Functional Units for Addition and Subtraction

6 187 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 02:23

Functional Units for Addition and Subtraction Functional Units for Addition and Subtraction Functional Units for Addition and Subtraction Functional Units for Addition and Subtraction Functional Units for Addition and Subtraction Functional Units for Addition and Subtraction Functional Units for Addition and Subtraction Functional Units for Addition and Subtraction Carry LookAhead Adder 10.2.2 Carry LookAhead Adder 10.2 Functional Units for Addition and Subtraction 10.2.1 Ripple Carry Adder Half adder S= a ⊕ b Cout = a & b 10.2 Functional Units for Addition and Subtraction 10.2.2 Carry Look-Ahead Adder • Arithmetic implementation of carry bit generate: gi = & bi propagate: pi = ^ bi si = (ai ^ bi) ^ci = pi^ci Ci+1 = (( ^ bi ) & ci ) | ( a & b ) = ( pi & ci )^gi 10.2 Functional Units for Addition and Subtraction 10.2.2 Carry Look-Ahead Adder • bit Arithmetic implementation of carry bit Ci+1 = (( ^ bi ) & ci ) | ( a & b ) = ( pi & ci )^gi 10.2 Functional Units for Addition and Subtraction 10.2.2 Carry Look-Ahead Adder • 4-bit adder with carry look ahead 10.2 Implementation 4-bit adder with carry look ahead 10.2.2 Carry Look-Ahead Adder 10.2 Functional Units for Addition and Subtraction 10.2.3 Overflow and Underflow Positive + positive = negative y Negative + negative = positive => include logic for Overflow and Underflow detection
- Xem thêm -

Xem thêm: Functional Units for Addition and Subtraction, Functional Units for Addition and Subtraction, Functional Units for Addition and Subtraction

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay