảnh hưởng đến việc sản xuất nơng nghiệp hộ dân xung quanh nhà máy ng  Đối với diện tích ruộng bị nước thải nhà máy sản xuất tinh bột sắn tràn vào nên tiến hành cải tạo đất, đắp giường ruộng cao chắn để ngăn Tr ườ khơng cho nước thải tràn vào Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Xã Thanh Ngọc xã có điều kiện phát triển kinh tế tổng hợp với ba nhà máy hoạt động nhà máy chiếu, nhà máy gạch Thanh Ngọc nhà máy chế uế biến tinh bột sắn Intimex Thanh Chương Qua q trình điều tra nghiên cứu nhận thấy hệ thống xử lý nước thải tế H nhà máy tinh bột sắn cần trì ngày hồn thiện Trong nước thải nhà máy tinh sắn có chứa hàm lượng BOD5 cao gấp 12,6 lần, COD cao gấp 7,2 lần, NH4+ cao gấp 31,5 lần, S2- vượt 2,1 lần mức tiêu chuẩn cho phép Điều khơng h làm ảnh hưởng đến mơi trường lồi sinh vật, làm cân sinh thái mà in ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân Bên cạnh đó, nước thải tinh bột sắn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cK nơng nghiệp So sánh tiêu GO, VA, IC năm gần bốn thơn cho thấy kết sản xuất suất lúa nhóm hộ lấy nước phục vụ sản họ xuất từ sơng Rào Gang bị thiệt hại nặng so với nhóm hộ lấy nước sản xuất từ sơng Lam Và điều nhận thấy suy giảm suất lúa ảnh hưởng nước thải nhà máy tinh bột sắn Đ ại Ngồi ảnh hưởng trên, nước thải nhà máy tinh bột sắn làm ảnh hưởng đến nguồn nước mặt địa phương Nếu tình trạng tiếp diễn thời gian tới nguy nhiễm nguồn nước ngầm điều khó tránh khỏi Điều ng làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Với đề tài: “ Ảnh hưởng nước thải nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh ườ Chương đến hoạt động sản xuất người dân xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An” tơi hy vọng nguồn thơng tin hữu ích cho quyền Tr địa phương, quan BVMT kết hợp tìm giải pháp thích hợp để xử lý, khắc phục nhiễm xung quanh nhà máy tinh bột sắn nói riêng nhà máy, KCN, khu chế xuất nói chung đạt hiệu tốt Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Kiến nghị 2.1 Đối với quyền địa phương  Đẩy mạnh cơng tác tun truyền bảo vệ mơi trường phạm vi tồn xã Nâng cao trình độ cho cán mơi trường xã Thường xun tổ chức chương uế trình tập huấn kiến thức BVMT cho bà nơng dân  Xây dựng chương trình hành động cụ thể để BVMT, với nhà máy tiến tế H hành xây dựng hệ thống xử lý nhằm ngăn chặn nguồn nước thải nhiễm chảy vảo khu vực đất canh tác người dân  Thường xun kiểm tra việc thực quy định pháp luật h BVMT, sở phát hiện, xử lý kịp thời pháp luật trường hợp vi phạm 2.2 Đối với phòng Tài ngun Mơi trường huyện Thanh Chương in  Ngày hồn thiện với hệ thống pháp lý BVMT Việt Nam Tổ trạng đùn đẩy trách nhiệm cK chức máy phân chia trách nhiệm rõ ràng quan chức tránh tình họ  Tích cực tra, kiểm tra sở sản xuất nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, thích đáng hành vi vi phạm tiêu chuẩn mơi trường, giáo dục tinh thần, trách nhiệm bảo vệ mơi trường cho thành viên sở sản xuất Đ ại  Chú trọng cơng tác tun truyền vận động để nâng cao ý thức người dân, cán đặc biệt nhà máy cơng tác BVMT  Trong qua trình xây dựng sở hạ tầng nhà máy, khu chế xuất, KCN ng phòng đặc quyền giám sát, kiểm tra chất lượng cơng trình xử lý rác thải, nước thải, khí thải để có kết luận cho phép nhà máy đưa vào vận hành hay khơng ườ nhằm nâng cao trách nhiệm nhà máy cơng việc BVMT  Phòng Tài ngun Mơi trường nên tạo điều kiện để nhà máy vay vốn Tr đầu tư hoạt động xử lý nước thải vay với lãi suất thấp khơng có lãi suất Từ đó, nhà máy mạnh dạn đầu tư cơng nghệ xử lý hiệu nhằm nâng cao chất lượng, suất vận hành đảm bảo tiêu chuẩn mơi trường Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng 2.3 Đối với nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương  Khi nhận thơng tin phản hồi quần chúng nhân dân, quan chức năng, nhà máy phải tiếp thu ý kiến kế hoạch cụ thể để xử lý kịp thời hệ thống xử lý nước thải, xử lý mùi quy định, luật BVMT, khơng chậm trễ, kéo dài uế thời gian gây xúc cho quần chúng nhân dân, làm giảm uy tín nhà máy  Trong đội ngũ cán kỹ thuật cần có cán chun mơn phu trách mơi tế H trường nhằm xử lý tình bất ngờ xảy gây ảnh hưởng xấu đến mơi trường  Thường xun báo cáo thơng tin tác động nước thải đến mơi trường cho phòng Tài ngun Mơi trường huyện quyền địa xã Thanh Ngọc h  Nhà máy cần tạo điều kiện để quyền xã Thanh Ngọc thuận lợi in việc kiểm tra, giám sát việc BVMT thuộc trách nhiệm nhà máy quản lý nước thải mùa lũ cK  Đầu tư xây dựng thường xun củng cố, bảo trì hệ thống xử lý nước thải nhà máy nhằm đảm bảo nước thải xử lý tốt trước thải mơi trường họ  Có sách hỗ trợ phù hợp cho hộ dân bị ảnh hưởng nguồn nước thải sản xuất tinh bột sắn, giúp họ ổn định sống tiếp tục sản xuất năm tới Đ ại 2.4 Đối với hộ nơng dân  Cần nắm vững luật BVMT chủ trương, sách Đảng nhà nước cơng tác BVMT ng  Nâng cao nhân thức thân BVMT thơng qua đợt tun truyền xã, huyện để từ tiến hành sản xuất hiệu hơn, đảm bảo phát triển ườ nơng nghiệp bền vững  Khai thác, sử dụng đất phải đơi với việc cải tạo, bồi dưỡng góp phần bảo Tr vệ mơi trường đất Tham gia tích cực chủ động lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất  Theo dõi ảnh hưởng bất lợi nước thải tinh bột sắn đến sản xuất nơng nghiệp để cung cấp nhiều thơng tin bổ ích cho quan BVMT có biện pháp xử lý thích hợp Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ KHCN & MT, Các tiêu chuẩn Nhà nước mơi trường, tập 1, Hà Nội, 1995 Nhà xuất lao động, Bộ TNMT – Chi cục BVMT, Chất thải q trình sản uế xuất vấn đề bảo vệ mơi trường, 2001 Chi cục Bảo vệ mơi trường tỉnh Nghệ An, Báo cáo quan trắc mơi trường mơi tế H trường nhà máy tinh bột sắn INTIMEX Thanh Chương tháng cuối năm 2013, 2013 Chương trình hợp tác Việt Nam – Đan Mạch mơi trường, Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành tinh bột sắn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008 in học Nơng nghiệp I Hà Nội, 1997 h PGS.TS Phạm Văn Bình, TS Đỗ Kim Chung, Kinh tế nơng nghiệp, Trường Đại Huế, 2010 cK Nguyễn Mộng, Bài giảng Mơi trường Phát triển, Trường Đại học Khoa học UBND xã Thanh Ngọc, Thuyết minh quy hoạch xây dựng nơng thơn xã Thanh Các trang web: họ Ngọc – Huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An, 2013 Đ ại http://hoangnguyenbach.vn/dich-vu/Tai-che/Trong-cay-xu-ly-nuoc-ri-bai-rac-bao-vemoi-truong-thu-loi-kinh-te-187/ Tr ườ ng http://chuyentrang.tuoitre.vn/Vieclam/Index.aspx?ArticleID=309224&ChannelID=3 Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng PHỤ LỤC 1: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP Bảng 1: Giá trị C thơng số nhiễm nước thải cơng nghiệp (TCVN 5945 – 2005 ) Đơn vị Giá trị C A B C 40 40 6,0-9,0 Nhiệt độ pH - Mùi - Độ mầu (Co- Pt pH = 7) - BOD5 (200C) mg/l COD mg/l Chất rắn lơ lửng mg/l Asen Thủy ngân uế Thơng số 5,5-9 Khơng khó chịu Khơng khó chịu tế H TT 70 30 50 50 100 50 100 mg/l 0,05 0,1 mg/l 0,005 0,01 mg/l 0,1 0,5 mg/l 0,005 0,01 mg/l 0,05 0,1 mg/l 0,2 mg/l 2 mg/l 3 mg/l 0,2 0,5 mg/l 0,5 18 Sắt mg/l 19 Thiếc mg/l 0,2 20 Xianua mg/l 0,07 0,1 21 Phenol mg/l 0,1 0,5 22 Dầu mỡ khống mg/l 5 23 Dầu động thực vật mg/l 10 20 24 Clo dư mg/l 25 PCB mg/l 0,003 0,01 26 Hóa chất bảo vệ thực vật lân hữu mg/l 0,3 12 Crom(VI) 13 Crom(III) 15 Kẽm 16 Niken in Tr ườ ng 17 Mangan Đ ại 14 Đồng cK 11 Cadimin họ 10 Chì h 20 Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng mg/l 0,1 0,1 28 Sunfua mg/l 0,2 0,5 29 Florua mg/l 10 30 Clorua mg/l 500 600 31 Amoni( tính theo Nitơ) mg/l 10 32 Tổng nitơ mg/l 15 33 Tổng Phơtpho mg/l MNP/100ml Bq/l 36 Tổng hóa độ phóng xạ Bq/l 3000 5000 0,1 0,1 1 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h 35 Tổng hóa độ phóng xạ 30 tế H 34 Coliform uế 27 Hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng PHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH VỀ NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP cK in h tế H uế Hình 1: Nhà máy chế biến tinh bột sắn Intimex Thanh Chương họ Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 Tr ườ ng Đ ại Hình 2: Hiện tượng cá chết nước sơng bị nhiễm Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng tế H uế Hình 3: Hiện tượng ruộng sập sình nhiều bùn h Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 Tr ườ ng Đ ại họ cK in Hình 4: Hiện tượng nước ngấm vào lòng đất tràn xuống nhà dân quanh khu vực Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Trương Quang Dũng Hình 5: Nước ngấm qua bờ nhỏ với dòng nước đèn ngòm Nguồn: Số liệu điều tra năm 2014 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế chảy sơng Rào Gang Sv: Trần Thị Thêu – K44 Kinh tế TNMT 71
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của nước thải nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Ảnh hưởng của nước thải nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Ảnh hưởng của nước thải nhà máy tinh bột sắn Intimex Thanh Chương đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay