Ảnh hưởng của lũ lụt năm 2013 đến kinh tế tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

50 47 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:20

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h tế H uế -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại họ ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ LỤT NĂM 2013 ĐẾN KINH TẾ TẠI XÃ SƠN TÂY, HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH Giảng viên hướng dẫn: Hồ Thò Ngọc Th.S Tôn Nữ Hải Âu ng Sinh viên thực hiện: Lớp: K44 KT TNMT Tr ườ Niên khóa: 2010 - 2014 Huế 05/2014 Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trong suốt q trình thự c tập, nghiên u đềtài bên cạnh nỗlực thân, tơi nhận rấtnhiều sựgiúp đỡ,hỗtrợtừthầy cơ, gia đình, bạn bè cán bộlàm việc quan thực tập Đểhồn thành khóa luận tốt nghiệp nay, tơi xin bày tỏbiết ơn sâu ắ sc tới Cơ giáo Ths Tơn NữHải Âu tận tình giúp đỡ, định hướng đềtài, cung cấp tài liệu cần thiết chỉdẫn q báu giúp tơi giải vư ớng mứ c gặp phải Tơi xin chân thành m ơn cácthầy Trư ờng Đại họ c Kinh tếHuế, người suốt q trình năm học truyền thụkiến thức chun mơn làm tảng vững đểtơi hồn thành tốtkhóa luận Đặ c biệ t, xin gử i lờ i m ơn sâuắ sc nhấ t đế n bác, anh chịđang cơng tác tạ i phòng Tài ngun mơi trư ng huyệ n Hương Sơn ã nhiệ đ t tình giúp đỡtơi q trình thự c tậ p, nghiên u Xin m ơn ế đn hộgia đình tạ i xã Sơn Tây ãđ nhiệ t tình hỗtrợtrong suố t thờ i gian phỏ ng vấ n điề u tra sốliệ u Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn ế đn tồn thểgia đình, bạn bè ln bên cạnh, ủng hộvà động viên lúc khó khăn, giúp tơi có thểhồn thành tốtcơng việc họ c tập, nghiên u thực khóa luận tốtnghiệp Mặc dù thân cốgắng tâm huyết với cơng việc ch ắ c chắn khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp Thầ y, Cơ bạn sinh viên đểkhóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Huế,ngày 18 tháng năm 2014 Sinh viên HồThịNgọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU iv uế TĨM TẮT NGHIÊN CỨU v tế H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết vấn đề Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu h Đối tượng phạm vi nghiên cứu in 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Các hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt địa bàn cK xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận Đ ại 1.1.1 Bão 1.1.2 Lũ lụt 1.1.3 Khái niệm mơi trường ng 1.1.4 Những tác động thiên tai (lũ lụt) đến kinh tế - xã hội - mơi trường ườ 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Tình hình lũ lụt số nước giới Việt Nam năm Tr gần 1.2.2 Tình hình lũ lụt miền Trung Hà Tĩnh năm 2013 1.2.3 Ngun nhân gây lũ lụt miền Trung Hà Tĩnh 10 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LŨ LỤT ĐẾN KINH TẾ TẠI XÃ SƠN TÂY 12 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 12 SVTH: Hồ Thị Ngọc i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 12 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 13 2.2 Phân tích, đánh giá tác động lũ lụt địa bàn xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh năm 2013 18 uế 2.2.1 Tác động mặt kinh tế 18 2.2.2 Tác động mặt xã hội 20 tế H 2.2.3 Tác động mặt mơi trường 21 2.3 Ảnh hưởng lũ lụt đối hộ điều tra 22 2.3.1 Tình hình nhân lao động hộ điều tra 22 h 2.3.2 Tình hình nhà hộ điều tra 23 in 2.3.3 Tình hình sinh kế hộ điều tra 23 2.3.4 Thiệt hại lũ lụt gây hộ điều tra năm 2013 25 cK 2.3.5 Đánh giá tác động xã hội – mơi trường lũ lụt đến hộ điều tra 25 2.4 Kinh nghiệm người dân địa phương việc phòng, chống bão lũ 26 họ CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ GIẢM NHẸ TÁC ĐỘNG CỦA LŨ LỤT TẠI XÃ SƠN TÂY 28 3.1 Định hướng cho cơng tác dự báo quản lý lũ lụt địa phương 28 Đ ại 3.2 Các biện pháp ứng phó khắc phục hậu lũ lụt gây 28 3.2.1 Biện pháp phòng tránh 28 3.2.2 Biện pháp khắc phục 30 ng 3.2.3 Biện pháp quản lý 30 3.2.4 Biện pháp kỹ thuật 31 ườ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 Kết luận 32 Tr Kiến nghị 32 2.1 Đối với nhà nước 32 2.2 Đối với quyền địa phương 32 2.3 Đối với hộ gia đình 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 SVTH: Hồ Thị Ngọc ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU : Bảo vệ mơi trường CHXHCN Việt Nam : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ĐVT : Đơn vị tính KT – XH – MT : Kinh tế - xã hội – mơi trường TTCN – DV : Tiểu thủ cơng nghiệp, dịch vụ THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thơng UBND : Ủy ban nhân dân UNESCO : Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế BVMT SVTH: Hồ Thị Ngọc iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU Biểu đồ 1: Tỷ trọng ngành nghề xã Sơn Tây 15 uế Biểu đồ 2: Tình hình sinh kế hộ điều tra 24 Bảng 1: Một số trận lũ lịch sử giới (1890 – 2013) tế H Bảng 2: Thống kê tình hình lũ lụt Việt Nam (2000 – 2013) Bảng 3: Thời tiết, khí hậu xã Sơn Tây năm 2010 13 Bảng 4: Tổng hợp dân số, số lao động tồn xã năm 2010 16 h Bảng 5: Tổng hợp lao động tồn xã năm 2010 17 in Bảng 6: Tình hình nhân lao động hộ điều tra 22 cK Bảng 7: Tình hình sinh kế hộ điều tra 23 Bảng 8: Tình hình thiệt hại lũ lụt năm 2013 hộ điều tra 25 Tr ườ ng Đ ại họ Bảng 9: Đánh giá tác động xã hội lũ lụt năm 2013 hộ điều tra 26 SVTH: Hồ Thị Ngọc iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Việt Nam nằm vùng thường xun chịu ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới từ biển vào nên dễ gây mưa lớn gây nên tượng lũ lụt Lũ lụt tượng thời tiết phổ biến thường xảy uế số vùng nước ta Tại tỉnh dun hải miền Trung nơi áp thấp nhiệt đới bão ảnh tế H hưởng trực tiếp so với vùng khác nước Do đó, vùng trận lũ xảy thường xun chịu ảnh hưởng nghiêm trọng Nó khơng gây thiệt hại người mà ảnh hưởng đến yếu tố khác mơi trường, kinh tế, xã hội in h Sơn Tây xã miền núi thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Lũ lụt thường xun xảy địa bàn xã Chạy dọc theo chiều dài xã sơng Ngàn cK Phố, xã Sơn Tây gần xã đầu nguồn sơng nên chịu ảnh hưởng trực tiếp lũ lụt từ sơng Ngàn Phố Đặc biệt, năm 2013 vừa qua xảy nhiều trận lũ lớn ảnh hưởng bão từ biển vào, gây ảnh hưởng họ nặng nề Những lũ qua gây ảnh hưởng nhiều đến sinh kế người dân Đ ại xã Tuy nhiên tác động lũ lụt sống người, kinh tế, mơi trường địa phương chưa thực quan tâm mức Vì tơi chọn đề tài: “Ảnh hưởng lũ lụt năm 2013 đến kinh tế xã Sơn Tây, huyện ng Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” để nghiên cứu Nhằm hiểu rõ tác động mà lũ lụt gây nên đề xuất số giải pháp nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng lũ lụt đối ườ với người dân nơi Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tr - Nghiên cứu ảnh hưởng lũ lụt đến sinh kế người dân xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh hưởng lũ lụt đến kinh tế người dân xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh hưởng lũ lụt đến xã hội mơi trường người dân xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh SVTH: Hồ Thị Ngọc v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu - Tìm hiểu khả ứng phó người dân lũ lụt, để từ đề xuất số biện pháp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, trì sinh kế cho người dân địa phương Dữ liệu phục vụ nghiên cứu uế - Số liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, từ Phòng Tài ngun mơi trường huyện Hương sơn, từ UBND xã Sơn Tây, từ điều tra vấn hộ gia đình tế H xã Sơn Tây - Tham khảo từ sách, báo, mạng Internet,… Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra vấn thu thập số liệu - Phương pháp khảo sát thực địa in h - Phương pháp thống kê - Phương pháp chun gia cK - Phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Kết đạt họ - Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu - Thấy ảnh hưởng lũ lụt năm 2013 đến kinh tế - xã hội – mơi trường Đ ại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - Trên sở đưa giải pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu ảnh Tr ườ ng hưởng lũ lụt, cho thiệt hại nhỏ SVTH: Hồ Thị Ngọc vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết vấn đề Biến đổi khí hậu khơng vấn đề quốc gia mà vấn đề cấp thiết tất người sống trái đất Biến đổi khí hậu tác động đến yếu tố uế đời sống người phạm vi tồn cầu nước, lương thực, lượng, sức khỏe, mơi trường Hàng trăm triệu người lâm vào nạn đói, thiếu tế H nước, lụt lội trái đất nóng lên nước biển dâng Việt Nam quốc gia chịu ảnh hưởng thiên tai nhiều giới Hầu năm xảy thảm họa thiên tai Phần lớn thiên h tai Việt Nam có liên quan đến điều kiện thời tiết thay đổi khí in hậu Việt Nam nằm vùng thường xun chịu ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới từ biển vào nên dễ gây mưa lớn gây nên tượng lũ lụt Lũ vùng nước ta cK lụt tượng thời tiết phổ biến thường xảy số Tại tỉnh dun hải miền Trung nơi áp thấp nhiệt đới bão ảnh họ hưởng trực tiếp so với vùng khác nước Do đó, vùng trận lũ xảy thường xun chịu ảnh hưởng nghiêm trọng Nó khơng Đ ại gây thiệt hại người mà ảnh hưởng đến yếu tố khác mơi trường, kinh tế, xã hội Sơn Tây xã miền núi thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Lũ lụt ng thường xun xảy địa bàn xã Chạy dọc theo chiều dài xã sơng Ngàn Phố, xã Sơn Tây gần xã đầu nguồn sơng nên chịu ảnh ườ hưởng trực tiếp lũ lụt từ sơng Ngàn Phố Đặc biệt, năm 2013 vừa qua xảy nhiều trận lũ lớn ảnh hưởng bão từ biển vào, gây ảnh hưởng Tr nặng nề Những lũ qua gây ảnh hưởng nhiều đến sinh kế người dân xã Tuy nhiên tác động lũ lụt sống người, kinh tế, mơi trường địa phương chưa thực quan tâm mức Vì tơi chọn đề tài: “Ảnh hưởng lũ lụt năm 2013 đến kinh tế xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” để nghiên cứu Nhằm hiểu rõ tác động mà lũ lụt SVTH: Hồ Thị Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu gây nên đề xuất số giải pháp nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng lũ lụt người dân nơi Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng lũ lụt đến sinh kế người dân xã Sơn Tây, uế huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh hưởng lũ lụt đến kinh tế người dân xã Sơn Tây, huyện Hương tế H Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh hưởng lũ lụt đến xã hội mơi trường người dân xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - Tìm hiểu khả ứng phó người dân lũ lụt, để từ đề dân địa phương cK Phương pháp nghiên cứu in h xuất số biện pháp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, trì sinh kế cho người - Phương pháp điều tra vấn thu thập số liệu: + Số liệu thứ cấp: vào số liệu cung cấp phòng chức họ UBND xã Sơn Tây phòng ban có liên quan + Số liệu sơ cấp: Nghiên cứu tiến hành điều tra tìm hiểu ý kiến hộ dân Đ ại xã Sơn Tây  Chọn mẫu điều tra: Tổng số mẫu điều tra phục vụ đề tài 40 mẫu, mẫu điều tra theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên ng  Nội dung điều tra: phản ánh thơng qua phiếu điều tra xây dựng sẵn - Phương pháp thống kê: thu thập thơng tin, tài liệu, chọn mẫu điều tra, xử lý ườ số liệu - Phương pháp khảo sát thực địa: thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến KT – Tr XH – MT địa phương - Phương pháp nghiên cứu định tính định lượng tác động lũ lụt đến sinh kế mơi trường địa phương - Phương pháp chun gia: Trong q trình thực đề tài có tham khảo ý kiến, kinh nghiệm quan chức hộ gia đình SVTH: Hồ Thị Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ GIẢM NHẸ TÁC ĐỘNG CỦA LŨ LỤT TẠI XÃ SƠN TÂY 3.1 Định hướng cho cơng tác dự báo quản lý lũ lụt địa phương Nhằm thực tốt cơng tác phòng chống, tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên uế tai cấp ngành cần có đạo đắn, xây dựng phương nhằm tế H ứng phó với thiên tai lũ lụt Ban chấp hành phòng chống lụt bão cấp cần tăng cường tun truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác người dân vùng nguy hại thiên tai lũ lụt, cung cấp thơng tin đầy đủ cho người diễn biến bão lũ h Tăng cường biện pháp tun truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức khả in đối phó với thiên tai người dân cộng đồng cK Nâng cao lực cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng chun trách, bán chun trách lực lượng nhân dân địa phương 3.2 Các biện pháp ứng phó khắc phục hậu lũ lụt gây họ 3.2.1 Biện pháp phòng tránh  Đối với quyền cấp Đ ại - Chỉ đạo tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ tình hình cơng trình, bố trí lãnh đạo chủ chốt thường trực để xử lý tình - Chỉ đạo việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men nhu yếu phẩm khác, vùng dễ bị chia cắt ng - Chỉ đạo việc thu hoạch sớm lúa, hoa màu trồng sản phẩm thuỷ hải sản ườ - Tăng cường cán xuống cụm chống lụt, đặc biệt vùng trọng điểm - Giữ thơng tin liên lạc, báo cáo kịp thời, thường xun diễn biến lũ, lụt Tr cố cơng trình đến cấp có thẩm quyền để đạo - Sẵn sàng nguồn lực để hỗ trợ địa bàn lân cận có u cầu - Kiểm tra kết thực việc bảo đảm an tồn cho dân vùng trũng thấp, vùng bị ngập sâu, vùng có nguy bị sạt lở SVTH: Hồ Thị Ngọc 28 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu - Tổ chức thực phương án đối phó với lũ, lụt theo phương châm chỗ: Chỉ huy chỗ, Lực lượng chỗ, Vật tư, phương tiện chỗ, Hậu cần chỗ - Chỉ đạo thực phương án sơ tán dân, phương án xử lí đảm bảo an tồn trọng điểm phòng chống lụt bão, an tồn hồ đập - Cho học sinh vùng ngập lũ nghỉ học cần thiết uế - Chỉ đạo xử lý kịp thời cố lũ lụt gây ngành địa bàn để cứu hộ cơng trình có cố tế H - Huy động vật tư phương tiện Trung ương địa phương, Bộ, - Dừng họp khơng cần thiết để tập trung cho cơng tác đối phó với lũ lụt - Chỉ đạo cấp, ngành phối hợp với lực lượng vũ trang địa bàn in h để thực nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán dân cần - Chỉ đạo biện pháp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn cK - Cấm đò ngang, đò dọc hoạt động bố trí lực lượng ứng trực bến đò ngang, đò dọc để kiểm tra việc thực lệnh - Cắm biến báo, bố trí lực lượng ứng trực cấm người, phương tiện qua lại họ đoạn đường bị ngập nơi có dòng chảy xiết - Cấm người dân vớt củi sơng Đ ại - Chỉ đạo đài phát truyền hình, hệ thống truyền địa phương đưa tin kịp thời mưa, lũ, lụt cơng tác đạo - Đánh giá thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, phục hồi sản ng xuất, phòng chống dịch bệnh, xử lý mơi trường, lũ lụt gây - Tổ chức cứu trợ cho cá nhân gia đình bị thiệt hại lũ gây ườ - Tổng hợp, báo cáo đến quan cấp diễn biến mưa, lũ, lụt, tình hình thiệt hại kết triển khai đối phó, khắc phục hậu Tr  Đối với cộng đồng - Theo dõi thơng tin mưa, lũ, lụt đạo quyền qua đài phát thanh, truyền hình hệ thống truyền thơn, xã - Sẵn sàng đóng góp vật tư, phương tiện chuẩn bị chỗ theo phân cơng quyền để phòng chống lụt bão có u cầu - Tham gia tun truyền cơng tác giáo dục cộng đồng phòng tránh lũ lụt SVTH: Hồ Thị Ngọc 29 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu - Dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men nhu yếu phẩm khác - Thu hoạch sớm lúa, hoa màu, trồng sản phẩm thuỷ, hải sản - Kiểm tra thiết bị điện nhà, di dời hố chất, thuốc trừ sâu khỏi nơi có nguy bị ngập uế - Chủ động sơ tán vùng bị ngập chấp hành đạo sơ tán quyền địa phương tế H - Chủ động dừng hoạt động sơng thấy khơng an tồn đặc biệt hoạt động bến đò ngang, đò dọc - Báo cáo với quyền địa phương phát thấy cố lũ, lụt gây lực, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn in h - Tham gia chấp hành đạo quyền việc huy động nhân cK - Khơng vớt củi sơng, khơng qua khu vực nước lũ chảy xiết - Chủ động cho em nghỉ học thấy khơng an tồn 3.2.2 Biện pháp khắc phục họ - Tập trung khơi phục, sửa chữa nhà ở, trường học, trạm xá, xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh mơi trường tổ chức tốt việc đưa dân từ nơi tránh lũ nơi cũ Đ ại - Huy động lực lượng qn đội, cơng an, dân qn, tự vệ quan, xí nghiệp, đội niên tình nguyện, tham gia giúp dân sửa chữa nhà ở, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự ng - Khẩn trương khơi phục cơng trình giao thơng, thuỷ lợi cấp bách để phục vụ sản xuất; đảm bảo đủ vốn, lúa giống, xăng dầu, điện, máy bơm nước, vật tư nơng ườ nghiệp thiết yếu, đảm bảo cho phục vụ sản xuất; chăm sóc phục hồi cải tạo phát triển vườn ăn trái, loại cơng nghiệp, chăn ni ni trồng thuỷ sản Tr - Thực tốt cơng tác cứu trợ, cứu đói, quan tâm tới đời sống gia đình thuộc diện sách xã hội, có cơng với cách mạng, đồng bào dân tộc số đồng bào từ nơi khác đến gặp khó khăn 3.2.3 Biện pháp quản lý - Tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cán địa phương người dân phương án nhằm giảm thiểu tác động SVTH: Hồ Thị Ngọc 30 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu thiên tai lũ lụt Tăng cường lực quản lý nâng cao kiến thức ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán sở để họ đưa thơng tin phổ biến cho người dân, giúp họ hiểu rõ để có biện pháp phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại - Xây dựng lực lượng nòng cốt phòng chống lụt bão nhằm chủ động cơng tác uế đối phó với bão lũ - Tổ chức tập huấn, nâng cao lực phòng chống bão cho người dân sở tế H 3.2.4 Biện pháp kỹ thuật - Nâng cao nhận thức người dân tầm quan trọng rừng đầu nguồn rừng phòng hộ, khuyến khích trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc - Xây dựng cơng trình nhà chống bão phục vụ cho người dân trú ẩn có in h lũ lụt lớn xảy - Đầu tư, tu bổ hệ thống đê sơng, đê biển nhằm tăng khả chống chịu đối cK với mưa bão, hạn chế đến mức thấp việc vỡ đê xảy - Trong sản xuất, cần chọn lọc loại giống trồng ngắn ngày, vật ni Tr ườ ng Đ ại họ có vòng đời ngắn nhằm giảm nhẹ thiệt hại có lũ SVTH: Hồ Thị Ngọc 31 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ [ Kết luận Xã Sơn Tây chịu ảnh hưởng nhiều lũ lụt, lũ lụt gây nhiều hậu nặng nề cho người dân địa phương nơi Khơng kìm hãm phát triển kinh uế tế - xã hội xã mà gây thiệt hại người, vật ni, mát mùa màng, tế H đường sá, cầu cống, cơng trình sở hạ tầng bị hư hại Nhằm hạn chế thiệt hại lũ lụt gây nên, quyền xã Sơn Tây cần có biện pháp phòng chống trước có thiên tai xảy Tránh tổn thất nặng nề bão lũ gây cho tổn hại nhỏ Cần có chiến lược h ứng phó với biến đổi khí hậu ngày phức tạp Xã chun sản xuất nơng in nghiệp nên trọng giảm thiệt hại lũ lụt đến nơng nghiệp, chăn ni cK Để thực mục tiêu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xã Sơn Tây cần có sách hợp lý giúp ổn định kinh tế địa phương, trọng đến việc nâng cao ý thức người dân phòng chống thiên tai Giữa cán xảy Kiến nghị họ người dân phải có phối hợp chặt chẽ, để giảm thiểu thiệt hại có thiên tai lũ lụt Đ ại 2.1 Đối với nhà nước - Cần xem xét để thay đổi, chỉnh sửa dự án chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với kịch biến đổi khí hậu ng - Hệ thống hóa, tăng cường lực cơng tác quan trắc, hoạt động khí tượng thủy văn, đo đạc, dự báo vấn đề thời tiết để có thơng tin xác ườ thời tiết, khí hậu giúp người dân có biện pháp phòng ngừa thích hợp Tr 2.2 Đối với quyền địa phương - Cần trọng đầu tư xây dựng, hồn thiện cơng trình phòng chống bão lũ như: nhà cộng đồng, nhà chống bão, cơng trình thủy lợi, đê sơng đê biển - Tăng cường việc bảo vệ, phủ xanh rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng ven sơng ven suối tránh gây xói mòn, sạt lở đất hạn chế tượng lũ qt xảy SVTH: Hồ Thị Ngọc 32 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu - Thực tốt việc phòng, chống loại dịch bệnh như: bệnh đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tiêu chảy,… khơng để dịch bệnh có hội bùng phát - Xem xét, lựa chọn loại giống trồng, vật ni phù hợp cho hộ dân tránh gây thiệt hại giải pháp nhằm ứng phó, giamt thiểu thiệt hại lũ lụt xảy tế H 2.3 Đối với hộ gia đình uế - Đánh giá tác động lũ lụt tới kinh tế - xã hội – mơi trường để có Các hộ gia đình người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai, lũ lụt người thực biện pháp phòng chống, thích ứng với thiên tai, lũ lụt Tr ườ ng Đ ại họ cK in thiểu thiệt hại lũ lụt gây h Vì vậy, người dân cần chủ động việc thực biện pháp thích ứng, giảm SVTH: Hồ Thị Ngọc 33 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo: Tình hình thiệt hại hồn lưu bão số 11 gây UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh TS Đỗ Bang, Lũ lụt tỉnh miền Trung hai kỉ XIX – XX, năm 2002 phòng tránh, hạn chế hậu lũ lụt lưu vực sơng Lưu Ba” uế Nguyễn Văn Cư, (2003), “Nghiên cứu luận khoa học cho giải pháp tế H Nguyễn Hữu Xn, (2010), Bài giảng thiên tai lũ lụt, Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Địa lý Vũ Thị Thu Lan, (2011), “Đề xuất giải pháp phòng tránh giảm thiểu h thiên tai, lũ lụt, hạn hán tỉnh Quảng Nam” in Lê Viết Thái, Tạ Minh Thảo, Nguyễn Minh Thảo, (2011), “Chính sách khắc phục hậu lũ lụt cho hộ nơng dân sản xuất quy mơ nhỏ Hà Tĩnh sau trận lũ kép cK năm 2010”, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Bộ Khoa học Cơng nghệ, (2011), “Nghiên cứu khoa học cơng nghệ phòng tránh thiên tai, bảo vệ mơi trường sử dụng hợp lý tài ngun thiên nhiên”, họ ngày 30 tháng năm 2011 Báo cáo tình hình thực nơng thơn xã Sơn Tây, huyện Hương Đ ại Sơn, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2005 – 2010 Bộ giao thơng vận tải, (2010), Thơng tư quy định phòng, chống khắc phục hậu lụt, bão ngành đường bộ, thơng tư 30/2010/TT-BGTVT ngày 01 ng tháng 10 năm 2010, Hà Nội, Việt Nam 10 Http://www.ccfsc.gov.vn/KW437B74/Phong-chong-lut-bao-TW.aspx Tr ườ 11 Http://vi.wikipedia.org/wiki SVTH: Hồ Thị Ngọc 34 GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ cK in PHỤ LỤC SVTH: Hồ Thị Ngọc 35 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ LỤT ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH Kính chào Ơng / bà, tơi sinh viên lớp K44 Kinh tế tài ngun mơi trường thuộc khoa Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Hiện nay, tơi thực uế đề tài nghiên cứu “ Đánh giá ảnh hưởng lũ lụt năm 2013 đến kinh tế xã tế H Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”, nhằm hiểu thêm tác động lũ lụt đến kinh tế - xã hội – mơi trường xã nào, đồng thời tìm giải pháp nhằm giảm thiểu tác động xấu lũ lụt Vì kính mong nhận giúp đỡ Ơng / bà để tơi hồn thành tốt đề tài này! in h Phần I: Thơng tin chung hộ gia đình: cK 1.1 Tên người trả lời:……………………………… 1.2 Địa chỉ: Đội …………… Xóm……………………… họ Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 1.3 Giới tính người vấn: Nam Nữ Đ ại 1.4 Nghề nghiệp: Làm nơng Cơng nhân viên chức Ở nhà nội trợ Sinh viên Về hưu ng Bn bán dịch vụ ườ 1.5 Tuổi người vấn:……… tuổi Tr 1.6 Trình độ văn hóa Chưa học Cấp trung học PT Cấp tiểu học Cấp trung học Cơ sở Đại học, cao đẳng Sau đại học 1.7 Gia đình ơng /bà sống năm? năm SVTH: Hồ Thị Ngọc 36 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu 1.8 Số lượng thành viên gia đình ơng/bà: Mơ tả Số người Tổng số thành viên gia đình Số thành viên độ tuổi lao động ( từ 16 đến 60 tuổi) uế Số trẻ em ( 15 tuổi) tế H Số thành viên 60 tuổi 1.9 Một số thơng tin đất đai hộ gia đình ơng/bà: Diện tích ( m2) h Loại đất in Đất nhà Đất rừng Đất ni trồng thủy sản ………… …………… …………… …………… họ Loại khác……… cK Đất sản xuất nơng nghiệp …………… 1.10 Mơ tả điều kiện nhà ơng/bà: Đ ại Loại nhà Diện tích (m2) …………… Bán kiên cố (một số tường xây dựng gạch, số …………… ng Kiên cố (tường xây gạch gỗ chắn) khác tre) ườ Nhà tạm (khơng có gạch xây gỗ, tre …………… Loại khác …………… Tr ngun liệu khác) SVTH: Hồ Thị Ngọc 37 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu Phần II Tình hình lũ lụt năm 2013 2.1 Thống kê số trận lụt mức lụt năm 2013: Loại lụt Số trận lụt năm 2013 Thời gian xuất Cấp lụt uế Lụt tiểu mãn Lụt sớm tế H Lụt vụ 2.2 Hằng năm loại lụt vào nhà ơng/bà: h Lụt tiểu mãn in Lụt sớm Lụt vụ cK 2.3 Trong năm 2013 có trận lụt vào nhà ơng/bà:…… lần 2.4 Mức lụt cao vào nhà ơng/bà:… mét họ 2.5 Thời gian trận lụt kéo dài nhất:…….ngày Chú ý: - Lụt tiểu mãn lụt thường có cấp lụt nhỏ (từ báo động trở xuống) thường Đ ại xảy vào tháng 4-5 âm lịch, lúc mà lúa chin chưa thu hoạch nên gây thiệt hại lớn sản xuất nơng nghiệp vụ hè – thu - Lụt sớm lụt thường xảy vào tháng 7-8 âm lịch với cấp lụt khơng (từ cấp đến ng báo động báo động 2, gây thiệt hại cho sản xuất nơng nghiệp lúc mùa vụ thu hoạch xong ườ - Lụt vụ lụt thường xảy vào tháng 9-10-11 âm lịch hệ bão áp thấp nhiệt đới từ biển đơng Thường có cấp lụt lớn từ báo động 2, báo Tr động báo động , thường gây thiệt hại cho người cải hộ gia đình SVTH: Hồ Thị Ngọc 38 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu Phần III Thiệt hại lụt gây 3.1 Thiệt hại lụt tới nhà ở: Lũ lụt năm 2013 có gây thiệt hại tới nhà ơng/bà khơng? Có Khơng uế Nếu có ảnh hưởng nào? Loại tài sản Chi phí cho việc phục hồi, sửa chữa, thay tế H Mái nhà Tường nhà Nền nhà h Nhà bếp cK 3.2 Thiệt hại tới tài sản: in Khác :…………… Lũ lụt năm 2013 có gây thiệt hại tới tài sản gia đình ơng/bà khơng? họ Có Khơng Nếu có ảnh hưởng nào? Loại tài sản % thiệt hại Thiệt hại tiền (nghìn đồng) Đ ại Giường Bàn ghế Tủ ng Tivi ườ Xe máy Tủ lạnh Tr Khác :………………… 3.3 Thiệt hại tới sản xuất nơng nghiệp: Lũ lụt năm 2013 có gây thiệt hại tới sản xuất nơng nghiệp gia đình ơng/bà khơng? Có SVTH: Hồ Thị Ngọc Khơng 39 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu Nếu có ảnh hưởng nào? Diện tích Năng suất TB % thiệt Tổng thiệt Thiệt hại tình gieo trồng khơng bị hại hại thành tiền (m2) lụt (tạ/năm/sào) (nghìn đồng) (tạ/năm/sào) A A*5 uế Loại Lúa tế H Hoa màu h 3.4 Thiệt hại tới vật ni: in Lũ lụt năm 2013 có gây thiệt hại tới vật ni ơng/bà khơng? Có Khơng cK 3.5 Thiệt hại tới ngành nghề phi nơng nghiệp: Gia đình ơng/ bà có sản xuất phi nơng nghiệp khơng? Có Khơng Thu nhập/ngày Đ ại Ngành/nghề họ Nếu có ảnh hưởng nào? (nghìn đồng) Thợ nề Số ngày nghỉ Thiệt hại lụt việc/ tháng lụt/tháng (nghìn đồng) ng Thợ may Số ngày làm Bn bán ườ Nghề khác: Tr ………… 3.6 Lũ lụt năm 2013 có mang lại phù sa cho đồng ruộng ơng/bà khơng ? Có Khơng 3.7 Lũ lụt năm 2013 có đem lại nguồn lợi thủy sản từ thượng nguồn khơng? Có SVTH: Hồ Thị Ngọc Khơng 40 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu 3.8 Lũ lụt năm 2013 có góp phần làm mơi trường đưa rác thải, chất thải, dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu, rơm đồng ruộng….khơng? Có Khơng 3.9 Lũ lụt năm 2013 có góp phần tiêu diệt loại động vật có hại đồng ruộng Khơng tế H Có uế chuột, sâu bọ khơng? Tr ườ ng Đ ại họ cK in h XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! SVTH: Hồ Thị Ngọc 41 GVHD: Ths Tơn Nữ Hải Âu tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ cK in h Hình 1: Nhiều nhà cửa bị trơi lũ Tr ườ ng Hình 2: Ruộng ngơ bị ngập úng lũ lụt Hình 3: Một đoạn đường bị hư hỏng nặng sau trận lũ qua SVTH: Hồ Thị Ngọc 42
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của lũ lụt năm 2013 đến kinh tế tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Ảnh hưởng của lũ lụt năm 2013 đến kinh tế tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Ảnh hưởng của lũ lụt năm 2013 đến kinh tế tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay