NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (CÓ ĐÁP ÁN)

107 357 2
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 06:54

  NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN (Mà ĐỀ 01)   C©u : p Tính:  L = ò x sin xdx   A L = p  B L = -p  C©u : Tính tích phân sau:  A 6  C©u : D L = 0  C 3  D 1    B 11  Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số:  y =   + x2     A F ( x ) = ln x - + x   B F ( x ) = ln x + + x   C F ( x) = + x   D F ( x) = x + + x2   C e2 +   4 C©u : A e Kết quả của tích phân I = ò ( x + )ln xdx  là:  x e2   C©u : Tính  K = ò C©u : A C©u : B K= D e2 +   4 ln   C K = 2ln2  D K = ln   Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị có phương trình  B 11/2  Họ nguyên hàm của ex + ln +C   ex -1 dx ò (1 + x A ln C©u : e2 +   x dx   x -1 A 8  C©u : B A K = ln2  )x x 1+ x C 7/2   là:  D 9/2  ex là:  e2x - ex -1 ln +C  B ex + C ex -1 ln +C   ex + B ln x x + + C   C ln D ln e2 x - + C   bằng:  +C  x +C   + x2 D ln x ( x + 1) + C   Tính tích phân sau:  I = A I=0    C L = -2  2x2 + ò-1 x dx   B I=2  C Đáp án khác  D I=4  1    C©u 10 : Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi các đường  x3  và y=x2 là  y= A C©u 11 : 468p (đvtt)  35 436p (đvtt)  35 B C 486p (đvtt)  35 Cho hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số A  và  thì  B     C D   C©u 12 :   Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số  A B   C©u 13 : 9p (đvtt)  D  là:  C   Hàm số nào là nguyên hàm của f(x) =  D     :  + sin x A F(x) = ln(1 + sinx)  B F(x) =  - x + tan   x p  D F(x) = 1 + cot  +    2 4 x C F(x) = 2tan   C©u 14 : Tìm nguyên hàm  I = ( x + cos x ) xdx   ò A x3 + x sin x - cos x + c   C x3 + sin x + x cos x + c   B Đáp án khác  D x3 + x sin x + cos x + c   C©u 15 : Hàm số  F ( x) = e x + tan x + C  là nguyên hàm của hàm số f(x) nào    sin x A f ( x) = e x - C  e-x     f ( x) = e x 1 +  cos x  B f ( x) = e x +   sin x D Đáp án khác  C©u 16 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = - x và y=3|x| là:    A C©u 17 : 17   B   C 13   D   p Tính:  L = ò e x cos xdx     2    A C©u 18 : A L = ep +   B L = (ep - 1)   C L = -ep -   C ln D L = - (ep + 1)   + 6x dx   3x + Kết quả của tích phân:  I = ò + ln   B 1 - ln   2   D 2+ ln   C©u 19 : Nguyên hàm của hàm số  f (x) = tan3 x  là:  A tan x +C  B 2 tan x + ln cos x + C D   C Đáp án khác  tan x +   p C©u 20 : Biết : ò a dx =  Mệnh đề nào sau đây đúng?  cos x A a là một số chẵn  B a là một số lẻ  C a là số nhỏ hơn 3  D a là số lớn hơn 5  C©u 21 : Giá trị của tích phân  là  A B     D Không tồn tại  C   C©u 22 : A C©u 23 : dx = ap  thì giá trị của a là  9+ x Biết tích phân  ò   12 B 12  Biết I = ò a D 6  B ln2  Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết  f ( x) = C p   D 2  2x +   x + 4x + x + 3x A x + 3x +C  x + 4x + B - C ln x + + 3ln x +  + C   D ( x + 3) ln x + x + + C   C©u 25 :     x - ln x dx = + ln  Giá trị của a là:  x A 3  C©u 24 : C x  + 4x + +C   Tính   I = x4 ò 2x + dx   -1 3    A I =    C I =  B I = 5    D I =    C©u 26 : Tính Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong   và  A   B C   D       C©u 27 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:  x = -1; x = 2; y = 0; y = x - x là:  A -   B   C 0  D   C©u 28 : Tính tích phân sau:  A   B   C   D     C©u 29 : Tính tích phân sau:  A   B C   D   C©u 30 : Tính:  I = ò dx x - 5x + A I = -ln2        B I = ln   C I = 1  D I = ln2  C©u 31 : Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho đường x2 +(y-1)2=1 quay quanh trục hoành là  A C©u 32 : A C©u 33 : 8p (đvtt)  B 4p (đvtt)  C 2p (đvtt)  C I= D 6p (đvtt)  (2 x + x - 2)dx Tính I = ò   x +2 x - x - I= + ln12   B I= + ln   - ln - ln   D Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số A 5/3  B 3  C 2  I= - ln + ln    là:  D 7/3  C©u 34 : Một nguyên hàm của hàm số: y = cos5x.cosx là:  A F(x) = sin6x  C©u 35 : ln m Cho  A = ò  sin x sin x  -  + 2  D   e x dx = ln  Khi đó giá trị của m là:  ex - A Kết quả khác    11  sin x + sin x   B  C F(x) = cos6x    B m=0; m=4  C m=4  D m=2  4    C©u 36 : Tính  I = ò dx   x -x-2 2 A I =  I = - ln   C©u 37 : B I = ln   B I = 1- C I = - 3ln2  D I = 2ln3  C ln2  D p Tính I = ò tg xdx   A I = 2  p   I= p   C©u 38 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y  = x, y = x + sin2 x  và hai đường thẳng x = 0, x =  p   là:  A S =  C©u 39 : p  (đvdt)  B S =  Gọi F(x) là nguyên hàm của hàm số f ( x) = A ln2  C©u 40 : C©u 41 : t Với t thuộc (-1;1) ta có ò -  (đvdt)  D S =  p  (đvdt)  thỏa mãn F(3/2) =0. Khi đó F(3)  bằng:  x - 3x + 2 C –ln2  D -2ln2  dx = - ln  Khi đó giá trị t là:  x -1 2 C 1/2  B Cho hình phẳng D giới hạn bởi:  y = tan x; x = 0; x = D 1/3  p ; y = gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn  bởi D. gọi V là thể tích vật tròn xoay khi D quay quanh ox. Chọn mệnh đề đúng.  C S=ln3;  V = p ( + p p )  B S=ln2;  V = p ( - )  D S=ln3;  V = p ( - Kết quả của tích phân I = ò A + ln   C©u 43 : p   -   A S=ln2,  V = p ( + C©u 42 : C S =  B 2ln2  A  (đvdt)  1 + 2x +1 p p )  )  dx  là:  B + ln   Gọi F(x) là nguyên hàm của hàm số f ( x) = C - ln   3 x - x2 D - ln   thỏa mãnF(2) =0. Khi đó phương trìnhF(x) = x  có nghiệm là:  A x = 0  C©u 44 : B x = -1  C x = 1-   D x = 1  Tính  I = ò - x dx     5    A I =  p   B I =    C I =  p   D I = 2  C©u 45 : Hàm số nào là nguyên hàm của f(x) =  x x + :  B F(x) =  ( x + 5)   3 A F(x) =  ( x + 5)   C F(x) =  ( x + 5)   D F ( x ) = 3( x + 5)   C©u 46 : Thể tích của vật thể tròn xoay tạo bởi khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  y = x2 – 2x, y =  0, x = 0, x = 1 quanh trục hoành Ox có giá trị bằng?  A C©u 47 : 8p (đvtt)  15 B 7p (đvtt)  Tính tích phân  C 15p (đvtt)  B C     C©u 48 : Họ nguyên hàm của hàm số: y = sin3 x.cosx là:  C©u 49 : 8p (đvtt)   ta được kết quả:  A A D cos x + C   B a Tích phân ò ( x - 1)e x dx = A 2  sin x + C   D     C -cos2x + C  D tg x + C  - e2  . Giá trị của a là:  B 4  C 3  D 1  C©u 50 : Hàm số f ( x) = x(1 - x)10 có nguyên hàm là:  ( x - 1)11 ( x - 1) 10 +C  11 10 A F ( x) = C ( x - 1)12 ( x - 1) 11 F ( x) = +C  12 11 C©u 51 : Biết tích phân  ò A 7  ( x - 1)12 ( x - 1) 11 + +C  12 11 B F ( x) = D ( x - 1) 11 ( x - 1)10 F (x) = + +C   11 10 2x + dx =aln2 +b . Thì giá trị của a là:  2- x B 3  C 1  D 2  C©u 52 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y - y + x = , x + y = 0 là:  A Đápsốkhác  C©u 53 : B 5  C   D 11   C K = 3ln +   D K= Tính:  K = ò (2 x - 1) ln xdx   A K = 3ln2    B K = 3ln -     6    C©u 54 : Tính tích phân   A B C   C©u 55 : D     Các đường cong y = sinx, y=cosx với 0 ≤ x  ≤ p 2    và trục Ox tạo thành một hình phẳng.  Diện tích  của hình phẳng là:  A B 2  2 -    C Đáp số khác.  D 2  + ln2   D 13 + ln   C©u 56 : Cho  I = (2 x + ln x ) dx  Tìm I?  ò A 13 + ln2   C B + ln   C©u 57 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x2 và đường thẳng y= - x+2 là  A C©u 58 : 13 (đvdt)  B 11 (đvdt)  C Một kết quả khác  p p Cho  I1 = ò cos x 3sin x + 1dx I2 = ò 0 D 7 (đvdt)  sin x dx   (sinx+ 2)2 Phát biểu nào sau đây sai?  A Đáp án khác  B I1 > I2   C I1 = 14   D 3 I2 = ln +   2 C©u 59 : Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x – x2 và y = 0. Thì thể tích vật thể tròn xoay được sinh  ra bởi hình phẳng đó khi nó quay quanh trục Ox có giá trị bằng?  A C©u 60 : 16p  (đvtt)  15 B 6p (đvtt)  Tính tích phân sau:  C 5p (đvtt)  D 15p  (đvtt)  16   A B     D Cả 3 đáp án trên  C   C©u 61 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi     A B C©u 62 : Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết  f ( x ) = A C   3( x + 9 - x )   27  x + 93 + +C   x  + C     và  C 7  x+9 - x B   27    D 9    x + 93 - x  + C    D Đáp án khác  7    C©u 63 : Với giá trị nào của m > 0 thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = x2 và y = mx bằng    đơn vị diện tích ?  A m = 2  B m = 1  C m = 4  D m  = 3  C ln cos x + C   D ln(cosx) + C  C©u 64 : Họ nguyên hàm của tanx là:  A -ln cos x + C   tan x +C  B C©u 65 : nguyên hàm của hàm số f ( x) = e x (1 - 3e-2 x ) bằng:  A F ( x) = e x - 3e- x + C   B F ( x) = e x + 3e-2 x + C   C F ( x) = e x + 3e- x + C   D F ( x) = e x - 3e-3 x + C   C x tan + C   C©u 66 : A C©u 67 : Tính: ò dx   + cos x x tan + C   2 x tan + C   B D x tan + C   2 Tìm a sao cho  I = ò [a +(4 - a)x + 4x ]dx = 12   A Đáp án khác  C©u 68 : B a = - 3  C a = 3  D a = 5  Cho hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x và A  =   thì  B     C D     C©u 69 : Họ nguyên hàm của f(x) = sin x   A - cos x + cos x +C B   sin x +C   C cos x - cos x +C  D - cos x + + c  cos x C©u 70 : Gọi F1(x) là nguyên hàm của hàm số f1 ( x) = sin x thỏa mãnF1(0) =0 và F2(x) là nguyên hàm của  hàm số f ( x) = cos2 x thỏa mãnF2(0)=0.   Khi đóphương trìnhF1(x) = F2(x) có nghiệm là:  A C©u 71 : A   x = kp   B x= Một nguyên hàm của  f ( x) = F ( x ) = e2 x + e x + x   p + kp   kp   C x= B F ( x) = e x + e x   D x = k 2p   e3 x +  là:  ex +1 8    C F ( x) = e x - e x   D F ( x ) = e2 x - e x +   C©u 72 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi:  y = x - x; y = - x + x là:  A -9  C©u 73 : A C©u 74 : B 9  C Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết  f ( x ) = + ln x ln x + ln x + C   C x + ln x + C   Họ nguyên hàm của A ln tan B 16   x D 20     ln x + ln x + C   D Đáp án khác  là:  sin x x +C   B ln cot x +C   C -ln tan x +C   D ln sin x + C   C©u 75 : Tính I = (2 e x + e x )dx  ?  ò A e   B 1  C©u 76 : C -1   e D e  Cho  f (x) là hàm số chẵn và ò f ( x)dx =a chọn mệnh đề đúng  -3   A ò f ( x)dx = - a   B C©u 77 : A ò f ( x)dx =2a   C -3 ò cos x sin ò f ( x)dx =a   D ò f ( x)dx =a   -3 xdx bằng:  sin x + C   B sin x +C   C cos x +C  D cos4 x + C   C©u 78 : Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường  p y = x ln x, y = 0, x = e  có giá trị bằng:  (b e3 - 2)  trong đó a,b là hai số thực nào dưới đây?  a A a=27; b=5  B a=24; b=6  C a=27; b=6  D a=24; b=5  C©u 79 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong  y = (1 + e x ) x  và  y = (e + 1) x   là?  A e -1 ( đvdt)  B e - ( đvdt)  C e +  ( đvdt)  D e +  ( đvdt)  p C©u 80 : Tính   I = ò x cos xdx   A I =  p   B I =  p  + 1  C I =  p   D I =  p -   2 C©u 81 : Hình phẳng D giới hạn bởi y = 2x  và y = 2x + 4 khi quay D xung quanh trục hoành thì thể tích khối    9    tròn xoay tạo thành là:  A V =  288  (đvtt)  B V = 72 p  (đvtt)  D V =  C V =  + p  (đvtt)  C©u 82 : A C©u 83 : A 4p  (đvtt)  x4 + Nguyên hàm của hàm số  y =  là:  x2 2x3 - +C  x B -3x3 + C   x C x3 + +C   x D x3 - +C  x D a= a Biết  ò ( sin x - )dx = giá trị của  a  (0;p )  là:    a= p   B a= p   C a= p   p   C©u 84 : Cho S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 - x2 + x và trục Ox. Số nguyên lớn  nhất không vượt quá S là:  A 27  B 7  C 6  D 10  C©u 85 : Xác định a,b,c để hàm số F ( x) = (ax + bx + c)e - x là một nguyên hàm của hàm  số f ( x) = ( x - 3x + 2)e - x   A C©u 86 : a = 1, b = 1, c = -1   B a = -1, b = 1, c =   C a = -1, b = 1, c = -1 D a = 1, b = 1, c = 1    Cho  hàm số    và tính  A B   C   D   C©u 87 :     e ln x dx   x Tính:  J = ò A J=   B J=   C J=   D J=   C©u 88 : Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường cong   và hai trục tọa độ.  A C©u 89 :   Họ nguyên hàm của f(x) =  x +C   A F(x) =  ln x +1   B   C D     là:  x ( x + 1) B F(x) = ln x +C   x +1 10    C©u 26 : p e2 Cho  I = ò cos  ln x  x A C©u 27 : dx  , ta tính được :  I = cos1   B I =1  C I = sin1   D Một kết quả khác  C -   D p Tích phân  ò cos2 x sin xdx bằng:  A   3   B 0  C©u 28 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong  y = x + sin x  và  y = x , với   x  2p   bằng:  A C©u 29 : A B -4   C 4  0  D 1  sin p t  +  m / s   Tính quảng đường di chuyển của  2p p vật đó trong khoảng thời gian 1,5 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).  Vận tốc của một vật chuyển động là  v  t  = 0,16 m   0, 43m   B C 0, 61m   D 0, 34 m   C©u 30 : Cho hàm số  f  x  = cos3x.cos x  . Nguyên hàm của hàm số  f  x   bằng 0 khi  x =  là hàm số nào  trong các hàm số sau ?  A C©u 31 : sin 4x sin 2x +   3sin 3x + sin x   B C sin 4x sin 2x +   D cos 4x cos 2x +   dx a = ln  (với  a, b là các số tự nhiên và ước chung lớn nhất của  a, b bằng 1). Chọn  x +3 b khẳng định sai trong các khẳng định sau:  Giả sử  ò A 3a - b  12   C©u 32 : Biến đổi  ò A C©u 33 : C a + b = 41   B a - b >   x 1+ 1+ x f (t ) = t + t   D a + 2b = 13   dx thành ò f (t )dt , với t = + x  Khi đó  f (t ) là hàm nào trong các hàm số sau?  B f (t ) = 2t + 2t   C f (t ) = 2t - 2t   D f (t) = t - t   e2 -   C e2 -1  D e2   D a4  e Tích phân  ò x ln xdx  bằng  A C©u 34 : e2 -   B Khẳng định sau kết x3 dx  ln ?  x 1 a  A C©u 35 : a2  B p a2  C p x p Cho  I = ò e cos xdx ;  J = ò e sin xdx và  K = ò e x cos xdx  Khẳng định nào đúng trong các khẳng  a4  x định sau?  (I)  I + J = ep     93    (II)   I - J = K   (III)  K = ep -   A Chỉ (I) và (II)  C©u 36 : B Chỉ (III)  C Chỉ (II)  Khẳng định sau sai kết  1 A C©u 37 : a.b  3( c  1)   B x 1 b dx  a ln  x 2 c ac  b    D Chỉ (I)  ?  C a  b  2c  10   B - D 1 +C  3cos x cos x D ab  c 1   sin x dx , nguyên hàm tìm được là?  Cho ò cos x 1 + + C  3cos x cos x A - C 1 + +C  3cos x cos x 1 + C  3cos x cos x C©u 38 : Diện tích hình phẳng giởi hạn bởi các đường cong  y = x + 2x  và  y = x +   A C©u 39 : 65   B 125   C 95   D 265    x2 +  Nguyên hàm  F ( x ) của hàm số f ( x) =   là hàm số nào trong các hàm số sau?   x  A  x3  +x  F ( x) =   + C    x      C x3 F( x) = - + 2x + C   x B x3 +x F ( x) = + C   x D x3 F( x) = + + 2x + C   x C©u 40 : Cho  f (x ) = - sin x  và  f (0) = 10  Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?  A  f x = 3x - cos x B   f  = 3   C    3   f = 2 D f (x ) = 3x + cos x + D 23   15 C©u 41 : Diện tích hình phẳng  (H) giới hạn bởi hai đường y = x y = 2x   A C©u 42 :     B   C   Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng  y = - x và patabol  y = x2 bằng:    94      A 22   B C©u 43 : 26   C 28   D 25   p 2 Cho tích phân  I = ò e sin x sin x cos xdx  Nếu đổi biến số  t = sin x  thì  A 1  I =  ò e t dt + ò te t dt    0  C I = ò e t (1 - t)dt   20 B I= 1  1 t e dt + te t dt    ò ò 0  1 D I = ò e t (1 - t )dt   C©u 44 : Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục hoành  y = tan x, y = 0, x = 0, x = A C©u 45 : 4-p   B p bằng  4  4+p   C p (4 + p )   D p (4 - p )   Nếu f (1)  12, f '( x ) liên tục  f '( x )dx  17 , giá trị f (4) bằng:  A 5  C©u 46 : B 9  C 29   D 19   C - ln   D e2 x Hàm số  f ( x) = ò t ln tdt  đạt cực đại tại  x = ?   ex A ln   B - ln   0  C©u 47 : Cho đồ thị hàm số  y  f x   Diện tích hình phẳng (phần tô đậm trong hình) là:       95    A  f x  dx   3 C  f x  dx   f x  dx   3 3 3 0  f x  dx   f x  dx   B  f x  dx   f x  dx   D C©u 48 : Họ nguyên hàm của hàm số y = (2 x - 1)e x là  A (2 x + 3)e x + C   Cho  ò C©u 50 : (2 x + 3)e x   C D (2 x - 3)e x + C   D a - b = -2   x3 dx = ln b  Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ a và b  x +1 a a = 2  b B F x  = - C Fx = a =   b C a + b = 2  Họ nguyên hàm  F  x  của hàm số f  x  = A C©u 51 : (2 x - 3)e x   p C©u 49 : A B cos x là:  - cos2 x +C  sin x +C  sin x B F x = - D Fx = cos x +C  sin x +C  sin x Cho  I = ò x (x - 1)5 dx  và  u = x -  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:  A C©u 52 : A C©u 53 : A 13   I = 42 B Tính  ò 2x x +C  C©u 54 : x 1 I = ò x (1 - x )5 dx   I = ò (u + 1)u du   D C    2x +  + C       D 2x C 2 x +1 +C   D 2 x -1 +C   C ln dx , kết quả sai là:  x2    2x -  + C       Tính ò  u6 u5  I = +      ln x B 2x +C   +1 +C   dx , kết quả sai là:  B x +1 +C   p p 2     Cho hai tích phân  I = ò sin xdx  và  J = ò cos xdx  Hãy chỉ ra khẳng định đúng:  A C©u 55 :   I = J  B Một nguyên hàm của 2sin2 I  J  C Không so sánh  được  D I > J  x  là:  96    A 2sinx  B x + sinx  x C cos   2  D x - sinx  C©u 56 : Cho Hàm số f  x  g  x  liên tục trên   a; b và thỏa mãn  f  x  > g  x  > với mọi  x  a; b   Gọi      V là thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh Ox hình phẳng giới hạn đồ thị   C  : y = f  x  ;  C' : y = g  x  ; đường thẳng  x = a ; x = b  . V được tính bởi công thức nào sau đây ?  b A b V = pò f (x) - g (x) dx   B a a C C©u 57 : V = pò  f  x  - g  x  dx   b  b  V = pò f  x  - g  x dx     a  D V = ò f  x  - g  x  dx   a Cho  a > , hai số thực phân biệt   ,   và hai số thực  r = tan  a , k = tan  a  Khi đó đẳng thức nào  sau đây là đúng.   A  dx ò x + a = a  k - r    B   C òx  dx ò x + a = a  r - k    D òx  dx = k - r    +a a dx = r - k    +a a C©u 58 : Thể tích của khối tròn xoay  do hình phẳng  (H) giới hạn bởi  cácđường y = sin x ; y = ; x = 0; x = p khi quay xung quanh Ox là :  A C©u 59 : p2   B x Nếu  a f (t ) dt   x , x  t2 A 19   B C©u 60 : Tính I = ò A I= p   p2   2p   D p2   C 9  D 29   C I= p   D I = p  B ò x + x -4 + dx = ln x - + C   x 4x D x2 x +1 ò - x2 dx = ln x - - x + C   C hệ số a :  5  dx  , kết quả là :  x x -3 B I= p   C©u 61 : Kết quả nào sai trong các kết quả sao?  A ò tan xdx = tan x - x + C   C x +1 - x -1 ò 10x dx = 5.2x.ln + 5x.ln + C   C©u 62 : Gọi S là Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x - 3x ; y = x ; x = -2 ; x =  Vậy S  bằng bao nhiêu ?  A 8    B 2  C 4  D 16  97    C©u 63 : Giá trị của  ò 2e x dx  bằng:  A e4   B e4 -    C©u 64 : Cho  I   sin n x cos x dx  A 6  C©u 65 : 3e   C D 4e    Khi đó  n  bằng:  64     B C D 5  1+ x dx một học sinh đã thực hiện các bước sau:  x2 Để tính I= ò Đặt t= x suyra x = t2, dx=2tdt  I 4 1+ t I=  ò 2tdt = ò t -3 + t -2 dt   t 1  II   1 III I=  - -    t1  2t 39 IV I= 16 Cách làm trên sai từ bước nào ?  A I  B IV  C III  D II  C©u 66 : Thể  tích  khối  tròn  xoay  sinh  ra  khi  quay  hình  phẳng  giới  hạn  bởi  các  đường  sau  quanh  trục  hoành y = - x , y =   A C©u 67 : 3p   B e Cho ò x ln x dx = A C©u 68 : a.b = 64     B C©u 69 : A C©u 70 : A   C a - b = 4  Nếu f ( x ) liên tục 29     D  a - b = 12    Tính ò dx 1- x a.b = 46   f (2 x )dx D 9  D x2 - x -   x+1 :  C 5  Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số f ( x) = B D f ( x )dx  10 , B 19   x2 + x +   x+1 4p   3ea +1  Khẳng định nào sau đây là đúngvới kết quả đã cho.  b A C x2 + x -   x+1 C x2   x +1 x(2 + x)   ( x + 1)2 , kết quả là:  -2 - x + C   B C - x   C C 1- x   D 1- x +C   98    C©u 71 : Hàm số F( x) = e x2 là nguyên hàm của hàm số  A 2x f ( x) = e   C©u 72 : A C©u 74 : C ex f ( x) =   2x D f ( x) = x e x -   C   D   C I n = x ne x + nI n-1   D I n = x ne x - nI n -1   p C©u 73 : f ( x) = xe   B Giá trị của  ò (1 - tan x) A x2   dx  bằng:  cos x   B Cho   n     Khi đó :  I n = ò x n e x dx * I n = xn e x - I n-1   I n = xn e x + I n -1   B Một vật chuyển động với vận tốc  v  t  = 1, + t2 +  m / s   Tìm quảng đường vật đó đi được trong  t+3 4 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) A 26, 09 m   B Đáp án khác  C 4 0 4, 05 m   D 11,81m   C©u 75 : Giả sử  f  x  dx =  và  f  z  dz =  Tích phân  f  t  dt  bằng   ò ò ò A 10  B 1  C 21  D 4  C©u 76 : Họ nguyên hàm của hàm số f  x  = s in x.cosx là:  A sin x+C   B sin x +C   C cos x +C   D sin4 x.cosx +C  D   D I=ò C©u 77 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  y = x - x và  y = bằng    A   B C©u 78 : Cho tích phân  I = ò   x2 + 1 + x2 t = dx  Nếu đổi biến số   thì  x x2 A C©u 79 : tdt I= ò   t C©u 80 : A   29   Một nguyên hàm S  14   tdt   I=ò 2 t +1 C f ( x )dx  17 A B 10  3 Nếu C 2   t dt I =-ò   t t dt   2 t +1 10 f ( x )dx  12  f ( x ) dx :  B 15    ( x  2) sin 3xdx   B 3 S 3  C 5  D 5   ( x  a ) cos3 x  sin 3x  2017 tổng S  a.b  c :  b c C S  15   D S  10   99    C©u 81 : -1 -1 A 11  C©u 82 : Giả sử  ò f  t  dt =  và  ò f  r  dr =  Tích phân  ò f  u  du bằng  B 30  Nếu  C 2  f ( x )dx  10  f ( x )dx  , A 17   D 1   :  f ( x ) dx B 170   C D 3   3  C©u 83 : Hàm số  F (x ) = e x + e - x + x  là nguyên hàm của hàm số  x   A f (x ) = e x - e - x + C f (x ) = e -x + e x +   C©u 84 :  B f (x ) = e x - e -x +   D f (x ) = e x + e -x + x    Để tính I =  ò ln x + x + dx một học sinh đã thực hiện các bước sau:   u = ln x + x +  du = I.Đặt   x2 +   dv = dx v = x    1 II. I= ò udv = uv - ò vdu   0     III. I=  xln x+ x + - x + 1 = ln + + -     Lập luận trên sai từ bước nào ?  A I  B II  C III  D Không có buớc nào  sai  C©u 85 : Cho đồ thị hàm số y = f ( x)  Diện tích hình phẳng  (phần gạch trong hình) là:    A ò f ( x)dx   B -3 -3 ò f ( x)dx + ò f ( x)dx   C ò f ( x)dx + ò f ( x)dx   D ò f ( x)dx + ò f ( x)dx   -3 -3 0 C©u 86 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  y = x2  và đường thẳng  y = x  là:  A   B   C   D 23   15 C©u 87 : Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:    100    A òx dx =   p D x ò0 sin dx = ò0 sin xdx   p Cho  I = ò sin n x cos xdx =  Khi đó  n bằng:  64 6  3  B C©u 89 : p Cho tích phân  I = ò C©u 90 : x   (1 + x)dx = 2009 C©u 88 : A ò (1 + x) p 2007 -1 A B C ò sin(1 - x)dx = ò sin xdx   2  sin x - 2 cos x +  B C D 5  , với   >  thì  I  bằng:  2   Một nguyên hàm của hàm số f ( x) = 4  C x 2    D    là:  x +1 A   x +1 B ln x +   C x +     x2 +   D C©u 91 : Tính Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = ln x, y = 0, x = e   A 2  B 3  C e  D 1  C©u 92 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong  y = x  và  y = x  bằng:  A   B 0  C D 2   C©u 93 : Khẳng định sau sai kết  -4   1  (2 x 1 sin x )dx    a  b  1 ?  A C©u 94 : a  2b    B a b    C a b    D 2a  3b    Nếu  ò f (x )dx =  và  ò f (x )dx =  thì  ò f (x )dx  có giá trị bằng  A 12   B 7  C -1   D   B òx D ò 0dx = C (C là hằng số)  C©u 95 : Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?  A ò x dx = ln x + C (C là hằng số)  C ò dx = x + C (C là hằng số)   dx = x  +1 + C (C là hằng số)   +1 C©u 96 : Một nguyên hàm của hàm số f  x  = sin x + cos x là:  A F(x) =  sin x + sin x     B F(x) =  cos x - sin x   101    D F(x) =  C F(x) =  - cos x + sin x   cos x + sin x   C©u 97 : Một vật chuyển động với vận tốc  v  t   m / s   và có gia tốc là  v '  t  = m / s  Vận tốc ban  t +1 đầu của vật là   m / s   Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)  A 14  n C©u 98 : Cho  I n = ò sin xdx B 15   n  *   Khi đó : sin n -1 x.cos x n - + I n -1   n n A In = C sin n -1 x.cos x n - In = + I n-   n n C©u 99 : d d D 16  - sin n -1 x.cos x n - + I n -1   n n B In = D - sin n -1 x.cos x n - In = + I n -2   n n b Nếu ò f ( x)dx = ;  ò f ( x)dx = , với a  d  b ò f ( x)dx bằng:  a A C 13   b a B -2   3  C 0  D 8  6 C©u 100 Cho  : ò f (x)dx = 10; ò f (x)dx = 7; ò f (x)dx có giá trị bằng?  A 3  B 170  C -3  D 17      102      ®¸p ¸n M· ®Ò : 06   01 ) | } ~ 36 { | } ) 71 { ) } ~ 02 { ) } ~ 37 ) | } ~ 72 { ) } ~ 03 ) | } ~ 38 { ) } ~ 73 { | } ) 04 ) | } ~ 39 { | ) ~ 74 { | } ) 05 ) | } ~ 40 { ) } ~ 75 { | } ) 06 { ) } ~ 41 ) | } ~ 76 { | } ) 07 { | } ) 42 { | ) ~ 77 { | } ) 08 { | } ) 43 { | ) ~ 78 { | ) ~ 09 { | } ) 44 { | } ) 79 { | ) ~ 10 ) | } ~ 45 { | ) ~ 80 { | ) ~ 11 ) | } ~ 46 { | ) ~ 81 { | } ) 12 { | } ) 47 { | ) ~ 82 { | ) ~ 13 { ) } ~ 48 { | } ) 83 { ) } ~ 14 { ) } ~ 49 ) | } ~ 84 { | } ) 15 { ) } ~ 50 ) | } ~ 85 { ) } ~ 16 { | ) ~ 51 { ) } ~ 86 { ) } ~ 17 ) | } ~ 52 { ) } ~ 87 { ) } ~ 18 { | } ) 53 ) | } ~ 88 { ) } ~ 19 { | ) ~ 54 ) | } ~ 89 { | ) ~ 20 { | } ) 55 { | } ) 90 { | } ) 21 { ) } ~ 56 ) | } ~ 91 { | } ) 22 { | } ) 57 { | } ) 92 ) | } ~ 23 { | ) ~ 58 ) | } ~ 93 { | ) ~ 24 ) | } ~ 59 { | ) ~ 94 { ) } ~ 25 { | } ) 60 ) | } ~ 95 { ) } ~ 26 ) | } ~ 61 { | ) ~ 96 { | } ) 27 ) | } ~ 62 ) | } ~ 97 { | ) ~ 28 { ) } ~ 63 { ) } ~ 98 { | } ) 29 { | } ) 64 { | ) ~ 99 { ) } ~ 30 ) | } ~ 65 { | } ) 100 ) | } ~ 103    31 { ) } ~ 66 { | } ) 32 { | ) ~ 67 ) | } ~ 33 { ) } ~ 68 { | ) ~ 34 { | ) ~ 69 { ) } ~ 35 { | ) ~ 70 ) | } ~       104        Câu Đáp án 1  A  2  B  3  A  4  A  5  A  6  B  7  D  8  D  9  D  10  A  11  A  12  D  13  B  14  B  15  B  16  C  17  A  18  D  19  C  20  D  21  B  22  D  23  C  24  A  25  D  26  A  27  A  28  B  29  D  30  A  31  B  32  C  33  B  34  C  105      35  C  36  D  37  A  38  B  39  C  40  B  41  A  42  C  43  C  44  D  45  C  46  C  47  C  48  D  49  A  50  A  51  B  52  B  53  A  54  A  55  D  56  A  57  D  58  A  59  C  60  A  61  C  62  A  63  B  64  C  65  D  66  D  67  A  68  C  69  B  70  A  106    71  B  72  B  73  D  74  D  75  D  76  D  77  D  78  C  79  C  80  C  81  D  82  C  83  B  84  D  85  B  86  B  87  B  88  B  89  C  90  D  91  D  92  A  93  C  94  B  95  B  96  D  97  C  98  D  99  B  100  A        107 
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (CÓ ĐÁP ÁN), NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (CÓ ĐÁP ÁN), NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN (CÓ ĐÁP ÁN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay