NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (CÓ ĐÁP ÁN)

68 451 3
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 07:09

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (Mà ĐỀ 01) C©u : Cho khối lăng trụ tam giác ABCA’B’C’ tích V Gọi I, J trung điểm hai cạnh AA’ BB’ Khi thể tích khối đa diện ABCIJC’ A B C D C©u : Cho hình chóp tam giác S.ABC Gọi M,N, trung điểm SB, SC Khi đó, tỉ số thể tích VABCNM bao nhiêu? VS.ABC A B C D 4 C©u : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Tính theo a khoảng cách A’B B’D Gọi M, N, P trung điểm BB’, CD, A’D’ Góc MP C’N là: 60 A 45 B 90 C 30 D C©u : Cho hìnH lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Tính theo a khoảng cách A’B B’D A √6 B A 17 B √6 C D √3 √3 C©u : Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với (ABC), AC=AD=4; AB=3; BC=5 Khoảng cách từ A đến (BCD) là: 2√3 17 12 C √34 17 D C©u : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a tâm O, SA = a vuông góc với (ABCD) Gọi I, M trung điểm SC, AB Khoảng cách từ I đến đường thẳng CM là: √3 A √10 10 B √30 10 C D √5 C©u : Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cạnh a biết SA vuông góc với đáy ABC (SBC) hợp với đáy (ABC) góc 60 Tính thể tích hình chóp √5 √3 B C Đáp án khác D C©u : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cạnh a Khi bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ là: A A a 2 B a C a D a C©u : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Gọi M, N trung điểm AD, BB’ Cosin góc hợp MN AC’ là: √2 √5 √2 √3 B C D 3 C©u 10 : Cho hình lăng trụ tam giác ABCA’B’C’ có góc hai mặt phẳng (A’BC) (ABC) 60, cạnh AB = a Tính thể tích khối đa diện ABCC’B’ A A 3 a B 3a3 C 3 a D 3 a C©u 11 : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ tích V Gọi M N trung điểm A’B’ B’C’ thể tích khối chóp D’.DMN bằng? A V B V C V 16 D V C©u 12 : Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, cạnh đáy a Cho góc hợp (A’BC) mặt đáy 300 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: A 3 a B C©u 13 : Cho hình chóp SABC với chóp A 3 a 24 ⊥ , ⊥ B , C 3 a 12 ⊥ , D = , = , C 3 a = Thể tích hình D C©u 14 : Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA = a, đáy ABC tam giác vuông cân có AB = BC = a Gọi B’ trung điểm SB, C’ chân đường cao hạ từ A tam giác SAC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: A a3 36 B Đáp án khác C a3 18 D a3 C©u 15 : Cho hình chóp S.ABCD cạnh đáy =a, tâm O Gọi M, N trung điểm SA BC Biết góc MN (ABCD) 60 Độ dài đoạn MN là: A √2 B √5 C D √10 C©u 16 : Nếu đa diện lồi có số mặt số đỉnh Mệnh đề sau số cạnh đa diện? A Phải số lẻ B Gấp đôi số mặt C Phải số chẵn D Bằng số mặt C©u 17 : Cho hình chóp S.ABCD cạnh đáy =a, tâm O Gọi M, N trung điểm SA BC Biết góc MN (ABCD) 60 Độ dài đoạn MN là: √2 D √10 2 C©u 18 : Cho hình chóp SABCD có đáy hình vuông cạnh a Các mặt phẳng (SAB) (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh SC tạo với mặt phẳng đáy góc 30 Thể tích hình chóp cho A A √ √5 B B √ C C √ D √ C©u 19 : Một hình tứ diện cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh hình nón tròn xoay, đỉnh lại tứ diện nằm đường tròn đáy hình nón Khi đó, diện tích xung quanh hình nón tròn xoay là: A a 3 B  a 2 C a D a C©u 20 : Đáycủalăng trụđứng tam giác ABC.A’B’C’ tam giác đềucạnh a=4 vàdiệntích tam giác A’BC=8 Tínhthểtíchkhốilăng trụ 4√3 A 8√3 B C Kết khác 2√3 D C©u 21 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, gọi M,N,P Q trung điểm SA, SB, SC SD Khi V đó, tỉ số thể tích S.ABCD bao nhiêu? VS.MNPQ A B 16 C 16 D C©u 22 : Tam giác SAB cạnh a hình chữ nhật ABCD nằm hai mặt phẳng vuông góc với nhau,góc (SAB) (SCD) 45 độ.Tính V hình chóp S.ABCD A a3 B a3 C 4a3 D a3 C©u 23 : Cho phát biểu sau hình chóp : I Hình chóp có tất cạnh bên hình chóp II Hình chóp có đáy đa giác chân đường cao tâm đường tròn ngoại tiếp đáy hình chóp III Hình chóp có cạnh đáy cạnh bên tạo với đáy góc hình chóp IV Hình chóp có cạnh bên chân đường cao trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đáy hình chóp Phát biểu phát biểu trên: A II, III B II, IV C II, III, IV D III, IV C©u 24 : Cho hình chóp hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, đường cao hình chóp a Góc mặt bên mặt đáy A 300 B 450 C Đáp số khác D 600 C©u 25 : Cho hình chóp SABC có đáy tam giác vuông B Cạnh SA vuông góc với đáy , AB = , SA = khoảng cách từ A đến mp(SBC) là? A 12 B 12 C D C©u 26 : Cho khối tứ diện ABCD Điểm M thuộc miền khối tứ diện cho thể tích khối MBCD, MCDA, MDAB, MABC Khi A M cách tất mặt khối tứ diện B Tất mệnh đề C M cách tất đỉnh khối tứ diện D M trung điểm đoạn thẳng nối trung điểm cạch đối diện tứ diện ′ ′ ′ ′ cạnh a tâm O Khi thể tích khối tứ diện AA’BO C©u 27 : Cho hình lập phương A √ B C D C©u 28 : Cho khối chóp S.ABC có ABC tam giác cạnh a, SA vuông với (ABC), SA = a Khoảng cách AB SC : A a 14 B a 21 C 2a 21 D 2a 21 14 C©u 29 : Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác ABC cạnh a SA vuông góc với đáy, SA=a Khoảng cách hai đường thẳng AB SC là: A a 21 B 2a 7 C a 14 D 2a 21 C©u 30 : Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ có đáy hình thoi hai mặt chéo ACC’A’, BDD’B’ vuông góc với mặt phẳng đáy Hai mặt có diện tích 100 , 105 cắt theo đoạn thẳng có độ dài 10 cm Khi thẻ tích hình hộp cho A 225√5 B 235√5 C 525 D 425 C©u 31 : Hình hộp chữ nhật có kích thước a,b,c đường chéo d có độ dài : A d  2a  b  c B d  a  b2  c C D / d  3a  3b  c D d  2a2  2b  c C©u 32 : Đáy hình chóp SABCD hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với đáy có độ dài a Thể tích khối tứ diện SBCD A B C D C©u 33 : Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N trung điểm AB CD Giao tuyến hai mặt phẳng (SAD) (SBC) đường thẳng qua S đồng thời song song với: A MN B DC C AM D AC C©u 34 : Trên nửa đường tròn đường kính AB = 2R, lấy điểm C cho C khác A B Kẻ CH vuông với AB H, gọi I trung điểm CH Trên nửa đường thẳng Ix vuông với mặt phẳng (ABC), lấy điểm S cho ASB  90 Nếu C chạy nửa đường tròn : A Mặt (SAB) (SAC) cố định B Mặt (SAB) cố định tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI chạy đường cố định C Tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI chạy đường cố định đoạn nối trung điểm SI SB không đổi D Mặt (SAB) cố định điểm H chạy đường tròn cố định C©u 35 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân với BA = BC = a, SA= a vuông góc với đáy Gọi M, N trung điểm AB AC Cosin góc hai mặt phẳng (SAC) (SBC) là: √3 √2 √2 B C D 2 C©u 36 : Đáy lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ tam giác Mặt (A’BC) tạo với đáy góc 300 diện tích tam giác A’BC Tính thể tích khối lăng trụ A 16√3 A 8√3 B 4√3 C D Đáp án khác C©u 37 : Cho hình chóp tứ giác SABCD có tất cạnh a Tính thể tích khối chóp SABCD theo a A a3 B a3 3 C a3 D a3 C©u 38 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a tâm O, SA = √3 vuông góc với (ABCD) Gọi G trọng tâm tam giác SAB Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SAC) là: √3 √2 B C D √2 C©u 39 : Cho hình chóp S.ABCD cạnh đáy =a, tâm O Gọi M, N trung điểm SA BC Biết góc MN (ABCD) 60 Cosin góc MN (SBD) là: A √3 √5 √10 B C D 5 C©u 40 : Cho khối chóp tứ giác SABCD Một mặt phẳng ( ) qua A, B trung điểm M SC Tính tỉ số thể tích hai phần khối chóp bị phân chia mặt phẳng A 3 B C D 8 C©u 41 : Cho khối chóp tứ giác SABCD có tất cạnh có độ dài a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A √3 A C©u 42 : B Đáp án khác C Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SD  √5 D a 13 Hinh chiếu S lên (ABCD) trung điểm H cạnh AB Tính thể tích khối chóp A a3 B a3 C a3 12 D 2a 3 C©u 43 : Cho tứ diện ABCD Giả sử tập hợp điểm M không gian thỏa mãn :     MA  MB  MC  MD  a ( với a độ dai không đổi ) tập hợp M nằm : A Nằm đường tròn tâm O ( với O trung điểm đường nối cạnh đối) bán kính R=a B Nằm mặt cầu tâm O ( với O trung điểm đường nối cạnh đối ) bán kính R= a/4 C Nằm mặt cầu tâm O ( với O trung điểm đường nối cạnh đối ) bán kính R= a/2 D Nằm mặt cầu tâm O ( với O trung điểm đường nối cạnh đối ) bán kính R= a/3 C©u 44 : Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a là: A a3 B a3 C a3 12 D a3 C©u 45 : Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB = a; AD= a , SA vuông góc với đáy, góc SC đáy 600 Tính thể tích khối chóp SABCD theo a A 2a3 6a B C 3a3 2a3 D C©u 46 : Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB=5a, BC=6a, CA=7a Các mặt bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy góc 60 Tính thể tích khối chóp 5√3 A 8√3 B 6√3 C 7√3 D   BSC   CSA   600 SA=1 ; SB=2 ; SC=3 Khi thể tích khối tứ C©u 47 : Cho hình chóp S.ABC có ASB diện ABCD : A 2 B C D 12 C©u 48 : Có thể chia hình lập phương thành tứ điện nhau? A Vô số B C D Không chia C©u 49 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có O tâm ABCD Tỷ số thể tích khối chóp O.A’B’C’D’ khối hộp là? A B C D C©u 50 : Hình chóp với đáy tam giác có cạnh bên chân đường cao hạ từ đỉnh xuống đáy là? A Trung điểm cạnh đáy B Tâm đường tròn nội tiếp tam giác đáy C Tâm đường tròn ngoại tiếp đáy D Trọng tâm đáy C©u 51 : Cho tứ diện dều ABCD cạnh a Gọi M trung điểm CD Cosin góc hợp MB AC là: √3 D √3 C©u 52 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Tính theo a khoảng cách A’B B’D A √3 B A √6 B √3 C C √6 √3 C©u 53 : Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? D √3 A Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi B Khối hộp khối đa diện lồi C Khối tứ diện khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi C©u 54 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc đường thẳng SB (ABC) 600 Tính thể tích khối chóp A a3 B a3 C a3 D a3 12 C©u 55 : Gọi m,c,d số mặt , số cạnh , số đỉnh hình đa diện Mệnh đề sau đúng? A Có hình đa diện mà m,c,d số chẵn B m,c,d số lẻ C Có hình đa diện mà m,c,d số lẻ D m,c,d số chẵn C©u 56 : Thể tích khối tứ diện cạnh a bằng: A C©u 57 : a3 a3 C B 12 12 Hình lập phương có mặt phẳng đối xứng? A B a3 12 D C a3 D C©u 58 : Cho tứ diện dều ABCD cạnh a Gọi M trung điểm CD Cosin góc hợp MB AC là: √3 A B √3 C √3 D √3 C©u 59 : Chọn câu phát biểu câu sau: A Diện tích mặt chéo khối lập phương cạnh a 2a B Tứ diện cạnh 2a có đường cao a 3 C Trong khối đa diện lồi số cạnh lớn số đỉnh D Mỗi kích thước khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thể tích tăng lên k lần C©u 60 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a tâm O, SA = √3 vuông góc với (ABCD) Gọi G trọng tâm tam giác SAB Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SAC) là: √3 A B √2 C D √2 C©u 61 : Cho hình chóp S.ABCD cạnh đáy =a, tâm O Gọi M, N trung điểm SA BC Biết góc MN (ABCD) 60 Cosin góc MN (SBD) là: 2 √3 √5 √10 B C D 5 C©u 62 : Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với (ABC), AC=AD=4; AB=3; BC=5 Khoảng cách từ A đến (BCD) là: A 17 A B 2√3 17 12 C √34 D 17 C©u 63 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a tâm O, SA = a vuông góc với (ABCD) Gọi I, M trung điểm SC, AB Khoảng cách từ I đến đường thẳng CM là: √3 A B √10 10 √30 10 C D √5 C©u 64 : Cho lăng trụ tứ giác ABCDA’B’C’D’ có cạnh đáy a, đường chéo AC’ tạo với mặt bên (BCC’B’) góc (0 < < 45 ) Khi thể tích khối lăng trụ A √cot + B √ C D − √cot − √tan C©u 65 : Hình lăng trụ : A Lăng trụ có đáy tam giác cạnh bên B Lăng trụ đứng có đáy đa giác C Lăng trụ có tất cạnh D Lăng trụ có đáy tam giác cạnh bên vuông góc với đáy C©u 66 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a Tính theo a khoảng cách A’B B’D Gọi M, N, P trung điểm BB’, CD, A’D’ Góc MP C’N là: 60 A 90 B 45 C 30 D C©u 67 : Cho hình chóp SABCD có đáy hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với mặt phẳng (SAB) góc 30 Thể tích hình chóp √ A √ B √ C √ D C©u 68 : Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông A với AC=a, =600biết BC’ hợp với (AA’C’C) góc 300 Tính thể tích lăng trụ A Đáp án khác B √6 C √2 D √5 C©u 69 : Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D có cạnh a Tính thể tích khối tứ diện ACB’D’ theo a A a3 B a3 C a3 D a3 C©u 70 : Đáy hình hộp đứng hình thoi có đường chéo nhỏ d góc nhọn Diện tích mặt bên S Thể tích hình hộp cho A B C D C©u 71 : Cho tứ diện ABCD có ABC tam giác đều, BCD tam giác vuông cân D, ( AD hợp với (BCD) góc 60 Tính thể tích tứ diện ABCD )⊥( ) √5 √3 √7 B C D Đáp án khác 9 C©u 72 : Cho hình trụ có bán kính 10 khoáng cách hai đáy Tính diện tích toàn phần hình trụ A A 200 B Đáp số khác C 300 D 250 C©u 73 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, cạnh bên a, góc tạo cạnh bên mặt đáy  Thể tích khối chóp S.ABCD A 3 a cos  sin  B 3 a cos  sin  C 3 a cos  sin  D 3 a cos  sin  C©u 74 : Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Một điểm M tùy ý thuộc SA Mặt phẳng (P) qua M cắt hình chóp theo thiết diện đa giác có n cạnh Giá trị lớn n : A B C D C©u 75 : Cho khối chóp S.ABC có ABC tam giác cạnh a, SA vuông với (ABC), SA = a Khoảng cách AB SC : A a 14 B a 21 C 2a 21 D 2a 21 14 C©u 76 : Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a ; A’A = A’B = A’C , cạnh A’A tạo với mặt đáy góc 600 thể tích lăng trụ là? A a3 B a3 C a3 3 D Đáp án khác C©u 77 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Mặt bên (SAB) tam giác vuông góc với đáy Thể tích khối chóp S.ABCD 3 a A B 3 a 12 C 3 a 3 a D C©u 78 : Cho hình chóp S.ABC Gọi A’, B’ trung điểm SA, SB Khi tỉ số thể tích hai khối chóp S.A’B’C S.ABC bằng: A B C D C©u 79 : Gọi V thể tích hình chóp SABCD Lấy A’ SA cho SA’ = 1/3 SA Mặt phẳng qua A’ song song đáy hình chóp cắt SB ; SC ; SD B’ ;C’ ;D’.Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ A V 27 B V C V D Đáp án khác C©u 80 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân với BA = BC = a, SA= a vuông góc với đáy Gọi M, N trung điểm AB AC Cosin góc hai mặt phẳng (SAC) (SBC) là: √3 √2 √2 B C D 2 C©u 81 : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có A’C = A’C tạo với đáy góc 300 , tạo với mặt (B’CC’B) góc 450 Tính thể tích hình hộp? A 2 C B D 8 C©u 82 : Cho S.ABCD , ABCD hình thoi cạnh 2a tâm O, SA=SC;SB=SD=a, góc SD mp (ABCD) 600 Thể tích khối chóp S.ABCD A A a B a C a a D C©u 83 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy SA = a Tính khoảng cách hai đường thẳng BD SC A a B a C a 3 D a 6 C©u 84 : Cho hình chóp tam giác SABC có SA, SB, SC đôi vuông góc, SA=1, SB=2, SC=3 Tính thể tích khối chóp SABC A B C 2/3 D C©u 85 : Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình thang vuông A B, SA vuông góc với mặt phẳng   (ABCD), AB = BC =a, AD = 2a ;  SC;  ABCD   450 góc mặt phẳng (SAD) (SCD) A : 45 B 60 C  6 arccos       D a3 D 30 C©u 86 : Tính thể tích khối tứ diện ABCD có cạnh a A a3 B a3 C a3 12 C©u 87 : Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy Tam giác ABC vuông A với BC=2AB=2a Gọi M trung điểm BC SM tạo với mặt đáy góc 60 Khi thể tích khối chóp S.ABC : A V a3 B V a3 C V a3 D V a3 C©u 88 : Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hìnhvuông, tam giác A’AC vuông cân A’C = a Thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’là A a 24 B a 48 C a 16 D a C©u 89 : Cho hình chóp S.ABC, tam giác ABC vuông cân A Tam giác SAB vuông cân S nằm mặt phẳng vuông đáy, khoảng cách SB AC a Thể tích khối chóp S.ABC A 3 a B a C a 16 D 3 a C©u 90 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Gọi M, N trung điểm AD, BB’ Cosin góc hợp MN AC’ là: √2 √3 B Hình lập phương có tâm đối xứng ? C©u 91 : A A B √2 C C √5 D D C©u 92 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ cóđáylà hình chữ nhật với AB=√3 AD=√7 Hai mặt bên (ABB’A’) (ADD’A’) tạo với đáy góc 450 600 Tính thể tích khối hộp biết cạnh bên A B C Đáp án khác D C©u 93 : Hình lăng trụ là: A Lăng trụ đứng có đáy đa giác B Lăng trụ có đáy tam giác cạnh bên vuông góc với đáy C Lăng trụ có đáy tam giác cạnh bên D Lăng trụ có tất cạnh C©u 94 : Khối lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy tam giác đề cạnh , góc cạnh bên mặt phẳng đáy 30 Hình chiếu đỉnh A’ mặt phẳng đáy (ABC) trùng với trung điểm cạnh BC Thể tích khối lăng trụ cho A √ B √ C √ D √ 10 A a3 12 B a3 12 C a3 D a3 12 C©u 26 : Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a , góc cạnh bên mặt đáy  Khi thể tích khối chóp S ABCD A a3 tan  B a3 tan  C a3 tan  D a3 cot  C©u 27 : Hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với đáy Góc tạo cạnh bên SC đáy 450 tích A a B a3 3 C a 3 D a3 C©u 28 : Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh a Hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm H AB Thể tích khối chóp là: A 2a 3 B C a 12 a3 D a3 C©u 29 : Cho hình chóp S.ABCDcó đáy hình chữ nhật với AB=2a,AD=a.Hình chiếu Slên (ABCD) trung điểm H AB, SC tạo với đáy góc 45o.Thể tích khối chóp S.ABCDlà: A a3 B a3 C 2a3 D 2a3 C©u 30 : Một hình trụ có bán kính đáy 50cm có chiều cao h = 50cm a) Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình trụ b) Tính thể tích khối trụ tạo nên hình trụ cho c) Một đoạn thẳng có chiều dài 100cm có hai đầu mút nằm hai đường tròn đáy Tính khoảng cách từ đoạn thẳng đến trục hình trụ       5000  cm   ; 10000  cm    b) 125000  cm   c) 25  cm  500  cm   ; 10000  cm    b) 125000  cm   c) 25  cm  5000  cm   ; 10000  cm     b) 12500  cm   c) 25  cm  A a) 5000 cm  ; 1000 cm2    b) 125000 cm3   c) 25  cm  B a) C a) D a) 2 2 3 C©u 31 : Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ hình vuông , SM   MNPQ Biết MN  a , SM  a Thể tích khối chóp A a3 2 B a3 C a3 D a3 D a3 C©u 32 : Cho khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a , thể tích A C©u 33 : 3a B a3 C a3  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, BC  a, ACB  60 , SA  ( ABC) M điểm nằm cạnh AC cho MC  MA Biết mặt phẳng (SBC) tạo với mặt đáy 54 góc 300 Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBC) A a B a 3 C 2a D 3a C©u 34 : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm O , AB  a , AD  a , A SO  ( ABCD) Khoảng cách AB SD a Thể tích khối đa diện S ABCD bằng: a3 3 a3 B a3 C D a 15 30   60 Tính thể tích khối chóp C©u 35 : Cho khối chóp S.ABCD có AB = a, gọi O tâm đáy, SAO S.ABCD theo a Tính diện tích xung quanh hình nón đỉnh S, đáy đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD A a3 ; a B a3 ; a 16 C a3 ; 3a D a3 ; 2a C©u 36 : Khối chóp SABC có đáy ABC tam giác cân AB  AC  a , BC  4a , đường cao SA  a Diện tích toàn phần khối chóp A   15  2 a B     2 a2 C   15  2  2 a D    2 a2 C©u 37 : Cho hình hộp ABCD.A' B'C' D' , mệnh đề sau , mệnh đề Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB' D' khối hộp ABCD.A' B'C' D' ? A B C D C©u 38 : Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, độ dài cạnh bên gấp đôi chiều cao củahình chóp Thể tích khối chóp là: A a3 12 B a3 C a3 36 D a3 C©u 39 : Hình chóp tam giác S ABC có đáy tam giác cạnh a , SA  ( ABC ) Góc SC (SAB) 30 Thể tích hình chóp S ABC bằng: A a3 B a3 C a3 6 D a3 12 C©u 40 : Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông B, SA vuông gócvới đáy AB  a , AC  a , SA  a Tính góc (SBC) (ABC) A 30o B 45o C 60o D Đáp án khác C©u 41 : Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC, đường thẳng (d) vuông góc với (P) A, lấy hai điểm M, N khác phía (P) cho ( MBC )  ( NCB) Trong công thức (I) V  NB.SMBC ; 1 (II) V  MN.SABC ; (III) V  MC.SNBC , 3 thể tích tứ diện MNBC tính công thức ? A Cả I, II, III B II C I D III 55 C©u 42 : Thể tích khối tứ diện cạnh a A a3 B a3 C a3 12 a3 D C©u 43 : Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có tất cạnh a.Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ Tính diện tích mặt trụ tròn xoay ngoại tiếp hình trụ A a3 a2 ; 2 B 3a3 a2 ; 2 C a3 a2 ; 5 D 7a 3 a2 ; 2 C a3 12 C©u 44 : Hình tứ diện cạnh a tích ? A a3 B a3 a3 12 D C©u 45 : Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a Diện tích xung quanh gấp đôi diện tích đáy Khi thể tích hình chóp ? A a3 12 B a3 3 C a3 a3 D C©u 46 : Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ hình vuông , SM   MNPQ Biết MN  a , góc SP đáy  Thể tích khối chóp A a3 B a3 C a3 3 a3 12 D C©u 47 : Cho biết thể tích hình hộp chữ nhật V, đáy hình vuông cạnh a Khi diện tích toàn phần hình hộp A V    a2  a  B V  2  a  a  C V  4  a  a  D V  2a a C©u 48 : Trong mệnh đề sau , mệnh đề A Số cạnh hình đa diện lớn B Số cạnh hình đa diện lớn C Số cạnh hình đa diện lớn D Số cạnh hình đa diện lớn C©u 49 : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông, AB  a , AD  a , SA  ( ABCD) Khoảng cách BD SC A 2a3 3 B 2a a Thể tích khối đa diện S ABCD bằng: C a3 D 4a3 C©u 50 : Cho hình trụ có bán kính R = a, mặt phẳng qua trục cắt hình trụ theo thiết diện có diện tích 6a2 Diện tích xung quanh hình trụ thể tích khối trụ là: A 6 a ; 3 a B 6 a ; 9 a C 8 a ; 3 a D 6 a ; 6 a C©u 51 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với 56 AB  dm, AD  12 dm, SA  ( ABCD) Góc SC đáy 300 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 600 dm B 780 dm C 800 dm D 960 dm C©u 52 : Cho hình lăng trụ đứng ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy ABCD hình thoi cạnh a góc  A  60 Gọi O; O ' tâm hai đáy OO '  2a Xét mệnh đề: (I) Diện tích mặt chéo BDD ' B ' 2a (II) Thể tích khối lăng trụ bằng: a3 Mệnh đề đúng? A (I) đúng, (II) sai B (I) sai, (II) C Cả (I) (II) D Cả (I) (II) sai C©u 53 : Tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA = OB = OC = a tích A a B a C a D a C©u 54 : Cho tứ diện ABCD có AB  3, CD  Khoảng cách hai đường thẳng AB, CD 10 Góc đường thẳng AB, CD 300 Khi thể tích tứ diện ABCD ? A 15 B 35 C 35 D 15 C©u 55 : Đáy khối lăng trụ ABC.A’B’C’ tam giác cạnh a, góc cạnh bên với mặt đáy lăng trụ 300 Hình chiếu vuông góc A’ xuống đáy (ABC) trùng với trung điểm H cạnh BC Thể tích khối lăng trụ A a3 B a3 12 C a3 D a3 D abc C©u 56 : Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  , Tam giác ABC vuông A SA  a , AB  b, AC  c Khi thể tích khối chóp bằng: A abc B abc C abc C©u 57 : Cho hình chóp tứ giác cạnh a, mặt bên hợp với đáy góc 600 Mệnh đề sau sai A Thể tích khối chóp C Chiều cao khối chóp a3 a B Cạnh bên khối chóp a 2 D Diện tích toàn phần khối chóp a C©u 58 : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với AB  10 cm, AD  16 cm Biết BC’ hợp với đáy góc  cos   A 5200 cm Tính thể tích khối hộp 17 B 4800 cm3 C 6500 cm D 3400 cm 57 C©u 59 : Tứ diện tích A B (đvtt ) có đừng cao C D C©u 60 : Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ với cạnh đáy dm Biết mặt phẳng (BDC’) hợp với đáy góc 300 Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (BDC’) dm A B dm dm C D dm C©u 61 : Cho khối chóp S ABC Gọi M , N trung điểm SA, SB Tỉ số thể tích hai khối chóp S ACN S BCM bằng: A C©u 62 : A B Không xác định C D a Tam giác SAB cạnh a nằm a 39 mp vuông góc với đáy Biết diện tích tam giác SAB  Tính khoảng cách từ C đến 16 mp(SAB): Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông A, AC  a 39 13 B a 39 26 C a 39 39 D 2a 39 39 C©u 63 : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O cạnh a, ABC  600 Mặt phẳng a (SAC),(SBD) vuông góc với mặt phẳng (ABCD).Cạnh bên SC  Thể tích hình chóp S.ABCD khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) A V  a3 a 57 ;h  19 a3 2a 57 C V  ,h  12 19 B V  a3 a 57 ,h  12 19 a3 2a 57 D V  ,h  19 C©u 64 : Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, góc SAC 45o Tính thể tích khối chóp Tính diện tích xung quanh mặt nón ngoại tiếp hình chóp S.ABCD A a3 a2 ; B C 5a3 a2 ; D a3 a2 ; 7a3 a2 ; C©u 65 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a, Mệnh đề sau đúng? a A  A ' BC ' //  AD ' C  B C B ' D   A ' BC '  D Cả đáp án d  A; D ' C   C©u 66 : Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cân 58   120o , BB '  a, I trung điểm CC’ Tính cosin góc (ABC) AB  AC  a, BAC (AB’I’)? A 2 B C 10 D C©u 67 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B với AB  a , BC  a , SA  2a SA  ( ABC ) Biết (P) mặt phẳng qua A vuông góc với SB Tính diện tích thiết diện cắt (P) hình chóp 4a2 4a 10 8a2 10 4a C B D 25 15 25 Cho hình nón,mặt phẳng qua trục cắt hình nón tạo thiết diện tam giác cạnh 2a Tính diện C©u 68 : tích xung quanh hình nón thể tích khối nón A A 2 a ;  a3 3 B 6 a2 ; 9 a C 2 a ; 3 a3 D  a ; 9 a C©u 69 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, tâm O, SA = a vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi I, M trung điểm SC, AB, khoảng cách từ S tới CM A a 5 B a C a 10 20 D a 30 20 a3 D a3 12 C©u 70 : Cho tứ diện cạnh a , thể thích ? A a3 12 B a3 12 C C©u 71 : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thang vuông biết AB  BC  a, AD  2a Cạnh bên SD  a H hình chiếu A lên SB Tính thể tích S.ABCD khoảng cách từ H đến mặt phẳng  SCD  A V  a3 5a ,h  12 B V  3a3 a ,h  C V  a3 a ,h  12 D V  3a 5a ,h  12   120 Góc C©u 72 : Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy tam giác cân A, AB  AC  2a;CAB (A'BC) (ABC) 45 Thể tích khối lăng trụ là: A a3 B 2a 3 C a3 D a3 3 C©u 73 : Hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi với diện tích S1 Hai đường chéo ACC’A’ BDD’B’có diện tích S ,S2 Khi thể tích hình hộp ? A 3S1S S3 B S1S S3 C S1S2 S3 D S1 S S3 C©u 74 : Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a , góc hợp cạnh bên với mặt đáy 600 Khi chiều cao khối chóp bằng: 59 A a B a C a D a C©u 75 : Khốichóp tam giác SABC với cạnh đáy a, cạnh bên 2a tích là: A a3 B a3 C a 11 12 D a3 C©u 76 : Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông A, AB  3a , BC  5a ,  SAC  vuông   30 o Thể tích khối chóp là: góc với đáy Biết SA  2a, SAC A a B a3 3 C 2a 3 D Đáp án khác C©u 77 : Hình chóp tam giác S.ABC có đáy tam giác cạnh a, SA  ( ABC ) Góc ( SBC ) ( ABC ) 60 Thể tích hình chóp S ABC bằng: A 3a3 B a3 C a3 D a3 C©u 78 : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi Gọi M , N trung điểm SB, SC V Tỷ lệ thể tích SABCD VSAMND A B C D C©u 79 : Hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình vuông ABCD với AB  a, SA  ( ABCD) Góc SC V với mặt phẳng đáy 60 Gọi thể tích hình chóp S ABCD V Tìm tỷ số a A B C D C©u 80 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N, P trung điểm AB, CD, SA Trong đường thẳng (I) SB; (II) SC; (III) BC, đường thẳng sau song song với (MNP)? A Chỉ III, I B Cả I, II, III C Chỉ II, III D Chỉ I, II C©u 81 : Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, mặt bên tạo với đáy góc 60o Khoảng cách từ A đến (SBC) là: A a 2 B a C a D a C©u 82 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA = a SA vuông góc với đáy Gọi I trung điểm SC Tính thể tích khối chóp I.ABCD.Tính thể tích khối nón ngoại tiếp khối chóp I.ABCD ( khối nón có đỉnh I đáy hình tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD) A a 5 a3 ; 12 B a3  a3 ; 12 C 5a3  a3 ; 12 D 7a3 5 a3 ; 12 60 C©u 83 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, SA  a SA  ( ABCD) H hình chiếu A cạnh SB VS AHC là: A a3 B a3 12 C a3 3 D a3   60 Thể tích khối chóp C©u 84 : Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, góc ASB S.ABC A a3 12 B a3 12 C a3 D a3 C©u 85 : Cho khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a Khi thể tích khối lăng trụ bằng: A a3 B a3 12 C a3 D a3 C©u 86 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật Hình chiếu S lên mp(ABCD) trung điểm H AB, tam giác SAB vuông cân S Biết SH  a 3; CH  3a Tính khoảng cách đường thẳng SD CH: A 2a 66 11 B a 66 11 C 4a 66 11 D a 66 22 C©u 87 : Mệnh đề sau đúng? A Số cạnh hình đa diện nhỏ số mặt hình đa diện B Số cạnh hình đa diện lớn số mặt hình đa diện C Số cạnh hình đa diện nhỏ số mặt hình đa diện D Số cạnh hình đa diện số mặt hình đa diện C©u 88 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật , AB  a, AD  a Đường thẳng SA vuông góc với đáy Cạnh bên SB tạo với mặt phẳng (SAC) góc 300 Thể tích khối chóp S.ABCD ? A C©u 89 : a3 6 B a3 C a3 D a3 Biết thể tích khối hộp ABCD A ' B ' C ' D ' V1 thể tích khối chóp ACB ' D ' V2 Tỉ lệ V1 V2 ? A B C D C©u 90 : Cho tứ diện S.ABC có cạnh SA,SB,SC đôi vuông góc với AB  5, BC  6, CA  Khi thể tích tứ diện SABC ? A 210 B 210 C 95 D 95 C©u 91 : Cho hình lâp phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a tâm O Khi thể tích khối tứ diện AA’B’O A a3 B a3 C a3 D a3 12 61 C©u 92 : Tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA = OB = OC tích 36 (đvtt ) có khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) A 3 B C D 3 C©u 93 : Cho hình trụ có hai đáy hai đường tròn tâm O O’, bán kính R, chiều cao hình trụ R Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình trụ; Tính thể tích khối trụ A  C  2   R2 ; R3  B   R2 ; R3 2 D      R ; R3   R ; R3 C©u 94 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  16 cm, AD  30 cm hình chiếu S (ABCD) trùng với giao điểm hai đường chéo AC, BD Biết mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy góc  cho cos   Tính thể tích khối chóp S.ABCD 13 A 5920 cm B 5760 cm C 5840 cm D 5630 cm C©u 95 : Cho khối lăng trụ tam giác ABC A1 B1C1 mà mặt bên ABB1 A1 có diện tích Khoảng cách cạnh CC1 mặt phẳng  ABB1 A1  7.Khi thể tích khối lăng trụ ABC A1 B1C1 ? A 28 B 14 C 14 D 28 C©u 96 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, mặt bên SAB tam giác nằm mp vuông góc với đáy Khoảng cách từ A đến mp(SCD) là: A a 21 B a 21 C a 21 14 D a 21 21 C©u 97 : Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cân, AB  BC  a SA vuông góc với đáy góc  SAC   SBC  60o Thể tích khối chóp là: A a3 B a3 C a3 D a3 C©u 98 : Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy a mặt bên có góc đáy  Khi chiều cao khối chóp bằng: A a tan   B a tan   C a tan   D a tan   D a3 C©u 99 : Cho khối chóp tứ giác có tất cạnh a thể thích ? A C©u 100 : a3 B a3 C a3 Cho hình chóp S.ABCD có SA  ( ABCD) Biết AC  a , cạnh SC tạo với đáy góc 60 3a diện tích tứ giác ABCD Gọi H hình chiếu A cạnh SC Tính thể tích khối chóp H.ABCD: 62 A a3 B a3 C 3a3 D a3 63 ®¸p ¸n M· ®Ò : 04 01 { | ) ~ 36 { | ) ~ 71 { | ) ~ 02 { | ) ~ 37 { ) } ~ 72 ) | } ~ 03 { | ) ~ 38 { | ) ~ 73 { | ) ~ 04 { ) } ~ 39 { | } ) 74 ) | } ~ 05 ) | } ~ 40 { | ) ~ 75 { | ) ~ 06 ) | } ~ 41 { ) } ~ 76 { | ) ~ 07 ) | } ~ 42 { | ) ~ 77 { | } ) 08 { | } ) 43 ) | } ~ 78 { | } ) 09 { | } ) 44 { | } ) 79 { | } ) 10 ) | } ~ 45 { | ) ~ 80 { ) } ~ 11 { | } ) 46 { ) } ~ 81 { | ) ~ 12 { | } ) 47 { | } ) 82 { ) } ~ 13 ) | } ~ 48 { ) } ~ 83 ) | } ~ 14 { ) } ~ 49 { | } ) 84 { ) } ~ 15 { | } ) 50 ) | } ~ 85 ) | } ~ 16 { ) } ~ 51 { ) } ~ 86 ) | } ~ 17 { ) } ~ 52 ) | } ~ 87 { ) } ~ 18 { | ) ~ 53 { | } ) 88 { | ) ~ 19 { | } ) 54 { | ) ~ 89 { | ) ~ 20 { | } ) 55 { | ) ~ 90 { | ) ~ 21 { | } ) 56 ) | } ~ 91 { | } ) 22 ) | } ~ 57 { | } ) 92 { | } ) 23 { | ) ~ 58 { ) } ~ 93 { ) } ~ 24 { ) } ~ 59 { | } ) 94 { ) } ~ 25 ) | } ~ 60 { ) } ~ 95 { | ) ~ 26 ) | } ~ 61 ) | } ~ 96 ) | } ~ 27 { | } ) 62 ) | } ~ 97 { | ) ~ 28 { | ) ~ 63 { | ) ~ 98 ) | } ~ 29 { | } ) 64 ) | } ~ 99 { ) } ~ 30 { ) } ~ 65 { | } ) 00 ) | } ~ 31 { ) } ~ 66 { | ) ~ 64 32 { ) } ~ 67 { ) } ~ 33 { ) } ~ 68 ) | } ~ 34 { | } ) 69 { | } ) 35 ) | } ~ 70 { ) } ~ 65 Câu Đáp án C C C B A A A D D 10 A 11 D 12 D 13 A 14 B 15 D 16 B 17 B 18 C 19 D 20 D 21 D 22 A 23 C 24 B 25 A 26 A 27 D 28 C 29 D 30 B 31 B 32 B 33 B 34 D 35 A 66 36 C 37 B 38 C 39 D 40 C 41 B 42 C 43 A 44 D 45 C 46 B 47 D 48 B 49 D 50 A 51 B 52 A 53 D 54 C 55 C 56 A 57 D 58 B 59 D 60 B 61 A 62 A 63 C 64 A 65 D 66 C 67 B 68 A 69 D 70 B 71 C 67 72 A 73 C 74 A 75 C 76 C 77 D 78 D 79 D 80 B 81 C 82 B 83 A 84 B 85 A 86 A 87 B 88 C 89 C 90 C 91 D 92 D 93 B 94 B 95 C 96 A 97 C 98 A 99 B 100 A 68 [...]... 100 A 16 NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỘC KHÔNG GIAN (Mà ĐỀ 02) C©u 1 : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh AA’=1, AB=2, AD=3 Khoảng cách từ A đến (A’BD) bằng A 7 6 B 6 7 C 49 36 D 9 13 C©u 2 : Phát biểu nào sau đây là sai: 1) Hình chóp đều là hình chóp có tất cả các cạnh bằng nhau 2) Hình hộp đứng là hình lăng trụ có mặt đáy và các mặt bên đều là các hình chữ nhật 3) Hình lăng... mặt của 1 hình lập phương thì tạo thành một hình lập phương B Tâm tất cả các mặt của 1 hình tứ diện đều thì tạo thành một hình tứ diện đều C Tâm tất cả các mặt của 1 hình lập phương thì tạo thành một hình tứ diện đều D Tâm tất cả các mặt của 1 hình tứ diện đều thì tạo thành một hình lập phương C©u 16 : Tổng sổ đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là: A 8 B 24 C 26 D 16 C©u 17 : Cho hình chóp... 4 C a3 2 3 D a3 2 6 C©u 53 : Thể tích tứ diện đều có cạnh bằng a là A 5a 3 2 12 B a3 2 12 23 C©u 54 : Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A Hình bát diện đều có các mặt là bát giác đều B Hình bát diện đều là đa diện đều loại (3,4) C Hình bát diện đều có các mặt là hình vuông D Hình bát diện đều có 8 đỉnh C©u 55 : Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành có M là trung điểm SC mặt phẳng... diện tạo bởi mp (P) và hình bát diện đều có thể là hình tam giác B Thiết diện tạo bởi mp (P) và hình bát diện đều có thể là hình vuông C Thiết diện tạo bởi mp (P) và hình bát diện đều có thể là hình tứ giác D Thiết diện tạo bởi mp (P) và hình bát diện đều có thể là hình lục giác đều C©u 65 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SD= a 13 Hình chiếu của S lên 2 (ABCD) là trung điểm H của... D 34 NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỘC KHÔNG GIAN (Mà ĐỀ 03) C©u 1 : Cho hình chóp tam giác S ABC với SA ,S B, SC đôi một vuông góc và SA  SB  SC  a Khi đó, thể tích trên bằng: A 1 3 a 6 B 1 3 a 3 1 3 a 9 C D 2 3 a 3 C©u 2 : Một hình chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và các cạnh đáy bằng 20cm, 21cm, 29cm thể tích đó bằng: A 7000cm3 B 6213cm3 C 7000 2cm3 D 6000cm3 C©u 3 : Cho hình. .. cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD Tìm mệnh đề sai : A Hình chóp có các cạnh bên hợp với mặt phẳng đáy cùng một góc 24 B Hình chóp S.ABCD đáy là hình thoi C Hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau D Hình chiếu vuông góc của đỉnh S xuống mặt phẳng đáy (ABCD) là tâm của đáy C©u 64 : Cho khối bát diện đều ABCDEF Chọn câu sai trong các khẳng định sau: A Thiết diện tạo bởi mp (P) và hình bát diện đều có... 3 a 5 3 B C 5 D 5 3 C©u 27 : Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=SC Phát biểu nào sau đây là đúng A Hình chiếu của S trên (ABC) là trọng tâm của tam giác AB B Hình chiếu của S trên (ABC) là trung điểm của cạnh BC C hình chóp S.ABC là hình chóp đều D Hình chiếu của S trên (ABC) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC C©u 28 : Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a Thể tích khối chóp là:... đáy và các mặt bên đều là các hình chữ nhật 3) Hình lăng trụ đứng có các mặt bên đều là hình vuông là một hình lập phương Mỗi đỉnh của đa diện lồi đều là đỉnh chung của ít nhất hai mặt của đa diện A 3 B Tất cả đều sai C 1,2 D 1,2,3 C©u 3 : Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a Diện tích toàn phần của hình chóp là: A 1  2 3  a 2 B 1  2  a 2 C 1  3  a 2 D  3 2  1  a 2...  bằng C©u 87 : Cho hình chóp S.ABCD đáy hình thoi có góc Aˆ  600 , SA  SB  SC Số đo của góc SBC A 600 B 450 C 900 D 300 C©u 88 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,SA vuông góc với đáy và AB= a, AD=2a Góc giữa SB và đáy bằng 45° Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: A Đáp án khác B a3 6 18 C a3 3 D 2a3 2 3 27 C©u 89 : Cho hìnhlăng trụ đứng ABC.A’B’C’ cóđáylà tam giácđềucạnh a 3 , gócgiữa... a3 6 D a3 3 8 C©u 77 : Diện tích hình tròn lớn của một hình cầu là p Một mặt phẳng (P) cắt hình cầu theo một đường tròn p có bán kính r, diện tích Biết bán kính hình cầu là R, chọn đáp án đúng: 2 A r R 2 2 B r R 3 C r R 2 D r R 2 3 C©u 78 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, cạnh SA = 2a và vuông góc với V đáy Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là V Tỉ số 3 là:
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (CÓ ĐÁP ÁN), NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (CÓ ĐÁP ÁN), NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (CÓ ĐÁP ÁN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay