NỘI hàm các TIEU CHUẨN tđg

21 162 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 00:06

Tầm nhìn Tiêu chí Nội hàm /Nội dung 1) Nhà trường có tuyên bố thức sứ mạng; 1.1 Sứ mạng x x x 5.2 3) Cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chiến lược, kế hoạch phát triển, CTĐT, quy chế chi tiêu nội bộ,… trường theo quy chế dân chủ sở x 7.1 1) Có chiến lược/kế hoạch KHCN cho giai đoạn phát triển nhiệm kỳ, chi tiết hoá cho năm; có kế hoạch KHCN năm ban hành triển khai; x 8.1 1)Có văn trường hướng dẫn thực hoạt động hợp tác quốc tế đào tạo, KHCN dịch vụ giáo dục phù hợp với quy định Nhà nước x 1.2 Mục đích mục tiêu 2) Nội dung sứ mạng nhà trường thể rõ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực định hướng phát triển nhà trường; 3) Nội dung sứ mạng nhà trường thể rõ sự phù hợp gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương nước TĐG 7.3 7.6 8.1 1) Mục tiêu trường đại học phù hợp với mục tiêu đào tạo quy định Luật Giáo dục (Điều 2); 2) Mục tiêu trường đại học phù hợp với Luật Giáo dục đại học (Điều 5); 1)Số lượng báo cán trường công bố tạp chí khoa học chuyên ngành nước quốc tế năm số lượng đề tài quy đổi mà trường thực 1)Kết công trình NCKH, phát triển công nghệ sử dụng vào giảng dạy 2) Có hoạt động NCKH, phát triển công nghệ phối hợp trường đại học - viện nghiên cứu 3) Có hoạt động hợp tác với sở đào tạo khác NCKH; 1) Có quy định rõ ràng chế quản lý, kiểm tra, giám sát phân cấp đơn vị hoạt động hợp tác quốc tế năm đánh giá; x x x x x x Tầm nhìn Tiêu chí 2.6 Kế hoạch triển khai 7.1 7.6 8.1 9.8 10.1 Đầu vào Cơ cấu tổ chức Tiêu chí 2.1 Nội hàm /Nội dung 1) Chiến lược phát triển trường ban hành hiệu lực; 2) Các kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn trường ban hành hiệu lực; 3) Nội dung chiến lược phát triển kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn phù hợp với sứ mạng định hướng phát triển nhà trường (theo định hướng phát triển trường đại học nghiên cứu, ứng dụng hay thực hành) với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, xã hội ngành, địa phương nước; 4) Có số/chỉ báo giám sát, đánh giá việc thực chiến lược phát triển kế hoạch năm tổ chức thực số/chỉ báo đó; 5) Có kế hoạch đánh giá rà soát chiến lược phát triển kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn 1) Có chiến lược/kế hoạch KHCN cho giai đoạn phát triển nhiệm kỳ, chi tiết hoá cho năm; có kế hoạch KHCN năm ban hành triển khai; Có hoạt động hợp tác NCKH chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp tổ chức xã hội; Không có vi phạm hoạt động hợp tác quốc tế năm đánh giá; 1) Có kế hoạch triển khai, đề án thực chiến lược phát triển sở vật chất trường 1) Có chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn để tăng nguồn thu ban hành, triển khai rà soát, đánh giá; Nội hàm /Nội dung 1) Trường có Hội đồng trường/Hội đồng quản trị, hội đồng tư vấn có đầy đủ tổ chức, phận theo quy định Điều lệ trường đại học và/hoặc Qđ khác pháp luật có liên quan 2) Trường có phòng/ban chức tổ chức khác thành lập không trái với quy định pháp luật TĐG x x x x x x Tự ĐG x x Đầu vào Tiêu chí 2.4 2.5 5.1 5.4 9.9 Cơ chế quản lý 2.2 Nội hàm /Nội dung 3) Quy chế tổ chức hoạt động trường có quy định chức năng, nhiệm vụ phận liên quan; quy định rõ ràng cấu tổ chức nhà trường 1) Tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể khác trường (Công đoàn, Đoàn niên, Hội phụ nữ, Hội sinh viên, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu sinh viên) thành lập theo quy định hành; 1) Trường có trung tâm/bộ phận chuyên trách ĐBCL; 1) Có kế hoạch năm tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên nhân viên; 2) Thực quy hoạch bổ nhiệm cán quản lý đề ra, đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể trường; 3) Có quy trình, tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, bổ nhiệm công khai; 1) Không có cán quản lý vi phạm nghiêm trọng quy định đạo đức điều đảng viên không làm (đối với cán đảng viên); 1) Có phận bảo vệ chuyên trách (thuê đơn vị); có quy định chức nhiệm vụ, có đội ngũ nhân viên để bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn; 1) Trường có hệ thống văn tổ chức quản lý hoạt động nhà trường: công tác tổ chức, đào tạo, khoa học công nghệ/nghiên cứu khoa học (NCKH), công tác sinh viên, tra pháp chế, hợp tác quốc tế, tài chính/tài sản, đảm bảo chất lượng (ĐBCL),…; hệ thống văn để tổ chức, quản lý tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn niên tổ chức đoàn thể khác trường; 2) Nội dung văn tổ chức, quản lý không trái với quy định pháp luật; 3) Việc triển khai hệ thống văn tổ chức quản lý mâu thuẫn, vướng mắc phận liên quan; xung đột chồng chéo nội dung văn Tự ĐG x x x x x x x x x x x Đầu vào Tiêu chí Nội hàm /Nội dung 1) Trường có quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phận, tổ chức trường Ví dụ: Phòng, Ban, Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm, thư viện, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phận bảo vệ tổ chức, đơn vị giúp việc khác; tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn niên, Hội phụ nữ, Hội sinh viên, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu sinh viên,…); 2) Trường có quy định rõ ràng chức năng, trách nhiệm 2.3 quyền hạn cán quản lý cấp (Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa/Bộ môn, cán quản lý phòng/bộ phận,…); 3) Trường có quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn giảng viên/nghiên cứu viên không trái với quy định Nhà nước cấp quản lý liên quan; 4) Trường có quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nhân viên không trái với quy định Nhà nước cấp quản lý liên quan 2.7 1) Thực chế độ báo cáo đầy đủ định kỳ theo yêu cầu Bộ GDĐT quan quản lý cấp có liên quan; 2) Trong vòng năm tính đến thời điểm đánh giá, không bị Bộ GDĐT quan quản lý liên quan có văn nhắc nhở vi phạm chế độ b/ cáo định kỳ; 3) Có hệ thống lưu trữ đầy đủ báo cáo năm tính đến thời điểm đánh giá: có cán chuyên trách đào tạo nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; có phần mềm lưu trữ, quản lý văn bản; có địa điểm lưu trữ có biện pháp an toàn, an ninh cho việc lưu trữ 1) Có quy định chế độ thời gian, kinh phí cán quản lý, giảng viên, nhân viên, tham gia hoạt động chuyên 5.3 môn, nghiệp vụ nước nước ngoài; 2) Có quy định khen thưởng, hỗ trợ công trình khoa học; 7.7 1) Có văn quy định tiêu chuẩn đạo đức hoạt động NCKH, đặc biệt lĩnh vực khoa học sống; Tự ĐG x x x x x x x x x x Đầu vào Tiêu chí 9.9 Cán giáo viên 2.5 4.6 5.1 5.2 5.3 Nội hàm /Nội dung 2) Có phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho cán khoa học, giảng viên trường quy định quyền sở hữu trí tuệ đăng ký quyền, quyền sở hữu công nghiệp, công nhận sản phẩm KHCN, khiếu nại khởi kiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cán nhà trường trường 1) Có quy định, nội quy an ninh, an toàn treo/dán phổ biến khu vực nhà trường; 1) Có phương án PCCC thiết bị PCCC trang bị khu vực; 2) Có quy định sử dụng an toàn thiết bị phòng thí nghiệm; 3) Các quy định an toàn phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên người học; 5) Có văn phối hợp với đơn vị chức địa phương: công an phường, trật tự phường/xã 1) Các cán trung tâm/bộ phận chuyên trách ĐBCL trường có văn chứng tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến công tác ĐBCLGD; 1) Có hệ thống sở liệu lưu trữ thông tin về: giảng viên 1) Có kế hoạch năm tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên nhân viên; 2) Có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, giáo viên rõ ràng công khai; 3) Công khai tiêu kế hoạch, tiêu chí tuyển dụng cán bộ, giáo viên 1) Hằng năm có báo cáo thực quy chế dân chủ sở cán quản lý, giảng viên nhân viên trường; 2) Khiếu nại, tố cáo (nếu có) cán bộ, giáo viên thuộc thẩm quyền xử lý đơn vị được giải quyết kịp thời theo đúng luật pháp; 3) Cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chiến lược, kế hoạch phát triển, CTĐT, quy chế chi tiêu nội bộ,… nhà trường theo quy chế dân chủ sở 1) Có quy định chế độ thời gian, kinh phí cán Tự ĐG x x x x x x x x x x x x x x x Đầu vào Tiêu chí 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Nội hàm /Nội dung quản lý, giảng viên, nhân viên, tham gia hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nước nước ngoài; 2) Có quy định khen thưởng, hỗ trợ công trình khoa học; 3) Có báo cáo năm thực sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán quản lý giảng viên tham gia hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nước 2) Được cấp trên, cán giảng viên nhân viên đánh giá tốt lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 1) Mỗi ngành đào tạo có đủ thành phần giảng viên hữu theo quy chuẩn mở ngành; 2) Đảm bảo tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi đáp ứng theo đề án mở ngành, quy định điều kiện ĐBCL giảm dần theo năm 1) 100% đội ngũ giảng viên đạt trình độ thạc sỹ trở lên, trừ số ngành đặc thù Bộ GDĐT quy định (ví dụ: nghệ thuật, số ngôn ngữ hiếm, ); 2) 100% giảng viên giảng dạy theo chuyên môn đào tạo (và đào tạo lại); 3) Cơ cấu chuyên môn giảng viên phù hợp với nhiệm vụ đào tạo (đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao ngành, có cân đối theo cấu đào tạo); 4) 100% giảng viên có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy chuẩn đáp ứng yêu cầu đào tạo NCKH 1) Cơ cấu giảng viên hữu của nhà trường cân đối theo thâm niên (giảng viên có thâm niên 10 năm; 10-20 năm; 20 năm chiếm tỷ lệ khoảng 1/3); 2) Độ tuổi trung bình có xu hướng giảm giữ độ tuổi trung bình hợp lý (khoảng 35-50) 1) Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có cấu phù hợp, đủ số lượng theo ngành đào tạo nhu cầu thực tế; 2) 100% đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có lực chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo; 3) Trong vòng năm kỹ thuật viên, nhân viên trung bình Tự ĐG x x x x x Đh x x x x x Đầu vào Tiêu chí 7.6 7.7 8.1 8.2 Học viên 4.6 5.5 6.1 6.2 Nội hàm /Nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhất 01 lần; 4) Có 75% người học, giảng viên hài lòng hoạt động hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên Trình độ, lực chuyên môn cán qua tham gia NCKH nâng cao Có văn quy định rõ tiêu chuẩn tham gia chủ trì, thực đề tài NCKH học vị, trình độ chuyên môn, ; Có chế độ quản lý cán bộ, viên chức của trường công tác, học tập nước ngoài Có cán đào tạo, bồi dưỡng từ hoạt động hợp tác quốc tế năm đánh giá; 1) Có hệ thống sở liệu lưu trữ thông tin về: - Tuyển sinh điểm chuẩn đầu vào, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách sinh viên nhập học, danh sách các lớp môn học; Đảm bảo tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi đáp ứng theo đề án mở ngành, quy định điều kiện ĐBCL giảm dần theo năm 1) Người học được giới thiệu/hướng dẫn về chương trình đào tạo nhập học; 2) Người học hướng dẫn đầy đủ đề cương học phần/môn học, kiểm tra đánh giá học môn/học phần; 3) Người học cung cấp/phổ biến đầy đủ quy định quy chế đào tạo Bộ GDĐT nhà trường 1) 100% người học thuộc diện chính sách được bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định; 2) Người học được khám sức khỏe từ đầu khóa học; 3) Trường có sở khám chữa bệnh đủ tiêu chuẩn hoặc ký kết, liên kết/phối hợp với sở y tế khám chữa bệnh, cấp cứu ban đầu (Lưu ý Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT tổ chức hoạt động trạm y tế trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp văn liên quan) 4) Trường có ít nhất nơi để người học tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao; 5) Trường không có người học bị đe dọa hoặc bị hại sức Tự ĐG x x x x x x x x x x x x x Đầu vào Tiêu chí 6.3 6.4 6.5 Nội hàm /Nội dung khỏe, tính mạng; không có các vụ việc trộm cắp tài sản lớn người học 6) Có hệ thống bảo vệ trật tự an ninh khuôn viên trường đảm bảo an toàn cho người học 1) Hằng năm, nhà trường có triển khai hoạt động rèn luyện trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho người học; 2) Trường có lần/năm đánh giá rèn luyện sinh viên (theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007); có 80% số sinh viên đạt kết quả rèn luyện từ trở lên; 3) Trường được cấp khen thưởng về các phong trào thi đua (hoặc hoạt động của sinh viên) ít nhất lần năm; 4) Tỷ lệ người học vi phạm vấn đề về đạo đức, lối sống, pháp luật dẫn đến phải xử lý của quan chức không 0,1% năm học 1) Công tác Đảng, Đoàn thể có biện pháp, hình thức rèn luyện cho người học có nhận thức tốt trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; 2) Tổ chức cho người học tham gia hoạt động từ thiện, tình nguyện, nhân đạo; người học tự phát tham gia vào hoạt động tổ chức phản động, biểu tình trái phép, …; Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và số lượng người học được kết nạp vào Đảng tăng năm 1) Nhà trường có hệ thống cố vấn học tập được quy định bằng văn bản và có kế hoạch cố vấn học tập cụ thể đối với từng khối lớp; 2) Nhà trường tổ chức hướng dẫn người học phương pháp học đại học, hướng dẫn sử dụng thư viện, tìm kiếm tài liệu học tập lần/khóa học; 3) Người học có nhu cầu hỗ trợ tìm kiếm hỗ trợ (tài chính, vay vốn Chương trình tín dụng cho sinh viên, tìm chỗ ở, khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý,…); 4) Người học hỗ trợ tìm kiếm việc làm qua hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ năng, hội chợ việc làm, Tự ĐG x x x x x x x x x x x x Đầu vào Tiêu chí 6.6 6.7 6.9 Nguồ 5.3 n kinh 7.5 phí 7.6 Nội hàm /Nội dung 1) Mỗi năm có đợt tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước nội quy nhà trường; 2) Có buổi nói chuyện chuyên đề năm học; 3) Có tài liệu tuyên truyền, tập huấn Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội sinh viên 1) Có phận/đơn vị tổ chức hoạt động hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm; 2) Có minh chứng việc tổ chức hoạt động hỗ trợ để tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo Ví dụ: Có ít nhất lần/năm tổ chức hoạt động hỗ trợ/tư vấn/giới thiệu việc làm cho người học; 1) Tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo tăng năm; 2) CTĐT có mô tả/đề cập đến vị trí việc làm mà người tốt nghiệp chương trình đảm nhiệm (việc đánh giá phù hợp với ngành nghề đào tạo vào chuẩn đầu CTĐT) 1) Người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên kết thúc môn học; 2) người học tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường trước tốt nghiệp 2) Có quy định khen thưởng, hỗ trợ công trình khoa học; Tổng khoản thu từ bên cho NCKH từ NCKH phải tổng khoản chi từ ngân sách trường cho NCKH năm giai đoạn năm đánh giá Kết hoạt động KH CN đóng góp vào việc tăng nguồn thu của trường Tự ĐG x x x x x x x x x x 10.1 1) Có chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn để tạo nguồn tài hợp pháp; 2) Không có vi phạm liên quan đến việc thu nguồn tài theo kết luận kiểm toán nhà nước; 3) Có chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn để x Đầu vào Tiêu chí 10.2 10.3 Nội hàm /Nội dung tăng nguồn thu ban hành, triển khai rà soát, đánh giá; 4) Có rà soát, đánh giá cấu nguồn thu năm (theo năm); 5) Các ý kiến phản hồi phận liên quan đến đào tạo NCKH cho đáp ứng tài 1) Có quy trình, biểu mẫu, phần mềm chuẩn hóa công tác lập kế hoạch tài quản lý tài chính; 2) Công tác lập kế hoạch tài quản lý tài trường đại học chuẩn hoá theo Luật tài quy định tài chính; quy định kế toán kiểm toán; Luật ngân sách, Luật đấu thầu,…; 3) Công tác lập dự toán thu-chi hàng năm cứ đề xuất của các đơn vị, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của trường; 4) Kết khảo sát/phỏng vấn cán bộ, giảng viên tính hợp lý vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài trường (nếu có) 1) Đảm bảo phân bổ tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường; 1) Không có vi phạm liên quan đến việc chi nguồn tài theo kết luận kiểm toán nhà nước; trường có sử dụng ngân sách nhà nước cần phân bổ tài theo Luật Ngân sách nhà nước văn quy định Bộ GDĐT quan có thẩm quyền; 2) Đảm bảo sử dụng tài hợp lý, minh bạch hiệu cho phận hoạt động trường (2) Cân đối cấu nguồn chi năm gần (theo năm); Các ý kiến phản hồi phận liên quan đến hoạt động tài cho thấy chi mục đích.) Tự ĐG x x x x x Quá trình Tiêu chí Chương trình đào tạo 3.1 3.2 3.3 Nội hàm /Nội dung 1) Các CTĐT mở trước giai đoạn đánh giá (5 năm) không trái với quy định hành (có danh mục đào tạo, cho phép đào tạo) thí điểm thẩm quyền; 2) 100% CTĐT mở năm trở lại xây dựng theo quyđ hành của Bộ GDĐT quan liên quan; 3) 100% CTĐT mở năm trở lại xây dựng có tham khảo CTĐT các trường đại học có uy tín nước hoặc/và tham khảo CTĐT tương ứng trường đại học có uy tín giới; 4) 100% CTĐT mở năm trở lại xây dựng có tham gia nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán quản lý; 5) 100% CTĐT mở năm trở lại xây dựng có tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động người tốt nghiệp 1) 100% CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể (đo lường được, có tính thực tế, tính khả thi khung thời gian); 2) 100% CTĐT có chuẩn đầu ban hành công bố; 3) 100% CTĐT bên liên quan đánh giá có cấu trúc hợp lý, có tính hệ thống; 4) 100% CTĐT bên liên quan đánh giá đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ đào tạo trình độ đại học; 5) 100% CTĐT được xây dựng sở tham khảo có chọn lọc ý kiến việc CTĐT đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực thị trường lao động tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động người tốt nghiệp 1) 100% CTĐT quy giáo dục thường xuyên có cấu trúc và nội dung thiết kế theo quy định Bộ GDĐT (Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT); nội dung chương trình, chuẩn đầu thể đầy đủ; 2) Nhà trường có biện pháp cụ thể để đảm bảo các điều kiện tổ chức CTĐT quy thường xuyên Tự ĐG x x x x x x x x x x x x Quá trình Tiêu chí 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 Nội hàm /Nội dung 1) Các CTĐT bổ sung, điều chỉnh định kỳ lần vòng năm qua; 2) Các CTĐT được điều chỉnh có tham khảo CTĐT tiên tiến quốc tế; 3) Các CTĐT được điều chỉnh có tham khảo các ý kiến của nhà tuyển dụng lao động; 4) Các CTĐT được điều chỉnh có tham khảo các ý kiến của người tốt nghiệp; 5) Các CTĐT được điều chỉnh có tham khảo các ý kiến của tổ chức giáo dục tổ chức khác 1) Trong CTĐT văn liên quan ghi rõ điều kiện liên thông dọc cho ngành đúng, ngành gần ngành khác (ví dụ: môn miễn, trình độ học tiếp lên bậc cao hơn, ); 2) Trong CTĐT ghi rõ điều kiện liên thông ngang với CTĐT khác trình độ 1) 100% CTĐT có sinh viên tốt nghiệp thực tự đánh giá chất lượng năm/1 lần; đánh giá đồng cấp và/hoặc kiểm định chất lượng; 2) Trường có biện pháp cải tiến chất lượng CTĐT sở kết tự đánh giá/đánh giá đồng cấp và/hoặc kiểm định chất lượng CTĐT; 3) Có biện pháp thực cải tiến chất lượng CTĐT có sử dụng kết điều tra nhu cầu xã hội, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng bên liên quan 1) Có hình thức đào tạo khác nhau, ví dụ: quy (hệ đại trà, chất lượng cao, tiên tiến, ), vừa làm vừa học, liên kết, liên kết quốc tế, đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo đơn đặt hàng Bộ/ngành, địa phương… thực theo quy định đào tạo; 2) Các hình thức tổ chức đào tạo đảm bảo các điều kiện chất lượng theo quy định 1) Ít có 75% CTĐT thực theo học chế tín chỉ; Tự ĐG x x x x x x x x x x x x x Quá trình Tiêu chí 4.3 4.4 Nội hàm /Nội dung 2) Có kế hoạch triển khai thực việc chuyển quy trình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ; 3) Kết đánh giá/phản hồi người học việc chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang tín tạo điều kiện thuận lợi cho người học học tập linh hoạt 1) Việc đánh giá hoạt động giảng dạy giảng viên đưa vào kế hoạch nhiệm vụ năm trường; 2) 100% giảng viên tham gia giảng dạy lấy ý kiến phản hồi từ người học hoặc cấp quản lý đồng nghiệp đánh giá phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá; kết quả đánh giá được sử dụng để cải tiến phương pháp giảng dạy; 3) Có kế hoạch triển khai bồi dưỡng cho giảng viên việc đổi phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết học tập người học theo hướng phát triển lực tự học, tự nghiên cứu làm việc theo nhóm người học; 4) Các ý kiến phản hồi đánh giá tích cực việc đổi phương pháp dạy – học theo hướng khuyến khích người học phát triển lực tự học, tự nghiên cứu làm việc nhóm… 1) 100% học phần/môn học có đề cương quy định rõ ràng cách thức kiểm tra đánh giá, bảo đảm tính đa dạng đánh giá; đánh giá kiến thức, kỹ lực người học theo trình học tập (đánh giá ban đầu, quá trình cuối khóa học/chương trình học); có yêu cầu rõ hình thức kiểm tra đánh giá như: viết, vấn đáp, tập lớn, đồ án, luận văn, trắc nghiệm khách quan…); tỷ trọng điểm phù hợp theo quy định; 2) Ít có 75% số ý kiến phản hồi người học hài lòng tính nghiêm túc, khách quan, xác, công phù hợp quy trình phương pháp kiểm tra đánh giá công bố; trường hợp có khiếu nại, giải thỏa đáng; 3) Các quy định tổ chức thực phương pháp thực kiểm tra đánh giá hệ đào tạo/các hình thức đào tạo Tự ĐG x x x x x x x x x Quá trình Tiêu chí Nội hàm /Nội dung Tự ĐG đồng 4.5 4.6 4.7 1) Tất người học thông báo đầy đủ kết học tập theo quy định; 2) Các kết thi/kiểm tra đánh giá kết học tập người học (bao gồm: bảng điểm, thi, văn bằng, chứng chỉ, ) lưu trữ (dưới dạng văn bản, tệp tin điện tử) theo quy định lưu trữ văn bản; 3) Toàn văn cấp theo quy định; thông tin sinh viên tốt nghiệp công bố công khai trang web nhà trường; trường hợp có sai sót giải thỏa đáng 1) Có hệ thống sở liệu vòng năm trở lại lưu trữ thông tin về: - Điểm chuẩn đầu vào, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách sinh viên nhập học, danh sách các lớp môn học; - Các CTĐT, điều kiện ĐBCL giảng viên, học liệu; - Tuyển sinh, CTĐT, kế hoạch đào tạo từng khóa, đề cương môn học/học phần, lịch trình đào tạo; - Kết học tập sinh viên; kết điểm tốt nghiệp; định, danh sách sinh viên tốt nghiệp; - Thông tin sinh viên tốt nghiệp: tình hình việc làm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, thu nhập sau năm tốt nghiệp; 2) Có phân công trách nhiệm đơn vị chuyên trách thực thu thập, xử lý, phân tích quản lý thông tin đào tạo, tình trạng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên 1) Có kế hoạch triển khai thực đánh giá chất lượng người học sau trường năm thông qua ý kiến phản hồi người học và đơn vị sử dụng lao động; 2) Có kế hoạch và triển khai điều chỉnh hoạt động đào tạo dựa thông tin phản hồi nhà tuyển dụng lao động, cựu x x x x x x x Quá trình Tiêu chí Nội hàm /Nội dung Tự ĐG sinh viên; 7.1 Dự án/đề tài nghiên cứu 7.2 7.6 8.1 Các dịch vụ phục vụ cộng đồng 6.2 6.4 6.5 3) Các ngành đào tạo tổ chức lấy ý kiến phản hồi nhà sử dụng lao động sinh viên tốt nghiệp; 4) Hằng năm, sinh viên tốt nghiệp lấy ý kiến phản hồi tất ngành 3)Trường thực triển khai hoạt động KHCN theo kế hoạch đề Ví dụ như: cấp kinh phí, tổ chức hoạt động tương ứng kế hoạch, 1)100% đề tài, dự án đảm bảo đủ nguồn lực tổ chức thực hiện; 3)Có hoạt động NCKH, phát triển công nghệ phối hợp trường đại học – viện nghiên cứu 4) Có hoạt động hợp tác với sở đào tạo khác NCKH; 4) Các đơn vị trường phổ biến thực HĐ KHCN theo chế phân công, phân cấp này; 1) Trường có sở khám chữa bệnh đủ tiêu chuẩn hoặc ký kết, liên kết/phối hợp với sở y tế khám chữa bệnh, cấp cứu ban đầu (Lưu ý Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT tổ chức hoạt động trạm y tế trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp văn liên quan) 2) Trường có ít nhất nơi để người học tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao; 1) Tổ chức cho người học tham gia hoạt động từ thiện, tình nguyện, nhân đạo; người học tự phát tham gia vào hoạt động tổ chức phản động, biểu tình trái phép; 1) Nhà trường có hệ thống cố vấn học tập được quy định bằng văn bản và có kế hoạch cố vấn học tập cụ thể đối với từng khối lớp; 2) Nhà trường tổ chức hướng dẫn người học phương pháp học đại học, hướng dẫn sử dụng thư viện, tìm kiếm tài liệu học tập lần/khóa học; x x x ht x x x x x x Quá trình Tiêu chí Nội hàm /Nội dung 9.1 3) Người học có nhu cầu hỗ trợ tìm kiếm hỗ trợ (tài chính, vay vốn Chương trình tín dụng cho sinh viên, tìm chỗ ở, khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý,…); 4) Người học hỗ trợ tìm kiếm việc làm qua hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ năng, hội chợ việc làm, 3) Thư viện điện tử nối mạng, kết nối với thư viện sở giáo dục khác và ngoài nước phục vụ dạy học NCKH; 4) Có số liệu thể sinh viên, giảng viên sử dụng thư viện điện tử thực tế 2) Trang thiết bị dạy học sử dụng có chất lượng tốt; hỏng hóc sửa chữa kịp thời, đáp ứng yêu cầu ngành đào tạo; 4) Giảng viên, sinh viên hài lòng số lượng chất lượng trang thiết bị giảng dạy phục vụ công tác dạy học, NCKH 9.3 Đầu Học viên tốt nghiệp Tiêu chí 4.5 4.6 Nội hàm/Nội dung 1) Toàn văn cấp theo quy định; thông tin sinh viên tốt nghiệp công bố công khai trang web nhà trường; trường hợp có sai sót giải thỏa đáng 1) Có hệ thống sở liệu lưu trữ thông tin về: Kết điểm tốt nghiệp; định, danh sách sinh viên tốt nghiệp; Thông tin sinh viên tốt nghiệp: tình hình việc làm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, thu nhập sau năm tốt nghiệp; 2) Có phân công trách nhiệm đơn vị chuyên trách thực thu Tự ĐG x x x x x x Tự ĐG x x x Đầu Tiêu chí 4.7 6.8 7.1 Dự án/đề tài nghiên cứu 7.2 7.3 8.3 Kết thực dịch vụ 8.1 9.3 Nội hàm/Nội dung thập, xử lý, phân tích quản lý thông tin đào tạo, tình trạng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên 1) Có kế hoạch triển khai thực đánh giá chất lượng người học sau trường năm thông qua ý kiến phản hồi người học; 4) Hằng năm, sinh viên tốt nghiệp lấy ý kiến phản hồi tất ngành 1) Có khảo sát việc người học có khả tìm việc làm tự tạo việc làm sau tốt nghiệp; 2) Có khảo sát cho thấy nhà trường có 50% người tốt nghiệp tìm việc làm ngành đào tạo năm đầu sau tốt nghiệp 1) Có chiến lược/kế hoạch KHCN cho giai đoạn phát triển nhiệm kỳ (ví dụ năm), chi tiết hoá cho năm; có kế hoạch KHCN năm ban hành triển khai; 2) 100% đề tài, dự án nghiệm thu đạt yêu cầu kế hoạch (trường hợp có định gia hạn theo quy định chấp nhận kế hoạch) 1) Số lượng báo cán trường công bố tạp chí khoa học chuyên ngành nước quốc tế năm số lượng đề tài quy đổi mà trường thực 1) Có đề tài, đề án, dự án NCKH với hợp tác nghiên cứu đối tác nước chuyên gia nước năm đánh giá; 2) Không có vi phạm hoạt động hợp tác quốc tế năm đánh giá; 3) Trang thiết bị dạy học khai thác hiệu quả; Tự ĐG x x x nv x x x x x x Kết Hiện thực hóa sứ mạng Tiêu chí 1.2 Nội hàm/Nội dung Tự ĐG 1) Mục tiêu chung, muc̣ tiêu cu ̣thể cho từng liñh vưc̣ hoaṭ đôṇ g nhà trường định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo khoảng thời gian định năm gần nhất; 2) Mục tiêu nhà trường triển khai thực 2.4 2.6 2) Hằng năm, tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể trường đánh giá tốt; 3) Các hoạt động tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể trường không xảy sai phạm theo quy định Đảng pháp luật Nhà nước; Tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể trường không vi phạm pháp luật năm tính đến thời điểm đánh giá; 4)Trường có thành tích thi đua, khen thưởng hoạt động tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể Nội dung chiến lược phát triển kế hoạch dài hạn, trung x x x x Kết Tiêu chí 7.1 7.4 8.3 Các mục đích Mục tiêu đạt 1.2 2.4 2.5 7.1 7.2 Nội hàm/Nội dung hạn ngắn hạn phù hợp với sứ mạng định hướng phát triển nhà trường (theo định hướng phát triển trường đại học nghiên cứu, ứng dụng hay thực hành) với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, xã hội ngành, địa phương nước Kế hoạch hoạt động KHCN của trường xây dựng thực phù hợp với sứ mạng trường (đặc biệt với trường đại học định hướng nghiên cứu) Có hợp đồng đề tài đặt hàng/chuyển giao kết quả nghiên cứu để giải vấn đề thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội địa phương nước Có công trình khoa học chung với đối tác nước công bố năm đánh giá 4) Mục tiêu chung, muc̣ tiêu cu ̣ thể cho từng liñh vưc̣ hoaṭ động nhà trường định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo khoảng thời gian định năm gần nhất; Tự ĐG x x x 5) Mục tiêu nhà trường triển khai thực x 2)Hằng năm, tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể trường đánh giá tốt; 3)Các hoạt động tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể trường không xảy sai phạm theo quy định Đảng pháp luật Nhà nước; Tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể trường không vi phạm pháp luật năm tính đến thời điểm đánh giá; 4)Trường có thành tích thi đua, khen thưởng hoạt động tổ chức Đảng tổ chức đoàn thể 3)Trung tâm/bộ phận chuyên trách ĐBCL giúp nhà trường xây dựng triển khai kế hoạch ĐBCLGD có hiệu Trường thực triển khai hoạt động KHCN theo kế hoạch đề Ví dụ như: cấp kinh phí, tổ chức hoạt động tương ứng kế hoạch, 100% đề tài, dự án nghiệm thu đạt yêu cầu kế hoạch (trường hợp có định gia hạn theo quy định chấp nhận kế hoạch) x x x x ht x Kết Tiêu chí Nội hàm/Nội dung Tự ĐG 7.3 Các báo có nội dung thuộc hướng nghiên cứu ưu tiên phục vụ cho chiến lược phát triển đào tạo, NCKH nhà trường x 1)Trình độ, lực chuyên môn cán qua tham gia NCKH nâng cao x 2) Kết công trình NCKH, phát triển công nghệ sử dụng vào giảng dạy 3) Có hội nghị, hội thảo đồng tổ chức với đối tác nước có tham gia tích cực đối tác nước năm đánh giá; 5) Người học hài lòng tính nghiêm túc, khách quan, xác, công phù hợp quy trình phương pháp kiểm tra đánh giá công bố; trường hợp có khiếu nại, giải thỏa đáng; x 7.6 Sự hài lòng bên liên quan 4.4 4.7 5.8 7.4 7.4 7.6 x x 1) Có kế hoạch triển khai thực đánh giá chất lượng người học sau trường năm thông qua ý kiến phản hồi người học và đơn vị sử dụng lao động; x 3) Các ngành đào tạo tổ chức lấy ý kiến phản hồi nhà sử dụng lao động sinh viên tốt nghiệp; x giảng viên hài lòng hoạt động hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên 100% đề tài trường thực Hội đồng nghiệm thu đánh giá có đóng góp cho khoa học Trong đó, có đề tài cộng đồng khoa học đánh giá có đóng góp mới, thừa nhận Có phát minh/sáng chế/giải pháp hữu ích/tư vấn sách chấp nhận vòng năm; Có hoạt động hợp tác NCKH chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp tổ chức xã hội; x x x x Kết Tiêu chí 8.1 8.3 9.1 9.3 9.4 Nội hàm/Nội dung Có văn trường hướng dẫn thực hoạt động hợp tác quốc tế đào tạo, KHCN dịch vụ giáo dục phù hợp với quy định Nhà nước Có hoạt động hợp tác ứng dụng kết NCKH vào thực tế năm đánh giá; Giảng viên, sinh viên hài lòng mức độ đáp ứng thư viện/thư viện điện tử Giảng viên, sinh viên hài lòng số lượng chất lượng trang thiết bị giảng dạy phục vụ công tác dạy học, NCKH Cán bộ, giảng viên, nhân viên người học hài lòng thiết bị tin học phục vụ hoạt động dạy học, NCKH công tác quản lý nhà trường Tự ĐG x x x x x
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI hàm các TIEU CHUẨN tđg, NỘI hàm các TIEU CHUẨN tđg, NỘI hàm các TIEU CHUẨN tđg

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay