Ảnh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi đến sự hài lòng của người lao động tại công ty CP CBLS Hương Giang – Huế.

95 129 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:20

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế -  - Đề tài: ại họ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY Đ CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯƠNG GIANG - HUẾ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S Lê Thò Phương Thảo Lê Thò Thắm Lớp: K44A QTKDTH Huế 05/2014 Lời Cảm Ơn Để hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Ảnh hưởng lãnh đạo chuyển đổi đến hài lòng người lao động cơng ty CP CBLS Hương Giang – Huế”, tơi nhận giúp đỡ từ nhiều phía khác Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, phòng Đào tạo - cơng tác Sinh viên tạo điều kiện trực tiếp gián tiếp giúp tơi trước q trình thực tập hồn thành khóa tế H uế luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn q Thầy, Cơ giáo tận tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức q báu suốt q trình học Đại học Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Lê Thị Phương Thảo, người tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm q báu giúp tơi hồn thành ại họ cK in h đề tài cách tốt Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Q Cơng ty CPCB LS Hương Giang tiếp nhận tơi thực tập, xin cảm ơn tất anh chị làm việc cơng ty nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực tập thực đề tài Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người thân Đ nhiệt tình giúp đỡ, động viên tơi suốt thời gian thực tập nghiên cứu đề tài Sinh viên Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1.Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1.Mục tiêu chung 2.1.2.Mục tiêu cụ thể 2.2.Câu hỏi nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 tế H uế 3.1.Đối tượng nghiên cứu .2 3.2.Phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu .3 4.1.Phương pháp thu thập liệu ại họ cK in h 4.2.Phương pháp xử lý phân tích số liệu 4.2.1.Phương pháp xử lý số liệu .5 4.2.2.Phương pháp phân tích số liệu 5.Kết cấu PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đ 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm lãnh đạo 1.1.2 Thuật lãnh đạo theo số lý thuyết kinh điển (Classical Leadership) .9 1.1.2.1 Lý thuyết lãnh đạo đặc tính cá nhân (Trait theories) 11 1.1.2.2 Lý thuyết lãnh đạo qua cách hành xử (Behavioural theories) 12 1.1.2.3 Lý thuyết lãnh đạo thời tạo nên ( Contingency theories) 14 1.1.2.4 Vai trò lãnh đạo quyền lực (Leadership with Authority) 17 1.1.2.5 Lý thuyết lãnh đạo qua hấp lực (Charisma) 17 1.1.3 Thuyết lãnh đạo chuyển đổi (Transformational Leadership) 19 1.1.4 Các nhân tố lãnh đạo chuyển đổi 21 SVTH: Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp 1.1.4.1 Lãnh đạo hấp dẫn hành vi phẩm chất 21 1.1.4.2 Lãnh đạo truyền cảm hứng 22 1.1.4.3 Lãnh đạo khuyến khích thơng minh 23 1.1.4.4 Lãnh đạo quan tâm đến cá nhân 24 1.2 Lý thuyết hài lòng người lao động 25 1.2.1 Khái niệm hài lòng .25 1.2.2 Thang đo hài lòng (sự thỏa mãn) 25 1.2.3 Mối quan hệ lãnh đạo hài lòng: 26 1.2.4 Mơ hình nghiên cứu 26 tế H uế Hình 1: Mơ hình nghiên cứu 27 1.3 Cơ sở thực tiễn 27 1.3.1 Cơ sở thực tiễn 27 1.3.2 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan .28 ại họ cK in h CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CP CBLS HƯƠNG GIANG 30 2.1 Giới thiệu khái qt cơng ty CP CBLS Hương Giang 30 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Cơng ty 31 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Cơng ty .31 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy Cơng ty 33 Đ 2.2 Thực trạng kinh doanh sản xuất Cơng ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang – Thừa Thiên Huế qua năm 2012 - 2013 35 2.2.1 Tình hình lao động Cơng ty 35 2.2.2 Tình hình nguồn vốn Cơng ty 37 2.2.3 Kết hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty đạt qua năm (2011 - 2013) 39 2.3 Phân tích ảnh hưởng lãnh đạo chuyển đổi đến hài lòng người lao động cơng ty cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang Huế 41 2.3.1 Cơ cấu mẫu điều tra 41 2.3.1.1 Cơ cấu mẫu theo giới tính .42 SVTH: Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp 2.3.1.2 Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 42 2.3.1.3 Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 43 2.3.1.4 Cơ cấu mẫu theo thâm niên cơng tác .43 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 44 2.3.3 Phân tích yếu tố lãnh đạo chuyển đổi đến hài lòng người lao động cơng ty cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang Huế 45 2.3.4.1.Đánh giá hài lòng người lao động theo nhóm “lãnh đạo quan tâm cá nhân” 50 2.3.4.2.Đánh giá hài lòng người lao động theo nhóm “hành vi lãnh đạo tế H uế truyền cảm hứng” 52 2.3.4.3.Đánh giá hài lòng người lao động theo nhóm “Lãnh đạo kích thích thơng minh” 53 2.3.4.4.Đánh giá hài lòng người lao động theo nhóm “Phẩm chất lãnh đạo” 55 ại họ cK in h 2.3.5 Phân tích hồi quy yếu tố lãnh đạo tạo thay đổi đến mức độ hài lòng người lao động 56 2.3.5.1 Mơ hình hồi quy bội điều chỉnh .56 2.3.5.2 Kiểm định hệ số tương quan Pearson 57 2.3.5.3 Phân tích hồi quy đa biến 59 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO .63 MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THƠNG QUA CÁC YẾU TỐ Đ CỦA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠNG TY 63 CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN HƯƠNG GIANG HUẾ 63 3.1 Định hướng 63 3.2 Giải pháp nâng cao hài lòng người lao động cơng ty CP CBLS Hương Giang Huế thơng qua yếu tố lãnh đạo chuyển đổi 65 3.2.1 Giải pháp nâng cao hài lòng yếu tố lãnh đạo quan tâm cá nhân 66 3.2.2 Giải pháp nâng cao hài lòng yếu tố hành vi lãnh đạo truyền cảm hứng 67 3.2.3 Giải pháp nâng cao hài lòng yếu tố lãnh đạo kích thích thơng minh 68 3.2.4 Giải pháp nâng cao hài lòng yếu tố phẩm chất lãnh đạo 69 SVTH: Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp 3.2.5 Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hài lòng người lao động cơng ty CP CBLS Hương Giang .69 3.2.5.1 Trao cho người quyền tự chủ nhiều 69 3.2.5.2 Khuyến khích hoạt động tập thể .70 3.2.5.3 Quan tâm tới sức khỏe người lao động 70 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Kết luận .71 Kiến nghị 72 Hạn chế đề tài đề xuất cho nghiên cứu tương lai .74 Đ ại họ cK in h tế H uế TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 SVTH: Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Quyết định UBND : Ủy ban nhân dân TSCĐ : Tài sản cố định CCDC : Cơng cụ, dụng cụ ĐVT : Đơn vị tính HĐ : Hợp đồng LĐ : Lãnh đạo CP CBLS : Cổ phần chế biến lâm sản : Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn ại họ cK in h tế H uế QĐ Đ TSLĐ & ĐTNH SVTH: Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Mơ hình nghiên cứu 27 Hình 2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý cơng ty cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang 33 Hình 3: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 42 Hình 4: Cơ cấu mẫu theo thâm niên cơng tác 43 Hình 5: Đánh giá mức độ hài lòng theo nhóm “Lãnh đạo quan tâm cá nhân” .50 Hình 6: Kết đánh giá mức độ hài lòng theo nhóm “Hành vi lãnh đạo truyền tế H uế cảm hứng” .52 Hình 7: Kết đánh giá mức độ hài lòng theo nhóm “Lãnh đạo kích thích thơng minh” 54 Hình 8: Kết đánh giá mức độ hài lòng theo nhóm “Phẩm chất lãnh đạo” .55 Đ ại họ cK in h Hình 9: Mơ hình hồi quy hiệu chỉnh 57 SVTH: Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình lao động cơng ty CP CBLS Hương Giang Huế .36 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn cơng ty CP CBLS Hương Giang Huế qua năm 2011 – 2013 39 Bảng 3: Kết hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang Huế năm 2012 - 2013 40 Bảng 4: Tỉ lệ hồi đáp phương pháp vấn trực tiếp bảng hỏi 42 Bảng 5: Cơ cấu mẫu theo giới tính .42 tế H uế Bảng 6: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 43 Bảng 7: Kết kiểm định Cronbach’s Anpha 45 Bảng 8: Kết kiểm định KMO 46 Bảng 9: Ma trận thành phần xoay biến độc lập 47 ại họ cK in h Bảng 10: Hệ số Cronbach’s Alpha .49 Bảng 11: Kết kiểm định One- Sample T-Test đánh giá mức độ hài lòng người lao động 49 Bảng 12: Hệ số tương quan Pearson 58 Bảng 13 : Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy 59 Bảng 14: Kiểm định ANOVA độ phù hợp mơ hình hồi quy 60 Đ Bảng 13: Kiểm định hệ số tương quan mơ hình hồi quy 60 SVTH: Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực tài sản q giá doanh nghiệp, nguồn gốc cải, vật chất phát triển Các nhà quản trị doanh nghiệp ln tìm cách để thu hút nguồn nhân lực vừa có trình lực vừa có phẩm chất đạo đức tốt để linh hoạt với thay đổi mơi trường Bên cạnh đó, nhà quản trị phải biết cách để trì hài lòng nguồn nhân lực Nhà quản trị thực mục tiêu nhân q trình thực vai trò lãnh đạo tổ chức Do lãnh đạo vấn đề mang tế H uế tính sống tổ chức Đặc biệt kinh tế thị trường Việt Nam người lao động có nhiều lựa chọn nhạy cảm lãnh đạo Vậy liệu có mối quan hệ lãnh đạo với hài lòng người lao động ại họ cK in h tổ chức? Ở Việt Nam chưa có nhiều đề tài nghiên cứu ảnh hưởng lãnh đạo đến hài lòng người lao động Trong thực trạng người lao động cảm thấy khơng hài lòng với cơng việc dẫn đến xin thơi việc, nghỉ việc, nhảy việc ngày nhiều Theo nghiên cứu Aselstine & Alletson năm 2013, tiến hành khảo sát 321 doanh nghiệp, ngành sản xuất có 60 doanh nghiệp Kết cho thấy tỷ lệ Đ nghỉ việc năm 2013 trung bình vào khoảng 9% tổng số lao động cơng ty khảo sát Trong lao động ngành sản xuất nghỉ việc chiếm khoảng 6% tổng số lao động cơng ty ngành - (Nguồn: BẢN TIN TOWERS WATSON).Và Cơng ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Hương Giang – Thừa Thiên Huế cơng ty sản xuất khơng tránh khỏi tình trạng người lao động nhảy việc, nghỉ việc nêu Cơng ty đời cách 13 năm có nguồn lực khoảng 432 người, có người làm việc lâu năm thun chuyển nhiều đợt Tuy cơng ty lâu năm với số lượng nhân viên lớn chưa có điều tra hay đánh giá nhân viên hài lòng hay lòng trung thành người lao động ban quản trị cơng ty Chính vậy, để nâng cao hoạt động sản xuất kinh SVTH: Lê Thị Thắm GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp thiểu nguồn nhân lực cơng ty Tuy nguồn nhân lực cơng ty đảm bảo hiệu SXKD Về mặt thực tiễn: - Nghiên cứu góp phần đo lường thang đo lãnh đạo chuyển đổi hài lòng người lao động, góp phần việc áp dụng hiệu việc nâng cao mức độ hài lòng cơng ty cổ phần CBLS Hương Giang - Theo thấy lãnh đạo chuyển đổi thực có tác động tích cực đến hài lòng người lao động - Bên cạnh đề tài thực tiễn lãnh đạo chuyển đổi Cơng vào tính bẩm sinh nhà quản trị tế H uế ty chưa thực cách chủ động, rõ nét mà phần lớn phụ thuộc nhiều - Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận hài lòng nhân viên doanh nghiệp ại họ cK in h Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu kết hợp với lý luận thực trạng nguồn nhân lực cơng ty khẳng định lại lần việc đánh giá hài lòng lao động việc cần thiết Trong đề tài này, việc sâu vào nghiên cứu hài lòng người lao động ảnh hưởng lãnh đạo, tơi mạnh dạn đưa số đề xuất phù hợp với thực tế cơng ty để góp phần nâng cao hài lòng người lao động cơng ty Nhận thấy nghiên cứu lần đầu cơng ty mức độ thỏa mãn Đ cơng nhân nên phần đưa số ý kiến góp ý cho lãnh đạo cơng ty để họ có sở thực thi biện pháp nhằm nâng cao hài lòng người lao động Quản trị nhân lĩnh vực khó khăn, phức tạp, đòi hỏi ln phải nghiên cứu tìm tòi sáng tạo khơng ngừng nhằm tìm giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp Kiến nghị Trong q trình thực tập nghiên cứu đề tài, tơi xin có số kiến nghị cơng ty để làm tăng hài lòng người lao động cơng ty: - Đối với quyền địa phương: SVTH: Lê Thị Thắm 72 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp + UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần có sách quan tâm đến hoạt động cơng ty địa bàn như: Tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty thủ tục pháp lý giao dịch, thực hoạt động kinh doanh Hỗ trợ, tạo điều kiện để cơng ty tiếp xúc với nguồn vốn, hội kinh doanh + Tỉnh Thừa Thiên Huế nên có nhiều sách khuyến khích người dân trồng rừng mở rộng quy mơ trồng rừng nhằm cung cấp nguồn ngun liệu cho ngành nghề cơng ty - Đối với cơng ty: Qua nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng người lao động cao, tế H uế nhiên cơng ty cần phải quan tâm để nâng cao mức độ hài lòng người lao động nữa, từ ổn định lực lượng lao động tránh tượng người lao động khơng hài lòng rời bỏ cơng ty Cơng ty cần thực kiến nghị sau : + Cơng ty nên sớm vạch kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có hiệu cao ại họ cK in h nhằm đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty + Cơng ty nên có chiến lược liên kết chặt chẽ với trường đào tạo để thu hút nguồn lao động + Phát huy truyền thống cơng ty, tạo mơi trường làm việc chun nghiệp, giao tiếp ứng xử văn hóa tồn thể cơng ty + Thường xun tìm hiểu sống nhu cầu người Khuyến khích nhân viên tham gia hoạt động thể thao để giữ gìn sức khỏe Đ + Tổ chức tour du lịch gia đình nhằm hàn gắn quan hệ người cơng ty Đồng thời hội để cơng ty nhà lãnh đạo hiểu biết rõ nhân viên + Tạo điều kiện cho nhân viên học hỏi phát triển : Cơng việc khơng mang đến nguồn thu nhập Cơng việc hội để nhân viên học hỏi phát triển Điều mà người lao động quan tâm khơng phải lương thưởng mà hội phát triển cấp cơng nhận lực Cơng ty nên tổ chức khóa học nâng cao nghiệp vụ kỹ cho người, khuyến khích người học hỏi kỹ Khơng học hỏi điều làm nhiệm vụ khiến người dễ chán nản đánh động lực làm việc SVTH: Lê Thị Thắm 73 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp Hạn chế đề tài đề xuất cho nghiên cứu tương lai Do điều kiện thời gian số khó khăn khác nên đề tài nghiên cứu tồn số hạn chế định cần khắc phục nghiên cứu Một là, đề tài nghiên cứu điều tra chủ yếu người lao động nên kết chưa xác phản ánh thực tế doanh nghiệp Hai là, đối tượng điều tra đề tài người lao động làm việc cơng ty Trong khi, người nghỉ việc cơng ty có nhiều bất mãn với cơng ty khơng có điều kiện điều tra nên đối tượng điều tra thiếu tính đại diện Ba là, nghiên cứu xét đến ảnh hưởng nhân tố thuộc lãnh đạo tạo tế H uế thay đổi mà chưa xét đến yếu tố khác như: văn hóa, xã hội, chế độ phúc lợi, lương bổng… Vì thế, đề xuất cho nghiên cứu tương lai liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng người lao động cụ thể sau: ại họ cK in h - Nghiên cứu cần bổ sung thêm yếu tố tác động : Giới tính, phận chun mơn, gia đình, văn hóa xã hội… vào mơ hình để xác định mối tương quan yếu tố đến mức độ hài lòng người lao động - Nếu có điều kiện nên thực điều tra nghiên cứu người lao động Đ nghỉ việc cơng ty SVTH: Lê Thị Thắm 74 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê Nguyễn Đình Thọ (2008), Nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh – Thực trạng giải pháp, NXB Văn hóa – Thơng tin Nguyễn Khắc Duy (2006), Đo lường mức độ hài lòng học viên Cao học chất lượng giảng dạy, Luận văn thạc sĩ Kinh Tế, Đại học Mở K1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2008), Ảnh hưởng phong cách lãnh đạo đến ý thức Đại học Kinh tế Tp.HCM tế H uế gắn kết nhân viên tổ chức, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Quản trị Kinh doanh, Nguyễn Thị Kim Ánh (2010), Đo lường thỏa mãn cơng việc người lao động Cơng ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar, Luận văn thạc sỹ ại họ cK in h PGS TS Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Giáo dục Ths Bùi Văn Chiêm, Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Huế Towers Watson (2011), Khảo sát lương phúc lợi Towers Watson Việt Nam năm 2012, Towers Walson, http://www.towerswatson.com/research/4908 truy cập ngày 27/9/2012 Trần Kim Dung (2005), Nhu cầu, thỏa mãn nhân viên mức độ gắn kết tổ chức, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đ 10 Trần Kim Dung & Nguyễn Thị Mai Trang (2005), Ảnh hưởng văn hóa tổ chức phong cách lãnh đạo đến kết làm việc nhân viên lòng trung thành họ tổ chức, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Khoa Quản trị Kinh Doanh, Đại học Kinh tế Tp.HCM, MS: B2006-09-06 SVTH: Lê Thị Thắm 75 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU PHỎNG VẤN Số phiếu: ……………… Chào anh/chị! Tơi sinh viên ngành QTKD - Trường ĐHKT Huế Hiện tơi thực đề tài nghiên cứu với nội dung: “Ảnh hưởng lãnh đạo chuyển đổi đến hài lòng người lao động cơng ty cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang Huế” Những ý kiến đóng góp anh/chị thơng tin quan trọng giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Mọi thơng tin anh/chị cung cấp giữ bí mật phục vụ tế H uế cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! -o0o Phần 1: THƠNG TIN CÁ NHÂN ại họ cK in h Anh chị vui lòng đánh dấu “X” vào lựa chọn thích hợp Anh/chị làm việc cơng ty bao lâu: □ Dưới năm □ Từ 3-5 năm □ Từ 1-3 năm □ Trên năm Độ tuổi anh/chị: □ < 25 tuổi □ Từ 41-55 tuổi □ Từ 25-40 tuổi □ Trên 55 tuổi Đ Trình độ chun mơn: □ Đại học, Đại học □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Lao động phổ thơng Giới tính anh/chị: □ Nam □ Nữ Phần 2: NỘI DUNG CHÍNH Anh/chị cho biết hài lòng anh/chị lãnh đạo cơng ty cách KHOANH TRỊN vào anh/chị chọn với tiêu chí sau: Rất khơng đồng ý SVTH: Lê Thị Thắm Khơng đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý 62 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp Các tiêu chí đánh giá Mức độ đồng ý Lãnh đạo hấp dẫn phẩm chất 1.Anh chị cảm thấy tự hào hãnh diện làm việc họ Lãnh đạo anh chị người biết hi sinh lợi ích cá nhân cho điều tốt đẹp tổ chức, cơng ty 5 Họ có hành động khiến anh/chị ngưỡng mộ Anh chị cảm thấy họ người có quyền lực ln tự tin Lãnh đạo hấp dẫn hành vi họ tế H uế Lãnh đạo anh/chị cho anh chị biết niềm tin giá trị Lãnh đạo anh/chị ln quan tâm tới khía cạnh đạo đức kết định liên quan đến đạo đức Lãnh đạo anh/chị ln nhấn mạnh tầm quan trọng anh/chị ại họ cK in h việc hồn thành sứ mạng tổ chức Lãnh đạo anh/chị giúp anh chị thấy rõ tầm quan trọng việc hồn thành nhiệm vụ, mục tiêu 5 5 Lãnh đạo truyền cảm hứng Lãnh đạo anh/chị ln nói với anh chị cách lạc quan tương lai tổ chức, cơng ty Đ 10 Lãnh đạo anh chị ln truyền đạt nhiệt tình kinh nghiệm nhằm giúp anh/chị hồn thành cơng việc thành cơng 11 Lãnh đạo anh/chị giúp anh/chị thấy thách thức cơng việc 12 Lãnh đạo anh/chị ln thể tin tưởng anh/chị tổ chức đạt mục tiêu đề 5 5 Lãnh đạo kích thích thơng minh 13 Lãnh đạo anh/chị ln nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh khác 14 Lãnh đạo anh/chị ln tìm phương pháp giải quết SVTH: Lê Thị Thắm 63 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp cho vấn đề cũ 15 Lãnh đạo anh/chị ln tìm kiếm hướng khác giải vấn đề 16 Lãnh đạo anh chị ln xem xét lại tính phù hợp giả định vấn đề nêu 5 Lãnh đạo quan tâm cá nhân 17 Lãnh đạo anh chị ln hướng dẫn, bảo tận tình cho anh/chị 18 Lãnh đạo đối xử với anh/chị cá nhân cấp tế H uế với cấp hay chủ với người làm th 19 Họ ln quan tâm tới nhu cầu, khả khát vọng anh chị 20 Lãnh đạo anh/chị ln hổ trợ giúp đỡ anh/chị phát triển Sự hài lòng ại họ cK in h điểm mạnh 5 5 21 Anh/chị cảm thấy cơng ty nơi tốt để làm việc 22 Anh/chị cảm thấy vui chọn cơng ty làm việc 23 Anh/chị cảm thấy cơng ty mái nhà thứ hai 24 Nếu chọn lại nơi làm việc anh/chị chọn cơng ty 25 Nhìn chung, anh chị cảm thấy hài long làm việc Đ Theo anh/chị cơng ty lãnh đạo cần phải làm để nâng cao hài lòng người lao động Xin cám ơn tham gia nhiệt tình anh/chị SVTH: Lê Thị Thắm 64 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục Kiểm định phân phối chuẩn hài lòng người lao động Biến quan Yếu tố sát C1 Kolmogorov- Asymp.Sig Smirnov Z ( 2- tailed) 1.Anh chị cảm thấy tự hào hãnh diện 4.018 000 làm việc họ C2 Lãnh đạo anh chị người biết hi sinh 3.839 000 lợi ích cá nhân cho điều tốt đẹp C3 Họ có hành động khiến anh/chị 3.566 ngưỡng mộ C4 Anh chị cảm thấy họ người có quyền 3.011 ại họ cK in h lực ln tự tin C5 tế H uế tổ chức, cơng ty Lãnh đạo anh/chị cho anh chị biết 4.585 000 000 000 niềm tin giá trị họ C6 Lãnh đạo anh/chị ln quan tâm tới 4.670 000 khía cạnh đạo đức kết định liên quan đến đạo đức C7 Lãnh đạo anh/chị ln nhấn mạnh 3.619 000 Đ tầm quan trọng anh/chị việc hồn thành sứ mạng tổ chức C8 Lãnh đạo anh/chị giúp anh chị thấy 4.532 000 rõ tầm quan trọng việc hồn thành nhiệm vụ, mục tiêu C9 Lãnh đạo anh/chị ln nói với anh 3.924 000 chị cách lạc quan tương lai tổ chức, cơng ty C10 10 Lãnh đạo anh chị ln truyền đạt 3.740 SVTH: Lê Thị Thắm 000 65 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp nhiệt tình kinh nghiệm nhằm giúp anh/chị hồn thành cơng việc thành cơng C11 11 Lãnh đạo anh/chị giúp anh/chị thấy 3.589 000 thách thức cơng việc C12 12 Lãnh đạo anh/chị ln thể 3.965 000 tin tưởng anh/chị tổ chức đạt mục tiêu đề C13 13 Lãnh đạo anh/chị ln nhìn vấn 4.249 000 đề từ nhiều khía cạnh khác 14 Lãnh đạo anh/chị ln tìm 3.927 tế H uế C14 000 phương pháp giải quết cho vấn đề cũ C15 15 Lãnh đạo anh/chị ln tìm kiếm 4.165 000 đề C16 ại họ cK in h hướng khác giải vấn 16 Lãnh đạo anh chị ln xem xét lại 4.147 000 tính phù hợp giả định vấn đề nêu C17 17 Lãnh đạo anh chị ln hướng dẫn, 3.225 000 bảo tận tình cho anh/chị 18 Lãnh đạo đối xử với anh/chị cá 4.062 Đ C18 000 nhân cấp với cấp hay chủ với người làm th C19 19 Họ ln quan tâm tới nhu cầu, khả 3.369 000 khát vọng anh chị C20 20 Lãnh đạo anh/chị ln hổ trợ 3.484 000 giúp đỡ anh/chị phát triển điểm mạnh (Nguồn: Xử lý số liệu SPSS) SVTH: Lê Thị Thắm 66 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 3: HỆ SỐ CRONBACH’S ANPHA Item-Total Statistics lam viec cung ho lanh dao biet hy sinh loi ich ca nhan co nhung hanh dong lam anh chi nguong mo cam thay LD la nguoi Corrected Item- Cronbach's if Item Variance if Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 72.21 78.383 528 902 71.94 77.473 561 901 72.04 75.504 588 900 71.95 73.319 717 896 78.976 489 902 71.96 77.838 578 901 71.90 77.412 498 902 71.88 78.724 427 904 ại họ cK in h co quyen luc Scale tế H uế thay tu hao va hanh dien Scale Mean LD chi cho anh chi biet niem tin va gia tri cua 72.02 ho LD quan tam toi khia canh dao duc Đ LD luon nhan manh tam quan cua anh chi hoan su mang CT LD giup anh chi thay duoc tam quan cua hoan nhiem vu, muc tieu SVTH: Lê Thị Thắm 67 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp LD luon noi cach lac quan ve tuong lai cua 71.96 76.558 539 901 78.069 456 903 75.080 620 899 CT LD truyen dat nhiet tinh nhung kinh nghiem cua 71.88 ho LD giup anh chi thay duoc thach thuc 71.94 LD tin tuong anh chi va to chuc se dat duoc muc 71.82 tieu LD luon nhin van de tu 72.05 77.778 480 903 79.153 458 903 ại họ cK in h nhieu khia canh tế H uế cong viec LD luon tim phuong 72.11 80.243 344 906 huong giai quyet khac 72.01 77.054 569 900 77.933 537 901 73.900 677 897 76.639 572 900 phap giai quyet moi LD luon tim nhung Đ LD luon xem xet tinh phu hop cua cac gia 71.96 dinh LD luon huong dan chi bao tan tinh cho moi 72.07 nguoi LD doi xu voi anh chi nhu mot ca nhan hon la 71.94 cap tren voi cap duoi SVTH: Lê Thị Thắm 68 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp LD quan tam toi nhu cau kha nang va khat 72.30 74.379 665 898 77.148 492 903 vong cua moi nguoi LD luon ho tro, giup anh chi phat trien diem 72.22 Đ ại họ cK in h tế H uế manh SVTH: Lê Thị Thắm 69 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 4: XOAY NHÂN TỐ Rotated Component Matrixa Component thay tu hao va hanh dien lam viec cung ho 350 co nhung hanh dong lam anh chi nguong mo 333 204 521 256 cam thay LD la nguoi co quyen luc 374 539 346 266 LD chi cho anh chi biet niem tin va gia tri cua ho LD quan tam toi khia canh dao duc 596 538 207 200 516 425 tế H uế LD luon nhan manh tam quan cua anh chi hoan su mang CT 759 366 633 -.117 166 LD giup anh chi thay duoc tam quan cua hoan nhiem vu, muc tieu ại họ cK in h LD luon noi cach lac quan ve tuong lai cua CT 507 272 178 111 602 503 LD giup anh chi thay duoc thach thuc cong viec 241 562 300 229 LD tin tuong anh chi va to chuc se dat duoc muc tieu 309 647 115 LD luon nhin van de tu nhieu khia canh 367 LD luon tim phuong phap giai quyet moi -.117 215 146 643 LD luon tim nhung huong giai quyet khac 653 219 610 407 241 LD luon huong dan chi bao tan tinh cho moi nguoi 700 187 289 240 Đ LD luon xem xet tinh phu hop cua cac gia dinh 333 611 LD doi xu voi anh chi nhu mot ca nhan hon la cap tren voi cap 608 326 113 165 duoi LD quan tam toi nhu cau kha nang va khat vong cua moi nguoi 777 221 183 182 LD luon ho tro, giup anh chi phat trien diem manh 804 114 169 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Lê Thị Thắm 70 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Model R Std Error of the Square Estimate R Square 774a Adjusted R 599 590 Durbin-Watson 603 1.085 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis tế H uế b Dependent Variable: anh chi cam thay hai long lam viec o cong ty ANOVAb Regression Residual Total Sum of Squares df ại họ cK in h Model Mean Square 89.235 22.309 59.629 164 364 148.864 168 F 61.356 Sig .000a a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score Đ for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: anh chi cam thay hai long lam viec o cong ty SVTH: Lê Thị Thắm 71 GVHD: Th.s Lê Thị Phương Thảo Khóa luận tốt nghiệp Coefficientsa Model (Constant) Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error Beta 3.888 046 551 047 585 293 047 311 t Sig Tolerance VIF 83.814 000 REGR factor score for 11.842 000 1.000 1.000 REGR factor score for analysis tế H uế analysis 6.288 000 1.000 1.000 score for analysis ại họ cK in h REGR factor 314 047 333 6.743 000 1.000 1.000 209 047 222 4.492 000 1.000 1.000 REGR factor score for analysis Đ a Dependent Variable: anh chi cam thay hai long lam viec o cong ty SVTH: Lê Thị Thắm 72
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi đến sự hài lòng của người lao động tại công ty CP CBLS Hương Giang – Huế., Ảnh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi đến sự hài lòng của người lao động tại công ty CP CBLS Hương Giang – Huế., Ảnh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi đến sự hài lòng của người lao động tại công ty CP CBLS Hương Giang – Huế., PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ, Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 2 Lý thuyết về sự hài lòng của người lao động, Hình 1: Mô hình nghiên cứu, CÔNG TY CP CBLS HƯƠNG GIANG, LR & HT: Lắp ráp và hoàn thiện. : Quan hệ chỉ đạo trực tiếp., Bảng 1: Tình hình lao động của công ty CP CBLS Hương Giang Huế, Bảng 13: Kiểm định các hệ số tương quan của mô hình hồi quy., Kết quả nghiên cứu cho thấy lãnh đạo tạo sự thay đổi có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động trong công ty. Như vậy muốn nâng cao sự hài lòng của người lao động, nhà lãnh đạo cần phải chú trọng đến 4 yếu tố của lãnh đạo tạo sự thay đổi theo th..., - Phẩm chất lãnh đạo, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Hạn chế của đề tài và đề xuất cho các nghiên cứu trong tương lai., Anh chị vui lòng đánh dấu “X” vào sự lựa chọn thích hợp., Phụ lục 3: HỆ SỐ CRONBACH’S ANPHA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay