NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (CÓ ĐÁP ÁN)

98 460 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:14

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (Mà ĐỀ 01) Câu : Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 2i B điểm biểu diễn số phức z’ = -2 -3i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x B Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y =- x C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O = − Tính ( ̅) ta kết quả: Câu : Cho 16 − 30 A 25 − B 25 + C 16 + 30 D Câu : Tìm số phức z thoảmãn( − 1)( ̅ + ) số thực mô đun z nhỏ nhất? 4 B z=2i C D + = + =1+ 5 5 Câu : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  i  z  i  một: = A A Đường tròn B Đường Hypebol C Đường elip Câu : Gọi A, B, C điểm biểu diễn cho số phức Chọn kết luận nhất: D Hình tròn = −1 + ; = −3 − ; A Tam giác ABC cân B Tam giác ABC vuông C Tam giác ABC vuôngcân D Tam giác ABC =4+ Câu : Cho z1   2i; z2   i , tính : z1  z1 z A 52 B C 20 14 D 130 D   2i  D z4 Câu : Số số sau số ảo: A  3i  3i B   3i   3i  C  C z  13    3i   3i  Câu : Thu gọn z = (2 + 3i)(2 – 3i) ta được: A z  9i B z   9i Câu : Cho số phức z thỏa mãn z  z  6; z.z  25 Số giá trị z thỏa mãn là: A Câu 10 : Gọi ; là: A 13 B C nghiệm phức phương trình B √23 D + √3 + = Khi A= C 23 D + có giá trị √13 Câu 11 : Trong khẳng định sau, khẳng định sau không A Tập hợp số thực tập số phức B Nếu tổng hai số phức số thực hai số số thực C Hai số phức đối có hình biểu diễn hai điểm đối xứng qua gốc tọa độ O D Hai số phức liên hợp có hình biểu diễn hai điểm đối xứng qua Ox Câu 12 : Tìm số phức z thoả mãn ( − 1)( ̅ + ) số thực mô đun z nhỏ nhất? 4 C D + =1+ = + 5 5 Câu 13 : Biết nghịch đảo số phức z số phức liên hợp nó, kết luận sau, kết luận đúng: A z=2i A z 1 Câu 14 : Cho B = − Tính A = B z số ảo C z  1 D zR ( − ̅) ta đượckếtquả: −6 B −3 C −3 D Câu 15 : Thu gọn z = i(2 – i)(3 + i) ta được: A z   5i B z 6 C z   7i D z  5i Câu 16 : Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = + 3i, z2 = + 5i, z3 = + i Số phức với điểm biểu diễn D cho tứ giác ABCD hình bình hành là: A z  1  5i B z 5i C z   3i D z  3  3i Câu 17 : Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức z’ = + i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung Câu 18 : Tìm phần ảo số phức z biết: z  (3  2i )2  (4  i) A 11 B C -11 D -3 Câu 19 : Tình(1 − ) ta đượckếtquả: 4+4 A −4 − B 4−4 C D Câu 20 : Tìm số phức w nghịch đảo số phức z biết: z  3(2  3i )2  A w 7  i 746 373 B w  i 746 373 C w 7  i 746 373 D w  14  36i D z  1  3i Câu 21 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy Điểm A(-1;3) biểu diễn số phức : A z  1 3i B z   3i Câu 22 : Gọi ; nghiệm phức phương trình −3 số phức có mô đun là: A √13 B 2√13 C z   3i + (1 − ) − 2(1 + ) = Khi C √20 D = + Câu 23 : Cho số phức z = x + yi (x, y  R) Tập hợp điểm biểu diễn z cho z  i số thực zi âm A Các điểm trục hoành với -1 < x < B Các điểm trục tung với -1 < y <  x  1 C Các điểm trục hoành với  x  y  1 D Các điểm trục tung với  y  Câu 24 : Gọi z số phức thoả mãn + ̅ = − Mô đun z là: 5√3 2√37 2√51 B D C √13 3 Câu 25 : Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức z’ = -2 + 5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứngvới qua gốc tọa độ O C Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung D Hai điểm A B đối xứngvới qua đường thẳng y = x Câu 26 : Cho số phức z = + 7i số phức liên hợp z có điểm biểu diễnlà: A (6;7) B (-6;7) C (6;-7) Câu 27 : Số phức nghịch đảo Số phức z = A  i 4 B -1 + D (-6;-7) 3i là: 3i C  i 2 D + 3i Câu 28 : Trong C, phương trình (iz)( z - + 3i) = cónghiệm là: A z   z   3i  B  z  2i  z   3i  C  z  i  z   3i  z   z   3i  D Câu 29 : Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Số phức z = a + bi biểu diễn điểm M(a; b) mặt phẳng phức Oxy B Số phức z = a + bi có số phức đối z’ = a - bi a  C Số phức z = a + bi =   b  D Số phức z = a + bi có môđun a  b Câu 30 : Gọi A, B, C, D điểm biểu diễn cho số phức ; = −2 Chọn kết luận nhất: = − ; = + ; A ABCD hình bình hành B ABCD hình chữ nhật C ABCD hình vuông D ABCD hình thoi Câu 31 : Gọi M, N, P điểm biểu diễn cho số phức = + ; = − ; =1+ =6 M, N, P đỉnh tam giác có tính chất: A Đều B Cân Câu 32 : Cho số phức = √ C Vuông Số phức liên hợp z là: √3 C + √3 − 2 Câu 33 : Cho số phức z = a + bi Tìm mệnh đề mệnh đề sau A − √3 D Vuông cân B D √3 + 2 A z2  z B z - z = 2a C z + z = 2bi D z z = a2 - b2 C D Câu 34 : Điểm M (1;3) điểm biểu diễn số phức : A B z  1  3i Câu 35 : số phức z  2 i z2 z  1  3i = − có dạng lượng giác là: A 2( C √2( + ) B 2√2[cos ] + D + ) 2√2[cos − + 4 Câu 36 : Tập hợp điểm M biểu diễn cho số phức z thoả mãn | − | + | + | = 10 là: A Đường tròn B Đường thẳng Câu 37 : Tìm số phức z thoả mãn: C Đường parabol B  i 4 B D Đường elip 11 − 13 13 = − 21 21 C Câu 39 : Số phức nghịch đảo số phức z = A ] = = A +2−3 =5−2 25 31 B + 196 196 171 147 C D = − 113 113 Câu 38 : Số phức z thỏa mãn iz   i  có phần thực bằng: A − D 3i  i 2 C -1 + D + 3i 3i Câu 40 : Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức z’ = -3 + 5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành Câu 41 : Gọi A, B, C, D điểm biểu diễn cho số phức ; = −2 Chọn kết luận nhất: = − ; = + ; A ABCD hình thoi B ABCD hình chữ nhật C ABCD hình vuông D ABCD hình bình hành Câu 42 : Cho số phức z thoả mãn (2 + ) + A √13 B ( ) = + Mô đun số phức √7 C =1+ = + + là: D √20 Câu 43 : Mô đun số phức z thỏa mãn phương trình (2z  1)(1  i)  (z  1)(1  i)   2i là: A Câu 44 : 2 B C D z13  z2 Cho z1   3i; z2   i, tính : ( z1  z2 ) 61 85 D 25 2 Câu 45 : Trong C cho phương trình bậc hai az + bz + c = (*) (a  0) Gọi  = b – 4ac Ta xét mệnh đề (I) Nếu  số thực âm phương trình (*) vô nghiệm (II) Nếu   phương trình có hai nghiệm số phân biệt (III) Nếu  = phương trình có nghiệm kép A 85 B 85 C Trong mệnh đề có A Có hai mệnh đề B Có mệnh đề C Cả ba mệnh đề D Không có mệnh đề Câu 46 : Trongc ác kết luận sau, kết luận sai? A Mô đun số phức z số thực không âm B Mô đun số phức z số phức C Mô đun số phức z số thực D Mô đun số phức z số thực dương Câu 47 : Cho phương trình sau  z  i 4  z  Có nhận xét số nhận xét sau phương trình vô nghiệm trường số thực R 2.Phương trình vô nghiệm trường số phức phương trình nghiệm thuộc tập hợp số thực phương trình có bốn nghiệm thuộc tập hợp số phức phương trình có hai nghiệm số phức 6.Phương trình có hai nghiệm số thực A B C Câu 48 : Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn D zi số thực là: zi A Trục hoành trục tung B Trục hoành trục tung bỏ điểm A(0;1) C Trục tung D Trục hoành Câu 49 : Gọi A điểm biểu diễn số phức z = +2i B điểm biểu diễn số phức z’=2 + 3i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung B Hai điểm A B đối xứng với qua gốc tọa độ O C Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x D Hai điểm A B đối xứng qua trục hoành Câu 50 : số phức z = – 3i có điểm biểu diễn là: A (2;3) B (2;-3) C (-2;-3) D (-2;3) Câu 51 : Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai A Cho x,y hai số phức số phức x  y có số phức liên hợp x  y B z   z    a  b2  số phức z=a+bi C Cho x,ylàhai số phức số phức x  y có số phức liên hợp x  y D Cho x,y hai số phức số phức xy có số phức liên hợp xy Câu 52 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy Giả sử điểm M biểu diễn số phức z , điểm N biểu diễn số phức z Khiđó: A Hai điểm M,N đối xứng qua trục Ox B Hai điểm M,N đối xứng qua gốc tọa độ O C Tất sai D Hai điểm M,N đối xứng qua trục Oy Câu 53 : Cho A,B,C ba điểm biểu diễn số phức Z1, Z2 , Z3 thỏa Z1  Z  Z Mệnh đề sau A O trọng tâm tam giác ABC B O tâm Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC C Tam giác ABC tam giác D Trọng tâm tam giác ABC điểm biểu diễn số phức Z1+ Z2 + Z3 Câu 54 :  3i   Cho số phức z thỏa : z  1 i A Khi mô đun số phức z  iz bằng: B 16 C 8 D C   2i D  3i Câu 55 : số phức z = 1  i 3 bằng: A  2i B Câu 56 : phương trình  4i − (5 − ) + (8 − ) = có nghiệmlà: A = + hay = −3 − B = − hay = −1 + C = + hay = −1 − D = − hay =2+ Câu 57 : Gọi ; −3 A Câu 58 : + (1 − ) − 2(1 + ) = Khi nghiệm phức phương trình số phức có mô đun là: 2√13 B C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z biết z thỏa mãn: √13 D = + √20 z   3i  là: z 4i A Đường thẳng : 3x-y-1=0 B Đường tròn tâm I(-4;1) bán kính r=1 C Đường thẳng : 3x+y-1=0 D Đường tròn tâm I(-2;3) bán kính r=1 Câu 59 : Tập hợp điểm M biểu diễn cho số phức z thoả mãn | − | + | + | = 10 là: A Đường tròn B Đường thẳng C Đường elip Câu 60 : Gọi M, N, P điểm biểu diễn cho số phức P đỉnh tam giác có tính chất: A Vuông cân B Cân C Vuông = + ; D Đường parabol = − ; = M, N, D Đều Câu 61 : Cho số phức z=1+bi , b thay đổi tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ A Đường thẳng bx+y-1=0 B Đường thẳng x-1=0 C Đường thẳng x-y-b=0 D Đường thẳng y-b=0 Câu 62 : Cho hai số phức z = a + bi; a,b  R Để điểm biểu diễn z nằm dải (-2; 2) (hình 1) điều kiện a b (H×nh 1) A 2  a  vµ b  R B a  2  b  -2 C a   b  C z D a, b  (-2; 2) Câu 63 : Tìm số phức z biết: z  3z  (3  2i)2 (1  i ) A z 17  14i B z 17  i 17  i 4 Câu 64 : Gọi A, B, C điểm biểu diễn cho số phức Chọn kết luận nhất: = −1 + ; A Tam giác ABC vuông B Tam giác ABC C Tam giác ABC vuông cân D Tam giác ABC cân D z 17  14i = −3 − ; =4+ Câu 65 : Cho số phức z thỏa mãn phương trình z  (1  9i)  (2  3i)z phần thực số phức z là: A -1 Câu 66 : Gọi là: B ; C + √3 + = Khi A= nghiệm phức phương trình A 13 B √23 D -2 C √13 + có giá trị D 23 Câu 67 : Cho điểm A, B, C, D, M, N, P nằm mặt phẳng phức biểu diễn số phức  3i, 2  2i, 4  2i,1  7i, 3  4i,1  3i, 3  2i Nhận xét sau sai A Hai tam giác ABC MNP có trọng tâm B Hai tam giác ABC MNP hai tam giác đồng dạng C A N hai điểm đối xứng qua trục Ox D Tứ giác ABCD tứ giác nội tiếp Câu 68 : Cho , , điểm biểu diễn số phức −4; ; + Với giá trị thực , , thẳng hàng? A =1 B = −2 C =2 D = −1 Câu 69 : Cho số phức z = – 4i số phức đối z có điểm biểu diễn là: A (5;-4) B (-5;-4) C (-5;4) D (5;4) Câu 70 : Thu gọn z = i + (2 – 4i) – (3 – 2i) ta được: A z = + 2i B z = + 3i C z = -1 – i D z = -1 – 2i C Z=7-i D Z=1+2i Câu 71 : Thu gọn z = i(2 - i)(3 + i) ta được: A z = + 7i Câu 72 : A B z = + 5i Cho Số phức z =   i Số phức ( z )2bằng: 2   i 2 C B  3i   i 2 D 3i Câu 73 : Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Số phức z = a + bi có Số phức đối z’ = a - bi B Số phức z = a + bi có mô đun a2  b2 a  C Số phức z = a + bi =   b  D Số phức z = a + bi biểu diễn điểm M(a; b) mặt phẳng phức Oxy Câu 74 : A Điểm biểu diễn số phức z =  3;   B  3i    ;   13 13  C  2;   D  4;  1 Câu 75 : Cho số phức z thỏa (1  2i) z  z  4i  20 Mô đun số z là: A B Câu 76 : số phức z thỏa mãn : C 10   i  z  (1  2i) z   4i D là: A z  1  5i B z   3i C z  2  3i D z   5i A z  z1 B z  z1 C z1  z D z1  z  Câu 77 : Giả sử A, B theo thứ tự điểm biểu diễn số phức z1, z2 Khi đọ dài véctơ AB bằng: Câu 78 : Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = (1 - i)(2 + i,) z2 = + 3i, z3 = -1 - 3i Tam giác ABC là: A Một tam giác cân (không đều) B Một tam giác vuông cân C Một tam giác vuông (không cân) D Một tam giác Câu 79 : Cho A = +3 ; ′ = −1 hay =6 = 2−( B + 1) Giá trị = hay Câu 80 : Tìm số phức z thoả mãn: A C 11 − 13 13 171 147 = − 113 113 = =6 C sau đểsố thực? = −2 hay =3 D = hay = −3 +2−3 =5−2 B D − 21 21 25 31 = + 196 196 = Câu 81 : Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 5i B điểm biểu diễn số phức z’ = -2 + 5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung B Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O C Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x Câu 82 : Cho số phức = A C √2[cos − có dạng lượng giác kết sau đây? √ B + + − Câu 84 : Thu gọn A Câu 85 : B √20 z  √13 ) = + Mô đun số phức + + ) (− ) = + + là: C D C z = -7 + 2i D C z =  2i D z = 11 + 6i √7  ta được: B  ( cos − 2  3i z   3i Thu gọn z = D ] Câu 83 : Cho số phức z thoả mãn (2 + ) + A √2(  3i A z = 7  2i  z  11  6i z = -1 - i ta được: B z = 11 - 6i Câu 86 : Gọi z số phức thoả mãn + ̅ = − Mô đun z là: 5√3 A B 2√51 C 2√37 D √13 Câu 87 : Cho số phức z = a - với a  R, điểm biểu diễn số phức đối z nằm đường thẳng có phương trình A y = -x B y = -2x C y = 2x D y = x Câu 88 : Xét điểm A,B,C mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số phức 4i  6i z1  , z2  1  i 1  2i  , z3  i 1 3i Nhận xét sau A Ba điểm A,B,C thẳng hàng B Tam giác ABC tam giác vuông C Tam giác ABC tam giác vuông cân D Tam giác ABC tam giác cân Câu 89 : Cho Số phức z = – 4i Số phức đối z có điểm biểu diễn là: A (-5; 4) B (5; -4) C (5;4) D (-4; 5) Câu 90 : Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện z  i  A Một hình vuông Câu 91 : B Một đường tròn Điểm biểu diễn Số phức z = C Một đoạn thẳng D Một đường thẳng  3i A    ;   13 13  B (13;13) C (2;-3) D (2;3) Câu 92 : Xét câu sau: Nếu z  z z số thực Mô đun số phức z khoảngc ách OM, với M điểm biểu diễn z Mô đun số phức z bằngsố z.z Trong câu trên: A Chỉ có câu B Cả ba câu sai C Chỉ có câu D Cả ba câu Câu 93 : Tổng i k  i k 1  i k   i k 3 , k   A Câu 94 : A B C B C i D -I Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau Số phức z = a + bi có số phức đối z’ = a - bi Số phức z = a + bi có môđun a  b Số phức z = a + bi biểu diễn điểm M(a; b) mặt phẳng phức Oxy a  D Số phức z = a + bi =   b  Câu 95 : Trong C, phương trình (2 + 3i)z = z - có nghiệm là: A   i 10 10 B  i 5 C  i 10 10 D  i 5 Câu 96 : Cho phương trình z  (2i  1)z2  (3  2i)z   Trong số nhận xét phương trình có nghiệm thuộc tập hợp số thực phương trình chỉcó nghiệm thuộc tập hợp số phức phương trình có hai nghiệm có phần thực phương trình có hai nghiệm số ảo phương trình có ba nghiệm, có hai nghiệm hai số phức liên hợp Số nhận xét sai A B C D Câu 97 : Khẳng định sau sai A phần thực phần ảo số phức z z nằm đường phân giác góc phần tư thứ góc phần tư thứ ba B Căn bậc hai số thực âm số phức C Trong tập hợp số phức , sốsố nghịch đảo D Hiệu hai số phức liên hợp số ảo Câu 98 : Trong C, phương trình z4 - = có số nghiệm là: 10 C©u 84 : Số số phức phương trình z  16  tập số phức ? A B C D C©u 85 : Trong kết luận sau, kết luận sai ? A Môđun số phức z số phức C B Môđun số phức z số thực dương Môđun số phức z số thực không âm D Môđun số phức z số thực C©u 86 : Cho số phức z  a  bi, a,b   Nhận xét sau đúng?  A  z  a b C©u 87 : Tính z1 z2  B   z  a b  C z 2 a b D z 2 a b , với z1   2i z   i A - i B 1+i C I D -i C©u 88 : Gọi z ; z hai số phức phương trình z  2z   0; z có phần ảo dương số phức   w  2z1  z z1 là: A z  11  6i B z   6i C z  12  6i D z  12  6i M (0; 3) D M ( 3; 0) D 2i C©u 89 : Tọa độ điểm M biểu diễn cho số phức z   i A M ( 3; i ) B M ( 3;1) C B Số ảo C C©u 90 : Số z  z A Số thực C©u 91 : Số số sau số thực ? A (2  i 5)  (2  i 5) B (  2i )  (  2i ) C (1  i 3)2 D i i C©u 92 : Cho số phức z  a  bi, a, b  R mệnh đề sau: Khi số z  z là:     1) Điểm biểu diễn số phức z M a;b 2) phần thực số phức z  z a  3) Môdul số phức 2z  z  9a  b 4) z  z A Số mệnh đề B Cả C Số mệnh đề D Số mệnh đề sai 84 C©u 93 : Đẳng thức đẳng thức ? A x   2t  y  3t z  3  5t  B x 2 y z3   C 3 x 2 y z 3   D 3 x   t  y   t z  t  C©u 94 : Dạng lượng giác z= +i A C       cos  -   i sin  -       6       B cos  -   i.sin  -       6       cos    i sin       6       cos    i sin       6 D C©u 95 : Giá trị biểu thức (1- i ) A 64 C 24 B Kết khác D 25 C©u 96 : Cho A, B, M điểm biểu diễn số phức 4;4i; x  3i Với giá trị thực x A, B, M thẳng hàng : A C©u 97 : x 1 B x  Tập hợp số phức phương trình z  A {0;1} C x  2 D x  1 {1  i } D {0} z z i B {0;1  i } C C©u 98 : Cho số phức z   3i , z số phức liên hợp z phương trình bậc hai nhận z , z làm số phức A C©u 99 : z  4z  13  B z  4z  13  Cho số phức tùy ý z  Xét số phức   C z  4z  13  D z  4z  13  i 2005  i z3  z  z  (z )2    (z )2  z Khi z 1 z 1 A  số ảo,  số ảo B  số ảo,  số thực C  số thực ,  số ảo D  số thực ,  số thực C©u 100 : Tập hợp điểmtrong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa z  z  A Đường thẳng x  y  x  y  B Đường thẳng 2x  y  x  2y  C Đường tròn tâm O bán kính D Đường tròn tâm O bán kính 85 ®¸p ¸n M· ®Ò : 06 01 { | ) ~ 36 { | ) ~ 71 ) | } ~ 02 ) | } ~ 37 ) | } ~ 72 { ) } ~ 03 { | ) ~ 38 { | ) ~ 73 { | ) ~ 04 ) | } ~ 39 { ) } ~ 74 { | } ) 05 { ) } ~ 40 { | ) ~ 75 { | } ) 06 ) | } ~ 41 { ) } ~ 76 { | ) ~ 07 ) | } ~ 42 { ) } ~ 77 { | ) ~ 08 { | ) ~ 43 { | ) ~ 78 { | ) ~ 09 { | } ) 44 ) | } ~ 79 { | } ) 10 { | } ) 45 { | ) ~ 80 { | ) ~ 11 ) | } ~ 46 { ) } ~ 81 ) | } ~ 12 ) | } ~ 47 { ) } ~ 82 { | } ) 13 { | ) ~ 48 ) | } ~ 83 ) | } ~ 14 { | } ) 49 { | } ) 84 ) | } ~ 15 { | } ) 50 { | } ) 85 { ) } ~ 16 { | } ) 51 { | } ) 86 { | } ) 17 { | } ) 52 { ) } ~ 87 { | ) ~ 18 { ) } ~ 53 { | ) ~ 88 { | ) ~ 19 { ) } ~ 54 ) | } ~ 89 { ) } ~ 20 { ) } ~ 55 { | } ) 90 { ) } ~ 21 { | } ) 56 { ) } ~ 91 ) | } ~ 22 { | ) ~ 57 { ) } ~ 92 { | ) ~ 23 { | } ) 58 ) | } ~ 93 { ) } ~ 24 { ) } ~ 59 { ) } ~ 94 { | ) ~ 25 { | ) ~ 60 ) | } ~ 95 { ) } ~ 26 { | ) ~ 61 ) | } ~ 96 { | ) ~ 27 ) | } ~ 62 { | } ) 97 { ) } ~ 28 ) | } ~ 63 { | ) ~ 98 ) | } ~ 29 { | ) ~ 64 ) | } ~ 99 { ) } ~ 30 ) | } ~ 65 { ) } ~ 100 { | } ) 31 { | } ) 66 { | } ) 86 32 ) | } ~ 67 { | } ) 33 { | } ) 68 { ) } ~ 34 { | } ) 69 { | } ) 35 ) | } ~ 70 { ) } ~ 87 Câu Đáp án C A C A B A A C D 10 D 11 A 12 A 13 C 14 D 15 D 16 D 17 D 18 B 19 B 20 B 21 D 22 C 23 D 24 B 25 C 26 C 27 A 28 A 29 C 30 A 31 D 32 A 33 D 34 D 35 A 88 36 C 37 A 38 C 39 B 40 C 41 B 42 B 43 C 44 A 45 C 46 B 47 B 48 A 49 D 50 D 51 D 52 B 53 C 54 A 55 D 56 B 57 B 58 A 59 B 60 A 61 A 62 D 63 C 64 A 65 B 66 D 67 D 68 B 69 D 70 B 71 A 89 72 B 73 C 74 D 75 D 76 C 77 C 78 C 79 D 80 C 81 A 82 D 83 A 84 A 85 B 86 D 87 C 88 C 89 B 90 B 91 A 92 C 93 B 94 C 95 B 96 C 97 B 98 A 99 B 100 D 90 NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (Mà ĐỀ 07) C©u : Cho số phức z   7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: A (6; 7) B (6; 7) C (6; 7) D (6; 7) C©u : Môđun số phức w  z  2z với iz  3i  bằng: 85 A B 65 55 C D C©u : Cho số phức z thỏa mãn phương trình (1  2i ).z   2i Phần ảo số phức   2iz  (1  2i ).z là: A B C D C©u : Số phức z thỏa mãn z   i  10 z z  25 là:   A z   4i z  5 B z   4i z  C z   4i z  5 D z   4i z  C©u : Cho số phức z  a  bi , số phức z có phần thực là: A a  b B a  b C a  b D a  b C©u : Cho số phức z thỏa (1  2i )2 z  z  4i  20 Môđun số z là:: A B C 10 D C©u : Cho số phức z  12  5i Mô đun số phức z A C©u : 17 C D     i Tính môđun số phức w   z  z z i Cho số phức z thỏa A B 13 13 z 1 B C D 119 : 13 C©u : Rút gọn biểu thức z  i  (2  4i )  (3  2i ) ta được: A z  –1 – i B z   2i C z  –1 – 2i D z   3i C z  2i D z  C©u 10 : Tính z  i 105  i 23  i 20  i 34 A z 0 B z   2i C©u 11 : Môđun số phức z – 2i bao nhiêu? Biết z thỏa mãn phương trình (z  2i )(z  2i )  4iz  A B 2 C D 91 C©u 12 : Cho hai số phức z   2i; z   3i Tổng hai số phức A – i B + i C – 5i D + 5i C©u 13 : Gọi z , z hai nghiệm phức phương trình 2z  4z   Giá trị biểu thức z1  z2 C©u 14 : A C©u 15 : A C©u 16 : B A Số phức z  z  C C z  D 3  4i bằng: i 16 13  i 17 17 B z  23  i 25 25  i 5 16 11  i 15 15 D z  (1  i 3)3 Cho số phức z thỏa z  Môđun số phức z  iz 1i B 2 C D 2 Cho số phức z thỏa mãn: (1  2i )(z  i )  3z  3i  Môđun số phức w  2z  z  3i z2 m 106 Giá trị m là: 26 A C©u 17 : A C©u 18 : A B Tìm bậc số phức z  B 2 16 1  i  Số phức z    1  i  D C D  9i  6i 1i 4 4i 2i 1 i    bằng: 1  i  B 2 C D i C i C©u 19 : Cho số phức z thỏa mãn (3  4i )z  (1  3i )  12  5i Phần thực số phức z A -4 B -3 C D C©u 20 : Cho số phức z  3x  10  3y  i z '   2y  5x  i Tìm số thực x, y để         z z' A x  1; y  2 B x  1; y  C x  1; y  D x  1; y  2 C©u 21 : Cho hai số phức z   2i; z   3i Xác định phần ảo số phức 3z  2z 2 A 12 B 10 C 11 D 13 C©u 22 : Môđun số phức z thỏa mãn phương trình (2z  1)(1  i )  (z  1)(1  i )   2i là: A z  2 B z  C z  D z  92 C©u 23 : Cho số phức z   i, z   4i, z   i Xét phát biểu sau (I) Mô đun số phức z1 (II) Số phức z có phần ảo (III) Mô đun số phức z (IV) Môđun số phức z1 Môđun số phức z (V) Trong mặt phẳng Oxy , số phức z biểu diễn điểm M (1;1) (VI) 3z1  z2  z số thực Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A C©u 24 : A B D (1  i )(2  i ) là:  2i Môđun số phức z  B 2 C D 2 C C©u 25 : Các số thực x, y thoả mãn 3x  y  5xi  2y –  x – y i là:  A x  ,y  7 B x  ,y  7 C  x  ,y  7 D x   , y   7 C©u 26 : Cho số phức z   i Phần thực phần ảo số phức z A -2 C©u 27 : A C©u 28 : A B C -1 D z 1 1  z i Số phức z thoả mãn hệ  là: z  i  1  z  i z  1  i B  z 1i C z  1  i  Cho phương trình  i z  (2  i )z  Modul số phức w  122 B 122 C 122 D z   i i  2z là? 1i D 122 C©u 29 : Cho số phức z   4i Môđun số phức z là: A B 41 C D C©u 30 : Gọi z , z hai nghiệm phức phương trình: z  2z  10  Giá trị biểu thức 2 A  z1  z là: 93 A A  18 B A  22 A  20 C D A  16 C©u 31 : Số phức z thỏa mãn 2z  2(z  z )   3i có phần thực là: A B C D C©u 32 : Tập hợp điểm biễu diễn số phức z thoả z  2i  đường tròn tâm I Tất giá trị m thoả khoảng cách từ I đến d: 3x + 4y – m =0 A m  12; m  13 C©u 33 : B Cho số phức z thỏa mãn A m  10; m  12 là? C m  10; m  11 D m  10; m  14 z  z  Phần thực số phức w = z2 – z là:  2i B C D C©u 34 : Trong kết luận sau, kết luận sai? A z z số thực B z  z số ảo C z  z số ảo D z  z số thực C©u 35 : Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z  (2  i )z  13  3i Phần ảo số phức z A B C 1 D C©u 36 : Căn bậc hai số phức  5i là: A z1   5i, z   5i B z1   5i, z  3  5i C z1   5i, z  3  5i D C©u 37 : A Môđun số phức   z  z 2, với (2  i ).z  B z1   5i, z  3  5i 1i   i bằng: 1i 2 C D D 2i C©u 38 : Giá trị biểu thức A  i 105  i 23  i 20 – i 34 là: A C©u 39 : A 2 B 2i   C     Số phức z thỏa mãn 2z  1  i  z  1  i   2i có phần ảo là: 1 B C D 1 C©u 40 : Phương trình bậc hai z  (1  3i )z  2(1  i )  có nghiệm là: A z1  2i, z   i B z1  2i, z  1  i C z1  2i, z  1  i D z1  2i, z2  1  i C©u 41 : Số phức z  (1  i )3 bằng: 94 C z   2i A Mô đun số phức z số phức B Mô đun số phức z số thực dương C Mô đun số phức z số thực D Mô đun số phức z số thực âm A z  2  2i B z   3i D z   4i C©u 42 : Trong kết luận sau, kết luận sai? C©u 43 : A Điểm biểu diễn số phức z   3  ;   13 13  là:  3i B (4; –1) C (2; –3) D (3; –2) C©u 44 : Cho số phức z   3i Phần thực phần ảo số phức z A -4 -3 B C -4 D -3 C©u 45 : Trong mặt phẳng Oxy, gọi A, B, C , D bốn điểm biểu diễn số phức z1   i, z2  5i, z   2i, z  1  2i Trong khẳng định sau đây, khẳng định đúng? A C Điểm M (1;2) trung điểm đoạn thẳng CD B Tam giác ABC vuông A Bốn điểm A, B, C , D nội tiếp D Tam giác ABC cân B đường tròn C©u 46 : Cho điểm A, B, C mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn số:  i;2  4i;  5i Tìm số phức biểu diễn điểm D cho tứ giác ABDC hình bình hành: A C©u 47 : A B 3  2i Số phức liên hợp z  (1  i )(3  2i )  z  53  i 10 10 B z  C 3  8i D  8i là: 3i 53  i 10 10 C z  53  i 10 10 D z   53  i 10 10 C©u 48 : Phương trình: z   3i z  2i   có nghiệm là:  A i;2  i B  i;2  5i C  8i;1  4i D i;2  5i C z   5i D z  5i C©u 49 : Rút gọn biểu thức z  i(2  i )(3  i ) ta được: A z   7i B z 6 C©u 50 : Cho số phức z  a  bi số phức z '  a ' b ' i Số phức z z ' có phần ảo là: A  aa ' bb '  B ab  a ' b ' C aa ' bb ' D ab ' a ' b 95 ®¸p ¸n M· ®Ò : 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ) ) { { { { { { ) { { ) { ) ) { { { { { ) { { { { { { | | ) | | ) ) | | | ) | ) | | ) | | ) | | ) | | | ) | } } } } } } } } } } } } } } } } } ) } } } } ) ) ) } } ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ) ) { { { { { { { ) { { { ) { ) { { { { { ) { | | | | ) ) | | | | | | | | ) | ) | | | | | | } } ) } } } ) ) ) } ) } ) } } } } ) } ) } } } ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ) 96 Câu Đáp án A A B D D B B D A 10 D 11 B 12 A 13 B 14 A 15 A 16 B 17 D 18 C 19 B 20 D 21 A 22 B 23 C 24 C 25 C 26 B 27 D 28 A 29 A 30 C 31 D 32 B 33 B 34 C 35 C 97 36 C 37 A 38 C 39 D 40 C 41 A 42 B 43 A 44 B 45 C 46 D 47 C 48 D 49 A 50 D 98 [...]... 100 A 30 NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (Mà ĐỀ 03) C©u 1 : A C©u 2 :    Tìm phần phần ảo của số phức sau: 1  1  i  1  i 210  1 B 210  1 Cho số phức z thỏa mãn z  A 8 B C 2 3   1  i     1  i 210  1 D 20  210  1 (1  3i )3 Môđun của số phức w = z  iz 1i 8 2 C D 16 8 3 C©u 3 : Số nghiệm phức z của phương trình z 2  z  0 là: A 1 B 2 C 3 D 4 C©u 4 : Cho số phức z... một số thực D Mô đun của số phức z là một số thực dương Câu 41 : Cho số phứcz = a + bi Khi đó số A 2 1 z  z là: 2   B Một số thuần ảo C Một số thực D i Câu 42 : CĐ 2009 Cho số phức z thỏa 1  i 2 (2  i)z  8  i  1  2i  z phần thực của số phức z là: A 2 Câu 43 : A B 3 C 1 D 4 2 Tập hợp các nghiệm phức của phương trình z 2  z  0 là : i; 0 B 0 C Tập hợp số ảo D i;0 Câu 44 : Cho số phức. .. diễn số phức z thỏa mãn các điều kiện sau đây, tập hợp nào là hình tròn: A 3i  z  z  2 B z  2i  3  i C z 1 i  2 D z 1 i  z Câu 97 : Trong các kết luận sau, kết luận nào sai? A Mô đun của số phức z là một số thực B Mô đun của số phức z là một số phức C Mô đun của số phức z là một số thực không âm D Mô đun của số phức z là một số thực dương Câu 98 : Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số. .. A 100 B 16 NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (Mà ĐỀ 02) 2 Câu 1 : Module của số phức z thỏa mãn z  1  i  z  1  2i là:  A B 13  C 109 D 13 91 Câu 2 : Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  10  0 Giá trị biểu thức 2 2 A  z1  z2 bằng: A 20 Câu 3 : B 15 C Tìm số phức z thỏa mãn z  (1  i)(3  2i)  A 1  2i B 4 2 D 2 2 D 1  2i 2 D z 2 3 5iz Số phức z là: 2i...  ( 2, 1)  2 2  i có tọa độ là: C M(0;2) D M( 2;0) Câu 29 : Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: a  0 A Số phức z = a + bi = 0   b  0 B Số phức z = a + bi có mô đun là a 2  b2 C Số phức z = a + bi có số phức đối z’ = a - bi D Số phức z = a + bi được biểu diễn bằng điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy Câu 30 : Cặp số (x; y) thõa mãn điều kiện (2 x  3 y  1)  ( x  2 y)i  (3x  2 y ... thành một tam giác vuông Đối xứng nhau qua trục thực D Câu 11 : Cho số phức z thỏa mãn z  i  3  2 z Mô đun của số phức 2i  1  iz bằng: A 5 B 3 C 2 D 1 17 Câu 12 : 2 Với mọi số ảo z, số z 2  z là A Số 0 B Số thực dương C Số thực âm D Số ảo khác Câu 13 : số phức z thỏa mãn z  2 z  3  2i là: 2i B 1  2i C 1  2i Câu 14 : số phức z thỏa mãn z   2  i  z  3  5i có điểm biểu diễn M, thì A... một nghiệm là z  1  i Môđun của số phức w= a+bi là: A C©u 58 : 2 4 B 2  2 C   D 3  Cho số phức z thỏa 1  i (2  i )z  8  i  1  2i z Phần thực của số phức z là: A 1 B 2 C 3 D 4 C©u 59 : Gọi z , z là 2 nghiệm của phương trình z 2  2iz  4  0 Khi đó môđun của số phức 1 2 w  (z1  2)(z2  2) là A 6 B 5 C 7 D 4 C©u 60 : Cho số phức z  1  i 3 Hãy xác định mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:... Trongtập số phức  , phương trình z 3  1  0 có bao nhiêu nghiệm? A 0 B 2 C 1 D 3 Câu 39 : Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện z  i  1 là: A Một đường thẳng B Một đoạn thẳng C Một đườngtròn D Một hình vuông Câu 40 : Trong các kết luận sau ,kết luận nào sai ? A Mô đun của số phức z là một số thực không âm B Mô đun của số phức z là một số phức C Mô đun của số ph... 2  xy C 2(1  2i)  7  8i Mô đun củasố phức w  z  i  1 1 i B 3 C 4 Cõu 66 : Số phức nghịch đảo của số phức z = 1 - D Kết quả khác D 6 3i là: A z 1 = 1 3  i 2 2 B z 1 = 1 + C z 1 = 1 3  i 4 4 D z 1 = -1 + 3i 3i Câu 67 : D-2013 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1  i)(z  i)  2z  2i Mô dun của số phức w A Câu 68 : A z  2z  1 là: z2 B 10 5 C Số phức z thỏa mãn hai điều kiện: z  1 ... D 5 C 8  8i D 5  6i C©u 34 : Tổng của hai số phức 3  i; 5  7i là A 8  6i B 8  8i 33 C©u 35 : D-2012 Cho số phức z thỏa mãn (2  i )z  A 5 B 4 2(1  2i )  7  8i Môđun của số phức w  z  i  1 1i C 6 D 3 C©u 36 : Cho số phức z  6  7i Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là: A (6; 7) B (–6; 7) C (6; –7) D (–6; –7) C©u 37 : Gọi z là nghiệm phức có phần thực dương của phương trình: z
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (CÓ ĐÁP ÁN), NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (CÓ ĐÁP ÁN), NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC (CÓ ĐÁP ÁN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay