NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH OXYZ (CÓ ĐÁP ÁN)

122 292 2
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:11

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (Mà ĐỀ 01) Câu : Cho (S) mặt cầu tâm I(2; 1; -1) tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình: 2x – 2y – z + = Khi đó, bán kính (S) là: A B C D Câu : Mặt cầu có tâm I(1; 2; 3) tiếp xúc với mp(Oxz) là: A x + y + z - 2x - 4y - 6z + 10 = B x + y + z - 2x - 4y + 6z + 10 = C x + y2 + z + 2x + 4y + 6z - 10 = D x + y2 + z + 2x + 4y + 6z - 10 = Câu : Gọi (a ) mặt phẳng cắt ba trục tọa độ điểm M (8; 0; 0), N(0; -2; 0) , P(0; 0; 4) Phương trình mặt phẳng (a ) là: A x y z + + =0 -2 B x y z + + =1 -1 C x – 4y + 2z = D x – 4y + 2z – = =5− = mp ( ): − + = là: =2+ A 30 B 600 C 900 D 450  Câu : Cho đường thẳng d qua M(2; 0; -1) có vectơ phương a(4; -6; 2) Phương trình tham số đường thẳng d là: Câu : Góc đường thẳng : A ì x = -2 + 4t ï  y = -6t ï z = + 2t  B ì x = -2 + 2t ï  y = -3t ïz = 1+ t  C ì x = + 2t ï  y = -6 - 3t ïz = + t  D ì x = + 2t ï  y = -3t ï z = -1 + t  Câu : Cho điểm A(0; 2; 1), B(3; 0; 1), C(1; 0; 0) Phương trình mặt phẳng (ABC) là: A 2x – 3y – 4z + = B 4x + 6y – 8z + = C 2x + 3y – 4z – = D 2x – 3y – 4z + = Câu : Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(0;0;-3), B(2;0;-1) mặt phẳng (P): 3x-8y+7z-1=0 Gọi C điểm (P) để tam giác ABC tọa độ điểm C là: A C( -2 -2 -1 ; ; ) 3 B C( -1 -1 ; ; ) 2 C C ( -3;1; 2) D C (1; 2; -1) Câu : Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính là: A B C D Câu : Cho (4; 2; 6); (10; −2; 4); (4; −4; 0); (−2; 0; 2) tứ giác ABCD hình: A Thoi B Bình hành C Chữ nhật D Vuông Câu 10 : Phương trình mặt phẳng qua giao tuyến hai mặt phẳng (P): x-3y+2z-1=0 (Q): 2x+y-3z+1=0 song song với trục Ox A x-3=0 B 7y-7z+1=0 C 7x+7y-1=0 Câu 11 : Toạ độ điểm M’ hình chiếu vuông góc điểm M(2; 0; 1) : A M’(1; 0; 2) B M’ (2; 2; 3) D 7x+y+1=0 = C M’(0; -2; 1) = là: D M’(-1; -4; 0) Câu 12 : Cho bốn điểm A(1,1,-1) , B(2,0,0) , C(1,0,1) , D (0,1,0) , S(1,1,1) Nhận xét sau A ABCD hình thoi B ABCD hình chữ nhật C ABCD hình bình hành D ABCD hình vuông Câu 13 : Cho mặt phẳng (P) x-2y-3z+14=0 Tìm tọa độ M’ đối xứng với M(1;-1;1) qua (P) A M’(1;-3;7) B M’(-1;3;7) C M’(2;-3;-2) D M’(2;-1;1) Câu 14 : Tọa độ hình chiếu vuông góc điểm M(2; 0; 1) đường thẳng d: x -1 y z - = = : A (0; -2; 1) B (2; 2; 3) C (-1; -4; 0) D (1; 0; 2)  Câu 15 : Phương trình tắc đường thẳng d qua điểm M(2;0;-1) có vecto phương a = (4; -6; 2) A x + y z -1 = = -3 B x - y z +1 = = -3 C x + y z -1 = = -6 D x-4 y+6 z-2 = = -3 Câu 16 : A Câu 17 : ì x = + 2t ï Cho đường thẳng d :  y = + 3t d ï z = + 4t  d1  d B ì x = + 4t ï :  y = + 6t Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? ï z = + 8t  d // d C d1  d Cho hai điểm A(2,0,3) , B(2,-2,-3) đường thẳng  : D d , d chéo x - y +1 z = = Nhận xét sau A  đường thẳng AB hai đường thẳng chéo C Tam giác MAB cân M với M (2,1,0) B A , B  nằm mặt phẳng D A B thuộc đường thẳng  Câu 18 : Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hình chóp tam giác S.ABC, biết A(3; 0; 0), B(0;3; 0), C (0; 0;3) Tìm toạ độ đỉnh S biết thể tích khối chóp S.ABC 36 A S(9; 9; 9) S(7; 7; 7) B S(-9; -9; -9) S(-7; -7; -7) C S(-9; -9; -9) S(7; 7; 7) D S(9; 9; 9) S(-7; -7; -7) Câu 19 : Mặt phẳng sau chứa trục Oy? A -2x – y = B -2x + z =0 C –y + z = D -2x – y + z =0 Câu 20 : Gọi (P) mặt phẳng qua M(3;-1;-5) vuông góc với hai mặt phẳng (Q): 3x-2y+2z+7=0 (R): 5x-4y+3z+1=0 A 2x+y-2z+15=0 B 2x+y-2z-15=0 C x+y+z-7=0 D x+2y+3z+2=0 Câu 21 : Tồn mặt phẳng (P) vuông góc với hai mặt phẳng (α): x+y+z+1=0 , (β) : 2x-y+3z-4=0 cho khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng (P) 26 A B C D Vô số Câu 22 : Trong Oxyz cho A(3;4;-1), B(2;0;3), C(-3;5;4) Diện tích tam giác ABC là: A Câu 23 : B Cho hai đường thẳng (d1): 1562 C 379 D 29 x -1 y - z - x -3 y -5 z -7 = = = = (d2) Mệnh đề 4 đúng? (d1) (d2) chéo   Câu 24 : Mặt phẳng (a ) qua M (0; 0; -1) song song với giá hai vectơ a(1; -2;3) b(3; 0;5) Phương trình mặt phẳng (a ) là: A (d 1)  ( d 2) B ( d1)  ( d 2) C ( d1) / /( d 2) A 5x – 2y – 3z -21 = B 5x – 2y – 3z + 21 = C 10x – 4y – 6z + 21 = D -5x + 2y + 3z + = D Câu 25 : Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu( ): ( − 1) + ( + 3) + ( − 2) = 49 điểm M(7; -1; 5) có phương trình là: A 6x+2y+3z-55=0 B 6x+2y+3z+55=0 C 3x+y+z-22=0 D 3x+y+z+22=0 Câu 26 : Cho d đường thẳng qua điểmA(1; 2; 3) vuông góc với mặt phẳng (a ) : x + y - z + = Phương trình tham số d là: A ì x = + 3t ï  y = - 3t ï z = - 7t  B ì x = -1 + 8t ï  y = -2 + 6t ï z = -3 - 14t  C ì x = + 4t ï  y = + 3t ï z = - 7t  D ì x = -1 + 4t ï  y = -2 + 3t ï z = -3 - 7t  Câu 27 : Cho điềm A(3; -2; -2), B(3; 2; 0), C(0; 2; 1) D(-1; 1; 2) Mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (BCD) có phương trình là: A ( x + 3) + ( y - 2) + ( z - 2) = 14 B ( x + 3)2 + ( y - 2) + ( z - 2)2 = 14 C ( x - 3) + ( y + 2) + ( z + 2) = 14 D ( x - 3)2 + ( y + 2) + ( z + 2)2 = 14 Câu 28 : Hai mặt phẳng (a ) : 3x + 2y – z + = (a ' ) : 3x + y + 11z – = A Trùng nhau; B Vuông góc với C Song song với nhau; D Cắt không vuông góc với nhau; Câu 29 : Cho điểm A(1; -2; 1), B(2; 1; 3) mặt phẳng (P) : x – y + 2z – = Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (P) điểm có tọa độ: A (0; -5;1) B (0;5;1) C (0; -5; -1) D (0;5; -1) Câu 30 : Trong không gian 0xyz cho mặt phẳng (P): 2x + 3y + z – 11 = mặt cầu (S) có tâm I(1; -2; 1) tiếp xúc với (P) H tọa độ tiếp điểm H A H(2;3;-1) B H(5;4;3) C H(1;2;3) D H(3;1;2) Câu 31 : Trong không gian với hệ tọa độOxyz, cho điểm M(2;3;-1) đường thẳng d: x4 y 1 z    2 tọa độ hình chiếu vuông góc M (d) A H(4;1;5) B H(2;3;-1) C H(1;-2;2) D H ( 2;5;1) Câu 32 : Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;0) , B ( -3;4;2) Tìm tọa độ điểm I trục Ox cách hai điểm A, B viết phương trình mặt cầu tâmI ,đi qua hai điểm A, B A ( x + 1) + ( y - 3) + ( z - 1) = 20 B ( x + 1)2 + ( y - 3) + ( z - 1)2 = 11 / C ( x - 3)2 + y + z = 20 D ( x + 3) + y + z = 20 Câu 33 : Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (P): 2x+y-z-3=0 (Q): x+y+x-1=0 Phương trình tắc đường thẳng giao tuyến hai mặt phẳng (P) (Q) là: A x -1 y + z + = = B x +1 y - z -1 = = -2 -3 C x y - z +1 = = -3 D x y + z -1 = = -3 -1 Câu 34 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;2), B(5;4;4) mặt phẳng (P): 2x + y – z + =0 Tọa độ điểm M nằm (P) cho MA2 + MB2 nhỏ là: A M(-1;3;2) B M(1;-1;3) C M(-1;1;5) D M(2;1;-5) Câu 35 : Cho ⃗, ⃗ có độ dài Biết ⃗, ⃗ = − Thì ⃗ + ⃗ bằng: 3 B C D √2 2 Câu 36 : Gọi H hình chiếu vuông góc A(2; -1; -1) đến mặt phẳng (P) có phương trình 16x – 12y – 15z – = Độ dài đoạn thẳng AH là: A A 11 25 B 22 C 22 25 D 11 Câu 37 : Cho mặt cầu (S) x2+y2+z2-2x-4y-6z=0 Trong ba điểm (0;0;0); (1;2;3) (2;-1;-1) có điểm nằm mặt cầu (S) A B C D Câu 38 : Cho (P) : 2x – y + 2z – = A(1; 3; -2) Hình chiếu A (P) H(a; b; c) Giá trị a – b + c : A B C - D - Câu 39 : Cho mặt phẳng (P) : 2x – 2y – z – = mặt cầu (S) : x + y + z - x - y - z - 11 = Bán kính đường tròn giao tuyến là: A B C D Câu 40 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2; -1;1) Phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A cách gốc tọa độ O khoảng lớn A 2x+y-z+6=0 Câu 41 : B 2x + y + z - = C 2x - y + z + = Tọa độ hình chiếu vuông góc M(2; 0; 1) đường thằng : D 2x - y + z - = x -1 y = = z - là: A (0; -2; 1) Câu 42 : B (-1; -4; 0) C (2; 2; 3) D (1; 0; 2) x -1 y - z + = = Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I 1 -4 cắt  hai điểm A,B cho diện tích tam giác IAB 12 Cho điểm I(3,4,0) đường thẳng  : A ( x + 3) + ( y + 4) + z = B ( x - 3)2 + ( y - 4)2 + z = 25 C ( x + 3)2 + ( y + 4) + z = 25 D ( x - 3) + ( y - 4)2 + z = Câu 43 : Trong không gian Oxyz cho điểm A(3; -4; 0), B(0; 2; 4), C(4; 2; 1) Tọa độ điểm D trục Ox cho AD = BC là: A D(0;0;-3) D(0;0;3) B D(0;0;2) D(0;0;8) C D(0;0;0) D(0;0;6) D D(0;0;0) D(0;0;-6) Câu 44 : Phương trình đường thẳng qua hai điểm A(1; 2; -3) B(3; -1; 1) là: A x - y + z -1 = = -3 B x +1 y + z - = = -3 C x -1 y - z + = = -1 D x -1 y - z + = = -3 Câu 45 : Khoảng cách đường thẳng : A B √2 Câu 46 : Cho mặt cầu( ): + mệnh đề sau: + =1+ = =2+ ′ = 2+ ′ = ′ là: =1+2 ′ : √2 − − = mặt phẳng (P): 4x+3y+1=0 Tìm mệnh đề C D A (P) cắt (S) theo đường tròn B (S) tiếp xúc với (P) C (S) điểm chung với (P) D (P) qua tâm (S) Câu 47 : Cho đường thẳng đúng: A trùng C Câu 48 : : = = ; : chéo ì x = + 2t ï Cho hai đường thẳng d1 :  y = + 3t d : ï z = + 4t  = = Trong mệnh đề sau, mệnh đề B vuông góc với D song song với ì x = + 4t ' ï  y = + 6t ' ï z = + 8t '  Trong mệnh đề sa, mệnh đề đúng? A d1  d B d1 d chéo C d1  d D d1  d Câu 49 : Cho (1; 0; 0); (0; 0; 1); (2; 1; 1) ABCD hình bình hành khi: A (3; 1; 0) B (−1; 1; 2) C (1; 1; 2) D (3; −1; 0) Câu 50 : Cho ⃗ = (1; 0; −1); ⃗ = (0; 1; 1) Kết luận sai: A Góc ⃗ ⃗ 60 C [ ⃗, ⃗ ] = (1; −1; 1) B D ⃗ ⃗ = −1 ⃗ ⃗ không phương =1+ = − mặt phẳng( ): + + + = Trong mệnh đề sau, = 1+2 Câu 51 : Cho đường thẳng : mệnh đề đúng: A d // (P) Câu 52 : B d cắt (P) Cho đường thẳng d: C d vuông góc với (P) D d nằm (P) x -8 y -5 z -8 = = mặt phẳng (P) x+2y+5z+1=0 Nhận xét sau -1 A Đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) A(8,5,8) B Đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) C Đường thẳng d thuộc mặt phẳng (P) D Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) Câu 53 : Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng x +1 y z + = = Phương trình đường thẳng ∆ nằm mặt phẳng (P), đồng thời cắt vuông góc với đường thẳng d là: (P) : x + 2y + z – = đường thẳng d : A x -1 y + z -1 = = -1 B x -1 y - z -1 = = C x -1 y - z -1 = = -1 D x +1 y + z -1 = = -1 Câu 54 : Cho (0; 1; 1); (−1; 0; 1); (1; 1; 1) Kết luận sau đúng: A = ∆ ⊥ C ⃗, B D , , ⃗ = (0; 0; −1) thẳng hàng Câu 55 : Cho bốn điểm A(-1,1,1), B(5,1,-1) C(2,5,2) , D(0,-3,1) Nhận xét sau A Ba điểm A, B, C thẳng hàng B A,B,C,D bốn đỉnh tứ diện C A,B,C,D hình thang D Cả A B Câu 56 : Cho mặt cầu (S ): ( x - 1)2 + ( y + 3)2 + ( z - 2)2 = 49 phương trình sau phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S)? A 6x+2y+3z-55=0 B 2x+3y+6z-5=0 C 6x+2y+3z=0 D x+2y+2z-7=0 Câu 57 : Cho mặt cầu (S) có phương trình x + y + z - x - y - 3z = mặt phẳng (P) : x+y+z-6=0 Nhận xét sau A Tâm mặt cầu (S) I(3,3,3) B Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn (C) C Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P) D Mặt cầu (S) mặt phẳng (P) điểm chung Câu 58 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có A(1;0;0), B(0;-2;3),C(1;1;1) Phương trình mặt phẳng (P) chứa A, B cho khoảng cách từ C tới (P) A x+y+2z-1=0 -2x+3y+7z+23=0 B x+2y+z-1=0 -2x+3y+6z+13=0 C x+y+z-1=0 -23x+37y+17z+23=0 Câu 59 : Cho (−1; 2; 3); (0; 1; −3) Gọi (−3; 4; 15) A D 2x+3y+z-1=0 3x+y+7z+6=0 (3; 4; 9) B ⃗ = ⃗ thì: điểm cho (1; 0; −9) C (−1; 0; 9) D Câu 60 : Cho hai điểm A(-3; 1; 2) B(1; 0; 4) Mặt phẳng qua A vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là: A 4x + y + 2z + =0 B 4x – y + 2z + =0 C 4x – y + 2z – = D 4x – y – 2z + 17 =0 Câu 61 : Trong mặt phẳng Oxyz Cho tứ diện ABCD có A(2;3;1), B(4;1;-2), C(6;3;7), D-5;-4;-8) Độ dài đường cao kẻ từ D tứ diện A 5 B 5 C 11 D 3 Câu 62 : Khoảng cách từ điểm M(-2; -4; 3) đến mặt phẳng (P) có phương trình 2x – y + 2z – = là: A Câu 63 : C B Đáp án khác Cho mặt phẳng (P) : 2x + y - 2z - = đường thẳng d : phẳng chứa d vuông góc với (P) : D x-2 y z+3 = = Phương trình mặt -2 x - y + z -1 = = -3 A 5x + y + 8z + 14 = B x + 8y + 5z + 31 = C x + 8y + 5z +13 = D 5x + y + 8z = Câu 64 : Vectơ sau vuông góc với vectơ pháp tuyến mặt phẳng 2x - y –z =0?     A n = (1; 2; 0) B n = (-2; 1; 1) C n = (2; 1; -1) D n = (0; 1; 2) Câu 65 : Cho mặt phẳng ( ): − − + = đường thẳng : chứa d song song với ( ) Khoảng cách ( ) ( ) là: A √14 B √14 C = 14 = Gọi( ) mặt phẳng D 14 Câu 66 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : ( x - 1)2 + ( y - 2) + ( z - 3)2 = đường x-6 y-2 z -2 = = thẳng  : Phương trình mặt phẳng (P) qua M(4;3;4), song song với đường -3 2 thẳng ∆ tiếp xúc với mặt cầu (S) A x-2y+2z-1=0 B 2x+y-2z-10=0 C 2x+y+2z-19=0 D 2x+y-2z-12=0 Câu 67 : Nếu mặt phẳng (α) qua ba điểm M(0; -1; 1), N(1; -1; 0), P(1; 0; -2) có vectơ pháp tuyến là:     A n = (1; 2; 1) B n = (-1; 2; -1) C n = (2; 1; 1) D n = (1; 1; 2) Câu 68 : Mặt cầu tâm I(1; -2; 3) tiếp xúc với mặt phẳng (P) : 2x – y + 2z – = có phương trình : A ( x - 1)2 + ( y + 2)2 + ( z - 3) = B ( x + 1)2 + ( y - 2) + ( z + 3)2 = C ( x + 1)2 + ( y - 2)2 + ( z + 3)2 = D ( x - 1)2 + ( y + 2)2 + ( z - 3) = Câu 69 : Cho ⃗ ⃗ khác 0⃗ Kết luận sau sai: A ⃗, ⃗ = 2[ ⃗, ⃗] B [ ⃗, ⃗] = | ⃗ |⃗ sin ( ⃗, ⃗) C ⃗, ⃗ = 3[ ⃗; ⃗] D ⃗, ⃗ = 2[ ⃗, ⃗] Câu 70 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+ y+z+1=0 a)Viết phương trình mặt cầu có tâm I(1;1;0) tiếp xúc với mp(P) (y + 1) + z = (y - 1) + z = A (x + 1) + C (x - 1) + Câu 71 : 2 (y + 1) + z = (y - 1) + z = 3 B ( x + 1) + D (x - 1) + Góc hai đường thẳng d : 2 x + y - z +1 = = d’ : -1 x -5 y +7 z -3 = = : -2 -4 -2 A Câu 72 : 30o B 90o Tọa độ giao điểm M đường thẳng d : C 45o D 60o x - 12 y - z - mặt phẳng (P): 3x + 5y – z – = = = là: A (1; 1; 6) B (12; 9; 1) C (1; 0; 1) D (0; 0; -2)  Câu 73 : Cho mặt phẳng (a ) qua điểm M(0; 0; -1) song song với giá hai vecto a = (1; -2; 3) b = (3; 0; 5) Phương trình mặt phẳng (a ) là: A 5x – 2y – 3z + 21 = B 10x – 4y – 6z + 21 = C -5x + 2y + 3z + = D 5x – 2y – 3z – 21 = Câu 74 : Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1; -1; 0) B(-2; 0; 1) Phương trình mặt phẳng trung trực (P) đoạn thẳng AB là: A -6x + 2y + 2z – 3=0 B -3x + y + z +3 =0 C -6x + 2y + 2z + 3=0 D -3x + y + z -3 =0 Câu 75 : ì x = -3 + t ï Cho mặt phẳng (a ) : x + y + z + = đường thẳng d có phương trình tham số:  y = - 2t ïz =  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A d cắt (a ) B d //(a ) C d  (a ) D d  (a ) Câu 76 : Trong không gian oxyz cho hai điểm A(5,3,-4) điểm B(1,3,4) Tìm tọa độ điểm C  (Oxy ) cho tam giác ABC cân C có diện tích Chọn câu trả lời A C(-3-7,0) C(-3,-1,0) B C(3,7,0) C(3,-1,0) C C(3,7,0) C(3,1,0) D C(-3,-7,0) C(3,-1,0) (a ) : x + y + z + = Câu 77 : Cho mặt phẳng ( b ) : x + y - z + = Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? ( ) : x - y + = A (a )  (b ) B ( )  (b ) C (a )  ( ) D (a )  ( ) Câu 78 : Cho ba điểm A(1; 0; 1), B(-1; 1; 0), C(2; -1; -2) Phương trình mặt phẳng (ABC) là: A x – 2y + 3z + = B - 4x – 7y + z – = C 4x + 7y – z – = D x – 2y + 3z – = Câu 79 : A x+2 y-2 z = = điểm A(2;3;1) -1 Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa A (d) Cosin góc mặt phẳng (P) mặt phẳng tọa độ (Oxy) là: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d ) : B 6 C D 13 Câu 80 : Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm M=(3; 1; 2) Phương trình mặt phẳng qua hình chiếu M trục tọa độ là: A 3x + y + 2z = B 2x + 6y + 3z – =0 C -3x – y – 2z =0 D -2x – 6y – 3z – =0 Câu 81 : Gọi M, N trung điểm AB CD Tọa độ điểm G trung điểm MN là: A 1 1 G ; ;   3 3 Câu 82 : Cho (3; 1; 0); (0; 2; 0) B 1 1 G ; ;  4 4 C 1 1 G ; ;  2 2 D 2 2 G ; ;   3 3 −2; 4; √2 Gọi M điểm trục tung cách A B thì: (2; 0; 0) (0; 0; 2) D  Câu 83 : a = (4; -6; 2) Cho đường thẳng d qua điểm M(2; 0; -1) có vecto phương Phương trình tham số đường thẳng d là: A A ì x = -2 + 2t ï  y = -3t ïz = + t  (0; −2; 0) B B ì x = - + 4t ï  y = -6t ï z = + 2t  C C ì x = + 2t ï  y = -3t ï z = -1 + t  D ì x = + 2t ï  y = -6 - 3t ïz = + t  Câu 84 : Góc vectơ ⃗ (2; 5; 0) ⃗ (3 ; −7; 0) là: A 1350 B 450 C 300 D 600 Câu 85 : Cho điểm A(0,0,3) , B(-1,-2,1) , C(-1,0,2) Có nhận xét số nhận xét sau Ba điểm A,B,C thẳng hàng Tồn mặt phẳng qua ba điểm ABC Tồn vô số mặt phẳng qua ba điểm A,B,C A,B,C tạo thành ba đỉnh tam giác 5 Độ dài chân đường cao kẻ từ A Phương trình mặt phẳng (A,B,C) 2x+y-2z+6=0 Mặt phẳng (ABC) có vecto pháp tuyến (2,1,-2) A B C D Câu 86 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;1) mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + = Phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) là: A (x –+2)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 = B : (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 = C : (x – 2)2 + (y –1)2 + (z – 1)2 = D : (x – 2)2 + (y –1)2 + (z – 1)2 = Câu 87 : Cho hai điểm A(1; 0; -3) B(3; 2; 1) Phương trình mặt cầu đường kính AB là: A x + y + z - 4x - 2y + 2z = B x + y + z - 2x - y + z - 6= C x + y + z + 4x - 2y + 2z = D x + y + z - 4x - 2y + 2z + = Câu 88 : Cho hai mặtphẳng (P): x+y-z+5=0 (Q): 2x-z=0 Nhận xét sau A Mặtp hẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) B Mặt phẳng (P) mặt phẳng (Q) có giao tuyến x y+5 z = = 1 C Mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) D Mặt phẳng (P) mặt phẳng (Q) có giao tuyến x y -5 z = = 1 Câu 89 : Cho ba điểm B(1;0;1), C(−1;1;0), D(2;−1;−2) Phương trình mặt phẳng qua B, C, D là: x − 2y + 3z − =0 − 4x − 7y + z−2 =0 A B D 4x + 7y − z− =0 C x − 2y + 3z + =0 Câu 90 : Cho ba điểm A(2;1;-1); B(-1;0;4);C(0;-2-1) Phương trình mặt phẳng qua A vuông góc BC A 2x-y+5z-5=0 Câu 91 : Cho B x-2y-5z-5=0 C x-3y+5z+1=0 D 2x+y+z+7=0 (4; 2; −6); (5; −3; 1); (12; 4; 5); (11; 9; −2) ABCD hình: A Chữ nhật B Thoi C Bình hành D Vuông x4 y 1   Câu 92 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;3;-1) đường thẳng d : 2 z5 Phương trình mp (P) qua M vuông góc với đt (d)là A x-2y+2z-16=0 X-2y+2z=0 B C x-2y+2z+16=0 D x-2y+2z+6=0 Câu 93 : Mặt phẳng sau cắt trục tọa độ Ox, Oy, Oz A, B, C cho tam giác ABC nhận điểm G(1; 2; 1) làm trọng tâm? A 2x + 2y + z – 6=0 B 2x + y + 2z – =0 C x + 2y + 2z -6 =0 D 2x + 2y + 6z – =0 Câu 94 : Cho ba điểm A(3; 2; -2) , B(1; 0; 1) C(2; -1; 3) Phương trình mặt phẳng qua A vuông góc với BC là: A Câu 95 : A x - y + 2z - = B x + y + 2z + = C x - y + 2z + = D x + y + 2z -1 = ì x = + 2t ï Cho điểm A(0;-1;3) đường thẳng d:  y = Khoảng cách từ A đến d là: ï z = -t  B Câu 96 : Gọi d’ hình chiếu : là: A 300 C 14 B 600 = = √ mặt phẳng (P): − C 450 D + √2 = Góc d d’ D Đáp án khác 10 72 B 73 B 74 D 75 B 76 D 77 B 78 B 79 B 80 D 81 A 82 A 83 D 84 D 85 D 86 A 87 A 88 C 89 C 90 C 91 D 92 D 93 C 94 C 95 D 96 B 97 B 98 D 99 C 100 C 108 NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (Mà ĐỀ 07) C©u : Cho A 1; 4;2, B 1;2; 4  : x 1 y 2 z   Điểm M   mà 1 MA  MB nhỏ có tọa độ : A C©u : A C 1; 0;  B 1; 0; 4 C 0; 1; 4 D 1; 0; 4 x   2t  x y 1 z 1 Cho hai đường thẳng  :  d :  Trong mệnh đề sau,  y  2t  1 z   4t  mệnh đề ?  d cắt B  d song song D  d trùng  d chéo C©u : Cho A 0; 0;1, B 3; 0; 0,C 0;2; 0 Khi phương trình mặt phẳng (ABC) : A C©u : x y z   1 B x y z   1 C x y z   1 D x y z   1 ì x = 2t x -1 y z - ï = = ;d ' :  y = 1+ 4t Khẳng định sau nói vị trí tương đối Cho d : ï z = + 6t  d d’ A d, d’ cắt B d song song d’ C d, d’ chéo D d, d’ trùng C©u : Cho A 2; 0; 0, B 0;2; 0,C 0; 0;2, D 2;2;2 mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính : A B C D C©u : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1;1; 5) , B (1;2; - 1) Phương trình sau phương trình mặt phẳng qua hai điểm A , B vuông góc với mặt phẳng (Oxy ) ? A x - 2y + = B 6x - 6y + z + = C 3x + z - = D 6y + z - 11 = C©u : Cho A(0; 0; 2) , B(3; 0; 5) , C (1;1; 0) , D(4; 1; 2) Độ dài đường cao tứ diện ABCD hạ từ đỉnh D xuống mặt phẳng ( ABC ) là: 109 A B 11 11 C D 11 11 C©u : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;4;1), B(–1;1;3) mặt phẳng (P): x – 3y + z – = Phương trình mặt phẳng (Q) qua hai điểm A, B vuông góc với mặt phẳng (P) ( ): − + − = A C ( ): + + − = B ( ): + + − = D ( ): − + − = C©u : Cho hai điểm M (1; -2; -4) M (5; -4; 2) Biết M  hình chiếu vuông góc M lên mp(a ) Khiđó, mp(a ) có phương trình A x - y + z - 20 = B x + y - z - 20 = C x - y + z + 20 = D x + y - z + 20 = C©u 10 : ìx = - t x-2 y+2 z-3 ï Cho hai đường thẳng d1 : ; d2 :  y = + 2t điểm A(1; 2; 3) Đường = = -1 ï z = -1 + t  thẳng  qua A , vuông góc với d1 cắt d2 có phương trình là: A x -1 y - z - = = B x -1 y - z - = = -1 -3 -5 C x -1 y - z - = = -3 -5 D x -1 y - z - = = -5 C©u 11 : ì x = -3 + t ï Cho mặt phẳng (a ) : x + y + z + = đường thẳng d :  y = - 2t ïz =  Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A d  (a ) B d  (a ) C d cắt (a ) D d  (a ) C©u 12 : Cho A 0;0;1, B 3;0; 0,C 0;2; 0 Khi phương trình mặt phẳng (ABC) : A x y z   1 B x y z   1 C x y z   1 D x y z   1 C©u 13 : Trong không gian Oxyz , cho hình lập phương ABCD ABC D với A(0; 0; 0) , B(1; 0; 0) , D(0; 1; 0) , A(0; 0; 1) Gọi M , N trung điểm cạnh AB CD Tính khoảng cách hai đường thẳng AC MN Một học sinh giải sau:   Bước 1: Xác định AC = (1;1; -1); MN = (0;1; 0)   Suy  AC , MN  = (1;0; 1)   Bước 2: Mặt phẳng (a ) chứa AC song song với MN mặt phẳng qua A(0; 0; 1) có 110  vectơ pháp tuyến n = (1; 0;1)  (a ) : x + z - = Bước 3: d( AC , MN ) = d( M ,(a )) = + 0-1 12 + 02 + 11 = 2 Bài giải hay sai? Nếu sai sai bước nào? A Sai bước B Sai bước C Lời giải D Sai bước C©u 14 : Cho A(0; 2; -2) , B( -3;1; -1) , C (4; 3; 0) D(1; 2; m) Tìm m để bốn điểm A , B, C , D đồng phẳng Một học sinh giải sau:    Bước 1: AB = ( -3; -1;1) ; AC = (4;1; 2) ; AD = (1; 0; m + 2)    -1 1 - -3 -  ; ; Bước 2:  AB, AC  =   = ( -3; 10;1)    4       AB, AC  AD = + m + = m +      Bước 3: A , B, C , D đồng phẳng   AB, AC  AD =  m + =   Đáp số: m = -5 Bài giải hay sai? Nếu sai sai bước nào? A Đúng B Sai bước C Sai bước D Sai bước C©u 15 : Cho A(2; 0; 0) , B(0; 2; 0) , C (0; 0; 2) , D(2; 2; 2) Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính A C©u 16 : B C 3 D x 1 y 3 z   P  : x  2y  2z   mặt phẳng chứa  3 vuông góc với P  có phương trình : Cho đường thẳng  : A 2x  2y  z   B 2x  2y  z   C 2x  2y  z   D 2x  2y  z   C©u 17 : Mặt phẳng (P) chứa trục Oy điểm A 1; 1;1 : A x z  B x y  C x y  D x  z  C©u 18 : khoảng cách từ điểm M ( -1; 2; -4) đến mp(a ) : x - y + z - = là: A B C D C©u 19 : Cho mặt cầu (S) có tâm I(4;2;-2), bán kính R Biết (S) tiếp xúc (P): 12x – 5z – 19 =0 Bán kính R là? A R = 39 B R=3 C R = 13 D R = 13 C©u 20 : Trong không gian Oxyz cho A 1;1; 3, B 1; 3;2,C 1;2; 3 khoảng cách từgốc tọa độ O tới mặt phẳng (ABC) : 111 A B C D C©u 21 : Cho A 2;  1; 6, B 3; 1; 4,C 5; 1; 0, D 1;2;1 thể tích khối tứ diện ABCD : A 50 B 40 C 60 D 30 C©u 22 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm M (1;1; 3) , N (1;1; 5) , P (3; 0; 4) Phương trình sau phương trình mặt phẳng qua điểm M vuông góc với đường thẳng NP ? A 2x - y - z + = B 2x - y + z - = C x -y -z + = D C©u 23 : Cho hai đường thẳng  : x - 2y - z - = x 8 y 5 z   A 3; 2;5 Tọa độ hình chiếu A  2 ? A 4;1; 3 B 4; 1; 3 C 4; 1; 3 D 4; 1;3 C©u 24 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD biết A(0; - 1; - 1) , B (1; 0; 2) , C (3 ; 0; 4) , D (3;2; - 1) Thể tích tứ diện ABCD ? A C©u 25 : B C D ì x = - 2t x - y -1 z - ï = = ;d ' :  y = t Cho d : phương trình mặt phẳng chứa d d’, có dạng? -1 -1 ï z = -2 + t  A 3x + y + z - 25 = B 3x - 5y + z - 25 = C 2x + 5y + z - 25 = D 2x - 5y - z + 25 = C©u 26 : Trong không gian Oxyz cho A 1;1;3, B 1; 3;2,C 1;2; 3 Khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (ABC) : A C©u 27 : 3 B Cho hai đường thẳng  : C D x 8 y 5 z   A 3; 2; 5 tọa độ hình chiếu A  2 ? A 4; 1; 3 B 4; 1; 3 C 4;1; 3 D 4; 1; 3 C©u 28 : Biết đường thẳng d giao tuyến hai mặt phẳng (a ) : x + y - z - = ( b ) : x + y - z + = Khi đó, vectơ phương đường thẳng d có tọa độ là: A (1; -4; -5) B ( -1; -4; 5) C (2; -4; -5) D (0; 4; 5) 112 C©u 29 : A ìx = t x - y - z -1 ï = = ;d ' :  y = -t đường thẳng qua A(0;1;1) cắt d’ Cho hai đường thẳng d : -2 ïz =  vuông góc d có phương trình là? x y -1 z -1 = = -1 B x y -1 z -1 = = -1 -3 x -1 y z -1 = = -1 -3 C D x y - z -1 = = -3 C©u 30 : phương trình mặt phẳng ( P ) chứa trục Oy điểm M (1; -1; 1) là: x-y =0 C x - z = D x + y =     C©u 31 : Cho vectơ u = (1;1; -2) v = (1; 0; m) Tìm m để góc hai vectơ u v có số đo A x+z =0 B 45 Một học sinh giải sau:   Bước 1: cos u, v = ( ) - 2m m2 +   Bước 2: Góc u , v 45 suy - 2m = m2 + 1  - 2m = m + (*) Bước 3: phương trình (*)  (1 - 2m) = 3( m + 1) m = +  m2 - m - =    m = - Bài giải hay sai? Nếu sai sai bước nào? A Sai bước B Bàigiảiđúng C Sai bước D Sai bước  C©u 32 : Cho đường thẳng  qua A 1; 0;  1 có véctơ phương u 2; 4;6 Phương trình tham số đường thẳng  :         x  1  2t x  1t x  2  t x  1t         y  4t y  2t y  y  2t   A  C    B  D    z   6t z   3t z  6t z  1  3t             2 C©u 33 : Cho (a ) : m x - y + (m - 2)z + = 0;(b ) : 2x + m y - 2z +1 = Để hai mặt phẳng cho vuông góc nhau, giá trị m bằng? A m =1 B m= C m =2 D m= C©u 34 : mặt phẳng (P) chứa trục Oy điểm A 1; 1;1 : A C©u 35 : x z  B x z  Cho A 1; 4;2, B 1;2; 4  : C x y  D x  y  x 1 y 2 z   Điểm M   mà 1 113 MA2  MB nhỏ có tọa độ : A 0; 1;4 B 1; 0; 4 C 1; 0; 4 D 1;0;4 C©u 36 : Cho A 2;  1; 6, B 3; 1; 4,C 5; 1; 0, D 1;2;1 thể tích khối tứ diện ABCD : A 40 B 30 C 50 D 60 C©u 37 : Cho d : x - = y +1 = z - hình chiếu vuông góc d (Oxy) códạng? 1 A ìx = ï  y = -1 - t ïz =  B ì x = -1+ 2t ï  y = -1+ t ïz =  C ì x = + 2t ï  y = -1 + t ïz =  D ì x = -1+ 2t ï  y = 1+ t ïz =   C©u 38 : Cho đường thẳng  qua điểm M (2; 0; -1) vàcóvectơchỉphương a = (4; -6; 2) phương trình thamsốcủa  là: A ì x = -2 + 4t ï  y = -6t ï z = + 2t  B ì x = -2 + 2t ï  y = -3t ïz = + t  C ì x = + 2t ï  y = -3t ï z = -1 + t  D ì x = + 2t ï  y = -6 - 3t ïz = + t  C©u 39 : Cho A 2; 0; 0, B 0;2; 0,C 0; 0;2, D 2;2;2  mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính : A B C D C©u 40 : Cho hai điểm A( -1; 3; 1) , B(3; -1; -1) Khi mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình A C©u 41 : 2x - y - z = B 2x + y + z = C 2x + y - z = D 2x - y - z + = D d1  d2 ìx = + 2t ì x = + 4t ï ï Cho hai đường thẳng d1 :  y = + 3t d2 :  y = + 6t ïz = + 4t ï z = + 8t   Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A C©u 42 : A d1  d2 B d1 d2 chéo C d1  d2 x y z +1 cho khoảng cách từđiểm A đến = = -1 mp(a ) : x - y - z + = Biết A có hoành độ dương Tìm điểm A đường thẳng d : A(2; -1; 0) B A(0; 0; -1) C A( -2; 1; -2) D A(4; -2;1) C©u 43 : Trong không gian Oxyz , cho điểm G(1;1;1) , mặt phẳng qua G vuông góc với đường thẳng OG có phương trình : A x+ y-z-3= B x-y+z =0 C x+y+z-3=0 D x+y+z=0 114 C©u 44 :   Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba vectơ a = (1;2;2) , b = (0; - 1;3) ,  c = (4; - 3; - 1) Xét mệnh đề sau:       (I) a = (II) c = 26 (III) a  b (IV) b  c    (V) a.c = (VI) a, b phương   10 (VII) cos a, b = 15 ( ) Trong mệnh đề có mệnh đề đúng? A B C D C©u 45 : Cho hai mặt phẳng (a ) : m2 x - y + ( m2 - 2)z + = ( b ) : x + m2 y - z + = mặt phẳng (a ) vuông góc với ( b ) A m= B m =1 C m =2 D m= C©u 46 : Cho A(2; 1; -1) , B(3; 0; 1) , C (2; -1; 3) ; điểm D thuộc Oy , thể tích khối tứ diện ABCD tọa độ điểm D là: A (0; -7; 0) B (0; 7; 0) (0; -8; 0) C (0; 8; 0) D (0; -7; 0) (0; 8; 0) C©u 47 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P ) : x + my + 3z + = (Q ) : 2x + y - nz - = Khi hai mặt phẳng (P ),(Q ) song song với giá trị m + n A 13 B - 11 C -4 D -1 C©u 48 : Cho mặt cầu (S) : x + y + z - 2x + y + 4z = Biết OA , ( O gốc tọa độ ) đường kính mặt cầu ( S ) Tìm tọa độ điểm A ? A A(2; -6; -4) B A( -1; 3; 2) C A( -2; 6; 4) D Chưa thể xác định tọa độ điểm A mặt cầu ( S ) cóvô số đường kính C©u 49 : Cho đường thẳng d qua điểm A(1; 2; 3) vuông góc với mặt phẳng (a ) : x + y - z + = phương trình thamsốcủa d là: A ì x = + 3t ï  y = - 4t ïz = - 7t  B ì x = -1 + 4t ï  y = -2 + 3t ï z = -3 - t  C ì x = + 4t ï  y = + 3t ïz = - 7t  D ì x = -1 + 8t ï  y = -2 + 6t ï z = -3 - 14t  C©u 50 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết A(-1; 0;2) , B (1; 3; -1) , C (2;2;2) Trong khẳng định sau khẳng định sai?  1 A Điểm M  0; ;  trung điểm cạnh  2 B AC  BC 115 AB C C©u 51 : 2  Điểm G  ; ;1  trọng tâm tam D 3  giác ABC AB = 2BC Cho A(1; 4;2), B(-1;2;4)và đường thẳng d: x -1 y + z 2 = = Điểm M thuộc d, biết MA + MB nhỏ -1 Điểm M có toạ độ là? A M (0;-1; 4) B M (-1;0; 4) C M (1;0;4) D M (1;0;-4) C©u 52 : Cho mặt cầu (S) : x + y + z - x - y - 6z - = mặt phẳng (a ) : x + y - 12 z + 10 = mặt phẳng tiếpxúcvới ( S ) song songvới (a ) có phương trình là: A x + y - 12 z - 78 = x + y - 12 z + 26 = B x + y - 12 z + 78 = C x + y - 12 z + 78 = x + y - 12 z - 26 = D x + y - 12 z - 26 = C©u 53 : x y 1 z 1 Cho hai đường thẳng  :  d  1   x   2t    Trong mệnh đề sau, : y  2t   z   4t    mệnh đề ? A C  d cắt B  d song song D  d chéonhau  d trùng C©u 54 : Cho A(2; -1; 6) , B( -3; -1; -4) , C (5; -1; 0) , D(1; 2; 1) Thể tích tứ diện ABCD bằng: A 50 B 40 C 60 D 30 C©u 55 : Cho hai mặt phẳng (a ) : x - y + z + = ( b ) : x - y + z + = phương trình mặt phẳng qua gốc tọa độ O vuông góc (a ) ( b ) là: A 2x + y - 2z + = B 2x - y - 2z = C 2x + y - z = D 2x - y + z = C©u 56 : Gọi H hình chiếu vuông góc A(2;-1;-1) (P): 16x - 12y - 15z - = Độ dài đoạn AH bằng? A 11 B 11 25 C 55 D 22 C©u 57 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho phương trìnhđường thằng d: x -1 y +1 z = = mặt phẳng (P ) : x - y - z - = Tọa độ giao điểm A d (P ) -1 là: A A(-1; 0; -4) B A(-3;1; -8) C A(3; -2; 4) D A(-1;1; -5) 116 C©u 58 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S ) có đường kính AB với A(3 ;2; - 1) , B (1; - ;1) Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A Mặt cầu (S ) tiếp xúc với mặt phẳng () : x + 3y - z + 11 = C Mặt cầu (S ) có bán kính R = 11 B Mặt cầu (S ) có tâm I (2; -1; 0) D Mặt cầu (S ) qua điểm M (-1; 0; - 1) C©u 59 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; - 1; 3) , B (-3; 0; - 4) Phương trình sau phương trình tắc đường thẳng qua hai điểm A B ? A x -1 y +1 y - = = -1 B x +3 y y-4 = = -1 C x +1 y -1 y + = = -4 D x +3 y y+4 = = -1 C©u 60 : Cho mặt cầu (S) : ( x - 2)2 + ( y + 1)2 + z2 = 14 Mặt cầu ( S ) cắt trục Oz A B ( z  0) A phương trình sau phương trình tiếp diện ( S ) B ? A C©u 61 : A x - y - 3z + = B x - 2y - z - = C x - y - 3z - = D x - 2y + z + = x 1 y  z   P  : x  2y  2z   mặt phẳng chứa  3 vuông góc với P  có phương trình : Cho đường thẳng  : 2x  2y  z   B 2x  2y  z   2x  2y  z   D 2x  2y  z    C©u 62 : Cho đường thẳng  qua A 1; 0;  có véctơ phương u  2; 4; phương trình     C tham số đường thẳng  : x  1  2t   A y  4t  z   6t  C©u 63 : A   x 1t   y  2t  B   z  1  3t    x  2  t   C y   z   t  x   t  y  2t  D  z   3t  ì x = - 3t ï Cho đường thẳng d :  y = 2t mp( P ) : x - y - z - = Giá trị m để d  ( P ) là: ï z = -2 - mt  m=4 B m = -2 C m=2 D m = -4 C©u 64 : Cho ba điểm A(1; 0; 0) , B(0;1; 0) , C(0; 0;1) , O(0; 0; 0) Khi mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC có phương trình la: A x2 + y + z - x - y - z = B x2 + y2 + z + 2x + y + 2z = C x + y2 + z2 - x - y - 2z = D x2 + y + z2 + x + y + z = 117 C©u 65 : ìx = t ï Mặt cầu có tâ m I(1;3;5) tiếp xúc d :  y = -1- t có phương trình là? ïz = - t  A ( x -1)2 + ( y - 3)2 + ( z - )2 = B ( x -1)2 + ( y - 3)2 + ( z - )2 = 49 C ( x -1)2 + ( y - 3)2 + ( z - )2 = 256 D ( x - 1)2 + ( y - 3)2 + ( z - )2 = 14 C©u 66 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết A(1;2; 3) , B (2; 0;2) , C (0 ;2; 0) Diện tích tam giác ABC bằng? 14 A 14 B C D C©u 67 : Cho A(0;2;1), B(3;0;1),C(1;0;0) phương trình mặt phẳng (ABC) là? A 2x + 3y + z - = B 2x + 3y - 4z - = C 2x + 3y - 4z + = D 2x - 3y - 4z + = C©u 68 : Cho ( S ) mặt cầu tâm I (2; 1; -1) tiếp xúc mặt phẳng (a ) : x - y - z + = Khi bán kính mặt cầu ( S ) là: A B C D C©u 69 : Cho hai điểm A(0; 0; 3) B(1; -2; -3) Gọi AB hình chiếu vuông góc đường thẳng AB lên mặt phẳng (Oxy ) Khi phương trình tham số đường thẳng AB A ìx = t ï  y = -2t ïz =  B ìx = + t ï  y = -2 + t ïz =  C ìx = - t ï  y = -2 - 2t ïz =  D ìx = -t ï  y = -2t ïz =  C©u 70 : Cho A(1;1; 3) , B( -1; 3; 2) , C ( -1; 2; 3) khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng ( ABC ) A B C D 118 ®¸p ¸n M· ®Ò : 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { { { { { ) { { ) { { { { { { { { ) { { { ) { ) { { { ) ) ) ) | | | | | | | | | | | ) | | ) ) | | | | | | ) } } } } } } } } } ) } } ) } ) } } } } } } } } } ) } } ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ) ~ ~ ) ) ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ) ~ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ) { { { { { { { { { { { ) { ) { ) { { { ) { { { { { { | ) | | | | ) | ) | | ) | | | | | | | ) | | ) ) | | | } } ) ) } ) } } } ) ) } } ) } ) } ) } } } ) } } ) } } ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 { { ) ) ) ) { { ) ) { ) { { ) { | ) | | | | | ) | | | | ) | | | ) } } } } } } } } } ) } } } } ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ 119 Câu Đáp án B B B B D A D D A 10 C 11 D 12 D 13 C 14 D 15 C 16 B 17 D 18 A 19 B 20 B 21 D 22 A 23 D 24 A 25 C 26 D 27 B 28 A 29 B 30 C 31 C 32 D 33 C 120 34 B 35 D 36 B 37 C 38 C 39 B 40 A 41 C 42 A 43 C 44 A 45 C 46 D 47 B 48 A 49 C 50 B 51 B 52 C 53 D 54 D 55 C 56 B 57 A 58 A 59 A 60 A 61 D 62 B 63 A 64 A 65 C 66 A 67 B 121 68 D 69 A 70 C 122 [...]... 95 B 96 A 97 A 98 C 99 D 100 D 16 NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (Mà ĐỀ 02) Câu 1 : Trong không gian Oxyz mp (P) đi qua B(0;-2;3) ,song song với đường thẳng d: x - 2 y +1 = = z và 2 -3 vuông góc với mặt phẳng (Q):x+y-z=0 có phương trình ? A 2x+3y+5z-9=0 B 2x-3y+5z-9=0 C 2x+3y-5z-9=0 D 2x-3y+5z-9=0  Câu 2 : Trong không gian Oxyz mặt phẳng (P) đi qua điểm M(-1;2;0)... 70 B 71 B 31 72 D 73 A 74 D 75 B 76 B 77 C 78 C 79 C 80 A 81 A 82 A 83 D 84 B 85 A 86 C 87 D 88 B 89 C 90 B 91 C 92 D 93 D 94 C 95 A 96 C 97 D 98 C 99 A 100 A 32 NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN (Mà ĐỀ 03) Câu 1 : Phương trình (a ) đi qua 3 điểm A(1;0;0), B(0; 2;0), C(0;0;3) là: A x y z + + =0 1 2 3 x + 2 y + 3z + 6 = 0 B C x y z + + =1 1 2 3 D 6 x + 3 y + 2z... là: 25 A 2 B 2 C 4 D 2 2 Câu 84 : Trong hệ tọa độ Oxyz cho các điêm M(1;2;3) N(2;2;3) P(1;3;3) Q(1;2;4) MNPQ là hình gì: A Tứgiác Câu 85 : B Tứdiện C Hìnhbìnhhành D Hình thang x y -1 z - 2 = = , mặt phẳng 2 1 -1 (P) : 2 x + y - 2z + 6 = 0 và điểm A(1;-1;2) Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và chứa d thì phương trình của (Q) là: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d : A 2 x + y + 5 z + 11 =... thẳng đó: -1 2 3 1 1 2 B Song song C Trùng nhau D Chéo nhau Câu 73 : Trongkhônggianvớihệtọađ Oxyz, chođườngthẳng d: x-3 y z -5 = = vàmặtphẳng (P): 2 x - y + 2 z - 7 = 0 Mlàđiểmtrên d vàcách (P) 1 -1 3 24 mộtkhoảngbằng 3 Tọađộ M là: A Cả 2 đáp án A) và B) đều đúng B (1;2;-1) C (3;0;5) D Cả 2 đáp án A) và B) đều sai Câu 74 : Cho (P): x + 2y + 2z – 1 = 0 cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn giao tuyến... 2;2; 3, C 3;2; 3 Mệnh đề nào sau đây là sai? A ABC đều B ABC vuông C A, B, C không thẳng hàng D ABC cân tại B Câu 7 : Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A (1,1,1) ; B (1,3,5 ) ; C (1,1, 4 ) ; D ( 2,3, 2 ) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD Câu nào sau đây đúng? A AB  IJ B IJ  ( ABC ) C CD  IJ D AB và CD có chung trung điểm Câu 8 : Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P)đi qua... 10x - 4 y + z + 11 = 0 B 10 x - 4 y + z - 5 = 0 C 10 x - 4 y + z - 19 = 0 D Đáp án khác Câu 99 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; 0; -1) và B(1;3; -2) M là điểm nằm trên trục hoành Ox và cách đều 2 điểm A,B Tọa độ điểm M là: A ( -1; 0 ; 0) B ( -2; 0 ;0) C ( 1; 0 ; 0) D (2; 0 ; 0)  Câu 100 : Trong không gian Oxyz đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và có vec tơ chỉ phương u(1;2;3) có... hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 17 A (x - 4)2 + ( y - 1)2 + (z - 6)2 = 12 B (x - 4)2 + ( y - 1)2 + (z - 6)2 = 9 C ( x - 4)2 + ( y - 1)2 + ( z - 6)2 = 18 D (x - 4)2 + ( y - 1)2 + (z - 6)2 = 16 Câu 9 : Trong hệ tọa độ Oxyz cho hình hộp MNPQ.M’N’P’Q’ có M(1;0;0) N(2;-1;1) Q(0;1;0) M’(1;2;1) Điểm P’ có tọa độ: A (1;2;2) B (2;1;2) C (3;1;0) D (0;3;1) Câu 10 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho... Trong hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;2;-6) và đường thẳng d có phương trình:  y = 1 - t Hình ï z = -3 + t  chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng d có tọa độ là: A ( -4;0;2 ) B ( 0;2; -4 ) C (-2;0;4) D ( 2;0;4 ) Câu 25 : Cho mặt phẳng (P) : k(x + y - z) + (x - y + z) = 0 và điểm A(1;2;3) Chọn khẳng định đúng: A Hình chiếu của A trên (P) luôn thuộc một mặt phẳng cố định khi k thay đổi B Hình chiếu của... đây là phương trình của mặt phẳng (P): x+ y+z=0 x+ y=0 C x + z = 0 D y + z = 0    Câu 9 : Trong không gian Oxyz cho ba vectơ a = ( -1;1; 0 ) , b = (1;1; 0 ) , c = (1;1;1) Trong các mệnh đề sau, A B 33 mệnh đề nào sai?   A b  c B  c = 3 C  a = 2 D   ab Câu 10 : Trong không gian Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại ba điểm A (8,0,0 ) ; B ( 0, -2,0 ) ; C ( 0,0, 4 ) Phương trình... độ Oxyz ,hai đường thẳng d1 : d2 : D 4 3 x -1 y z +1 = = và đường thẳng -2 3 1 x +1 y - 2 z - 7 = = có vị trí tương đối là : -1 2 -3 A Song song B Cắtnhau C Chéonhau D Trùngnhau Câu 23 : Trong hệ tọa độ Oxy cho các điểm A(1 ;0 ;0) ; B(0 ;1 ;0) ;C(0 ;0 ;1), D(1 ;1 ;1) Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai : A Tam giác BCD vuông B ABCD là một tứ diện C AB vuông góc với CD D Tam giác ABD là tam giác đều
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH OXYZ (CÓ ĐÁP ÁN), NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH OXYZ (CÓ ĐÁP ÁN), NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH OXYZ (CÓ ĐÁP ÁN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay