Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số luyện thi đại học

46 517 1
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 06:58

Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Phần Hàm số - Giải tích 12 ** ĐT: 0978064165 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Câu 1: Hàm số y  x  3x  3x  2016 A Nghịch biến tập xác định C đồng biến (1; +∞) B đồng biến (-5; +∞) D Đồng biến TXĐ Câu 2: Khoảng đồng biến y   x  2x  là: A (-∞; -1) B (3;4) C (0;1) D (-∞; -1) (0; 1) Câu 3: Khoảng nghịch biến hàm số y  x  3x  A (0;3) B (2;4) C (0; 2) D Đáp án khác Câu 4: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y  2x  ? x 1 A Hàm số luôn nghịch biến R \ 1 B Hàm số luôn đồng biến R \ 1 C Hàm số nghịch biến khoảng (–; –1) (–1; +) D Hàm số đồng biến khoảng (–; –1) (–1; +) Câu 5: Cho hàm số y  2x  4x Hãy chọn mệnh đề sai bốn phát biểu sau: A Trên khoảng  ; 1  0;1 , y '  nên hàm số nghịch biến B Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  0;1 C Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 1;  D Trên khoảng  1;0  1;  , y '  nên hàm số đồng biến Câu 6: Hàm số y  x  4x A Nghịch biến (2; 4) B Nghịch biến (3; 5) C Nghịch biến x  [2; 4] D Cả A, C Câu 7: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến (1, 3) ? A y  x  2x  B y  x  4x  6x  x2  x 1 2x  C y  D y  x 1 x 1 x2 1 x A Đồng biến (-  ; 0) B Đồng biến (0; +  ) C Đồng biến /(-  ; 0)  (0; +  ) D Đồng biến /(-  ; 0), (0; +  ) Câu 9: Hàm số sau hàm số đồng biến R ? x A y   x  1  3x  B y  x2 1 x C y  D y=tanx x 1 Câu 10: Cho bảng biến thiên Câu 8: Chọn câu trả lời hàm sô y  Bảng biến thiên hàm số sau Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay ** ĐT: 0978064165 Phần Hàm số - Giải tích 12 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A y  x  3x  2x  2016 B y  x  3x  2x  2016 C y  x  4x  x  2016 D y  x  4x  2000 Câu 11: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên y Nhận xét sau sai: A Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 B Hàm số đạt cực trị điểm x  x  C Hàm số đồng biến khoảng  ;0  1;  D Hàm số đồng biến khoảng  ;3 1;  O -1 x -1 Câu 12: Hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đồng biến R ?  a  b  0, c  A   a  0, b  3ac   a  b  0, c  B   a  0, b  3ac   a  b  0, c  C   b  3ac  Câu 13: Hàm số y  ax  bx  cx  d có tối thiểu cực trị: A cực trị B cực tri C cực tri Câu 14: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến khoảng (1; 3): y A x  x2  x  y x  2x  y 2x  x 1 B y C x  x 1 x 1 D a  b  c  D   a  0, b  3ac  D Cực trị Câu 15: Hàm sô y  x   x  2x   có khoảng đồng biến A Câu 16: Hàm số y  A (-1; +∞) Câu 17: Hàm số y  B C D x nghịch biến khoảng x x B (-∞;0) C [1; +∞) D (1; +∞) x  8x  đồng biến khoảng nào(chọn phương án nhất) x2 1 A (-  ;  ) C (-2;  ) B ( ; +  ) D (-  ;  ) ( ; +  ) Câu 18: Hàm số y  x  2x  nghịch biến khoảng sau A (-  ;0) B (-  ; ) C (-  ;1) D (-  ;  ) Câu 19: Cho hàm số y  2x  ln(x  2) Trong phát biểu sau đây, phát biểu sai ? Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay ** ĐT: 0978064165 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Hàm số - Giải tích 12 điểm tới hạn hàm số D lim y   A Hàm số có miền xác định D  (2,  ) B x   C Hàm số tăng miền xác định x   Câu 20: Hàm số y  sin x  x B Đồng biến  ;0  A Đồng biến R D Ngịchbiến  ;0  va đồng biến  0;   C Nghịch biến R Câu 21: Cho hàm số y = x +2x - (C) Phát biểu sau sai M 0; 3 A Đồ thị hàm sô cắt trục tung  I 1; 4  B Tọa độ điểm cực đại  ; 1 1;   C Hàm số nghịch biến  đồng biến  D Hàm số đạt cực tiểu x0  1 Câu 22: Hàm số f (x)  6x  15x  10x  22 A Nghịch biến R B Đồng biến  ;0  C Đồng biến R D Nghịch biến  0;1 Câu 23: Phát biểu sau sai: A y  x   x đồng biến (0; 2) B y  x  6x  3x  đồng biến tập xác định C y  x   x nghịch biến (-2; 0) D y  x  x  3x  đồng biến tập xác định Câu 24: Hàm số y  x    x nghịch biến trên: A  3;  B  2;3 Câu 25: Tập nghiệm phương trình 8x3 A S = 4 B S = 6 C 2;3 x  = (x+5)3 - 2x là: C S = 5 Câu 26: Tập nghiệm phương trình x   A S = 1  B S = 1;1  x là: x2 C S = 1 D  2;  D S =  D S = 1; 0 Câu 27: Cho hàm số y   x  3(2m  1)x  (12m  5)x  Chọn câu trả lời đúng: A Với m=1 hàm số nghịch biến R B Với m=-1 hàm số nghịch biến R 1 C Với m  hàm số nghịch biến R D Với m  hàm số ngịch biến R Câu 28: Hàm số y  x  (m  1)x  (m  1)x  đồng biến tập xác định khi: A m  B  m  C m  D m  Câu 29: Cho hàm số y  mx  (2m  1)x  (m  2)x  Tìm m để hàm số đồng biến A m3 C Không có m D Đáp án khác Câu 30: Cho hàm số y  mx  mx  x Tìm m để hàm số cho nghịch biến A m1 Câu 34: Hàm số y= B luôn đồng biến m  D A, B, C sai mx  đồng biến khoảng (1 ; +  ) xm A m > m < - B m < - C m > - mx  Câu 36: Hàm số y = nghịch biến khoảng (-  ; 0) khi: xm A m > B 1  m  C m < - mx  y Câu 37: Tìm m để hàm số x  m đồng biến khoảng  ;2  A  m  B 3  m  C 3  m  Câu 35: Hàm số y = D m > D m > D m  x  2mx  m Câu 38: Hàm số y = đồng biến khoảng xác định khi: x 1 B m  C m  D m  1 A m  x  (m  1)x  Câu 39: Với giá trị m, hàm số y  nghịch biến TXĐ ? 2x 5 A m  1 B m  C m   1;1 D m  Câu 40: Tìm m để hàm số A m  y x   m  1 x  2m  x 1 B m  đồng biến khoảng  0;  1 m m 2 C D Câu 41: Cho hàm số y  x  3x  mx  Với giá trị m hàm số đồng biến khoảng  ;0 B m>-1 C -1[...]... m  6 1 6 Phần Hàm số - Giải tích 12 D 1 1 m 6 6 1 Câu 49: Cho hàm số y  x 3  mx 2  (2m  1)x  1 Mệnh đề nào sau đây là sai ? 3 A m  1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu; B m  1 thì hàm số có hai điểm cực trị; C m  1 thì hàm số có cực trị; D Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu Câu 50: Hàm số y  x 3  mx  1 có 2 cực trị khi: A m  0 B m  0 C m  0 D m  0 Câu 51: Hàm số y  x  3x ... A Phần Hàm số - Giải tích 12 Câu 10: Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên như sau Hàm số y  f (x) có tính chất: A Hàm số y  f (x) nghịch biến trên các khoảng  \{1} B I( 1; 2) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số C x  2 là phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số D lim y  ; lim y   x 2 x 2 x 1 (C) Trong các câu sau, câu nào đúng x 1 A Hàm số có tiệm cận ngang x  1 B Hàm số đi...  d B Số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) với đường thẳng d: y = g(x) là số nghiệm của phương trình f(x) = g(x) C Bất kỳ đồ thị hàm số nào cũng đều phải cắt trục tung và trục hoành D Số cực trị tối đa của hàm trùng phương là ba x 1 Câu 26: Cho hàm số y  Trong các câu sau, câu nào sai: x2 A lim y   B lim y   A Đồ thị của hàm số y  x 2 x 2 C Tiệm cận đứng x = 2 Câu 27: Cho hàm số y... thị hàm số có tiệm cận ngang là y  2 B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là x  2 C Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là x= -1;x=3 2x  2m  1 Câu 34: Cho hàm số y  Xác định m để tiệm cận đứngcủa đồ thị hàm số đi qua điểm M(3; xm 1) A m  3 B m  3 C m  1 D m  2 m  2x Câu 35: Cho hàm số y  Với giá trị nào của m thì x  1 tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. .. 1 3x  1 Câu 6: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  là: x A 2 B 1 C 4 D 3 2x  3 Câu 7: Cho hàm số y  có tâm đối xứng là: x 5 A I(5; 2) B I(2; 5) C I(2;1) D I(1; 2) Câu 5: Cho hàm số y  Câu 8: Cho hàm số y  2x  7 Hàm số có tiệm ngang và tiệm cận đứnglà: 3 x 2 A y  ; x  3 B y  2; x  3 C y  2; x  3 3 Câu 9: Trong các hàm số sau, hàm số nào có tiệm cận đứng x  3 3x 2  2x 3x... 1 B Hàm số đi qua M(3;1) C Hàm số có tâm đối xứng I(1;1) D Hàm số có tiệm cận ngang x  2 Câu 11: Cho hàm số y  x 2  2x là Chọn 1 câu đúng x2 A 1 B 2 C 0 x 3 Câu 13: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  là x2 1 A y  3 B y  2 C y  1 Câu 12: Số đường tiệm cận của hàm số y  D 3 D y  1; y  1 Câu 14: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y  cận ngang A Không có... 40: (Cho hàm số y  2 Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số không có tiệm cận x  2x  m đứng A m  1 B m  1 C m  1 D m  1 mx  1 Câu 41: Cho hàm số y  2x  m Câu 39: Cho hàm số y  Với giá trị nào của m thì tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm E( 1; 2) A m  2 B m  2 C m  1 D m  2 mx  1 Câu 42: Cho hàm số y  2x  m Với giá trị nào của m thì tiệm cận đứngcủa đồ thị hàm số đi qua... thị hàm số y  A Đường thẳng B Đường thẳng C Đường thẳng D Đường thẳng x2  x 1 có bao nhiêu tiệm cận: 5x 2  2x  3 A 1 B 3 C 4 Câu 24: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây: 1 A Hàm số y  không có tiệm cận ngang 2x  1 B Hàm số y  x 4  x 2 không có giao điểm với đường thẳng y = -1 Câu 23: Đồ thị hàm số y  D 2 C Hàm số y  x 2  1 có tập xác định là D  R \ {  1} D Đồ thị hàm số y... và GTLN của hàm số y = 4(sin x + cos x) + sin2x là: A miny = - 1, maxy = 0 B miny = 2 , maxy = 2 49 C miny = 1, maxy = 2 2 D miny = 0, maxy = 12 Câu 24: Tìm câu sai trong các mệnh đề sau về GTLN và GTNN của hàm số 3 y  x  3x  1 , x  0;3 Câu 19: Hàm số f(x) = 2cos2x + x, với 0  x  A Min y = 1 C Hàm số có GTLN và GTNN B Max y = 19 D Hàm số đạt GTLN khi x = 3 Câu 25: GTNN của hàm số y = x 2 ... - Giải tích 12 C 2 D 2 D 3 Câu 13: Cho hàm số y  2x  x 2 Giá trị lớn nhất của hàm số bằng A 0 B 1 C 2 Câu 14: Giá trị lớn nhất của hàm số y  3 1  x là A -3 B 1 C -1 Câu 15: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3sin x  4 cos x là A 3 B -5 C -4 D 0 D -3 Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số y  x 2  2x  3 là A 2 B C 0 2 D 3 2 Câu 17: Giá trị lớn nhất của hàm số y  A 3 x  x 1 x2  x 1 B 1 là: C
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số luyện thi đại học, Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số luyện thi đại học, Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay